Justitiethesaurus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiethesaurus 2013"

Transcriptie

1 Justitiethesaurus 2013 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ)

2

3 Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het standpunt van de Minister van Veiliheid en Justitie weergeeft. Bestelgegevens Exemplaren van deze publicatie kunnen als pdf gedownloaded worden bij:

4 Inhoud Inleiding en handleiding 5 Verantwoording 7 Contactinformatie 11 Thesaurus 13 4 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

5 Inleiding en handleiding Thesaurusdefinitie Eén van de vele definities van een thesaurus luidt als volgt: Een thesaurus is een alfabetisch geordende gestructureerde en gecontroleerde lijst van termen met hun onderlinge (hiërarchische, associatieve en/of semantische) relaties, die wordt gebruikt bij het toegankelijk maken en raadplegen van (geautomatiseerde) informatie. Justitiethesaurus Bij het WODC wordt sinds 1987 gebruikt gemaakt van een geautomatiseerde thesaurus om het documentatiebestand en sinds 2003 om de informatie op de WODC-websites te ontsluiten. Het InformatieCentrum Justitie (ICJ) gebruikt sinds 1988 een standaard trefwoordenlijst voor het ontsluiten van het documentatiebestand. Vanaf 2002 is met tussenpauzes gewerkt aan de samenstelling van een geautomatiseerde Justititiethesaurus om de toegankelijkheid van zowel justitiële websites als justitiële bibliotheekbestanden (waar onder de bestanden van deelbibliotheken) uit te breiden en te verdiepen. Eind 2009 is deze intensieve operatie tot een bevredigend einde gebracht met als resultaat een eerste volwaardige versie van de Justitiethesarus In de Verantwoording wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de totstandkoming. Deze vierde editie (2013) bevat vele aanvullingen en verbeteringen in de relaties tussen de termen. Er staan nog termen in die betrekking hebben op de vorm van een publicatie. Het is de bedoeling om deze termen in een volgende editie niet meer voor te laten komen. Het streven is om jaarlijks een nieuwe editie van de Justitiethesaurus in digitale vorm uit te brengen. De thesaurus bevat alle vastgestelde termen in alfabetische volgorde. De termen zijn verdeeld in voorkeurstermen (vet) en verwijstermen (vet en cursief). De verwijstermen verwijzen naar te gebruiken voorkeurstermen. Een term kan bestaan uit één woord (bijv. diefstal) of uit meerdere woorden (bijv. diefstal met geweld). Bij vrijwel elke term wordt aangegeven welke relatie deze term met andere termen heeft. De verschillende soorten relaties worden in de thesaurus met gebruikelijke universele relatieaanduidingen weergegeven. Relatieaanduidingen Relatieaanduidingen in de thesaurus worden hieronder uitgelegd en met voorbeelden verduidelijkt. = Used For = verwijsterm USE = voorkeursterm = Broader Term = hiërarchisch hogere term = Narrower Term = hiërarchisch lagere term Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

6 = Related Term = associatieve/verwante term SN = Scope Note = verduidelijking of afbakening van een term USE en De aanduidingen USE en verwijzen naar voorkeurstermen en terug. Het gaat daarbij om een keuze tussen (bijna)synoniemen of tussen afkortingen en volledige termen. Voorbeelden: Belaging USE Stalking Stalking Belaging Om USE Openbaar ministerie Openbaar ministerie Om, en De aanduidingen (Broader Term), (Narrower Term) en (Related Term) geven de hiërarchische en verwante relaties van voorkeurstermen aan. Voorbeelden: Diefstal Vermogensdelict Autodiefstal Fietsendiefstal Heling Heling Diefstal Vermogensdelict Diefstal SN Een Scope Note (SN) legt het gebruik of de betekenis van een term uit. Voorbeelden: Uitvoerende macht SN alleen i.v.m. scheiding der machten Buitenlands rechtscollege SN rechtscollege zonder Nederlands equivalent 6 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

7 Verantwoording Geschiedenis van de WODC-thesaurus Eind 1986 werd besloten de tot dan toe gebruikte onderwerpenclassificatie van het WODC om te zetten in een flexibeler ontsluitingssysteem genaamd thesaurus. Vier redenen lagen hieraan ten grondslag. In de loop van 1987 zou het documentatiebestand geautomatiseerd worden met behulp van het softwarepakket dat een thesaurusmodule bevatte. De tot dan toe gebruikte classificatie was verouderd en gebruiksonvriendelijk. Een thesaurus dwingt zowel de trefwoordtoekenner als de trefwoordraadpleger dezelfde terminologie te gebruiken waardoor de trefkans groter wordt. Er was bij andere Nederlandse organisaties nog geen trefwoordensysteem of thesaurus op het onderwerpengebied van het WODC beschikbaar. In de loop van 1987 kwam een eerste voorlopige versie van de WODC-thesaurus gereed bestaande uit verschillende deelthesauri per onderwerpengebied. Per 1 september 1987 werd definitief gestart met het geautomatiseerd invoeren in het documentatiebestand. De eerste versie van de WODC-thesaurus die in 1993 in gedrukte vorm verscheen, kon dus meteen met succes toegepast worden. In de jaren daarna groeide de thesaurus mee met het documentatiebestand. Ervaringen, nieuwe onderwerpen, vragen van gebruikers, problemen met toekenning van trefwoorden zorgden door de jaren heen voor de nieuwe bouwstoffen die de thesaurus verbeterden tot een volwaardig product. Vanaf de tweede herziene druk van de WODC-thesaurus (1997) werd ook een geografische thesaurus opgenomen met daarin de (officiële) namen van vrijwel alle landen en werelddelen. In 2003 verscheen de derde herziene druk van de WODCthesaurus (Cahier ). Geschiedenis en verdere ontwikkeling van de Justitiethesaurus In 2002 werd in opdracht van de Directie Informatisering (DI) in het kader van standaardisering van justitiële begrippen de WODC-thesaurus samengevoegd met de trefwoordenlijst van de Centrale Bibliotheek van het departement. Eind 2002 werd bij DI de doorontwikkeling van de justitiebrede thesaurus vanwege bezuinigingen gestopt. In 2003 besloot het WODC om de Justitiethesaurus inhoudelijk door te ontwikkelen. Dit besluit was van belang omdat het WODC de nieuwe Justitiethesaurus ook wilde gaan gebruiken voor de ontsluiting van webcontent binnen nieuwe releases van WODC-websites. Binnen het Tridion-contentmanagamentsysteem (CMS) werd speciaal voor de WODC-websites een thesaurusbeheer en -updatemodule gebouwd waarin een eerste versie van de Justitiethesaurus werd ingelezen. Daarnaast werd een functionaliteit gemaakt voor het betrefwoorden van webcontent en het updaten van de betrefwoording vanuit de thesaurus. Eind 2006 werd in samenwerking met de Directie Voorlichting besloten om de thesaurusfunctionaliteit aan te sluiten bij de rijksbrede blueprint (standaard instellingen voor rijkswebsites). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

8 In de jaren die volgden werd de Justitiethesaurus voor alle justitieorganisaties (inclusief veldorganisaties) als standaardfunctionaliteit binnen het Tridion-CMS beschikbaar gesteld. Ze kregen de mogelijkheid om uit de volledige Justitiethesaurus een selectie van termen (inclusief verwijstermen) te kiezen voor de eigen organisatie. Inmiddels maken meerdere justitieorganisaties (o.a. Raad voor de kinderbescherming, NCTV, CJIB en NFI) en het Wetenschappelijk bureau Om gebruik van deze functionaliteit. Er werd ook een mogelijkheid gecreëerd om een exportbestand van de Justitiethesaurus in xml-, en doc-format te kunnen genereren. In de zomer van 2009 is met behulp van een dergelijk exportbestand de Justitiethesaurus ingelezen in de centrale geautomatiseerde bibliotheekcatalogus waarin onder andere ook de catalogus van het WODC-documentatiebestand is geïntegreerd. In 2006 werd in samenwerking met het Informatiecentrum Justitie (ICJ) gestart met opschoning en verdieping van de Justitiethesaurus. Overlappende termen, verouderde termen, onduidelijke afkortingen werden verwijderd of aangepast. Daarnaast werden veel termen door middel van relatieaanduidingen aan elkaar gekoppeld. Het resultaat van deze werkzaamheden vond zijn neerslag in de eerste gedrukte en digitale uitgave van de Justitiethesaurus Vanaf 2011 zijn deze werkzaamheden voortgezet met als resultaat de Justitiethesaurus Uitgangspunten Bij de Justitiethesaurus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het niveau van de thesaurus wordt afgestemd op gebruikers op wetenschappelijk niveau. De gebruiker en de gebruiksvriendelijkheid zijn van belang. Pre-coördinatief samengestelde termen worden daarom veelvuldig toegepast. De thesaurus is Nederlandstalig. Bij uitzondering worden Engelstalige termen opgenomen als er geen vergelijkbare Nederlandse termen zijn of als de Engelse term het meest gangbaar is. De meest gebruikelijke (internationale) relatieaanduidingen (USE,,,,, en SN) worden gebruikt. De geautomatiseerde thesaurus binnen websites is zodanig ingericht dat bij de keuze van een hogere term () automatisch de hiërarchisch lagere termen () worden meegenomen in de zoekvraag. Dit proces is mede bepalend voor de keuze om een term als of relationele term () op te nemen. De hiërarchische diepte van de thesaurus wordt maximaal vijf niveaus per term. In de meeste gevallen is een diepte van één tot drie niveaus toegepast om de structuur begrijpelijk en doorzichtig te houden. Namen van organisaties op justitieel terrein worden niet uitputtend opgenomen. Geografische termen worden opgenomen tot op het niveau van landennamen. De reeds bestaande Geografische thesaurus is geïntegreerd. Namen van personen worden niet opgenomen met uitzondering van de achternamen van (ex-)bewindslieden van het ministerie van justitie. Persoonsgroepen (bijvoorbeeld: Jeugdigen, Werknemers, Advocaten) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken van informatie. Algemene (hulp)termen (bijvoorbeeld: Kosten, Statistiek, Onderzoek) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken. 8 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

9 Vormtrefwoorden (bijvoorbeeld: Proefschrift, Atlas, Nota) worden niet opgenomen. In deze versie van de Justitiethesaurus zijn ze nog wel in beperkte mate aanwezig. Op specialistische gebieden worden inhoudelijk deskundigen en vakbronnen geraadpleegd. Schrijfwijze Voor de juiste schrijfwijze van de termen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste edities van de officiële Woordenlijst van de Nederlandse taal en het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Diakritische tekens en ronde en vierkante haken zijn niet toegepast vanwege de problemen daarmee bij geautomatiseerde toepassing van de thesaurus. Het gebruik van afbreekstreepjes is zoveel mogelijk beperkt om verstoringen in de alfabetische volgorde van de termen te voorkomen. De volgende leestekens worden in beperkte mate toegepast: / en (bij samenstellingen van termen), (bij meervoudsvormen van persoonsgroepen) en. (bij Scope Notes). Bij de keuze van de termen is bij voorkeur de enkelvoudvorm aangehouden. Uitzonderingen zijn termen die betrekking hebben op persoonsgroepen, termen die voornamelijk in meervoudsvorm voorkomen (bijvoorbeeld: Mensenrechten) en termen die in enkelvoudvorm een andere betekenis zouden krijgen. Bronnen Voor het samenstellen van de Justitiethesaurus zijn de volgende bronnen gebruikt: 1 Thesaurus - Het criminaliteitsvraagstuk; gestructureerde standaard trefwoordenlijst / C.J. van Netburg Den Haag: Ministerie van justitie, WODC, 3e herz. dr., Cahier Trefwoordenlijst Den Haag: Ministerie van Justitie, InformatieCentrum Justitie, Fockema Andreae s Juridisch woordenboek / R.D.J. van Caspel en C.A.W. Klijn Groningen/Houten: Noordhoff, 15e dr., Lycaeus juridisch woordenboek / onder red. van F.J. van Eeckhoutte (2012) 5 Buitenlandse aardrijkskundige namen in Nederland / Werkgroep Buitenlandse aardrijkskundige namen II (voorz. R. Rentenaar) s-gravenhage: Sdu, Stichting Bibliographica Neerlandica, Voorzetten, nr Buitenlandse aardrijkskundige namen / Nederlandse Taalunie [Taaluniversum] (2012) 7 Thesaurusbouw; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van G. Riesthuis et al. Den Haag: NBLC, 1992 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

10 8 Trefwoorden; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van P. Stuurman et al. Den Haag: NBLC, 4e druk Rechtspraak; begrippen in de rechtspraak Den Haag, Raad voor de rechtspraak, Van Abdicatie tot Zetelroof; begrippen uit het staatsrecht verklaard doormax de Bok / Max de Bok Den haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, IND begrippen Den Haag, IND, Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

11 Contactinformatie Als u nadere informatie wilt, of als u aanvullingen, op- en aanmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: Hans van Netburg Ministerie van Justitie WODC - afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) tel

12

13 Aa Accountantadministratieconsulenten Accountants Aanbesteding Europese aanbesteding Bouwrecht Contractbeheer Openbaar bod Overeenkomst Overheidsopdracht Aanbeveling Richtlijn Aanbieding Aanbod Aanbod Offerte Aanbieding Aanvaarding Aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Staatsdeelneming Stemrecht Aandeelhoudersregister Centraal aandeelhoudersregister Handelsregister Registratiesysteem Aandelen Beleggingsinstelling Dividend Effecten Kapitaal Aandelenkapitaal USE Kapitaal Aangifte SN van een strafbaar feit Anonieme aangifte Meldingsplicht Procesverbaal Valse aangifte Aangiftebereidheid Aanhangig maken Rechtsingang Bezwaarschrift Dagvaarding Verzoekschrift Aanhouding SN van verdachten USE Arrestatie Aanhoudingseenheid USE Arrestatieteam Aanknopingsregel USE Conflictenregel Aanmaning USE Ingebrekestelling Aanmeldcentrum Ac Ac-procedure Asielprocedure Opvangcentrum Aanmeldprocedure USE Asielprocedure Aanneming van werk Bijzondere overeenkomst Bouwrecht Aanpassingswet Wet- en regelgeving Aanranding Zedendelict Aanrijding USE Verkeersongeval Aanslag Bomaanslag Terrorisme Aansprakelijkheid SN ook strafrechtelijk Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

14 Aansprakelijkheid voor hulppersonen Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid voor zaken Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Dienstenaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Risico-aansprakelijkheid Schuldaansprakelijkheid Staatsaansprakelijkheid Burgerlijk recht/procesrecht Causaliteit Groepsaansprakelijkheid Hoofdelijkheid Ketenaansprakelijkheid Zorgvuldigheidsnorm Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid Rechtspersoon Aansprakelijkheid voor diensten USE Dienstenaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid Dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid Gevaarlijke stof Aansprakelijkheid voor hulppersonen Hulppersonen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid Kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid Kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid Goederen Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering Centrale verwerking OM Motorrijtuig Aanstelling van personeel Dienstverband Proeftijd Tijdelijk dienstverband Vast dienstverband Arbeidsverhouding Medische keuring Personeelszaken Proeftijd Aanvaarding Aanbod Aanvaring Scheepvaart Aanverwantschap Zwagerschap Familierecht Verwantschapsonderzoek Aanvullend recht Regelend recht Dwingend recht 14 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

15 Aanvullende rechtsgrond Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond Vonnis Aanvullende sociale voorziening USE Sociale voorziening Aanvullende werking USE Redelijkheid en billijkheid Aanwijzing Beleidsregel Openbaar ministerie Richtlijn OM Vervolgingsbeleid Aanwijzingsbevoegdheid SN art. 5 ro Aanzetten tot zelfmoord USE Hulp bij zelfdoding Aardgas Delfstof Energie Aardolie USE Olie Aaw SN in 1998 ingetrokken Algemene arbeidsongeschiktheidswet Arbeidsongeschiktheid Wajong-regeling Waz Wia Abbb Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bestuur Legaliteitsbeginsel Rechtmatigheidstoetsing Vertrouwensbeginsel Zorgvuldigheidsnorm Abolitionisme Strafrechthervorming Strafrechttheorie Abortus SN strafbaarheid Afbreking zwangerschap Vbok Zwangerschap Abp Algemeen burgerlijk pensioenfonds Algemene burgerlijke pensioenwet Pensioen Absolute competentie Rechterlijke competentie Abw SN tot USE Algemene bijstandswet Ac USE Aanmeldcentrum Academisch onderwijs USE Hoger onderwijs Acceptatiecriteria SN bij een test-, acceptatie-, of gunningstraject Accijns Belasting Accommodatie USE Gebouw Accountancy Forensische accountancy Accountantadministratieconsulenten USE Aa Accountants Aa Ra Accountantscontrole Jaarrekening Accusatoir proces Inquisitoir proces Strafproces Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

16 Achtergelaten vrouwen SN in het land van herkomst Allochtonen Vrouwen Achternaam USE Geslachtsnaam Achtervolging Opsporingsmethode Achttiende eeuw Geschiedenis Franse revolutie Ac-procedure Asielprocedure Toelatingsprocedure Aanmeldcentrum Acquired immune deficiency syndrome USE Aids Acquis communautaire Gemeenschapsrecht Actiegroep USE Belangenorganisatie Actieonderzoek Onderzoeksmethode Actio pauliana Benadeling schuldeiser Actio popularis Belanghebbenden Acvz Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Adviesorgaan Ministerie van veiligheid en justitie Vreemdelingenbeleid Vreemdelingenzaken Ad informandum SN openbaar ministerie USE Voeging Adatrecht USE Gewoonterecht Adel Titulatuur Ademanalyse Alcoholslot Blaasproef Alcoholcontrole Criminalistiek Adhd Attention deficit hyperactivity disorder Afwijkend gedrag Psychische stoornis Administratief beroep Kroonberoep Bestuursrechtspraak Administratief procesrecht USE Bestuursprocesrecht Administratief recht USE Bestuursrecht Administratief recht/procesrecht Bestuursprocesrecht Bestuursrecht Bestuursstrafrecht Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften USE Wet mulder Administratieve boete USE Bestuurlijke boete Administratieve lasten Kosten Administratieve organisatie Organisatie Bewaarplicht Administratieve rechtbank Rechtbank Administratieve rechtspraak USE Bestuursrechtspraak 16 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

17 Administratieve rechtspraak in belastingzaken USE Belastingrechtspraak Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen USE Arob Adolescenten SN vanaf 12 jaar Jeugdigen Adolescentenstrafrecht SN nieuwe wetgeving 15- tot 23- jarigen Jeugdstrafrecht Strafrecht Adoptanten USE Adoptiefouders Adoptie Interlandelijke adoptie Familierecht Personen- en familierecht Adoptie buitenlandse kinderen Stiefouderadoptie Asaa RvdK Illegale adoptie Sav Via Adoptie buitenlandse kinderen Adoptie Adoptiefouders Adoptanten Ouders Adoptiestudie Biologische criminologie Adr USE Alternatieve geschillenbeslechting Adresboek Adv Arbeidsduurverkorting Arbeidstijd Advies Preadvies Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening USE Akj Advies- en meldpunt kindermishandeling USE Amk Adviesbureau Adviescollege van de staat Algemene rekenkamer Raad van state Adviescommissie voor vreemdelingenzaken USE Acvz Adviesorgaan Acvz Raad voor de volksgezondheid en zorg Ser Wrr Advisering Advocaten Piketadvocaten Raadslieden Verdedigers Landsadvocaten Advocatuur Procesvertegenwoordiging Rechters-plaatsvervangers Verdediging Advocaten-generaal Ag Landelijke ressortelijke organisatie Openbaar ministerie Advocatentuchtrecht Tuchtrecht Advocatenwet Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

18 Advocatuur Sociale advocatuur Advocaten Geheimhoudersgesprek Orde van advocaten Rechtshulp Afm Autoriteit financiele markten Inspectiedienst Beleggingsfraude Toezicht op financieel verkeer Verzekeringsfraude Afbetaling Koop op afbetaling Consumentenkrediet Huurkoop Afbreking zwangerschap USE Abortus Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state Bestuursrechtspraak Afdoening buiten proces USE Strafbeschikking Afdreiging USE Afpersing Afghanistan Azie Afhankelijkheidsanalyse Informatiesysteem Risicoanalyse Afkoelingsperiode Bedenktijd Colportage Afkondiging Bekendmaking Afkoop Levensverzekering Afluisteren SN i.v.m. opsporing Aftappen Opnemen Richtmicrofoon Telefoontap Opsporingsmethode Geheimhoudersgesprek Notificatie aan verdachten Afpakken van crimineel vermogen USE Voordeelsontneming Afpersing Afdreiging Chantage Knevelarij Vermogensdelict Bedreiging Vrijheidsberoving Afr African charter human and people s rights Mensenrechten Afrekening SN tussen delinquenten USE Liquidatie African charter human and people s rights USE Afr Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina faso Burundi Centraal-afrikaanse republiek Comoren Congo Djibouti Egypte Equatoriaal-guinea Eritrea Ethiopie Gabon Gambia Ghana Guinee Guinee-bissau Ivoorkust Kaapverdie 18 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

19 Kameroen Kenia Lesotho Liberia Libie Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauretanie Mauritius Mozambique Namibie Niger Nigeria Oeganda Rwanda Sao tome en principe Senegal Seychellen Sierra-leone Somalie Sudan Swaziland Tanzania Togo Tsjaad Tunesie Zambia Zimbabwe Zuid-afrika Afrikanen Somaliers Allochtonen Afschrikking Generale preventie Strafdreiging Preventietheorie Strafrechttheorie Afstamming Verduistering van staat Personen- en familierecht Bloedverwantschap Moederschap Natuurlijke kinderen Vaderschap Wettigheid van kinderen Asaa RvdK Verwantschapsonderzoek Afstand doen SN van kinderen Asaa RvdK Afstand van instantie SN burgerlijk procesrecht Dagvaarding Afstand van recht Kwijtschelding Afstand van verhaalsrecht USE Subrogatie Afstand, screening pleegzorg, adoptie en afstamming RvdK USE Asaa RvdK Aftappen USE Afluisteren Afvalcriminaliteit USE Milieucriminaliteit Afvalstof Chemische afvalstof Kernafval Milieugevaarlijke stof Afvloeiingsregeling Gouden handdruk kantonrechtersformule Ontbindingsvergoeding Arbeidsovereenkomst Ontslag Afwezigheid SN van personen USE Vermiste personen Afwezigheid van alle schuld USE Avas Afwijkend gedrag Asociaal gedrag Normafwijkend gedrag Onmaatschappelijk gedrag Probleemgedrag Gedrag Adhd Agressie Autisme Delinquent gedrag Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

20 Gedragsstoornis Pdd-nos Status offenders Afwijzing van ex-gedetineerde SN door werkgevers Sociale gevolgen van detentie Arbeidsbemiddeling Ex-gedetineerden Afzondering SN van gedetineerden USE Eenzame opsluiting Ag USE Advocaten-generaal Agenten USE Politiepersoneel Aivd Ajb Akj Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst Binnenlandse veiligheidsdienst Bvd Inlichtingendienst Arrondissementaal justitieel beraad Driehoeksoverleg Regionale politie Regioparket Veiligheidshuis Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Agentschap Agentuurovereenkomst Bijzondere overeenkomst Handelsagenten Agrarisch grondverkeer Landbouw Ruimtelijke ordening Agrarisch recht Landbouw Pachtwet Agressie Afwijkend gedrag Geweld Aid SN tot 1 januari 2012 USE Nvwa Aids Aidstest Acquired immune deficiency syndrome Hiv-infectie Human immunodeficiency virus Ziekte Bloed Medische zorg Akkoord SN i.v.m. faillissement / surseance van betaling Faillissement Schuldsanering Surseance van betaling Akkoord van schengen USE Schengen-akkoord Akte SN niet burgerlijke stand Authentieke akte Onderhandse akte Polis Document Executoriale titel Polis Protocol Zegel Akte van de burgerlijke stand Burgerlijke stand Akw Algemene kinderbijslagwet Volksverzekering Kinderbijslag Al qaida Terroristische groepering 20 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

21 Alarmmelding SN bij politie of bewakingsdienst Beveiliging Melding Meldkamer Alarmsysteem USE Technopreventie Albanie Oost-europa Albayrak SN voormalig staatssecretaris Nehabat Albayrak Staatssecretaris van veiligheid en justitie Alcohol Drank- en horecawet Alcohol en criminaliteit SN alcohol als oorzaak van criminaliteit Openbare dronkenschap Recreatiecriminaliteit Rijden onder invloed Alcohol in het verkeer USE Rijden onder invloed Alcohol verkeer cursus SN Ook buitenlandse equivalenten Alternatieve straf Rijden onder invloed Alcoholbaby s Fas Foetaal alcoholsyndroom Baby s Alcoholbeleid Alcoholverbod Justitiebeleid Overheidsbeleid Alcoholcontrole Opsporingsmethode Ademanalyse Bloedproef Politiele verkeershandhaving Rijden onder invloed Alcoholgebruik Alcoholverslaving Alcoholverslaafden Cad Verslaving Alcoholslot USE Ademanalyse Alcoholverbod Alcoholbeleid Alcoholverslaafden Verslaafden Alcoholgebruik Alcoholverslaving USE Alcoholgebruik Alertering Dreigingsniveau Algemeen SN gehele wereld Algemeen beginsel USE Algemeen rechtsbeginsel Algemeen burgerlijk pensioenfonds USE Abp Algemeen rechtsbeginsel Algemeen beginsel Rechtsbeginsel Evenredigheidsbeginsel Algemeen rijksambtenarenreglement USE Arar Algemeen verbindend verklaren Besluit Algemeen verbindend voorschrift USE Bas Algemene arbeidsongeschiktheidswet USE Aaw Algemene beginselen van behoorlijk bestuur USE Abbb Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

22 Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak SN incl. behoorlijke procesorde en rechtspleging Mensenrechten Rechtspleging Rechtspraak Algemene beginselen van behoorlijke wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Algemene bestuursdienst Centrale overheid Openbaar bestuur Algemene bijstandswet SN tot Abw Rijksgroepsregeling Wwb Bijstand Algemene burgerlijke pensioenwet Abp Pensioen Algemene economie USE Economie Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst USE Aivd Algemene inspectiedienst SN tot 1 januari 2012 USE Nvwa Algemene kinderbijslagwet USE Akw Algemene maatregel van bestuur USE Amvb Algemene nabestaandenwet USE Anw Algemene ouderdomswet USE Aow Algemene plaatselijke verordening USE Apv Algemene rechtsleer USE Rechtstheorie Algemene rekenkamer Adviescollege van de staat Hoge colleges van staat Doelmatigheidstoetsing Europese rekenkamer Rekening en verantwoording Algemene vergadering van aandeelhouders Aandeelhouders Algemene vergadering van de verenigde naties USE Assemblee van de verenigde naties Algemene verkeersdienst USE Verkeerspolitie Algemene voorwaarden Standaardvoorwaarden Voorwaarde Exoneratieclausule Uitleg van de overeenkomst Algemene weduwen- en wezenwet SN tot 1 juli 1996 USE Aww Algemene wet bestuursrecht USE Awb Algemene wet bijzondere ziektekosten USE Awbz Algemene wet inzake rijksbelastingen USE Awr Algerije Afrika Alienatie USE Vervreemding Alimentatie Levensonderhoud Onderhoudsplicht Familierecht 22 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

23 Personen- en familierecht Echtscheiding Alleenrechtspraak Unus iudex Kamer bij rechtscollege Rechtspraak Meervoudige rechtspraak Alleenstaande minderjarige asielzoekers USE Ama s Alleenstaanden Allochtone delinquenten Buitenlandse delinquenten Delinquenten Allochtone jeugddelinquenten Allochtonen Allochtonencriminaliteit Allochtone gedetineerden Buitenlandse gedetineerden Gedetineerden Allochtonen Allochtone jeugddelinquenten Allochtone delinquenten Allochtone jeugdigen Jeugdige delinquenten Allochtone jeugdigen Buitenlandse jeugdigen Allochtonen Jeugdigen Allochtone jeugddelinquenten Ama s Schipholkinderen Allochtonen Buitenlanders Etnische minderheden Afrikanen Antillianen Chinezen Joegoslaven Marokkanen Molukkers Oost-europeanen Surinamers Turken Vietnamezen Zigeuners Achtergelaten vrouwen Allochtone delinquenten Allochtone gedetineerden Allochtone jeugdigen Allochtoon gevangenispersoneel Allochtoon politiepersoneel Asielzoekers Buitenlandse werknemers Minderheden Ras Vluchtelingen Vreemdelingen Allochtonenbeleid Minderhedenbeleid Justitiebeleid Overheidsbeleid Vreemdelingenbeleid Allochtone delinquenten Ras en criminaliteit Allochtoon gevangenispersoneel Gevangenispersoneel Allochtonen Allochtoon politiepersoneel Politiepersoneel Allochtonen Almanak Alternatieve geschillenbeslechting Adr Alternative dispute resolution Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Geschillenbeslechting Arbitrage Bemiddeling Bindend advies Minnelijke schikking Alternatieve jeugdstraf SN voor minderjarigen Taakstraf Dagtraining Halt Intensieve begeleiding Intermediate treatment Leerproject Werkproject Diversion Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

24 Jeugdmaatregel Jeugdstraf Stop-reactie Ambtelijk bevel Bevoegd gegeven ambtelijk bevel Strafuitsluitingsgrond Alternatieve straf SN Voor meerderjarigen Taakstraf Alcohol verkeer cursus Arbeidstraining Dagboete Isd-maatregel Leerstraf Strafrechtelijke opvang verslaafden Verkeersveiligheidscursus Maatregel Straf Werkstraf Alternatieve straftenuitvoerlegging Extramurale executie Dagdetentie Elektronische detentie Halfweghuis Huisarrest Intensief reclasseringstoezicht Jeugdwerkinrichting Nachtdetentie Reclasseringsopvangcentrum Shock incarceration Weekendexecutie Straftenuitvoerlegging Alternatieve verbintenis Verbintenis Alternative dispute resolution USE Alternatieve geschillenbeslechting Ama s Alleenstaande minderjarige asielzoekers Amv s Allochtone jeugdigen Asielzoekers Illegale kinderen Ambassade Buitenlandse zaken Diplomatieke dienst Diplomatieke onschendbaarheid Ambtelijke corruptie USE Bestuurlijke corruptie Ambtenaren Overheid Vierde macht Ambtenarenbond USE Vakbond Ambtenarengerecht SN vanaf 1 juli 1992 bij rechtbank Rechtbank Ambtenarenrechtspraak Crvb Rechtspraak Ambtenarenreglement USE Arar Ambtenarenwet Ambtsbericht SN informatie over landen Landeninformatie Ambtsdelict Corruptie Overheidscriminaliteit Schending beroepsgeheim Whistleblowing Witteboordencriminaliteit Ambtseed Eed Ambtsgeheim Beroepsgeheim Geheimhouding Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond USE Aanvullende rechtsgrond Ambtsjubileum Personeelszaken 24 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

25 Ambulante hulpverlening Hulpverlening Riagg Amendement Recht van amendement American convention on human rights USE Amr Amerika Midden-amerika Noord-amerika Zuid-amerika Amk Advies- en meldpunt kindermishandeling Kindermishandeling Meldpunt Amnesie Geheugenverlies Criminele psychiatrie Amnestie Kwijtschelding van straf Gratie Amnesty international Internationale organisatie Mensenrechten Amr American convention on human rights Mensenrechten Amsterdam en Gooi en Vechtstreek RvdK USE Regio Amsterdam RvdK Amvb Algemene maatregel van bestuur Kb Wet- en regelgeving Amv s USE Ama s Analyse USE Onderzoek Anarchisme Staatsgezag Anders werken RvdK SN project USE Aw RvdK Andorra West-europa Angola Afrika Angst voor criminaliteit Onrustgevoelens Onveiligheidsgevoelens Criminaliteit Sociale veiligheid Anomie Normloosheid Socialisatie Normen en waarden Straintheorie Anonieme aangifte Aangifte Anonieme getuigen Getuigen Getuigenbescherming Kroongetuigen Anonieme melding Meld misdaad anoniem Melding Meldpunt Tipgevers Anonieme tipgevers USE Tipgevers Anonieme verdachten Verdachten Identificatieplicht Antarctica Zuidpoolgebied Poolgebieden Antecedenten Persoonsgegevens Justitiele documentatie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

26 Strafregister Verklaring omtrent gedrag Vertrouwensfunctie Anticipatie Burgerlijk procesrecht Apv Algemene plaatselijke verordening Politieverordening Gemeenteverordening Handhaving openbare orde Anticonceptie Geboorteregeling Sterilisatie Fysieke behandeling Voortplanting Antillen Kleine antillen Caraibisch gebied Bovenwindse eilanden Nederlandse antillen Antillianen Allochtonen Antropologie Cultuur Anw Aow Algemene nabestaandenwet Volksverzekering Aww Nabestaanden Algemene ouderdomswet Volksverzekering Bejaarden Pensioen Apartheid Rassendiscriminatie Segregatie Appartementsrecht Splitsing Vereniging van eigenaren Appel SN in het strafproces USE Hoger beroep Applicatiebeheer Automatisering Arar Algemeen rijksambtenarenreglement Ambtenarenreglement Brra Wrra Arbeid Iao Recht op arbeid Arbeid door gedetineerden USE Gevangenisarbeid Arbeidsbemiddeling Arbeidstoeleiding Reclasseringshulp Afwijzing van ex-gedetineerde Werkgelegenheidsproject Arbeidsbureau USE Cwi Arbeidsconflict Arbeidsgeschil Arbeidsvoorwaarden Arbeidsduur Deeltijdarbeid Overwerk Arbeidsduurverkorting USE Adv Arbeidsgeschil USE Arbeidsconflict Arbeidsinspectie SN tot 1 januari 2012 USE Inspectie szw Arbeidsmarkt Werkgelegenheid Werkloosheid 26 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

27 Europees sociaal fonds Werkgevers Werknemers Arbeidstherapie Behandeling Gevangenisarbeid Arbeidsmigratie Kennismigratie Au pairs Buitenlandse werknemers Detachering Migratie Wav Arbeidsomstandigheden Beroepsrisico Werkomgeving Personeelszaken Werkdruk Werkplek Beroepsziekte Gevaarlijk werktuig Inspectie szw Risicoinventarisatie en -evaluatie Rookbeleid Stress Telewerken Ziekteverzuim Arbeidsomstandighedenwet USE Arbo-wet Arbeidsongeschiktheid Aaw Pemba Wao Waz Wia Wsw Arbeidsovereenkomst Bijzondere overeenkomst Afvloeiingsregeling Cao Flexibele arbeidsrelatie Overwerk Proeftijd Arbeidssatisfactie Beroepsmotivatie Werksatisfactie Personeelszaken Arbeidstijd Diensttijd Variabele werktijd Werktijd Adv Overwerk Werkdruk Arbeidstoeleiding SN van ex-gedetineerden USE Arbeidsbemiddeling Arbeidstraining SN van gedetineerden Alternatieve straf Resocialisatie Arbeidsverhouding Dienstbetrekking Aanstelling van personeel Arbeidsovereenkomst Bba Ontslag Personeelszaken Arbeidsverlof SN van gedetineerden Werkverlof Verlof van gedetineerden Arbeidsverzuim USE Ziekteverzuim Arbeidsvoorwaarden Arbeidsconflict Arbeidsovereenkomst Bedrijfsfitness Cao Collectieve onderhandelingen Concurrentiebeding Ikap Zorgverlof Zwangerschapsverlof Arbitraal beding Beding Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

28 Arbitrage Alternatieve geschillenbeslechting Prorogatie Arbitragehof USE Constitutioneel hof Arbo-wet Arbeidsomstandighedenwet Archief Documentaire informatievoorziening Archivering Bewaarplicht Cas Digitale duurzaamheid Architecten Architectuur USE Gebouwde omgeving Archivering Schoning en vernietiging Archief Basis selectiedocument RvdK Argentinie Zuid-amerika Armenie Gemenebest van onafhankelijke staten Armoede Sociaal-economische omstandigheden Economie Arob Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen Bestuursrechtspraak Awb Beschikking Arrest SN Korte vrijheidsstraf Jeugddetentie Jeugdstraf Gevangenisstraf Opvanginrichting Arrest als uitspraak USE Vonnis Arrestanten USE Verdachten Arrestatie Aanhouding Heterdaad Dwangmiddel Voorgeleiding Europees aanhoudingsbevel Staande houden Arrestatieteam Aanhoudingseenheid Politieteam Arrondissementaal justitieel beraad USE Ajb Arrondissementsparket USE Regioparket Arrondissementsrechtbank USE Rechtbank Artsen Dokters Huisartsen Medici Verpleegkundigen Gevangenisartsen Politieartsen Vertrouwensartsen Hulpverleners Medische zorg Aruba Nederlandse antillen Asaa RvdK Afstand, screening pleegzorg, adoptie en afstamming RvdK Screening pleeggezin Afstand doen Adoptie Afstamming Pleegzorg Asbest Gevaarlijke stof 28 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

29 Asiel Recht op asiel Assessment Werving en selectie Asielbeleid Bescherming in de regio Categoriale bescherming Pardonregeling Subsidiaire bescherming Toelating van vreemdelingen Dublin-verordening Europees asielrecht Justitiebeleid Vreemdelingenbeleid Asielprocedure SN vreemdelingenwet 2000 Aanmeldprocedure Voornemenprocedure Toelatingsprocedure Ac-procedure Verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd Vvtv Aanmeldcentrum Asielzoekers Ama s Uitgeprocedeerden Allochtonen Vluchtelingen Asielzoekerscentrum Azc Asielzoekersopvang Opvangcentrum Asielzoekersopvang Opvang asielzoekers Asielzoekerscentrum Coa Opvangcentrum Vreemdelingenbeleid Asociaal gedrag USE Afwijkend gedrag Assemblee van de verenigde naties Algemene vergadering van de verenigde naties Verenigde naties Associatie SN verdragsvorm van de eu Verdrag Europese unie Assurantiebemiddeling Verzekeringswezen Atlas Atoomwapen USE Chemisch wapen Attention deficit hyperactivity disorder USE Adhd Attitude SN houding t.o.v. Gedrag Relatie Respect Attributie Bestuursbevoegdheid Au pairs Arbeidsmigratie Buitenlandse werknemers Audio SN forensisch onderzoek Stemonderzoek Audiovisuele middelen Cd-rom Film Fotografie Geluidsband Video Videoband Gegevensopslag Geluidsdrager Media Multimedia Virtual reality Audit Departementale audit dienst Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

30 Australie Oceanie Auteurscontractenrecht Auteursrecht Auteursrecht Citaatrecht Copyright Reprorecht Intellectuele eigendom Leenrecht Moreel recht Naburige rechten Portretrecht Auteurscontractenrecht Berner conventie Nabootsing Parodie Persoonlijkheidsrechten Plagiaat Producenten Softwarebescherming Uitgeversrecht Volgrecht Auteursrechtorganisatie USE Collectieve beheersorganisatie Authentieke akte SN niet burgerlijke stand USE Akte Autisme Afwijkend gedrag Autodiefstal SN incl. motordiefstal Diefstal van motorvoertuig Diefstal Carjacking Joyriding Autokraak Diefstal uit/vanaf motorvoertuig Diefstal Automatisering Informatica Expertsysteem Hardware Kantoorautomatisering Netwerk Software Systeemontwikkeling Applicatiebeheer Computercriminaliteit Cryptografie Databank Helpdesk Informaticarecht Informatie- en communicatietechnologie Rechtsinformatica Systeembeheer Technologische ontwikkeling Automatiseringsovereenkomst Software-overeenkomst Overeenkomst Automutilatie USE Zelfverminking Autonomie Staatsinrichting Autoriteit financiele markten USE Afm Avas Afwezigheid van alle schuld Schuld Strafuitsluitingsgrond Averij Hulp en berging Kosten Scheepvaart Aw RvdK SN project Anders werken RvdK Raad voor de kinderbescherming Awb Awbz Algemene wet bestuursrecht Bestuursrechtelijke geldschuld Tijdelijke wet kroongeschillen Arob Bestuursrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Bijzondere ziektekosten 30 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

31 Awr Volksverzekering Ziektekostenverzekering Algemene wet inzake rijksbelastingen Belastingwezen Aww SN tot 1 juli 1996 Algemene weduwen- en wezenwet Anw Nabestaanden Az Ministerie van algemene zaken Overheid Azc USE Asielzoekerscentrum Azerbeidzjan Gemenebest van onafhankelijke staten Aziatische religie Religie Azie Afghanistan Bangladesh Bhutan Birma Brunei Cambodja China Cyprus Filipijnen Gemenebest van onafhankelijke staten India Indonesie Japan Laos Maldiven Maleisie Midden-oosten Mongolie Nepal Noord-korea Pakistan Singapore Sri lanka Taiwan Thailand Verenigde arabische emiraten Vietnam Zuid-korea Baby s Pasgeborenen Zuigelingen Kinderen Alcoholbaby s Drugbaby s Consultatiebureau Geboorte Levensbeeindiging pasgeborenen Bahama s Caraibisch gebied Bahrein Midden-oosten Ballistisch onderzoek SN forensisch onderzoek Wapenonderzoek Bandensporen SN forensisch onderzoek Krasonderzoek Bangladesh Azie Bank USE Bankwezen Bankbreuk USE Benadeling schuldeiser Bankgarantie Borgtocht Bankgiroloterij Kansspelorganisatie Loterij Bankoverval SN incl. beroving van geldinstituut/- transport Diefstal met geweld Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

32 Bankwezen Bank Kredietinstelling Centrale bank Europese investeringsbank Financiele instelling Illegaal banksysteem Kredietcrisis Melding ongebruikelijke transactie Schending bankgeheim Toezicht op financieel verkeer Wereldbank Barbados Bovenwindse eilanden Bargoens Taal Baro RvdK Basis raadsonderzoek RvdK Raadsonderzoek RvdK Bas Algemeen verbindend voorschrift Besluit van algemene strekking Wet in materiele zin Rechtmatigheidstoetsing Verordening Wet- en regelgeving Basis raadsonderzoek RvdK USE Baro RvdK Basis selectiedocument RvdK Bsd RvdK Archivering Basisonderwijs Onderwijs Bb RvdK SN programma USE Beter beschermd RvdK Bba Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen Arbeidsverhouding Bedelarij Landloperij Thuislozen Bedenktijd USE Afkoelingsperiode Beding Arbitraal beding Boetebeding Concurrentiebeding Derdenbeding Exoneratieclausule Huurbeding Kettingbeding Verrekenbeding Bedreiging SN van personen Intimidatie Delict tegen persoonlijke vrijheid Afpersing Stalking Bedreigingsanalyse Informatiesysteem Nationaal cyber security centrum Risicoanalyse Bedrijfsartsen USE Bedrijfsgeneeskunde Bedrijfsbeveiliging Beveiliging Particuliere beveiligingsdienst Bedrijfscriminaliteit Organisatiecriminaliteit Economische criminaliteit Feitelijk leidinggeven Fraude met rechtspersoon Witteboordencriminaliteit Bedrijfscultuur USE Organisatiecultuur Bedrijfseconomie Economie Organisatiekunde Bedrijfsfitness Arbeidsvoorwaarde Sport Ziekteverzuim Bedrijfsfusie USE Fusie 32 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

33 Bedrijfsgegevens USE Bedrijfsinformatie Bedrijfsgeheim Geheimhouding Spionage Bedrijfsgeneeskunde Bedrijfsartsen Geneeskunde Smt Ziekteverzuim Bedrijfshulpverlening Bhv Bedrijfsongeval Hulpverlening Noodplan Bedrijfsinbraak Inbraak Bedrijfsinformatie Bedrijfsgegevens Bedrijfsproces Informatievoorziening Bedrijfskunde USE Organisatiekunde Bedrijfsleven Cbb Faillissement Investering Onderneming Rechtspersoon Werkgevers Werknemersdiefstal Bedrijfsmaatschappelijk werk Bmw Vertrouwenspersonen Bedrijfsongeval Bedrijfshulpverlening Bedrijfsorganisatie Pbo Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfsovername USE Overname van onderneming Bedrijfsproces Bedrijfsinformatie Continuiteitsplan Kbps RvdK Bedrijfsrecherche USE Particuliere recherche Bedrijfsrestaurant USE Catering Bedrijfsspaarregeling USE Spaarloonregeling Bedrijfsspionage USE Spionage Bedrijfsterrein Industrieterrein Omgeving Bedrijfsvoering USE Management Bedrogsdelict Benadeling schuldeiser Flessentrekkerij Fraude Oneerlijke mededinging Oplichting Vervalsing Vermogensdelict Beeldonderzoek SN forensisch onderzoek Digitale technologie Beeldvorming Oordeel Vooroordeel Begroting Rijksbegroting Suppletoire begroting Bezuiniging Compatabiliteit Financiele verhouding rijkgemeente Gemeentebegroting Kostenbegroting Rekening en verantwoording Begunstiging Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

34 Hulp aan dader Verbergen van dader en buit Drukpersdelict Heling Behandeling SN van delinquenten Therapie Arbeidstherapie Fysieke behandeling Gedragstherapie Gezinstherapie Groepstherapie Psychodrama Psychofarmaca Psychotherapie Sociotherapie Transcendente meditatie Dagbehandeling Dwangbehandeling Resocialisatie Therapeutische gemeenschap Behandelingsovereenkomst Geneeskundige behandelingsovereenkomst Medische zorg Behandelinrichting SN voor jeugdige delinquenten Justitiele jeugdinrichting Jeugdmaatregel Behandelkantoor asielzoekers USE Ind Beheer Beheerssysteem SN systeem t.b.v. intern beheer van middelen Informatiesysteem Registratiesysteem Behendigheidsautomaat USE Speelautomaat Behendigheidsspel Kansspel Bejaarde delinquenten Oudere delinquenten Delinquenten Bejaarden Bejaardencriminaliteit Bejaarde gedetineerden Gedetineerden Bejaarden Bejaarden Ouderen Senioren Aow Bejaarde delinquenten Bejaarde gedetineerden Leeftijd Bejaardencriminaliteit Bejaarde delinquenten Leeftijd en criminaliteit Bejaardenhuis USE Verzorgingshuis Bejaardenmishandeling Mishandeling Oudermishandeling Bekendmaking Afkondiging Overheidspublicatie Bekentenis Plea bargaining Valse bekentenis Bekeuring USE Procesverbaal Beklaagden USE Verdachten Beklag over niet-vervolgen SN van strafbare feiten Beslissing omtrent vervolging Klachtrecht Beklagrecht USE Klachtrecht Beklemrecht Erfpacht 34 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

35 Bekrachtiging Convalescentie Ratificatie Belaging USE Stalking Belang van het kind Kinderrechten Belangenafweging Marginale toetsing Belangenorganisatie Actiegroep Pressiegroep Ngo Vorderingsrecht belangenorganisaties Belanghebbenden Beroepsgerechtigden Derde-belanghebbenden Actio popularis Belasting Accijns Btw Dividendbelasting Erfbelasting Inkomstenbelasting Invoerrechten Kansspelbelasting Loonbelasting Milieuheffing Onroerende zaakbelasting Schenkbelasting Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting Belastingen van rechtsverkeer Invordering Tarief Belastingadviseurs Belastingwezen Belastingdienst Belastingwezen Fiod-ecd Belastingen van rechtsverkeer Kapitaalbelasting Overdrachtsbelasting Belasting Belastingfraude Belastingontduiking en - ontwijking Fraude Fiod-ecd Wetsontduiking Belastingontduiking en -ontwijking USE Belastingfraude Belastingrecht USE Fiscaal recht Belastingrechtspraak Administratieve rechtspraak in belastingzaken Douanekamer Belastingstrafrecht USE Fiscaal strafrecht Belastingwezen Belastingdienst Awr Belastingadviseurs Belediging Contempt of court Godslastering Majesteitsschennis Smaad Opruiing Beleggingsfraude Misbruik van voorwetenschap Voorwetenschap van beursgegevens Fraude Afm Beurswezen Beleggingsinstelling Aandelen Effecten Financiele instelling Fonds Toezicht op financieel verkeer Beleid SN van organisatie Beleidsplan Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

36 Financieel beleid Justitiebeleid Onderzoeksbeleid Overheidsbeleid Beleidsevaluatie Beleidsonderzoek Evaluatie Onderzoek Beleidsinstrument Interactieve beleidsvorming Beleidsonderzoek USE Beleidsevaluatie Beleidsovereenkomst Convenant Beleidsplan Beleid Meerjarenbeleidsplan Justitieel beleidsplan Politieel beleidsplan Reclasseringsplan Beleidsregel Pseudowetgeving Aanwijzing Richtlijn OM Wet- en regelgeving Beleidssepot USE Sepot door openbaar ministerie Beleidsvisie Belgie Belize Belofte USE Eed West-europa Midden-amerika Beloning SN van tipgevers Tipgeld Informanten Belspel Kansspel Bemanning van een schip Kapiteins Scheepvaart Bemiddeling SN civielrechtelijk Mediation Alternatieve geschillenbeslechting Scheidingsbemiddeling Conflictoplossing Herstelrecht Minnelijke schikking Tussenpersonen Bemiddelingsovereenkomst Bijzondere overeenkomst Benadeelde partij Slachtoffers Benadeling schuldeiser Bankbreuk Bedrogsdelict Vermogensdelict Actio pauliana Civiel bestuursverbod Faillissement Benchmarking Bendevorming Groepsrelatie Jeugdbende Motorbende Groepsverband Benedenwindse eilanden USE Nederlandse antillen Benelux SN economische eenheid Comite van ministers Douane-unie EG Europese unie Benelux gerechtshof Internationaal rechtscollege Beneluxverdrag merkenrecht Merkenrecht 36 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

37 Beneluxverdrag modellenrecht Modellenrecht Benin Afrika Benoeming Recht op benoembaarheid in openbare dienst Benzinestation USE Pompstation Beoordelingsvrijheid USE Besluitvorming Beperking van grondrechten Grondrechten Beperkt recht Goederenrecht Beraadslaging SN door rechters t.b.v. vonnis Raadkamer Vonnis Bereden politie Politie te paard Politiedienst Berging USE Hulp en berging Berisping SN strafrechtstoepassing Jeugdstraf Berner conventie SN ipr-verdrag inzake auteursrecht Auteursrecht Beroep SN in het strafproces USE Hoger beroep Beroepen Vrije beroepen Beroepsaansprakelijkheid Aansprakelijkheid Beroepschriftenprocedure Ontvangsttheorie Beroepscode Gedragscode Beroepsethiek Beroepsgeheim Corporate governance Promotioneel kansspel Beroepscommissie SN van de centrale raad voor strafrechtstoepassing USE Commissie van toezicht Beroepsdelinquenten USE Stelselmatige delinquenten Beroepsethiek Beroepscode Ethiek Integriteit Beroepsgeheim Medisch beroepsgeheim Zwijgplicht Ambtsgeheim Beroepscode Geheimhouding Informatieverstrekking Schending beroepsgeheim Verschoningsrecht Beroepsgerechtigden USE Belanghebbenden Beroepsmotivatie USE Arbeidssatisfactie Beroepsonderwijs Onderwijs Beroepsopleiding USE Opleiding Beroepsrisico USE Arbeidsomstandigheden Beroepstermijn Termijn Rechtsmiddel Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

38 Beroepsziekte Repetitive strain injuriy Rsi Arbeidsomstandigheden Stress Ziekte Ziekteverzuim Beroving USE Diefstal met geweld Bescherming SN algemeen Persoonsbescherming Bescherming in de regio Opvang in de regio Asielbeleid Bescherming persoonsgegevens Persoonlijke levenssfeer Persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens Bescherming RvdK Beschermingsonderzoek RvdK Beschermingszaak RvdK Bjz Jeugdbeschermingsmaatregel Raad voor de kinderbescherming Bescherming van migranten SN 19 esh Migranten Bescherming van minderheden SN 27 ivbpr Inheemse volken Minderheden Beschermingsbeginsel Internationaal strafrecht Beschermingsbewind USE Onderbewindstelling Beschermingsconstructie Overname van onderneming Beschermingsomvang Intellectuele eigendom Beschermingsonderzoek RvdK Bescherming RvdK Beschermingszaak RvdK Bescherming RvdK Beschikking Ontheffing Vergunning Arob Hoorplicht Beschikkingsbevoegdheid Nemo plus-beginsel Bevoegdheid Goederenrecht Overdracht Beslag SN burgerrechtelijk Bodembeslag Conservatoir beslag Derdenbeslag Executoriaal beslag Maritaal beslag Revindicatie Beslaglegging SN strafrechtelijk USE Inbeslagneming Beslissing omtrent vervolging Criminal charge Sepot door openbaar ministerie Strafbeschikking door openbaar ministerie Voeging Voorwaardelijke niet-vervolging Beklag over niet-vervolgen Jco Ontvankelijkheid Vereenvoudigde afdoening Vervolgingsbeleid Beslissingsruimte USE Besluitvorming Besloten vennootschap USE Bv Besluit 38 Justitiethesaurus 2013 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Justitiethesaurus 2012

Justitiethesaurus 2012 Justitiethesaurus 2012 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het

Nadere informatie

RECHT voor de zorg- en

RECHT voor de zorg- en RECHT voor de zorg- en welzijnsprofessional EDITIE 2015-2016 Hoofdredactie mr. Peter Simons Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Over de redactie: mr. Carin Graveland-Geijtenbeek (algemene inleiding)

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie

Rechtspraak in Nederland 2007

Rechtspraak in Nederland 2007 Rechtspraak in Nederland 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Justitiethesaurus mutatielijst (2011-2012)

Justitiethesaurus mutatielijst (2011-2012) Justitiethesaurus mutatielijst (2011-2012) Nieuwe voorkeurstermen, verwijstermen en scope notes Aandelenkapitaal (nieuwe verwijsterm) USE Kapitaal Aaw SN in 1998 ingetrokken (nieuw) Afstand doen SN van

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Register onderzoeken en trefwoorden

Register onderzoeken en trefwoorden 174 Register onderzoeken en trefwoorden Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels zijn cursief weergegeven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE (VI) Aangeboden 21 mei 2008 KST115813

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 645 Jaarverslag Nationale ombudsman 2000 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 Deel I BEELD VAN DE OVERHEID 15 1 De overheid, gezien

Nadere informatie

Bijbehorende adviezen Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens

Bijbehorende adviezen Jaarrapportage 2013 College voor de Rechten van de Mens Bijlage Actiepunten Nationaal Actieplan Mensenrechten ALGEMEEN NATIONAAL MENSENRECHTENBELEID EN INFRASTRUCTUUR (Hoofdstuk 1 t/m 3) Dialoog met het maatschappelijk middenveld Het totstandkomingproces en

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

onderzoek p,llgádeig: Urre

onderzoek p,llgádeig: Urre UJ versehiji» Haal jaar september ~Cm 2 2 Ovigráda van onderzoek p,llgádeig: Urre ARCHIEF EXEMPLAAR J NIET MEENEMEN!!!! 1- C/) \Sƒ wetenschappelijk eit %J onderzoek- en I ) documentatie centrum jaargang

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2014

Jaarbericht Kinderrechten 2014 Jaarbericht Kinderrechten 2014 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Contract Student. (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Contract Student. (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Contract Student (Voorwaarden geldig vanaf 02.01.2010) Travel Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave 1 Toepassingsvoorwaarden van het bijstandscontract «student» 6-10

Nadere informatie

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot!

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot! Justitie in België Voorwoord In de ogen van burgers die interesse hebben voor de Belgische justitie maar geen juridische opleiding hebben genoten, kan de werking van justitie en van ons rechtsstelsel soms

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij!

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij! ALGEMENE INFORMATIE MERKEN m e r k e n b u r e a u 2012 Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen wel vogelvrij! De vijf kostbaarste merken ter

Nadere informatie