ZATERDAG22 FEBRUARI2014 Crimi reizen: wandelen over The Bridge Levenslessen van cabaretière Sara Kroos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.trouw.nl ZATERDAG22 FEBRUARI2014 Crimi reizen: wandelen over The Bridge Levenslessen van cabaretière Sara Kroos"

Transcriptie

1 Trouw ZATERDAG22 FEBRUARI2014 tijd LEVEN EN DOEN Als je je ouderlijk huis moet leeghalen Watdoen wemet mama s spullen? Crimi reizen: wandelen over The Bridge pagina 22 pagina 16 Levenslessen van cabaretière Sara Kroos

2 Watdoen wemetmama s spullen? 6 ZATERDAG22FEBRUARI2014

3 het ouderlijk huis leegruimen Als de laatste ouder is overleden, staan de kinderen voor een gevoelige klus: het leegruimen vanhetouderlijkhuis.zetreffenerhunouders opnieuw, met mooie, én pijnlijke herinneringen. TEKST KALIEN BLONDEN FOTO S MAARTJE GEELS DemoedervanMaria(65),Dorien (60)enMarie-JosévanOijen(57) uit Boxmeer werd negentig. Ze overleed in april 2013, maar de zussen ontmoeten elkaar nog steedsinhethuiswaarinzealledriezijnopgegroeid. Regelmatig komen ze hier samen, om koffietedrinkenenherinneringenoptehalen. Alsikerbinnenkomstaandekoffiekopjesende koektrommel op tafel. Slechts een paar lege plekkenaandemuurverradendaterdingenuit hethuiszijnweggehaald.alsjenietbeterwist zoujedenkendathunmoederelkmomentuit de keuken komt met de koffiepot. Nahaardoodkwamenwebijelkaaromhet huisleegtehalen,zegtdorien. Wehaddenzoveel te vertellen.de laatste jaren van het leven vanmijnmoederzagen we elkaar nietveel.we wisseldenelkaarafindezorgvoorhaar.nuwaren we ineens weer metz n drieën.een tijdje kwamen we om de twee weken samen om dingenuittezoeken,maarvooralomtepraten.wat vanwaardeishebbenwe meegenomen,voor de resthebbenwe hethuisintactgelaten.totdat hetverkochtislatenwehetzo. IreneGrijpink(48)heeftnadedoodvanhaar moeder lang gewacht met het uitzoeken van spulleninhetouderlijkhuisineindhoven. De relatie met mijn moeder was gecompliceerd. Toen ik op mijn achttiende het huis uitging, moestikmijnhuissleutelinleveren.mijnzusje enikhebbenbijlevenzeldenietsvanhaargekregen,zomaarietsweggevenkonzeniet.tegen het sorteren van haar spullenen het leegruimen van haar huis voelde ik ook daarom een groteweerstand.dingendieikbijlevengraag vanhaarhadgekregen,zoalseenvanhaarantieke teddyberen,hebben voor mij nu hun waarde verloren. TochwildeIrenehethuisgraagzelf ontruimen,eenkluswaarzeeenjaarnadedood van haar moeder aan begonnen is. DedriezussenvanOijenuitBoxmeerhebben hun ouderlijk huis in goede harmonie opgeruimdenkostbaarhedenverdeeld.hunmoeder hadpreciesopgeschrevenwiewatkreeg.maria: Danweetjedatjehetdoetzoalszijhetgewild heeft. Dorien: Doordatjedekastenleeghaalt, praatjeautomatischovervroeger.mijnmoeder bleek mijn kattebelletjes bewaard te hebben, tekstenals vergeetnietmijteroepen,anders verslaapikme.danbeleefjeweerevenhoehet vroegerwas. Marie-José: Alleswatjegewoon vond,daarstajenubijstil.jegaathetkoesteren. Dorien: Wekwamenineenkastallerlei post tegen, geboortekaartjes, trouwkaarten, brieven.enineensvondikeendoosjepostvan mijn moeders moeder, onze oma. Dat ontroerde me.onzemoedernamdatmeeuithaarouderlijkhuis,zoalswijdatnuookdoen. HoewelIreneGrijpinkhetgoedmethaarzus kanvinden,hebbenzedetakenverdeeld. Ik sorteerallesenzijkomtregelmatiglangsomte kijkenwatikhebuitgezocht.despullendieweg moeten,brengtzijnaardekringloopwinkelof zezoektereenanderebestemmingvoor. Voormijisditnogéénkeereenreisnaarde schoot van mijn ouders. Nog één keer wil ik dicht bij ze zijn. Hun levens proeven en ervaren, omdanechtafscheidtekunnennemen. TrouwTIJD 7

4 het ouderlijk huis ontruimen Ireneisblijdatzeophaareigenmomentmet opruimenkonbeginnen. Alsikheteerderhad moetendoen,wasikvooralboosenverdrietig geweestom wat mijn moederniet voorme kon zijn,watzeme niet heeftkunnen geven.als ik nudoorhaarpersoonlijkespullenga,zieikdat zij enmijnvaderook maar gewone mensen warendiemethetlevenhebbenlopenworstelen. Datmaaktdatiknumetmildheidnaarzekan kijken. Pijnlijke momenten zijn er ook: Ik kom mijn eigen goedmaak-briefjes tegendieikbijvoorbeeldschreefomuitteleggenwaaromikniet meermee wilde naar de kerk.ikvind het verdrietigomtezienhoeikhaaraltijdmaarwilde pleasenenmeuitputteinexcuses,terwijlikgewoon mijn eigen leven wilde leiden. Ireneisnuvijfkeerinhaarouderlijkhuisgeweest.Zemaakterhaareigenritueelvan. Ik draai mooie muziek, brand wierook en maak foto svankleinestillevensdieikaantref.bijvoorbeeld een rijtje schoenen onder de kapstok. Ookwatjeníetvindtkanveelzeggendzijn.De zussenvanoijenuitboxmeervertellenoverde twee doodgeboren kinderen die hun moeder baarde voordat zij geboren werden. Maria: Daarvan is niets terug te vinden. Geen kaartje, geen foto, niets. Mijn ouders hebben ze ook geennamengegeven.zogingdatindietijd. Dorien: Zo waren onze ouders ook: doorzetten, schouders eronder en niet terugkijken. Bijeenrondjedoorhunouderlijkhuisvaltop dat veel nog bijna onaangeroerd lijkt. Op de slaapkamerligteenzilverensetje(kam-borstelspiegel)opdekaptafel. Zohadonsmoederhet liggen.wijzijnernietaangeweest.tocheen soort eerbetoon misschien, zegt Marie-José. Als we weer beneden komen,valt mijn oog op eenbureautjemeteenrolluikjeervoor.marie- Josétrekthetopen:eenstillevenvanpennen, kaartjes, een notitieblokje, een leesbril, een potjemedicijnen. Enhier,nogeensetjepostzegels. Wat ze daarmee moeten, weten de zussen nogniet. Hethoortallemaalzobijonsmoeder, ikvindhetlastigdatwegtegooien.maarja,wat moet je ermee? DoorbezigtezijnmetdespullenzietIrenede liefde,diehaarmoederzomoeizaamnaarhaar dochterskonuiten,teruginhaarverzamelingen. Schilderijtjes, melkkannetjes, kikkers, teddyberen, tegeltjes met vogeltjes.daar kon ze vol liefde over vertellen, ik weet van elk tegeltje waar zehet vandaan heeft. Dat maakt het moeilijkomze wegte doen.ikhebhetgevoeldatik methaarspullenookhaarliefdeweggooi.aan deanderekantzeiiemandooittegenme: Alsje deintentiehebtaangenomenkunjehetding weggooien.nuikdeliefdehebgevoeldkaniker makkelijker afstand van doen. Omdat ze de zorgvuldig verzamelde spullen van haar moeder nietzomaarwegwildoen,houdenireneenhaar zuseenopendagvoordevriendenenburenvan haarouders: Danserverenwetheeentaarten mogen ze iets uitzoeken. Onvermijdelijk komt het moment dat de deur van het ouderlijk huisvoor de laatste keer dichtgaat. Irene: Nuisallesernog,maarstraksishet echtafgelopen.dankaniknietmeerterugnaar éénplek.datzalvreemdzijn,maartegelijkertijd is het dan ookgoed zo. DezussenvanOijenzienoptegendedagdat hetouderlijkhuisisverkochtendefinitiefleeggeruimd moet worden. Want ze missen hun moeder nog elke dag. Marie-José: Ze leefde meemetonzegezinnen,methaarkleinkinderen.alsermoeilijkhedenwarenmetonzekinderen zei ze altijd: Zolang ze maar met je praten.jemoetzealtijdeenthuisblijvenbieden. Reageren? Wat wilde u absoluut bewaren uit de huisraad van uw ouders? Ofheeft ugeenspullen nodig voor dierbare herinneringen? Mail ons in maximaal 140 woorden, op 8 ZATERDAG22FEBRUARI2014

5 Alsjehetniet zelfwiltdoen Niet iedereen kan de grote klus die het opruimen van het ouderlijk huis is aan. Maar gelukkig: uitbesteden kan ook. Somszijnerallerleiredenenwaarom mensen het zelf niet kunnen opbrengenhunouderlijkhuiste ontruimen.maarjekuntdaarookprofessionals voor inhuren. Inboedel- Opgeruimd bijvoorbeeld,gerunddoorliesbet vandenbergenhaartweezussen.hunslogan: leegenheldervanzoldertotkelder. Erzijn mensen die het emotioneel niet aan kunnen.of dieergeentijdofenergievoorhebben.ikheb daarnooiteenoordeeloverwantjeweetniet wat voor geschiedenis erachter zit. Soms begrijp ik het ookalsik ineenhuis kom:dezieliseruit, erisnietsmeertehalen.erhangtiets,eenbepaalde kilte. Liesbetkomtinhaarwerktweeuiterstentegen: Erzijnmensendiemettraneninhunogen naardespullenkijkenenzeeigenlijknietlos kunnen laten. En er zijn mensen die zeggen: Haalallesmaarweg,hethuismoetzosnelmogelijkleeg. Zeherinnertzicheenklant,hijwas enig kind van een artsenechtpaar uit Nederlands-Indië. Hij was heel nuchter en wilde niets meenemen.we vonden in dekelder een koffer vol oude correspondentie van zijn ouders, maarookdiemoestweg.hijwildeeenstreep zettenonderdegeschiedenisvanzijnouders. Datwaszijnmanieromhetaftesluiten.Dielevenszijnvoorbijenhetisklaar. Liesbetheeft debrievenlatenvernietigen: Alsdefamiliehet nietwilkunnenwijzoietsooknietnaareenarchiefbrengen.jammer,maarhetisdekeusvan de familie. Alseenhuishelemaalleegenschoonisloopt Liesbeterdoorheenmetdeopdrachtgeverom te kijken of allesnaar wens is. Als we aankomen en het huis nog helemaal vol is,hebben mensen vaaktraneninhunogen.hetisdelaatstekeer datzehethuiszienzoalshetwas.maaralsze aan het eindvan de dag door de lege vertrekken lopenzieikbijnaaltijdopluchting.erisniets meer dat herinneringen oproept. Het huis is leeg,deklusisgeklaard. INFO: INBOEDEL-OPGERUIMD.NL TrouwTIJD 9

6 } Elk kind heeft zijn eigen waarheid over het familieleven. Die waarheid zie je terug bij het leegruimen van het ouderlijk huis Bewaar niet te veel Gooi niet te snel alles weg, zegt de familietherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt. Maar te veel bewaren is ook niet goed Familietherapeut en publicist Else- MarievandenEerenbeemtschreef hetboek Wiekrijgtdegoudenarmband van moeder?. Elke familie heeftvolgenshaarzijneigenerfenisverhaal.enookbinnenfamilieszijnergrote verschillen in de manier van omgaan met de spullenuithetouderlijkhuis. Elkkindheeft zijn eigen waarheid over het familieleven, en die waarheidziejeterugbijhetleegruimenvanhet ouderlijkhuis.degenendiezichhetminstgezien hebben gevoeld, willen vaak het meeste hebben. Omdat zij niet kunnen verdragen dat ze zoweinigliefdehebbengekregen.ookkunnen broersenzussenvanmeningverschillenover wat er met de niet-waardevolle spullen moet gebeuren.van den Eerenbeemt: De een ruimt hetliefstzosnelmogelijkhethuisuitomvoor zichzelfduidelijkenzichtbaartekrijgendatde ouderszijnoverleden.deanderwildekleding zo lang mogelijk onaangeraakt in de kledingkast latenhangenenverdraagthetnietalsanderen erietsuithalen.maardederdewiljuistietstastbaars,ietswaardegeurvanvaderofmoedernog aanhangt, bij zich hebben als troost. Haast bij het ontruimen van het ouderlijk huisvindtvandeneerenbeemtsowiesonietgewenst. Sommigemensenwillenhetliefstzo snelmogelijkeenopkoperlatenkomen.datis nooiteengoedidee.dansluitjehetveeltesnel af.mensendoendatuitangstvoorverdrietof emoties. Maar als de tijd het toelaat, laat dan allesdoorjehandengaan.somsvindjeineenlelijkdoosjetochnogietsbijzonders.enookal gooi je het uiteindelijk weg, het verhaal dat eraan vastzit blijft, en dat kun je bewaren. Soms is heteenverdrietigverhaal,maarook datis belangrijk om bij stil te staan.zo kun jehet verleden verwerken. VandenEerenbeemtvindtdat je niet te veel moetbewaren: Bewarenmoetwelzinhebben. Eencontainervolspullenisballast.Maarmensen voelen zich vaak schuldig: kun je spullen die metzorgbijelkaarzijnverzameld,eenuiting zijnvandepersoonlijkheidvandeoverledene, welzomaarwegdoen?ikraadzedanaanomdie dingenintepakkenenernaeenjaarnogeens naar te kijken.vaakkun je het danwel. Wat VandenEerenbeemtookeenmooiideevindt: dierbarespullenverwerkentotietsanders.bijvoorbeeld een patchworksprei maken van de klerenvanmoeder. Datheeftietsheelorganisch, een deken van moederliefde. 10 ZATERDAG22FEBRUARI2014

7 het ouderlijk huis ontruimen Matsier en Flem Ouderlijk huis-literatuur Dé Nederlandse roman over het ontruimen van het ouderlijk huis is natuurlijk Gesloten huis van Nicolaas Matsier (pseudoniem van Tjit Reinsma) uit De spullen uit het huisraad van zijn ouders in de Haagse Mispelstraat schetsen aanvankelijk vooral een tijdsbeeld van de wederopbouw, waarinmet zuinigheid en onnavolgbare huisvlijt van niets iets werd gemaakt. De zeepklopper, de restjeswollen trui, de uitgelegdeterlenka broeken... Via de spullen trekt Matsier grotere cirkels en komen zijn eigen depressie en het overlijden van een broertje en zusje in zicht, naast vele bespiegelingen over de schamele werking van het geheugen. Een ander autobiografisch werk is Hoe ik het huis van mijn ouders heb leeggeruimd, van de Franse psychoanalytica Lydia Flem, die indringend haar emoties bij het leegruimen van haar ouderlijk huis beschrijft. Beide boeken alleen zijn tweedehands verkrijgbaar. Trouw TIJD 11

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz.

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz. Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco Blz. 1 Vra"n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een oorlogsroman.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de voorstelling van de film Patria op 2 november in Bioscoop

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Verder na vermissing. Slachtofferhulp

Verder na vermissing. Slachtofferhulp Verder na vermissing Slachtofferhulp Nederland ondersteunt achterblijvers na vermissingen. Als een geliefde wordt vermist, kunnen de achterblijvers sinds kort hulp krijgen van Slachtofferhulp Nederland.

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde 3 geheimen om je stiefgezin te redden Marike Smilde 1 Inhoud Leven in een stiefgezin is niet eenvoudig 3 Wie is Marike? 4 Welke problemen wil jij graag oplossen? 6 En wat gebeurt er als je niets doet??

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha

Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten. Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten Onder druk Geen uitweg voor Aïsha Lees blz. 5, 6, 7, 8 Wat denk je dat Aïsha wilde doen? Waarom is dat niet gelukt? Is het goed dat de deur van het dak altijd op slot

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN. Achterblijvers. oewel de televisieprogramma s over

IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN. Achterblijvers. oewel de televisieprogramma s over IK VOND DAT EMIGREREN JUIST WEL STOER ACHTERBLIJVENDE ZUSSEN VERTELLEN H oewel de televisieprogramma s over hebben juist de achterblijvers ook een verhaal. H hun familielid? Wat betekent het praktisch

Nadere informatie

ná de kalender van de binnenvest

ná de kalender van de binnenvest 1 2 3 ná de kalender van de binnenvest 29 november 2007: burgemeester Lenferink ontvangt het eerste exemplaar van de kalender On the road off the road uit handen van Rosa. 1 2 3 fotografie 1 2 Ronald

Nadere informatie

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Mijn vader zit in de gevangenis

Mijn vader zit in de gevangenis Mijn vader zit in de gevangenis een boekje over hoe kinderen CAW t Verschil biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en daarop reageren kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie