Speelkriebels in domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speelkriebels in domein de Ghellinck. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 31"

Transcriptie

1 Speelkriebels in domein de Ghellinck Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 4 Juli > Augustus 2014 Jaargang 31

2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Wortegem-Petegem Mededelingen en activiteiten Mededelingen en activiteiten voor september en oktober 2014 dienen binnen te zijn voor 1 augustus 2014 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post Waregemseweg fax: 056/ Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 9 Parochies 10 Plaatselijke openbare bibliotheek 11 Sportdienst 12 Jeugddienst 14 Containerpark 15 Milieu, landbouw en natuur 17 Cultuur 18 Toerisme 20 Veiligheid 21 Politie Vlaamse Ardennen 22 O.C.M.W. 24 P.W.A. & dienstencheques 26 Verenigingsleven 27 Inschrijvingsformulieren 32 Meldingskaart 33 Activiteitenkalender 34 Nuttige adressen 35 Sluitingsdagen 36 Het volgende infoblad verschijnt op 28/29 augustus 2014.

3 Ten gemeentehuize SLUITING GEMEENTEDIENSTEN TIJDENS DE VERLOFPERIODE Alle gemeentediensten zijn gesloten op: vrijdag 11 juli 2014 maandag 21 juli 2014 vrijdag 15 augustus 2014 De dienst stedenbouw zal elke vrijdag van de maand juli gesloten zijn. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 24 APRIL 2014 De voltallige gemeenteraad kwam op 24 april 2014 samen en heeft onderstaande beslissingen genomen. 1. Notulen vorige zitting. De notulen van de zitting van 27 maart 2014 werden goedgekeurd. 2. Wonen en leefomgeving. Stedenbouw. Wegentracé. Verkavelingswijziging met wijziging in statuut wegentracé De Haspe-Versichele en verkaveling Derbatop bvba met wijziging wegentracé. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd de wijziging van de verkaveling (wijziging statuut wegenis, gedeelte verbindingswegje tussen Rozenhof en Ommegangstraat) die ingediend werd door De Haspe Brigitte en Rita en Versichele John, gevolmachtigd door de SHM Vlaamse Ardennen te Oudenaarde en de verkaveling die ingediend werd door bvba Derbatop namens De Haspe Brigitte en Rita en Versichele John voor het verkavelen van grond tot 6 percelen (2 x 3 percelen) langs bovenvermelde weg voorwaardelijk goedgekeurd en werden de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek en die betrekking hadden op de wegenis deels gegrond, deels ongegrond verklaard. 3. Wonen en leefomgeving. Milieu. Afvalwater. Plaatsen van septische putten bij (ver)nieuwbouw. Goedkeuring. Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot verdaging van de reglementering tot invoering van de verplichting tot het plaatsen van een septische put bij nieuw- en vernieuwbouw in de gebieden die volgens het zoneringsplan liggen in het centraal gebied, het collectief geoptimaliseerd buitengebied en het collectief te optimaliseren buitengebied. 4. Wonen en leefomgeving. Milieu. Gemeentelijke subsidiereglementen. Aanpassing. Goedkeuring. a) Aankoop van mulchmaaier en/of hakselaar. Met algemeenheid van stemmen wordt het bestaand reglement voor het bekomen van een subsidie voor de aankoop en installatie van een zonneboiler aangevuld met een bepaling waarbij een termijn van 6 maanden na factuurdatum ingevoerd wordt voor het indienen van de subsidieaanvraag. b) Aankoop en installatie van zonneboilers. Met algemeenheid van stemmen wordt het bestaand reglement voor het bekomen van een subsidie voor de aankoop en installatie van een zonneboiler aangevuld met een bepaling waarbij een termijn van 6 maanden na factuurdatum ingevoerd wordt voor het indienen van de subsidieaanvraag. c) Buiten werking stellen van ongebruikte ondergrondse stookolietanks. Met algemeenheid van stemmen worden de begunstigden in het bestaand reglement voor het bekomen van een subsidie voor het ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde ondergrondse stookolietank uitgebreid met onderwijsinstellingen gevestigd in de gemeente Wortegem-Petegem. 3

4 5. Wonen en leefomgeving. Milieu. Containerpark. a) Huishoudelijk reglement voor de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark. Herziening. Goedkeuring. Het huishoudelijk reglement van 19 december 2013 voor de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark werd geëvalueerd. Er wordt een aanpassing doorgevoerd waarbij het aanleveren van zuiver gazonmaaisel in zakken, tonnen enz. vanaf 1 mei 2014 gratis wordt voor particulieren, verenigingen, tweede verblijven, bouwers/verbouwers. De aanpassing van het reglement werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 tegen ( N-VA en CD&V). b) Gemeentebelasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van DIFTAR voor het aanslagjaar Herziening. Goedkeuring. Het belastingsreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijke bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark werd eveneens geëvalueerd. Vanaf 1 mei 2014 wordt de heffing vastgesteld op: 0,15 euro/kg i.p.v. 0,20 euro/kg voor de aanvoer van betalende fracties voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- en vreemdelingenregister en voor de houders van een toegangsbadge (verenigingen, bouwers/verbouwers, scholen, eigenaars/ gebruikers tweede verblijven). 0,20 euro/kg i.p.v. 0,40 euro/kg voor de aanvoer van betalende fracties door zelfstandigen en KMO s. Van 1 januari tot 30 april 2014 worden er geen heffingen toegepast. De aanpassing van het belastingsreglement werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 tegen ( N-VA en CD&V). 6. Vrije Tijd. Jeugd. Vaststellen vergoeding vrijwilligers buitenspeeldag Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd beslist om aan de monitoren voor de buitenspeeldag vanaf 2014 een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per dag toe te kennen. 7. Algemeen bestuur. Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring van het reglement, toepasselijk op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem. Met algemeenheid van stemmen werd het algemeen politiereglement voor de politiezone Vlaamse Ardennen voor overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve sanctie aangepast. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op: - de aanpassing van de geldboete tot maximum 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. - het invoeren van een geldboete voor personen die het plaatsverbod negeren. Door de wet van 23 juni 2013 kan de leeftijdsgrens verlaagd worden tot 14 jaar. Binnen de politiezone blijft de leeftijdsgrens behouden van 16 jaar op het moment van de feiten. 8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. I.VL.A. Agenda algemene vergadering 26 juni Goedkeuring. Met algemeenheid van stemmen werd de agenda voor de algemene vergadering van I.VL.A. goedgekeurd. 9. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. a) Kwartaalrapport financieel beleid opgemaakt door financieel beheerder. Kennisgeving. Het kwartaalrapport over het financieel beleid van het 1e kwartaal 2014 werd toegelicht door de financieel beheerder conform de artikelen 165 en 166 van het gemeentedecreet. b) Opdrachten voor werken en leveringen van diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: In zitting van het college van 1 april 2014 werd de opdracht voor het lot Keukens voor de herbestemming van de bakkerij toege- 4

5 wezen aan de firma Keukens Vossaert uit Oudenaarde voor de som van ,94 euro, inclusief btw. De opdracht werd gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De raming bedroeg ,40 euro, btw inbegrepen. Er werden 5 firma s aangeschreven, 2 firma s hebben een offerte ingediend. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: in zitting van het college van 18 maart 2014 werd de opdracht n.a.v. de invoering van betalende fracties op het containerpark voor de bevolkingsmutaties door AIS toegewezen aan Cevi waarbij de eenmalige kostprijs 593,48 euro, exclusief btw bedraagt en de maandelijkse prijs 16,08 euro, exclusief btw. in zitting van het college van 1 april 2014 werd de opdracht voor de uitbreiding van het softwarepakket (2e gebruiker) voor het begraafplaatsenbeheer toegewezen aan Cevi voor de maandelijkse huurprijs van 24,79 euro, exclusief btw. in zitting van het college van 25 maart 2014 werd de opdracht voor het maaien van de bermen, grachten en taluds met inbegrip van maaien rond obstakels, toegewezen aan de nv De Preester en Zoon uit Wortegem-Petegem voor de som van ,96 euro, exclusief btw, of ,23 euro, btw inbegrepen. Het betreft een 2e verlenging van de opdracht conform het goedgekeurd bestek van 12 december bis. Milieu. Containerpark. Aanpassing, herziening. Goedkeuring. (punten aangevraagd door N-VA). a) Groenafval. Het voorstel om in het huishoudelijk reglement van het containerpark het groenafval te verdelen in 3 fracties (gazonmaaisel, snoeiafval en boomwortels) en de fracties gazonmaaisel en snoeiafval onder te brengen in het gratis gedeelte gezien ze kunnen verwerkt worden en de boomwortels in het betalend gedeelte werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V). b) Landbouwfolies. Het voorstel om in het huishoudelijk reglement van het containerpark de landbouwfolies te verdelen in 3 fracties: - kuilfolie, zakken en krimphozen met gratis aanvoer gezien de recycleerbaarheid ervan. - stretchfolie: wikkelfolie met gratis aanvoer gezien de recycleerbaarheid ervan. - tunnelfolie: polypropyleenzakken en bodembedekkingsfolie in het betalend gedeelte. en voor de aanvoer 2 vaste data in te voeren werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 5 stemmen vóór (N-VA) bij 2 onthoudingen(cd&v). 9ter. Gemeentebelasting. Herziening. Goedkeuring. (punten aangevraagd door N-VA). a) Tarieven op het containerpark worden teruggebracht op het wettelijk voorstel: 0,02 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties door personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister. Het voorstel om in het belastingsreglement de betalende fractie voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- en vreemdelingenregister te herleiden tot 0,02 euro/kg werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V). b) Tarieven op het containerpark voor zelfstandigen worden gelijk gesteld met deze van personen in punt a. Het voorstel om in het belastingsreglement voor de zelfstandigen hetzelfde tarief (0,02 euro/kg) aan te rekenen als voor de personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- en vreemdelingenregister werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V). c) De nieuwe tarieven op het containerpark gelden met terugwerkende kracht. Het voorstel om in het belastingsreglement voor de zelfstandigen hetzelfde tarief (0,02 euro/kg) aan te rekenen als voor de personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- en vreemdelingenregister werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V). d) Afschaffing van de milieutaks van 45,00 per jaar. Het voorstel om de algemene gemeentelijke milieubelasting van 45,00 euro per gezin af te schaffen werd verworpen met 10 stemmen tegen (Open VLD) bij 5 stemmen vóór (N-VA) bij 2 onthoudingen(cd&v). 5

6 GEHEIME ZITTING 10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. a) I.VL.A. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 26 juni De heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, werd als effectief vertegenwoordiger en de heer Maarten Van Tieghem, raadslid, werd als plaatsvervanger met algemeenheid van stemmen aangeduid voor de algemene vergadering van I.VL.A. op 26 juni b) I.M.W.V. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering tot einde legislatuur. De heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, werd als effectief vertegenwoordiger en de heer Carlos Aelvoet, raadslid en voorzitter gemeenteraad, werd als plaatsvervanger met algemeenheid van stemmen aangeduid voor de algemene vergaderingen van I.M.W.V. voor de verdere legislatuur. BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 22 MEI 2014 De voltallige gemeenteraad kwam op 22 mei 2014 samen en heeft onderstaande beslissingen eenparig genomen, behalve voor de punten 3c en Notulen vorige zitting. De notulen van de zitting van 24 april 2014 werden goedgekeurd. 2. Kerkbesturen. Jaarrekening Advies. Aan de jaarrekening 2013 van de kerkfabrieken werd een gunstig advies verleend. De jaarrekeningen werden door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerd en vertonen volgend resultaat: a. de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als - exploitatieresultaat ,44 euro - investeringsresultaat 0,00 euro b. de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als - exploitatieresultaat ,34 euro - investeringsresultaat 0,00 euro c. de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als - exploitatieresultaat 3.163,17 euro - investeringsresultaat 0,00 euro d. de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als - exploitatieresultaat ,52 euro - investeringsresultaat 1.563,90 euro e. de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als - exploitatieresultaat ,71 euro - investeringsresultaat 1.176,51 euro 3. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. a) Gaselwest. Algemene vergadering van 20 juni Agenda. Goedkeuring. De agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014 te Veurne werd goedgekeurd. b) Figga. Algemene vergadering van 20 juni Agenda. Goedkeuring. De agenda voor de algemene vergadering van Figga op 20 juni 2014 te Veurne werd goedgekeurd. c) Solva. Algemene vergadering van 23 juni Agenda. Goedkeuring. De agenda voor de algemene vergadering van SOLvA op 23 juni 2014 te Oudenaarde werd goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 tegen (N-VA). d) IMWV. Algemene vergadering van 25 juni Agenda. Goedkeuring. De agenda voor de algemene vergadering van I.M.W.V. op 25 juni 2014 te Deinze werd goedgekeurd. 4. Gemeentefinanciën. Jaarrekening Vaststelling. De jaarrekening 2013 werd voorgesteld door de financieel beheerder en vastgesteld met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 tegen (N-VA) en vertoont volgend resultaat: 6

7 Financiële toestand van de jaarrekening Resultaat op kasbasis: ,00 Autofinancieringsmarge: ,36 De balans Het balanstotaal: ,00 De staat van opbrengsten en kosten Overschot/tekort van het boekjaar: ,00 5. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 8 april 2014 werd de opdracht voor de renovatie van het Oud schooltje te Moregem, lot bouwwerken, gegund aan de nv Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster voor de som van ,31 euro, inclusief btw. De offerte van Dé Bouw werd geweerd wegens niet voldoen aan het toegangsrecht en de offertes van nv Arbuco en nv Serck werden onregelmatig verklaard wegens abnormale prijs. Er hebben 8 firma s een offerte ingediend bij de open aanbesteding van 17 oktober in zitting van het college van 29 april 2014 werd de opdracht lot keukens voor het Oud schooltje te Moregem gegund aan Keukens Vossaert te Oudenaarde voor de som van ,05 euro, btw inbegrepen. De offerte van de bvba Derveaux werd onregelmatig verklaard. De opdracht werd gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er werden 5 firma s aangeschreven, 2 offerten werden ingediend. De raming bedroeg ,20 euro, btw inbegrepen. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 29 april 2014 werd de opdracht voor het aankopen van 3 Ipads voor de bibliotheek, na het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, toegewezen aan Derco systems uit Oudenaarde voor de som van 2.017,95 euro, btw inbegrepen. Er werden 3 firma s geraadpleegd. - in zitting van het college van 29 april 2014 werden de opdrachten voor het leveren van elektriciteit en gas voor de periode respectievelijk toegewezen aan EDF Luminus voor de som van ,34 euro, btw inbegrepen en aan ENI Gas & Power voor de som van ,23 euro, btw inbegrepen. Het betreft een gezamenlijke aankoop van energie georganiseerd door Eandis. Voor de open aanbesteding (Europees) werden 4 offerten ingediend. GEHEIME ZITTING 6. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. Kennisgeving. a) Figga op 20 juni De heer Carlos Aelvoet, raadslid en voorzitter van de gemeenteraad, werd als effectief vertegenwoordiger en de heer Frank Cnudde, schepen, werd als plaatsvervanger met algemeenheid van stemmen aangeduid voor de algemene vergadering van Figga op 20 juni b) Solva op 23 juni De heer Frank Cnudde, schepen, werd als effectief vertegenwoordiger en de heer Kurt Fonteyne, schepen-voorzitter O.C.M.W., werd als plaatsvervanger met algemeenheid van stemmen aangeduid voor de algemene vergaderingen van SOLvA op 23 juni

8 TE DEUM Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag zal het Te Deum gezongen worden in de Sint-Martinuskerk te Petegem op zondag 20 juli 2014 in de mis van uur. De inwoners worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. PROJECTOPROEP BUURTEN OP DEN BUITEN In Wortegem-Petegem zijn er reeds 2 projecten op touw gezet dankzij Buurten op den buiten. De projectoproep wordt ook dit jaar gelanceerd, de aanvraagprocedure is eenvoudig. Heb je een leuk idee, neem dan contact op met Lieven van de jeugddienst en misschien wordt je project weerhouden! Bijna iedereen kan een aanvraag indienen voor volgende doelstellingen: projecten die de kwaliteit van het (samen)leven in een buurt of dorp verbeteren de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners projecten die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. Projecten indienen voor 17 september GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. Gevonden: - aan de bushalte in de Kortrijkstraat: een zwarte zwemzak - diverse: sleutels, bril, uurwerk (zie foto) 8

9 BURGERLIJKE STAND Geboorten Vanderdonckt Axelle, dochtertje van Bart en van Vallaeys Julie, Oudenaardseweg Vanrobaeys Joppe, zoontje van Wouter en van Tavernier Emmy, Bijengoed De Pessemier Basile, zoontje van Fréderic en van Coppens Sofie, Vrezeveld Rogge Estelle, dochtertje van Iwan en van Vanmullem Nikita, Vrezeveld Vanhaverbeke Emilio, zoontje van Yannis en van Declercq Jessica, Blaarhoek 1A Daoudi Lilia, dochtertje van Nordine en van Helsloot Katrien, Langestraat Ronsse Amélie, dochtertje van Kevin en van Symons Delphine, Bijengoed Gheeraert Olivia, dochtertje van Jurgen en van Buyck Aimée, Bouvelostraat De Baere Nel, dochtertje van Bavo en van Van Wichelen Loth, Kloosterhoek Staut Louis, zoontje van Tommy en van Tack Sarah, Lindestraat 62C Van Maelzaeke Lucia, dochtertje van Bart en van Dinneweth Eva, Oudenaardseweg Van Thuyne Thor, zoontje van Nicky en van Dobbelaere Anke, Kwadenbulk 40C Dufour Marie-Julie, dochtertje van Yves en van Demeyere Lien, Deinzestraat Vandenbossche Elias, zoontje van Nils en van Schietecatte Caroline, Rozenhof Flamand Remi, zoontje van Tom en van Haghedooren Jessie, Cijnskouter 15. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Nys Pieter, Anzegem en Verhamme Nele, Kortrijkstraat Van Parys Emmanuel en Swyngedouw Petra, Heie Cudel François en Vanmaercke Anne, Petegemplein 23. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Reynaert Anna, Driesstraat 19, geboren op te Mullem en overleden te Roeselare Sulmon Madelaine, Peeshoek 15, geboren op te Rollegem en overleden te Oudenaarde De Bock Rachel, Kortrijkstraat 8, geboren op te Oudenaarde en overleden te Oudenaarde Maryns Liban, Kastanjeplein 33, geboren op te Volkegem en overleden te Oudenaarde Van Dorpe Remi, Kastanjeplein 50, geboren op te Bevere en overleden te Oudenaarde Merchiers Madeleine, Lindestraat 16, geboren op te Oudenaarde en overleden te Oudenaarde Huys Norma, Kortrijkstraat 22, geboren op te Gent en overleden te Wortegem-Petegem De Moor Lucien, St.Martinusstraat 64, geboren op te Oudenaarde en overleden te Oudenaarde Balcaen Georgette, Boeregemstraat 23, geboren op te Wortegem en overleden te Wortegem-Petegem Vanaerde Maria, Biesbosstraat 49, geboren op te Elsegem en overleden te Oudenaarde Van Glabeke Godelieve, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de-Schelde en overleden te Ronse. Innige deelneming. 9

10 Gouden bruiloften Vanlaere Adiel en Devisch Maria, Sint Amandusstraat 6. Diamanten bruiloft Maes Michel en Vangampelaere Yvonna, Boeregemstraat Speleers André en Van Den Broucke Monique, Groenstraat 13. Hartelijke gelukwensen. Hartelijke gelukwensen. Parochies WEEKENDMISSEN Sint-Maurus Elsegem Geen weekendmissen meer vanaf 1 juli Sint-Pietersstoel Moregem Geen weekendmissen meer vanaf 1 juli Sint-Amandus Ooike Geen weekendmissen meer vanaf 1 juli Sint-Martinus Petegem Zondag om uur. O.-L.-Vrouw Wortegem Zaterdag om uur. 10

11 Plaatselijke openbare bibliotheek E-BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK Voortaan leent de bibliotheek e-boeken uit. Maar liefst 400 digitale boeken zijn beschikbaar. U downloadt de e-boeken via een app op uw tablet of smartphone. De app is gratis en werkt op Apple- en Android-toestellen. Voor 5 euro kan u drie e-boeken lenen. U koopt een leentegoed in de bibliotheek en downloadt via de app de e-boeken naar keuze. Vanaf het moment dat u een e-boek downloadt, start de leentermijn van vier weken. De app bevat een comfortabele leesomgeving, een etalage met sorteerfunctie en een persoonlijke boekenplank. Met uw persoonlijke login kan u de e-boeken lezen en de leentermijn in het oog houden. Binnen de muren van de bibliotheek is het lezen van e-boeken gratis. Daarvoor kan u gebruik maken van de ipads in de bibliotheek. IPADS IN DE BIBLIOTHEEK In de bibliotheek van Wortegem-Petegem kunnen bezoekers voortaan kennismaken en experimenteren met tablets. Hiervoor zijn twee ipads in de bibliotheek beschikbaar. Bedoeling is dat bezoekers ter plaatse in de bibliotheek de kans krijgen om vertrouwd te raken met het gebruik van tablets. Er staan een aantal apps op die je kan testen. Met het ter beschikking stellen van tablets helpt de bibliotheek de digitale kloof te verkleinen. De bibliotheek komt hiermee tegemoet aan een beleidsprioriteit van de Vlaamse overheid op het gebied van lokaal cultuurbeleid. GEZOCHT: MUZIKANTEN Onze verwendag aan het begin van de bibliotheekweek wordt stilaan een traditie. We verwennen onze bezoekers met een hapje en een drankje. Om de sfeer er nog meer in te brengen wordt alles opgevrolijkt met een streepje muziek. Voor dit jaar zijn we op zoek naar plaatselijke muzikanten die het aandurven om ons te verwennen met een akoestische set tussen de boeken. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Ruth Debels 055/ ) en dit graag vóór 1 september. Voor vragen over de bib: - contactpersoon: Ruth Debels - Tel. 055/

12 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN KLEUTERTURNEN Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgeefster van VLABUS. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur, niet tijdens de schoolvakanties. Ouders opgelet! De lessenreeks kleuter turnen gaat pas van start vanaf de maand oktober!!! Waar? Gemeentelijke sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem - grote sportzaal. Kostprijs? 10,50 euro voor oktober en november 2014 (7 lessen à 1,50 euro per les). 35,00 euro voor een volledig seizoen (oktober 2014 juni 2015). Inschrijven via het inschrijvingsformulier op blz. 32 (max. 20 plaatsen per reeks SNEL ZIJN!!). Data oktober - november: oktober en november INITIATIELESSEN VOOR VOLWASSENEN BBB (BUIK-BILLEN-BENEN) Wat? Een grote verscheidenheid van oefeningen om de buik-, bil- en beenspieren te verstevigen. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgeefster van VLABUS. Wanneer? Elke donderdag van tot uur, niet tijdens de schoolvakanties. TOTAL FIT Wat? Kracht- en conditieoefeningen om het uithoudingsvermogen en de spieren te trainen. Er wordt lesgegeven door een gediplomeerde lesgeefster van VLABUS. Wanneer? Elke donderdag van tot uur, niet tijdens de schoolvakanties. Waar? Gemeentelijke sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem - kleine sportzaal. Kostprijs? 50,00 euro voor een volledig seizoen (september 2014 juni 2015). Opgelet! Vanaf het seizoen is het wegens het grote succes enkel nog mogelijk om per seizoen in te schrijven. Inschrijven via het inschrijvingsformulier op blz. 32 (max. 20 plaatsen per reeks SNEL ZIJN!!). Data september oktober november - december: september, oktober, november en december 12

13 Vraag als vereniging je gratis award aan! Een sportclub kan via voormelde website een gratis award aanvragen met de vermelding Deze sportclub is goed bezig (zie afbeelding). Deze award kan in het clublokaal, de kantine, de sportzaal, opgehangen worden. Met de boodschap Sportclubs zijn goed bezig plaatst Bloso de werking van de sportclubs in al haar facetten permanent in de kijker. Letterlijk, want sportclubs kunnen hun activiteiten nu ook echt aan iedereen tonen. Met de actie Sportclubs zijn Goed Bezig plaatst Bloso de werking van de sportclubs in een positief daglicht. Via fotokaders, verspreid over heel Vlaanderen, daagt Bloso de sportclubs uit om met hun creatiefste, mooiste, sportiefste, foto aan te tonen waarom zij goed bezig zijn. Elke deelnemende club maakt kans op 1 van 40 waardebonnen ter waarde van 250 euro. Meer informatie betreffende de actie kan je vinden via de website Heb je als sportvereniging uit Wortegem-Petegem interesse om deel te nemen aan de wedstrijd van Bloso? De sportdienst van Wortegem-Petegem zal van 25 augustus tot 7 september 2014 over zo een fotokader beschikken. Clubs die het fotokader wensen te gebruiken, sturen hiervoor een met hun voorkeurdatum naar wortegem-petegem.be. OPROEP! De gemeentelijke sportdienst is op zoek naar meerdere vrijwilligers om mee in te staan voor het zaaltoezicht van sporthal De Ruffel tijdens sportactiviteiten. Deze opdracht zal zich meestal situeren tussen uur en uur. Afhankelijk van de tijdsduur van het toezicht zal de vrijwilliger natuurlijk kunnen rekenen op een vrijwilligersvergoeding. Hebt u interesse? Aarzel dan niet om de sportdienst te contacteren. Je kunt de sportdienst bereiken op het telefoonnummer 056/ of via naar Toon het ons en win! Kadreer, poseer en inspireer op en facebook.com/weekvandesportclub van 13 tot 21 september #sportclubszijngoedbezig V.U.: Philippe Paquay, p/a Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel. Gedrukt op milieuvriendelijk papier. Vrij van zegel KB art.198 Contactgegevens sportdienst: Pieter Nachtegaele - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

14 Jeugddienst SPEELPLEINWERKING SPEELKRIEBELS Speelkriebels speelpleinwerking wortegem-petegem Wanneer? week van 7 juli (niet op 11 juli) week van 14 juli week van 28 juli week van 4 augustus week van 11 augustus (niet op 15 augustus) Waar? Domein de Ghellinck, Wortegem-Petegem Wat kost het? woonachtig in Wortegem-Petegem 7 per dag voor het eerste kind en 5 per dag vanaf het tweede kind 4 per dagdeel (zonder middagmaal) per kind niet woonachtig in Wortegem-Petegem 10 per dag per kind 5 per dagdeel (zonder middagmaal) per kind Voor wie? Een hele dag speelplezier voor kinderen van 3 jaar tot het 6de leerjaar Speelkriebels WORTEGEM-PETEGEM v.u.: Jeugddienst Wortegem-Petegem Kom mee spelen! Meer info op + vind ons ook op facebook! Speelkriebels wortegem-petegem 14

15 Containerpark SWAP Ook aan de tieners van 10 t.e.m. 15 jaar wordt er gedacht tijdens de zomer. Deelname aan SWAP kost 4 euro, niet-inwoners betalen 5 euro. Inschrijven via het invulformulier op ZATERDAG 12 juli 2014 van 8.15 tot uur DUIKINITIATIE IN WAREGEM i.s.m. Waregemse duikersclub We duiken het water in, o.b.v. een echte duikclub. Zij brengen zuurstofflessen, duikbrillen en zwemvliezen mee. Jij moet enkel kunnen zwemmen. Opgelet, enkel vanaf 12 jaar toegestaan! We spreken af aan het zwembad of nemen samen de Lijnbus. DONDERDAG 24 juli van tot uur LOL IN LIERDE (georganiseerd door het speelplein van Lierde) Groot spel in Lierde, we gaan met de bus naar Lierde en gaan de uitdaging aan! ZATERDAG 2 augustus van tot uur VLOTTEN BOUWEN i.s.m. Avenco Adventure Op het droge worden enkele technieken hoe je moet sjorren toegelicht. Daarna testen we of jouw vlot ook blijft drijven spannend! Afspraak in domein de Ghellinck! DONDERDAG 14 augustus van tot uur in Gent RAFTING (in Gent) i.s.m. Jeugddiensten Zuid-Oost-Vlaanderen Fun op rustige rivieren in het historische stadscentrum, met fotozoektocht. VERGROOT DE HOOP Taxusinzameling voor aanmaak kanker bestrijdende medicijnen Vergroot de Hoop werd in 2006 opgericht. Boomkwekerij Van Hulle B&C uit Maldegem organiseert in 2014 opnieuw een grootscheepse taxusinzameling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vergroot de Hoop werkt nauw samen met de medische wetenschap, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kankermedicijnen. In 2013 werd alweer een recordopbrengst bijeengebracht van euro ten voordele van de strijd tegen kanker en werden 7400 chemotherapieën geproduceerd. Voor 2014 leggen ze de lat nog hoger en gaan ze voor een nog grotere hoop taxussnoeisel! Het snoeisel van de veel voorkomende taxushaag vormt de basis van heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen. Vooral de jonge (max. 1 jaar en max. 30 cm) en zuivere (zonder aarde, gras of ander groen) taxussnoeisels zijn belangrijk. Afgekeurd snoeisel Goedgekeurd snoeisel Breng dus tussen 15 juni en 31 augustus 2014 gratis uw taxussnoeisel naar het containerpark en vergroot de hoop, want per m³ ingezameld snoeisel schenkt de actie 50 euro aan de strijd tegen kanker. Contactgegevens jeugddienst: Lieven Van de Voorde Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/ Meer informatie omtrent deze actie vindt u terug op 15

16 AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN Op de gemeenteraad van 24 april 2014 werden het huishoudelijk reglement en het belastingreglement voor de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark enigszins aangepast. De nieuwe bepalingen zijn van kracht sedert 1 mei Aanpassing fractie groenafval Indien u enkel zuiver gazonmaaisel aanlevert in zakken of tonnen (of eender elk ander geschikt recipiënt), kan dit in het gratis gedeelte van het containerpark. Er is een container voorzien, waar u uw gazonmaaisel vanuit de zakken of tonnen kan deponeren. Indien u echter uw gazonmaaisel aanlevert in een aanhangwagen, wordt u doorverwezen naar de groenzone in het betalende gedeelte van het containerpark, waar lossen vanuit een aanhangwagen mogelijk is op de vertrouwde stortplaats. Het lossen van gemengd groenafval (gazonmaaisel, takken, snoeihout, bladeren) blijft ten allen tijde een betalende fractie en gebeurt in het betalende gedeelte van het containerpark. Aanpassing tarieven betalende fracties De betalende fracties voor particulieren, verenigingen, scholen, 2de verblijven en bouwers/verbouwers zijn: aarde steenpuin (niet-copro) boomwortels landbouwfolie grof restafval kalk, gips en cellenbeton gemengd groenafval (gazonmaaisel, takken, snoeihout, bladeren, enz.) Openingsuren Het containerpark is geopend voor iedereen op volgende dagen en uren: Woensdag van 9.30 tot en van tot uur Donderdag van tot uur Zaterdag van 9.30 tot en van tot uur Maandag-dinsdag-vrijdagzondag-feestdagen GESLOTEN Het containerpark is bijkomend geopend voor zelfstandigen, mits voorafgaande afspraak op volgende dagen en uren: Dinsdag Donderdag van 9.30 tot uur van 9.30 tot uur Voor meer informatie kunt u terecht steeds terecht bij onze parkwachters op het containerpark of bij de milieudienst op 056/ of Het volledig huishoudelijk en belastingreglement vindt u ook op de gemeentelijke website Het tarief voor de aanvoer van bovenstaande afvalstoffen is vastgelegd op 0,15 euro per geregistreerde kilogram. Voor zelfstandigen en KMO s blijft de opdeling van de gratis en de betalende fracties ongewijzigd. Het tarief bedraagt 0,20 euro per geregistreerde kilogram. 16

17 Milieu, landbouw en natuur ECOBOUWERS OPENDEUR STEL JE HUIS OPEN Ben je eigenaar van een passiefhuis, lageenergiewoning of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vraagt Ecobouwers graag jouw medewerking voor de campagne Ecobouwers Opendeur. Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu en vindt dit jaar voor de 17de maal plaats. Tijdens twee opendeurweekends op 1 & 2 november en op 8, 9, 10 & 11 november worden kandidaat (ver)bouwers in contact gebracht met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor worden eigenaars van energiezuinige en duurzame huizen gezocht die hun woning tijdens één of beide campagneweekends willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen bepaal je zelf. Heb je interesse? Bekijk de criteria en stel je woning kandidaat via Je leest er ook meer over de campagne en vindt er een overzicht van de deelnemende woningen (woningen 2013). ZWALUWNESTPLAATSEN Zwaluwen zijn makkelijk herkenbare en populaire vogels, thans wordt hun aanwezigheid bij voornamelijk hoeven en boerderijen als vanzelfsprekend beschouwd. De laatste 20 jaar zijn het aantal zwaluwkolonies drastisch of in bepaalde gebieden zelfs helemaal verminderd. Aangezien deze vogels een nuttige rol vervullen in onze leefomgeving en bovendien ook als beschermde vogelsoort zijn opgenomen, achtte het gemeentebestuur dit belangrijk genoeg om een actie te voorzien in het meerjarenplan Vanuit de milieudienst wordt een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk te inventariseren en daarbij hopen we te rekenen op jullie hulp! Op basis van alle meldingen kunnen we onze acties of beschermingsmaatregelen beter richten, eventueel een ruwe inschatting maken van de aanwezigheid van zwaluwen en kan de milieudienst verdere acties uitwerken. Meldpunt: heb je thuis of op het landbouwbedrijf één of meerdere nesten hangen of heb je weet van broedplaatsen in de buurt? Neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst. Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: tel. 056/ petegem.be 17

18 Cultuur 11 JULI VLAANDEREN FEEST, VLAANDEREN EXPOSEERT! FOTOTENTOONSTELLING MARTHE MINNAERT 11 juli om uur opening tentoonstelling met receptie en muziek van Rein De Vos Iedereen welkom! Een meisje, net 18 jaar geworden en 38 weken zwanger. Ze leeft samen met haar mentaal zwakke moeder, haar 21 jarige vriend, twee honden, vijf katten en twee konijnen in een klein appartement. In de reeks Vicky toont fotografe Marthe Minnaert de laatste weken van haar zwangerschap en het begin van haar moederschap. Dit in zowel beelden als woorden van Vicky en haar familie. Het is een reeks zonder schaamte, Vicky is wie ze is en daar is ze fier op. En terecht, want wordt maar eens op je 18 verplicht volwassen. Tentoonstelling in het Hoevegebouw, gemeentelijk domein de Ghellinck - Vrij toegankelijk Openingsmomenten: 12 juli 14 uur 18 uur 13 juli 14 uur 18 uur 14 juli 14 uur 16 uur 16 juli 14 uur 16 uur 18 juli 16 uur 20 uur 19 juli 14 uur 18 uur 20 juli 14 uur 18 uur 21 juli 14 uur 18 uur 23 juli 14 uur 16 uur 25 juli 16 uur 20 uur 26 juli 14 uur 18 uur 27 juli 14 uur 18 uur 18

19 DIEREN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG FOTOTENTOONSTELLING IN HET KADER VAN DE HERDENKING COLLECTIE FRANS VANDENHENDE HEEMKUNDIGE KRING BOUVELOO HOEVEGEBOUW DE GHELLINCK 1 augustus tot en met 10 augustus 2014 Dagelijks vrij toegankelijk van tot uur. OVERZICHTSTENTOONSTELLING JOHAN MASUREEL Olieverfschilderij Even spiegelen - gemeentelijke feestzaal In het Hoevegebouw de Ghellinck 15 augustus tot en met 31 augustus 2014 Dagelijks vrij toegankelijk van tot uur. Johan Masureel, autodidact, werd geboren op 24 april 1947 in Hulste en woont sinds 1986 aan de Waregemseweg 54A in Wortegem. Hij manifesteerde zich in de jaren door het schilderen van gezinstaferelen in clair-obscur, het Vlaams landschap, het klassiek portret, modern en naïef werk. In 1978 werd Johan gevraagd om te kalligraferen voor de Belgische adel zoals adelbrieven, wapenschilden en miniaturen op perkament. Baron Marc Santens was zijn dichtste klant. Na twaalf jaar voor de hoogste kringen van het land te hebben gewerkt, besloot hij in 1990 naar zijn oorspronkelijke liefde terug te keren: Het olieverfschilderen op doek met lichtere kleuren en andere onderwerpen. Met de steun van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur. Vanaf 1977 stelde hij tentoon in binnen- en buitenland en nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen. 19

20 Toerisme GEGIDSTE RONDLEIDINGEN IN HET HOEVEGEBOUW TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE BEZOEK AAN IMKER GILBERT WALRAET Op zondag 27 juli 2014 om uur De dienst Toerisme organiseert een gratis bezoek aan de imker. Leer alles over bloemetjes en bijtjes, ook voor kinderen! Vandaag kom je meer te weten over onze dierbare bijen en het ongelofelijk nuttige werk dat ze doen. Locatie: St. Martinusstraat 51 in Petegem-aande-Schelde. Graag reserveren via: of tel. 056/ O VELO PASSEERT LANGS MOREGEM EN PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE Muzikale fietstocht aan de Schelde Belgerinkel en pedaalgetrappel O velo is er! Een unieke muzikale fietstocht in de prachtige streek Wortegem-Petegem en Oudenaarde. Tal van verborgen domeinen worden het decor van de mooiste concerten. Samen met familie en vrienden fiets je van concert naar concert... We starten aan het Donkmeer in Oudenaarde; het is een vlak parcours, waarbij je zelf kiest welke artiesten je wil horen. Meesterlijk klassiek, swingende jazz of inventieve wereldklanken je beleeft het allemaal tijdens O velo! Elke zondagnamiddag gidst een gids van de heemkundige kring Bouveloo u door de rijke geschiedenis van het domein de Ghellinck. U ziet plekjes die voor het publiek niet toegankelijk zijn en geniet van prachtige foto s, u hoort anekdotes over het domein en de mensen die er gewoond en gewerkt hebben. Nadien hebt u de mogelijkheid om de publicatie Bibliotheca Elseghemensis aan te kopen. Als inwoner of als toerist in Wortegem-Petegem moet u deze rondleiding gewoon doen! Welkom: elke zondag tijdens de maanden juli en augustus. U kan ook reserveren als groep (12,50 euro/groep van min. 6 personen) voor een rondleiding op een ander moment. Graag contact opnemen met de heemkundige kring via het nummer 055/ (tijdens de kantooruren) of via 2,00 euro/persoon. Kinderen < 14 jaar gratis. Organisatie: Gent Festival van Vlaanderen. Donkmeer Oudenaarde 21 september start vanaf uur 21 euro - 2 euro (2-14 jaar) Tickets: of 09/ Contactgegevens dienst Toerisme: Lieven Van de Voorde Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

21 Veiligheid Wees actor van je veiligheid: schrijf je in! Nieuw alarmeringssysteem In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. Hoe word ik verwittigd? Wanneer de overheid het nodig acht, kan zij beslissen om u, naargelang de noodsituatie, een alarmeringsboodschap te sturen. Om die verwittiging te ontvangen, moet u zich op voorhand inschrijven. U kunt kiezen om gealarmeerd te worden via: Hoe inschrijven? Om u in te schrijven, gaat u naar de webpagina U vult uw gegevens in en kiest hoe u verwittigd wil worden. Uw gegevens zullen enkel aangewend worden voor verwittiging bij noodsituaties. BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool die de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker wil verwittigen en zo goed mogelijk wil informeren. ingesproken boodschap op uw vaste of mobiele telefoon SMS op uw mobiele telefoon of fax boodschappen via sociale netwerken Om een bericht te kunnen ontvangen bij een noodsituatie, is het nodig dat u zich inschrijft. U geeft dan ook aan op welke manier u wil verwittigd worden. V.U.: Jaak Raes - Algemene Directie Crisiscentrum - Hertogsstraat Brussel 21

22 Politie Vlaamse Ardennen De dienstverlening van de lokale politie kan worden opgedeeld in 7 functionaliteiten. In deze editie bespreken we er twee: onthaal en wijkwerking. In de volgende edities bespreken we nog de interventie, slachtofferbejegening, verkeer, recherche en openbare orde. Functionaliteit 1: Onthaal Indien het niet noodzakelijk is dat de politie ter plaatse komt, kunt u steeds klacht neerleggen, aangifte doen of informatie aanvragen op het onthaal. Ook kan deze dienst u verder helpen bij verlies van officiële documenten zoals een identiteitskaart, rijbewijs,... De leden van het onthaal beantwoorden ook telefonische oproepen en zullen in geval van dringende oproepen steeds een interventieploeg ter plaatse sturen. Naast het permanent telefonisch onthaal (tel. 055/ ) beschikt onze politiezone over een permanent fysiek onthaal in de hoofdpost, Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde. Elk uur van de dag wordt u hier verder geholpen door een politie-inspecteur. We noteren uw aangifte, vraag of klacht en wanneer het kan, krijgt u meteen antwoord. Anders verwijzen we u door naar de bevoegde diensten. De politieantennes in Kruishoutem, Zingem, Wortegem-Petegem en Kluisbergen hebben echter beperkte openingsuren. U kunt de openingsuren van de politieantennes raadplegen via de website van de politiezone Vlaamse Ardennen (www.pz-vlaamseardennen.be). Contactgegevens en openingsuren van de antenne Wortegem- Petegem vindt u ook op blz. 35 van dit infoblad. Na sluitingstijd van de antennes staan alle telefonische oproepen automatisch doorgeschakeld naar de hoofdpost in Oudenaarde. Voor dringende hulp: bel steeds 101! Functionaliteit 2: Wijkwerking In de politiezone Vlaamse Ardennen opereert de wijkpolitie vanuit de verschillende politieantennes. De wijkinspecteurs vertoeven zoveel mogelijk in hun wijk, zij verplaatsen zich met de fiets, scooter of wijkauto. Zij pakken de onveiligheid binnen hun wijk aan door het luisteren naar de mensen en door samen met de bevolking naar oplossingen te zoeken. Het werk van de wijkinspecteur voorstellen, hoeft waarschijnlijk niet meer. Hij is immers dagelijks te zien in het straatbeeld en is een rechtstreeks aanspreekpunt in uw wijk. Zijn werkterrein kent hij door en door: de mentaliteit van de bewoners, de buurtproblemen, de misdrijven met een wijkgebonden karakter,... In elk geval lost de wijkinspecteur veel problemen op met een luisterend oor en vervult hij dikwijls een bemiddelende rol in burenruzies. Wanneer dit niet lukt, zal hij u gepast doorverwijzen naar de bevoegde instanties. Bovendien voert hij preventieve controles uit om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen en neemt hij deel aan preventieprojecten zoals vakantietoezicht. Daarenboven is hij verkeersagent bij tal van evenementen (wielerwedstrijden, kermissen), handelt hij administratieve opdrachten uit en kunt u bij hem terecht voor sluikstorten, loslopende honden, gevonden fietsen,... Voor niet-dringende tussenkomsten in de wijk, kunt u derhalve bij hem terecht. Kortom, de wijkinspecteur is een vertrouwenspersoon die een veelzijdige en niet te onderschatten taak vervult. Aarzel niet hem te contacteren indien u dit nodig acht. Wist u dat u via de website van de politiezone Vlaamse Ardennen (www.pz-vlaamseardennen.be) een overzicht kunt krijgen van alle politieantennes en ook uw wijkinspecteur kunt opzoeken? VEEL GESTELDE VRAGEN Ik vertrek op vakantie, welke voorzorgmaatregelen kan ik nemen tegen inbraak? Zorg voor een bewoonde indruk door: Laat beplantingen onderhouden en zichtbare grasperken maaien Licht buren of vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig bent Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te laten Laat geen boodschappen na die op uw afwezigheid wijzen (briefje aan de voordeur voor de thuisleveringen of een boodschap op het antwoordapparaat) Laat af en toe een verlichting werken door met tijdschakelaars te werken Doe een rondgang in uw woning alvorens u vertrekt: Controleer of alle deuren en ramen slotvast zijn Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen zoals GSM, videomateriaal, laptop enz. Waardevolle papieren en juwelen bewaart u bij 22

23 voorkeur in een kluis of bij een bank Noteer de serienummers van waardevolle voorwerpen Laat geen materiaal rondslingeren in uw tuin, berg ladders en materiaal die het inbreken vergemakkelijken achter slot Wanneer mag ik mijn huisvuil buiten zetten? Deze recipiënten mogen slechts de dag voordien aan de rand van het openbaar domein worden geplaatst en de geledigde recipiënten dienen de dag van de ophaling worden verwijderd. Ik ben een dierenvriend, mag ik dieren voederen op de openbare weg? Het is verboden rondzwervende katten of verwilderde duiven te voederen op de openbare weg. Wat met het onderhoud van braakliggende gronden en terreinen? Elke grondbezitter, huurder of gebruiker is ertoe gehouden het terrein of het gebouw zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komt en geen overlast veroorzaakt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein. Om de bloei of zaadvorming te beletten van de hinderlijke onkruidsoorten wiens zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden, moet de plantengroei minstens tweemaal per jaar gemaaid worden of kort gehouden, met name voor 30 juni en voor 30 september. Ik heb lawaaihinder van de veldkanonnen, wat is toegelaten? Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende volgende periodes: Van 21 maart tot 20 september tussen en 6.00 uur s morgens van 21 september tot 20 maart tussen en 7.00 uur s morgens Er moet bovendien een voorafgaande toelating zijn van het gemeentebestuur. Mag ik op zondag mijn gras maaien? In ons politiereglement is daarover niets opgenomen m.a.w. men mag in onze politiezone het gras afrijden op zondagen. Welke zijn mijn verplichtingen als ik ga wandelen met mijn hond? Als begeleider moet u steeds in het bezit zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier. Honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden. U mag uw honden niet onbewaakt vrij laten rondlopen en u moet er altijd op letten dat het dier geen personen of andere dieren lastig valt of intimideert en geen voertuigen bespringt of op private eigendommen loopt. In openbare gebouwen is de toegang voor honden eveneens verboden. Indien u een kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke hond heeft dient hij gemuilkorfd te worden. Elke houder van een hond of ander dier, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat het dier zou kunnen ontsnappen. Mocht uw hond verdwijnen, dient de politie onmiddellijk ingelicht te worden. Zijn vreugdesalvo s toegelaten? Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. Het is verboden wensballonnen op te laten. Mag ik nog vuurtje maken in mijn tuin? Het is verboden afvalstoffen te verbranden. Het is eveneens verboden snoei- en tuinafval te verbranden in open lucht op minder dan 100m van woningen, hagen, bomenrijen, graanvelden e.d. Barbecueën wordt niet aanzien als vuurtje maken. Mag mijn buurman feestjes geven waarbij alle andere buren lawaaioverlast hebben? Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio s, luidsprekers, muziekinstrumenten, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten derwijze in werking te stellen dat op het openbaar domein of buitenshuis de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord. Contactgegevens: Politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde Tel.: 055/ Fax: 055/ facebook: 23

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 14 APRIL 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Bauters/Jenny Bouckaert Wortegem-Petegem: Ruth Debels Verderzetting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Foto: Abdij van Beaulieu. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Foto: Abdij van Beaulieu. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30 Foto: Abdij van Beaulieu Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 4 Juli > Augustus 2013 Jaargang 30 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING

OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING OVERZICHT BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Belastingen BELASTBARE GRONDSLAG TARIEF LOOPTIJD BESLUIT BEKENDMAKING Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 7% van het inkomen dat de belastingplichtige

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier Onderwerp Algemene administratieve politie. Toevoegen

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten, Schepenen

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 9 MEI 2017 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement.

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008 en aangepast in zitting van 21 oktober 2013 met ingang van 1 januari 2014. Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

PZ HerKo Spoorwegstraat 6, 3020 Herent STAP 1: VEILIGE LEEFGEWOONTEN! PZ HerKo 5393 - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent E-mail: info@politieherko.be - Tel.: 016/85.34.00 - Fax: 016/85.34.01 Een eerste stap om het risico op een inbraak te verminderen,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be - www.myprofitcard.be Nieuwsbrief 11 November 2008 indien de mail niet leesbaar is click hier Beste MPC-leden of handelaars, met

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.

1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede. Dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Lede 1. Welkom Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de uitleenpost en de digitale diensten op de website www.bibliotheek.lede.be 1.1.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Gelet op het biodiversiteitscharter Countdown 2010 dat de gemeente Wichelen op 19/04/2009 ondertekende;

Gelet op het biodiversiteitscharter Countdown 2010 dat de gemeente Wichelen op 19/04/2009 ondertekende; Subsidiereglement behoud van huis- en boerenzwaluw De raad, Overwegende dat de gemeente Wichelen streeft naar een milieubeleid dat gericht is op het behoud van biodiversiteit en het vergroten van de biodiversiteit;

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING Op verzoek van de CD&V fractie worden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 32

Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 32 Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 1 Januari > Februari 2015 Jaargang 32 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Samen digitaal in Blankenberge

Samen digitaal in Blankenberge Programmaboekje Samen digitaal in Blankenberge Al voor het tiende jaar op rij organiseert LINC de Digitale Week in heel Vlaanderen. Ook in Blankenberge worden er van 22 tot 30 april gratis activiteiten

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie