Justitiethesaurus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiethesaurus 2012"

Transcriptie

1 Justitiethesaurus 2012 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ)

2

3 Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het standpunt van de Minister van Veiliheid en Justitie weergeeft. Bestelgegevens Exemplaren van deze publicatie kunnen als pdf gedownloaded worden bij:

4 Inhoud Inleiding en handleiding 5 Verantwoording 7 Contactinformatie 11 Thesaurus 13 4 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

5 Inleiding en handleiding Thesaurusdefinitie Eén van de vele definities van een thesaurus luidt als volgt: Een thesaurus is een alfabetisch geordende gestructureerde en gecontroleerde lijst van termen met hun onderlinge (hiërarchische, associatieve en/of semantische) relaties, die wordt gebruikt bij het toegankelijk maken en raadplegen van (geautomatiseerde) informatie. Justitiethesaurus Bij het WODC wordt sinds 1987 gebruikt gemaakt van een geautomatiseerde thesaurus om het documentatiebestand en sinds 2003 om de informatie op de WODC-websites te onsluiten. Het InformatieCentrum Justitie (ICJ) gebruikt sinds 1988 een standaard trefoordenlijst voor het ontsluiten van het documentatiebestand. Vanaf 2002 is met tussenpauzes gewerkt aan de samenstelling van een geautomatiseerde Justititiethesaurus om de toegankelijkheid van zowel justitiële websites als justitiële bibliotheekbestanden (waar onder de bestanden van deelbibliotheken) uit te breiden en te verdiepen. Eind 2009 is deze intensieve operatie tot een bevredigend einde gebracht met als resultaat een eerste volwaardige versie van de Justitiethesarus In de Verantwoording wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de totstandkoming. Deze derde editie (2012) bevat vele aanvullingen en verbeteringen in de relaties tussen de termen. Er staan nog termen in die betreking hebben op de vorm van een publicatie. Het is de bedoeling om deze termen in een volgende editie niet meer voor te laten komen. Het streven is om jaarlijks een nieuwe editie van de Justitiethesaurus in digitale vorm uit te brengen. De thesaurus bevat alle vastgestelde termen in alfabetische volgorde. De termen zijn verdeeld in voorkeurstermen (vet) en verwijstermen (vet en cursief). De verwijstermen verwijzen naar te gebruiken voorkeurstermen. Een term kan bestaan uit één woord (bijv. diefstal) of uit meerdere woorden (bijv. diefstal met geweld). Bij vrijwel elke term wordt aangegeven welke relatie deze term met andere termen heeft. De verschillende soorten relaties worden in de thesaurus met gebruikelijke universele relatieaanduidingen weergegeven. Relatieaanduidingen Relatieaanduidingen in de thesaurus worden hieronder uitgelegd en met voorbeelden verduidelijkt. = Used For = verwijsterm USE = voorkeursterm = Broader Term = hiërarchisch hogere term = Narrower Term = hiërarchisch lagere term Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

6 = Related Term = associatieve/verwante term SN = Scope Note = verduidelijking of afbakening van een term USE en De aanduidingen USE en verwijzen naar voorkeurstermen en terug. Het gaat daarbij om een keuze tussen (bijna)synoniemen of tussen afkortingen en volledige termen. Voorbeelden: Belaging USE Stalking Stalking Belaging Om USE Openbaar ministerie Openbaar ministerie Om, en De aanduidingen (Broader Term), (Narrower Term) en (Related Term) geven de hiërarchische en verwante relaties van voorkeurstermen aan. Voorbeelden: Diefstal Vermogensdelict Autodiefstal Fietsendiefstal Heling Heling Diefstal Vermogensdelict Diefstal SN Een Scope Note (SN) legt het gebruik of de betekenis van een term uit. Voorbeelden: Uitvoerende macht SN alleen i.v.m. scheiding der machten Buitenlands rechtscollege SN rechtscollege zonder Nederlands equivalent 6 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

7 Verantwoording Geschiedenis van de WODC-thesaurus Eind 1986 werd besloten de tot dan toe gebruikte onderwerpenclassificatie van het WODC om te zetten in een flexibeler ontsluitingssysteem genaamd thesaurus. Vier redenen lagen hieraan ten grondslag. In de loop van 1987 zou het documentatiebestand geautomatiseerd worden met behulp van het softwarepakket dat een thesaurusmodule bevatte. De tot dan toe gebruikte classificatie was verouderd en gebruiksonvriendelijk. Een thesaurus dwingt zowel de trefwoordtoekenner als de trefwoordraadpleger dezelfde terminologie te gebruiken waardoor de trefkans groter wordt. Er was bij andere Nederlandse organisaties nog geen trefwoordensysteem of thesaurus op het onderwerpengebied van het WODC beschikbaar. In de loop van 1987 kwam een eerste voorlopige versie van de WODC-thesaurus gereed bestaande uit verschillende deelthesauri per onderwerpengebied. Per 1 september 1987 werd definitief gestart met het geautomatiseerd invoeren in het documentatiebestand. De eerste versie van de WODC-thesaurus die in 1993 in gedrukte vorm verscheen, kon dus meteen met succes toegepast worden. In de jaren daarna groeide de thesaurus mee met het documentatiebestand. Ervaringen, nieuwe onderwerpen, vragen van gebruikers, problemen met toekenning van trefwoorden zorgden door de jaren heen voor de nieuwe bouwstoffen die de thesaurus verbeterden tot een volwaardig product. Vanaf de tweede herziene druk van de WODC-thesaurus (1997) werd ook een geografische thesaurus opgenomen met daarin de (officiële) namen van vrijwel alle landen en werelddelen. In 2003 verscheen de derde herziene druk van de WODCthesaurus (Cahier ). Geschiedenis en verdere ontwikkeling van de Justitiethesaurus In 2002 werd in opdracht van de Directie Informatisering (DI) in het kader van standaardisering van justitiële begrippen de WODC-thesaurus samengevoegd met de trefwoordenlijst van de Centrale Bibliotheek van het departement. Eind 2002 werd bij DI de doorontwikkeling van de justitiebrede thesaurus vanwege bezuinigingen gestopt. In 2003 besloot het WODC om de Justitiethesaurus inhoudelijk door te ontwikkelen. Dit besluit was van belang omdat het WODC de nieuwe Justitiethesaurus ook wilde gaan gebruiken voor de ontsluiting van webcontent binnen nieuwe releases van WODC-websites. Binnen het Tridion-contentmanagamentsysteem (CMS) werd speciaal voor de WODC-websites een thesaurusbeheer en -updatemodule gebouwd waarin een eerste versie van de Justitiethesaurus werd ingelezen. Daarnaast werd een functionaliteit gemaakt voor het betrefwoorden van webcontent en het updaten van de betrefwoording vanuit de thesaurus. Eind 2006 werd in samenwerking met de Directie Voorlichting besloten om de thesaurusfunctionaliteit aan te sluiten bij de rijksbrede blueprint (standaard instellingen voor rijkswebsites). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

8 In de jaren die volgden werd de Justitiethesaurus voor alle justitieorganisaties (inclusief veldorganisaties) als standaardfunctionaliteit binnen het Tridion-CMS beschikbaar gesteld. Ze kregen de mogelijkheid om uit de volledige Justitiethesaurus een selectie van termen (inclusief verwijstermen) te kiezen voor de eigen organisatie. Inmiddels maken meerdere justitieorganisaties (o.a. Raad voor de kinderbescherming, NCTV, CJIB en NFI) en het Wetenschappelijk bureau Om gebruik van deze nieuwe functionaliteit. Dit jaar heeft ook de Kansspelautoriteit zich aangesloten bij de Justitiethesaurus. Er werd ook een mogelijkheid gecreëerd om een exportbestand van de Justitiethesaurus in xml-, en doc-format te kunnen genereren. In de zomer van 2009 is met behulp van een dergelijk exportbestand de Justitiethesaurus ingelezen in de centrale geautomatiseerde bibliotheekcatalogus waarin onder andere ook de catalogus van het WODC-documentatiebestand is geïntegreerd. In 2006 werd in samenwerking met het Informatiecentrum Justitie (ICJ) gestart met opschoning en verdieping van de Justitiethesaurus. Overlappende termen, verouderde termen, onduidelijke afkortingen werden verwijderd of aangepast. Daarnaast werden veel termen door middel van relatieaanduidingen aan elkaar gekoppeld. Het resultaat van deze werkzaamheden vond zijn neerslag in de eerste gedrukte en digitale uitgave van de Justitiethesaurus In 2011 en 2012 zijn deze werkzaamheden voortgezet met als resultaat de Justitiethesaurus Uitgangspunten Bij de Justitiethesaurus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het niveau van de thesaurus wordt afgestemd op gebruikers op wetenschappelijk niveau. De gebruiker en de gebruiksvriendelijkheid zijn van belang. Pre-coördinatief samengestelde termen worden daarom veelvuldig toegepast. De thesaurus is Nederlandstalig. Bij uitzondering worden Engelstalige termen opgenomen als er geen vergelijkbare Nederlandse termen zijn of als de Engelse term het meest gangbaar is. De meest gebruikelijke (internationale) relatieaanduidingen (USE,,,,, en SN) worden gebruikt. De geautomatiseerde thesaurus binnen websites is zodanig ingericht dat bij de keuze van een hogere term () automatisch de hiërarchisch lagere termen () worden meegenomen in de zoekvraag. Dit proces is mede bepalend voor de keuze om een term als of relationele term () op te nemen. De hiërarchische diepte van de thesaurus wordt maximaal vijf niveaus per term. In de meeste gevallen is een diepte van één tot drie niveaus toegepast om de structuur begrijpelijk en doorzichtig te houden. Namen van organisaties op justitieel terrein worden niet uitputtend opgenomen. Geografische termen worden opgenomen tot op het niveau van landennamen. De reeds bestaande Geografische thesaurus is geïntegreerd. Namen van personen worden niet opgenomen met uitzondering van de achternamen van (ex-)bewindslieden van het ministerie van justitie. Persoonsgroepen (bijvoorbeeld: Jeugdigen, Werknemers, Advocaten) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken van informatie. Algemene (hulp)termen (bijvoorbeeld: Kosten, Statistiek, Onderzoek) worden in de thesaurus opgenomen als hulpmiddel bij de ontsluiting en het zoeken. 8 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

9 Vormtrefwoorden (bijvoorbeeld: Proefschrift, Atlas, Nota) worden niet opgenomen. In deze versie van de Justitiethesaurus zijn ze nog wel in beperkte mate aanwezig. Op specialistische gebieden worden inhoudelijk deskundigen en vakbronnen geraadpleegd. Schrijfwijze Voor de juiste schrijfwijze van de termen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste edities van de officiële Woordenlijst van de Nederlandse taal en het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Diakritische tekens en ronde en vierkante haken zijn niet toegepast vanwege de problemen daarmee bij geautomatiseerde toepassing van de thesaurus. Het gebruik van afbreekstreepjes is zoveel mogelijk beperkt om verstoringen in de alfabetische volgorde van de termen te voorkomen. De volgende leestekens worden in beperkte mate toegepast: / en (bij samenstellingen van termen), (bij meervoudsvormen van persoonsgroepen) en. (bij Scope Notes). Bij de keuze van de termen is bij voorkeur de enkelvoudvorm aangehouden. Uitzonderingen zijn termen die betrekking hebben op persoonsgroepen, termen die voornamelijk in meervoudsvorm voorkomen (bijvoorbeeld: Mensenrechten) en termen die in enkelvoudvorm een andere betekenis zouden krijgen. Bronnen Voor het samenstellen van de Justitiethesaurus zijn de volgende bronnen gebruikt: 1 Thesaurus - Het criminaliteitsvraagstuk; gestructureerde standaard trefwoordenlijst / C.J. van Netburg Den Haag: Ministerie van justitie, WODC, 3e herz. dr., Cahier Trefwoordenlijst Den Haag: Ministerie van Justitie, InformatieCentrum Justitie, Fockema Andreae s Juridisch woordenboek / R.D.J. van Caspel en C.A.W. Klijn Groningen/Houten: Noordhoff, 15e dr., Lycaeus juridisch woordenboek / onder red. van F.J. van Eeckhoutte (2012) 5 Buitenlandse aardrijkskundige namen in Nederland / Werkgroep Buitenlandse aardrijkskundige namen II (voorz. R. Rentenaar) s-gravenhage: Sdu, Stichting Bibliographica Neerlandica, Voorzetten, nr Buitenlandse aardrijkskundige namen / Nederlandse Taalunie [Taaluniversum] (2012) 7 Thesaurusbouw; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van G. Riesthuis et al. Den Haag: NBLC, 1992 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

10 8 Trefwoorden; handboek voor opleiding en praktijk / onder red. van P. Stuurman et al. Den Haag: NBLC, 4e druk Rechtspraak; begrippen in de rechtspraak Den Haag, Raad voor de rechtspraak, Van Abdicatie tot Zetelroof; begrippen uit het staatsrecht verklaard doormax de Bok / Max de Bok Den haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, IND begrippen Den Haag, IND, Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

11 Contactinformatie Als u nadere informatie wilt, of als u aanvullingen, op- en aanmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met: Hans van Netburg Ministerie van Justitie WODC - afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) tel Saskia van der Weijde Ministerie van Justitie DBOB InformatieCentrum Justitie (ICJ) tel Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

12

13 Thesaurus

14

15 Aa Accountantadministratieconsulenten Accountants Aanbesteding Europese aanbesteding Bouwrecht Contractbeheer Overeenkomst Aanbeveling Richtlijn Aanbieding Aanbod Aanbod Offerte Aanbieding Aanvaarding Aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Staatsdeelneming Stemrecht Aandelen Belegginginstelling Dividend Effecten Kapitaal Aandelenkapitaal USE Kapitaal Aangifte SN van een strafbaar feit Anonieme aangifte Meldingsplicht Procesverbaal Valse aangifte Aangiftebereidheid Aanhangig maken Rechtsingang Bezwaarschrift Dagvaarding Verzoekschrift Aanhouding SN van verdachten USE Arrestatie Aanhoudingseenheid USE Arrestatieteam Aanknopingsregel USE Conflictenregel Aanmaning USE Ingebrekestelling Aanmeldcentrum Ac Ac-procedure Asielprocedure Opvangcentrum Aanmeldprocedure USE Asielprocedure Aanneming van werk Bijzondere overeenkomst Bouwrecht Aanpassingswet Wet- en regelgeving Aanranding Zedendelict Aanrijding USE Verkeersongeval Aanslag Bomaanslag Terrorisme Aansprakelijkheid SN ook strafrechtelijk Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid voor hulppersonen Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

16 Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid voor zaken Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Dienstenaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Risico-aansprakelijkheid Schuldaansprakelijkheid Staatsaansprakelijkheid Burgerlijk recht/procesrecht Causaliteit Groepsaansprakelijkheid Hoofdelijkheid Ketenaansprakelijkheid Zorgvuldigheidsnorm Aansprakelijkheid van rechtspersonen Aansprakelijkheid Rechtspersoon Aansprakelijkheid voor diensten USE Dienstenaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor dieren Aansprakelijkheid Dieren Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid Gevaarlijke stof Aansprakelijkheid voor hulppersonen Hulppersonen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor kernenergie Aansprakelijkheid Kernenergie Aansprakelijkheid voor kinderen Aansprakelijkheid Kinderen Aansprakelijkheid voor ondergeschikten Aansprakelijkheid Ondergeschikten Aansprakelijkheid voor personen Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor zaken Aansprakelijkheid Goederen Aansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering Centrale verwerking OM Motorrijtuig Aanstelling van personeel Dienstverband Tijdelijk dienstverband Vast dienstverband Arbeidsverhouding Medische keuring Personeelszaken Proeftijd Aanvaarding Aanbod Aanvaring Scheepvaart Aanverwantschap Zwagerschap Familierecht Verwantschapsonderzoek Aanvullend recht Regelend recht Dwingend recht Aanvullende rechtsgrond Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond Vonnis Aanvullende sociale voorziening USE Sociale voorziening Aanvullende werking USE Redelijkheid en billijkheid 16 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

17 Aanwijzing Beleidsregel Openbaar ministerie Richtlijn OM Vervolginsbeleid Aanwijzingsbevoegdheid SN art. 5 ro Aanzetten tot zelfmoord USE Hulp bij zelfdoding Aardgas Delfstof Energie Aardolie USE Olie Aaw SN in 1998 ingetrokken Algemene arbeidsongeschiktheidswet Arbeidsongeschiktheid Wajong-regeling Waz Wia Abbb Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bestuur Legaliteitsbeginsel Rechtmatigheidstoetsing Vertrouwensbeginsel Zorgvuldigheidsnorm Abolitionisme Strafrechthervorming Strafrechttheorie Abortus SN strafbaarheid Afbreking zwangerschap Vbok Zwangerschap Abp Algemeen burgerlijk pensioenfonds Algemene burgerlijke pensioenwet Pensioen Absolute competentie Rechterlijke competentie Abw SN tot USE Algemene bijstandswet Ac USE Aanmeldcentrum Academisch onderwijs USE Hoger onderwijs Acceptatiecriteria SN bij een test-, acceptatie-, of gunningstraject Accijns Belasting Accomodatie USE Gebouw Accountancy Forensische accountancy Accountantadministratieconsulenten USE Aa Accountants Aa Ra Accountantscontrole Jaarrekening Accusatoir proces Inquisitoir proces Strafproces Achtergelaten vrouwen SN in het land van herkomst Allochtonen Vrouwen Achternaam USE Geslachtsnaam Achtervolging Opsporingsmethode Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

18 Achttiende eeuw Geschiedenis Franse revolutie Ac-procedure Asielprocedure Toelatingsprocedure Aanmeldcentrum Acquired immune deficiency syndrome USE Aids Acquis communautaire Gemeenschapsrecht Actiegroep USE Belangenorganisatie Actieonderzoek Onderzoeksmethode Actio pauliana Benadeling schuldeiser Actio popularis Belanghebbenden Acvz Adviescommissie voor vreemdelingenzaken Adviesorgaan Ministerie van veiligheid en justitie Vreemdelingenbeleid Vreemdelingenzaken Ad informandum SN openbaar ministerie USE Voeging Adatrecht USE Gewoonterecht Adel Titulatuur Ademanalyse Alcoholslot Blaasproef Alcoholcontrole Criminalistiek Adhd Attention deficit hyperactivity disorder Afwijkend gedrag Psychische stoornis Administratief beroep Kroonberoep Bestuursrechtspraak Administratief procesrecht USE Bestuursprocesrecht Administratief recht USE Bestuursrecht Administratief recht/procesrecht Bestuursprocesrecht Bestuursrecht Bestuursstrafrecht Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften USE Wet mulder Administratieve boete USE Bestuurlijke boete Administratieve lasten Kosten Administratieve organisatie Organisatie Bewaarplicht Administratieve rechtbank Rechtbank Administratieve rechtspraak USE Bestuursrechtspraak Administratieve rechtspraak in belastingzaken USE Belastingrechtspraak Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen USE Arob Adolescenten SN vanaf 12 jaar Jeugdigen 18 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

19 Adolescentenstrafrecht SN nieuwe wetgeving 15- tot 23- jarigen Jeugdstrafrecht Strafrecht Adoptanten USE Adoptiefouders Adoptie Interlandelijke adoptie Familierecht Personen- en familierecht Adoptie buitenlandse kinderen Stiefouderadoptie Asaa RvdK Illegale adoptie Sav Via Adoptie buitenlandse kinderen Adoptie Adoptiefouders Adoptanten Ouders Adoptiestudie Biologische criminologie Adr USE Alternatieve geschillenbeslechting Adresboek Adv Arbeidsduurverkorting Arbeidstijd Advies Preadvies Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening USE Akj Advies- en meldpunt kindermishandeling USE Amk Adviesbureau Adviescollege van de staat Algemene rekenkamer Raad van state Adviescommissie voor vreemdelingenzaken USE Acvz Adviesorgaan Acvz Raad voor de volksgezondheid en zorg Ser Wrr Advisering Advocaten Piketadvocaten Raadslieden Verdedigers Landsadvocaten Advocatuur Procureurs Rechters-plaatsvervangers Verdediging Advocaten-generaal Ag Landelijke ressortelijke organisatie Openbaar ministerie Advocatentuchtrecht Tuchtrecht Advocatenwet Advocatuur Sociale advocatuur Advocaten Geheimhoudersgesprek Orde van advocaten Rechtshulp Afbetaling Koop op afbetaling Consumentenkrediet Huurkoop Afbreking zwangerschap USE Abortus Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

20 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state Bestuursrechtspraak Afdoening buiten proces USE Strafbeschikking Afdreiging USE Afpersing Afghanistan Azie Afhankelijkheidsanalyse Informatiesysteem Risicoanalyse Afkoelingsperiode Bedenktijd Colportage Afkondiging Bekendmaking Afkoop Levensverzekering Polis Afluisteren SN i.v.m. opsporing Aftappen Opnemen Richtmicrofoon Telefoontap Opsporingsmethode Geheimhoudersgesprek Notificatie aan verdachten Afm Autoriteit financiele markten Inspectiedienst Beleggingsfraude Toezicht op financieel verkeer Verzekeringsfraude Afpersing Afdreiging Chantage Knevelarij Vermogensdelict Bedreiging Vrijheidsberoving Afr African charter human and people s rights Mensenrechten Afrekening SN tussen delinquenten USE Liquidatie African charter human and people s rights USE Afr Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina faso Burundi Centraal-afrikaanse republiek Congo Djibouti Egypte Equatoriaal-guinea Eritrea Ethiopie Gabon Gambia Ghana Guinee Guinee-bissau Ivoorkust Kameroen Kenia Lesotho Liberia Libie Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauretanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Oeganda Rwanda Senegal Sierra-leone Somalie Sudan 20 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

21 Swaziland Tanzania Togo Tsjaad Tunesie Zambia Zimbabwe Zuid-afrika Afrikanen Somaliers Allochtonen Afschrikking Generale preventie Strafdreiging Strafrechttheorie Afstamming Verduistering van staat Personen- en familierecht Bloedverwantschap Moederschap Natuurlijke kinderen Vaderschap Wettigheid van kinderen Asaa RvdK Verwantschapsonderzoek Afstand doen SN van kinderen Asaa RvdK Afstand van instantie SN burgelijk procesrecht Dagvaarding Afstand van recht Kwijtschelding Afstand van verhaalsrecht USE Subrogatie Afstand, screening pleegzorg, adoptie en afstamming RvdK USE Asaa RvdK Aftappen USE Afluisteren Afvalcriminaliteit USE Milieucriminaliteit Afvalstof Chemische afvalstof Kernafval Milieugevaarlijke stof Afvloeiingsregeling Gouden handdruk kantonrechtersformule Ontbindingsvergoeding Arbeidsovereenkomst Afwezigheid SN van personen USE Vermiste personen Afwezigheid van alle schuld USE Avas Afwijkend gedrag Asociaal gedrag Normafwijkend gedrag Onmaatschappelijk gedrag Probleemgedrag Gedrag Adhd Agressie Autisme Delinquent gedrag Gedragsstoornis Pdd-nos Status offenders Afwijzing van ex-gedetineerde SN door werkgevers Sociale gevolgen van detentie Arbeidsbemiddeling Ex-gedetineerden Afzondering SN van gedetineerden USE Eenzame opsluiting Ag USE Advocaten-generaal Agenten USE Politiepersoneel Agentschap Agentuurovereenkomst Bijzondere overeenkomst Handelsagenten Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

22 Agrarisch grondverkeer Landbouw Ruimtelijke ordening Faillissement Schuldsanering Surseance van betaling Agrarisch recht Landbouw Pachtwet Agressie Afwijkend gedrag Geweld Aid Aids Aidstest Aivd Ajb Akj Algemene inspectiedienst Bijzondere opsporingsdienst Landbouw Visserij Acquired immune deficiency syndrome Hiv-infectie Human immunodeficiency virus Ziekte Bloed Medische zorg Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst Binnenlandse veiligheidsdienst Bvd Inlichtingendienst Arrondissementaal justitieel beraad Driehoeksoverleg Regionale politie Regioparket Veiligheidshuis Advies- en klachtenbureau jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Akkoord SN i.v.m. faillissement / surseance van betaling Akkoord van schengen USE Schengen-akkoord Akte SN niet burgerlijke stand Authentieke akte Onderhandse akte Document Executoriale titel Polis Protocol Zegel Akte van de burgerlijke stand Burgerlijke stand Akw Algemene kinderbijslagwet Volksverzekering Kinderbijslag Al qaida Terroristische groepering Alarmmelding SN bij politie of bewakingsdienst Beveiliging Melding Meldkamer Alarmsysteem USE Technopreventie Albanie Oost-europa Albayrak SN voormalig staatssecretaris Nehabat Albayrak Staatssecretaris van veiligheid en justitie Alcohol Drank- en horecawet Alcohol en criminaliteit SN alcohol als oorzaak van criminaliteit 22 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

23 Openbare dronkenschap Recreatiecriminaliteit Rijden onder invloed Alcohol in het verkeer USE Rijden onder invloed Alcohol verkeer cursus SN Ook buitenlandse equivalenten Alternatieve straf Rijden onder invloed Alcoholbaby s Fas Foetaal alcoholsyndroom Baby s Alcoholbeleid Alcoholverbod Justitiebeleid Overheidsbeleid Alcoholcontrole Opsporingsmethode Ademanalyse Bloedproef Politiele verkeershandhaving Rijden onder invloed Alcoholgebruik Alcoholverslaving Alcoholverslaafden Cad Verslaving Alcoholslot USE Ademanalyse Alcoholverbod Alcoholbeleid Alcoholverslaafden Verslaafden Alcoholgebruik Alcoholverslaving USE Alcoholgebruik Alertering Dreigingsniveau Algemeen beginsel USE Algemeen rechtsbeginsel Algemeen burgerlijk pensioenfonds USE Abp Algemeen rechtsbeginsel Algemeen beginsel Rechtsbeginsel Evenredigheidsbeginsel Algemeen rijksambtenarenreglement USE Arar Algemeen verbindend verklaren Besluit Algemeen verbindend voorschrift USE Bas Algemene arbeidsongeschiktheidswet USE Aaw Algemene beginselen van behoorlijk bestuur USE Abbb Algemene beginselen van behoorlijke rechtspraak SN incl. behoorlijke procesorde en rechtspleging Mensenrechten Rechtspleging Rechtspraak Algemene beginselen van behoorlijke wet- en regelgeving Wet- en regelgeving Algemene bestuursdienst Centrale overheid Openbaar bestuur Algemene bijstandswet SN tot Abw Rijksgroepsregeling Wwb Bijstand Algemeen SN gehele wereld Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

24 Algemene burgerlijke pensioenwet Abp Pensioen Algemene economie USE Economie Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst USE Aivd Algemene inspectiedienst USE Aid Algemene kinderbijslagwet USE Akw Algemene maatregel van bestuur USE Amvb Algemene nabestaandenwet USE Anw Algemene ouderdomswet USE Aow Algemene plaatselijke verordening USE Apv Algemene rechtsleer USE Rechtstheorie Algemene rekenkamer Adviescollege van de staat Hoge colleges van staat Doelmatigheidstoetsing Europese rekenkamer Rekening en verantwoording Algemene vergadering van aandeelhouders Aandeelhouders Algemene vergadering van de verenigde naties USE Assemblee van de verenigde naties Algemene verkeersdienst USE Verkeerspolitie Algemene voorwaarden Standaardvoorwaarden Voorwaarde Exoneratieclausule Uitleg van de overeenkomst Algemene weduwen- en wezenwet SN tot 1 juli 1996 USE Aww Algemene wet bestuursrecht USE Awb Algemene wet bijzondere ziektekosten USE Awbz Algemene wet inzake rijksbelastingen USE Awr Algerije Afrika Alienatie USE Vervreemding Alimentatie Levensonderhoud Onderhoudsplicht Familierecht Personen- en familierecht Echtscheiding Alleenrechtspraak Unus iudex Kamer bij rechtscollege Rechtspraak Meervoudige rechtspraak Alleenstaande minderjarige asielzoekers USE Ama s Alleenstaanden Allochtone delinquenten Buitenlandse delinquenten Delinquenten Allochtone jeugddelinquenten Allochtonen Allochtonencriminaliteit 24 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

25 Allochtone gedetineerden Buitenlandse gedetineerden Gedetineerden Allochtonen Allochtone jeugddelinquenten Allochtone delinquenten Allochtone jeugdigen Jeugdige delinquenten Allochtone jeugdigen Buitenlandse jeugdigen Allochtonen Jeugdigen Allochtone jeugddelinquenten Ama s Schipholkinderen Allochtonen Buitenlanders Etnische minderheden Afrikanen Antillianen Chinezen Joegoslaven Marokkanen Molukkers Oost-europeanen Surinamers Turken Vietnamezen Zigeuners Achtergelaten vrouwen Allochtone delinquenten Allochtone gedetineerden Allochtone jeugdigen Allochtoon gevangenispersoneel Allochtoon politiepersoneel Asielzoekers Buitenlandse werknemers Minderheden Ras Vluchtelingen Vreemdelingen Allochtonenbeleid Minderhedenbeleid Justitiebeleid Overheidsbeleid Vreemdelingenbeleid Allochtone delinquenten Ras en criminaliteit Allochtoon gevangenispersoneel Gevangenispersoneel Allochtonen Allochtoon politiepersoneel Politiepersoneel Allochtonen Almanak Alternatieve geschillenbeslechting Adr Alternative dispute resolution Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Geschillenbeslechting Arbitrage Bemiddeling Bindend advies Minnelijke schikking Alternatieve jeugdstraf SN voor minderjarigen Taakstraf Dagtraining Halt Intensieve begeleiding Intermediate treatment Leerproject Werkproject Diversion Jeugdmaatregel Jeugdstraf Stop-reactie Alternatieve straf SN Voor meerderjarigen Taakstraf Alcohol verkeer cursus Arbeidstraining Dagboete Isd-maatregel Leerstraf Strafrechtelijke opvang verslaafden Verkeersveiligheidscursus Maatregel Straf Werkstraf Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Justitiethesaurus

26 Alternatieve straftenuitvoerlegging Extramurale executie Dagdetentie Elektronisch toezicht Halfweghuis Huisarrest Intensief reclasseringstoezicht Jeugdwerkinrichting Nachtdetentie Reclasseringsopvangcentrum Shock incarceration Weekendexecutie Straftenuitvoerlegging Alternatieve verbintenis Verbintenis Alternative dispute resolution USE Alternatieve geschillenbeslechting Ama s Alleenstaande minderjarige asielzoekers Amv s Allochtone jeugdigen Asielzoekers Illegale kinderen Ambassade Buitenlandse zaken Diplomatieke dienst Diplomatieke onschendbaarheid Ambtelijk bevel Bevoegd gegeven ambtelijk bevel Strafuitsluitingsgrond Ambtelijke corruptie USE Bestuurlijke corruptie Ambtenaren Overheid Vierde macht Ambtenarenbond USE Vakbond Ambtenarengerecht SN vanaf 1 juli 1992 bij rechtbank Rechtbank Ambtenarenrechtspraak Crvb Rechtspraak Ambtenarenreglement USE Arar Ambtenarenwet Ambtsbericht SN informatie over landen Landeninformatie Ambtsdelict Corruptie Overheidscriminaliteit Schending beroepsgeheim Whistleblowing Witteboordencriminaliteit Ambtseed Eed Ambtsgeheim Beroepsgeheim Geheimhouding Ambtshalve aanvulling van rechtsgrond USE Aanvullende rechtsgrond Ambtsjubileum Personeelszaken Ambulante hulpverlening Hulpverlening Riagg Amendement Recht van amendement American convention on human rights USE Amr Amerika Midden-amerika Noord-amerika Zuid-amerika Amk Advies- en meldpunt kindermishandeling 26 Justitiethesaurus 2012 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Justitiethesaurus 2014

Justitiethesaurus 2014 Justitiethesaurus 2014 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Justitiethesaurus 2013

Justitiethesaurus 2013 Justitiethesaurus 2013 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export

Regionale vooruitzichten Sub-Sahara Afrika - bijlage Percentage grondstoffen in goederen export Tabel 1: Indicatoren voor economische structuur Aantal inwoners (mln) Grootte van economie (USD mrd) Grootte van economie (% van wereld BBP) Percentage grondstoffen in goederen export Percentage grondstoffen

Nadere informatie

Missionair Centrum Heerlen

Missionair Centrum Heerlen Plaatsingslijst Verzameling Missionair Centrum Heerlen Archiefnummer: 646 Archiefnaam: MCH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Verzameling van instelling Datering: 1961-2003 Katholiek

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Justitiethesaurus mutatielijst ( )

Justitiethesaurus mutatielijst ( ) Justitiethesaurus mutatielijst (2015-2016) Nieuwe voorkeurstermen, verwijstermen en scope notes Autoriteit persoonsgegevens (nieuwe voorkeursterm) UF College bescherming persoonsgegevens (voorkeursterm

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Justitiethesaurus 2016

Justitiethesaurus 2016 Justitiethesaurus 2016 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 9 Jongeren en criminaliteit Annette van Rijn (WODC), Frits Huls (CBS) en Aslan Zorlu (WODC)

Bijlagen bij hoofdstuk 9 Jongeren en criminaliteit Annette van Rijn (WODC), Frits Huls (CBS) en Aslan Zorlu (WODC) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 9 Jongeren en criminaliteit

Nadere informatie

Justitiethesaurus 2015

Justitiethesaurus 2015 Justitiethesaurus 2015 Gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie Samengesteld door: C.J. van Netburg (WODC) m.m.v. S.Y. van der Weijde (ICJ) Deze uitgave betekent niet dat de inhoud ervan het

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 no. 16 Landsbesluit van de 13 de april 2011 tot vaststelling van een visumplicht voor de Jamaicaanse en Guyanese nationaliteit conform artikel 3, eerste

Nadere informatie

Geregistreerde Exporteur (REX) APS

Geregistreerde Exporteur (REX) APS Geregistreerde Exporteur (REX) APS Inhoud Inleiding Wettelijke bepalingen Het REX-systeem Inleiding Artikelen: 70, 72, 78-93, 99-109 Bijlagen: 22-06, 22-07 en 22-20 Wettelijke bepalingen Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 27 tot en met 211 Maart 212 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

Schijnhuwelijken en schijnrelaties

Schijnhuwelijken en schijnrelaties Factsheet 215- Schijnhuwelijken en schijnrelaties Auteur: R.P.W. Jennissen, I. Kulu-Glasgow, W.Y.J. Liu, T. Niehof en M. Smit 1 November 215 Inleiding Schijnrelaties zijn relaties 2 die worden aangegaan

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

WODC. Thesaurus. Cahier 2003/1. Het Criminaliteitsvraagstuk Gestructureerde standaard trefwoordenlijst. 3 e herziene druk

WODC. Thesaurus. Cahier 2003/1. Het Criminaliteitsvraagstuk Gestructureerde standaard trefwoordenlijst. 3 e herziene druk Cahier 2003/1 WODC Thesaurus Het Criminaliteitsvraagstuk Gestructureerde standaard trefwoordenlijst Samenstelling: C.J. van Netburg 3 e herziene druk Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum III

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2004 tot en met Datum 30 maart 2009 ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 24 tot en met 28 Datum 3 maart 29 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 24-28 1.1.

Nadere informatie

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017

Female Cancer Foundation. Strategie 2013-2017 Female Cancer Foundation Strategie 2013-2017 Missie Female Cancer Foundation FCF levert een zichtbare en erkende bijdrage aan een wereld zonder baarmoederhalskanker middels preventieve screening & behandeling,

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers

Voorwoord. De redactie Januari 2014. Sdu Uitgevers Voorwoord In deze Sdu Wettenverzameling Awb Bestuurs(proces)recht is de wet- en regelgeving opgenomen die onmisbaar is om juridische vragen en problemen te behandelen in de rechtspraktijk van het algemeen

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD NL FR FR EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2010 COM(2010)342 definitief 2010/0189 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING (EU) nr..../... VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012

Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012 Factsheet 214-5 Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 212 Aantal bezwaarschriften, gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen Auteur: M. ter Voert Oktober 214 Dit factsheet geeft ontwikkelingen

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

ADOPTIE. Trendsen analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met Maart 201 2

ADOPTIE. Trendsen analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2007 tot en met Maart 201 2 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trendsen analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 007 tot en met 0 Maart 0 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie

HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936. Versnelde MDG-realisatie HGIS Vraag 20 : Wat zijn de uitgaven per partnerland per thema in 2008 en 2009? Opsteller : Joke van Hagen 5936 ODA UITGAVEN PARTNERLANDEN 2008 Versnelde MDG-realisatie Bangladesh Kenia 2.07 Goed bestuur

Nadere informatie

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren

Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen over de jaren 26-21 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9 Leeswijzer Gebruikte afkortingen V IX Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1 Inhoud 3 1 Basisstructuur van het recht 9 1.1 De basisstructuur van het recht 9 1.2 Objectief en subjectief

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage.

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. Inhoud c n ~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. C2 Taakverdeling bij de afhandeling van visum- A412 aanvragen, ingediend vanuit het buitenland,

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de

Nadere informatie

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane

Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane Invoermogelijkheden voor rijst die worden beheerd door de Douane in dit document vindt u: Een overzicht van douanecontingenten Een overzicht van bijzondere invoermogelijkheden, beheerd door de Douane Een

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal uitgewerkte of overbodige wetten in te trekken; Intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.11.2016 COM(2016) 717 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de gegevens met betrekking tot de budgettaire

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts c 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programme... 4 a. Begrippen binnen YEP... 4 b. Doelstellingen YEP... 5 c. Inzet Young Expert...

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden)

Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden) Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden) Introductie Bij het onderwerp Grenzen & Identiteit heb ik ervoor gekozen om weinig klassikaal/frontaal te behandelen. Over de Europese Unie had ik een aparte

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179)

Juridisch secretariaat 3 JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) JURIDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE08.3/CREBO:50179) sd.cse08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66703 22 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2017, 2017-0000178467,

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gegevens met betrekking tot de begrotingsgevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie