GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 14 nr 1 April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 14 nr 1 April 2009"

Transcriptie

1 Jaargang 14 nr 1 April 2009 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

2 Colofon Bestuur VvE (secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel. : NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m. vrijdag tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hogerwerf, Beukenlaan 13. Tel speedlinq.nl Tenniscommissie Toss tennis Corie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel Jeu de Boules Bob Aalbertsen, Boslaan 64, tel Schipperskoor t Ouwe Tuigh Secretaris: Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel Redactie en Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder Noortje Vredenburg Riet Kemper Frans Morsch Colofon 2 Van de Redactie 3 Bestuursberichten 4 WOZ 6 Gescheiden vuilnis 6 Van de groencommissie 8 Milieutip 9 Haal vlinders naar uw tuin 9 Orchideeënhoeve 11 Reisverhaal 12 Wat is vuur? 13 Zonnepanelen 15 Geef de pen door 17 Marijn 18 Interview 19 Sport tennis 20 Jeu de boules 22 Schaakcursus 24 Ingezonden 25 Aangeboden Gevraagd 27 Alle kopij graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren. Uiterste datum:

3 Van de Redactie Is de Ketelgraaf nog nodig in dit digitale tijdperk. Alle leden van de vereniging die een computer gebruiken kunnen immers alles al lezen op onze site? Over dit onderwerp discussieerde de redactie tijdens de laatstgehouden KTG-vergadering. En we waren het er allemaal over eens: De Ketelgraaf moet blijven. Lekker op de bank een kop koffie drinken, even ons parkblad erbij. Op zo n moment zet je niet zo gauw de computer aan om de site van ons park te gaan lezen. De Ketelgraaf is informatief maar heeft ook iets gezelligs. Informatief is de Ketelgraaf zeker. U wordt op de hoogte gebracht van bestuursbesluiten, kunt meegenieten van de interessante reiservaringen van een van onze leden, kunt kennismaken met onze jongste bewoner en zijn papa s, krijgt weer tips voor de tuin en wordt op de hoogte gehouden van wat er allemaal op het park te doen is, zowel in sportief opzicht als bij lichamelijk wat minder actieve, maar geestelijk inspannende bezigheden zoals schaken. Er staat nog veel meer in, maar dat kunt u het beste zelf ondekken. De redactie hoopt dat u ook deze keer een paar aangename uurtje zult doorbrengen met het kwartaalblad van Ketelhaven. Bestuursberichten Nieuwjaarsreceptie Op 2 januari heeft het bestuur een nieuwjaarsreceptie gegeven in restaurant Lands End te Ketelhaven. Ondanks de bekendheid die het bestuur hier aan gegeven heeft was de opkomst wat teleurstellend. De lage opkomst heeft de sfeer niet belemmerd. Het was erg gezellig. Het Shantykoor, het Oude Tuigh, gaf een optreden wat velen tot meezingen noodde. Het bestuur heeft besloten volgend jaar weer een receptie te geven. Hopelijk zullen er dan meer bewoners deze receptie bezoeken. 3

4 Bekendheid bestuursactiviteiten In de vergadering van december heeft het bestuur besloten korte verslagen van de bestuursvergadering op de website van de vereniging te zetten. Sinds de vergadering van 16 december 2008 staan deze op de website Als wij uw adres weten dan wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van (bestuurs)nieuws op de website, De redactie van de site valt nu onder de redactie van de Ketelgraaf. De heer Frans Morsch is onze webmaster. Tevens is hij toegetreden tot de redactie van de Ketelgraaf/website. Het ligt niet in de bedoeling om de Ketelgraaf als magazine op te heffen. Wij denken dat een magazine nog steeds meerwaarde heeft. Winter Gladheidbestrijding in de lanen van ons park heeft deze winter ook onze aandacht gehad. Er waren vragen van bewoners over het strooien van zout. Een vorig bestuur heeft besloten niet te strooien. Het kwam ook bijna niet voor dat onze lanen glad waren. Deze winter was het raak en waren onze wegen geruime tijd behoorlijk glad. Het bestuur heeft besloten niet tot strooien over te gaan. Wel is het van plan de volgende winter strooizout huis aan huis te bezorgen. Plannen Ketelhaven Op 15 januari 2009 heeft de gemeenteraad gesproken over het Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Ketelhaven-Binnendijks. Dit voorbereidingsbesluit gaat vooraf aan het voorontwerp bestemmingsplan Ketelhaven- Binnendijks. Dat gaat weer vooraf aan het definitieve bestemmingsplan. In de loop van het jaar zal er hopelijk meer duidelijkheid komen over onder andere het ter inzage leggen van de stukken. Juridische zaken Bij de vorige Ketelgraaf heeft u een los inlegvel gekregen met de gang van zaken over de kwestie erfgrensoverschrijding. De conclusie van dupliek van de tegenpartij is binnen. Dit gaf geen aanleiding tot verdere actie. Beide partijen hebben nu om een vonnis gevraagd. Dit zou kunnen inhouden dat er geen(echte) zitting komt. Tenzij de rechter meer duidelijkheid wil. Het zal zeker nog enige weken duren voor bekend is of er een zitting komt dan wel het vonnis bekend is. 4

5 Werkzaamheden op het park De afgelopen tijd zijn er werkzaamheden geweest bij de ingang Arkenwegje. Daar is nieuwe bestrating gekomen. Met de werkzaamheden van vorig jaar aan de muurtjes is de hoofdingang weer netjes. Verder werd de tegelrand rondom het zwembad opgehoogd. Als gevolg van deze ophoging moest het hekwerk hersteld worden. Op 15 mei gaat het zwembad open. Aan de matecobaan is door vandalisme ook het hek kapot geraakt. Dat zal hersteld moeten worden. De tennisgravelbanen en de jeu de boules-baan zullen voor het nieuwe seizoen opgeknapt worden. De tennisbanen gaan als het weer het toelaat op 5 april open. (zie openingstoernooi) Het plan voor de aanpassing van het riool zit nog in een fase van het verzamelen van informatie over de werkelijk afgevoerde hoeveelheden afvalwater. Met de inmiddels verzamelde gegevens bestaat voorlopig de indruk, dat onder normale weersomstandigheden de afvoerstroom niet veel afwijkt van de in de vergunning genoemde hoeveelheden. De constante stroom schoon water waarvan vorige jaar nog sprake was, is niet meer geconstateerd. Het plan zal niet eerder dan in november 2009 op de ALV gepresenteerd worden. Algemene ledenvergadering Zoals bekend zijn treden er op de eerst volgende ALV vier bestuursleden af: de heer Arie van Mourik, de heer Leo Brussee, de heer Jan Schellekens en mevrouw Olga Nijmeijer. Niet herkiesbaar is de heer Arie van Mourik, onze penningmeester. De overige leden zijn weer herkiesbaar. De heer Jan Schellekens stelt zich weer beschikbaar als voorzitter. Penningmeester is een belangrijke functie in een bestuur en het bestuur heeft er dan ook alles aan gedaan om in ieder geval een kandidaat voor deze post te krijgen. Dit is gelukt. In de convocatie van de vergadering van 28 april zal deze kandidaat zich voorstellen. In principe is het bestuur compleet. Maar tot veertien dagen voor de vergadering in april kunt u zich nog kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Buiten het jaarverslag, het financieel jaarverslag staat er nog op de agenda gescheiden vuilnisophaal. Het voorstel van het bestuur vindt u elders in dit blad. Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering van 28 april 2009 in Lands End te Ketelhaven. Olga Nijmeijer 5

6 Vastgestelde WOZ-waarde van de huizen in Ketelhaven. Naar aanleiding van vragen aan het bestuur van de VVE over een eventueel collectief protest tegen de vastgestelde WOZ-waarde van de huizen in Ketelhaven. De gemeente kan geen collectief bezwaar accepteren aangezien elke woning in Ketelhaven anders is. En de waarde daardoor ook. Een bezwaar tegen de procentuele stijging is wettelijk niet mogelijk. De gemeente mag alleen kijken naar de gerealiseerde verkopen rond de waardepeildatum van 1 januari Deze staan vermeld op het taxatieverslag dat te downloaden is via WOZ loket. Dit staat ook beschreven in de bijsluiter die u heeft gekregen bij de waardebepaling. Het komt erop neer dat een ieder die dat wil een apart bezwaarschrift moet indienen met hun bezwaren, gericht op de eigen woning. Formulieren voor het indienen kunt u downloaden via Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Het bestuur. GESCHEIDEN VUILNISOPHAAL Op de ALV van 25 november 2008, is het voorstel om gescheiden vuil op te halen met 40 vóór- en 40 tegenstemmers, niet aangenomen. We vermoeden dat een deel van de op de vergadering aanwezige leden wellicht niet helemaal alle argumenten, die toen mondeling op de vergadering zijn toegelicht, goed heeft kunnen afwegen. Door in dit verhaal wat uitgebreider op de zaken in te gaan, hopen we eventuele misverstanden te kunnen wegnemen. Gezien de stemmingsuitslag, zal op de ALV van 29 april 2009 opnieuw de vraag worden gesteld of u voor of tegen bent. Op verzoek van het bestuur heeft de Fa. VD Heiden een voorstel gedaan voor het gescheiden ophalen van huisvuil. Op dit moment betalen we met zijn allen voor het wekelijks ophalen van een Kliko met huisvuil per woning. Als we overgaan op het gescheiden ophalen van groenafval één keer per 2 weken en één keer per 2 weken de rest afval, wordt de rekening voor de restafval gehalveerd en komt er een bedrag van bij voor de groen container. Dit levert per saldo een extra besparing op van Naast dit extra financiële voordeel is het vanzelfsprekend ook beter voor het milieu. De groenafval wordt namelijk gecomposteerd terwijl de inhoud van de grijze container (restafval) wordt verbrand en per kilo wordt afgerekend met de vuilnisophaler. Het is aan de andere kant een klein beetje extra moeite om grijs en groen te scheiden en we sluiten ons daarmee aan bij de algemene trend in 6

7 Nederland, waarbij gescheiden afval ophalen gezien wordt als een verantwoorde manier om met het milieu om te gaan en daar al heel lang gemeengoed is geworden. We zouden deze extra besparing eventueel kunnen gebruiken om een aantal keer per jaar grof vuil te laten ophalen. Om verder tegemoet te komen aan wensen uit het park kan er ook serieus worden gekeken naar het plaatsen van glas en/of papiercontainers, hoewel hiervoor in de gemeente Dronten al diverse mogelijkheden zijn om dat afval in te leveren. (Bij de supermarkten en sportverenigingen) Bezwaren die soms gehoord worden zijn: 1. In de zomer gaat keukenafval stinken als dat twee weken in de groenbak staat. Keukenafval, maar ook andere groenafval, mag ook in de grijze container. Dat gebeurt immers nu ook. Dus in de zomer kun je het stinken voorkomen door de daarvoor in aanmerking komende afval in de container te doen die het eerst wordt geleegd. 2. Ik heb zoveel groenafval dat ik aan één keer per twee weken groen ophalen niet genoeg heb. Ook hier geldt dat dan het overschot groenafval in de grijze container mee kan. Eigenlijk verandert er niets voor wat betreft de totale hoeveelheid die per twee weken wordt opgehaald. 3. Ik heb, door persoonlijke omstandigheden, te veel grijs afval voor één container per twee weken.. Dat kan. Met name als u een groot gezin heeft of bij voorbeeld aan PD dialyse doet. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan er bij het bestuur een extra grijze container worden aangevraagd. Als het aantal beperkt blijft, is de besparing voor de vereniging nog steeds de moeite waard. Veel grijs afval bestaat uit papier en glas waarvoor de mogelijkheid bestaat om ze in Dronten bij de supermarkten of sprotverenigingen in te leveren. De ruimtebesparing in de grijze container is daarmee meestal voldoende. Het bestuur stelt opnieuw voor aan de ALV om over te gaan op het gescheiden ophalen van groen en restafval. Eventuele besparingen zullen worden gebruikt voor het bekostigen van het ophalen van grof vuil en anders aan de algemene reserve worden toegevoegd. 7

8 Bericht van de groencommissie Bij het schrijven van dit stukje is het nog volop winter met winterse buien en gladde wegen. Toch kijken we al weer reikhalzend uit naar het komende groenseizoen. Er zijn het afgelopen winterseizoen al flink wat plannen uitgevoerd: Zo n 18 slechte bomen zijn preventief gekapt. Tevens zijn er diverse bomen getopt. Hoewel dit geen fraaie oplossing is, konden de bomen zo wel worden behouden. Veel mensen zijn niet blij met de geslagen gaten in onze groene horizon. Helaas hebben de voorgaande stormen echter bewezen, dat onze, als productiebos geplante, bosbestanden in zeer slechte staat verkeren en aan vervanging toe zijn. Veel particulieren hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook in hun tuin te kappen en/of te toppen. Er zijn 15 kapvergunningen afgegeven dit winterseizoen. Onlangs is ook het wintersnoeiwerk door het groenbedrijf Tim de Vries uitgevoerd. Hierbij ging het vooral om het snoeien van de onderbegroeiing van heesters en randbeplanting. Ook de wilgen aan de Eikenlaan zijn weer van hun pruik ontdaan. Dit gebeurt eenmaal per drie jaar. Van het knotten is gelijk gebruik gemaakt om een aantal stekken te maken. Hiermee is een nieuwe rij knotwilgen geplant langs de sloot tussen de Boslaan en de kavel van projectontwikkelaar Wolborgh. Dit om toch nog een beetje groen te behouden als er binnenkort zal worden gebouwd. We hopen natuurlijk dat er bij de bouwwerkzaamheden nog wat van de groensingel zal worden gespaard. Hierop hebben we echter geen invloed. Na de kap- en snoeiwerkzaamheden kon er weer opnieuw worden geplant. Met veel zorg hebben we weer 18 bomen geselecteerd, bestaande uit 11 verschillende soorten. Hierbij hebben wij ons laten adviseren door Landschapbeheer en diverse deskundige kwekers, om er zeker van te zijn dat de bomen het hier goed zullen doen. Ook hebben we gekozen voor zoveel mogelijk inheemse soorten, waaronder de Steeliep en de éénsteilige Meidoorn, die in Nederland steeds meer dreigen te verdwijnen. Toch hebben we ook gekozen voor een paar sierbomen, die op markante plaatsen ons park zullen verfraaien. Om te voorkomen dat de nieuwe aanplant verloren gaat door verdroging, zoals vorig jaar helaas is gebeurd, zal onze beheerder de nieuwe aanplant water geven. Toch vragen we ook aanwonenden alert te blijven en zonodig water te geven. Op 21 februari was er wederom een versnipperaar beschikbaar om grof snoeiafval te versnipperen. Ook dit jaar hebben er weer veel mensen gebruik van gemaakt. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdagen op 3 en 4 april zijn we weer met een enthousiaste ploeg aan de slag gegaan om de laatste hand te leggen aan de herplant. Zo zijn er weer flink wat heesters de grond ingegaan om een mooie onder- en randbeplanting te krijgen met o.a. Sneeuwbes, Krent, Ribes, Kardinaalshoed en Spirea. We wensen iedereen een goed groenseizoen met veel zon en tuinplezier! De groencommissie. 8

9 Milieutip Groene bestrating. Na de winter is er op veel plekken mos en alg gegroeid op de bestrating. Met name de stukken die s winters en in het natte seizoen in de schaduw liggen, worden groen en glad. Dit is op een makkelijke manier te verwijderen. Allereerst moet het weerbericht drie dagen droog weer voorspellen. Daarna neemt men een liter schoonmaakazijn en verdunt deze met twee liter water. Deze oplossing kan in een onkruid spuit worden verspoten over de groene bestrating. Na drie droge dagen is het mos verdwenen evenals het meeste onkruid wat tussen de tegels groeide. Een milieuvriendelijke en goedkope oplossing voor het jaarlijkse terugkerende probleem om het terras en de paden weer schoon te krijgen. Leo Brussee Haal vlinders naar uw tuin. Een tuin vol vlinders is een prachtig gezicht. In Nederland leven 53 soorten dagvlinders en bijna 2000 soorten nachtvlinders. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders is het best te zien aan de voelsprieten. Bij dagvlinders eindigen die in een knopje, bij nachtvlinders zijn ze veer- of draadvormig. Dagvlinders zijn meestal mooi gekleurd en nachtvlinders vaak bruinachtig van kleur. Wat kunt u doen om meer vlinders in de tuin te krijgen? Vlinders hebben een bijzondere levenscyclus, die bestaat uit vier verschillende fasen. Het begint met een eitje en uit dat eitje komt een rups. Rupsen hebben maar één doel : eten. Wanneer de rups voldoende is gegroeid, zal hij zich gaan verpoppen. In de pop vindt de gedaanteverwisseling van rups tot vlinder plaats. Hoe lang de cyclus duurt verschilt per soort. Een koolwitje bijvoorbeeld doorloopt de cyclus in 4 weken. 9

10 Rupsen zijn kieskeurige eters. Iedere soort heeft zijn eigen voorkeur: rupsen van de dagpauwoog eten bijvoorbeeld alleen brandnetel en citroenvlinders eten van de vuilboom. Veel mensen zien de brandnetel als onkruid, maar brandnetel is van groot belang voor vlinders als de atalanta, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia. Laat daarom in een ruig hoekje van de tuin wat brandnetels staan. Vlinders zijn koudbloedige dieren en hebben dus warmte van de zon nodig om te kunnen vliegen. Zorg daarom voor wat beschutte plekjes, uit de wind en in de zon. Veel rupsen, poppen en vlinders overwinteren tussen afgevallen bladeren. Het is voor de vlinders dus beter om deze niet allemaal op te ruimen. Sommige vlinderoverwinteraars (citroenvlinder en dagpauwoog) zoeken een beschut plekje in de tuin, schuur of zolder en gaan dan in winterrust. Als u zo n vlinder vindt, kunt u hem het best met rust laten. Als vlinders s winters in huis actief worden, kunt u ze beter koel weg zetten. Vlinders eten nectar uit verschillende planten. Ze zijn niet kieskeurig en komen op verschillende bloeiende tuinplanten af. In juni zijn er relatief weinig dagvlinders te zien,want dan zijn de overwinteraars en voorjaarsvlinders er niet meer,terwijl de zomervlinders nog ei of rups zijn. Om vlinders naar uw tuin te lokken kunt u het beste kiezen voor de vlinderplanten top-tien. Deze planten bloeien in verschillende seizoenen en kleuren en bieden samen nectar van de lente tot in de herfst. 1. De vlinderstruik is de meest bekende. 2. Beemdkroon produceert veel nectar. 3. De rode zonnehoed wordt ruim en meter hoog. 4. Lange ereprijs stelt weinig eisen aan de grond en trekt veel bijen en vlinders. 5. Hemelsleutel is een nazomer bloeier die veel atalanta s trekt. 6. Herfstaster is er in verschillende kleuren en hoogtes en bloeit van augustus tot de eerste nachtvorst 7. Koninginnekruid, ook wel leverkruid genoemd bloeit in de tweede helft van de zomer en trekt de late soorten vlinders. 8. Lavendel geurt heerlijk en trekt veel vlinders en andere insecten. 9. Kamperfoelie trekt met haar aangename geur veel nachtvlinders. 10. Bergamot trekt ook vooral nachtvlinders. Al deze planten kunt u bestellen bij Vivara natuurbeschermingsproducten. Daarmee steunt u bovendien diverse stichtingen voor natuurbescherming, zoals de Vlinderstichting, Vogelbescherming en Egelopvang. Meer informatie vindt u op de website 10

11 GENIETEN IN DE ORCHIDEEEN HOEVE Februari 2009: Buiten is het koud, nat, grijs, winderig en bovenal saai! Op dit soort dagen wil je toch eigenlijk alleen maar naar een plekje toe waar het mooi weer is, bloeiende bloemen zijn, het weelderig groen om je heen is en het zeer aangenaam van temperatuur is. Welnu, dit plekje bevindt zich op luttele kilometers afstand van Ketelhaven, namelijk: de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, een waar tropisch paradijs. Mijn buurvrouw Carissa Hazenberg, een fervent fotografe (zie foto s), en ik hebben in alle rust kunnen genieten van de tropische tuin met duizenden bloeiende orchideeën in de meest prachtige kleuren, van de Maleisische tuin met de sfeer van een vissersdorpje in de tropen met stromende bergbeken en watervallen, alsook van de van de Taiwanese tuin vol invloeden uit Oosterse culturen. Overal staan bankjes en bevinden zich zithoekjes met een adembenemend uitzicht op de diverse beeldschone tuinen. Er zijn vele vijvers met prachtige koikarpers die zo uit je hand eten. Bij de diverse voerautomaten kan men speciaal voer voor ze kopen ad 0,50. Dan is er nog de schitterende Vlinder Vallei; een totaal andere beleving dan de andere tuinen. Tussen de geweldige rotsformaties door fladderen duizenden vlinders rond langs de beekjes, bruggetjes en vele kleurrijke planten. Een prachtig schouwspel. In de winkel van de Orchideeën hoeve vindt men naast een enorme diversiteit aan orchideeën, vele soorten (kamer)planten, bloemwerk, cadeau-ideeën, woondecoraties en aardewerk. Voor groepen vanaf 10 personen worden er bloemschikarrangementen georganiseerd. Uiteraard is er ook aan de inwendige mens gedacht. Het tropisch restaurant met lopend buffet heeft de sfeer van een eetgelegenheid midden in de jungle. Niet alleen worden er high tea s aangeboden voor groepen vanaf 10 personen, maar ook complete bruiloftsarrangementen voor groepen vanaf 100 personen. Kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje vieren in de Hoeve met een heuse speurtocht door de jungle, tussen de vlinders. Na dit avontuur wordt in het restaurant een kindermaaltijd genuttigd met een ijsje en een kleurplaat. De mooiste kleurplaat wordt beloond met een prijs. Zowel voor familiefeesten als voor bedrijfsfeesten is dit een unieke locatie. Wij hebben genoten van de overweldigende schoonheid van de tuinen en de gastvrije sfeer in Luttelgeest! Overigens zijn alle paden en bruggen zeer goed toegankelijk voor de minder validen. De Orchideeën Hoeve is het hele jaar geopend van maandag t/m zaterdag van uur en op zon- en feestdagen van uur. Adres: Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest. Tel.: , website: orchideeënhoeve.nl Noortje Vredenburg 11

12 Op de fiets langs het graf van Pol Pot Voor de derde keer waren we in zuidoost Azië met De Fietstourist. Van 11 december 2008 tot 12 januari 2009 fietsten we met 10 lotgenoten vanaf Ubon Ratchathani in oost Thailand, naar het zuiden richting Cambodja. Het was aanvankelijk de bedoeling om de beroemde Preah Vihear tempel, op de grens tussen Cambodja en Thailand te bezoeken, maar de tempel bleek hermetisch afgesloten door militairen na de bijna oorlog tussen de twee landen om deze Khmer ruïne een paar maanden geleden. Vlak over de grens maakten we een kleine omweg naar het graf van de massamoordenaar Pol Pot, die tussen 1975 en 1979 ruim anderhalf miljoen mensen op een gruwelijke manier de dood in joeg. Indrukwekkend was het graf niet, men had er zeker geen monument van gemaakt. De grootste bezienswaardigheid in Cambodja is Angkor Wat, een eeuwenoude historische Khmer stad in het noorden van het land bij de plaats Siem Reap. Kolossale tempelcomplexen door middeleeuwse heersers gebouwd. We verbleven in een luxe hotel en hadden drie dagen de tijd om alles te bezichtigen. Per boot gingen we over het Tonle Sap meer verder naar het zuiden, langs een aantal drijvende vissersdorpen. Het laatste stuk naar Phnom Penh overbrugden we weer per fietst. Phnom Penh ligt aan de Mekong rivier, die we tijdens onze eerste reis met de de Fietstourist, drie jaar geleden, ook al tegenkwamen, maar dan een paar duizend kilometer stroomopwaarts in China. In Phnom Penh is van alles te beleven van kleine marktjes en grote koningspaleizen met uitzicht 12

13 op de Mekong tot knekelhuizen waarin achter glas de botten van Pol Pot s slachtoffers liggen tentoongesteld. Verder naar het zuiden bereikten we tenslotte de Zuid Chinese zee bij de plaats Sihanoukville, genoemd naar een vroegere Cambodjaanse koning. Via de kust fietsten we naar het westen weer richting de Thaise grens. Oud en nieuw brachten we door op het tropische eiland Ko Kut. Weer op het vaste land stapte de rest van de groep in een bus richting Bangkok, naar huis. Corine en ik fietsten nog een week langs de Thaise zuidkust 400 km verder, onder andere langs de bekende badplaats Pattaya om na 1500 km tenslotte de drukke metropool Bangkok in de avondspits per fiets binnen te rijden. Ger Ettes P.S. kijk ook eens op: Wat is vuur? Nu de winter er weer bijna op zit, en iedereen weer de afgelopen maanden zijn (open)haard weer lekker heeft opgestookt wil ik graag eens verder in gaan op wat vuur nou eigenlijk is. Om vuur te maken heb je 3 dingen nodig, t.w. brandstof, zuurstof en een hoge temperatuur. Voor onze (open)haard is de brandstof (meestal) hout chemische naam ook wel koolstof. Dit wordt weergegeven met C, zuurstof O betrekken we meestal uit de woonkamer, of via een luchtklep uit de kruipruimte, en de hoge temperatuur verkrijgen d.m.v. aanmaakblokjes en klein aanmaakhout.. we noemen dit een temperatuurdriehoek. Luchtaanvoer is heel belangrijk: als je geen lucht aanvoert, kunt je geen rookgassen afvoeren. Vroeger gaf ik stookcursussen, stak dan een waxine lichtje aan en zette daar een limonade glas over heen, met een halve minuut ging dan het kaarsje uit. Als je dit met je goed geïsoleerde woning met mechanische afzuiging vergelijkt, is dit ongeveer het zelfde, alleen de mechanische afzuiging gebruikt de schoorsteen als lucht aanvoer, dus rook in de kamer. 13

14 Om C en O te laten reageren heb je een temperatuur nodig van 230 gr.celcius Je krijgt dan een primaire verbranding. Dit gebeurt in openhaarden, vuurkorven in de tuin, en afvalhoutverbranding in de open lucht. Om ons bij een openhaard te houden, bij deze primaire verbranding komt er 30% energie vrij. 70% van de energie verdwijnt door de schoorsteen als rook Van de 30% energie die overblijft in de kamer verdwijnt meer dan de helft door de schoorsteen door de trek. Je houdt dan 10 a 15% rendement over. Nu zijn er ook technieken om de rook die dan door de schoorsteen zou verdwijnen te verbranden. Je krijgt dan een dubbele verbranding: Als C en O gereageerd hebben hou je CO over Gebruikt je deze CO als brandstof, en voor je weer O toe, dan heb je een naverbranding van rookgassen. Je rendement kan dan wel 85% worden, mits je dit in een ander typehaard toe past. Om CO en O te laten reageren heb 571 gr. Celcius nodig. Dit haal je nooit in een OPENhaard, omdat deze alle warmte weg trekt. Gebruik je hiervoor een gesloten toestel, dus met lift of draaideur, of een inzet in een bestaande openhaard dan hou je de warmte binnen, en bij 571 graden krijg je dan een naverbranding van rookgassen. Bij bepaalde typen haarden kun je dit heel mooi zien, je ziet dan allemaal mooie dansende vlammen boven in de haard, en de houten stammen onderin liggen zwart te wezen, en branden niet, maar vergassen door de hoge temperatuur. Je hebt op deze manier een volwaardige vervanger voor de c.v. Ik verwarm op deze manier een woonkamer van 70 m2 en via warmelucht kanalen een badkamer en logeerkamer. Wel is het belangrijk om hout goed te laten drogen: na het zagen en kloven 2 jaar laten liggen onder een afdak, in de wind, uit de regen. Afhankelijk van de houtsoort heb je dan plm. 18% vocht. Dit is ideaal om te stoken. Een boom die omgezaagd wordt bevat plm. 70 % vocht. Na plm. 3 a 4 maanden zit er 50% vocht in. Als je nu 2 kg van dit hout in de haard of houtkachel legt, heb je 1 liter water in de haard, die je probeert te verbranden. Water verbranden lukt helaas nog niet, dus wat gebeurt er: je hebt energie nodig om dit water te verdampen, deze energie krijg je weer niet als warmte inde kamer, dus je hebt veel meer hout nodig, en dit vocht uit het hout zet zich af als creosoot in de schoorsteen met als gevolg: schoorsteenbrand (merk je soms niet eens) Hout kun je stoken in: Openhaarden (houtvreters en slecht voor het milieu), inbouw haarden met lift- en draaideuren, en vrijstaande kachels, deze heb je in dubbelwandige systemen, zodat je convectielucht krijgt, en enkelwandige systemen die stralingswarmte geven. Verder zijn er nog (NunnaUuni) Finse speksteenkachel die 2 a 3 uur gestookt worden en tot 24 uur behaaglijke stralingswarmte afgeven. Er zijn zelfs warme banken verkrijgbaar waarbij de hete rookgassen door de bank geleidt worden, en je zit er dan letterlijk warmpjes bij. Heb je nog vragen, bel me gerust. Hessel Schutte, stokoloog. Tel

15 Subsidie voor de rijken? Of kan het toch anders? Tot 1 april 2008 kon er subsidie worden aangevraagd door particulieren die met zonnecollectoren elektriciteit wilden leveren aan het net. Ik was een van de gelukkigen die daarvoor in aanmerking kon komen. Op mijn dak zitten nu 16 grote zonnecollectoren, op mijn zolder staat een grote omvormer en er loopt een kabel naar mijn meterkast die de geleverde elektriciteit direct in het net dumpt. Men heeft berekend dat er jaarlijks ongeveer 2800 kwh aan het openbare net geleverd zal worden. 1 kwh kost 20 cent, dus mijn energie rekening zal naar verwachting jaarlijks met 560 dalen. Verder krijg ik per aan het net geleverde kwh gedurende 15 jaar 33 cent als subsidie uitgekeerd. Mijn zonnecellen installatie zal dus jaarlijks 1480 opleveren en dat gedurende 15 jaar. Goed initiatief denkt u, prachtig, ideëel, groen! Er kleven toch een aantal haken en ogen aan dit mooie initiatief van onze regering. De aanschaf van deze groene energie leverende machines is alleen weggelegd voor de meer welgestelde burgers die van hun spaargeld kunnen en willen investeren. Op deze manier is groene energie gedoemd het speeltje van een handvol milieubewuste rijken te worden. Kan het ook anders? Ik dacht van wel, met een wat andere aanpak kunnen twee grote problemen in een keer worden aangepakt. De economische recessie en het energie, milieu probleem. Geef mensen met een schuin dak dat redelijk op het zuiden is gericht een lening of hypotheek om zonnecollectoren aan te schaffen en laat ze die lening aflossen met de energie die het apparaat levert. Dan hoeft je niet meer kapitaalkrachtig te zijn om zonnecollectoren op je dak te krijgen. Genoeg liefhebbers, zonder centen, die aan een dergelijk milieuvriendelijk project willen meewerken. Zouden er ook niet milieu vriendelijke banken te vinden zijn die dergelijke hypotheken willen verstrekken, als bijvoorbeeld minister Bos garant wil staan? Een leuk rekensommetje. Bij zeer grote aantallen zal de productie van zonnecollectoren veel goedkoper kunnen, stel even dat een systeem zoals op mijn dak dan i.p.v , zal kosten. Als je zag voor hoeveel miljarden minister Bos garant wilde staan om omvallende banken met slechte hypotheken te redden, moet hij voor dit project toch minstens voor 1 miljard garant willen staan. De aflossing van de zonnecollector hypotheken zal praktisch zonder risico zijn, zolang de zon wil schijnen. Van 1 miljard kunnen dan huizen voorzien worden van zonnecollectoren die samen jaarlijks 187 miljoen kwh aan elektriciteit leveren. Zowel het milieu als de werkgelegenheid zullen er wel bij varen. Wie spreekt mij tegen? Ger Ettes energie leverancier 15

16 16 De versnipperaar aan het werk..

17 Geef de pen door Wij zijn Eric, Jolanda, Yvonne en Martijn Micklinghoff. Yvonne en Martijn zijn een tweeling van 6 jaar. Zij wonen al hun hele leven aan de Beukenlaan 19. Jolanda is geboren in Benschop (Utrecht) en woont sinds haar 3 e jaar in Dronten. Na wat omzwervingen in Zwolle en Den Haag, heeft ze het huis aan de Beukenlaan 19 in 1993/1994 laten bouwen en in 1998 laten verbouwen. Op de kavel die in 1993 gekocht werd lag al een fundering met heel veel brandnetels. Het was de kunst om, na wijziging van de (welstands (?)) regels een huis te bouwen dat op de bestaande fundering paste. Eric is geboren en getogen in Rotterdam. Hij is na een aantal omzwervingen via Almelo, Sittard, Brighton, Raamsdonkveer en Capelle a/d IJssel, in 1997 in Ketelhaven komen wonen, aan Beukenlaan 10. In 1999 hebben Eric en Jolanda elkaar bij de tennisbaan (in Ketelhaven) ontmoet en in 2000 zijn we gaan samenwonen op nummer 19. In 2002 moesten we trouwen: Yvonne en Martijn waren op komst! In het dagelijks leven zijn we druk. Yvonne en Martijn met school, sporten en spelen. Jolanda met haar 1-vrouwsbedrijf en Eric met zijn BV. Yvonne en Martijn zitten in groep 3 van basisschool De Zonnewijzer. Daarnaast zit Yvonne op streetdance en handbal en Martijn zit op voetbal en gaan ze 1 dag per week naar de buitenschoolse opvang (Robbedoes).16 Jolanda is controller en sinds de kinderen er zijn, werkt zij als zelfstandige bij MKB bedrijven.(mkb = midden- en kleinbedrijf). Soms projectmatig (bv het op orde brengen van een administratie, het inrichten van het ERP* systeem, het opzetten van MIS** rapportages), en soms voor langere tijd als parttime controller. Daarnaast geeft zij bij tijd en wijle les op het HBO: Windesheim te Zwolle, CAH te Dronten en voert ze (thuis) de administratie van 3 kleinere bedrijven. Dit alles probeert ze parttime te doen, en wel zoveel mogelijk binnen de schooltijden van de kinderen. Gelukkig woont oma dichtbij en die is altijd bereid in te springen (indien nodig). Eric is in het dagelijks leven directeur van Metaalplus, een metaalconstructiebedrijf in het Friese Oosterzee. Metaalplus levert complete (gelaste, gepoedercoate en voorgemonteerde) modules direct toe aan het productieproces van haar klanten. O.a. slimme snij- en lasrobotautomatisering vormt de spil van dit bedrijf. Daarnaast doet Eric aan zaalvoetbal bij de Ketelbinken en in zijn spaarzame vrije tijd die overblijft rijdt hij graag op de motor. Al met al wonen we al een hele tijd in Ketelhaven. Soms hebben we de verhuiskriebels en lijken de voordelen van in Dronten wonen groter te worden. We kijken dan (weer) eens rond en besluiten (vaak in de zomer) om uiteindelijk toch in Ketelhaven te blijven. In de zomer hebben we nooit veel behoefte aan een vakantie elders, we hebben steeds het gevoel op vakantie te zijn en niet meer weg te hoeven. De winters duren ons vaak wel te lang, daarom (en omdat het met het werk vaak niet anders kan) gaan we s winters graag naar een zonbestemming. Egypte is ons favoriete winter-vakantieland. Dit vanwege de reistijd (ca. 5 uur), omdat er geen tijdsverschil is en je er prachtig kan duiken. Bovendien hebben we daar een aquapark ontdekt met meer dan 30 glijbanen en andere attracties. In de zomer blijven we dichterbij huis en gaan we varen in Friesland/Flevoland. Wij geven de pen door aan Harry en Martie Scholten, Beukenlaan 23. * ERP systeem = automatiseringssysteem om bedrijfsprocessen te regelen **MIS = Management Informatie Systeem: financieel/bedrijfseconomische managementrapportages (de cifers van het bedrijf) 17

18 Welkom Marijn December Het zal u allen vast niet ontgaan zijn: al die blauwe ballonnen bij de ingang van Ketelhaven, bij de Boslaan, bij het huis van Marc en Maarten Taal om de komst van hun zoon Marijn feestelijk aan te kondigen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan, na een jarenlange ingewikkelde procedure, om hun eigen kind een warm en welkom thuis te kunnen bieden. Als redactie van De Ketelgraaf willen we hier graag aandacht aan besteden, omdat het geen alledaagse geboorte betreft en we ons zeer betrokken voelen bij alles wat er gebeurt in ons park. De directe omgeving van Marc en Maarten in de Boslaan reageerde zeer positief en verheugd op de komst van Marijn en wij zijn ervan overtuigd dat wij allen in Ketelhaven deze gevoelens delen. We zien Marijn graag verschijnen in de speeltuin, het zwembad, bij de jeu-de-boules baan om zijn papa s aan te moedigen, bij de tennisbaan, gewoon op straat met zijn fiets, voetbal, skate-board of wat dan ook. Marijn, we zijn blij met je en we wensen Marc en Maarten heel veel succes toe. Riet Kemper & Noortje Vredenburg 18

19 Interview met de nieuwe webmaster van Wie zijn adres heeft opgegeven aan de secretaris heeft het al gemerkt: de ketelhaven website is in een nieuw jasje gestoken. Tijd voor onze reporter Janneke voor een interview met onze nieuwe webmaster. Wie is Frans Morsch Ik ben 56 jaar, ik woon op de Lindenlaan 62, ben getrouwd met Eveline, vader van drie dochters, Eline, Marije en Janneke. Mijn beroep is programmeur, ik doe opdrachten die te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Mijn specialisme is schaakprogramma s. Hoe kwam je er toe om de ketelhaven website te gaan doen. Voorzitter Jan Schellekens vroeg een aantal mensen of ze bereid waren om de ketelhaven website te onderhouden. Ik presenteerde toen mijn plan voor de nieuwe opzet en dat viel in goede aarde. Na een maand werk kon ik de eerste versie installeren waarbij ik zoveel mogelijk gebruik maakte van oud materiaal dat nog op de server aanwezig was. Daarnaast kon ik putten uit oude ketelgraven die we nog allemaal bewaard hadden. De website valt onder de redactie van de Ketelgraaf. Ik zorg in principe niet voor de inhoud, ik doe het onderhoud en de vormgeving. De redactie is afhankelijk van de zeer gewaardeerde bijdragen van de vele recreatieve / sportieve groepen die Ketelhaven rijk is. Wat is het doel van de website? De website presenteert het villapark Ketelhaven aan potentiële kopers / bewoners. Daarnaast is de website een platform voor de diverse sportieve en recreatieve groepen in Ketelhaven, zoals de loopgroep en het shantykoor. Elke groep die een activiteit start in Ketelhaven krijgt ruimte op de website. Er is plaats voor aankondigen, toernooiverslagen, toernooi kalenders, foto s, noem maar op. Kunt je iets zeggen over de vorm? Weblog-achtig. Dat betekent: nieuwe artikelen komen boven aan en oude verschuiven naar onder waar ze vanzelf uit het zicht verdwijnen. Deze vorm vergemakkelijkt het onderhoud. Je hoeft nooit na te denken over hoe een nieuw artikel ingepast moet worden. In feite kan alles worden geplaatst, oude informatie blijft bereikbaar voor wie de moeite neemt lager op de pagina te zoeken. Op dit moment is er 25 MByte in gebruik op de server en er is ruimte voor 150, dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Maakt de website de Ketelgraaf overbodig? Nee, de website is prima voor korte artikelen, sport uitslagen, aankondigingen. Maar voor een artikel langer dan een halve pagina is bedrukt papier beter, het leest veel prettiger. Bovendien, nog heel wat mensen op het park hebben geen computer en willen er ook geen hebben. Daar komt nog bij: de website is openbaar terwijl de Ketelgraaf alleen aan de leden wordt aangeboden. Dat heeft consequenties voor wat je wel en niet op de website kunt zetten. 19

20 Plannen voor de toekomst? Een nieuwe ontwikkeling is de Ketelhaven mailing service. Hiermee kunnen we mensen nog een geheugen steuntje geven vlak voor een vergadering of sportief evenement. Of we wijzen op bestuursberichten op de website. Op die manier worden de bewoners meer betrokken bij het reilen en zeilen van het park. Sport. Openingstoernooi tennis 5 april 2009 Hallo tennisliefhebbers! Zondag 5 april mogen we (als het weer mee werkt) eindelijk weer de gravelbanen op en willen we door middel van een OPENINGSTOERNOOI het tennisseizoen 2009 starten!!! We hebben plaats voor 32 personen op dit 1-dags evenement. Iedereen kan dan 4 keer een half uur spelen, tegen wisselende tegenstanders en met wisselende partners! We proberen een leuke indeling te maken, rekeninghoudend met het niveau van een ieder. De eerste wedstrijden beginnen om 9 uur en rond uur zijn de wedstrijden gespeeld en begint de afsluitende borrel met prijsuitreiking. Voor koffie, thee, soep en een borrel met hapje wordt gezorgd. De kosten bedragen 10 euro per persoon. De inschrijving kan je doen door een mail te sturen naar met hierin je naam en adres of door onderstaand strookje in te leveren bij Jolanda Roest, eikenlaan 10 of Theo Top, boslaan 6. Schrijf je op tijd in, want VOL=VOL! We zien je graag op zondag 5 april! De tenniscommissie, Theo, Harry, Koos en Jolanda 20

21 Inschrijfstrookje openingstoernooi 5 april 2009 Naam:... Adres:... Telefoon:... adres:... Toernooikalender 2009: Openingstoernooi 5 april Single clubkampioenschappen 5 t/m 14 juni Dubbel clubkampioenschappen 17 t/m 30 augustus Echtparentoernooi 20 september(of 27 september) 21

22 Jeu de Boules nieuws Eind februari is de Commissie weer bijeen geweest en heeft niet alleen een glas thee gedronken o.i.d., maar ook wel degelijk gesproken over wat te doen in het nieuwe Boules-seizoen, en daarover kan ik alvast het volgende vertellen: Herstel van de Jeu de Boules-baan. De baan ziet er op dit moment, in februari, erbarmelijk uit. Vol met gaten en rijkelijk voorzien van o.a. een vette laag mos kan op deze baan momenteel niet worden gebould. Ook ziet het er uit alsof deze baan met de jaarwisseling is gebruikt als een soort lanceerplatform voor vuurwerk. We zullen onze uiterste best doen om deze baan tijdig weer (enigszins) op orde te 22

23 krijgen en niet schromen om uw hulp hierbij in te roepen, met name bij het aanbrengen van een nieuwe laag zand/grind. Koninginnedag-toernooi 30 april, dit jaar op een donderdag, zullen wij wederom een toernooi organiseren. De kosten voor deelname inclusief de hap en drank bedragen een viertal volle euronoten. Gerald Ruesink, die zoals al eerder gemeld, onze Commissie gaat verlaten, zal nog éénmaal al zijn ervaren Oranje-talent inzetten voor dit toernooi. Een persoonlijke uitnodiging/deelname bevestiging zult u ter zijne tijd nog ontvangen. Een nauwkeurige dress-code kunnen wij u niet geven, maar. bijna alles is toegestaan, als de kleur maar oranje is! Cock Smit-Midzomeravond-toernooi. Behalve misschien nog een toernooi in september of zo zal er dit jaar wederom een toernooi worden georganiseerd, onder andere ter nagedachtenis van Cock Smit, waarbij wordt gestreden om de wisseltrofee, de welbekende Uil-op-Sokkel. Wel willen wij de inhoud en de naamgeving voor dit toernooi wijzigen en wel concreet door het aanvangstijdstip te stellen op rond uur s avonds midden in de zomer, waardoor een soort van Midzomeravondtoernooi ontstaat. Als datum hiervoor denken wij aan zaterdag 4 juli. Nader bericht hier over en uitnodiging volgen later. Wat de deelnamekosten zijn weten we nog niet, en ook over het eventuele aanvullende prijzengeld kunnen nog maar weinig vertellen, alleen misschien dit.. u zult de te winnen prijzen niet echt geheel binnenlopen of zo, want dat is voorshands alleen nog voorbehouden aan Commissieleden. Nieuwe Commissieleden. Bekend is dat Gerald Ruesink, jammer genoeg, onze Commissie gaat verlaten. Maar ook m n eigen functie binnen de Commissie, al dan niet in de rol van voorzitter, wil ik toch echt graag in de nabije toekomst gaan beëindigen per ultimo van dit jaar of zo. Ik heb dan met heel veel plezier deze rol zo n 10 jaar volbracht maar ja. aan alles komt een einde, het wordt tijd voor nieuw vers bloed in de Commissie. Maar gezien hetgeen zojuist hierover is geschreven moeten de aanmeldingen toch echt wel bij bosjes binnenlopen, denken wij stellig. Aanmelden dus, en niet morgen maar NU! Het vrijdag-middag boulen. Dat blijft ongewijzigd, dat wil zeggen tot aan het begin van de zomertijd per ultimo maart kan iedereen wekelijks komen boulen v.a. half drie en met ingang van begin april dus v.a. half vier. Namens de Jeu de Boules-commissie, Bob Aalbertsen 23

24 Schaakcursus voor beginners Heeft u vroeger ooit geschaakt en zou u misschien wel weer eens willen beginnen, maar het is zo lang geleden dat u het eigenlijk niet meer aandurft? Heeft u nog nooit geschaakt maar u zou het wel willen leren? Wel dan staat de Schaakclub Ketelhaven voor u klaar. Wij willen u graag in een aantal kostenloze lessen op weg helpen.. De schaakclub Ketelhaven heeft een aantal zeer deskundige schakers onder haar leden o.a. de oud wereldkampioen computerschaak. Het enige dat u hoeft te doen is u aan melden als aspirant-lid bij een van de onderstaande adressen.. adressen: 24

25 Ingezonden FLEVOPOST LUCHTMACHTORKEST ROCKOPERA Wat hebben de drie bovenstaande zaken met elkaar te maken? Wel, nadat ik meegedaan had met een FlevoPost & Meerpaalprijsvraag behoorde ik tot één van de vijf prijswinnaars en kregen we twee toegangsbewijzen voor de Rockopera in Concert op zaterdag 28 februari jl. Het werd aldus aangekondigd in de krant: Rockopera in Concert is een productie van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en is op 18 januari 2009 in premiere gegaan. Het imponeert met haar enorme dynamische bereik het publiek als geen ander. De afwisseling tussen subtiele ballads en indrukwekkende symfonische rockklanken hebben het publiek reeds eerder in vervoering gebracht. Deze avond wordt het allerbeste uit zes rockopera s getoond. Hoogtepunten uit Tommy, Evita, Jesus Christ Superstar, Hair, Rent en The Wall. Special Guest is Birgit Schuurman. Bovendien levert het Drontense jeugdkoor Real Life een bijdrage aan het geheel. De nummers worden uitgevoerd door Martin van der Starre, Rolf Koster, Lana Wolf en Robin van Beek. Martin van der Starre was niet aanwezig deze avond, maar we hebben hem niet gemist omdat de leden van de Cast zo op elkaar ingespeeld zijn dat overname van zijn rol voor ons onmerkbaar is verlopen. Wij hadden plaatsen op de tweede rij en kregen alles vol in beeld. Vanaf het begin tot aan het eind was deze avond een aaneenschakeling van optredens van prachtige zang en dans. Afwisselend met elkaar, of solo. Een paar van deze Musicals/Rockopera s hadden we al zoveel jaar geleden gezien, maar zoals deze groep het bracht. Wat een bezieling. Het begon al met de vertolking van Jesus Christ Superstar. Zo intens gezongen en zo ingeleefd, ieder in zijn eigen rol, dat voor ons de avond toen al geslaagd was. Birgit Schuurman zong het lied Ï don t know to love him. 25

26 Later ook nog the song Take me or leave me, uit Rent. Ze deed dit met overgave. Het jeugdkoor Real Life leverde hun bijdrage aan The Wall van Pink Floyd. Volgens de berichten hebben ze dat als een geweldig en super ervaren. Het is ook heel goed om te merken hoeveel er op het gebied van koren en ook jeugdkoren hier in Dronten bezig zijn. Wat er van te voren geschreven werd over het Luchtmachtorkest is inderdaad waar gebleken. Zij zijn in staat alles uit de kast te halen, maar ook bij gevoelige songs hun begeleiding zo aan te passen dat er een goede eenheid ontstaat tussen muziek en zang. De afsluiting van de avond bestond uit hoogtepunten van de Musical Hair. Wat een enthousiasme bij het publiek toen er gezongen werd: Let The Sun Shine. Al met al een onverwachte en prachtige avond in ons eigen theater in Dronten. Wat biedt Flevoland toch veel!. Joop en Riet Kemper OPROEP OPROEP OPROEP Toen mijn man en ik zondagmiddag 1 maart terugkwamen van de wandeling lag het beeld van aardewerk in stukken op de straat. Het moet gebeurd zijn tussen uur en Wie o wie heeft iets gezien, want er stond geen naam bij van de dader/daders. Het beeld van een neger vrouw heeft emotionele waarde voor mij en ik was dan ook zeer aangedaan over hetgeen er gebeurd was. Het is heel jammer dat zelfs op Ketelhaven vandalisme voorkomt. Het is namelijk niet de eerste keer maar wel de laatste want er zullen geen kunstwerken meer komen te staan. Marry Ridderikhof Lindenlaan 2 26

27 Aangeboden Gevraagd. Te koop: Nieuwe bolderkar. Prijs 60,--. Tel Woonruimte gevraagd: Van: warmonderhofzaal Onderwerp: Woonruimte Beste mensen, Meestal heb ik iets aan te bieden (lezing of maaltijd), dit keer heb ik een vraag: een van onze leerlingen (Isabelle, 23 jaar oud) is op zoek naar woonruimte, liefst op fietsafstand van de Warmonderhof. Mocht u iets weten, laat het ons dan s.v.p. weten!!! Alvast bedankt, Nelleke Gordijn 27

28 28

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Vlinders in de tuin Vooral op warme dagen kun je veel vlinders zien in allerlei

Nadere informatie

Vraag 1. Waarom moet je goed voor de rupsen zorgen als je vlinders wilt hebben?

Vraag 1. Waarom moet je goed voor de rupsen zorgen als je vlinders wilt hebben? Naam: VLINDERS Vlinders zijn niet weg te denken uit onze leefomgeving. In het voorjaar kunnen we haast niet wachten tot de eerste Kleine vosjes of Citroenvlinders zich laten zien. En dan in de zomer en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Wist je dat?... Overwintering van vlinders. Vragen. De vlinder. De levenscyclus..

Wist je dat?... Overwintering van vlinders. Vragen. De vlinder. De levenscyclus.. Lesbrief groep 5 6 Inhoudsopgave Wist je dat?... Vlinderwiel Stripverhaal.. Overwintering van vlinders. Vlinder mobiel Het voedsel van rupsen.. Vragen. De vlinder. De levenscyclus.. 1 Wist je dat Allerlei

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3!

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3! Voor het welzijn van kind en school Klas 3! Wat is energie Energie heb je nodig om iets te doen. Je hebt het nodig om een auto mee te kunnen laten rijden, een huis mee te verwarmen of een fabriek mee te

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Week 28. Week 28. week 27

Week 28. Week 28. week 27 Het natuurnetwerk is geïnspireerd door een citaat van Marcel Proust: De ware ontdekkingsreis ligt niet in het verkennen van nieuwe streken maar in het kijken met nieuwe ogen. Het is tevens verbonden met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein Romantiek in een sprookjeslandschap Tekst: Fanny Storms Fotografie: Park van Beervelde Op een boogscheut van het drukke Gent treffen we het Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein betreden worden

Nadere informatie

Biezenbabbel. 25 augustus 2016 Jaargang 25, nummer 1. De Biezen gaat voor: Talenten - Creativiteit Eigenaarschap

Biezenbabbel. 25 augustus 2016 Jaargang 25, nummer 1. De Biezen gaat voor: Talenten - Creativiteit Eigenaarschap 25 augustus 2016 Jaargang 25, nummer 1 Biezenbabbel Start nieuw schooljaar We gaan er een spetterend schooljaar van maken! Afgelopen maandag bleek dat letterlijk door de regen en de bellen. Na de regen

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Camping Caravaning. Pointe de Kerbihan. Bretagne Sud. Bretagne Sud. In LA TRINITE vanaf pasen tot de herfstzon

Camping Caravaning. Pointe de Kerbihan. Bretagne Sud. Bretagne Sud. In LA TRINITE vanaf pasen tot de herfstzon Bretagne www.camping-de-la-baie.fr Camping Caravaning La Trinité sur Mer Rivière de Crac h...de schoonheld van haar stranden, haar stranden van fijn zand, het milde klimaat, haar gastvrijheid, haar gastronomie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer:

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer: De Vlecht 3 juli 2015 Wij heten Femke van harte welkom! Wij wensen haar een goede start en veel plezier op onze school. In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 1/2 3 Groep 7/8 4 Sport en Bewegen 5 Vanuit

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders Als net afgestudeerde bio-ingenieur trok ik dit jaar voor zes maanden naar Ethiopië, land van bergen en koffie, en van prachtige

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Vlinders. Tijdstip: op een mooie zonnige dag in mei, juni of juli

Vlinders. Tijdstip: op een mooie zonnige dag in mei, juni of juli KB8 Tijdsinvestering: 45 minuten 1/2 3/4 5/6 7/8 lente zomer herfst winter Vlinders. Tijdstip: op een mooie zonnige dag in mei, juni of juli 1. Inleiding Vlinders in alle kleuren en maten spreken de mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds.

7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011. We spreken inmiddels al effe Zweeds. 7 e bericht van zeevarenden Vrijdag 2-6-2011 We spreken inmiddels al effe Zweeds. We zitten inmiddels boven de 55 e breedte graad. Donker wordt het niet meer en de langste dag moet nog komen. Het is een

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017

Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017 Maandbrief december Heiloo, 4 december 2017 Aan de ouders, In de maand november zijn we de echte donkere dagen in gegaan. Wij zien in deze periode in ons land het licht van de zon steeds wat korter. Op

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Van eitje tot vlinder

Van eitje tot vlinder Werkblad Van eitje tot vlinder Wat is de goede volgorde van de plaatjes? Begin bij plaatje : de vlinder legt eieren. Schrijf de letter a in hokje. Welk plaatje is de volgende? Zet de letter ervan in hokje

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei Beste ouders,

Nieuwsbrief mei Beste ouders, Nieuwsbrief mei 2015 Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste twee maanden van dit schooljaar. Op 13 juli begint de zomervakantie, maar voor die tijd zijn er nog vele speeluurtjes

Nadere informatie

Inhoud 1/2. Kachelbouw varianten. Warmte afgifte KACHELBOUWER

Inhoud 1/2. Kachelbouw varianten. Warmte afgifte KACHELBOUWER VERWARMEN MET SFEER 01 Inhoud 1/2 Kachelbouw varianten Warme lucht kachel Warme lucht met massa op de kachel Warme lucht met massa naast de kachel Warme lucht kachel hypocaust Massa kachel, systeemkachel,

Nadere informatie

1. Heb je zonnepanelen?

1. Heb je zonnepanelen? Duurzaamheid Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen. Duurzaam leven kan op verschillende manieren. 9 1. Heb je zonnepanelen? 8 85% 7 6 5 4 Ja Nee

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

FREE ENERGY NEWSLETTER

FREE ENERGY NEWSLETTER FREE ENERGY NEWSLETTER DE ENERGIEBRONNEN VAN DE 21 STE EEUW Nr. 20, 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Het Experiment deel 2... 4 Nieuwe rubriek: Gebruikers Vertellen... 8 Green Ebox MINI... 11 Speciale

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

VILLA EVORA! MEI 2015

VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA In de meivakantie van 2015 hadden wij het geluk om 12 dagen door te brengen in Villa Evora te Gazipasa van Maria en Sjef de Vries! Het bleek een geweldige plek voor een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. juni 2010 jaargang 3 nr.6

Nieuwsbrief. juni 2010 jaargang 3 nr.6 Nieuwsbrief juni 2010 jaargang 3 nr.6 Nieuwsbrief: Voor je ligt weer een nieuw exemplaar van de Minke-Dive nieuwsbrief. Wij hopen je met deze nieuwsbrief beter op de hoogte te houden van het reilen en

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4.

Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4. Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4. Opdracht 1 : In ons cultuurhuis komt een apotheek, bibliotheek, Rabobank, schaakclub,

Nadere informatie

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur 3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur Activiteiten en bereik 2011: Vrije bezoekers: 23.119 NME activiteiten: 1046 Avonturenclubs: 1474 Speciale doelgroepen 20 Openbare

Nadere informatie

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014

weeknieuws 10 cursus 2014 2015 6 november 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

November 2010. Nieuwsbrief 1

November 2010. Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 Finse, Noorwegen Hallo! Welkom bij mijn eerste echte nieuwsbrief. Mijn intentie is om ongeveer elke 2 a 3 maanden een nieuwsbrief te maken met mijn belevenissen. Ik kreeg dit idee van mijn

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie