Justitiethesaurus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiethesaurus 2012"

Transcriptie

1 Justitiethesaurus 2012 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ)

2

3 Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het standpunt van de Minister van Veiliheid en Justitie weergeeft. Bestelgegevens Exemplaren van deze publicatie kunnen als pdf gedownloaded worden bij:

4 Inhoud Inleiding en handleiding 5 Verantwoording 7 Contactinformatie 11 Thesaurus 13 4 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

5 Inleiding en handleiding Thesaurusdefinitie Eén van de vele definities van een thesaurus luidt als volgt: Een thesaurus is een alfabetisch geordende gestructureerde en gecontroleerde lijst van termen met hun onderlinge (hiërarchische, associatieve en/of semantische) relaties, die wordt gebruikt bij het toegankelijk maken en raadplegen van (geautomatiseerde) informatie. Justitiethesaurus Bij het WODC wordt sinds 1987 gebruikt gemaakt van een geautomatiseerde thesaurus om het documentatiebestand en sinds 2003 om de informatie op de WODC-websites te onsluiten. Het InformatieCentrum Justitie (ICJ) gebruikt sinds 1988 een standaard trefoordenlijst voor het ontsluiten van het documentatiebestand. Vanaf 2002 is met tussenpauzes gewerkt aan de samenstelling van een geautomatiseerde Justititiethesaurus om de toegankelijkheid van zowel justitiële websites als justitiële bibliotheekbestanden (waar onder de bestanden van deelbibliotheken) uit te breiden en te verdiepen. Eind 2009 is deze intensieve operatie tot een bevredigend einde gebracht met als resultaat een eerste volwaardige versie van de Justitiethesarus In de Verantwoording wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de totstandkoming. Deze derde editie (2012) bevat vele aanvullingen en verbeteringen in de relaties tussen de termen. Er staan nog termen in die betreking hebben op de vorm van een publicatie. Het is de bedoeling om deze termen in een volgende editie niet meer voor te laten komen. Het streven is om jaarlijks een nieuwe editie van de Justitiethesaurus in digitale vorm uit te brengen. De thesaurus bevat alle vastgestelde termen in alfabetische volgorde. De termen zijn verdeeld in voorkeurstermen (vet) en verwijstermen (vet en cursief). De verwijstermen verwijzen naar te gebruiken voorkeurstermen. Een term kan bestaan uit één woord (bijv. diefstal) of uit meerdere woorden (bijv. diefstal met geweld). Bij vrijwel elke term wordt aangegeven welke relatie deze term met andere termen heeft. De verschillende soorten relaties worden in de thesaurus met gebruikelijke universele relatieaanduidingen weergegeven. Relatieaanduidingen Relatieaanduidingen in de thesaurus worden hieronder uitgelegd en met voorbeelden verduidelijkt. = Used For = verwijsterm USE = voorkeursterm = Broader Term = hiërarchisch hogere term = Narrower Term = hiërarchisch lagere term Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

6 = Related Term = associatieve/verwante term SN = Scope Note = verduidelijking of afbakening van een term USE en De aanduidingen USE en verwijzen naar voorkeurstermen en terug. Het gaat daarbij om een keuze tussen (bijna)synoniemen of tussen afkortingen en volledige termen. Voorbeelden: Belaging USE Stalking Stalking Belaging Om USE Openbaar ministerie Openbaar ministerie Om, en De aanduidingen (Broader Term), (Narrower Term) en (Related Term) geven de hiërarchische en verwante relaties van voorkeurstermen aan. Voorbeelden: Diefstal Vermogensdelict Autodiefstal Fietsendiefstal Heling Heling Diefstal Vermogensdelict Diefstal SN Een Scope Note (SN) legt het gebruik of de betekenis van een term uit. Voorbeelden: Uitvoerende macht SN alleen i.v.m. scheiding der machten Buitenlands rechtscollege SN rechtscollege zonder Nederlands equivalent 6 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

7 Verantwoording Geschiedenis van de WODC-thesaurus Eind 1986 werd besloten de tot dan toe gebruikte onderwerpenclassificatie van het WODC om te zetten in een flexibeler ontsluitingssysteem genaamd thesaurus. Vier redenen lagen hieraan ten grondslag. In de loop van 1987 zou het documentatiebestand geautomatiseerd worden met behulp van het softwarepakket dat een thesaurusmodule bevatte. De tot dan toe gebruikte classificatie was verouderd en gebruiksonvriendelijk. Een thesaurus dwingt zowel de trefwoordtoekenner als de trefwoordraadpleger dezelfde terminologie te gebruiken waardoor de trefkans groter wordt. Er was bij andere Nederlandse organisaties nog geen trefwoordensysteem of thesaurus op het onderwerpengebied van het WODC beschikbaar. In de loop van 1987 kwam een eerste voorlopige versie van de WODC-thesaurus gereed bestaande uit verschillende deelthesauri per onderwerpengebied. Per 1 september 1987 werd definitief gestart met het geautomatiseerd invoeren in het documentatiebestand. De eerste versie van de WODC-thesaurus die in 1993 in gedrukte vorm verscheen, kon dus meteen met succes toegepast worden. In de jaren daarna groeide de thesaurus mee met het documentatiebestand. Ervaringen, nieuwe onderwerpen, vragen van gebruikers, problemen met toekenning van trefwoorden zorgden door de jaren heen voor de nieuwe bouwstoffen die de thesaurus verbeterden tot een volwaardig product. Vanaf de tweede herziene druk van de WODC-thesaurus (1997) werd ook een geografische thesaurus opgenomen met daarin de (officiële) namen van vrijwel alle landen en werelddelen. In 2003 verscheen de derde herziene druk van de WODCthesaurus (Cahier ). Geschiedenis en verdere ontwikkeling van de Justitiethesaurus In 2002 werd in opdracht van de Directie Informatisering (DI) in het kader van standaardisering van justitiële begrippen de WODC-thesaurus samengevoegd met de trefwoordenlijst van de Centrale Bibliotheek van het departement. Eind 2002 werd bij DI de doorontwikkeling van de justitiebrede thesaurus vanwege bezuinigingen gestopt. In 2003 besloot het WODC om de Justitiethesaurus inhoudelijk door te ontwikkelen. Dit besluit was van belang omdat het WODC de nieuwe Justitiethesaurus ook wilde gaan gebruiken voor de ontsluiting van webcontent binnen nieuwe releases van WODC-websites. Binnen het Tridion-contentmanagamentsysteem (CMS) werd speciaal voor de WODC-websites een thesaurusbeheer en -updatemodule gebouwd waarin een eerste versie van de Justitiethesaurus werd ingelezen. Daarnaast werd een functionaliteit gemaakt voor het betrefwoorden van webcontent en het updaten van de betrefwoording vanuit de thesaurus. Eind 2006 werd in samenwerking met de Directie Voorlichting besloten om de thesaurusfunctionaliteit aan te sluiten bij de rijksbrede blueprint (standaard instellingen voor rijkswebsites). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

8 In de jaren die volgden werd de Justitiethesaurus voor alle justitieorganisaties (inclusief veldorganisaties) als standaardfunctionaliteit binnen het Tridion-CMS beschikbaar gesteld. Ze kregen de mogelijkheid om uit de volledige Justitiethesaurus een selectie van termen (inclusief verwijstermen) te kiezen voor de eigen organisatie. Inmiddels maken meerdere justitieorganisaties (o.a. Raad voor de kinderbescherming, NCTV, CJIB en NFI) en het Wetenschappelijk bureau Om gebruik van deze nieuwe functionaliteit. Dit jaar heeft ook de Kansspelautoriteit zich aangesloten bij de Justitiethesaurus. Er werd ook een mogelijkheid gecreëerd om een exportbestand van de Justitiethesaurus in xml-, en doc-format te kunnen genereren. In de zomer van 2009 is met behulp van een dergelijk exportbestand de Justitiethesaurus ingelezen in de centrale geautomatiseerde bibliotheekcatalogus waarin onder andere ook de catalogus van het WODC-documentatiebestand is geïntegreerd. In 2006 werd in samenwerking met het Informatiecentrum Justitie (ICJ) gestart met opschoning en verdieping van de Justitiethesaurus. Overlappende termen, verouderde termen, onduidelijke afkortingen werden verwijderd of aangepast. Daarnaast werden veel termen door middel van relatieaanduidingen aan elkaar gekoppeld. Het resultaat van deze werkzaamheden vond zijn neerslag in de eerste gedrukte en digitale uitgave van de Justitiethesaurus In 2011 en 2012 zijn deze werkzaamheden voortgezet met als resultaat de Justitiethesaurus Uitgangspunten Bij de Justitiethesaurus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het niveau van de thesaurus wordt afgestemd op gebruikers op wetenschappelijk niveau. De gebruiker en de gebruiksvriendelijkheid zijn van belang. Pre-coördinatief samengestelde termen worden daarom veelvuldig toegepast. De thesaurus is Nederlandstalig. Bij uitzondering worden Engelstalige termen opgenomen als er geen vergelijkbare Nederlandse termen zijn of als de Engelse term het meest gangbaar is. De meest gebruikelijke (internationale) relatieaanduidingen (USE,,,,, en SN) worden gebruikt. De geautomatiseerde thesaurus binnen websites is zodanig ingericht dat bij de keuze van een hogere term () automatisch de hiërarchisch lagere termen () worden meegenomen in de zoekvraag. Dit proces is mede bepalend voor de keuze om een term als of relationele term () op te nemen. De hiërarchische diepte van de thesaurus wordt maximaal vijf niveaus per term. In de meeste gevallen is een diepte van één tot drie niveaus toegepast om de structuur begrijpelijk en doorzichtig te houden. Namen van organisaties op justitieel terrein worden niet uitputtend opgenomen. Geografische termen worden opgenomen tot op het niveau van landennamen. De reeds bestaande Geografische thesaurus is geïntegreerd. Namen van personen worden niet opgenomen met uitzondering van de achternamen van (ex-)bewindslieden van het ministerie van justitie. Persoonsgroepen (bijvoorbeeld: Jeugdigen, Werknemers, Advocaten) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken van informatie. Algemene (hulp)termen (bijvoorbeeld: Kosten, Statistiek, Onderzoek) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken. 8 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

9 Vormtrefwoorden (bijvoorbeeld: Proefschrift, Atlas, Nota) worden niet opgenomen. In deze versie van de Justitiethesaurus zijn ze nog wel in beperkte mate aanwezig. Op specialistische gebieden worden inhoudelijk deskundigen en vakbronnen geraadpleegd. Schrijfwijze Voor de juiste schrijfwijze van de termen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste edities van de officiële Woordenlijst van de Nederlandse taal en het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Diakritische tekens en ronde en vierkante haken zijn niet toegepast vanwege de problemen daarmee bij geautomatiseerde toepassing van de thesaurus. Het gebruik van afbreekstreepjes is zoveel mogelijk beperkt om verstoringen in de alfabetische volgorde van de termen te voorkomen. De volgende leestekens worden in beperkte mate toegepast: / en (bij samenstellingen van termen), (bij meervoudsvormen van persoonsgroepen) en. (bij Scope Notes). Bij de keuze van de termen is bij voorkeur de enkelvoudvorm aangehouden. Uitzonderingen zijn termen die betrekking hebben op persoonsgroepen, termen die voornamelijk in meervoudsvorm voorkomen (bijvoorbeeld: Mensenrechten) en termen die in enkelvoudvorm een andere betekenis zouden krijgen. Bronnen Voor het samenstellen van de Justitiethesaurus zijn de volgende bronnen gebruikt: 1 Thesaurus - Het criminaliteitsvraagstuk; gestructureerde standaard trefwoordenlijst / C.J. van Netburg Den Haag: Ministerie van justitie, WODC, 3e herz. dr., Cahier Trefwoordenlijst Den Haag: Ministerie van Justitie, InformatieCentrum Justitie, Fockema Andreae s Juridisch woordenboek / R.D.J. van Caspel en C.A.W. Klijn Groningen/Houten: Noordhoff, 15e dr., Lycaeus juridisch woordenboek / onder red. van F.J. van Eeckhoutte (2012) 5 Buitenlandse aardrijkskundige namen in Nederland / Werkgroep Buitenlandse aardrijkskundige namen II (voorz. R. Rentenaar) s-gravenhage: Sdu, Stichting Bibliographica Neerlandica, Voorzetten, nr Buitenlandse aardrijkskundige namen / Nederlandse Taalunie [Taaluniversum] (2012) 7 Thesaurusbouw; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van G. Riesthuis et al. Den Haag: NBLC, 1992 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

10 8 Trefwoorden; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van P. Stuurman et al. Den Haag: NBLC, 4e druk Rechtspraak; begrippen in de rechtspraak Den Haag, Raad voor de rechtspraak, Van Abdicatie tot Zetelroof; begrippen uit het staatsrecht verklaard doormax de Bok / Max de Bok Den haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, IND begrippen Den Haag, IND, Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

11 Contactinformatie Als u nadere informatie wilt, of als u aanvullingen, op- en aanmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: Hans van Netburg Ministerie van Justitie WODC - afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) tel Saskia van der Weijde Ministerie van Justitie DBOB InformatieCentrum Justitie (ICJ) tel Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

12

13 Thesaurus

14

15 Aa Accountantadministratieconsulenten Accountants Aanbesteding Europese aanbesteding Bouwrecht Contractbeheer Overeenkomst Aanbeveling Richtlijn Aanbieding Aanbod Aanbod Offerte Aanbieding Aanvaarding Aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Staatsdeelneming Stemrecht Aandelen Belegginginstelling Dividend Effecten Kapitaal Aandelenkapitaal USE Kapitaal Aangifte SN van een strafbaar feit Anonieme aangifte Meldingsplicht Procesverbaal Valse aangifte Aangiftebereidheid Aanhangig maken Rechtsingang Bezwaarschrift Dagvaarding Verzoekschrift Aanhouding SN van verdachten USE Arrestatie Aanhoudingseenheid USE Arrestatieteam Aanknopingsregel USE Conflictenregel Aanmaning USE Ingebrekestelling Aanmeldcentrum Ac Ac-procedure Asielprocedure Opvangcentrum Aanmeldprocedure USE Asielprocedure Aanneming van werk Bijzondere overeenkomst Bouwrecht Aanpassingswet Wet- en regelgeving Aanranding Zedendelict Aanrijding USE Verkeersongeval Aanslag Bomaanslag Terrorisme Aansprakelijkheid SN ook strafrechtelijk Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid voor hulppersonen Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

16 Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid voor zaken Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Dienstenaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Risico-aansprakelijkheid Schuldaansprakelijkheid Staatsaansprakelijkheid Burgerlijk recht/procesrecht Causaliteit Groepsaansprakelijkheid Hoofdelijkheid Ketenaansprakelijkheid Zorgvuldigheidsnorm Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid Rechtspersoon Aansprakelijkheid voor diensten USE Dienstenaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid Dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid Gevaarlijke stof Aansprakelijkheid voor hulppersonen Hulppersonen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid Kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid Kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Aansprakelijkheid Ondergeschikten Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid Goederen Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering Centrale verwerking OM Motorrijtuig Aanstelling van personeel Dienstverband Tijdelijk dienstverband Vast dienstverband Arbeidsverhouding Medische keuring Personeelszaken Proeftijd Aanvaarding Aanbod Aanvaring Scheepvaart Aanverwantschap Zwagerschap Familierecht Verwantschapsonderzoek Aanvullend recht Regelend recht Dwingend recht Aanvullende rechtsgrond Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond Vonnis Aanvullende sociale voorziening USE Sociale voorziening Aanvullende werking USE Redelijkheid en billijkheid 16 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

17 Aanwijzing Beleidsregel Openbaar ministerie Richtlijn OM Vervolginsbeleid Aanwijzingsbevoegdheid SN art. 5 ro Aanzetten tot zelfmoord USE Hulp bij zelfdoding Aardgas Delfstof Energie Aardolie USE Olie Aaw SN in 1998 ingetrokken Algemene arbeidsongeschiktheidswet Arbeidsongeschiktheid Wajong-regeling Waz Wia Abbb Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bestuur Legaliteitsbeginsel Rechtmatigheidstoetsing Vertrouwensbeginsel Zorgvuldigheidsnorm Abolitionisme Strafrechthervorming Strafrechttheorie Abortus SN strafbaarheid Afbreking zwangerschap Vbok Zwangerschap Abp Algemeen burgerlijk pensioenfonds Algemene burgerlijke pensioenwet Pensioen Absolute competentie Rechterlijke competentie Abw SN tot USE Algemene bijstandswet Ac USE Aanmeldcentrum Academisch onderwijs USE Hoger onderwijs Acceptatiecriteria SN bij een test-, acceptatie-, of gunningstraject Accijns Belasting Accomodatie USE Gebouw Accountancy Forensische accountancy Accountantadministratieconsulenten USE Aa Accountants Aa Ra Accountantscontrole Jaarrekening Accusatoir proces Inquisitoir proces Strafproces Achtergelaten vrouwen SN in het land van herkomst Allochtonen Vrouwen Achternaam USE Geslachtsnaam Achtervolging Opsporingsmethode Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

18 Achttiende eeuw Geschiedenis Franse revolutie Ac-procedure Asielprocedure Toelatingsprocedure Aanmeldcentrum Acquired immune deficiency syndrome USE Aids Acquis communautaire Gemeenschapsrecht Actiegroep USE Belangenorganisatie Actieonderzoek Onderzoeksmethode Actio pauliana Benadeling schuldeiser Actio popularis Belanghebbenden Acvz Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Adviesorgaan Ministerie van veiligheid en justitie Vreemdelingenbeleid Vreemdelingenzaken Ad informandum SN openbaar ministerie USE Voeging Adatrecht USE Gewoonterecht Adel Titulatuur Ademanalyse Alcoholslot Blaasproef Alcoholcontrole Criminalistiek Adhd Attention deficit hyperactivity disorder Afwijkend gedrag Psychische stoornis Administratief beroep Kroonberoep Bestuursrechtspraak Administratief procesrecht USE Bestuursprocesrecht Administratief recht USE Bestuursrecht Administratief recht/procesrecht Bestuursprocesrecht Bestuursrecht Bestuursstrafrecht Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften USE Wet mulder Administratieve boete USE Bestuurlijke boete Administratieve lasten Kosten Administratieve organisatie Organisatie Bewaarplicht Administratieve rechtbank Rechtbank Administratieve rechtspraak USE Bestuursrechtspraak Administratieve rechtspraak in belastingzaken USE Belastingrechtspraak Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen USE Arob Adolescenten SN vanaf 12 jaar Jeugdigen 18 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

19 Adolescentenstrafrecht SN nieuwe wetgeving 15- tot 23- jarigen Jeugdstrafrecht Strafrecht Adoptanten USE Adoptiefouders Adoptie Interlandelijke adoptie Familierecht Personen- en familierecht Adoptie buitenlandse kinderen Stiefouderadoptie Asaa RvdK Illegale adoptie Sav Via Adoptie buitenlandse kinderen Adoptie Adoptiefouders Adoptanten Ouders Adoptiestudie Biologische criminologie Adr USE Alternatieve geschillenbeslechting Adresboek Adv Arbeidsduurverkorting Arbeidstijd Advies Preadvies Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening USE Akj Advies- en meldpunt kindermishandeling USE Amk Adviesbureau Adviescollege van de staat Algemene rekenkamer Raad van state Adviescommissie voor vreemdelingenzaken USE Acvz Adviesorgaan Acvz Raad voor de volksgezondheid en zorg Ser Wrr Advisering Advocaten Piketadvocaten Raadslieden Verdedigers Landsadvocaten Advocatuur Procureurs Rechters-plaatsvervangers Verdediging Advocaten-generaal Ag Landelijke ressortelijke organisatie Openbaar ministerie Advocatentuchtrecht Tuchtrecht Advocatenwet Advocatuur Sociale advocatuur Advocaten Geheimhoudersgesprek Orde van advocaten Rechtshulp Afbetaling Koop op afbetaling Consumentenkrediet Huurkoop Afbreking zwangerschap USE Abortus Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

20 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state Bestuursrechtspraak Afdoening buiten proces USE Strafbeschikking Afdreiging USE Afpersing Afghanistan Azie Afhankelijkheidsanalyse Informatiesysteem Risicoanalyse Afkoelingsperiode Bedenktijd Colportage Afkondiging Bekendmaking Afkoop Levensverzekering Polis Afluisteren SN i.v.m. opsporing Aftappen Opnemen Richtmicrofoon Telefoontap Opsporingsmethode Geheimhoudersgesprek Notificatie aan verdachten Afm Autoriteit financiele markten Inspectiedienst Beleggingsfraude Toezicht op financieel verkeer Verzekeringsfraude Afpersing Afdreiging Chantage Knevelarij Vermogensdelict Bedreiging Vrijheidsberoving Afr African charter human and people s rights Mensenrechten Afrekening SN tussen delinquenten USE Liquidatie African charter human and people s rights USE Afr Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina faso Burundi Centraal-afrikaanse republiek Congo Djibouti Egypte Equatoriaal-guinea Eritrea Ethiopie Gabon Gambia Ghana Guinee Guinee-bissau Ivoorkust Kameroen Kenia Lesotho Liberia Libie Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauretanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Oeganda Rwanda Senegal Sierra-leone Somalie Sudan 20 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

21 Swaziland Tanzania Togo Tsjaad Tunesie Zambia Zimbabwe Zuid-afrika Afrikanen Somaliers Allochtonen Afschrikking Generale preventie Strafdreiging Strafrechttheorie Afstamming Verduistering van staat Personen- en familierecht Bloedverwantschap Moederschap Natuurlijke kinderen Vaderschap Wettigheid van kinderen Asaa RvdK Verwantschapsonderzoek Afstand doen SN van kinderen Asaa RvdK Afstand van instantie SN burgelijk procesrecht Dagvaarding Afstand van recht Kwijtschelding Afstand van verhaalsrecht USE Subrogatie Afstand, screening pleegzorg, adoptie en afstamming RvdK USE Asaa RvdK Aftappen USE Afluisteren Afvalcriminaliteit USE Milieucriminaliteit Afvalstof Chemische afvalstof Kernafval Milieugevaarlijke stof Afvloeiingsregeling Gouden handdruk kantonrechtersformule Ontbindingsvergoeding Arbeidsovereenkomst Afwezigheid SN van personen USE Vermiste personen Afwezigheid van alle schuld USE Avas Afwijkend gedrag Asociaal gedrag Normafwijkend gedrag Onmaatschappelijk gedrag Probleemgedrag Gedrag Adhd Agressie Autisme Delinquent gedrag Gedragsstoornis Pdd-nos Status offenders Afwijzing van ex-gedetineerde SN door werkgevers Sociale gevolgen van detentie Arbeidsbemiddeling Ex-gedetineerden Afzondering SN van gedetineerden USE Eenzame opsluiting Ag USE Advocaten-generaal Agenten USE Politiepersoneel Agentschap Agentuurovereenkomst Bijzondere overeenkomst Handelsagenten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

22 Agrarisch grondverkeer Landbouw Ruimtelijke ordening Faillissement Schuldsanering Surseance van betaling Agrarisch recht Landbouw Pachtwet Agressie Afwijkend gedrag Geweld Aid Aids Aidstest Aivd Ajb Akj Algemene inspectiedienst Bijzondere opsporingsdienst Landbouw Visserij Acquired immune deficiency syndrome Hiv-infectie Human immunodeficiency virus Ziekte Bloed Medische zorg Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst Binnenlandse veiligheidsdienst Bvd Inlichtingendienst Arrondissementaal justitieel beraad Driehoeksoverleg Regionale politie Regioparket Veiligheidshuis Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Akkoord SN i.v.m. faillissement / surseance van betaling Akkoord van schengen USE Schengen-akkoord Akte SN niet burgerlijke stand Authentieke akte Onderhandse akte Document Executoriale titel Polis Protocol Zegel Akte van de burgerlijke stand Burgerlijke stand Akw Algemene kinderbijslagwet Volksverzekering Kinderbijslag Al qaida Terroristische groepering Alarmmelding SN bij politie of bewakingsdienst Beveiliging Melding Meldkamer Alarmsysteem USE Technopreventie Albanie Oost-europa Albayrak SN voormalig staatssecretaris Nehabat Albayrak Staatssecretaris van veiligheid en justitie Alcohol Drank- en horecawet Alcohol en criminaliteit SN alcohol als oorzaak van criminaliteit 22 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

23 Openbare dronkenschap Recreatiecriminaliteit Rijden onder invloed Alcohol in het verkeer USE Rijden onder invloed Alcohol verkeer cursus SN Ook buitenlandse equivalenten Alternatieve straf Rijden onder invloed Alcoholbaby s Fas Foetaal alcoholsyndroom Baby s Alcoholbeleid Alcoholverbod Justitiebeleid Overheidsbeleid Alcoholcontrole Opsporingsmethode Ademanalyse Bloedproef Politiele verkeershandhaving Rijden onder invloed Alcoholgebruik Alcoholverslaving Alcoholverslaafden Cad Verslaving Alcoholslot USE Ademanalyse Alcoholverbod Alcoholbeleid Alcoholverslaafden Verslaafden Alcoholgebruik Alcoholverslaving USE Alcoholgebruik Alertering Dreigingsniveau Algemeen beginsel USE Algemeen rechtsbeginsel Algemeen burgerlijk pensioenfonds USE Abp Algemeen rechtsbeginsel Algemeen beginsel Rechtsbeginsel Evenredigheidsbeginsel Algemeen rijksambtenarenreglement USE Arar Algemeen verbindend verklaren Besluit Algemeen verbindend voorschrift USE Bas Algemene arbeidsongeschiktheidswet USE Aaw Algemene beginselen van behoorlijk bestuur USE Abbb Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak SN incl. behoorlijke procesorde en rechtspleging Mensenrechten Rechtspleging Rechtspraak Algemene beginselen van behoorlijke wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Algemene bestuursdienst Centrale overheid Openbaar bestuur Algemene bijstandswet SN tot Abw Rijksgroepsregeling Wwb Bijstand Algemeen SN gehele wereld Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

24 Algemene burgerlijke pensioenwet Abp Pensioen Algemene economie USE Economie Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst USE Aivd Algemene inspectiedienst USE Aid Algemene kinderbijslagwet USE Akw Algemene maatregel van bestuur USE Amvb Algemene nabestaandenwet USE Anw Algemene ouderdomswet USE Aow Algemene plaatselijke verordening USE Apv Algemene rechtsleer USE Rechtstheorie Algemene rekenkamer Adviescollege van de staat Hoge colleges van staat Doelmatigheidstoetsing Europese rekenkamer Rekening en verantwoording Algemene vergadering van aandeelhouders Aandeelhouders Algemene vergadering van de verenigde naties USE Assemblee van de verenigde naties Algemene verkeersdienst USE Verkeerspolitie Algemene voorwaarden Standaardvoorwaarden Voorwaarde Exoneratieclausule Uitleg van de overeenkomst Algemene weduwen- en wezenwet SN tot 1 juli 1996 USE Aww Algemene wet bestuursrecht USE Awb Algemene wet bijzondere ziektekosten USE Awbz Algemene wet inzake rijksbelastingen USE Awr Algerije Afrika Alienatie USE Vervreemding Alimentatie Levensonderhoud Onderhoudsplicht Familierecht Personen- en familierecht Echtscheiding Alleenrechtspraak Unus iudex Kamer bij rechtscollege Rechtspraak Meervoudige rechtspraak Alleenstaande minderjarige asielzoekers USE Ama s Alleenstaanden Allochtone delinquenten Buitenlandse delinquenten Delinquenten Allochtone jeugddelinquenten Allochtonen Allochtonencriminaliteit 24 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

25 Allochtone gedetineerden Buitenlandse gedetineerden Gedetineerden Allochtonen Allochtone jeugddelinquenten Allochtone delinquenten Allochtone jeugdigen Jeugdige delinquenten Allochtone jeugdigen Buitenlandse jeugdigen Allochtonen Jeugdigen Allochtone jeugddelinquenten Ama s Schipholkinderen Allochtonen Buitenlanders Etnische minderheden Afrikanen Antillianen Chinezen Joegoslaven Marokkanen Molukkers Oost-europeanen Surinamers Turken Vietnamezen Zigeuners Achtergelaten vrouwen Allochtone delinquenten Allochtone gedetineerden Allochtone jeugdigen Allochtoon gevangenispersoneel Allochtoon politiepersoneel Asielzoekers Buitenlandse werknemers Minderheden Ras Vluchtelingen Vreemdelingen Allochtonenbeleid Minderhedenbeleid Justitiebeleid Overheidsbeleid Vreemdelingenbeleid Allochtone delinquenten Ras en criminaliteit Allochtoon gevangenispersoneel Gevangenispersoneel Allochtonen Allochtoon politiepersoneel Politiepersoneel Allochtonen Almanak Alternatieve geschillenbeslechting Adr Alternative dispute resolution Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Geschillenbeslechting Arbitrage Bemiddeling Bindend advies Minnelijke schikking Alternatieve jeugdstraf SN voor minderjarigen Taakstraf Dagtraining Halt Intensieve begeleiding Intermediate treatment Leerproject Werkproject Diversion Jeugdmaatregel Jeugdstraf Stop-reactie Alternatieve straf SN Voor meerderjarigen Taakstraf Alcohol verkeer cursus Arbeidstraining Dagboete Isd-maatregel Leerstraf Strafrechtelijke opvang verslaafden Verkeersveiligheidscursus Maatregel Straf Werkstraf Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

26 Alternatieve straftenuitvoerlegging Extramurale executie Dagdetentie Elektronisch toezicht Halfweghuis Huisarrest Intensief reclasseringstoezicht Jeugdwerkinrichting Nachtdetentie Reclasseringsopvangcentrum Shock incarceration Weekendexecutie Straftenuitvoerlegging Alternatieve verbintenis Verbintenis Alternative dispute resolution USE Alternatieve geschillenbeslechting Ama s Alleenstaande minderjarige asielzoekers Amv s Allochtone jeugdigen Asielzoekers Illegale kinderen Ambassade Buitenlandse zaken Diplomatieke dienst Diplomatieke onschendbaarheid Ambtelijk bevel Bevoegd gegeven ambtelijk bevel Strafuitsluitingsgrond Ambtelijke corruptie USE Bestuurlijke corruptie Ambtenaren Overheid Vierde macht Ambtenarenbond USE Vakbond Ambtenarengerecht SN vanaf 1 juli 1992 bij rechtbank Rechtbank Ambtenarenrechtspraak Crvb Rechtspraak Ambtenarenreglement USE Arar Ambtenarenwet Ambtsbericht SN informatie over landen Landeninformatie Ambtsdelict Corruptie Overheidscriminaliteit Schending beroepsgeheim Whistleblowing Witteboordencriminaliteit Ambtseed Eed Ambtsgeheim Beroepsgeheim Geheimhouding Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond USE Aanvullende rechtsgrond Ambtsjubileum Personeelszaken Ambulante hulpverlening Hulpverlening Riagg Amendement Recht van amendement American convention on human rights USE Amr Amerika Midden-amerika Noord-amerika Zuid-amerika Amk Advies- en meldpunt kindermishandeling 26 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie

Rechtspraak in Nederland 2007

Rechtspraak in Nederland 2007 Rechtspraak in Nederland 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

RECHT voor de zorg- en

RECHT voor de zorg- en RECHT voor de zorg- en welzijnsprofessional EDITIE 2015-2016 Hoofdredactie mr. Peter Simons Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional Over de redactie: mr. Carin Graveland-Geijtenbeek (algemene inleiding)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE (VI) Aangeboden 21 mei 2008 KST115813

Nadere informatie

onderzoek p,llgádeig: Urre

onderzoek p,llgádeig: Urre UJ versehiji» Haal jaar september ~Cm 2 2 Ovigráda van onderzoek p,llgádeig: Urre ARCHIEF EXEMPLAAR J NIET MEENEMEN!!!! 1- C/) \Sƒ wetenschappelijk eit %J onderzoek- en I ) documentatie centrum jaargang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 645 Jaarverslag Nationale ombudsman 2000 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 Deel I BEELD VAN DE OVERHEID 15 1 De overheid, gezien

Nadere informatie

Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens

Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens Mensenhandel Aanvullende kwantitatieve gegevens Tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur A.G. Korvinus (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) E.M.H. van Dijk D.A.C. Koster M. Smit bureau nrm den haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Laws Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2014

Jaarbericht Kinderrechten 2014 Jaarbericht Kinderrechten 2014 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2006 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie