Justitiethesaurus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiethesaurus 2012"

Transcriptie

1 Justitiethesaurus 2012 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ)

2

3 Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het standpunt van de Minister van Veiliheid en Justitie weergeeft. Bestelgegevens Exemplaren van deze publicatie kunnen als pdf gedownloaded worden bij:

4 Inhoud Inleiding en handleiding 5 Verantwoording 7 Contactinformatie 11 Thesaurus 13 4 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

5 Inleiding en handleiding Thesaurusdefinitie Eén van de vele definities van een thesaurus luidt als volgt: Een thesaurus is een alfabetisch geordende gestructureerde en gecontroleerde lijst van termen met hun onderlinge (hiërarchische, associatieve en/of semantische) relaties, die wordt gebruikt bij het toegankelijk maken en raadplegen van (geautomatiseerde) informatie. Justitiethesaurus Bij het WODC wordt sinds 1987 gebruikt gemaakt van een geautomatiseerde thesaurus om het documentatiebestand en sinds 2003 om de informatie op de WODC-websites te onsluiten. Het InformatieCentrum Justitie (ICJ) gebruikt sinds 1988 een standaard trefoordenlijst voor het ontsluiten van het documentatiebestand. Vanaf 2002 is met tussenpauzes gewerkt aan de samenstelling van een geautomatiseerde Justititiethesaurus om de toegankelijkheid van zowel justitiële websites als justitiële bibliotheekbestanden (waar onder de bestanden van deelbibliotheken) uit te breiden en te verdiepen. Eind 2009 is deze intensieve operatie tot een bevredigend einde gebracht met als resultaat een eerste volwaardige versie van de Justitiethesarus In de Verantwoording wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de totstandkoming. Deze derde editie (2012) bevat vele aanvullingen en verbeteringen in de relaties tussen de termen. Er staan nog termen in die betreking hebben op de vorm van een publicatie. Het is de bedoeling om deze termen in een volgende editie niet meer voor te laten komen. Het streven is om jaarlijks een nieuwe editie van de Justitiethesaurus in digitale vorm uit te brengen. De thesaurus bevat alle vastgestelde termen in alfabetische volgorde. De termen zijn verdeeld in voorkeurstermen (vet) en verwijstermen (vet en cursief). De verwijstermen verwijzen naar te gebruiken voorkeurstermen. Een term kan bestaan uit één woord (bijv. diefstal) of uit meerdere woorden (bijv. diefstal met geweld). Bij vrijwel elke term wordt aangegeven welke relatie deze term met andere termen heeft. De verschillende soorten relaties worden in de thesaurus met gebruikelijke universele relatieaanduidingen weergegeven. Relatieaanduidingen Relatieaanduidingen in de thesaurus worden hieronder uitgelegd en met voorbeelden verduidelijkt. = Used For = verwijsterm USE = voorkeursterm = Broader Term = hiërarchisch hogere term = Narrower Term = hiërarchisch lagere term Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

6 = Related Term = associatieve/verwante term SN = Scope Note = verduidelijking of afbakening van een term USE en De aanduidingen USE en verwijzen naar voorkeurstermen en terug. Het gaat daarbij om een keuze tussen (bijna)synoniemen of tussen afkortingen en volledige termen. Voorbeelden: Belaging USE Stalking Stalking Belaging Om USE Openbaar ministerie Openbaar ministerie Om, en De aanduidingen (Broader Term), (Narrower Term) en (Related Term) geven de hiërarchische en verwante relaties van voorkeurstermen aan. Voorbeelden: Diefstal Vermogensdelict Autodiefstal Fietsendiefstal Heling Heling Diefstal Vermogensdelict Diefstal SN Een Scope Note (SN) legt het gebruik of de betekenis van een term uit. Voorbeelden: Uitvoerende macht SN alleen i.v.m. scheiding der machten Buitenlands rechtscollege SN rechtscollege zonder Nederlands equivalent 6 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

7 Verantwoording Geschiedenis van de WODC-thesaurus Eind 1986 werd besloten de tot dan toe gebruikte onderwerpenclassificatie van het WODC om te zetten in een flexibeler ontsluitingssysteem genaamd thesaurus. Vier redenen lagen hieraan ten grondslag. In de loop van 1987 zou het documentatiebestand geautomatiseerd worden met behulp van het softwarepakket dat een thesaurusmodule bevatte. De tot dan toe gebruikte classificatie was verouderd en gebruiksonvriendelijk. Een thesaurus dwingt zowel de trefwoordtoekenner als de trefwoordraadpleger dezelfde terminologie te gebruiken waardoor de trefkans groter wordt. Er was bij andere Nederlandse organisaties nog geen trefwoordensysteem of thesaurus op het onderwerpengebied van het WODC beschikbaar. In de loop van 1987 kwam een eerste voorlopige versie van de WODC-thesaurus gereed bestaande uit verschillende deelthesauri per onderwerpengebied. Per 1 september 1987 werd definitief gestart met het geautomatiseerd invoeren in het documentatiebestand. De eerste versie van de WODC-thesaurus die in 1993 in gedrukte vorm verscheen, kon dus meteen met succes toegepast worden. In de jaren daarna groeide de thesaurus mee met het documentatiebestand. Ervaringen, nieuwe onderwerpen, vragen van gebruikers, problemen met toekenning van trefwoorden zorgden door de jaren heen voor de nieuwe bouwstoffen die de thesaurus verbeterden tot een volwaardig product. Vanaf de tweede herziene druk van de WODC-thesaurus (1997) werd ook een geografische thesaurus opgenomen met daarin de (officiële) namen van vrijwel alle landen en werelddelen. In 2003 verscheen de derde herziene druk van de WODCthesaurus (Cahier ). Geschiedenis en verdere ontwikkeling van de Justitiethesaurus In 2002 werd in opdracht van de Directie Informatisering (DI) in het kader van standaardisering van justitiële begrippen de WODC-thesaurus samengevoegd met de trefwoordenlijst van de Centrale Bibliotheek van het departement. Eind 2002 werd bij DI de doorontwikkeling van de justitiebrede thesaurus vanwege bezuinigingen gestopt. In 2003 besloot het WODC om de Justitiethesaurus inhoudelijk door te ontwikkelen. Dit besluit was van belang omdat het WODC de nieuwe Justitiethesaurus ook wilde gaan gebruiken voor de ontsluiting van webcontent binnen nieuwe releases van WODC-websites. Binnen het Tridion-contentmanagamentsysteem (CMS) werd speciaal voor de WODC-websites een thesaurusbeheer en -updatemodule gebouwd waarin een eerste versie van de Justitiethesaurus werd ingelezen. Daarnaast werd een functionaliteit gemaakt voor het betrefwoorden van webcontent en het updaten van de betrefwoording vanuit de thesaurus. Eind 2006 werd in samenwerking met de Directie Voorlichting besloten om de thesaurusfunctionaliteit aan te sluiten bij de rijksbrede blueprint (standaard instellingen voor rijkswebsites). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

8 In de jaren die volgden werd de Justitiethesaurus voor alle justitieorganisaties (inclusief veldorganisaties) als standaardfunctionaliteit binnen het Tridion-CMS beschikbaar gesteld. Ze kregen de mogelijkheid om uit de volledige Justitiethesaurus een selectie van termen (inclusief verwijstermen) te kiezen voor de eigen organisatie. Inmiddels maken meerdere justitieorganisaties (o.a. Raad voor de kinderbescherming, NCTV, CJIB en NFI) en het Wetenschappelijk bureau Om gebruik van deze nieuwe functionaliteit. Dit jaar heeft ook de Kansspelautoriteit zich aangesloten bij de Justitiethesaurus. Er werd ook een mogelijkheid gecreëerd om een exportbestand van de Justitiethesaurus in xml-, en doc-format te kunnen genereren. In de zomer van 2009 is met behulp van een dergelijk exportbestand de Justitiethesaurus ingelezen in de centrale geautomatiseerde bibliotheekcatalogus waarin onder andere ook de catalogus van het WODC-documentatiebestand is geïntegreerd. In 2006 werd in samenwerking met het Informatiecentrum Justitie (ICJ) gestart met opschoning en verdieping van de Justitiethesaurus. Overlappende termen, verouderde termen, onduidelijke afkortingen werden verwijderd of aangepast. Daarnaast werden veel termen door middel van relatieaanduidingen aan elkaar gekoppeld. Het resultaat van deze werkzaamheden vond zijn neerslag in de eerste gedrukte en digitale uitgave van de Justitiethesaurus In 2011 en 2012 zijn deze werkzaamheden voortgezet met als resultaat de Justitiethesaurus Uitgangspunten Bij de Justitiethesaurus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het niveau van de thesaurus wordt afgestemd op gebruikers op wetenschappelijk niveau. De gebruiker en de gebruiksvriendelijkheid zijn van belang. Pre-coördinatief samengestelde termen worden daarom veelvuldig toegepast. De thesaurus is Nederlandstalig. Bij uitzondering worden Engelstalige termen opgenomen als er geen vergelijkbare Nederlandse termen zijn of als de Engelse term het meest gangbaar is. De meest gebruikelijke (internationale) relatieaanduidingen (USE,,,,, en SN) worden gebruikt. De geautomatiseerde thesaurus binnen websites is zodanig ingericht dat bij de keuze van een hogere term () automatisch de hiërarchisch lagere termen () worden meegenomen in de zoekvraag. Dit proces is mede bepalend voor de keuze om een term als of relationele term () op te nemen. De hiërarchische diepte van de thesaurus wordt maximaal vijf niveaus per term. In de meeste gevallen is een diepte van één tot drie niveaus toegepast om de structuur begrijpelijk en doorzichtig te houden. Namen van organisaties op justitieel terrein worden niet uitputtend opgenomen. Geografische termen worden opgenomen tot op het niveau van landennamen. De reeds bestaande Geografische thesaurus is geïntegreerd. Namen van personen worden niet opgenomen met uitzondering van de achternamen van (ex-)bewindslieden van het ministerie van justitie. Persoonsgroepen (bijvoorbeeld: Jeugdigen, Werknemers, Advocaten) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken van informatie. Algemene (hulp)termen (bijvoorbeeld: Kosten, Statistiek, Onderzoek) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken. 8 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

9 Vormtrefwoorden (bijvoorbeeld: Proefschrift, Atlas, Nota) worden niet opgenomen. In deze versie van de Justitiethesaurus zijn ze nog wel in beperkte mate aanwezig. Op specialistische gebieden worden inhoudelijk deskundigen en vakbronnen geraadpleegd. Schrijfwijze Voor de juiste schrijfwijze van de termen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste edities van de officiële Woordenlijst van de Nederlandse taal en het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Diakritische tekens en ronde en vierkante haken zijn niet toegepast vanwege de problemen daarmee bij geautomatiseerde toepassing van de thesaurus. Het gebruik van afbreekstreepjes is zoveel mogelijk beperkt om verstoringen in de alfabetische volgorde van de termen te voorkomen. De volgende leestekens worden in beperkte mate toegepast: / en (bij samenstellingen van termen), (bij meervoudsvormen van persoonsgroepen) en. (bij Scope Notes). Bij de keuze van de termen is bij voorkeur de enkelvoudvorm aangehouden. Uitzonderingen zijn termen die betrekking hebben op persoonsgroepen, termen die voornamelijk in meervoudsvorm voorkomen (bijvoorbeeld: Mensenrechten) en termen die in enkelvoudvorm een andere betekenis zouden krijgen. Bronnen Voor het samenstellen van de Justitiethesaurus zijn de volgende bronnen gebruikt: 1 Thesaurus - Het criminaliteitsvraagstuk; gestructureerde standaard trefwoordenlijst / C.J. van Netburg Den Haag: Ministerie van justitie, WODC, 3e herz. dr., Cahier Trefwoordenlijst Den Haag: Ministerie van Justitie, InformatieCentrum Justitie, Fockema Andreae s Juridisch woordenboek / R.D.J. van Caspel en C.A.W. Klijn Groningen/Houten: Noordhoff, 15e dr., Lycaeus juridisch woordenboek / onder red. van F.J. van Eeckhoutte (2012) 5 Buitenlandse aardrijkskundige namen in Nederland / Werkgroep Buitenlandse aardrijkskundige namen II (voorz. R. Rentenaar) s-gravenhage: Sdu, Stichting Bibliographica Neerlandica, Voorzetten, nr Buitenlandse aardrijkskundige namen / Nederlandse Taalunie [Taaluniversum] (2012) 7 Thesaurusbouw; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van G. Riesthuis et al. Den Haag: NBLC, 1992 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

10 8 Trefwoorden; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van P. Stuurman et al. Den Haag: NBLC, 4e druk Rechtspraak; begrippen in de rechtspraak Den Haag, Raad voor de rechtspraak, Van Abdicatie tot Zetelroof; begrippen uit het staatsrecht verklaard doormax de Bok / Max de Bok Den haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, IND begrippen Den Haag, IND, Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

11 Contactinformatie Als u nadere informatie wilt, of als u aanvullingen, op- en aanmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: Hans van Netburg Ministerie van Justitie WODC - afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) tel Saskia van der Weijde Ministerie van Justitie DBOB InformatieCentrum Justitie (ICJ) tel Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

12

13 Thesaurus

14

15 Aa Accountantadministratieconsulenten Accountants Aanbesteding Europese aanbesteding Bouwrecht Contractbeheer Overeenkomst Aanbeveling Richtlijn Aanbieding Aanbod Aanbod Offerte Aanbieding Aanvaarding Aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Staatsdeelneming Stemrecht Aandelen Belegginginstelling Dividend Effecten Kapitaal Aandelenkapitaal USE Kapitaal Aangifte SN van een strafbaar feit Anonieme aangifte Meldingsplicht Procesverbaal Valse aangifte Aangiftebereidheid Aanhangig maken Rechtsingang Bezwaarschrift Dagvaarding Verzoekschrift Aanhouding SN van verdachten USE Arrestatie Aanhoudingseenheid USE Arrestatieteam Aanknopingsregel USE Conflictenregel Aanmaning USE Ingebrekestelling Aanmeldcentrum Ac Ac-procedure Asielprocedure Opvangcentrum Aanmeldprocedure USE Asielprocedure Aanneming van werk Bijzondere overeenkomst Bouwrecht Aanpassingswet Wet- en regelgeving Aanranding Zedendelict Aanrijding USE Verkeersongeval Aanslag Bomaanslag Terrorisme Aansprakelijkheid SN ook strafrechtelijk Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid voor hulppersonen Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

16 Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid voor zaken Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Dienstenaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Risico-aansprakelijkheid Schuldaansprakelijkheid Staatsaansprakelijkheid Burgerlijk recht/procesrecht Causaliteit Groepsaansprakelijkheid Hoofdelijkheid Ketenaansprakelijkheid Zorgvuldigheidsnorm Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid Rechtspersoon Aansprakelijkheid voor diensten USE Dienstenaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid Dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid Gevaarlijke stof Aansprakelijkheid voor hulppersonen Hulppersonen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid Kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid Kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Aansprakelijkheid Ondergeschikten Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid Goederen Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering Centrale verwerking OM Motorrijtuig Aanstelling van personeel Dienstverband Tijdelijk dienstverband Vast dienstverband Arbeidsverhouding Medische keuring Personeelszaken Proeftijd Aanvaarding Aanbod Aanvaring Scheepvaart Aanverwantschap Zwagerschap Familierecht Verwantschapsonderzoek Aanvullend recht Regelend recht Dwingend recht Aanvullende rechtsgrond Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond Vonnis Aanvullende sociale voorziening USE Sociale voorziening Aanvullende werking USE Redelijkheid en billijkheid 16 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

17 Aanwijzing Beleidsregel Openbaar ministerie Richtlijn OM Vervolginsbeleid Aanwijzingsbevoegdheid SN art. 5 ro Aanzetten tot zelfmoord USE Hulp bij zelfdoding Aardgas Delfstof Energie Aardolie USE Olie Aaw SN in 1998 ingetrokken Algemene arbeidsongeschiktheidswet Arbeidsongeschiktheid Wajong-regeling Waz Wia Abbb Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bestuur Legaliteitsbeginsel Rechtmatigheidstoetsing Vertrouwensbeginsel Zorgvuldigheidsnorm Abolitionisme Strafrechthervorming Strafrechttheorie Abortus SN strafbaarheid Afbreking zwangerschap Vbok Zwangerschap Abp Algemeen burgerlijk pensioenfonds Algemene burgerlijke pensioenwet Pensioen Absolute competentie Rechterlijke competentie Abw SN tot USE Algemene bijstandswet Ac USE Aanmeldcentrum Academisch onderwijs USE Hoger onderwijs Acceptatiecriteria SN bij een test-, acceptatie-, of gunningstraject Accijns Belasting Accomodatie USE Gebouw Accountancy Forensische accountancy Accountantadministratieconsulenten USE Aa Accountants Aa Ra Accountantscontrole Jaarrekening Accusatoir proces Inquisitoir proces Strafproces Achtergelaten vrouwen SN in het land van herkomst Allochtonen Vrouwen Achternaam USE Geslachtsnaam Achtervolging Opsporingsmethode Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

18 Achttiende eeuw Geschiedenis Franse revolutie Ac-procedure Asielprocedure Toelatingsprocedure Aanmeldcentrum Acquired immune deficiency syndrome USE Aids Acquis communautaire Gemeenschapsrecht Actiegroep USE Belangenorganisatie Actieonderzoek Onderzoeksmethode Actio pauliana Benadeling schuldeiser Actio popularis Belanghebbenden Acvz Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Adviesorgaan Ministerie van veiligheid en justitie Vreemdelingenbeleid Vreemdelingenzaken Ad informandum SN openbaar ministerie USE Voeging Adatrecht USE Gewoonterecht Adel Titulatuur Ademanalyse Alcoholslot Blaasproef Alcoholcontrole Criminalistiek Adhd Attention deficit hyperactivity disorder Afwijkend gedrag Psychische stoornis Administratief beroep Kroonberoep Bestuursrechtspraak Administratief procesrecht USE Bestuursprocesrecht Administratief recht USE Bestuursrecht Administratief recht/procesrecht Bestuursprocesrecht Bestuursrecht Bestuursstrafrecht Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften USE Wet mulder Administratieve boete USE Bestuurlijke boete Administratieve lasten Kosten Administratieve organisatie Organisatie Bewaarplicht Administratieve rechtbank Rechtbank Administratieve rechtspraak USE Bestuursrechtspraak Administratieve rechtspraak in belastingzaken USE Belastingrechtspraak Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen USE Arob Adolescenten SN vanaf 12 jaar Jeugdigen 18 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

19 Adolescentenstrafrecht SN nieuwe wetgeving 15- tot 23- jarigen Jeugdstrafrecht Strafrecht Adoptanten USE Adoptiefouders Adoptie Interlandelijke adoptie Familierecht Personen- en familierecht Adoptie buitenlandse kinderen Stiefouderadoptie Asaa RvdK Illegale adoptie Sav Via Adoptie buitenlandse kinderen Adoptie Adoptiefouders Adoptanten Ouders Adoptiestudie Biologische criminologie Adr USE Alternatieve geschillenbeslechting Adresboek Adv Arbeidsduurverkorting Arbeidstijd Advies Preadvies Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening USE Akj Advies- en meldpunt kindermishandeling USE Amk Adviesbureau Adviescollege van de staat Algemene rekenkamer Raad van state Adviescommissie voor vreemdelingenzaken USE Acvz Adviesorgaan Acvz Raad voor de volksgezondheid en zorg Ser Wrr Advisering Advocaten Piketadvocaten Raadslieden Verdedigers Landsadvocaten Advocatuur Procureurs Rechters-plaatsvervangers Verdediging Advocaten-generaal Ag Landelijke ressortelijke organisatie Openbaar ministerie Advocatentuchtrecht Tuchtrecht Advocatenwet Advocatuur Sociale advocatuur Advocaten Geheimhoudersgesprek Orde van advocaten Rechtshulp Afbetaling Koop op afbetaling Consumentenkrediet Huurkoop Afbreking zwangerschap USE Abortus Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

20 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state Bestuursrechtspraak Afdoening buiten proces USE Strafbeschikking Afdreiging USE Afpersing Afghanistan Azie Afhankelijkheidsanalyse Informatiesysteem Risicoanalyse Afkoelingsperiode Bedenktijd Colportage Afkondiging Bekendmaking Afkoop Levensverzekering Polis Afluisteren SN i.v.m. opsporing Aftappen Opnemen Richtmicrofoon Telefoontap Opsporingsmethode Geheimhoudersgesprek Notificatie aan verdachten Afm Autoriteit financiele markten Inspectiedienst Beleggingsfraude Toezicht op financieel verkeer Verzekeringsfraude Afpersing Afdreiging Chantage Knevelarij Vermogensdelict Bedreiging Vrijheidsberoving Afr African charter human and people s rights Mensenrechten Afrekening SN tussen delinquenten USE Liquidatie African charter human and people s rights USE Afr Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina faso Burundi Centraal-afrikaanse republiek Congo Djibouti Egypte Equatoriaal-guinea Eritrea Ethiopie Gabon Gambia Ghana Guinee Guinee-bissau Ivoorkust Kameroen Kenia Lesotho Liberia Libie Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauretanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Oeganda Rwanda Senegal Sierra-leone Somalie Sudan 20 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

21 Swaziland Tanzania Togo Tsjaad Tunesie Zambia Zimbabwe Zuid-afrika Afrikanen Somaliers Allochtonen Afschrikking Generale preventie Strafdreiging Strafrechttheorie Afstamming Verduistering van staat Personen- en familierecht Bloedverwantschap Moederschap Natuurlijke kinderen Vaderschap Wettigheid van kinderen Asaa RvdK Verwantschapsonderzoek Afstand doen SN van kinderen Asaa RvdK Afstand van instantie SN burgelijk procesrecht Dagvaarding Afstand van recht Kwijtschelding Afstand van verhaalsrecht USE Subrogatie Afstand, screening pleegzorg, adoptie en afstamming RvdK USE Asaa RvdK Aftappen USE Afluisteren Afvalcriminaliteit USE Milieucriminaliteit Afvalstof Chemische afvalstof Kernafval Milieugevaarlijke stof Afvloeiingsregeling Gouden handdruk kantonrechtersformule Ontbindingsvergoeding Arbeidsovereenkomst Afwezigheid SN van personen USE Vermiste personen Afwezigheid van alle schuld USE Avas Afwijkend gedrag Asociaal gedrag Normafwijkend gedrag Onmaatschappelijk gedrag Probleemgedrag Gedrag Adhd Agressie Autisme Delinquent gedrag Gedragsstoornis Pdd-nos Status offenders Afwijzing van ex-gedetineerde SN door werkgevers Sociale gevolgen van detentie Arbeidsbemiddeling Ex-gedetineerden Afzondering SN van gedetineerden USE Eenzame opsluiting Ag USE Advocaten-generaal Agenten USE Politiepersoneel Agentschap Agentuurovereenkomst Bijzondere overeenkomst Handelsagenten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

22 Agrarisch grondverkeer Landbouw Ruimtelijke ordening Faillissement Schuldsanering Surseance van betaling Agrarisch recht Landbouw Pachtwet Agressie Afwijkend gedrag Geweld Aid Aids Aidstest Aivd Ajb Akj Algemene inspectiedienst Bijzondere opsporingsdienst Landbouw Visserij Acquired immune deficiency syndrome Hiv-infectie Human immunodeficiency virus Ziekte Bloed Medische zorg Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst Binnenlandse veiligheidsdienst Bvd Inlichtingendienst Arrondissementaal justitieel beraad Driehoeksoverleg Regionale politie Regioparket Veiligheidshuis Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Akkoord SN i.v.m. faillissement / surseance van betaling Akkoord van schengen USE Schengen-akkoord Akte SN niet burgerlijke stand Authentieke akte Onderhandse akte Document Executoriale titel Polis Protocol Zegel Akte van de burgerlijke stand Burgerlijke stand Akw Algemene kinderbijslagwet Volksverzekering Kinderbijslag Al qaida Terroristische groepering Alarmmelding SN bij politie of bewakingsdienst Beveiliging Melding Meldkamer Alarmsysteem USE Technopreventie Albanie Oost-europa Albayrak SN voormalig staatssecretaris Nehabat Albayrak Staatssecretaris van veiligheid en justitie Alcohol Drank- en horecawet Alcohol en criminaliteit SN alcohol als oorzaak van criminaliteit 22 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

23 Openbare dronkenschap Recreatiecriminaliteit Rijden onder invloed Alcohol in het verkeer USE Rijden onder invloed Alcohol verkeer cursus SN Ook buitenlandse equivalenten Alternatieve straf Rijden onder invloed Alcoholbaby s Fas Foetaal alcoholsyndroom Baby s Alcoholbeleid Alcoholverbod Justitiebeleid Overheidsbeleid Alcoholcontrole Opsporingsmethode Ademanalyse Bloedproef Politiele verkeershandhaving Rijden onder invloed Alcoholgebruik Alcoholverslaving Alcoholverslaafden Cad Verslaving Alcoholslot USE Ademanalyse Alcoholverbod Alcoholbeleid Alcoholverslaafden Verslaafden Alcoholgebruik Alcoholverslaving USE Alcoholgebruik Alertering Dreigingsniveau Algemeen beginsel USE Algemeen rechtsbeginsel Algemeen burgerlijk pensioenfonds USE Abp Algemeen rechtsbeginsel Algemeen beginsel Rechtsbeginsel Evenredigheidsbeginsel Algemeen rijksambtenarenreglement USE Arar Algemeen verbindend verklaren Besluit Algemeen verbindend voorschrift USE Bas Algemene arbeidsongeschiktheidswet USE Aaw Algemene beginselen van behoorlijk bestuur USE Abbb Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak SN incl. behoorlijke procesorde en rechtspleging Mensenrechten Rechtspleging Rechtspraak Algemene beginselen van behoorlijke wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Algemene bestuursdienst Centrale overheid Openbaar bestuur Algemene bijstandswet SN tot Abw Rijksgroepsregeling Wwb Bijstand Algemeen SN gehele wereld Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

24 Algemene burgerlijke pensioenwet Abp Pensioen Algemene economie USE Economie Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst USE Aivd Algemene inspectiedienst USE Aid Algemene kinderbijslagwet USE Akw Algemene maatregel van bestuur USE Amvb Algemene nabestaandenwet USE Anw Algemene ouderdomswet USE Aow Algemene plaatselijke verordening USE Apv Algemene rechtsleer USE Rechtstheorie Algemene rekenkamer Adviescollege van de staat Hoge colleges van staat Doelmatigheidstoetsing Europese rekenkamer Rekening en verantwoording Algemene vergadering van aandeelhouders Aandeelhouders Algemene vergadering van de verenigde naties USE Assemblee van de verenigde naties Algemene verkeersdienst USE Verkeerspolitie Algemene voorwaarden Standaardvoorwaarden Voorwaarde Exoneratieclausule Uitleg van de overeenkomst Algemene weduwen- en wezenwet SN tot 1 juli 1996 USE Aww Algemene wet bestuursrecht USE Awb Algemene wet bijzondere ziektekosten USE Awbz Algemene wet inzake rijksbelastingen USE Awr Algerije Afrika Alienatie USE Vervreemding Alimentatie Levensonderhoud Onderhoudsplicht Familierecht Personen- en familierecht Echtscheiding Alleenrechtspraak Unus iudex Kamer bij rechtscollege Rechtspraak Meervoudige rechtspraak Alleenstaande minderjarige asielzoekers USE Ama s Alleenstaanden Allochtone delinquenten Buitenlandse delinquenten Delinquenten Allochtone jeugddelinquenten Allochtonen Allochtonencriminaliteit 24 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

25 Allochtone gedetineerden Buitenlandse gedetineerden Gedetineerden Allochtonen Allochtone jeugddelinquenten Allochtone delinquenten Allochtone jeugdigen Jeugdige delinquenten Allochtone jeugdigen Buitenlandse jeugdigen Allochtonen Jeugdigen Allochtone jeugddelinquenten Ama s Schipholkinderen Allochtonen Buitenlanders Etnische minderheden Afrikanen Antillianen Chinezen Joegoslaven Marokkanen Molukkers Oost-europeanen Surinamers Turken Vietnamezen Zigeuners Achtergelaten vrouwen Allochtone delinquenten Allochtone gedetineerden Allochtone jeugdigen Allochtoon gevangenispersoneel Allochtoon politiepersoneel Asielzoekers Buitenlandse werknemers Minderheden Ras Vluchtelingen Vreemdelingen Allochtonenbeleid Minderhedenbeleid Justitiebeleid Overheidsbeleid Vreemdelingenbeleid Allochtone delinquenten Ras en criminaliteit Allochtoon gevangenispersoneel Gevangenispersoneel Allochtonen Allochtoon politiepersoneel Politiepersoneel Allochtonen Almanak Alternatieve geschillenbeslechting Adr Alternative dispute resolution Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Geschillenbeslechting Arbitrage Bemiddeling Bindend advies Minnelijke schikking Alternatieve jeugdstraf SN voor minderjarigen Taakstraf Dagtraining Halt Intensieve begeleiding Intermediate treatment Leerproject Werkproject Diversion Jeugdmaatregel Jeugdstraf Stop-reactie Alternatieve straf SN Voor meerderjarigen Taakstraf Alcohol verkeer cursus Arbeidstraining Dagboete Isd-maatregel Leerstraf Strafrechtelijke opvang verslaafden Verkeersveiligheidscursus Maatregel Straf Werkstraf Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

26 Alternatieve straftenuitvoerlegging Extramurale executie Dagdetentie Elektronisch toezicht Halfweghuis Huisarrest Intensief reclasseringstoezicht Jeugdwerkinrichting Nachtdetentie Reclasseringsopvangcentrum Shock incarceration Weekendexecutie Straftenuitvoerlegging Alternatieve verbintenis Verbintenis Alternative dispute resolution USE Alternatieve geschillenbeslechting Ama s Alleenstaande minderjarige asielzoekers Amv s Allochtone jeugdigen Asielzoekers Illegale kinderen Ambassade Buitenlandse zaken Diplomatieke dienst Diplomatieke onschendbaarheid Ambtelijk bevel Bevoegd gegeven ambtelijk bevel Strafuitsluitingsgrond Ambtelijke corruptie USE Bestuurlijke corruptie Ambtenaren Overheid Vierde macht Ambtenarenbond USE Vakbond Ambtenarengerecht SN vanaf 1 juli 1992 bij rechtbank Rechtbank Ambtenarenrechtspraak Crvb Rechtspraak Ambtenarenreglement USE Arar Ambtenarenwet Ambtsbericht SN informatie over landen Landeninformatie Ambtsdelict Corruptie Overheidscriminaliteit Schending beroepsgeheim Whistleblowing Witteboordencriminaliteit Ambtseed Eed Ambtsgeheim Beroepsgeheim Geheimhouding Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond USE Aanvullende rechtsgrond Ambtsjubileum Personeelszaken Ambulante hulpverlening Hulpverlening Riagg Amendement Recht van amendement American convention on human rights USE Amr Amerika Midden-amerika Noord-amerika Zuid-amerika Amk Advies- en meldpunt kindermishandeling 26 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Justitiethesaurus 2014

Justitiethesaurus 2014 Justitiethesaurus 2014 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Justitiethesaurus 2013

Justitiethesaurus 2013 Justitiethesaurus 2013 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017 Female Cancer Foundation Strategie 2013-2017 Missie Female Cancer Foundation FCF levert een zichtbare en erkende bijdrage aan een wereld zonder baarmoederhalskanker middels preventieve screening & behandeling,

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers Voorwoord In deze Sdu Wettenverzameling Awb Bestuurs(proces)recht is de wet- en regelgeving opgenomen die onmisbaar is om juridische vragen en problemen te behandelen in de rechtspraktijk van het algemeen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden)

Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden) Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden) Introductie Bij het onderwerp Grenzen & Identiteit heb ik ervoor gekozen om weinig klassikaal/frontaal te behandelen. Over de Europese Unie had ik een aparte

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17 IX 1 Ter oriëntering..................................................................... 1 1.1 Inleiding............................................................................. 2 1.2 Begripsaanduidingen................................................................

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179)

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) sd.cse08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen

Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen 510 Inventaris van het archief van de Stichting Wilde Ganzen (1957-1990) Samengesteld door Th. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Het opstellen van criteria voor de partnerzoektocht Een weloverwogen partnerkeuze is een eerste cruciale stap voor het

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.09.2004 COM(2004) 588 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom,

Nadere informatie

Aan de slag met seksuele voorlichting na uitbuiting. Inspiratie en bruikbare bronnen

Aan de slag met seksuele voorlichting na uitbuiting. Inspiratie en bruikbare bronnen Aan de slag met seksuele voorlichting na uitbuiting Inspiratie en bruikbare bronnen Inspiratie citaten Nee, natuurlijk willen we het niet met onze mentor over seks hebben. En ja, natuurlijk moet onze mentor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

o Artikel 523 o Artikel 533 o Artikel 646 o Artikel 648 o Artikel 649 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wetten Elektriciteitswet 1998 o Artikel 21 o Artikel 26a o Artikel 27 o Artikel 28 o Artikel 31 o Artikel 36 Burgerlijk Wetboek Boek 7 o Artikel 523 o Artikel 533 46 48 49 Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR

Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Welkom bij de presentatie van de EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR Agenda presentatie Kinderrechtenmonitor Start 10.30 uur Welkom door Annette Dijkstra, woordvoerder KOM Inleiding Marc Dullaert,

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Wijzigingen UAV2012 t.o.v. de UAV1989

Wijzigingen UAV2012 t.o.v. de UAV1989 Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) Nr. 2011-2000541953 Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43 .7 Prognoses 43 Bevolking.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

DR Congo (update 12/2012)

DR Congo (update 12/2012) DR Congo (update 12/2012) De Democratische Republiek Congo ligt in centraal Afrika en heeft Kinshasa als hoofdstad. Het land werd onafhankelijk van België in 1960. DR Congo heeft verschillende burgeroorlogen

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (b. en w.-besluit van 9 maart 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT vast te stellen het volgende

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Vragenlijst specialisatieverenigingen

Vragenlijst specialisatieverenigingen Vragenlijst specialisatieverenigingen De commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) verricht momenteel onderzoek naar mogelijke noodzakelijke vernieuwingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Franse sporen in Afrika

Franse sporen in Afrika Franse sporen in Afrika In Europa is de invloed van Frankrijk altijd behoorlijk groot geweest, zeker in cultureel opzicht. Het Frans was bijvoorbeeld eeuwenlang de taal van de hogere standen en de Franse

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie