Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server"

Transcriptie

1 blogs.hva.nl Een installatiehandleiding voor een schaalbare Wordpress-MU omgeving die gekoppeld is met een LDAP server Auteur: Paul den Hertog Versie: 0.2 Datum: 14 juli 2009 Opdrachtgever: Vrijgave: Gerald Stap Concept // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 1

2 Inleiding Dit document beschrijft de testinstallatie voor een schaalbare configuratie van wordpress-mu 2.8.1, gekoppeld met de ldap-server ten behoeve van de gehele HvA populatie. Deze installatiehandleiding is opgedeeld in 9 delen. In ieder deel wordt 1 stap in het inrichten van de blogserver behandeld. Het is van essentieel belang om de aangegeven stappen te volgen en zeker geen stappen over te slaan. De eerste stap is afhankelijk van de gekozen hostingomgeving. In dit document wordt uitgegaan van een Ubuntu 8.04 installatie op een 2CPU Virtual Machine met 1024 MB intern geheugen. Het volledig inrichten van een productieomgeving valt buiten de scope van dit document. De hierin opgenomen installatiebeschrijving leidt weliswaar tot een correct werkende wordpress-mu omgeving maar enkele belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld security worden niet behandeld in deze handleiding. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 2

3 Wijzigingen Datum Auteur Wijziging Paul den Hertog versie Paul den Hertog versie 0.2 H8 en H9 toegevoegd. H5, H6 en H7 verder gespecificeerd. Todo Datum Auteur Actiepunt // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 3

4 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wijzigingen... 3 Todo... 3 Inhoudsopgave Systeemconfiguratie Wordpress-MU installatie Schaalbaarheid en Performanceverbetering LDAP Koppeling Site Administrator plugins Blog Administrator (enduser) plugins Themes en vertalingen Inrichten backend Inrichten frontend // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 4

5 1. Systeemconfiguratie Deze 'zandbak-installatie' is verricht op een Virtual Machine van MediaLAB Amsterdam met 1024MB intern geheugen en 2CPU's. De VM draait Ubuntu LTS voorzien van de laatste kernel en patches (op ). Om Wordpress optimaal te kunnen draaien gaan we de volgende software installeren en configureren; Apache2 Webserver + modules MySQL5 Databaseserver PHP5 Hypertext preprocessor + modules PHPMyAdmin Sendmail OpenSSL Op Ubuntu 8.04 worden de onderstaande commando's ingevoerd tbv de installatie van de pakketten en upgrades voor het systeem: apt-get update apt-get install phpmyadmin php5-curl php5-gd php5-ldap php5-xcache php5-mysql apache2 sendmail php5 php5-common php5-cli libapache2-mod-php5 php5-cgi openssl ssl-cert apt-get dist-upgrade Het besturingssysteem is na een reboot voorzien van de laatste versie van alle benodigde software. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 5

6 Na het aanmaken van het SSL certificaat kan alles geconfigureerd worden en zijn we klaar met de eerste stap. Het certificaat wordt met de volgende commando's gemaakt: mkdir /etc/apache2/ssl openssl req -new -x509 -days nodes -out /etc/apache2/ssl/teachr.pem \ -keyout /etc/apache2/ssl/teachr.pem Country Name (2 letter code) []:NL Locality Name (eg, city) []:Amsterdam Organization Name (eg, company) []:Hogeschool van Amsterdam Organizational Unit Name (eg, section) []:DMCI-ICT Common Name (eg, YOUR name) []:*.teachr.nl (<- Let Op! CN moet gelijk zijn aan FQDN. In deze manual teachr.nl) Address chmod 600 /etc/apache2/ssl/teachr.pem Nu het certificaat gereed is moeten we alleen nog de configuratiebestanden van Apache, MySQL en PHP wijzigen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 6

7 Hieronder staan alleen de relevante wijzigingen in de configuratiefiles vermeld. Maak de Apache VirtualHosts aan door de default host te kopieren naar ssl. cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl vim /etc/apache2/sites-available/ssl NameVirtualHost *:443 < VirtualHost *:443> ServerAdmin ServerName teachr.nl ServerAlias *.teachr.nl SSLEngine On SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/teachr.pem DocumentRoot /var/www/ <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride FileInfo Options Order allow,deny allow from all </Directory> (<- Let Op! Gebruikte FQDN is in deze manual teachr.nl) // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 7

8 vim /etc/apache2/sites-available/default NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin ServerName teachr.nl (<- Let Op! Gebruikte FQDN is in deze manual teachr.nl) ServerAlias *.teachr.nl DocumentRoot /var/www/ <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride FileInfo Options Order allow,deny allow from all </Directory> // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 8

9 vim /etc/apache2/mods-available/expires.conf ExpiresActive On ExpiresDefault "now" expiresbytype image/gif "access plus 7 days" expiresbytype image/jpg "access plus 7 days" expiresbytype image/png "access plus 7 days" expiresbytype text/html "access plus 6 hours" expiresbytype text/txt "access plus 6 hours" expiresbytype text/js "access plus 7 days" expiresbytype text/css "access plus 7 days" expiresbytype text/javascript "access plus 7 days" expiresbytype application/x-javascript "access plus 7 days" vim /etc/apache2/mods-available/deflate.conf <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/css text/javascript application/javascript # Voor logging (kan weg als je weet dat alles goed werkt: # Begin logging stuk DeflateFilterNote Input input_info DeflateFilterNote Output output_info DeflateFilterNote Ratio ratio_info LogFormat '"%r" %{output_info}n/%{input_info}n (%{ratio_info}n%%)' deflate CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate </IfModule> // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 9

10 vim /etc/mysql/my.cnf [mysqld_safe] character-set-server=utf8 [mysqld] character-set-server=utf8 query_cache_limit = 2M query_cache_size = 128M vim /etc/php5/apache2/php.ini max_execution_time = 30 max_input_time = 60 memory_limit = 128M post_max_size = 40M file_uploads = On upload_max_filesize = 40M ; Maximum execution time of each script, in seconds ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data ; Maximum amount of memory a script may consume vim /etc/php5/conf.d/xcache.ini [xcache] xcache.size = xcache.var_size = 128M 128M // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 10

11 Voer de volgende commando's uit om de eerste stap van de installatie af te ronden. a2ensite ssl a2enmod ssl rewrite expires deflate /etc/init.d/apache2 restart Apache en PHP zijn nu geoptimaliseerd voor Wordpress MU. Ga naar om een MySQL user, password en database aan te maken voor Wordpress MU. Kies voorlopig als databasenaam, usernaam en wachtwoord 'wpmu'. Bij de installatie van de Multi-DB plugin vullen we de definitieve gegevens in. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 11

12 2. Wordpress-MU installatie cd /root wget mu.wordpress.org/latest.tar.gz tar zxfv latest.tar.gz mv wordpress-mu/* /var/www/ chown www-data:www-data /var/www/ -R Browse naar Kies bij 'Blog Addresses' voor 'sub-domains', vul de database gegevens in (3x wpmu), kies een naam voor de site (DMCI Blogs) en vul je adres is. Dit moet een adres zijn waarop je daadwerkelijk kan ontvangen (geen noreply adres). // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 12

13 Klik op 'submit'. Na maximaal 10 a 20 seconden moet het volgende scherm verschijnen: Noteer het wachtwoord en klik op 'Log in' // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 13

14 Je belandt nu in het dashboard (control-panel) van Wordpress. De installatie is geslaagd, gefeliciteerd! Vergeet niet je wachtwoord te wijzigen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 14

15 3. Schaalbaarheid en Performanceverbetering Schaalbaarheid en Performanceverbetering wordt ondermeer bereikt door de Multi-DB en PHP object-cache installatie. Multi-DB verspreid de installatie over meerdere databases en object-caching zorgt voor een performanceverbetering tot 70% van PHP5. Schaalbaarheid door Multi-DB De volgende stap is het installeren van de Multi-DB plugin die de wpmu installatie distibueert over meerdere databases tbv schaalbaarheid. De installatie van deze plugin luistert zeer nauw. Het is dan ook aan te bevelen EERST de volgende webpagina's door te lezen om van fouten van anderen te leren en problemen in een vroeg stadium te herkennen. en vooral Vuistregel voor database sizing: Databases Up to 10,000 Blogs Databases Up to 50,000 to 100,000 Blogs Database Up to 4,000,000 Blogs // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 15

16 Het installeren van Multi-DB gaat in 4 stappen; 1. Het aanmaken van de databases 2. Het aanmaken van de configuratiebestanden 3. Het uitvoeren van het migratiescript 4. Het wijzigen van 2 scripts en oplossen van eventuele issues Stap 1: Download de plugin op Genereer de MySQL-user die CREATE en GRANT PRIVILEGES rechten heeft in PHPMyAdmin en ga naar om een SQL query te maken die de 256 databases genereert. De code ziet er als volgt uit; CREATE DATABASE `teachrblogs_00` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_01` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; etc etc etc CREATE DATABASE `teachrblogs_fe` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_ff` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 16

17 Plak deze code in het queryvenster van phpmyadmin om de 256 databases aan te maken. Voer daarna onderstaande query uit om de global database en een vip database te maken. De global database is voor alle plugingegevens en de vip is een dedicated database voor een drukbezocht blog (main blog bijvoorbeeld) Het is mogelijk achteraf meerdere vip databases aan te maken en de drukbezochte blogs daarheen te verhuizen. CREATE DATABASE `teachrblogs_global` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; CREATE DATABASE `teachrblogs_vip1` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; Stap 2: Bewerk het bestand move-blogs.php en plaats het in /wp-content/scripts/: ///DB Settings $dbname = "wpmu"; //This is your current database $blog_table_prefix = 'wp_'; //Prefix of your current wpmu blog tables, most likely this won't need to be changed $newdb_prefix = 'teachrblogs_'; //This is the prefix of the new db's you're moving your current tables into - we assume they are all the same, if not, you're in trouble //We need info to connect to the databases $dbhost = 'localhost'; $dbuname = 'teachrblogs'; $dbpass = 'secretstuff'; //How many db's are you moving into (16, 256, or 4096)? // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 17

18 $db_scaling = '256'; Bewerk het bestand db-config.php met behulp van en plaats het samen met db.php in /wp-content/: //---DB Scaling // define ('DB_SCALING', '256'); add_dc_ip(' ', 'dc1'); add_global_table('teachrblogs_global'); (<- Let Op! C-Class gebruiken) add_db_server('global', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_global', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('00', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_00', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('01', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_01', 'teachrblogs', 'secretstuff'); etc etc etc add_db_server('fe', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_fe', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('ff', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_ff', 'teachrblogs', 'secretstuff'); add_db_server('vip1', 'dc1', 1, 1,' ',' ', 'teachrblogs_vip1', 'teachrblogs', 'secretstuff'); //---VIP Blogs add_vip_blog(1, 'vip1'); // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 18

19 Stap 3: Nu de bestanden op de server staan, navigeren we naar Lees, lees nogmaals en klik daarna op 'click here' bij punt 4. Waarschuwingen over een mislukte mysql_free_result() zijn geen probleem. Dit komt voor bij de meerderheid van de standaard php5 distributies. Klik daarna bij punt 6 op 'clicking here'. Als het resultaat eruitziet als het screenshot hiernaast lijkt de operatie geslaagd. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 19

20 Stap 4: vim /var/www/wp-config.php //define('db_name', 'wpmu'); vim /var/www/db.php Regel 929: preg_match(" [0-9]{1,20}_? ",$base_table_name,$base_match); Regel 931: if(preg_match(" ". $original_table_prefix. "[0-9]{1,20}_?". $base_table_name. " ",$match,$match) == true) { Nb. Iedere regel heeft een vraagteken in de query gekregen. Als deze wijziging niet wordt gemaakt wordt een blog niet uit de database verwijderd wanneer daarom verzocht wordt. In de volgende versie van multi-db (2.8) wordt deze fix door de developers opgenomen in de code. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 20

21 The blog you have requested is not installed properly. Please contact the system administrator Als je een foutmelding krijgt wanneer je naar navigeert (The blog you have requested is not installed properly. Please contact the system administrator.) is de mainblog niet in de viptabel gekomen. Exporteer teachrblogs_c4 en leeg deze database. Importeer de geexporteerde tabellen in de vip database en presto! teachr.nl is weer bereikbaar. Als je nu inlogt op en op een user en blog aanmaakt kan je via PHPMyAdmin verifieren of alles werkt. De nieuw aangemaakte blogs moeten bereikbaar zijn in de browser en verspreid worden over de 258 databases. PHP XCache object caching We verbeteren de performance verder door installatie van de php xcache plugin in wordpress-mu. Ga naar en download de plugin. Op dit moment is 0.6 de laatste versie. Extract de pluginfile en upload naar de /wp-content/ directory zodat je uiteindelijk beschikt over: /wp-content/object-cache.php Als je geen PHP waarschuwingen krijgt werkt de plugin naar behoren. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 21

22 4. LDAP Koppeling Voordat we aan de slag gaan met de LDAP server willen we eerst over SSL kunnen inloggen. vim /var/www/wp-config.php define( FORCE_SSL_LOGIN, true); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ Download de plugin op upload de inhoud vd wpmu-ldap zipfile naar /mu-plugins/ en ga in site-admin naar LDAP Options om de juiste bind-gegevens en attribute-mappings in te voeren. Als je een apache2/php5 configuratie hebt die slecht met kleine onregelmatigheden in certificaten overweg kan (zoals wildcards), kan je het volgende blok code in /mu-plugins/ldap/lib/defines.php invoegen; // Hack door Paul omdat php het tls certificaat van de hva-ldap verkeerd // interpreteert zie de volgende site voor details: // putenv('ldaptls_reqcert=never') or die('failed to setup the env'); // einde hack. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 22

23 5. Site Administrator plugins Plugin naam Multi-Site Versie 002 Bestandsnaam zipfile _njsl-sites-009.php Downloadlocatie Manager Geeft Site Administrators de mogelijkheid om extra MU deployments te maken op een nieuwe FQDN binnen dezelfde wpmu installatie. De nieuwe deployment gebruikt dezelfde files, maar kent eigen tabellen in de databases, en is dus volledig onafhankelijk van de andere deployments te configureren. In de praktijk betekent dit dat je binnen dezelfde installatie: Omschrijving kunt draaien, ipv alleen binnen hetzelfde (sub)domein. 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=sites 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een nieuwe toplevel wpmu aan onder een nieuwe domeinnaam om te testen Installatiemethode Gebruik Als gebruik gemaakt wordt van een backend over SSL zal ook een nieuw certificaat gemaakt moeten worden. Voor dit certificaat zal een kopie van de apache ssl vhost gemaakt moeten worden, gevuld met de gegevens van de nieuwe FQDN. https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=sites // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 23

24 Plugin naam Admin Message Versie Bestandsnaam zipfile admin-message.php Downloadlocatie n-message Omschrijving Installatiemethode Gebruik PostIt voor SiteAdmins om alle gebruikers via backend een mededeling te doen. 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page= admin-message 3. Maak een bericht aan om de functionaliteit te testen https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=admin-message Plugin naam Blog Activity Versie Bestandsnaam zipfile blog-activity.php Downloadlocatie -activity Omschrijving Installatiemethode Gebruik Genereert en toont statistieken over blogactiviteit 1. Upload de plugin in /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page= blog_activity_main 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een paar blogs en posts aan om te controleren op de werking, https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=blog_activity_main // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 24

25 Plugin naam New Blog Defaults Versie Bestandsnaam zipfile cets_blog_defaults.php Downloadlocatie Defaults Omschrijving Installatiemethode Gebruik Site Administrators kunnen default instellingen meegeven aan nieuwe blogs 1. Upload cets_blog_defaults.php naar /mu-plugins/ 2. ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmuadmin.php?page=cets_blog_defaults_management_page 3. Controleer of de pagina wordt geladen zonder php-errors 4. Optioneel: Maak een nieuw blog aan om de functionaliteit te testen https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=cets_blog_defaults_management_page // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 25

26 Plugin naam Reports Versie Bestandsnaam zipfile _reports zip Downloadlocatie rts Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft post en commentactiviteit per user en per blog weer. 1. Upload de bestanden reports.php - in /wp-content/mu-plugins /reports/ - in /wp-content/mu-plugins/ /report-graphs/ - in /wp-content 2. Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=reports https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=reports Plugin naam Terms Of Service Versie _signup-tos- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie s-of-service Omschrijving Installatiemethode Gebruik Gebruikers moeten akkoord gaan met de TOS voordat ze een blog krijgen. 1. Plaats signup-tos.php - in /wp-content/mu-plugins/ 2. Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=signup-tos https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=signup-tos // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 26

27 Plugin naam User Activity Versie _user-activity- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie -activity Omschrijving Installatiemethode Gebruik Verzamelt user activity data maakt deze beschikbaar via een tabblad op Site Admin. user-activity.php - in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder 2) Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main Plugin naam Toggle Admin menu's Versie _ds_toggle_admin Bestandsnaam zipfile _menus.php Downloadlocatie Omschrijving Installatiemethode Gebruik Gebruikers zien alleen de menu's die vrijgegeven zijn door Site Administrators ds_toggle_admin_menus.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder 2) Ga naar https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-admin.php?page=user_activity_main https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-options.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 27

28 Plugin naam Additional Tags Versie _additional-tags- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie tional-tags Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft gebruikers de mogelijkheid embed code in comments te gebruiken. additional_tags.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder In commentvenster wordt nu ook <embed> ondersteund. Plugin naam Additional Privacy Versie _ds_private_blog.p Bestandsnaam zipfile hp Downloadlocatie Options Omschrijving Installatiemethode Gebruik Biedt eindgebruikers (blog admins) drie extra privacy niveau's _ds_private_blog.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder https://teachr.nl/wp-admin/options-privacy.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 28

29 Plugin naam Admin Footer Versie _admin-footer-text- Bestandsnaam zipfile zip Downloadlocatie in-footer-text Omschrijving Installatiemethode Gebruik Vervangt de Wordpress footer in de backend voor een eigen tekst. admin-footer-text.php in /wp-content/mu-plugins 1) Upload het bestand in de juiste folder https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-options.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 29

30 6. Blog Administrator (enduser) plugins Plugin naam Add to Any Versie Bestandsnaam zipfile add-to-any zip Downloadlocatie Geeft bezoekers de mogelijkheid eenvoudig posts aan te melden bij digg, hyves of een van de vele Omschrijving andere social networks. 1. unzip add-to-any zip 2. plaats de addtoany folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php Installatiemethode Gebruik Activeer de plugin en bezoek een post. Onder de post is de add to any knop verschenen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 30

31 Plugin naam Simple Code Embed Versie 1.1 Bestandsnaam zipfile simple-embed-code.1.1.zip Downloadlocatie e-embed-code/ Omschrijving Installatiemethode Geeft auteurs de mogelijkheid <embed> te gebruiken in posts en pages. 1. unzip simple-embed-code.1.1.zip 2. plaats de simple-embed-code folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. Deze plugin gebruikt de 'Custom Fields' bij het maken of bewerken van posts of pages. Voeg een 'Custom Field' toe met de naam CODEx, waar x een nummer tussen 1 en 5 is. In het 'value' veld plaats je de code die je wilt embedden.dit kan bijvoorbeeld HTML, XHTML, JavaScript, etc. zijn. Server side talen, such as PHP, ASP en Java werken niet. Gebruik In je post of page plaats je vervolgens op de gewenste plek %CODEx%. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 31

32 Plugin naam Slideshare Versie Bestandsnaam zipfile slideshare zip Downloadlocatie hare/ Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft auteurs de mogelijkheid slideshare presentaties op te nemen in posts en pages. 1. unzip slideshare zip 2. plaats de simple-embed-code folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. Embed SlideShare presentations of documenten in je WordPress posts door de WordPress.com embed code, te kopieren vanaf slideshare.com en in de post te plakken. Plugin naam Viper Video Quicktags Versie Bestandsnaam zipfile vipers-video-quicktags.zip Downloadlocatie -video-quicktags/ Omschrijving Installatiemethode Gebruik Geeft auteurs de mogelijkheid video's op te nemen in posts en pages. 1. unzip vipers-video-quicktags.zip 2. plaats de vipers-video-quicktags folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. In de Rich Text Editor waarin je een post of page schrijft zijn embedknoppen verschenen waarmee je video's van bijvoorbeeld youtube of vimeo kan embedden. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 32

33 Plugin naam Twitter Tools Versie custom Bestandsnaam zipfile twitter-tools.zip Downloadlocatie c/edublogs-twitter-tools Omschrijving Installatiemethode Gebruik Plaatst Wordpress posts op Twitter en Tweets op je wordpress blog 1. unzip twitter-tools.zip 2. plaats de twitter-tools folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. NB. Niet automatisch upgraden via de backend. Bevat aangepaste code. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 33

34 Plugin naam Avatars Versie Bestandsnaam zipfile _avatars zip Downloadlocatie ars Geeft de mogelijkheid een blogadministrators avatar te koppelen aan een blog en users aan hun Omschrijving profiel. 1. unzip _avatars zip 2. avatars.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 3. widget-avatar.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 4. avatar-comments.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 5. avatar-posts.php uploaden naar /wp-content/mu-plugins 6. avatar.php uploaden naar /wp-content 7. default-avatar-128.png uploaden naar /wp-content 8. default-avatar-96.png uploaden naar /wp-content 9. default-avatar-48.png uploaden naar /wp-content 10. default-avatar-32.png uploaden naar /wp-content 11. default-avatar-16.png uploaden naar /wp-content 12.options-discussion.php uploaden naar /wp-admin - overwrite existing file 13. Voeg onderstaande regel toe aan.htaccess onder de regel voor fileuploads RewriteRule ^(.*/)?avatar/(.*) wp- content/avatar.php?file=$2 [L] Installatiemethode Gebruik 14. Maak onderstaande directories en chmod ze naar 777: /wp-content/avatars/user /wp-content/avatars/blog https://teachr.nl/wp-admin/users.php?page=user-avatar https://teachr.nl/wp-admin/options-general.php?page=blog-avatar // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 34

35 Plugin naam WP-Spamfree Versie Bestandsnaam zipfile wp-spamfree.zip Downloadlocatie Omschrijving Installatiemethode Gebruik Anti-Spam implementatie om commentspam tegen te gaan. 1. unzip wp-spamfree.zip 2. plaats de wp-spamfree folder in /wp-content/plugins/ 3. https://teachr.nl/wp-admin/plugins.php 4. Controleer de werking van de plugin. 5. Activeer de plugin Sitewide! // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 35

36 7. Themes en vertalingen Plugin naam Vertalingen Versie 1.0 Bestandsnaam zipfile _languages.zip Downloadlocatie uages-for-wordpress-mu Vertalingen van (een deel van) Wordpress frontend en backend. Blogadministrators kunnen onder Omschrijving 'Settings' hun keuze maken. Installatiemethode Gebruik plaats de map languages in /wp-content/ https://teachr.nl/wp-admin/options-general.php Plugin naam Themes Versie 1.0 Bestandsnaam zipfile _ bigones. zip Downloadlocatie s-100-big-ones-theme-packupdated/download Omschrijving Installatiemethode Gebruik Plaats de Themes in /wp-content/themes/ en activeer ze onder 'Site-Admin' Om performance optimaal te houden zijn alleen de themes die te configureren zijn (headers en kleuren) gebruikt. Zie de afbeeldingen in H9. voor details. SiteAdmin: https://teachr.nl/wp-admin/wpmu-themes.php BlogAdmin: https://blognaam.teachr.nl/wp-admin/themes.php // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 36

37 8. Inrichten backend De inrichting van de backend dient te gebeuren in goed overleg met het onderwijs. De instellingen die hier gemaakt worden hebben gevolgen voor zowel functionaliteit als schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Voorlopig is de backend ingericht als volgt; Site Admin - Options Allow new registrations - Only logged in users can create new blogs. Add new users - Yes Blog upload space MB Max upload file size KB Menu's - 'WP Media Buttons', 'Permalinks' en 'limited menu's' niet aanvinken! Sitewide privacy - Default, per blog setting. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 37

38 9. Inrichten frontend De homepage van is gebaseerd op het theme dat in gebruik is bij edublogs.org. Het is aangepast tbv teachr.nl en kan eenvoudig worden gemodificeerd en in gebruik genomen worden op bijvoorbeeld De Centraal Functioneel beheerder kan op deze pagina's een blog bijhouden over het gebruik van de dienst en aankondigingen over updates doen. Veder kunnen screencasts geplaatst worden waardoor gebruikers zich gemakkelijk vertrouwd kunnen maken met het gebruik van hun nieuwe weblog. Er zijn diverse mogelijkheden om support-ticket systemen of forums in te richten ter ondersteuning van de CFB. Op deze testinstallatie is dergelijke software niet aanwezig. Op verzoek van de CFB kan zo'n systeem wel worden geinstalleerd. Voor eindgebruikers (blog-administators) is er keuze uit zo'n 45 themes. Om performance optimaal te houden is het raadzaam niet meer dan 50 themes te installeren. Alle themes zijn aan te passen naar smaak door bijvoorbeeld de headerafbeelding te wijzigen of andere kleuren te kiezen. // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 38

39 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 39

40 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 40

41 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 41

42 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 42

43 // Versie 0.2 // 14 juli 2009 // // 43

Handleiding Technisch Beheer Sieberdam/ROCS

Handleiding Technisch Beheer Sieberdam/ROCS sofos consultancy Opdrachtgever: Stichting RechtenOnline adviesbureau voor organisatie en informatie p postbus 94874, 1090 gw amsterdam b b. stokvisstraat 38, 1097 hz amsterdam t 020 694 12 22 e pvdh@sofos.nl

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Het aanmaken en installeren van een ZOVAR-servercertificaat onder een Apache webserver Versie 1.0 Datum 19-06-2008 Status definitief Bestandsnaam ZOVAR Instructie Apache (ZV29.01) Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Camera Security, Timesheet and Access Automation

Camera Security, Timesheet and Access Automation Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Camera Security, Timesheet and Access Automation Tim Bevers Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

WordPress voor kleine bedrijven

WordPress voor kleine bedrijven WordPress voor kleine bedrijven Een fluitje van een cent! Over de auteur Hallo, mijn naam is Mark Botter en ik ontwikkel nu al meer dan 6 jaar websites. In 2007 ben ik afgestudeerd aan een grafische vormgeving

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache

Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache Het aanmaken en installeren van een servercertificaat onder Apache Versie 1.1 Datum 24 december 2010 Status definitief (UZ58.01) Inhoud 1 Werkwijze Apache 4 1.1 Wat heeft u nodig 4 1.2 Stap voor stap 4

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Inhoudsopgave Handleiding DirectAdmin... 1 1. Inloggen... 2 2. Indeling DirectAdmin... 2 3. Your account... 3 3.1 Domain Setup... 3 3.1.1 PHP versie selector... 3 3.2 Change Password...

Nadere informatie

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Versie historie... 4 3. Tips and Tricks voor Taskcentre.... 5 3.1. The owner on a per-user SID does not exist....

Nadere informatie

Wordpress.com. Een site/blog aanmaken

Wordpress.com. Een site/blog aanmaken Wordpress.com Een site/blog aanmaken - Ga naar www.wordpress.com - Maak een account aan. - Lees zorgvuldig zodat je een Nederlandstalige versie aanmaakt. - Activeer het account vanuit je email. Het adres

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In deze handleiding leggen wij stap voor

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

Een WordPress site zelf installeren

Een WordPress site zelf installeren Een WordPress site zelf installeren Ik ben Saskia Frankena. Ik vind het fijn om mensen te helpen hun website zelf vorm en inhoud te geven. Als webdesigner, trainer en docent heb ik veel ervaring opgedaan

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

WISPR. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 24-02-2014

WISPR. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 24-02-2014 WISPR Technote Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 24-02-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Installaties... 3 2.1 2.2 2.3 CENTOS 6.4

Nadere informatie

Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2.

Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2. Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet / Tele2. Website plaatsen op het Parallels-platform van InterNLnet/Tele2 Pagina 1 Index 1. Inleiding 2. Keuze platform en hostingpakket. a. Platform

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie