GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 14 nr 1 April 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 14 nr 1 April 2009"

Transcriptie

1 Jaargang 14 nr 1 April 2009 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

2 Colofon Bestuur VvE (secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel. : NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m. vrijdag tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hogerwerf, Beukenlaan 13. Tel speedlinq.nl Tenniscommissie Toss tennis Corie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel Jeu de Boules Bob Aalbertsen, Boslaan 64, tel Schipperskoor t Ouwe Tuigh Secretaris: Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel Redactie en Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder Noortje Vredenburg Riet Kemper Frans Morsch Colofon 2 Van de Redactie 3 Bestuursberichten 4 WOZ 6 Gescheiden vuilnis 6 Van de groencommissie 8 Milieutip 9 Haal vlinders naar uw tuin 9 Orchideeënhoeve 11 Reisverhaal 12 Wat is vuur? 13 Zonnepanelen 15 Geef de pen door 17 Marijn 18 Interview 19 Sport tennis 20 Jeu de boules 22 Schaakcursus 24 Ingezonden 25 Aangeboden Gevraagd 27 Alle kopij graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren. Uiterste datum:

3 Van de Redactie Is de Ketelgraaf nog nodig in dit digitale tijdperk. Alle leden van de vereniging die een computer gebruiken kunnen immers alles al lezen op onze site? Over dit onderwerp discussieerde de redactie tijdens de laatstgehouden KTG-vergadering. En we waren het er allemaal over eens: De Ketelgraaf moet blijven. Lekker op de bank een kop koffie drinken, even ons parkblad erbij. Op zo n moment zet je niet zo gauw de computer aan om de site van ons park te gaan lezen. De Ketelgraaf is informatief maar heeft ook iets gezelligs. Informatief is de Ketelgraaf zeker. U wordt op de hoogte gebracht van bestuursbesluiten, kunt meegenieten van de interessante reiservaringen van een van onze leden, kunt kennismaken met onze jongste bewoner en zijn papa s, krijgt weer tips voor de tuin en wordt op de hoogte gehouden van wat er allemaal op het park te doen is, zowel in sportief opzicht als bij lichamelijk wat minder actieve, maar geestelijk inspannende bezigheden zoals schaken. Er staat nog veel meer in, maar dat kunt u het beste zelf ondekken. De redactie hoopt dat u ook deze keer een paar aangename uurtje zult doorbrengen met het kwartaalblad van Ketelhaven. Bestuursberichten Nieuwjaarsreceptie Op 2 januari heeft het bestuur een nieuwjaarsreceptie gegeven in restaurant Lands End te Ketelhaven. Ondanks de bekendheid die het bestuur hier aan gegeven heeft was de opkomst wat teleurstellend. De lage opkomst heeft de sfeer niet belemmerd. Het was erg gezellig. Het Shantykoor, het Oude Tuigh, gaf een optreden wat velen tot meezingen noodde. Het bestuur heeft besloten volgend jaar weer een receptie te geven. Hopelijk zullen er dan meer bewoners deze receptie bezoeken. 3

4 Bekendheid bestuursactiviteiten In de vergadering van december heeft het bestuur besloten korte verslagen van de bestuursvergadering op de website van de vereniging te zetten. Sinds de vergadering van 16 december 2008 staan deze op de website Als wij uw adres weten dan wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van (bestuurs)nieuws op de website, De redactie van de site valt nu onder de redactie van de Ketelgraaf. De heer Frans Morsch is onze webmaster. Tevens is hij toegetreden tot de redactie van de Ketelgraaf/website. Het ligt niet in de bedoeling om de Ketelgraaf als magazine op te heffen. Wij denken dat een magazine nog steeds meerwaarde heeft. Winter Gladheidbestrijding in de lanen van ons park heeft deze winter ook onze aandacht gehad. Er waren vragen van bewoners over het strooien van zout. Een vorig bestuur heeft besloten niet te strooien. Het kwam ook bijna niet voor dat onze lanen glad waren. Deze winter was het raak en waren onze wegen geruime tijd behoorlijk glad. Het bestuur heeft besloten niet tot strooien over te gaan. Wel is het van plan de volgende winter strooizout huis aan huis te bezorgen. Plannen Ketelhaven Op 15 januari 2009 heeft de gemeenteraad gesproken over het Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Ketelhaven-Binnendijks. Dit voorbereidingsbesluit gaat vooraf aan het voorontwerp bestemmingsplan Ketelhaven- Binnendijks. Dat gaat weer vooraf aan het definitieve bestemmingsplan. In de loop van het jaar zal er hopelijk meer duidelijkheid komen over onder andere het ter inzage leggen van de stukken. Juridische zaken Bij de vorige Ketelgraaf heeft u een los inlegvel gekregen met de gang van zaken over de kwestie erfgrensoverschrijding. De conclusie van dupliek van de tegenpartij is binnen. Dit gaf geen aanleiding tot verdere actie. Beide partijen hebben nu om een vonnis gevraagd. Dit zou kunnen inhouden dat er geen(echte) zitting komt. Tenzij de rechter meer duidelijkheid wil. Het zal zeker nog enige weken duren voor bekend is of er een zitting komt dan wel het vonnis bekend is. 4

5 Werkzaamheden op het park De afgelopen tijd zijn er werkzaamheden geweest bij de ingang Arkenwegje. Daar is nieuwe bestrating gekomen. Met de werkzaamheden van vorig jaar aan de muurtjes is de hoofdingang weer netjes. Verder werd de tegelrand rondom het zwembad opgehoogd. Als gevolg van deze ophoging moest het hekwerk hersteld worden. Op 15 mei gaat het zwembad open. Aan de matecobaan is door vandalisme ook het hek kapot geraakt. Dat zal hersteld moeten worden. De tennisgravelbanen en de jeu de boules-baan zullen voor het nieuwe seizoen opgeknapt worden. De tennisbanen gaan als het weer het toelaat op 5 april open. (zie openingstoernooi) Het plan voor de aanpassing van het riool zit nog in een fase van het verzamelen van informatie over de werkelijk afgevoerde hoeveelheden afvalwater. Met de inmiddels verzamelde gegevens bestaat voorlopig de indruk, dat onder normale weersomstandigheden de afvoerstroom niet veel afwijkt van de in de vergunning genoemde hoeveelheden. De constante stroom schoon water waarvan vorige jaar nog sprake was, is niet meer geconstateerd. Het plan zal niet eerder dan in november 2009 op de ALV gepresenteerd worden. Algemene ledenvergadering Zoals bekend zijn treden er op de eerst volgende ALV vier bestuursleden af: de heer Arie van Mourik, de heer Leo Brussee, de heer Jan Schellekens en mevrouw Olga Nijmeijer. Niet herkiesbaar is de heer Arie van Mourik, onze penningmeester. De overige leden zijn weer herkiesbaar. De heer Jan Schellekens stelt zich weer beschikbaar als voorzitter. Penningmeester is een belangrijke functie in een bestuur en het bestuur heeft er dan ook alles aan gedaan om in ieder geval een kandidaat voor deze post te krijgen. Dit is gelukt. In de convocatie van de vergadering van 28 april zal deze kandidaat zich voorstellen. In principe is het bestuur compleet. Maar tot veertien dagen voor de vergadering in april kunt u zich nog kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Buiten het jaarverslag, het financieel jaarverslag staat er nog op de agenda gescheiden vuilnisophaal. Het voorstel van het bestuur vindt u elders in dit blad. Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering van 28 april 2009 in Lands End te Ketelhaven. Olga Nijmeijer 5

6 Vastgestelde WOZ-waarde van de huizen in Ketelhaven. Naar aanleiding van vragen aan het bestuur van de VVE over een eventueel collectief protest tegen de vastgestelde WOZ-waarde van de huizen in Ketelhaven. De gemeente kan geen collectief bezwaar accepteren aangezien elke woning in Ketelhaven anders is. En de waarde daardoor ook. Een bezwaar tegen de procentuele stijging is wettelijk niet mogelijk. De gemeente mag alleen kijken naar de gerealiseerde verkopen rond de waardepeildatum van 1 januari Deze staan vermeld op het taxatieverslag dat te downloaden is via WOZ loket. Dit staat ook beschreven in de bijsluiter die u heeft gekregen bij de waardebepaling. Het komt erop neer dat een ieder die dat wil een apart bezwaarschrift moet indienen met hun bezwaren, gericht op de eigen woning. Formulieren voor het indienen kunt u downloaden via Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Het bestuur. GESCHEIDEN VUILNISOPHAAL Op de ALV van 25 november 2008, is het voorstel om gescheiden vuil op te halen met 40 vóór- en 40 tegenstemmers, niet aangenomen. We vermoeden dat een deel van de op de vergadering aanwezige leden wellicht niet helemaal alle argumenten, die toen mondeling op de vergadering zijn toegelicht, goed heeft kunnen afwegen. Door in dit verhaal wat uitgebreider op de zaken in te gaan, hopen we eventuele misverstanden te kunnen wegnemen. Gezien de stemmingsuitslag, zal op de ALV van 29 april 2009 opnieuw de vraag worden gesteld of u voor of tegen bent. Op verzoek van het bestuur heeft de Fa. VD Heiden een voorstel gedaan voor het gescheiden ophalen van huisvuil. Op dit moment betalen we met zijn allen voor het wekelijks ophalen van een Kliko met huisvuil per woning. Als we overgaan op het gescheiden ophalen van groenafval één keer per 2 weken en één keer per 2 weken de rest afval, wordt de rekening voor de restafval gehalveerd en komt er een bedrag van bij voor de groen container. Dit levert per saldo een extra besparing op van Naast dit extra financiële voordeel is het vanzelfsprekend ook beter voor het milieu. De groenafval wordt namelijk gecomposteerd terwijl de inhoud van de grijze container (restafval) wordt verbrand en per kilo wordt afgerekend met de vuilnisophaler. Het is aan de andere kant een klein beetje extra moeite om grijs en groen te scheiden en we sluiten ons daarmee aan bij de algemene trend in 6

7 Nederland, waarbij gescheiden afval ophalen gezien wordt als een verantwoorde manier om met het milieu om te gaan en daar al heel lang gemeengoed is geworden. We zouden deze extra besparing eventueel kunnen gebruiken om een aantal keer per jaar grof vuil te laten ophalen. Om verder tegemoet te komen aan wensen uit het park kan er ook serieus worden gekeken naar het plaatsen van glas en/of papiercontainers, hoewel hiervoor in de gemeente Dronten al diverse mogelijkheden zijn om dat afval in te leveren. (Bij de supermarkten en sportverenigingen) Bezwaren die soms gehoord worden zijn: 1. In de zomer gaat keukenafval stinken als dat twee weken in de groenbak staat. Keukenafval, maar ook andere groenafval, mag ook in de grijze container. Dat gebeurt immers nu ook. Dus in de zomer kun je het stinken voorkomen door de daarvoor in aanmerking komende afval in de container te doen die het eerst wordt geleegd. 2. Ik heb zoveel groenafval dat ik aan één keer per twee weken groen ophalen niet genoeg heb. Ook hier geldt dat dan het overschot groenafval in de grijze container mee kan. Eigenlijk verandert er niets voor wat betreft de totale hoeveelheid die per twee weken wordt opgehaald. 3. Ik heb, door persoonlijke omstandigheden, te veel grijs afval voor één container per twee weken.. Dat kan. Met name als u een groot gezin heeft of bij voorbeeld aan PD dialyse doet. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan er bij het bestuur een extra grijze container worden aangevraagd. Als het aantal beperkt blijft, is de besparing voor de vereniging nog steeds de moeite waard. Veel grijs afval bestaat uit papier en glas waarvoor de mogelijkheid bestaat om ze in Dronten bij de supermarkten of sprotverenigingen in te leveren. De ruimtebesparing in de grijze container is daarmee meestal voldoende. Het bestuur stelt opnieuw voor aan de ALV om over te gaan op het gescheiden ophalen van groen en restafval. Eventuele besparingen zullen worden gebruikt voor het bekostigen van het ophalen van grof vuil en anders aan de algemene reserve worden toegevoegd. 7

8 Bericht van de groencommissie Bij het schrijven van dit stukje is het nog volop winter met winterse buien en gladde wegen. Toch kijken we al weer reikhalzend uit naar het komende groenseizoen. Er zijn het afgelopen winterseizoen al flink wat plannen uitgevoerd: Zo n 18 slechte bomen zijn preventief gekapt. Tevens zijn er diverse bomen getopt. Hoewel dit geen fraaie oplossing is, konden de bomen zo wel worden behouden. Veel mensen zijn niet blij met de geslagen gaten in onze groene horizon. Helaas hebben de voorgaande stormen echter bewezen, dat onze, als productiebos geplante, bosbestanden in zeer slechte staat verkeren en aan vervanging toe zijn. Veel particulieren hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook in hun tuin te kappen en/of te toppen. Er zijn 15 kapvergunningen afgegeven dit winterseizoen. Onlangs is ook het wintersnoeiwerk door het groenbedrijf Tim de Vries uitgevoerd. Hierbij ging het vooral om het snoeien van de onderbegroeiing van heesters en randbeplanting. Ook de wilgen aan de Eikenlaan zijn weer van hun pruik ontdaan. Dit gebeurt eenmaal per drie jaar. Van het knotten is gelijk gebruik gemaakt om een aantal stekken te maken. Hiermee is een nieuwe rij knotwilgen geplant langs de sloot tussen de Boslaan en de kavel van projectontwikkelaar Wolborgh. Dit om toch nog een beetje groen te behouden als er binnenkort zal worden gebouwd. We hopen natuurlijk dat er bij de bouwwerkzaamheden nog wat van de groensingel zal worden gespaard. Hierop hebben we echter geen invloed. Na de kap- en snoeiwerkzaamheden kon er weer opnieuw worden geplant. Met veel zorg hebben we weer 18 bomen geselecteerd, bestaande uit 11 verschillende soorten. Hierbij hebben wij ons laten adviseren door Landschapbeheer en diverse deskundige kwekers, om er zeker van te zijn dat de bomen het hier goed zullen doen. Ook hebben we gekozen voor zoveel mogelijk inheemse soorten, waaronder de Steeliep en de éénsteilige Meidoorn, die in Nederland steeds meer dreigen te verdwijnen. Toch hebben we ook gekozen voor een paar sierbomen, die op markante plaatsen ons park zullen verfraaien. Om te voorkomen dat de nieuwe aanplant verloren gaat door verdroging, zoals vorig jaar helaas is gebeurd, zal onze beheerder de nieuwe aanplant water geven. Toch vragen we ook aanwonenden alert te blijven en zonodig water te geven. Op 21 februari was er wederom een versnipperaar beschikbaar om grof snoeiafval te versnipperen. Ook dit jaar hebben er weer veel mensen gebruik van gemaakt. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdagen op 3 en 4 april zijn we weer met een enthousiaste ploeg aan de slag gegaan om de laatste hand te leggen aan de herplant. Zo zijn er weer flink wat heesters de grond ingegaan om een mooie onder- en randbeplanting te krijgen met o.a. Sneeuwbes, Krent, Ribes, Kardinaalshoed en Spirea. We wensen iedereen een goed groenseizoen met veel zon en tuinplezier! De groencommissie. 8

9 Milieutip Groene bestrating. Na de winter is er op veel plekken mos en alg gegroeid op de bestrating. Met name de stukken die s winters en in het natte seizoen in de schaduw liggen, worden groen en glad. Dit is op een makkelijke manier te verwijderen. Allereerst moet het weerbericht drie dagen droog weer voorspellen. Daarna neemt men een liter schoonmaakazijn en verdunt deze met twee liter water. Deze oplossing kan in een onkruid spuit worden verspoten over de groene bestrating. Na drie droge dagen is het mos verdwenen evenals het meeste onkruid wat tussen de tegels groeide. Een milieuvriendelijke en goedkope oplossing voor het jaarlijkse terugkerende probleem om het terras en de paden weer schoon te krijgen. Leo Brussee Haal vlinders naar uw tuin. Een tuin vol vlinders is een prachtig gezicht. In Nederland leven 53 soorten dagvlinders en bijna 2000 soorten nachtvlinders. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders is het best te zien aan de voelsprieten. Bij dagvlinders eindigen die in een knopje, bij nachtvlinders zijn ze veer- of draadvormig. Dagvlinders zijn meestal mooi gekleurd en nachtvlinders vaak bruinachtig van kleur. Wat kunt u doen om meer vlinders in de tuin te krijgen? Vlinders hebben een bijzondere levenscyclus, die bestaat uit vier verschillende fasen. Het begint met een eitje en uit dat eitje komt een rups. Rupsen hebben maar één doel : eten. Wanneer de rups voldoende is gegroeid, zal hij zich gaan verpoppen. In de pop vindt de gedaanteverwisseling van rups tot vlinder plaats. Hoe lang de cyclus duurt verschilt per soort. Een koolwitje bijvoorbeeld doorloopt de cyclus in 4 weken. 9

10 Rupsen zijn kieskeurige eters. Iedere soort heeft zijn eigen voorkeur: rupsen van de dagpauwoog eten bijvoorbeeld alleen brandnetel en citroenvlinders eten van de vuilboom. Veel mensen zien de brandnetel als onkruid, maar brandnetel is van groot belang voor vlinders als de atalanta, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia. Laat daarom in een ruig hoekje van de tuin wat brandnetels staan. Vlinders zijn koudbloedige dieren en hebben dus warmte van de zon nodig om te kunnen vliegen. Zorg daarom voor wat beschutte plekjes, uit de wind en in de zon. Veel rupsen, poppen en vlinders overwinteren tussen afgevallen bladeren. Het is voor de vlinders dus beter om deze niet allemaal op te ruimen. Sommige vlinderoverwinteraars (citroenvlinder en dagpauwoog) zoeken een beschut plekje in de tuin, schuur of zolder en gaan dan in winterrust. Als u zo n vlinder vindt, kunt u hem het best met rust laten. Als vlinders s winters in huis actief worden, kunt u ze beter koel weg zetten. Vlinders eten nectar uit verschillende planten. Ze zijn niet kieskeurig en komen op verschillende bloeiende tuinplanten af. In juni zijn er relatief weinig dagvlinders te zien,want dan zijn de overwinteraars en voorjaarsvlinders er niet meer,terwijl de zomervlinders nog ei of rups zijn. Om vlinders naar uw tuin te lokken kunt u het beste kiezen voor de vlinderplanten top-tien. Deze planten bloeien in verschillende seizoenen en kleuren en bieden samen nectar van de lente tot in de herfst. 1. De vlinderstruik is de meest bekende. 2. Beemdkroon produceert veel nectar. 3. De rode zonnehoed wordt ruim en meter hoog. 4. Lange ereprijs stelt weinig eisen aan de grond en trekt veel bijen en vlinders. 5. Hemelsleutel is een nazomer bloeier die veel atalanta s trekt. 6. Herfstaster is er in verschillende kleuren en hoogtes en bloeit van augustus tot de eerste nachtvorst 7. Koninginnekruid, ook wel leverkruid genoemd bloeit in de tweede helft van de zomer en trekt de late soorten vlinders. 8. Lavendel geurt heerlijk en trekt veel vlinders en andere insecten. 9. Kamperfoelie trekt met haar aangename geur veel nachtvlinders. 10. Bergamot trekt ook vooral nachtvlinders. Al deze planten kunt u bestellen bij Vivara natuurbeschermingsproducten. Daarmee steunt u bovendien diverse stichtingen voor natuurbescherming, zoals de Vlinderstichting, Vogelbescherming en Egelopvang. Meer informatie vindt u op de website 10

11 GENIETEN IN DE ORCHIDEEEN HOEVE Februari 2009: Buiten is het koud, nat, grijs, winderig en bovenal saai! Op dit soort dagen wil je toch eigenlijk alleen maar naar een plekje toe waar het mooi weer is, bloeiende bloemen zijn, het weelderig groen om je heen is en het zeer aangenaam van temperatuur is. Welnu, dit plekje bevindt zich op luttele kilometers afstand van Ketelhaven, namelijk: de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, een waar tropisch paradijs. Mijn buurvrouw Carissa Hazenberg, een fervent fotografe (zie foto s), en ik hebben in alle rust kunnen genieten van de tropische tuin met duizenden bloeiende orchideeën in de meest prachtige kleuren, van de Maleisische tuin met de sfeer van een vissersdorpje in de tropen met stromende bergbeken en watervallen, alsook van de van de Taiwanese tuin vol invloeden uit Oosterse culturen. Overal staan bankjes en bevinden zich zithoekjes met een adembenemend uitzicht op de diverse beeldschone tuinen. Er zijn vele vijvers met prachtige koikarpers die zo uit je hand eten. Bij de diverse voerautomaten kan men speciaal voer voor ze kopen ad 0,50. Dan is er nog de schitterende Vlinder Vallei; een totaal andere beleving dan de andere tuinen. Tussen de geweldige rotsformaties door fladderen duizenden vlinders rond langs de beekjes, bruggetjes en vele kleurrijke planten. Een prachtig schouwspel. In de winkel van de Orchideeën hoeve vindt men naast een enorme diversiteit aan orchideeën, vele soorten (kamer)planten, bloemwerk, cadeau-ideeën, woondecoraties en aardewerk. Voor groepen vanaf 10 personen worden er bloemschikarrangementen georganiseerd. Uiteraard is er ook aan de inwendige mens gedacht. Het tropisch restaurant met lopend buffet heeft de sfeer van een eetgelegenheid midden in de jungle. Niet alleen worden er high tea s aangeboden voor groepen vanaf 10 personen, maar ook complete bruiloftsarrangementen voor groepen vanaf 100 personen. Kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje vieren in de Hoeve met een heuse speurtocht door de jungle, tussen de vlinders. Na dit avontuur wordt in het restaurant een kindermaaltijd genuttigd met een ijsje en een kleurplaat. De mooiste kleurplaat wordt beloond met een prijs. Zowel voor familiefeesten als voor bedrijfsfeesten is dit een unieke locatie. Wij hebben genoten van de overweldigende schoonheid van de tuinen en de gastvrije sfeer in Luttelgeest! Overigens zijn alle paden en bruggen zeer goed toegankelijk voor de minder validen. De Orchideeën Hoeve is het hele jaar geopend van maandag t/m zaterdag van uur en op zon- en feestdagen van uur. Adres: Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest. Tel.: , website: orchideeënhoeve.nl Noortje Vredenburg 11

12 Op de fiets langs het graf van Pol Pot Voor de derde keer waren we in zuidoost Azië met De Fietstourist. Van 11 december 2008 tot 12 januari 2009 fietsten we met 10 lotgenoten vanaf Ubon Ratchathani in oost Thailand, naar het zuiden richting Cambodja. Het was aanvankelijk de bedoeling om de beroemde Preah Vihear tempel, op de grens tussen Cambodja en Thailand te bezoeken, maar de tempel bleek hermetisch afgesloten door militairen na de bijna oorlog tussen de twee landen om deze Khmer ruïne een paar maanden geleden. Vlak over de grens maakten we een kleine omweg naar het graf van de massamoordenaar Pol Pot, die tussen 1975 en 1979 ruim anderhalf miljoen mensen op een gruwelijke manier de dood in joeg. Indrukwekkend was het graf niet, men had er zeker geen monument van gemaakt. De grootste bezienswaardigheid in Cambodja is Angkor Wat, een eeuwenoude historische Khmer stad in het noorden van het land bij de plaats Siem Reap. Kolossale tempelcomplexen door middeleeuwse heersers gebouwd. We verbleven in een luxe hotel en hadden drie dagen de tijd om alles te bezichtigen. Per boot gingen we over het Tonle Sap meer verder naar het zuiden, langs een aantal drijvende vissersdorpen. Het laatste stuk naar Phnom Penh overbrugden we weer per fietst. Phnom Penh ligt aan de Mekong rivier, die we tijdens onze eerste reis met de de Fietstourist, drie jaar geleden, ook al tegenkwamen, maar dan een paar duizend kilometer stroomopwaarts in China. In Phnom Penh is van alles te beleven van kleine marktjes en grote koningspaleizen met uitzicht 12

13 op de Mekong tot knekelhuizen waarin achter glas de botten van Pol Pot s slachtoffers liggen tentoongesteld. Verder naar het zuiden bereikten we tenslotte de Zuid Chinese zee bij de plaats Sihanoukville, genoemd naar een vroegere Cambodjaanse koning. Via de kust fietsten we naar het westen weer richting de Thaise grens. Oud en nieuw brachten we door op het tropische eiland Ko Kut. Weer op het vaste land stapte de rest van de groep in een bus richting Bangkok, naar huis. Corine en ik fietsten nog een week langs de Thaise zuidkust 400 km verder, onder andere langs de bekende badplaats Pattaya om na 1500 km tenslotte de drukke metropool Bangkok in de avondspits per fiets binnen te rijden. Ger Ettes P.S. kijk ook eens op: Wat is vuur? Nu de winter er weer bijna op zit, en iedereen weer de afgelopen maanden zijn (open)haard weer lekker heeft opgestookt wil ik graag eens verder in gaan op wat vuur nou eigenlijk is. Om vuur te maken heb je 3 dingen nodig, t.w. brandstof, zuurstof en een hoge temperatuur. Voor onze (open)haard is de brandstof (meestal) hout chemische naam ook wel koolstof. Dit wordt weergegeven met C, zuurstof O betrekken we meestal uit de woonkamer, of via een luchtklep uit de kruipruimte, en de hoge temperatuur verkrijgen d.m.v. aanmaakblokjes en klein aanmaakhout.. we noemen dit een temperatuurdriehoek. Luchtaanvoer is heel belangrijk: als je geen lucht aanvoert, kunt je geen rookgassen afvoeren. Vroeger gaf ik stookcursussen, stak dan een waxine lichtje aan en zette daar een limonade glas over heen, met een halve minuut ging dan het kaarsje uit. Als je dit met je goed geïsoleerde woning met mechanische afzuiging vergelijkt, is dit ongeveer het zelfde, alleen de mechanische afzuiging gebruikt de schoorsteen als lucht aanvoer, dus rook in de kamer. 13

14 Om C en O te laten reageren heb je een temperatuur nodig van 230 gr.celcius Je krijgt dan een primaire verbranding. Dit gebeurt in openhaarden, vuurkorven in de tuin, en afvalhoutverbranding in de open lucht. Om ons bij een openhaard te houden, bij deze primaire verbranding komt er 30% energie vrij. 70% van de energie verdwijnt door de schoorsteen als rook Van de 30% energie die overblijft in de kamer verdwijnt meer dan de helft door de schoorsteen door de trek. Je houdt dan 10 a 15% rendement over. Nu zijn er ook technieken om de rook die dan door de schoorsteen zou verdwijnen te verbranden. Je krijgt dan een dubbele verbranding: Als C en O gereageerd hebben hou je CO over Gebruikt je deze CO als brandstof, en voor je weer O toe, dan heb je een naverbranding van rookgassen. Je rendement kan dan wel 85% worden, mits je dit in een ander typehaard toe past. Om CO en O te laten reageren heb 571 gr. Celcius nodig. Dit haal je nooit in een OPENhaard, omdat deze alle warmte weg trekt. Gebruik je hiervoor een gesloten toestel, dus met lift of draaideur, of een inzet in een bestaande openhaard dan hou je de warmte binnen, en bij 571 graden krijg je dan een naverbranding van rookgassen. Bij bepaalde typen haarden kun je dit heel mooi zien, je ziet dan allemaal mooie dansende vlammen boven in de haard, en de houten stammen onderin liggen zwart te wezen, en branden niet, maar vergassen door de hoge temperatuur. Je hebt op deze manier een volwaardige vervanger voor de c.v. Ik verwarm op deze manier een woonkamer van 70 m2 en via warmelucht kanalen een badkamer en logeerkamer. Wel is het belangrijk om hout goed te laten drogen: na het zagen en kloven 2 jaar laten liggen onder een afdak, in de wind, uit de regen. Afhankelijk van de houtsoort heb je dan plm. 18% vocht. Dit is ideaal om te stoken. Een boom die omgezaagd wordt bevat plm. 70 % vocht. Na plm. 3 a 4 maanden zit er 50% vocht in. Als je nu 2 kg van dit hout in de haard of houtkachel legt, heb je 1 liter water in de haard, die je probeert te verbranden. Water verbranden lukt helaas nog niet, dus wat gebeurt er: je hebt energie nodig om dit water te verdampen, deze energie krijg je weer niet als warmte inde kamer, dus je hebt veel meer hout nodig, en dit vocht uit het hout zet zich af als creosoot in de schoorsteen met als gevolg: schoorsteenbrand (merk je soms niet eens) Hout kun je stoken in: Openhaarden (houtvreters en slecht voor het milieu), inbouw haarden met lift- en draaideuren, en vrijstaande kachels, deze heb je in dubbelwandige systemen, zodat je convectielucht krijgt, en enkelwandige systemen die stralingswarmte geven. Verder zijn er nog (NunnaUuni) Finse speksteenkachel die 2 a 3 uur gestookt worden en tot 24 uur behaaglijke stralingswarmte afgeven. Er zijn zelfs warme banken verkrijgbaar waarbij de hete rookgassen door de bank geleidt worden, en je zit er dan letterlijk warmpjes bij. Heb je nog vragen, bel me gerust. Hessel Schutte, stokoloog. Tel

15 Subsidie voor de rijken? Of kan het toch anders? Tot 1 april 2008 kon er subsidie worden aangevraagd door particulieren die met zonnecollectoren elektriciteit wilden leveren aan het net. Ik was een van de gelukkigen die daarvoor in aanmerking kon komen. Op mijn dak zitten nu 16 grote zonnecollectoren, op mijn zolder staat een grote omvormer en er loopt een kabel naar mijn meterkast die de geleverde elektriciteit direct in het net dumpt. Men heeft berekend dat er jaarlijks ongeveer 2800 kwh aan het openbare net geleverd zal worden. 1 kwh kost 20 cent, dus mijn energie rekening zal naar verwachting jaarlijks met 560 dalen. Verder krijg ik per aan het net geleverde kwh gedurende 15 jaar 33 cent als subsidie uitgekeerd. Mijn zonnecellen installatie zal dus jaarlijks 1480 opleveren en dat gedurende 15 jaar. Goed initiatief denkt u, prachtig, ideëel, groen! Er kleven toch een aantal haken en ogen aan dit mooie initiatief van onze regering. De aanschaf van deze groene energie leverende machines is alleen weggelegd voor de meer welgestelde burgers die van hun spaargeld kunnen en willen investeren. Op deze manier is groene energie gedoemd het speeltje van een handvol milieubewuste rijken te worden. Kan het ook anders? Ik dacht van wel, met een wat andere aanpak kunnen twee grote problemen in een keer worden aangepakt. De economische recessie en het energie, milieu probleem. Geef mensen met een schuin dak dat redelijk op het zuiden is gericht een lening of hypotheek om zonnecollectoren aan te schaffen en laat ze die lening aflossen met de energie die het apparaat levert. Dan hoeft je niet meer kapitaalkrachtig te zijn om zonnecollectoren op je dak te krijgen. Genoeg liefhebbers, zonder centen, die aan een dergelijk milieuvriendelijk project willen meewerken. Zouden er ook niet milieu vriendelijke banken te vinden zijn die dergelijke hypotheken willen verstrekken, als bijvoorbeeld minister Bos garant wil staan? Een leuk rekensommetje. Bij zeer grote aantallen zal de productie van zonnecollectoren veel goedkoper kunnen, stel even dat een systeem zoals op mijn dak dan i.p.v , zal kosten. Als je zag voor hoeveel miljarden minister Bos garant wilde staan om omvallende banken met slechte hypotheken te redden, moet hij voor dit project toch minstens voor 1 miljard garant willen staan. De aflossing van de zonnecollector hypotheken zal praktisch zonder risico zijn, zolang de zon wil schijnen. Van 1 miljard kunnen dan huizen voorzien worden van zonnecollectoren die samen jaarlijks 187 miljoen kwh aan elektriciteit leveren. Zowel het milieu als de werkgelegenheid zullen er wel bij varen. Wie spreekt mij tegen? Ger Ettes energie leverancier 15

16 16 De versnipperaar aan het werk..

17 Geef de pen door Wij zijn Eric, Jolanda, Yvonne en Martijn Micklinghoff. Yvonne en Martijn zijn een tweeling van 6 jaar. Zij wonen al hun hele leven aan de Beukenlaan 19. Jolanda is geboren in Benschop (Utrecht) en woont sinds haar 3 e jaar in Dronten. Na wat omzwervingen in Zwolle en Den Haag, heeft ze het huis aan de Beukenlaan 19 in 1993/1994 laten bouwen en in 1998 laten verbouwen. Op de kavel die in 1993 gekocht werd lag al een fundering met heel veel brandnetels. Het was de kunst om, na wijziging van de (welstands (?)) regels een huis te bouwen dat op de bestaande fundering paste. Eric is geboren en getogen in Rotterdam. Hij is na een aantal omzwervingen via Almelo, Sittard, Brighton, Raamsdonkveer en Capelle a/d IJssel, in 1997 in Ketelhaven komen wonen, aan Beukenlaan 10. In 1999 hebben Eric en Jolanda elkaar bij de tennisbaan (in Ketelhaven) ontmoet en in 2000 zijn we gaan samenwonen op nummer 19. In 2002 moesten we trouwen: Yvonne en Martijn waren op komst! In het dagelijks leven zijn we druk. Yvonne en Martijn met school, sporten en spelen. Jolanda met haar 1-vrouwsbedrijf en Eric met zijn BV. Yvonne en Martijn zitten in groep 3 van basisschool De Zonnewijzer. Daarnaast zit Yvonne op streetdance en handbal en Martijn zit op voetbal en gaan ze 1 dag per week naar de buitenschoolse opvang (Robbedoes).16 Jolanda is controller en sinds de kinderen er zijn, werkt zij als zelfstandige bij MKB bedrijven.(mkb = midden- en kleinbedrijf). Soms projectmatig (bv het op orde brengen van een administratie, het inrichten van het ERP* systeem, het opzetten van MIS** rapportages), en soms voor langere tijd als parttime controller. Daarnaast geeft zij bij tijd en wijle les op het HBO: Windesheim te Zwolle, CAH te Dronten en voert ze (thuis) de administratie van 3 kleinere bedrijven. Dit alles probeert ze parttime te doen, en wel zoveel mogelijk binnen de schooltijden van de kinderen. Gelukkig woont oma dichtbij en die is altijd bereid in te springen (indien nodig). Eric is in het dagelijks leven directeur van Metaalplus, een metaalconstructiebedrijf in het Friese Oosterzee. Metaalplus levert complete (gelaste, gepoedercoate en voorgemonteerde) modules direct toe aan het productieproces van haar klanten. O.a. slimme snij- en lasrobotautomatisering vormt de spil van dit bedrijf. Daarnaast doet Eric aan zaalvoetbal bij de Ketelbinken en in zijn spaarzame vrije tijd die overblijft rijdt hij graag op de motor. Al met al wonen we al een hele tijd in Ketelhaven. Soms hebben we de verhuiskriebels en lijken de voordelen van in Dronten wonen groter te worden. We kijken dan (weer) eens rond en besluiten (vaak in de zomer) om uiteindelijk toch in Ketelhaven te blijven. In de zomer hebben we nooit veel behoefte aan een vakantie elders, we hebben steeds het gevoel op vakantie te zijn en niet meer weg te hoeven. De winters duren ons vaak wel te lang, daarom (en omdat het met het werk vaak niet anders kan) gaan we s winters graag naar een zonbestemming. Egypte is ons favoriete winter-vakantieland. Dit vanwege de reistijd (ca. 5 uur), omdat er geen tijdsverschil is en je er prachtig kan duiken. Bovendien hebben we daar een aquapark ontdekt met meer dan 30 glijbanen en andere attracties. In de zomer blijven we dichterbij huis en gaan we varen in Friesland/Flevoland. Wij geven de pen door aan Harry en Martie Scholten, Beukenlaan 23. * ERP systeem = automatiseringssysteem om bedrijfsprocessen te regelen **MIS = Management Informatie Systeem: financieel/bedrijfseconomische managementrapportages (de cifers van het bedrijf) 17

18 Welkom Marijn December Het zal u allen vast niet ontgaan zijn: al die blauwe ballonnen bij de ingang van Ketelhaven, bij de Boslaan, bij het huis van Marc en Maarten Taal om de komst van hun zoon Marijn feestelijk aan te kondigen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan, na een jarenlange ingewikkelde procedure, om hun eigen kind een warm en welkom thuis te kunnen bieden. Als redactie van De Ketelgraaf willen we hier graag aandacht aan besteden, omdat het geen alledaagse geboorte betreft en we ons zeer betrokken voelen bij alles wat er gebeurt in ons park. De directe omgeving van Marc en Maarten in de Boslaan reageerde zeer positief en verheugd op de komst van Marijn en wij zijn ervan overtuigd dat wij allen in Ketelhaven deze gevoelens delen. We zien Marijn graag verschijnen in de speeltuin, het zwembad, bij de jeu-de-boules baan om zijn papa s aan te moedigen, bij de tennisbaan, gewoon op straat met zijn fiets, voetbal, skate-board of wat dan ook. Marijn, we zijn blij met je en we wensen Marc en Maarten heel veel succes toe. Riet Kemper & Noortje Vredenburg 18

19 Interview met de nieuwe webmaster van Wie zijn adres heeft opgegeven aan de secretaris heeft het al gemerkt: de ketelhaven website is in een nieuw jasje gestoken. Tijd voor onze reporter Janneke voor een interview met onze nieuwe webmaster. Wie is Frans Morsch Ik ben 56 jaar, ik woon op de Lindenlaan 62, ben getrouwd met Eveline, vader van drie dochters, Eline, Marije en Janneke. Mijn beroep is programmeur, ik doe opdrachten die te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Mijn specialisme is schaakprogramma s. Hoe kwam je er toe om de ketelhaven website te gaan doen. Voorzitter Jan Schellekens vroeg een aantal mensen of ze bereid waren om de ketelhaven website te onderhouden. Ik presenteerde toen mijn plan voor de nieuwe opzet en dat viel in goede aarde. Na een maand werk kon ik de eerste versie installeren waarbij ik zoveel mogelijk gebruik maakte van oud materiaal dat nog op de server aanwezig was. Daarnaast kon ik putten uit oude ketelgraven die we nog allemaal bewaard hadden. De website valt onder de redactie van de Ketelgraaf. Ik zorg in principe niet voor de inhoud, ik doe het onderhoud en de vormgeving. De redactie is afhankelijk van de zeer gewaardeerde bijdragen van de vele recreatieve / sportieve groepen die Ketelhaven rijk is. Wat is het doel van de website? De website presenteert het villapark Ketelhaven aan potentiële kopers / bewoners. Daarnaast is de website een platform voor de diverse sportieve en recreatieve groepen in Ketelhaven, zoals de loopgroep en het shantykoor. Elke groep die een activiteit start in Ketelhaven krijgt ruimte op de website. Er is plaats voor aankondigen, toernooiverslagen, toernooi kalenders, foto s, noem maar op. Kunt je iets zeggen over de vorm? Weblog-achtig. Dat betekent: nieuwe artikelen komen boven aan en oude verschuiven naar onder waar ze vanzelf uit het zicht verdwijnen. Deze vorm vergemakkelijkt het onderhoud. Je hoeft nooit na te denken over hoe een nieuw artikel ingepast moet worden. In feite kan alles worden geplaatst, oude informatie blijft bereikbaar voor wie de moeite neemt lager op de pagina te zoeken. Op dit moment is er 25 MByte in gebruik op de server en er is ruimte voor 150, dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Maakt de website de Ketelgraaf overbodig? Nee, de website is prima voor korte artikelen, sport uitslagen, aankondigingen. Maar voor een artikel langer dan een halve pagina is bedrukt papier beter, het leest veel prettiger. Bovendien, nog heel wat mensen op het park hebben geen computer en willen er ook geen hebben. Daar komt nog bij: de website is openbaar terwijl de Ketelgraaf alleen aan de leden wordt aangeboden. Dat heeft consequenties voor wat je wel en niet op de website kunt zetten. 19

20 Plannen voor de toekomst? Een nieuwe ontwikkeling is de Ketelhaven mailing service. Hiermee kunnen we mensen nog een geheugen steuntje geven vlak voor een vergadering of sportief evenement. Of we wijzen op bestuursberichten op de website. Op die manier worden de bewoners meer betrokken bij het reilen en zeilen van het park. Sport. Openingstoernooi tennis 5 april 2009 Hallo tennisliefhebbers! Zondag 5 april mogen we (als het weer mee werkt) eindelijk weer de gravelbanen op en willen we door middel van een OPENINGSTOERNOOI het tennisseizoen 2009 starten!!! We hebben plaats voor 32 personen op dit 1-dags evenement. Iedereen kan dan 4 keer een half uur spelen, tegen wisselende tegenstanders en met wisselende partners! We proberen een leuke indeling te maken, rekeninghoudend met het niveau van een ieder. De eerste wedstrijden beginnen om 9 uur en rond uur zijn de wedstrijden gespeeld en begint de afsluitende borrel met prijsuitreiking. Voor koffie, thee, soep en een borrel met hapje wordt gezorgd. De kosten bedragen 10 euro per persoon. De inschrijving kan je doen door een mail te sturen naar met hierin je naam en adres of door onderstaand strookje in te leveren bij Jolanda Roest, eikenlaan 10 of Theo Top, boslaan 6. Schrijf je op tijd in, want VOL=VOL! We zien je graag op zondag 5 april! De tenniscommissie, Theo, Harry, Koos en Jolanda 20

21 Inschrijfstrookje openingstoernooi 5 april 2009 Naam:... Adres:... Telefoon:... adres:... Toernooikalender 2009: Openingstoernooi 5 april Single clubkampioenschappen 5 t/m 14 juni Dubbel clubkampioenschappen 17 t/m 30 augustus Echtparentoernooi 20 september(of 27 september) 21

22 Jeu de Boules nieuws Eind februari is de Commissie weer bijeen geweest en heeft niet alleen een glas thee gedronken o.i.d., maar ook wel degelijk gesproken over wat te doen in het nieuwe Boules-seizoen, en daarover kan ik alvast het volgende vertellen: Herstel van de Jeu de Boules-baan. De baan ziet er op dit moment, in februari, erbarmelijk uit. Vol met gaten en rijkelijk voorzien van o.a. een vette laag mos kan op deze baan momenteel niet worden gebould. Ook ziet het er uit alsof deze baan met de jaarwisseling is gebruikt als een soort lanceerplatform voor vuurwerk. We zullen onze uiterste best doen om deze baan tijdig weer (enigszins) op orde te 22

23 krijgen en niet schromen om uw hulp hierbij in te roepen, met name bij het aanbrengen van een nieuwe laag zand/grind. Koninginnedag-toernooi 30 april, dit jaar op een donderdag, zullen wij wederom een toernooi organiseren. De kosten voor deelname inclusief de hap en drank bedragen een viertal volle euronoten. Gerald Ruesink, die zoals al eerder gemeld, onze Commissie gaat verlaten, zal nog éénmaal al zijn ervaren Oranje-talent inzetten voor dit toernooi. Een persoonlijke uitnodiging/deelname bevestiging zult u ter zijne tijd nog ontvangen. Een nauwkeurige dress-code kunnen wij u niet geven, maar. bijna alles is toegestaan, als de kleur maar oranje is! Cock Smit-Midzomeravond-toernooi. Behalve misschien nog een toernooi in september of zo zal er dit jaar wederom een toernooi worden georganiseerd, onder andere ter nagedachtenis van Cock Smit, waarbij wordt gestreden om de wisseltrofee, de welbekende Uil-op-Sokkel. Wel willen wij de inhoud en de naamgeving voor dit toernooi wijzigen en wel concreet door het aanvangstijdstip te stellen op rond uur s avonds midden in de zomer, waardoor een soort van Midzomeravondtoernooi ontstaat. Als datum hiervoor denken wij aan zaterdag 4 juli. Nader bericht hier over en uitnodiging volgen later. Wat de deelnamekosten zijn weten we nog niet, en ook over het eventuele aanvullende prijzengeld kunnen nog maar weinig vertellen, alleen misschien dit.. u zult de te winnen prijzen niet echt geheel binnenlopen of zo, want dat is voorshands alleen nog voorbehouden aan Commissieleden. Nieuwe Commissieleden. Bekend is dat Gerald Ruesink, jammer genoeg, onze Commissie gaat verlaten. Maar ook m n eigen functie binnen de Commissie, al dan niet in de rol van voorzitter, wil ik toch echt graag in de nabije toekomst gaan beëindigen per ultimo van dit jaar of zo. Ik heb dan met heel veel plezier deze rol zo n 10 jaar volbracht maar ja. aan alles komt een einde, het wordt tijd voor nieuw vers bloed in de Commissie. Maar gezien hetgeen zojuist hierover is geschreven moeten de aanmeldingen toch echt wel bij bosjes binnenlopen, denken wij stellig. Aanmelden dus, en niet morgen maar NU! Het vrijdag-middag boulen. Dat blijft ongewijzigd, dat wil zeggen tot aan het begin van de zomertijd per ultimo maart kan iedereen wekelijks komen boulen v.a. half drie en met ingang van begin april dus v.a. half vier. Namens de Jeu de Boules-commissie, Bob Aalbertsen 23

24 Schaakcursus voor beginners Heeft u vroeger ooit geschaakt en zou u misschien wel weer eens willen beginnen, maar het is zo lang geleden dat u het eigenlijk niet meer aandurft? Heeft u nog nooit geschaakt maar u zou het wel willen leren? Wel dan staat de Schaakclub Ketelhaven voor u klaar. Wij willen u graag in een aantal kostenloze lessen op weg helpen.. De schaakclub Ketelhaven heeft een aantal zeer deskundige schakers onder haar leden o.a. de oud wereldkampioen computerschaak. Het enige dat u hoeft te doen is u aan melden als aspirant-lid bij een van de onderstaande adressen.. adressen: 24

25 Ingezonden FLEVOPOST LUCHTMACHTORKEST ROCKOPERA Wat hebben de drie bovenstaande zaken met elkaar te maken? Wel, nadat ik meegedaan had met een FlevoPost & Meerpaalprijsvraag behoorde ik tot één van de vijf prijswinnaars en kregen we twee toegangsbewijzen voor de Rockopera in Concert op zaterdag 28 februari jl. Het werd aldus aangekondigd in de krant: Rockopera in Concert is een productie van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en is op 18 januari 2009 in premiere gegaan. Het imponeert met haar enorme dynamische bereik het publiek als geen ander. De afwisseling tussen subtiele ballads en indrukwekkende symfonische rockklanken hebben het publiek reeds eerder in vervoering gebracht. Deze avond wordt het allerbeste uit zes rockopera s getoond. Hoogtepunten uit Tommy, Evita, Jesus Christ Superstar, Hair, Rent en The Wall. Special Guest is Birgit Schuurman. Bovendien levert het Drontense jeugdkoor Real Life een bijdrage aan het geheel. De nummers worden uitgevoerd door Martin van der Starre, Rolf Koster, Lana Wolf en Robin van Beek. Martin van der Starre was niet aanwezig deze avond, maar we hebben hem niet gemist omdat de leden van de Cast zo op elkaar ingespeeld zijn dat overname van zijn rol voor ons onmerkbaar is verlopen. Wij hadden plaatsen op de tweede rij en kregen alles vol in beeld. Vanaf het begin tot aan het eind was deze avond een aaneenschakeling van optredens van prachtige zang en dans. Afwisselend met elkaar, of solo. Een paar van deze Musicals/Rockopera s hadden we al zoveel jaar geleden gezien, maar zoals deze groep het bracht. Wat een bezieling. Het begon al met de vertolking van Jesus Christ Superstar. Zo intens gezongen en zo ingeleefd, ieder in zijn eigen rol, dat voor ons de avond toen al geslaagd was. Birgit Schuurman zong het lied Ï don t know to love him. 25

26 Later ook nog the song Take me or leave me, uit Rent. Ze deed dit met overgave. Het jeugdkoor Real Life leverde hun bijdrage aan The Wall van Pink Floyd. Volgens de berichten hebben ze dat als een geweldig en super ervaren. Het is ook heel goed om te merken hoeveel er op het gebied van koren en ook jeugdkoren hier in Dronten bezig zijn. Wat er van te voren geschreven werd over het Luchtmachtorkest is inderdaad waar gebleken. Zij zijn in staat alles uit de kast te halen, maar ook bij gevoelige songs hun begeleiding zo aan te passen dat er een goede eenheid ontstaat tussen muziek en zang. De afsluiting van de avond bestond uit hoogtepunten van de Musical Hair. Wat een enthousiasme bij het publiek toen er gezongen werd: Let The Sun Shine. Al met al een onverwachte en prachtige avond in ons eigen theater in Dronten. Wat biedt Flevoland toch veel!. Joop en Riet Kemper OPROEP OPROEP OPROEP Toen mijn man en ik zondagmiddag 1 maart terugkwamen van de wandeling lag het beeld van aardewerk in stukken op de straat. Het moet gebeurd zijn tussen uur en Wie o wie heeft iets gezien, want er stond geen naam bij van de dader/daders. Het beeld van een neger vrouw heeft emotionele waarde voor mij en ik was dan ook zeer aangedaan over hetgeen er gebeurd was. Het is heel jammer dat zelfs op Ketelhaven vandalisme voorkomt. Het is namelijk niet de eerste keer maar wel de laatste want er zullen geen kunstwerken meer komen te staan. Marry Ridderikhof Lindenlaan 2 26

27 Aangeboden Gevraagd. Te koop: Nieuwe bolderkar. Prijs 60,--. Tel Woonruimte gevraagd: Van: warmonderhofzaal Onderwerp: Woonruimte Beste mensen, Meestal heb ik iets aan te bieden (lezing of maaltijd), dit keer heb ik een vraag: een van onze leerlingen (Isabelle, 23 jaar oud) is op zoek naar woonruimte, liefst op fietsafstand van de Warmonderhof. Mocht u iets weten, laat het ons dan s.v.p. weten!!! Alvast bedankt, Nelleke Gordijn 27

28 28

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Boslaan / Lindenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 2 juni 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Boslaan / Lindenlaan. 1 Colofon Bestuur

Nadere informatie

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 3 oktober 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Beukenlaan. 1 Colofon Pagina Inhoud

Nadere informatie

Jaargang 15 nr 3 september 2010

Jaargang 15 nr 3 september 2010 Jaargang 15 nr 3 september 2010 Magazine van de Vereniging van eigenaren Ketelhaven Scheurreparaties asfalt. 2 Colofon Bestuur VvE (Secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel. 339699 E-mail:

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Binnen! Puzzel mee en win kaarten voor Keukenhof. Huurdersdag Stek schot in de roos. Wethouder Van der Zon opent kantoor Stek in Voorhout

Binnen! Puzzel mee en win kaarten voor Keukenhof. Huurdersdag Stek schot in de roos. Wethouder Van der Zon opent kantoor Stek in Voorhout nr. 9 2011 Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! Puzzel mee en win kaarten voor Keukenhof Huurdersdag Stek schot in de roos Wethouder Van der Zon opent kantoor Stek in Voorhout Nieuwe bewonerscommissie

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live!

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live! Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014 3 Laat je verrassen! Vlaardingen SuperTalent 2014 5 Vlaardingers Thuis de genieten Westwijkvan UitFestival 914 Krullen

Nadere informatie

jaargang 9 november 2010 nummer 2 GIERZWALUWBESCHERMING - NEDERLAND GIERZWALUWEN Bulletin

jaargang 9 november 2010 nummer 2 GIERZWALUWBESCHERMING - NEDERLAND GIERZWALUWEN Bulletin GIERZWALUWBESCHERMING - NEDERLAND jaargang 9 november 2010 nummer 2 GIERZWALUWEN Bulletin Gierzwaluwen Bulletin - jaargang 9, nummer 2 November 2010 Gierzwaluwen Bulletin is het informatieblad van de vereniging

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Buikslotermeer * * * * *

Buikslotermeer * * * * * 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 5 september * * * * * e bank wordt steeds mooier Verslag kunstmanifestatie oe mee met de lichtjesavond! rive-inn feest een succes Over de petitie en

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

v a n 2 8 j a n u a r i

v a n 2 8 j a n u a r i A p r i l 2 0 1 3 [ a p r i l 2 0 1 3 ] v a n 2 8 j a n u a r i Voor de eerste keer in 2013 is op 28 januari 2013 een bestuursvergadering geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn meerdere onderwerpen aan

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Editie Juni 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Juni 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Juni 2013 Nieuwsblad voor Dierdonk HET BINNENHUIS HELMOND Voorjaar in huis! KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE Leolux fauteuil Elixir Meervoudig verstelbaar, vanaf 2.495,- Topform bank Mistral

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52

W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 W A N T V E L D N I E U W S nr. 52 Redactie: Jack Frauenfelder, Renate van der Geer, Suzan van Gulik, George Hageman en Roos Verhoeff. Illustratie: Christiaan Drost(www.christiaandrost.nl) Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Inhoudsopgave Voorjaarswoord Prachtig voorjaarslicht bij de roeibaan... Voorjaarswoord 3 Activiteiten MFC Engelbert 5 VV Engelbert

Nadere informatie

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 8 oktober 2012 Antoin Scholten: bedankt! De burgemeester van Zwijndrecht én voorzitter van onze dorpsraad Antoin Scholten is door de gemeenteraad

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 20 nr 109 april 2007 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 20 NR 109 APRIL 2007 1

Nadere informatie