VanDoorne cl. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VanDoorne cl. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75285 1070 AG Amsterdam"

Transcriptie

1 VanDoorne cl Advocaten Notarissen Fiscalisten Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe Mr. MJ.E. Geradts, rechter-commissaris Postbus BN AMSTERDAM P.R.W. Schaink curator t f Datum 21 juni 2011 Uw ref. Surséancenummer: 09/60 S Faillissementsnummer: 09/706 F Onze ref Inzake Faillissement Van der Moolen Holding N.V. Tevens per Edelachtbare Vrouwe, Hierbij gelieve u aan te treffen onze bevindingen tot heden, gebaseerd op aangereikte informatie en niet bedoeld teneinde rechten of verplichtingen vast te leggen. In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt dit aangeduid met "ongewijzigd", onder verwijzing naar het verslag waarin het onderwerp het laatst besproken is. Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met "afgerond", eveneens onder verwijzing naar het verslag met de laatste bespreking. Openbaar verslag nr. 5 ex art. 73a Faillissementswet Gegevens onderneming Faillissementsnummer Surséancenummer Datum uitspraak Curatoren Naamloze Vennootschap Van der Moolen Holding N.V. ("VDMH"), statutair gevestigd te Amsterdam. Laatste kantooradres: Evert van de Beekstraat 386,1118 CZ Schiphol. Opgericht: 1 juli 1892, van oorsprong hoekmansbedrijf aan de Amsterdamse Effectenbeurs. 09/706 F 09/60 S Surséanceverlening: 10 augustus 2009 Faillietverklaring: 10 september 2009 mr. H. De Coninck-Smolders, drs. J.O. Gelderloos, mr. P.R.W. Schaink Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op en worden op verzoek toegezonden. Van Doorne N.V. has its registered office in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number Van Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Terms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limited liability. These Terms, which have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at and will be forwarded upon request. Amsterdam «Aruba Bonaire Curagao

2 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten Rechter-com m issaris Afkoelingsperiode Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal Saldo faillissementsrekening mevrouw mr. M.J.E. Geradts (tot 17 december 2010: mevrouw mr. W.A.H. Melissen) voorbij zie verslag 1 zie verslag 1 zie verslag 1 1 november 2010 tot 1 juni ,2 uur in de periode 1 november 2010 tot en met 31 mei 2011 : 4.449,6 uur tot en met 31 mei 2011 (bijlage 9) ,61 per 8 juni 2011 (bijlage 8) financieel verslag; bijlage 10 afschrift Kas Bank N.V.. Algemene opmerking vooraf In aansluiting op de vorige verslagen beperkt dit verslag zich niet uitsluitend tot VDMH als top-holding in de VDM groep, maar beoogt het tevens een (beknopt) 'geconsolideerd' beeld te geven van feiten en gebeurtenissen binnen de gehele VDM groep, vanuit de doelstelling dat uiteindelijk de gehele groep wordt geliquideerd. De openbare verslagen zowel in het faillissement van VDMH als in die van dochtervennootschappen worden gepubliceerd op De verslagen van VDMH zelf zijn ook te vinden op bij publicaties praktijkgroep Insolventierecht. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie tot en met Commissarissen, Directie, Organisatie Afgerond (zie verslag 1) Extern toezicht Ongewijzigd (zie verslag 4) Aandeelhouders Afgerond (zie verslag 2) Gelieerde vennootschappen Ongewijzigd (zie verslag 2). Amsterdam > Aruba * Bonaire Curagao

3 VanDoorne ^ Advocaten Notarissen Fiscalisten 1.2 Winst en verlies (geconsolideerd) Afgerond (zie verslag 1). 1.3 Balanstotaal (geconsolideerd) Afgerond (zie verslag 1). 1.4 Lopende procedures VDM Financial Services Met betrekking tot deze Franse dochter liep een aantal procedures van voormalige cliënten c.q. werknemers. Die procedures zijn gestaakt in verband met de faillietverklaring van de vennootschap in Parijs. De Franse curator heeft zich (nog) niet als crediteur gemanifesteerd jegens een of meer andere groepsvennootschappen. Voor wat betreft dit onderdeel, derhalve: afgerond. CalPERS In de Verenigde Staten is een schikking getroffen tussen CalPERS en VDM Specialists USA ten bedrage van USD ,=, welk bedrag inmiddels vanuit VDMS USA ter beschikking is gesteld. Deze schikking moet nog worden bekrachtigd door de US District Court of the Southern District of New York. Voor wat betreft de vordering van CalPERS c.s. jegens VDMH, zie verder onderdeel 8, crediteuren. Op deze plaats: afgerond. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Curatoren zijn met Aegon N.V. in debat over de beëindiging van de relaties tussen partijen, die zich weerspiegelen in verschillende rekening courant verhoudingen. Het betreft onder meer contractuele aanspraken van VDMH op overwinsten op het belegd vermogen met betrekking tot levensverzekeringen. Aegon heeft achterstand in de berekening, althans in de rapportage daarvan, en reageert ook overigens traag. Alle huurovereenkomsten zijn reeds geruime tijd geëindigd. De verhuurder van het kantoor te Schiphol, Schiphol Real Estate, geldt thans als betwiste crediteur, zie onderdeel 8. Met de verhuurder van de panden aan de Keizersgracht, Parrée c.s., is een schikking getroffen waarbij partijen met gesloten beurzen uit elkaar zijn gegaan. Voor wat dit onderdeel betreft: afgerond. 1.7 Oorzaak surséance/faillissement: stand van zaken enquête Ondernemingskamer Amsterdam Aruba» Bonaire» Curagao

4 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten Op 13 mei 2011 hebben de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam benoemde onderzoekers hun verslag van bevindingen gedeponeerd. De executive summary van dit rapport, dat 160 pagina's telt, is aan dit verslag gehecht (bijlage 1). Het verslag zelf is te raadplegen op bij: publicaties, praktijkgroep Insolventierecht. Voor een beeld van de (eerste) perceptie van het rapport in de Nederlandse nieuwsgaring zijn enkele artikelen bijgevoegd uit NRC Handelsblad, Parool en Het Financieele Dagblad (bijlage 2). Curatoren hebben ter zake de pers niet te woord gestaan. De totale kosten van het rapport bedragen ca ,=, exclusief BTW, in eerste instantie ten laste van de boedel van VDMH. Vooralsnog zal een van de verzoekers van de enquête, ASR Nederland N.V., hiervan 55k (ex BTW) voor haar rekening nemen. De onderzoekers hebben, aansluitend op de hun gegeven opdracht, vier terreinen onderzocht: (1) de strategie van VDM, (2) de liquiditeitspositie, (3) de corporate governance, (4) de periode onmiddellijk voorafgaand aan het faillissement. In verkorte bewoordingen, in hoofdzaak ontleend aan de executive summary, kan het volgende worden gemeld. Ad 1 strategie De onderzoekers hebben vier majeure projecten onder de loep genomen. a) overname Curvalue Met betrekking tot de aankoop, door VDMH, van de Curvalue Groep (uiteindelijk eigenaar: Den Drijver) in 2005/2006, wordt gesteld dat de beslissing hiertoe een logisch uitvloeisel was van strategische overwegingen naar aanleiding van marktveranderingen. De transactie en de voorbereiding daarvan waren aan de norm. Wel leverde het vooronderzoek signalen op voor zorgen met betrekking tot het financiële beleid en het risk management bij Curvalue waarmee volgens de onderzoekers niet veel is gedaan. Tot een afwaardering van 10 min voor Curvalue in 2006 is volgens de onderzoekers gefundeerd en gedegen besloten. b) Online Trader ("OLT") Met betrekking tot OLT, onderdeel van Curvalue, hebben de onderzoekers forse kritiek. Niet duidelijk was welke markt er anno 2005 voor OLT nog over was; van een behoorlijk marktonderzoek, een doorwrochte strategie of een professioneel business plan is niet gebleken. Er zijn problemen met het beschikbare elektronische platform die laat worden onderkend en niet a tempo worden aangepakt. Na dreigend faillissement van de software leverancier is er bij VDM geen sprake van een adequate organisatie met bijbehorend budget, terwijl eveneens een plan van aanpak ontbreekt. Het aantal klanten dat gebruik maakt van OLT blijft sterk achter. Er moet veel werk worden verzet terwijl de markt al verdeeld is. Niettemin wordt de internetstrategie voor professionele partijen, die met OLT was beoogd, nadrukkelijk gepresenteerd als één van de speerpunten van het VDM beleid, welk beleid onverkort wordt gehandhaafd en gecommuniceerd ondanks de tekortkomingen in het platform en het niet verbeterende klantenbestand. De onderzoekers constateren dat dan niet de strategie aan de orde wordt gesteld maar dat het ambitieniveau wordt verhoogd (men zou kunnen spreken van een vlucht voorwaarts) door het besluit ook de retailmarkt op te gaan, en wel zonder een gedegen plan. De onderzoekers zien niet in hoe, in dit verband, de samenwerking met Avalon de doelstellingen van Amsterdam Aruba Bonaire Curagao

5 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten OLT had kunnen bevorderen. De instemming van de Raad van Commissarissen met deze strategische stap heeft de onderzoekers bevreemd. De bestuurder van de vennootschap waarin OLT was ondergebracht heeft noch het project tot een succes gemaakt, noch het besluit genomen ermee te stoppen. Toen hiertoe uiteindelijk, op groepsniveau werd besloten, was dit een verstandig besluit, maar veel te laat genomen, aldus de onderzoekers. Naar schatting heeft OLT in 2008 een verlies opgeleverd van ca. 13,5 min, inclusief het verlies uit hoofde van het afbouwen van de activiteiten.. c) Avalon De samenwerking met Avalon is door de onderzoekers nog separaat in beschouwing genomen. Zij constateren dat bij het aangaan van de afspraken geen onderzoek is gedaan naar Avalon en al helemaal niet naar Dimp (een door Avalon in het kader van de samenwerking te acquireren vennootschap). Men ging geheel af op de zijdens Avalon gepresenteerde business plannen, die onderzoekers weinig overtuigend voorkomen. Als reeds geconstateerd werd er te laat kritisch gekeken naar het technologische platform (OLT), wat tot gevolg had dat de belangen van VDM bij de uitvoering van het Avalon dossier niet waren gewaarborgd, aldus de onderzoekers. Zo werd ondermeer veel van het werk dat Avalon moest doen doorbelast aan VDM zonder onderliggende schriftelijke afspraken. Bij de totstandkoming van de converteerbare lening van, uiteindelijk, 6 min van VDM aan Avalon werden de professionals van VDM (met name de concernjurist) niet betrokken door bestuursvoorzitter Den Drijver en diens adviseur Kroon, terwijl medebestuurder en CFO Wolfswinkel uit het overleg met Avalon gehaald werd toen hij te kritisch werd. Commissarissen en aandeelhouders werden onvolledig en laat geïnformeerd. Als extra knellend wordt door de onderzoekers het feit genoemd dat van de lening van VDM aan Avalon 750k is gebruikt om persoonlijke leningen van Kroon en gelieerde aandeelhouders (onder wie zijn één van zijn twee zonen) van Dimp af te betalen, terwijl Dimp pas ca. een jaar nadien door Avalon werd overgenomen. Onderzoekers vestigen de aandacht op de nauwe relatie tussen de heer Maring, bestuurder van Avalon, en Kroon. Aan laatstgenoemde wordt door de onderzoekers een belangenverstrengeling toegeschreven die getuigt van weinig begrip van corporate governance. De kwalificatie belangenverstrengeling ten aanzien van Kroon werd door curatoren reeds in hun vorige openbare verslagen gebruikt. d) GSFS De onderzoekers laten zich terughoudend - maar impliciet onmiskenbaar kritisch - uit ten aanzien van de samen met GSFS onder de PSA (Profit Share Agreement) ondernomen dividend arbitrage activiteiten. Deze waren niet verboden maar door (nationale) toezichthouders werd er wel steeds kritischer naar gekeken en er waren signalen dat marktpartijen steeds voorzichtiger met dit soort transacties omgingen. Gezien de bijdrage aan de winst van deze activiteiten in de eerste helft van 2008 (ca. 41 min, vooralsnog in de vorm van vorderingen en niet als cash) en gelet op de verliezen die elders binnen VDM werden geleden, is door de Raad van Bestuur bewust het risico genomen van mogelijke reputatieschade die met name de omvang van de activiteiten kon opleveren, aldus de onderzoekers. Amsterdam Aruba Bonaire Curagao

6 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten De onderzoekers hebben verder kunnen constateren, aan de hand van een intern onderzoek in Zwitserland, dat de onder de PSA verrichte dividend arbitrage transactie op het scherpst van de snede zijn uitgevoerd, alsmede dat er in Duitsland problemen waren rond het verkrijgen van dividend vouchers (nodig voor het terugvorderen van dividend belasting) en dat naar aanleiding van dit laatste vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het risico management ter zake. Meer in het algemeen heeft de PSA bij de onderzoekers de indruk gewekt dat de heer F. Vogel (eigenaar en bestuurder van GSFS) royaal werd beloond voor de door hem ingebrachte expertise maar dat de risico's geheel voor rekening van VDM kwamen. Voorts hebben de onderzoekers niet de indruk gekregen dat VDM controle had over de dividendarbitrage activiteiten noch over de daarmee gepaard gaande risico's. De onderzoekers hebben tevens kunnen vaststellen dat het in maart 2009 door VDM genomen besluit om de vorderingen op de diverse belastingdiensten (ad 43,2 min in 2008) af te boeken, gefundeerd is genomen na daartoe dienend advies van experts. Curatoren kunnen aan bovenstaande toevoegen dat de genoemde problemen met dividend vouchers in Duitsland hebben gezorgd voor vertraging in de aangifte tot teruggave dividend belasting. De uit deze aangifte voortvloeiende teruggave over (2007 en) 2008 ad ruim 32 min kon eerst worden gerealiseerd in de tweede helft van 2009, toen het VDM concern al failliet was. Het resterende verschil tussen de aldus gerealiseerde teruggave en de genoemde afboeking ad 43,2 min had voor het overgrote deel van de Zwitserse belastingautoriteiten ontvangen dienen te worden, hetgeen door het bestuur van VDM reeds in september 2009 werd verwacht, maar tot op heden niet is geschied. Blijkens een recent bericht van KPMG AG (in Zwitserland) (bijlage 3) is het klimaat, voor wat de beoogde teruggaven betreft, zonder meer ongunstig te noemen. Aldus heeft het door de OK onderzoekers gesignaleerde risico aan de zijde van VDM, onder de PSA, zich in belangrijke mate gerealiseerd, door (voor de bedrijfsvoering) te late betalingen, dan wel nietbetalingen. Tenslotte, voor wat betreft het 'GSFS dossier': de voorgenomen - en uitvoerig voorbereide - minderheidsdeelneming van VDM in twee GSFS vennootschappen (project 'Zuid-Zeeland') is, in een laat stadium, afgeblazen vanwege het ontbreken van financiering, dit als gevolg van de dalende koers van het aandeel VDM dat deels als betaalmiddel zou worden gebruikt, mede omdat de Raad van Commissarissen tegen een minderheidsparticipatie was en Vogel, naar bevinding van de onderzoekers, een steeds grotere rol bij VDM kreeg te spelen, groter dan de samenwerking met GSFS rechtvaardigde. Dit is, zo constateren curatoren, een van de vele projecten die ter hand genomen werden maar vroeg of laat weer flopten (zie ook het volgende onderdeel). Ad 2 Liquiditeitspositie, inkoop, aflossing leningen De netto omzet van VDM schommelde van 2006 tot en met 2008 jaarlijks rond 150 min. De resultatenrekening werd jaarlijks afgesloten met substantiële verliezen, die voor een groot deel voor rekening kwamen van "niet voortgezette activiteiten". Dat betrof echter niet alleen oude maar ook nieuwe initiatieven die na verloop van tijd werden beëindigd en waarmee verliezen gepaard gingen. Dividend over gewone aandelen moest elk jaar worden gepasseerd, en het buffervermogen daalde in die jaren van ca. 135 mio naar ca. 32 mio. Die terugval van het buffervermogen was voorts, voor ca. 30 mio, toe te schrijven aan twee inkoopprogramma's eigen aandelen in het eerste halfjaar van Als een van de redenen voor die inkoop is genoemd het (kunnen) uitgeven van aandelen aan werknemers (geheel of deels in plaats van bonus in contanten), maar een zodanig "incentive plan" is nooit tot stand gekomen. De Amsterdam Aruba» Bonaire Curagao

7 VanDoorne ^ Advocaten Notarissen Fiscalisten onderzoekers stellen met name ten aanzien van het tweede inkoopprogramma de vraag of de onttrekking aan het buffervermogen voor nog niet geconcretiseerde plannen verstandig was. De onderzoekers hebben de indruk gekregen dat de Raad van Bestuur en het management niet veel aandacht hadden voor een structureel kapitaal beleid. Ook was er weinig gestructureerde aandacht voor financiering door derden. In 2009 was duidelijk geworden dat er weinigen waren die klaar stonden verder risicodragend vermogen aan VDM te verstrekken en de onderzoekers achten het verbazend dat zo lang gewacht is met initiatieven om de (nog lopende) KBC kredietfaciliteit veilig te stellen. Met name Den Drijver bleek zich te hebben vergist ten aanzien van zijn gevoel over de kansen om de lening te verhogen en te verlengen. Duidelijk is geworden dat, medio juni 2009, KBC het vertrouwen in VDM verloren had. Ad 3 corporate governance a) Raad van Bestuur De onderzoekers laten zich zeer kritisch uit over het optreden van Den Drijver als CEO (afkomstig van Curvalue). Binnen anderhalfjaar na zijn aantreden als CEO waren de twee zittende leden van RvB vertrokken wegens onverenigbaarheid van karakters, hetgeen signalen gaf over hoe Den Drijver met (tegenspraak van) zijn collega's in de RvB omging. De inschakeling van zekere Blaauwendraad voor een zoektocht naar een nieuwe CFO, zonder toestemming van de Raad van Commissarissen, alsmede de perikelen rond het vertrek van ICT man Hebels en de aanstelling van Kroon als bestuursadviseur, dit laatste tegen de wens van de voltallige RvC in, leidde tot zodanig verslechterde verhoudingen tussen Den Drijver en de RvC, met name voorzitter Van den Brink, dat deze laatste in augustus 2007 opstapte. De onderzoekers besteden uitvoerig aandacht aan de aanloop naar het vertrek van de nieuwe financieel bestuurder, Wolfswinkel, medio 2008, binnen een jaar na diens aantreden. Zij achten het buitengewoon veelzeggend dat dit vertrek werd ingegeven door een groot onbehagen over de samenwerking binnen de RvB, en met name over het optreden van Kroon. Zij achten het creëren van een tweede echelon 'Group Presidents', door Den Drijver en Kroon, in plaats van een eerste echelon bestuurders, tekenend voor de "grip" die de heren wensten te hebben op het bedrijf, en zij vinden de relatieve volgzaamheid van de RvC in dit dossier slecht verklaarbaar. Verder wordt melding gemaakt van feiten met betrekking tot de beperkte aanwezigheid van Den Drijver, zijn moeizame verhouding tot de vier voorzitters van de RvC in de drie jaar van zijn CEOschap, de uitdunning van de RvC, het gebruik van veel (en dure) adviseurs en de gebreken in de interne organisatie. Ook wordt gehekeld het optreden van de RDD (Richard Den Drijver) Family Foundation ten tijde van het aandelen inkoopprogramma in de eerste helft van Dat geeft in de visie van de onderzoekers op zijn minst grond aan de stelling dat Den Drijver meer optrad als de directeur-grootaandeelhouder van een particuliere onderneming dan als CEO van een beursfonds (zo er niet méér aan de hand was). Den Drijver was meer een man van ideeën dan de leider van een organisatie, aldus de onderzoekers. Dat blijkt uit de vele projecten die hij entameerde, en waarvan sommige erg ver afstonden van de core business van VDM, terwijl projecten die daar dichter bij stonden, zoals OLT, weinig aandacht kregen. Veel van de bijzondere projecten stierven een vroege dood door gebrek aan opvolging, zo concluderen de onderzoekers. Amsterdam Aruba «Bonaire» Curasao

8 VanDoorne ^ Advocaten» Notarissen Fiscalisten b) Raad van Commissarissen (RvC) De RvC werd steeds kleiner. Niet alleen was het moeilijk om nieuwe commissarissen te vinden, ook speelde een rol Den Drijver's wens (tezamen met Kroon) een one-tier board te hebben, en zijn verhouding met de opvolgende voorzitters van de RvC. Na het vertrek van voorzitter Arentsen was volgens de onderzoekers van proactief toezicht door de RvC geen sprake meer. Opvolger De Marez Oyens was (met weinig steun van McNally, de destijds enige resterende mede-commissaris) niet of nauwelijks tegen zijn taak opgewassen. Dat veranderde overigens toen Zwart in mei 2009 als voorzitter aantrad. De onderzoekers constateren geen tekenen te hebben gezien dat de RvC belangstelling had voor de ontwikkeling van OLT, de uitrol daarvan naar de retail markt en de plotselinge stopzetting van OLT als geheel in augustus Het heeft hen verbaasd dat de RvC niet heeft ingegrepen toen vanaf mei 2008 duidelijk werd dat mensen als Wolfswinkel weggingen omdat zij de aanwezigheid en bemoeienis van Kroon onwenselijk vonden. c) verloop stafmedewerkers Er was een groot verloop van staf, met name onder de oorspronkelijke VDM stafmedewerkers; de managementlaag onder de RvC bestond bijna geheel uit oud Curvalue medewerkers. Er bleven heel lang twee bloedgroepen bestaan, waartoe ook bijdroeg twee verschillende locaties, tot aan de zomer van Er was sprake van overbezetting van loyale medewerkers en van instabiliteit in de organisatie. Voor VDM uiterst onvoordelige en niet marktconforme bonusregelingen voor (voornamelijk oud Curvalue) handelaren hielden de organisatie in een houdgreep die heeft bijgedragen aan de slechte resultaten. Kritieke functies hebben vaak een wisselende leiding gehad; signalen over verbeterpunten in de IT functie bleven ongewijzigd voortbestaan; compliance officers hadden vaak dubbele functies omdat zij tevens handelaar waren, wat de onderzoekers heeft bevreemd. d) Kroon De onderzoekers hebben Den Drijver niet kunnen vragen waarom hij Kroon (ooit "Mister Van der Moolen") terughaalde. Den Drijver is, als enige, niet ingegaan op uitnodigingen van de onderzoekers om te verschijnen. (Curatoren voegen hieraan toe dat zij één ontmoeting met Den Drijver hebben gehad, en dat deze uitsluitend tezamen met Kroon wilde komen). Kroon is vanaf mei 2008 door Den Drijver nadrukkelijk in de organisatie neergezet en gezien zijn activiteiten is niet vol te houden dat hij niet is opgetreden als ware hij medebestuurder, aldus de onderzoekers. (Deze laatste constatering kan door curatoren aan de hand van tal van documenten worden onderschreven.) Kroons beloning was royaal, mede gelet op een bonus van 4 ton over 2008, een jaar waarover Den Drijver afstand deed van zijn bonus wegens tegenvallende resultaten. Kroon had daarnaast een patroon van het declareren van onkosten, het inzetten van zoons en bekenden in advies- en/of leveranciersfuncties dat niet paste binnen de geldende corporate governance normen. Onderzoekers noemen hierbij nog specifiek het vragen van een vergoeding voor bemiddeling tussen VDM en derden als Avalon. Curatoren lezen als 'verzachtende omstandigheid" (maar niet als rechtvaardiging) de constatering van de onderzoekers dat Kroon loyaal aan VDM was en dat hij in een vacuüm stapte dat door Den Drijver was gecreëerd met het heen sturen van zijn mede-rvb leden en het niet voorzien in hun vacatures. Amsterdam Aruba Bonaire» Curagao

9 VanDoorne ^ Advocaten Notarissen Fiscalisten Ad 4) de periode onmiddellijk voorafgaand aan het faillissement van VDM De Ondernemingskamer heeft deze periode expliciet in de onderzoeksopdracht betrokken nu Den Drijver in de procedure gekozen had voor de strategie, kort gezegd: de aanval is de beste verdediging. Er zou, in die strategie, geen sprake zijn van wanbeleid onder zijn bestuur, zoals het enquêteverzoek suggereerde, maar onder dat van Zwart en Paardekooper die, na in mei 2009 te zijn aangetreden als voorzitter respectievelijk lid van de RvC, hem medio juli 2009 aan de kant hebben gezet (waarbij ook Kroon is opgestapt), en die vervolgens zelf tot aan het faillissement als tijdelijk bestuurders zijn opgetreden. Deze zienswijze van Den Drijver (c.s.) wordt door de onderzoekers niet gedeeld. Zwart en Paardekooper hebben volgens de onderzoekers in kort tijdsbestek een uiterste krachtinspanning geleverd om zaken ten gunste te keren, daarbij gebruik makend van ervaren professionele juridische en financiële adviseurs. Zij hebben naar de bevinding van de onderzoekers opgetreden op een wijze die de toets der kritiek kan doorstaan. Curatoren willen hiermee volstaan en verwijzen voor het overige naar de executive summary en overigens, voor de redenen van het faillissement, naar eerdere verslagen. 1.8 Vervolg op het verslag van bevindingen van de OK onderzoekers Vanaf 13 mei 2011 (datum deponering verslag) hebben de VEB en ASR als verzoekers van de enquête twee maanden de gelegenheid de OK te verzoeken wanbeleid vast te stellen. Zijdens de VEB is inmiddels aan curatoren bevestigd dat een dergelijk verzoek zal worden ingediend. Curatoren kunnen zich hierin vinden, en menen voorts dat er reden is hunnerzijds de OK te verzoeken, conform artikel 2:354 BW, de kosten van het onderzoek te mogen verhalen op Den Drijver, Wolfswinkel en Kroon. Zij zijn daaromtrent met u in overleg getreden. 2 Personeel De belangrijkste resterende personeelsaangelegenheid betreft het afwikkelen van (meestal preferente) bonusvorderingen. In VDMH gaat het om circa 62,5 k aan erkende vorderingen, waaronder circa 38 k wegens gekapitaliseerde pensioenuitkeringen aan een voormalige werknemer, welke pensioenvoorziening niet buiten de vennootschap was ondergebracht. Voor een "geconsolideerd beeld": in Curvalue II en III is reeds, na verificatie, aan erkende bonusvorderingen van het personeel een bedrag van rond 1 min betaald, terwijl er nog voor circa 380 k betwiste maar voorwaardelijk toegelaten bonusvorderingen bestaan, waaromtrent hetzij renvooiprocedures hetzij schikkingsonderhandelingen gaande zijn. De voorwaardelijke toelating (door u als rechter-commissaris) houdt in dat voor die betwiste vorderingen reserveringen moeten worden aangehouden. De bonusclaims van oud personeelsleden van Effectenspecialist (VDMES) belopen nog zeer aanzienlijk hogere bedragen, te weten in totaal circa 6,2 min. Een verificatievergadering in VDMES is nog niet gepland; bij de huidige inzichten komt een groot deel van genoemd totaalbedrag voor betwisting in aanmerking. Bij VDMES speelt voorts de complicatie - zoals eerder vermeld - dat het om een cross boarder faillissement gaat, met een (neven)boedel in Zwitserland, en een curator die aldaar separaat opereert. Amsterdam Aruba Bonaire «Curagao

10 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten Voor het overige: ongewijzigd. 3 Activa VDMH Onroerende zaken Afgerond: geen. Bedrijfsmiddelen Beschrijving Inventaris en rollend materieel De retentierechten, als vermeld in het vierde verslag, zijn afgewikkeld, hetzij doordat de betrokken goederen ten gunste van de leveranciers en met een boedelbijdrage voor curatoren zijn meegeveild met de door Troostwijk gehouden veiling, hetzij doordat de betrokken crediteur een preferentie heeft gekregen op de opbrengst van de desbetreffende goederen (Hulshoff). De verkoop van 2 schilderijen (bij Hulshoff) moet nog steeds plaatsvinden en is gepland voor het najaar 2011, bij Sotheby's Liquide middelen, kas, bank, giro Afgerond (verslag 1). 3.2 Verkoopopbrengst activa / 3.3 Boedelbijdrage Behoudens ten aanzien van de schilderijen: afgerond (verslag 3) 3.4 Bodemvoorrecht fiscus Geen; afgerond (verslag 3). Voorraden/onderhanden werk Afgerond (verslag 1). Andere activa 3.5 Beschrijving Beurszetel in USA Verkoop van het aandeel van VDM Chicago Holdings in de effectenbeurs CBSX heeft ook thans nog niet plaatsgehad. Zie voor ontwikkelingen Auteursrecht op "Clickstation II", Curvalue AG 10 Amsterdam * Aruba Bonaire Curagao

11 Van Door ne Advocaten Notarissen Fiscalisten Afgerond (verslag 3) Overwaarde pensioenplan Dat de relatie met verzekeraar Aegon is afgerond, zoals in het vorige verslag werd gemeld, blijkt niet geheel juist. Er is een langlopende discussie over de afwikkeling van verschillende rekening-courant verhoudingen, waarbij Aegon bijzonder traag reageert, maar die zonder concretere informatie van die zijde toch nog niet als voltooid kan worden beschouwd Rekening-courantvordering directie Ongewijzigd (verslag 4) Resterende activa Zie bij 6.3, waar de afwikkeling van diverse groepsvennootschappen wordt toegelicht. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Avalon Curatoren handhaven hun standpunt recht te hebben op terugbetaling van de lening aan Avalon, inclusief rente ad 7,2 min, ook al wordt in de thans lopende procedure zijdens Avalon gesteld dat de lening niet opeisbaar is. Avalon heeft in reconventie van VDMH ruim 10 min gevorderd wegens gestelde wanprestatie (in hoofdzaak: het niet ter beschikking stellen van OnLine Trader voor de beoogde samenwerking). Curatoren wensen niet op de uitkomst van de procedure vooruit te lopen, behalve dat naar hun oordeel een eventueel toewijsbare reconventionele vordering, voorzover zij enige toe te wijzen vordering in conventie te boven gaat, niet meer zal kunnen worden geëffectueerd, nu deze "surplus vordering" door curatoren in de verificatieprocedure is betwist, en Avalon heeft verzuimd op rechtsgeldige wijze de renvooiprocedure te starten waarnaar zij werd verwezen. Voorts hadden curatoren tegen de bestuurders van Avalon een vordering tot schadevergoeding ingesteld wegens het, kort gezegd, uithollen van zekerheden die door Avalon in het kader van de lening aan VDMH waren verstrekt. Hiertegenover heeft Avalon, c.q. hebben haar bestuurders tegen curatoren bij wijze van boedelschuld een tweede reconventionele vordering ingesteld wegens, kort gezegd, publicitaire schade. Daarnaast heeft bestuurder Maring uit dien hoofde tegen curator Schaink bij de Orde van Advocaten en bij INSOLAD een klacht ingediend. Curatoren, inclusief curator Schaink, wijzen de gestelde tegenvordering alsmede de ingediende klachten van de hand. In het vorige verslag werd melding gemaakt voor voorlopige surséance, verleend aan Music Store, het belangrijkste vermogensbestanddeel van Avalon, dat door Avalon aan een door haar bestuurders nieuw opgerichte vennootschap was verkocht, en waarbij de koopprijs schuldig was gebleven. Kort nadien is Music Store failliet verklaard. De verhaalskansen richting Avalon zijn daarmee voor curatoren verder geslonken. Continental claim 11 Amsterdam Aruba «Bonaire Curasao

12 VanDoorne (j/ Advocaten Notarissen Fiscalisten Afgerond (verslag 2). Belastingteruggaveclaims (met betrekking tot dividendbelasting) De door de Duitse fiscus ingestelde abgekürzte Nachprüfung (naar aanleiding van een in september 2009 voorlopig ontvangen terugstorting van 32,8 min, betrekking hebbend op 2007/2008) is nog immer niet, althans niet formeel, afgerond. Wel valt een belangrijke stap voorwaarts te melden in die zin dat de Duitse fiscus op 1 juni 2011 wederom een voorlopige teruggavebeschikking aan Curvalue II GmbH heeft doen uitgaan (bijlage 4), wederom unter der vorbehalt der Nachprüfung, thans met betrekking tot 2009, ten bedrage van , dit naar aanleiding van door curatoren verzorgde aangifte. Volgens berekening van de Duitse tussenschakel, WM Treuhand, komt daar nog ca 80k bovenop. Curatoren hebben in het vorige verslag abusievelijk gemeld dat het m.b.t in totaal zou gaan om een bedrag van ca 9 min. Daadwerkelijke betaling heeft nog niet plaatsgehad. De teruggavebeschikking bevat een mededeling over eventuele verrekening met tegenaanspraken, waarover separaat zal worden bericht. Vooralsnog houden curatoren rekening met een maximale verrekening van circa 4 min, in verband met in Duitsland nog op te leggen, maar door curatoren betwiste, vennootschapsbelasting over Ter herinnering van het 'geconsolideerde beeld': bedragen die bij Curvalue II GmbH binnenkomen gaan - na afrekening van joint venture afspraken met GSFS GmbH in Duitsland, hetzij bij wijze van aflossing van schuld naar Curvalue III c.q - voor een gering gedeelte - naar VDMH, VDM Effecten Specialist en Curvalue Beheer, hetzij, vervolgens, bij wijze van dividend naar Curvalue Beheer. Ten aanzien van de beoogde belastingteruggave vanuit Zwitserland ( 9,1 min over 2007/2008, respectievelijk 2,7 min over 2009) is geen enkele vooruitgang te bespeuren en, gelet op de inhoud van het recente bericht van KPMG AG (zie bijlage 3), lijkt het dat de uitkomst mede wordt beïnvloed door lopende gerechtelijke procedures in Zwitserland, van andere marktpartijen. Het kan dus een zaak van lange adem worden. Voorts: stel dat alle belastingteruggaveclaims volledig worden gehonoreerd, dan is nog onzeker of alle VDMES crediteuren (voor een aanzienlijk deel betwist) kunnen worden voldaan en er aldus, bij wijze van dividend, nog een opbrengst voor VDMH te verwachten is. Voor de goede orde: belastingteruggaven uit Zwitserland, voorzover van toepassing, zullen terecht komen in VDMES. Hetzelfde geldt voor de verwachte teruggave van de belastingautoriteiten te Keulen ad circa 1,3 miljoen (inclusief dividend-belastingclaims op een ADR-positie uit 2008).. Intercompany claims Zoals in het vorige verslag gemeld: de vordering van VDMH op Curvalue III bedraagt 22,8 min, die op Curvalue II GmbH is inmiddels verlaagd tot circa 750 k. Voor de goede orde: VDMH heeft geen intercompany vordering op VDMES (het omgekeerde is wel het geval). Overige, relatief geringe vorderingen Afgerond (zie verslag 4). 12 Amsterdam Aruba Bonaire Curagao

13 VanDoorne (p Advocaten Notarissen Fiscalisten 5 Bank/zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) KBC Bank NV te Brussel Ongewijzigd (verslag 4) Kas Bank NV Afgerond (verslag 2) KBC Clearing N.V. te Amsterdam Onder verwijzing naar de vorige verslagen: de 'netliq' ad thans circa 3,2 min die Curvalue III nog van KBC Clearing moet ontvangen, is nog steeds niet betaald in verband met bezwaren van de Zwitserse curator van VDMES (zie verslag 4, 6.3.4), die tot op heden niet zijn ingetrokken. KBC Clearing en de Zwitserse curator zijn thans in een bodemprocedure gedagvaard bij de rechtbank Amsterdam, tegen 20 april jl. en moeten half juli antwoorden. Curatoren weten dat KBC Clearing zich, althans in hoofdzaak, zal refereren aan het oordeel van de rechtbank; het is thans de Zwitserse curator met wie onderhandelingen worden gevoerd, met als oogmerk in één keer alle probleempunten tussen de Nederlandse en de Zwitserse boedel van VDMES op te lossen, met name in het licht van de nog steeds te verwachten forse belastingteruggave van de Zwitserse autoriteiten. Indien met de Zwitserse curator een vaststellingsovereenkomst tot stand komt, zal die tevens inhouden dat de genoemde 3,2 min netliq door KBC Clearing aan Curvalue III wordt vrijgegeven (met weer als gevolg voor VDMH: te zijner tijd een hoger uitkeringspercentage op haar intercompany vordering op Curvalue III). 5.2 Leasecontracten t/m 5.5 Retentierechten Afgerond. 6 Voortzetten/doorstart/liquideren 6.1 Voortzetten Afgerond (verslag 1) Verkoop aandelen Aespen De in het vorige verslag gemelde arbeidsrechtelijke procedure in Zwitserland (de zaak 'Esposito') is sedertdien niet gevorderd. Curatoren kunnen hier niet of nauwelijks invloed op uitoefenen Verkoop effectenposities aan Alphabay De boedelschuld als gemeld in het vorige verslag, van 139 k, van Curvalue III aan VMDH, staat nog, en wordt eerst betaald nadat de hierboven besproken netliq door Curvalue III is ontvangen. 13 Amsterdam» Aruba Bonaire Curasao

14 VanDoorne rasi Advocaten Notarissen Fiscalisten Verkoop activa Effecten Specialist B.V., nevenvestiging Keulen Afgerond (verslag 2) Verkoop aandelen in joint venture Gekko Global Markets Ltd Afgerond (verslag 2). 6.3 Liquidatie van vennootschappen/andere rechtspersonen Stichtingen Afgerond (verslag 3) VDM Securities Ltd, VDM Derivatives Ltd en VDM Italy Sri De afwikkeling van deze dochter respectievelijk kleindochter respectievelijk achterkleindochter van VDMH is (nagenoeg) voltooid. De opruiming van VDM Italy heeft per saldo een paar duizend euro gekost; met betrekking tot de afhandeling van Securities en Derivatives verwachten curatoren nog een belastingteruggave van circa GBP 220k Curvalue AG en VDM International Ltd; Curvalue Beheer BV. De afwikkeling van Curvalue AG, dochter van Curvalue Beheer, zal aan belastingteruggaves opleveren circa CHF 180k (waarvan 90k reeds is ontvangen). De afwikkeling van VDM International, eveneens dochter van Curvalue Beheer, heeft Curvalue Beheer, na aftrek van kosten, opgeleverd. Curvalue Beheer, dochter van VDMH en tevens tussenholding, wordt door curatoren vooralsnog in stand gelaten (Gelderloos en Schaink zijn directeur). Technisch gezien is zij failliet vanwege zeer omvangrijke intercompany schulden, met name aan Curvalue II en III (op VDMH heeft zij een vordering van 2,7 min), maar directe noodzaak tot faillissement is er (nog) niet bij gebreke aan (opspelende) externe crediteuren. De instandhouding is met name zinvol zolang dochtervennootschap Curvalue II GmbH nog operationeel is in het kader van Duitse teruggaves van dividendbelasting. Curvalue Beheer heeft inmiddels aan Curvalue II en III 1,5 min van haar intercompany schulden voldaan; thans heeft zij nog circa 328k in kas VDM Financial Services SAS, France Ongewijzigd: van de ontwikkelingen van het faillissement met betrekking tot genoemde Franse vennootschap zijn curatoren niet op de hoogte; de Franse curator heeft zich (nog) niet bij hen gemeld. Derhalve: ongewijzigd Effecten Specialist, nevenvestiging Zug, Zwitserland In het vorige verslag is een uiteenzetting gegeven van de geschil- en wrijvingspunten tussen de Nederlandse curatoren van VDMES en de Zwitserse curator. Zoals hierboven gemeld wordt getracht in het kader van de door curatoren aanhangig gemaakte procedure strekkende tot afgifte van de netliq aan Curvalue III, met de Zwitserse curator tot alomvattende werkafspraken te komen, teneinde 14 Amsterdam Aruba * Bonaire Curagao

15 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten in de toekomst efficiënter met elkaar te kunnen omgaan. De Zwitserse curator heeft zich inmiddels voorzien van een Nederlandse advocaat, hetgeen op zichzelf al de communicatie bevordert.. De regeling die in de maak is en hopelijk kan worden gefinaliseerd houdt in hoofdlijn de vijf volgende onderwerpen in: 1. Welke boedel krijgt wat waar het betreft te incasseren bedragen van derden; 2. Een regeling van de intercompany verhoudingen; 3. Verplicht overleg over de vaststelling van de hoogte van de "Zwitserse crediteuren", schikkingen daaromtrent en dergelijke; 4. Een gezamenlijk optreden naar de Zwitserse belastingdienst ten aanzien van de belastingreclaims; 5. Afdracht van het te verwachten surplus door de Zwitserse boedel aan de Nederlandse boedel nadat de Zwitserse crediteuren zijn voldaan (er steeds vanuit gaande dat er nog aanzienlijke belastingteruggaveclaims in Zwitserland zullen worden gehonoreerd) VDM Asia Holding Ltd te Hong Kong, en dochters Afgerond (verslag 4) Verenigde Staten van Amerika Er zijn nog zes Amerikaanse groepsvennootschappen die zich in meerdere of mindere staat van afwikkeling bevinden. Er is thans geen personeel meer, wel wordt nog gebruik gemaakt van een accountant en van advocaten ter plaatse. Formeel treden Gelderloos en Schaink als bestuurders op. Reeds gemeld (zie 1.4) is de schikking tussen CalPERS en VDM Specialists USA, die genoemde vennootschap USD 750k heeft gekost. Daarnaast kan nu worden gemeld dat deze vennootschap als mede-eiser betrokken is geweest in een tweetal tegen derden gerichte class actions en dat recent bericht is ontvangen dat dit heeft geleid tot een opbrengst van circa US$ 950k. In het vorige verslag werd voorts melding gemaakt van een vanuit Milbridge V lopende (individuele) claim tegen een derde, zekere Benton, gebaseerd op handel met voorkennis (in het jaar 2004), en de niet erg gunstige vooruitzichten in de aanhangige rechtzaak. Nu de desbetreffende Amerikaanse advocaat procedeert op basis van no cure no pay, is besloten dat hij de zaak mag uitprocederen. Blijft nog steeds - zie het vorige verslag - als belangrijkste actief in de Verenigde Staten over het aandeel van 19.4% dat VDM Chicago Holdings, samen met een 50% joint venture partner (en via haar dochter VDM Chicago LLC) bezit in de effectenbeurs CBSX. Na enige tijd van radiostilte is er opnieuw overleg geweest. Curatoren (in hun hoedanigheid van directeuren) zijn op de hoogte gesteld van twee plannen van CBSX: (i) Men verwacht een verbetering van de thans (opnieuw) tegenvallende resultaten door het fysieke hart van CBSX, de "matching engine" te verplaatsen van Chicago naar New York, waardoor de reactietijd met betrekking tot effectentransacties met enkele milliseconden wordt bekort en de achterstand op concurrenten in dit opzicht zou worden ongedaan 15 Amsterdam * Aruba Bonaire Curagao

16 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten gemaakt; (ii) er is een overname beoogd van een andere (kleine) Amerikaanse beurs welke op zeer korte termijn moet plaatsvinden en als zeer voordelig wordt gepresenteerd. Tegelijk blijken de besprekingen met de jointventure partner over uitkoop opnieuw niet te vlotten. Een in het verleden gedaan bod van USD 1,5 min (plus een bepaalde earn out) van die zijde - dat dezerzijds toch al te laag werd geacht (onzerzijds wordt eerder in de orde van grootte van USD 5 min gedachte) - is niet langer gehandhaafd. De betrokken heren trachten thans de druk op te voeren met, naar het oordeel van curatoren, oneigenlijke argumenten. Curatoren geven er nu de voorkeur aan (opnieuw) enige maanden te wachten om te zien wat de gevolgen zijn van de geplande verhuizing c.q. de beoogde overname. Curatoren hebben inmiddels een bedrag van circa $ afgeroomd van de Amerikaanse bankrekeningen en toegevoegd aan de boedel van VDMH. Voor het overige: ongewijzigd. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht t/m 7.4 Stortingsverplichting aandelen Afgerond (verslag 1). 7.5 (Mogelijk) onbehoorlijk bestuur, positie bestuursadviseur H.K. Kroon. Het onderzoek van de OK rapporteurs (zie 1.7 en 1.8) geeft voldoende aanleiding om verdere stappen te nemen. Het verslag van hun bevindingen zal daarbij de komende tijd in belangrijke mate als leidraad dienen. In dat verslag zien curatoren ook in grote lijn hun bezwaren bevestigd tegen het optreden van de heer Kroon, waaromtrent zij in het vorige openbare verslag nog hebben bericht. Als gemeld heeft de VEB besloten de tweede fase van de enquêteprocedure bij de OK te starten, het verzoek tot vaststelling van wanbeleid. Curatoren zijn voornemens dat verzoek waar mogelijk te ondersteunen, waartoe een verzoek hunnerzijds om Den Drijver en Kroon de kosten van de enquête te laten dragen kan bijdragen. Wordt vervolgd. 7.6 Paulianeus handelen Afgerond (verslag 4). 8 Crediteuren en verificatievergadering 8.1 Algemeen Verificatievergadering en stand van zaken nadien Op 10 februari 2011 heeft de verificatievergadering plaatsgehad (en is ten aanzien van sommige betwiste vorderingen, in verband met alsnog mogelijk geachte schikkingen) aangehouden tot diverse latere tijdstippen. Het proces-verbaal van 10 februari 2011, inclusief het tussentijdse financiële verslag per 8 februari 2011 wordt hierbij gevoegd (bijlage 5), evenals het aanvullende procesverbaal van 24 maart 2011 (bijlage 6). 16 Amsterdam» Aruba Bonaire» Curagao

17 VanDoorne Advocaten Notarissen Fiscalisten Onder dit aanvullend proces-verbaal is een opsomming gegeven van de 14 betwiste crediteuren ten aanzien van wie de verificatievergadering tot 24 maart 2011 is aangehouden en die ter verificatie van hun vordering naar een renvooiprocedure zijn verwezen die inmiddels is gestart (daarnaast zijn er nog enkele betwiste crediteuren ten aanzien waarvan een eventuele renvooiprocedure pas in een later stadium zal starten). Het in dit p-v gemelde totaalbedrag van = bevat een mistelling, het moet zijn ,=. Vermeldenswaard is dat alleen de crediteuren CalPERS alsmede Schiphol Real Estate, in totaal derhalve iets meer dan 34,3 miljoen, hun vordering in renvooi hebben doorgezet c.q. naar verwachting zullen doorzetten. Met andere woorden: de desbetreffende crediteuren hebben zich voor ca. 158,5 miljoen alsnog bij de betwisting door curatoren neergelegd (c.q. zullen zich naar verwachting daarbij neerleggen). Voorts kan worden vermeld dat op 4 juli a.s. de eerste tussentijdse uitdelingslijst (m.b.t. preferente crediteuren) zal worden gedeponeerd. Aan deze crediteurenlijst, ad 107k in totaal, zal een 100% uitdeling plaatsvinden. Met betrekking tot de erkende concurrente crediteuren is nog geen voorgenomen tijdstip van een eerste tussentijdse uitdeling bekend. Zoals uit het tussentijds financieel verslag bij de verificatievergadering blijkt menen curatoren bij die eerste uitdeling te zijner tijd een uitkering van ca. 10 % te kunnen doen. Het percentage moet nog met u worden afgestemd. Voorts wordt hierbij een nieuw tussentijds financieel verslag gevoegd, d.d. 8 juni 2011 (bijlage 7). 8.2 Boedelvorderingen Door UWV is een boedelvordering ad ,31 ingediend. 8.6 Verwachte wijze van afwikkeling De mate waarin concurrente crediteuren van VDMH zullen kunnen worden voldaan hangt in belangrijke mate af van met name de navolgende, soms met elkaar samenhangende factoren: 1. de (verdere) realisatie van belastingteruggaves in Duitsland (en, meer indirect, Zwitserland); 2. het verloop van enkele majeure renvooiprocedures ten aanzien van betwiste crediteuren in Curvalue III (nu VDMH een grote crediteur van Curvalue ill is); 3. de uitkomst van de CalPERS renvooiprocedure in het faillissement van VDMH; 4. de kans van slagen van eventuele acties tegen bestuurders van VDMH, met inbegrip van het aanspreken van hun bestuurdersaansprakelijkheidspolis; 5. uiteindelijk revenuen van liquidatie van Amerikaanse VDM groepsmaatschappijen. 9 Procedures In de tegen Avalon Media Groep en haar bestuurders aanhangig gemaakte procedure staan curatoren medio juli aanstaande voor dupliek in reconventie. Zie verder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Onbekend Plan van aanpak, urenbesteding. 17 Amsterdam Aruba Bonaire Curasao

18 Van Door ne Advocaten Notarissen Fiscalisten De te verrichten werkzaamheden vloeien voort uit, c.q. vormen een vervolg op hetgeen hiervóór in kaart is gebracht Indiening volgend verslag Met uw toestemming: over 6 maanden Overige bijlagen Bijlage 9: Bijlage 10: tijdschrijfregistratie per tijdschrijfgroep afschrift Kas Bank N.V. Hoogachtend Curatoren Van der Moolen Holding N. V. 18 Amsterdam Aruba * Bonaire Curagao

19 BIJLAGE 1 e

20 STRIKT VERTROUWELIJK Gedeponeerd ter griffie van het Gerechtshof te Amsterdamop: \pf meï2oi. VERSLAG VAN BEVINDINGEN naar aanleiding van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Van der Moolen Holding N.V., als opgedragen door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bij beschikking van 5 juli 2010, kenmerk /01 OK Onderzoekers: S. Hepkema CJ.M. Scholtes Afgegeven ter griffie van het Gerechtshof te Amsterdam op 13 mei 2011

21 STRIKT VERTROUWELIJK INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina 1. Inleiding Opzet verslag Werkwijze en verloop van het onderzoek Van der Moolen Holding N.V 5 2. Strategie VDM Inleiding Curvalue Online Trader Avalon en aanverwante zaken Het entameren en afblazen van de deelname in GSFS De Financiële Positie van VDM Inleiding De (bewaking van de) liquiditeitspositie van VDM Het aflossen van achtergestelde leningen in 2008 in de VS De inkoop van eigen aandelen in De gang van zaken rond financiering in het algemeen Corporate Governance Inleiding RvB RvC Overige Corporate Governance aspecten Kroon De periode van maart 2009 tot aan het faillissement van VDM Inleiding Aantreden Zwart en Paardèkooper, periode tot eind juni Onderzoeken KBC Juli 2009 (vertrek Den Drijver en Kroon) Naar surséance en faillissement 150

22 STRIKT VERTROUWELIJK BEGRIPPENKADER AFM ASR Audit Committee AvA Avalon Avalon Business Plan BCA Beschikking BW CEO CFO COO Curatoren Curvalue Curvalue SAS De Brauw DMP DNB EB Euronext E&Y GSFS GSFS Holding IAD (Stichting) Autoriteit Financiële Diensten ASR Schadeverzekering N.V. en ASR Levensverzekering N.V. Audit committee van de RvC Algemene vergadering van aandeelhouders VDM Avalon Media Group B.V. Het plan gedefinieerd in nr. 190 Business Confirmation Agreement tussen VDM en Den Drijver van 12 oktober 2005 Beschikking van 5 juli 2010 (rekestnummer /01 OK) van de OK Burgerlijk Wetboek Chief executive officer Chief financial officer Chief operating officer Drs. J.O. Gelderloos, mr. H. de Coninck-Smolders en mr. P.R.W. Schaink Curvalue Beheer B.V. Curvalue France SAS De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten, adviseurs van VDM bij de overname van Curvalue Digital Media Power B.V. De Nederlandsche Bank N.V. Executive Board of RvB Euro Euronext N.V., dan wel de door de Euronext N.V. in Amsterdam gehouden effectenbeurs Ernst & Young Accountants LLP Global Securities Finance Solutions Asset Management B.V. GSFS Holding B.V. Internal audit department

23 STRIKT VERTROUWELIJK Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2008 K&P KBC Kempen McKinsey NYSE OK Onderzoeksperiode PSA PWC Remuneration & Nomination Committee RvB RvC SEC Tijdelijk Bestuur USD US GAAP VEB VEB as. VDM VDMES Jaarverslag van VDM over 2004 van 16 maart 2005 Jaarverslag van VDM over 2005 van 16 maart 2006 Jaarverslag van VDM over 2006 van 4 april 2007 Jaarverslag van VDM over 2007 van 21 april 2008 Jaarverslag van VDM over 2008 van 9 april 2009 Krüger & Partners KBC Bank Kempen & Co McKinsey & Company New York Stock Exchange Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam De periode van 1 januari 2005 tot 10 september 2009 De Profit Share Agreement van 4 oktober 2007 tussen VDM en GSFS PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Remuneration & nomination committee van de RvC Raad van bestuur van VDM Raad van commissarissen van VDM Securities and Exchange Commission Raad van bestuur van VDM in de periode 16 juli 2009 tot 10 september 2009 bestaande uit Zwart en Paardekooper U.S. Dollar Algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in de Verenigde Staten Vereniging VEB NCVB VEB, dhr. G. Tichelaar, dhr. J.CP. de Goede, dhr. B. Potgieter, en dhr. M.H.B. Kok Van der Moolen Holding N.V. als juridische entiteit en de groep waar deze vennootschap van aan het hoofd staat Van der Moolen Effecten Specialist B.V.

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam P.R.W. Schaink Team Handel, afdeling Insolventie Curator De Edelachtbare Vrouwe schaink@vandoorne.com mr. MJ.E.Geradts,

Nadere informatie

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus 84500 1080

Nadere informatie

VanDoorne Advocaten * Notarissen Fiscalisten

VanDoorne Advocaten * Notarissen Fiscalisten Advocaten * Notarissen Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus 84500

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare Vrouwe ' ' ' c mr. M.J.E Geradts, rechter-commissaris,.. _.

Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare Vrouwe ' ' ' c mr. M.J.E Geradts, rechter-commissaris,.. _. VanDoome J Advocaten» Notarissen Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 Klvl Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie p R w Sr, hajnk De Edelachtbare

Nadere informatie

VmDoorne ^p. Edelachtbare Vrouwe,

VmDoorne ^p. Edelachtbare Vrouwe, VmDoorne ^p Advocaten» Notarissen «Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. M.J.E

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM Advocaten» Notarissen «Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 Rechtbank Amsterdam _ TT i i rj v T i 1070 AG Amsterdam ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr.

Nadere informatie

VanDoorne. Tevens per e-mail: openbare, verslagen.faillissementen@rechtspraak.nl. Edelachtbare Vrouwe,

VanDoorne. Tevens per e-mail: openbare, verslagen.faillissementen@rechtspraak.nl. Edelachtbare Vrouwe, VanDoorne ^ Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75285 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe Mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris Postbus

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Tevens per e-mail: Openbare.verslagen.faillissementen@amsarr.drp.minjus.nl

Tevens per e-mail: Openbare.verslagen.faillissementen@amsarr.drp.minjus.nl Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. M.L.D. Akkaya, Rechter-commissaris Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM mr. J.P. Davids Curator De Ruyterkade 142 1011 AC AMSTERDAM

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Muller Hoekstra Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te (1394 AZ) Nederhorst

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best Woodworkx B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1064

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/547 NL:TZ:0000003858:F001 18-08-2015 mr. H.J. School mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming TWEEDE VERSLAG: VLIELAND

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRS Benelux B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Draaibrugweg 2-4 te (1332

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. inzake faillissementsnummer : private limited

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ACHTSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Partner Plant B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1424 LD) De Kwakel,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden Faillissementsnummers Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris : Meerdal B.V. Erny van Reijmersdal Winkels B.V. Erny Shops B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.K. Bruines Bloemenexport B.V. t.h.o.d.n. Extratransflor en C.H.M.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 7 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap AAA Bouw B.V., statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende te (1058

Nadere informatie

Tevens per

Tevens per Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. M.L.D. Akkaya, Rechter-commissaris Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM mr. J.P. Davids Curator De Ruyterkade 142 1011 AC AMSTERDAM

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 22 april 2014 Gegevens onderneming : Mattmo Communication & Design B.V. ("Mattmo") Faillissementsnummer : 10/14/198 Datum uitspraak : 10 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Vers Centrum Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Beemsterweg 1 te (1311 XC) Almere, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 Datum : 31 januari 2013 Gegevens onderneming : Harp Financiële Diensten B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Alkmaarseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET NEGENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HGN B.V. (hierna te noemen HGN ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/0547 NL:TZ:0000003858:F001 18-08-2015 mr. H.J. School mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming TWEEDE VERSLAG: VLIELAND

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa & Omega B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Victoria Regiastraat 14

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1 Nummer : 1 Datum :

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSBALIE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Working Kuppens Communicatie B.V., statutair gevestigd te (1185

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013)

Saldo faillissementsrekening : 2.532,44 (per 26 juli 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Indicatie Adviesbureau Nederland B.V., gevestigd aan de Jupiterweg 10 te (3893 GD) Zeewolde, correspondentieadres postbus

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1. Intact Ecodesign B.V., hierna te noemen: Intact Ecodesign,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Van Gaart Autoschade BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AS) Amsterdam aan de Isolatorweg 37,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/339 NL:TZ:0000000884:F002 08-06-2016 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap NewEMC

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie