Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!"

Transcriptie

1 Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1

2 2

3 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9 1.1 Aanleiding DoorVWSgeformuleerdeonderzoeksvragen Scopevanhetonderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer Resultaten*en*effecten*van*de*Wet*Ovoz*...* Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetreguliereregime KostenenbatenvandeWetOvoz Beantwoording*onderzoeksvragen*en*aanbevelingen*...* Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeopsporingenaanschrijving Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeboeteopleggingeninning ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeambtshalveverzekeringenpremieS inning/incasso Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeterugkeernaarhetregulieresysteem ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdekostenenbatenvandeWetOvoz...46 Bijlage* *Interviews*en*focusgroepen*...*47 Interviews...47 Thematischefocusgroep...47 Overkoepelendefocusgroep

4 4

5 Samenvatting& Op15maart2011isdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(WetOvoz)inwerking getreden.dezewetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben, optesporenenmetbehulpvanvervolgactieshetaantalonverzekerdenterugtedringen. HetministerievanVWSheeftverzochteenevaluatieonderzoekuittevoerennaardeeffectiviteitvanhet opsporingsmechanismevandewetovozwaarintweehoofdvragencentraalstaan: Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? BijdebeantwoordingvandeonderzoeksvragenisgekekennaardeonderdelenvandeWetOvoz: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem De#regeling#is#onomwonden#effectief#en#efficiënt#in#het#reduceren#van#het#aantal#onverzekerden# OpbasisvandetotnutoebehaalderesultatenishetsysteemvanopsporingenaanschrijvingvandeWetOvoz zeerdoeltreffendtenoemen.sindsdeinwerkingtredingvandesystematiekishetdestijdsgenoemdeaantal vermeendeonverzekerdenmet90%gereduceerd.daarenbovenwaservoordeinwerkingtredingvandewet OvozgeeneenduidigzichtopdeomvangvandepopulatieonverzekerdeninNederland.Hetsysteemvande WetOvozheeftmeerinzichtgegevenindeomvang,aanwasenuitstroomvandepopulatie. Indeperiodemaart2011totenmetjuni2014zijn personenaangeschrevenomdatzevermeend onverzekerdwaren.vandiegroepzijn personeninmiddelsingeschrevenbijeenverzekeraarenblijken personennietverzekeringsplichtigtezijn.Eenkleinegroep(2.259personen)isterechtonverzekerd denkaangemoedsbezwaarden,geëmigreerden,ofalsactievemilitairingeschreven.derestis actief onverzekerd,enzitinhetprocesvandewetovoz. De#effectiviteit#van#de#Wet#Ovoz#is#deels#afhankelijk#van#andere#domeinen,#daar#zijn#dan#ook#de#belangrijkste# verbeteringen#te#realiseren# Naasthetsucceszijner nudefasevanfinetunenaanbreekt verbeteringenaantebrengeninde opsporingssystematiek.deeffectiviteitvandeopsporingisinbelangrijkemateafhankelijkvandekwaliteitvan gegevensuitdebasisregistratiepersonen(brp).debrpbestaatuitdegemeentelijkegba s,degbas Verstrekkingsvoorziening(GBASV)endeRegistratieNietSIngezetenen(RNI). DeSVBgebruiktinformatieuitdezeregistratiesincombinatiemetgegevensvanondermeerDUOenvanhet UWVomdaarmeehetAWBZSverzekerdenbestandoptestellen.DeSVBvergelijktditbestandmethet ReferentiebestandVerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)waarvoordezorgverzekeraarsverantwoordelijk zijn.opbasisvandiebestandsvergelijkingwordenvermeendonterechtonverzekerdengeïdentificeerden aangeschreven.deonderzoekersconstaterendatergeredetwijfelbestaatoverdeaccuraatheidvandebpr gegevens.erwordendoordeuitvoeringsorganisaties(svb,zorginstituutnederlandencjib) vervuilde gegevensgebruikt. 5

6 Bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmetnamevoorbijpersonendiekortdurendin Nederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreveninhetBRPennietmeerhebben uitgeschreven.hetgrootseprobleembijdeze vervuilde BRPgegevensisdatdezenietmeerinNederland verblijvendepersonenonnodigdeheleketenvandewetovozinrollenen(soms)hetheleprocesdoorlopen. EenveiligheidsventielindeketenvandeWetOvozomvervuildegegevenssystematischvroegtijdiguithet procesteverwijderenontbreekt.opbasisvaninterviewsendataanalyseaandevoorkantenachterkantvan deketenvandewetovozzijninschattingenmogelijkvandegroependieonterechtwordenaangeschrevenen deelsuiteindelijkonterechthetprocesdoorlopen.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalenidentificeren vandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Binnen#de#systematiek#van#de#Wet#Ovoz#zijn#kleine#reparaties#in#het#proces#mogelijk#met#beperkte# verbetermogelijkheden# Hetsuccesvanderegelingzithemvoornamelijkindeaanschrijving,doordatmensenzichgaanverzekerenof hunawbzsstatusbetwisten.hetboetesregimeheeftdaarbijeenpreventievewerking.inhetvervolgtraject levertdeboeteweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandewetovoz,omdatnaopleggenvande boetemaarweinigmensenovergaantothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten vandeboetesendepremievoordeambtshalveverzekeringmager,maarvanwegede vervuilde BRP gegevensisditwelverklaarbaar.hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandeboetesstrektzichuitover negenmaandennadatiemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeen persoonwordtaangebeld,ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s)naongeveer9 maanden. Bijdeovergangnaardereguliereverzekeringconstaterenzorgverzekeraarsdatdebetaaldisciplinevaneen deelvandepopulatievoormaligonverzekerdenslechtis.ditzijnpotentiëleinstromersvoorde wanbetalersregeling.geletophetmomentvaninwerkingtredingendedoorlooptijdvandewetovozworden deeersteeffectenopdewanbetalersregelingvanafq12014enverderzichtbaar. Antwoorden#op#de#onderzoeksvragen:# 1.Hetsysteemvanopsporingisinhogematedoeltreffendendoelmatiggeweest.Nogsteedszorgtde systematiekvandewetovozervoordatonverzekerdenwordenaangeschreven,waarnaeengrootdeelzich verzekert.daarnaastwordensommigemensenonterechtaangeschreven.indiezinkanhetsysteemvan opsporingwordenverbeterd. 2.Deeffectenvandewetsindsdeinvoeringzijneerstenvooraldatdegroeponverzekerdendrastischis gereduceerd,waardoorveelverzekeringsplichtigenbijdragenaandegewenstesolidariteitbinnende Zorgverzekeringswet.BovendienheeftdeWetOvozgezorgdvoormeerinzichtindegroepmensendieniet verzekeringsplichtigzijn(geenaanspraakopvolksverzekeringen).dielaatstegroepismomenteelnietscherpaf tebakenen.daaromiseenongewenstneveneffectvandewetovozdatsommigemensensomsonterechthet procesinrollen. Deconclusiesleidentoteenaantalaanbevelingen.Deaanbevelingenzijninhetslothoofdstukgeformuleerd meteentoelichting.dezesamenvattinggeeftdeaanbevelingenincompactebullets: SVergrootdekwaliteitvanhetBasisregisterPersonenomtevoorkomendatnietSverzekeringsplichtigen onterechtwordenaangeschreven. SVerbeterdeopsporingdoorextragegevensoverdestatusvanbuitenlandsestudentenoptenemenuitde registratiesvanonderwijsinstellingen. 6

7 SProbeer nogvoordeeersteaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland viadatamininggroepente identificerenwaareerstaanvullendonderzoeknaarwordtgedaanomverblijfstatus,woonsituatieeneventuele verzekeringsplichtteachterhalen. SOnderzoekofdebestaandetermijnrondboeteopleggingeninningkanwordenverkort,omzoeerderinhet procestoteenfysiekcontactmomenttussendedeurwaarderendevermeendonverzekerdetekomen. SOnderzoekofheteerderefysiekecontactookopeenanderewijzekanwordengeorganiseerd,bijvoorbeeld doordeinzetvansociaalrechercheurs,zodatgemeenteninvullingkunnengevenaanhunonderzoeksplicht. SZetpersonendiehunboetesnietbetaaldhebbenpasdoornaardeambtshalveverzekeringalsduidelijkisdat zenoginnederlandverblijven. SVerdeeldekleinegroepambtshalveverzekerdennietlangerover9concerns,maarbrengzeonderbijéén verzekeraar. SMaakbetergebruikvaninformatiedielopendehetprocesvandeWetOvozbeschikbaarkomtoverpersonen. SHoumensendienietofnauwelijksbetalingenvoorboeteen/ofpremiehebbenvoldaanindeambtshalve verzekeringtotdatduidelijkisdatdeverzekerdedaadwerkelijkbestaat,innederlandverblijfteninstaatisde regulierezorgverzekeringspremietebetalen. SMonitorstructureelinhoeverreexSonverzekerdendoorstromennaardewanbetalersregeling. 7

8 8

9 1 Inleiding& 1.1 Aanleiding& HetNederlandsestelselvansocialeziektekostenverzekeringen1isopgebouwduittweegroteblokken: Erbestaateenverzekeringvanrechtswegevoordegehelebevolkingvoordelangdurigezorg,geregeld indealgemenewetbijzondereziektekosten(awbz).deawbzvergoedtdekostenvanlangdurige zorgvoormensenmeteenernstigebeperkingdooreenhandicap,chronischeziekteofouderdom. Indetweedeplaatsiserdeverzekeringtegendekostenvanopherstelgerichtezorg.Hiervoorzijn mensenverplichtzichteverzekeren.dieisopgenomenindezorgverzekeringswet(zvw). MetdesocialeverzekeringenvandeAWBZendeZvwzorgenweerinNederlandvoordatiedereendiedaar rechtopheeft,denoodzakelijkezorgopeenbetaalbaremanierkrijgt. Solidariteit zowelvoorwatbetreftziekterisico salsinkomensverschillen vormtdebasisvoordezesociale ziektekostenverzekeringen.daarombetalenmensenookophetmomentdatzenietziekzijnengeenzorg nodighebbenmeeaandeverzekeringen.dezvwwordtvoorhetovergrotedeelgefinancierduiteennominale premieeneeninkomensafhankelijkebijdrage,diewordtgeïnddoordebelastingdienst.denominalepremie betalenverzekerdenrechtstreeksaandezorgverzekeraardiezijzelfhebbenuitgekozen.dezorgverzekeraars bepalenzelfdepremiehoogtevandedoorhenuitgevoerdezorgverzekering.omtevoorkomendatde financiëletoegankelijkheidvandezorgingevaarkomt,isdezorgtoeslaginhetlevengeroepen.dezebiedteen inkomensafhankelijketegemoetkomingindekostenvandenominalepremie.zoishetstelselsolidairenkan iedereenverzekerdzijntegendekostenvannoodzakelijkezorg. DeAWBZiseenverzekeringvanrechtswege.Datbetekent enkeleuitzonderingendaargelaten datmensen automatischverzekerdzijnwanneerzijofwelinnederlandwonenofwelaandenederlandseloonbelastingzijn onderworpen.voordezvwzijnmensennietautomatischverzekerd.zijmoetendieverzekeringafsluitenbij eenzorgverzekeraardiezijzelfkiezen.demeestemensendieawbzsverzekerdzijn,zijnverzekeringsplichtig voordezvw.veruithetgrootstedeelvandenederlandsebevolkingsluiteenzorgverzekeringafenbetaalt (maandelijks)nominalepremieaaneenzorgverzekeraar.intotaalwarenerper1juli201416,8miljoenzvws verzekerden.verzekeringsplichtigendienietaanhunzvwsverzekeringsplichtvoldoenennalateneen zorgverzekeringsovereenkomsttesluiten,zijnonterechtonverzekerd.erzijnookmensenterechtonverzekerd, zoalsdiplomaten,medewerkersvanvolkenrechtelijkeorganisatiesofbuitenlandsestudentendietijdelijkin Nederlandverblijvenéngeenbijbaantjehebben. Ommeerdereredenenishetongewenstalsverzekeringsplichtigenzichonttrekkenaandeverzekeringsplicht Indeeersteplaatskanhetnaregevolgenhebbenvoordeonverzekerdenzelf.Iedermenskan geconfronteerdwordenmeteenernstigeziekteofeenongeval.enmeestalzaldezeonverzekerdeniet instaatzijndekostenvandiezorgzelftebetalen.dezorgverzekeringbiedtbeschermingtegen financiëlegevolgenvandergelijkegebeurtenissen. Tentweedeisereenbelangvoordesolidariteitbinnenhetsocialeverzekeringssysteem.Meedoenis deleidendegedachte,ookwanneerjehetnietnodighebt. 1 TekstgrotendeelsontleendaanVerzekerdenmonitor2013,MinisterievanVWS(DenHaag,november2013) 9

10 3. Tenslottegeldtdatonverzekerdzijnmogelijkgevolgenheeftvoordevolksgezondheidomdat onverzekerdenzorgzoudenkunnenmijden/uitstellen,enopeenlatermomentdegezondheidszorg metonnodigekostenopzadelen. Omtevoorkomendatverzekeringsplichtigenzoudennalateneenzorgverzekeringtesluiten,wasindeZvwin 2006eensanctieopgenomendiehetvoorverzekeringsplichtigenonaantrekkelijkmaaktezichaande verzekeringsplichtteonttrekken.verzekeringsplichtigendiezichniettijdigverzekerdenwareneen (bestuurlijke)boeteverschuldigdterhoogtevan130%vandepremieoverdetermijnwaaroverzijhadden nagelatenzichteverzekeren,meteenmaximumvanvijfjaar2.debestuurlijkeboetebijtelateaanmeldingliep daardoorsteedsverderop. Hetsysteemmetdeoplopendebestuurlijkeboetefunctioneerdeindepraktijknietgoed.Inmaart2011is daaromdewetopsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(wetovoz)inwerkinggetreden. DezeWetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben,opte sporenenzohetaantalonverzekerdenterugtedringen.concreetomvatdewetovozdevolgende 3 maatregelen : AanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandindienopbasisvandebestandvergelijkingdoordeSVB blijktdateenburger mogelijk onterechtgeenzorgverzekeringheeft. Boetesysteem indiennadetweedebestandsvergelijkingblijktdateenverzekeringsplichtigezichniet heeftverzekerdvolgteenboete.deboeteiswettelijkbepaald4enbedraagt 332,25.Hiervoor ontvangtdeonverzekerdevanhetcentraaljustitieelincassobureau(cjib)eenacceptgirokaart,nade derdebestandsvergelijkingvolgteentweedewettelijkbepaaldeboetevan 332,25. AmbtshalveverzekeringdoorhetZorginstituutNederlandindienbijeenvolgendebestandsvergelijking blijktdatonverzekerdennogaltijdonverzekerdzijn,waarbijdebetrokkenegedurendeeenperiode vantwaalfmaandeneenbestuursrechtelijkepremieverschuldigdisterhoogtevan100%vande standaardpremie.dezeambtshalveverzekeringwilzeggendathetzorginstituutnederlandde bewustepersoonopbasisvandeambtshalveverzekeringonderbrengtbijéénvandenederlandse zorgverzekeraars. Nadeperiodevan12maandenstoptdeambtshalveverzekeringenkandevoormaligonverzekerdeper prolongatiedatumvandeverzekeringeigenstandigeenandereverzekeringafsluiten.indiendevoormalig onverzekerdeopdatmomentnietsdoetblijftdezepersoonverzekerd(opbasisvaneenreguliereverzekering) bijdeaangewezenverzekeraar. Indiendevoormaligonverzekerdenadeambtshalveverzekeringsperiodegeenpremiebetaaltvoorde reguliereverzekeringisernazesmaandenachterstandvanpremiebetalingsprakevanwanbetaling.indat gevaltreedtdesystematiekvandewanbetalersregelinginwerking.erisindatgevalgeensprakevan onverzekerdzijnmaarvanwanbetalingdooreen(actief)verzekerde.dewerkingvandezeregelingisin2011 separaatgeëvalueerd5. 2 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 3 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 4 Artikel9b,lid2,ZVW:Dehoogtevandeboeteisgelijkaandriemaaldetoteenmaandbedragherleidestandaardpremie, bedoeldindewetopdezorgtoeslag. 5 Eindrapportageevaluatievandewanbetalersregeling, Kortopdebal,ZorgVuldigAdvies/Berenschot,28juli

11 OnderstaandschemamettoelichtingschetstdeprocesstappenindeuitvoeringsketenvandeWetOvoz.Inde volgendehoofdstukkenwordtdeeffectiviteitvandeverschillendeonderdelenvanhetsysteemvandewet Ovozindetailbeschreven. SchematischkanhetsysteemvandeWetOvozalsvolgtwordenvormgegeven: Vergelijking$AWBZB verzekerdenbestand$ met$referendebestand$ RBVZ$$ n s$$ geve.$ e g $ t e P,$e.a jkt$m Verri $UWV,$BR, DUO 3mnd*$ SVB$ ZIN$ brief$ DUO$ UWV$ BRP$ 3mnd*$ boete$1$ 3mnd*$ boete$2$ CJIB$ B$acceptgiro$ B$aanmaning$ (premie$en$boete)$ 12$mnd*$ ambtshalve$ $verzekeren$ regulier$$ verzekeren$ aangewezen verzekeraar$ verzekeraar$ naar$vrije$ keuze$ ZIN/CJIB$ deurwaarder$ broninhouding$ acceptgiro$ EindB afrekening$ CJIB$ *$In$iedere$fase$vindt$opnieuw$een$herhaalde$bestandsvergelijking$plaats$ 1.2 Door&VWS&geformuleerde&onderzoeksvragen& DeevaluatieopdrachtvoordeWetOvozbehelsteenonderzoeknaardedoeltreffendheidvanhetsysteemvan opsporingenvandeeffectenvandewetovoz.daartoeheefthetministerievanvwstweeonderzoeksvragen geformuleerd.dithoofdstukbeantwoordtdezeonderzoeksvragen: 4a)Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? 4b)Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? 1.3 Scope&van&het&onderzoek& Inditevaluatieonderzoekstaatdeproblematiekvandeonverzekerdenvoordezorgverzekeringcentraal. MeerspecifiekziendedoorhetministerievanVWSgesteldevragenopdeeffectiviteitvandewettelijke regelingendedaaringeregeldemethodiekomonverzekerdenvoordezorgverzekeringswetoptesporenen alsnogteverzekeren. 11

12 DedoorhetministerievanVWSgeformuleerdevraagstellinglegtineersteinstantiehetzwaartepuntvandit onderzoekbijhetoptimaliserenvanhetawbzsverzekerdenbestand.pasnadeopsporingsmethodiekvan onverzekerdenopbasisvandatverzekerdenbestandkomenandereelementenvanderegelingaanbod,zoals hetsysteemvanaanschrijvinginclusiefboetesysteem,ambtshalveverzekerenendeterugkeernaarde reguliereverzekering.metanderewoorden,defocusvanditonderzoekligtoppersonendie verzekeringsplichtigzijn(zichkunnenenmoetenverzekeren)maardieondanksdezeverzekeringsplichtgeen ziektekostenverzekeringhebbenafgesloten,enoppersonendienietverzekeringsplichtigzijn,maardie desondankswélwordenaangeschrevenalsgevolgvandewetovoz. Deuitvoeringenwerkingindepraktijkvandewettelijkeregelingvoorhetterugdringenvanhetaantal wanbetalersvandezorgverzekeringspremieendewettelijkeregelingvoorinonslandverblijvende onverzekerbarevreemdelingenzijnuitdrukkelijknietbijdezeevaluatiebetrokken.dezebeidewettelijke regelingenzijnin2011separaatgeëvalueerd. OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvanhetaantalZvwSverzekerdenendeomvangvandediverse bijzonderegroepen. Tabel#1:#Totaal#aantal#ZvwEverzekerden#en#bijzondere#groepen#(afgerond,#stand#eind#2013)6# Groep& ZvwSverzekerden Wanbetalers Onverzekerden Gemoedsbezwaarden Illegalenenandereonverzekerbarevreemdelingen(uitgaven) Omvang& 16,8miljoen 316duizend 29duizend 12,6duizend 29,8miljoen 1.4 Onderzoeksmethode& Systematicreview BestaandepublicatiesvormenhetstartpuntvoordeevaluatievandeWetOvoz.Dezezijngeanalyseerdmet 7 behulpvaneensystematischeliteratuurreview.hierbijzijndevolgendestappendoorlopen:zoektocht, kwaliteitstoets,inhoudelijkesynthese,aanvullendonderzoekenoutputsynthese.tijdensdesystematicreview bleekhetaantalbruikbarepublicatiesoverdewerkingvanhetsysteemvanopsporingvandewetovozzeer beperkt.aangezienhetdeeerstekeerbetreftdatdewetovozwordtgeëvalueerd,enerrelatiefweinig bronnenzijnomuitteputten,washetnoodzakelijkomuitkomstenvandesystematicreviewvandocumenten doormiddelvaneenverdiepingsslagaantevullenenteverrijkenmetinformatievergaringuitanderereeds bestaandebronnen. Aanvullinguitanderereedsbestaandebronnen Bijdeaanvullinguitanderereedsbestaandebronnenhebbendeonderzoekerstoeganggekregentot databestandenbijdesocialeverzekeringsbank(svb),hetzorginstituutnederland(voormaligecollegevoor Zorgverzekeringen,CVZ)enhetCentraalJustitieelIncassobureau(CJIB).Aanvullendeinformatieisbeschikbaar gestelddoorindividuelezorgverzekeraars. 6 Bron:MailcontactmetVWSenZorginstituutNederland,dd.20augustus Vlg.Cooper(2010):ResearchsynthesisandmetaSanalysis 12

13 Opdiemanierisinzichtverkregenin hetawbzsverzekerdenbestand; hetreferentiebestandverzekerdenzorgverzekeringswet(rbvz); deaanschrijvingenvanonverzekerden; opgelegdeengeindeboetes; opgelegdeengeindebestuursrechtelijkepremies; omvangenachtergrondkenmerkenvande(diversiteitaan)onverzekerden. Deonderzoekersdankenallebetrokkenpartijenvoorhettoegankelijkmakenvanditsoortbestanden.De relevanteinformatieisgeanonimiseerdopgenomenindezerapportage. Verdiependeinterviews VoordebeantwoordingvandegesteldevragenzijntevensdiepteSinterviewsgehoudenmetexpertsvanhet ZorginstituutNederland,deDienstUitvoeringOnderwijs(DUO),hetAgentschapBasisadministratie PersoonsgegevensenReisdocumenten(BPR),deSVB,ZorgverzekeraarsNederland(ZN),Vektis,deStichting KlachtenenGeschillenZorgverzekeringen(SKGZ)/Zorgverzekeringslijn,hetCJIB,hetCentraalBureauvoorde Statistiek(CBS),individuelezorgverzekeraars(AchmeaenCZ)enFlanderijn(deurwaarder).TijdensdezediepteS interviewsisinzichtverkregenindewerkingvandeopsporingsactiviteitenindepraktijkalsmedemechanismen eneffectenachterdewerkingvandewetovoz.bovendienzijnknelpuntenenmogelijke oplossingen/verbeterpuntenaandeordegekomen. Thematischefocusgroep Omdeopgedaneinzichtentetoetseniseengecombineerdethematischefocusgroepgehouden.Deelnemers aandethematischefocusgroepwarenvws,svb,zorginstituutnederland,cjibenduo.indefocusgroepisde interactiegezochttussendeketenpartnersinhetbestuurlijkedomein.tijdensdezefocusgroepisdeopsporing (kwaliteitawbzsverzekerdenbestand)metalsgevolg(terechteofonterechte)aanschrijvingbesprokenen aansluitendgesprokenovereenbetereidentificatievanspecifiekedoelgroepen(zoalsbuitenlandsestudenten, personenvan18jaarenzesmaanden,arbeidsmigranten)omhenpreventieftebenaderen.ophoofdlijnenis totslotgekekennaarhetprocesvanambtshalveverzekereneninstroomnaarregulierepremiesinning. 1.5 Leeswijzer& Debeantwoordingvandegeformuleerdeonderzoeksvragenisindezerapportageopgebouwdaandehandvan defaseringindewetovoz.hoofdstuk2beschrijftdeconcreteresultateneneffectenvandewetovoz.eris eenaantalrelatiefheldere,herkenbareenherleidbareknelpuntendie alszewordenaangepakt hetsucces vanderegelingverderkunnenverbeteren.totslotvolgeninhoofdstuk3deconclusies(enaanbevelingen). 13

14 14

15 2 Resultaten&en&effecten&van&de&Wet&Ovoz& Deparagrafen2.1totenmet2.4geveneennaderebeschrijvingvanderesultateneneffectenvandeWetOvoz indediverseeerderbeschrevenfasen: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem 2.1 De&fase&van&opsporing&en&aanschrijving& Systeem&van&opsporing&(bestandssamenstelling&en& bestandsvergelijking)& Bestandssamenstelling DebasisvoordeopsporingsactiviteiteninhetkadervandeWet OvozligtbijdeSVB.DeSVBsteltdaarvoorhetAWBZS verzekerdenbestandsamen.uitditbestandblijktwie verzekeringsplichtigis.desvbgebruiktdaarvoordebasisregistratie 8 Personen(BRP )DeBRPbestaatuitdegemeentelijkeGBA s,degbasverstrekkingsvoorziening(gbasv)ende RegistratieNietSIngezetenen(RNI).DeSVBverrijktdezeregistratiemetgegevensvanondermeerDUOen informatievanhetuitvoeringsinstituutwerknemersverzekeringen(uwv). HetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandiseentechnischcomplexeexercitie.Hetbestandhaaktaan bijdeopzetvooreensvb volksverzekerdenadministratie.indewetovoziservoorgekozenomdesvbde exclusievebevoegdheidtegevenomdeawbzverzekerdenstatusvasttestellen. Onderstaandschemageefteenoverzichtvandepartijendiebetrokkenzijnbijhetsamenstellenvande BasisadministratieVolksverzekeringen(BAV).OpbasisvanditbestandwordthetAWBZSverzekerdenbestand opgesteld.erzijnechterveelmeerregelingendieleidentotverzekeringsfeiten,ofwaarvooreenvastgestelde verzekeringsstatusvanbelangis.vergelekenmetbijvoorbeelddekinderbijslag,hetaowspensioenofde NabestaandenuitkeringAnwisdeWetOvozmaareenrelatiefkleineregelingmetbeperktewerkzaamheden voordesvb. 8 DeBasisregistratiePersonen(BRP)heeftdeGemeentelijkeBasisadministratiePersonen(GBA)vervangen.IndeBRPstaan persoonsgegevensvaninwonersinnederlandenvannederlandersinhetbuitenland(registratienietingezetenen,rni).. Uiterlijkin2016werkenallegemeentenmetdenieuweregistratie.DelandelijkeinfrastructuurvandeBRPisde verantwoordelijkheidvanhetministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties(bzk).hetbeheerisinhandenvan hetagentschapbasisadministratiepersoonsgegevensenreisdocumenten(bpr),onderdeelvanhetministerievanbzk. 15

16 Gegevens' leveranciers' Proces'bij'SVB'om'te'komen'tot'de' Basisadministra4e'Volksverzekeringen' Gegevens' ontvangers' Mijn'SVB' GBA/BRP' UWV'polis0 administra7e' Extrac7e'&' laadprogramma' Verwerken' uitval' verzekerings0 feiten' Belas7ngdienst' CZ' Pensioen0 register' Zorgins7tuut' Nederland' SVB0processen' Verzekerings0 feiten' DUO' Afleiden'en' vaststellen' verzekerings0 status' BuZa' Verzekerings0 status' UWV' Zusterorganen' Regelingen'(vnl' volksverzekeringen)' Belas7ngdienst' AOW' Anw' AKW'/'TOG' Pensioen0 overzicht' Toepasselijke' wetgeving' Gemoeds0 bezwaard' Ontheffing' AWBZ' Remigra7e' Etc.' Bron:mailcontactmetSVBdd.3juni2014(eigenbewerking,inclusiefvereenvoudigingsslag) Box:&Rol&SVB&bij&samenstellen&AWBZPverzekerdenbestand& Inhetvoorsteltoteen"VerzekerdenadministratieAWBZ"gafdeSVBaandateenAWBZSverzekerdenbestand op1januari2010beschikbaarkonzijn,waarbijin85tot95%vandegevallendeactueleverzekerdenstatusis vastgelegd(hetpercentageisafhankelijkvandeautomatiseringsgraad).hierdoorkanhetleeuwendeelvande AWBZSverzekerdenwordenvastgesteld.Hetresterendedeelvereisthandmatigegevalsbehandeling.Eendeel daarvanzounaarverwachtingalsnoggeautomatiseerdkunnenworden.hetdanresterendedeelvereistdat personenbenaderdwordenomduidelijkheidteverkrijgenomtrenthunpersoonlijkesituatieaandehand waarvandeverzekerdenstatuskanwordenafgeleid.hetgaatdaarbijomcomplexegevallendieafwijkenvan dehoofdregelvaningezetenschap.afhankelijkvandebeschikbarecapaciteitvoordehandmatige gevalsbehandelingkaninenkelejarenna2010(tot2013s2017;afhankelijkvandeautomatiseringsgraad)het 100%Sniveauwordenbereikt. Bron:TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOvoz Ingevolgeartikel5vandeAWBZisiedereingezeteneverzekerd.EeningezeteneisdiegenedieinNederland woont.bepaaldegroepenzijnechteruitgezonderdvaneenverzekeringsplicht(endaarmeeterecht onverzekerd),zoalsactievemilitairen,gemoedsbezwaardenenasielzoekers.bijpersonenindetentiezijnde socialerechtenenplichtenopgeschort.kortom,sommigemensenwoneninnederlandenzijntochniet verzekerd.dealgemeneregelisechterdatiedereendieinnederlandwoont,verzekerdisvoorde volksverzekeringen.alsmenloonofeenuitkeringontvangt,betaaltmenpremiesvoordevolksverzekeringen. 16

17 IneenbeperktaantalgevallenishetmogelijkombijdeSVBontheffingvandeverzekeringsplichtaantevragen doormiddelvandeverklaringnietawbzverzekerd.indatgevalhoeftmengeenpremiesmeertebetalen, maarismenooknietmeerverzekerdvoordevolksverzekeringen. 9 OpdewebsitevandeSVB staateenoverzichtonderwelkevoorwaardenmensen(aldanniet)plichtenen rechtenhebbenvoordevolksverzekeringen. Box:&Doelgroepgerichte&communicatie&over&verzekeringsplicht& Ommensenteinformerenoverhunverzekeringsplichtenspecialedoelgroepenooktevoorzieninhun specifiekeinformatiebehoefte,ishetprojectzorgverzekeringslijnopgestart.dekerntaakvan Zorgverzekeringslijn.nlishetterugdringenvanhetaantalwanbetalersenonverzekerden. IndeeersteplaatsisheteentelefonischinformatieSenadviespuntvoorpersonendievragenhebbenoverde zorgverzekering.informatieisookdigitaal(viadewebsite)beschikbaarentotslotiserdrukwerk(kosteloos) beschikbaarenlevertmenvoorlichtingindevormvaneenwerkbezoekofbijeenkomst.eendeelvande informatieisspecifiekgerichtopnieuwkomersenexpats,eendeelvandeinformatieisgerichtop18splussers. DewebsiteisnietbeschikbaarinTurks/Arabischmetalsredendatdedoelgroepuitdielandenvaker laaggeschooldofanalfabeetis.hetisvanbelangomhendusopanderemaniertebereiken. Bron:Zorgverzekeringslijn.nl Bestandsvergelijking NasamenstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandvergelijktdeSVBditbestandmethetReferentiebestand VerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)datdoorVektiswordtaangeleverd.HetRBVZbestandbevatalle daadwerkelijkbijzorgverzekeraarsverzekerdepersonenopbasisvangeverifieerdebsnsnummersvande betreffendeverzekerden. DeSVBhanteertbijdevergelijkinghetactuelereferentiebestandenvergelijktdatmetmensendielangerdan viermaandeninnederlandwonenofwerkenenuitdiehoedanigheidawbzsverzekerdzijn.pasnavier maandengeldtdatmensenformeelonverzekerdworden. 9 Bron:Http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/wie_is_verzekerd/index.jsp 17

18 Figuur#1:#Aantal#daadwerkelijk#bij#zorgverzekeraars#verzekerde#personen#(door#Vektis#aangeleverd#bij#SVB) 10# & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OverigenswaserooktentijdevandeZiekenfondswetsprakevan(particulier)onverzekerden( personen).nadeinvoeringvandezvwin2006,waarbijveelaandachtwerdbesteedaande verzekeringsplicht,bedroeghetaantalonverzekerdenindecbssstatistieken personen.ditaantal daaldegestaagmaarlangzaamtot perultimo Aanschrijving&van&vermeend&onverzekerden& OpbasisvandeuitgevoerdebestandsvergelijkinggeeftdeSVBaanhetZorginstituutNederlanddoorwelke personeninhetkadervandewetovozmoetenwordenaangeschreven.nahetinwerkingtredenvandewet OvozishetZorginstituutNederlandvanafmaart2011invrijhoogtempoallemensenaangaanschrijvendieop datmomentuitdebestandsvergelijkingalsonverzekerdteboekstonden.datgebeurdeinbatchesvan ongeveer20.000brievenpermaand.eindnovember2011haddenruim menseneenbriefontvangen waarinzewerdenopgeroepenomzichteverzekeren. UitdedatabestandenvanhetZorginstituutNederlandleidenweafdatsindsdeinwerkingtredingvandeWet Ovozsindsmaart2011totenmetjuni2014intotaal personendoorhetZorginstituutNederlandzijn aangeschrevenalsvermoedelijkonterechtonverzekerdepersonen. 10 Bron:SVB/Vektis(bewerkingZorgVuldigAdvies) 11 TK,2009S2010,32150,nr.3 18

19 Tabel#2:#Jaarlijks#aantal#aanschrijvingen#van#vermeend#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# & Aangeschreven Eindeonverzekerd Standactiefonverzekerden 2011& & & &(t/m&juni)& Totaal& Uitdemaandcijfersblijktdatdegrotestroomaanschrijvingenvandeeersteperiodesterkisafgezwakt.Wat bovendienuitdefiguren2,3en4blijkt,isdatindemaandenjanuarienfebruarinietofnauwelijks aanschrijvingenplaatsvinden.hetwisselenvanverzekeraaraanheteindvanhetjaarmaaktdecijfersindie periodeonbetrouwbaarder,waardooreenrisicoontstaatdatteveelmensenonterechtworden aangeschreven.mensenkunnenzichtot31januariinhetnieuwejaarmeldenbijeenverzekeraar,dusalsze zichvoor31decembervanhetoudejaaruitschrijvenbijdeoudeverzekeraarenpaseindjanuaribijdenieuwe, zijnze(nog)nietinovertredingvanwegeonverzekerdheid. Figuur#2:#Totaal#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 19

20 Figuur#3:#Aantallen#(vermeend)#onverzekerden#aan#Zorginstituut#Nederland#geleverd#door#SVB#(Bron:#SVB)# " " " 2011" 2012" " 2013" 2014" " " 0" jan" feb" mrt" april" mei" juni" juli" aug" sept" okt" nov" dec" Figuur#4:#Maandcijfers#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# Januarienfebruarijaarlijkspauzein opsporing,gevolgddoorpiekinmaart Batchmeteerste aanschrijvingen " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" permaandaangeschreven 20

21 Resultaatvandeaanschrijvingen DeaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandheefteenenormeimpactgehadophetdestijds verondersteldeaantalonverzekerdeninnederland.sindsdeinwerkingtredingvandewetovozishetaantal onverzekerdendrastischafgenomen.dezeforseafnameisteverklarendoordat: I. II. III. Hetmerendeelvandepersonenalsnogeenzorgverzekeringafsluit( personen). Ditbetreftvooreengrootdeelmensendievergetenzijnzichzelf(studentendierecent18jaarzijn geworden)ofhunpasgeborenkindjeaantemeldenbijdeverzekeraar; Eengrootaantalmensenmetsucceshunverzekeringsplichtheeftbetwist( personen) DitbetreftvooreengrootdeelmensendieweliswaareenGBASinschrijvinghebben,maarbehorentot eenvandeuitzonderingscategorieën; Enmensenbehorentoteenrestcategorie terechtonverzekerd,denkaangemoedsbezwaarden, geëmigreerden,alsactievemilitairingeschrevenofoverleden(2.259personen) Figuur#5:#Status# einde#onverzekerd #houdt#gelijke#tred#met#aantal#aanschrijvingen#(bron:#zorginstituut#nl)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 21 Eindeonverzekerd

22 Figuur#6:#Reden#voor# einde#onverzekerdheid #(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Ingeschrevenbijzorgverzekeraar Niet(meer)AWBZverzekerd Overig(acJefmilitair,geemigreerd,gemoedsbezwaard,overleden) Ambtshalveverzekerd Actiefonverzekerden,huidigestandvanzaken Perpeildatumjuni2014bevindenzich30.003personenalsgeregistreerdonverzekerd(opbasisvande bestandsvergelijkingdoordesvbenaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland)indeketenvandewet Ovoz.Opditmomentisdusongeveer0,2%vandeNederlandsebevolkingactiefonverzekerd. DemaandelijkseinstroomenuitstroomisnadeperiodekortnadeinwerkingtredingvandeWetOvoz momenteelredelijkconstanttenoemen.gemiddeldstromenmaandelijksongeveer5.000personeninen 5.000personenuitderegelingvandeWetOvoz.Ookindeontwikkelingvanhetaantalactiefonverzekerdenis heteerdergesignaleerdepatroonzichtbaarvandepauzeinhetaanschrijvenvanonverzekerdeninde maandenjanuarienfebruarivaniederjaar,gevolgddooreenpiekinmaart. 22

23 Figuur#7:#Ontwikkeling#van#instroom,#uitstroom#en#eindstand#actief#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Instroom Uitstroom EindstandacEefonverzekerden Bijdeeerstegrotegroepmensendiewerdaangeschrevenkwammeteeneengrotestroomopgangvan mensendiede(verplichte)verzekeringgingenafsluitenofdiekondenaantonendatzenietverzekeringsplichtig waren.maarnietalleenbijditstuwmeer,ookbijdehuidigegroepmensendiealsonterechtonverzekerduitde bestandsvergelijkingroltgeeftdeeersteaanschrijvingeenvergelijkbaarresultaat:eengrootdeelverzekertzich alsnogeneenanderdeelblijktnietverzekeringsplichtig. GedurendehetevaluatieonderzoekisgeblekendatergeredetwijfelsbestaanoverdeaccuraatheidvanBRP gegevensopbasiswaarvanpersonenhetprocesvandewetovozingaan.erzit vervuiling inhetsysteem doordatgegevensniet(meer)accuraatzijn.bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmet namevoorbijpersonendiekortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreven inhetbrpenbijvertreknietmeerhebbenuitgeschreven.hetbetrefthiervooralbuitenlandsestudentenen buitenlandsewerknemers. DekwaliteitvanBRPgegevensvormtgeenonderwerpvandezeevaluatiemaarspeeltweleenzeerbelangrijke rolbijhetbeoordelenvandeeffectiviteitvanhetsysteemvanopsporinginhetkadervandewetovoz. Immers,hetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandopbasisvanBRPgegevensendebestandvergelijking doordesvbvormthetstartpuntvandeketenvandewetovoz.alseropdatpuntvandeketennietaccurate of vervuilde BRPgegevenswordengebruikt,gaandeze vervuilde gegevensdeheleketendoor.opdit momentisergeenveiligheidsventielinhetsysteemvandewetovozopgenomenomvervuildegegevens vroegtijdiguithetsysteemteverwijderenenterugtemeldenaanhetbpr.pasalsdedeurwaarder daadwerkelijkvoordedeurstaatkanerterugmeldingplaatsvinden.dezepersonendoorlopennusomshet helesysteemvandewetovoz:erwordenbrievengestuurd,boetesopgelegdenzewordenopgenomeninde ambtshalveverzekeringterwijldepersonennietmeerwoonachtigzijnophetindebasisadministratie geregistreerdeadres.geïnterviewdensprekenhierbijvanzogenaamdespookburgers. 23

24 OpbasisvaninterviewsmetdeSVB(beginvandeketen)blijktdatongeveer40%onterechtalsonverzekerde wordtaangeschrevenenopbasisvanbestandsvergelijkingvantweeindividuelezorgverzekeraars(eindvande keten)blijktdatvandiegroeponterechtaangeschreveneenaantalpersonenhetheleovoztrajectdoorloopt. MetbehulpvangegevensvandeSVBenhetZorginstituutNederlandkangrofweginbeeldwordengebracht watergebeurtmetmensendieinmaandelijksinhetkadervandewetovozwordenaangeschreven.daarbij moetwordenaangetekenddatditeenschematische(versimpelde)weergaveisvandewerkelijkheid. Watditschemainiedergevalduidelijkmaakt,isdateendeelvandemensenonterechtwordtaangeschreven. Hetgaatvoornamelijknietgoedbijbuitenlandsestudenten.Buitenlandsestudentenzonderbijbaanzijnniet AWBZSverzekerd,dusnietverzekeringsplichtigvoordeZvw.VeelbuitenlandsestudentenhebbenweleenGBAS adres.daaromwordthetsysteemvanduodoordesvbgebruiktomhetbavopteschonenenzodeterecht onverzekerdenuittefilteren.echter,alsstudentengeenstudiefinancieringontvangenende onderwijsinstellinginkwestiegeenbekostigingvanuitocwontvangt,ontbreektdenoodzaakomzebijduo aantemelden.dezestudentenzijnweliswaarnietverzekeringsplichtig,maardoordatzijnietvanuitregistraties vanonderwijsinstellingenwordenaangeleverdbijduo,wordenzijnietopgeschoonduitdebasisadministratie Volksverzekerden(BAV).DaardoorkandeSVBnietandersconstaterendandatzeverzekeringsplichtigzouden zijn,enontvangendebuitenlandsestudenten(onterecht)eenbriefvanhetzorginstituutnederland. Schema#1:#Hoe#doorloopt#een#groep#grosso#modo#het#proces#van#de#Wet#Ovoz#(in#een# gemiddelde #maand# # cijfers#zijn#indicatief)# Personen'die'verzekerd'zouden'moeten'zijn'(AWBZ6verzekerden,'dus'Zvw6verzekeringsplich>g)' Personen'die'verzekerd'zijn'(Referen>ebestand)' Circa'4.500'personen'per' maand'aangeschreven' Circa'2.000'personen' sluiten'zelf'verzekering'af'' betres'vermoedelijk'vnl' nieuwe'nederlanders,' pasgeborenen,'' 186jarigen,'ZZP ers' Circa'1.000'personen'betwisten' verzekeringsplicht'met'succes' Circa'1.500'personen'rollen' verder'het'proces'in' vnl'arbeidsmigranten'en' buitenlandse'studenten' Circa'30.000' ac>ef' onverzekerden' Circa'1.500'personen' ontvangen'1e'boete' Deel'sluit'verzekering'af,'deel' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'1.000'personen' ontvangen'2e'boete' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'800'personen'worden' (gedurende'12'maanden)'' ambtshalve'verzekerd' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' (soms'vertrokken'uit'nederland)' Circa'600'personen'overgezet' naar'reguliere'verzekering' 24 Deel'blijkt'vertrokken'uit' Nederland'( spookburgers )'

25 DeSVBgeeftaandatzeinschattendatdoormiddelvandatamining waarbijopbasisvanbepaalde kenmerkengeredetwijfelgevalleninzichtelijkkunnenwordengemaakt maandelijksongeveer1.000á1.500 betwistingentedefiniërenzijnopdemaandelijkseinstroomvan5.000personen.ditzouhetmerendeelvande onterechtaangeschrevenpersonenbevatten.opbasisvankenmerken(geslacht,nationaliteit, 12) leeftijdscategorie alsmedeopsignalenvandedeurwaarderisdoorgesprekspartnersnamelijkmeerdere malenhetvermoedenuitgesprokendathethierbijveelalombuitenlandsestudentenenbuitenlandse seizoenarbeidersgaat.dataminingvindtnognietplaats.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalen identificerenvandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Degrootstegroep missers aanbeginvandeketenheeft zoblijktuithetgesprekbijdesvb devolgende 13 kenmerken : Afkomstiguithetbuitenland Geenwerk,geenfamilieinNL Tussen18en30jaar Metbepaaldegeografischekenmerken(landcodes) NietbijDUObekend(ivmStuFiofbekostigingonderwijsinstelling) 14 DetaakomdeBRP zuivertehoudenligtprimairbijgemeenten.naastgemeentendragenook bestuursorganenalsafnemersbijaandeaccuraatheidvandebrp.hetterugmeldenvanafwijkendegegevens aandebrpvraagtomeenprofessioneleafweging.hogekwaliteitkanalleenbereiktwordenals bestuursorganenmeldingmakenvanonjuistegegevens,eenverantwoordelijkheiddiezijdelenmet gemeenten. Artikel2.34eerstelid,vandeWetBRPbepaaltdatbestuursorganendie geredetwijfel hebbenoverde juistheidvaneenauthentiekgegevenuitdebasisregistratie,ditmeldenaanhetcollegevanburgemeesteren wethoudersvandebijhoudingsgemeente.inhetbelangvandebasisregistratieenhetfunctionerenvande overheidishetzaakhetbegrip geredetwijfel ruimoptevatten.deconstateringdateengegevenuitde basisregistratieafwijktvaneengegevenwaaroverhetbestuursorgaanbeschikt,isinbeginselvoldoende.inde praktijkkunnenerechterplausibeleverklaringenzijnvoordegeconstateerdeafwijkingendiedeconclusie geredetwijfel nietrechtvaardigen.bestuursorganenmoetendaaromnaareigenbevindingeneenafweging. makenoferinderdaadsprakeisvan geredetwijfel 15 DatbegintermeedateenpartijalsdeSVBpaseendergelijkprocesingangzetnadatmeneensignaal ontvangt.dankaneenbriefzijndieonbestelbaarretourkomt,ofeenpersoondietelefonischcontactzoekt. ZorginstituutNederlandmaaktvoordegroepactiefonverzekerdengebruikvaneenprocesvangeredetwijfel alsmeneensignaalkrijgt.bijtwijfelaandejuistheidvaneenadresvindtterugmeldingplaatsaandegemeente (diedanaanzetisomhetadresinonderzoektezetten),bijtwijfelaandeawbzsstatusvindtterugmelding plaatsaandesvb.hetmerendeelvandebezwaarschriften(circa90%)betrefteenbetwistingvandeawbzs 12 Bron:GeanonimiseerddatabestandOvozverzekerden,uitschrijfredenen,grotezorgverzekeraar 13 Bron:InterviewmetSVB 14 ZievooreentoelichtingopdeBasisregistratiePersonen(BRP)paragraaf Bron:CirculaireministerieBZK,WanneerterugmeldenvanafwijkendegegevensaandeBRP(geredetwijfel),6januari

26 statusopbasiswaarvanaangeschrevenburgerswordengeïdentificeerdalsonverzekerd.hetovergrotedeel vandiebezwaarschriftenwordtgehonoreerd.16 MetdeinwerkingtredingvandeWetBRPper6januari2014heeftdegemeentetevoldoenaaneenaantal wettelijkeverplichtingenomaandietaakinvullingtegeven.eénvandieverplichtingenzietophetin onderzoeknemenvanterugmeldingenaanhetbrpdoorpartijenalsdebelastingdienst,gemeenten,andere overhedenenzorgverzekeraars.partijenkunnendaarvooreencentraleterugmeldvoorziening(tmv) gebruiken.degemeentenhebbeneencrucialerolbijhetterugmelden17: Gemeenten,alshoudersvandeGBA,hebbendeplichtterugmeldingenadequaatteonderzoekenen zonodigdegegevenstecorrigeren.gemeentenmoetenbinnenvijfdagennameldingaangevenwat ermetdemeldinggedaanwordt. AnderzijdszaldegemeentealsbuitengemeentelijkeafnemerzelfmoetenterugmeldenviadeTMV. Daarnaastzullenallebinnengemeentelijkeafnemers(dediensten)diede'eigen'GBAgebruikenook moetenterugmeldenaandiegemeentelijkegba. Mogelijkkanbijdecontrolevanterugmeldingendieinonderzoekstaangebruikwordengemaaktvansociaal rechercheurs.omdathet spelenmeto.a.debrpsgegevens deburgerrechtstreeksfinancieelvoordeelkan opleveren,voertdesocialezekerheidssectorookfraudesopsporingstakenuit.voordieopsporingstakenzijn sociaalrechercheursbevoegdomdedoorcliëntenopgegevengegevenstecontrolerenopjuistheid."18 GemeentenvormeneenonmiskenbaarbelangrijkeschakelinhetwebbijhetaccuraathoudenvandeBRPen hebbendaarmeeindehuidigepraktijkaanzienlijkeinvloedophetresultaatvandesystematiekvandewet Ovoz.Diversegeïnterviewdengevenaandatgemeentennietuniformomgaanmethetinonderzoeknemen vanterugmeldingen,zowelvanuithetsysteemvandewetovozalsviaanderekanalen Tussentijdse&conclusie&paragraaf&2.1& DeintroductievandeWetOvozisopbasisvandebovenstaandegegevensenbezienvanuitdedoelstellingvan deregelingomtweeredenenalseengrootsuccestebeschouwen: Hetaantalin2010verondersteldeonverzekerdenis(incidenteel)spectaculairgedaald. Erisdoorhetinstrumentariumvanderegeling(structureel)beterzichtontstaanopdedaadwerkelijke omvangvandepopulatieonverzekerdeninnederland.ditgeeftnieuwe(bij)sturingsmogelijkheden. NaastsuccesiserbijdewerkingvandeWetOvozophetonderdeelbestandsvergelijkingookeenkritische kanttekeningteplaatsen: Deonderzoekersconstaterendatersterkeindicatieszijndaterinongeveer40%vandegevallen sprakeisvanonterechteaanschrijving.hetbetrefthierbijookpersonendiezichooitinhetbpr hebbengeregistreerdendiewaarschijnlijkkortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,maar inmiddelszijnvertrokkenzonderzichuitteschrijven. 16 Bron:InterviewmetZorginstituutNederland 17 Bron:Http://www.bprbzk.nl/BRP/Terugmelden_op_BRP/Inleiding_TMV/De_rol_van_gemeenten 18 Bron:HandreikinggeredetwijfelvoorgebruikersvanBRPSgegevens,ministerieBZK,april

27 DeonderzoekersconcluderendatdeBRPregistratienietupStoSdateis.Hierdoorkomenpersonendieniet langerinnederlandwonenindeketenvandewetovozterecht.dezepersonenontvangenaanschrijvingen, (oninbare)boetesenwordenonterechtopgenomenindeambtshalveverzekering.eenmogelijkheidomdeze personen,eerderindeketenvandewetovozteidentificerenenuithetsysteemtehalenontbreektopdit moment.pasalsdedeurwaarderdaadwerkelijkvoordedeurstaatiserfysiekcontactmogelijk.deze spookburgersbelastendaardooronnodighetsysteemvandewetovoz. 2.2 De&fase&van&boeteoplegging&en&inning&& Effectiviteitboetesysteem Injuli2011isgestartmethetopleggenvandeeersteboetesaan mensendienadriemaandennogsteedsonverzekerdwaren.decijfers vanhetzorginstituutnederlandinfiguur8geveninzichtinhetaantal mensendatindefasevande1eof2eboetezat. Opbasisvandeaangeleverdegegevensoverdecorrespondentieinde eerstedriekwartalenvan2013constaterendeonderzoekersdatgemiddeldmaandelijks4.500personen 19 wordenaangeschreven,envandiegroepongeveereenderdenadriemaandennogsteedsonverzekerdis. Deze1.500personen(gemiddeldpermaand)ontvangeneennieuwebriefwaarindoorhetZorginstituut Nederlandeeneerstebestuurlijkeboetewordtopgelegdvan 332,25.Dezeboeteheeftenigresultaat een deelvandezegroepverzekertzichalsnogofvechtdeverzekeringsplichtaan(metsucces).circa1.000 personenzijndriemaandenlaternogsteedsonverzekerdenontvangendetweedeboetebrief. Bijiederefaseissprakevanenigeuitstroom,maarvrijwelallepersonendieeentweedeboeteontvangen stromendoorindeambtshalveverzekering. 19 Bron:DataZorginstituutNederland 27

28 Figuur#8:#Fase#waarin#de#actief#onverzekerde#zich#bevindt:#aanschrijving,#1e#of#2e#boete#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" AcCef,faseaanschrijving AcCef,fase1eboete AcCef,fase2eboete Degroepactiefonverzekerdepersonenbevindtzichinéénvandefasenvanhetketenproces(aanschrijving, eersteoftweedeboeteoplegging).infiguur8istotopzekerehoogtededriemaandenvertragingnaiedere processtapzichtbaar. Deeersteendetweedeboetehebbeneenverschillendjuridischkarakter.Detweedeboeteiseenlastonder dwang waarinhetzorginstituutnederlandeenbesluitneemtoverdebestuursdwangdiemenlaterkangaan toepassen(bezwaarenberoepmogelijk). Hetopleggenvaneenlastonderdwangiseeninstrumentomtothersteltekomenvaneenmetdewet strijdigesituatie,ofherhalingvaneenovertredingvandewettevoorkomen.aandeovertrederwordtdoorhet bestuursorgaandeverplichtingopgelegdomeengeldsomtebetalen,tenzijbinnendegesteldetermijnwordt voldaanaandeindebeschikkingopgenomenlast(artikel5:32awb).dezelasthoudtindatdeovertrederde illegalesituatieinovereenstemmingmetdewetdienttebrengenofeenovertredingachterwegedientte laten. Hetzoudaarmeeeensterkereprikkelaanburgersmoetengevenomhieropactieteondernemen.Inde thematischefocusgroepisaangegevendaterdestijdseenbewustepolitiekekeuzeisgemaaktomhetproces opeendergelijkewijzevormtegeven.immers,defasevolgendopdeboetes(ambtshalveverzekeren) kenmerktzichdooreeninbreukvandeoverheidophetprivaatvormgegevenverzekeringsrecht. 28

29 Figuur#9:#Vorderingen#boetezaken:#instroom,#uitstroom#en#eindvoorraad#(Bron:#CJIB)# aantal%vorderingen% Instroom Uitstroom mei"14 jun."14 apr."14 mrt."14 jan."14 feb."14 dec."13 okt."13 nov."13 sep."13 jul."13 aug."13 mei"13 jun."13 apr."13 mrt."13 jan."13 feb."13 dec."12 okt."12 nov."12 sep."12 jul."12 aug."12 mei"12 jun."12 apr."12 mrt."12 jan."12 feb."12 dec."11 okt."11 nov."11 sep."11 jul."11 " aug." Voorraadeindvdmaand OokdeCJIBgegevenslatenziendathetaantalvorderingendeeerstemaandennainwerkingtredenvandeWet Ovozgestaagtoenam,toteenpiekvanbijna50.000vorderingeninjanuari2012.Sindsdienisdevoorraad openstaandevorderingenlangzaamteruggelopentotinmiddelsminderdan18.000vorderingeninjuni2014. e e IndeCJIBcijferswordtgeenonderscheidgemaaktinvorderingenvoorde1 ofde2 boete,maargrofwegkan opbasisvanhetcjibmateriaalafgeleidwordendatongeveer20.000personenin2013zijningestroomdinhet boeteregime.zijhebbenintotaal29.501openstaandevorderingen.hetcjibgaftijdenshetinterviewaandat meerdan75%vandepersonennaeeneersteboeteookdetweedeboetekrijgt.heteffectvaneersteboeteis dusbeperktvanuithetperspectiefvanhetcjib. Inningsresultaten WaardeeffectenvandeeersteaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandpositiefzijn(het preventieve effect)isdeoverigetoegevoegdewaardevandeboetesbijdewetovozallerminstovertuigend.hetaantal mensendatactieonderneemtnaeeneersteoftweedeboeteisgering.ookderesultatenbijdeinningvan boeteszijnteleurstellend.sindsdestartvanderegelingtotenmetjuni2014is 51,2miljoenopgelegdaan vorderingen(eersteentweedeboetesamen).vandatbedragis 7,7miljoenviadereguliereacceptgiro betaald.doordedeurwaarderisnogeenseenbedragvan 4,3miljoengeïnd.Hetmerendeelvanhetbedrag aanopgelegdeboetes(ruim 30miljoen)isechternietofnietvollediggeïnd,enalsoninbaarteruggelegdbij hetzorginstituutnederland. Dezeresultatenbijdeinninglatenzichgrotendeelsverklarendoorhetfenomeenvande spookburgers.een deelvandeaangeschrevenpersoneniserniet(inmiddelsonvindbaarofteruggekeerdnaarhetlandvan herkomst,bijvoorbeeldalsmeneenadreshadindestudentenhuisvesting),eenanderdeelverstoptzich bewust. 29

30 Dedeurwaarderisheteerstefysiekecontactmetdeonverzekerde.Alleeerderestappenindeketenvinden plaatsopbasisvansysteeminformatie,nietopbasisvanhetfysiekcontactmetburgers.totdantoezijn (vrijwel)alleenbrievenverstuurd.uitmeerderegesprekkenblijktechterdatertweegroepenteonderscheiden zijn eengroep onbestaande burgers(inmiddelsvertrokken,onbekendwaarheen),eneengroepvanwiede taalvaardigheiden/ofhandelingsbereidheidnaontvangstvaneenbriefbeperktis. OpmerkingenbijhetboeteSregime Gesprekspartnerswijzeneropdathetwettelijkprocesvanaanschrijvenenboetesopleggenonnodiglang duurt.hetverstrijkenvanmeertijdheeftgeenenkeletoegevoegdewaardebijhetoplossenvande problematiek.mensenkunneneerstdriemaandengratisonverzekerdblijvenenhetduurtzesmaanden voordateen lastonderdwang wordtopgelegd. Daarnaastiserineersteinstantiesprakevaneenlichtregimebijboeteoplegging.Zoalsaangegevenisdit vanuithistorischperspectiefbegrijpelijkomwillevanhetpubliekrechtelijkingrijpenineenprivaatrechtelijk systeem.eriseenuitgebreidepolitiekediscussiegevoerdoverhetaldannietprivaatrechtelijkkaraktervande Zorgverzekeringswet,endedaarmeesamenhangendemogelijkhedenomalsoverheidintegrijpen.De verzekeringsplichtiseenverantwoordelijkheiddiebewustisneergelegdbijdeindividueleburger.metdewet Ovozindehandtrektdeoverheiddieverantwoordelijkheidweernaarzichtoeindegevallendatmensenhun eigenverantwoordelijkheidnietnemen.indatkaderpasteenlichtregimebijboeteoplegging,waarinburgers tijdgegundkrijgenomzelfactieteondernemen.hiermeebeperkjeechterweleenaantalmogelijkhedenom vroegtijdigeenintensieverprocesvaninning meteenhogerekansopsucces ingangtezetten Tussentijdse&conclusie&bij&paragraaf&2.2& HetboeteSregimelevertweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandeWetOvoz.Naopleggenvande boetegaanmaarweinigmensenovertothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten mager,maarvanwegehetfenomeenvandeeerdergenoemdespookburgersisditwelverklaarbaar. Hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandetweeboetesstrektzichuitovernegenmaandennadat iemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeenpersoonwordtaangebeld, ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s). 2.3 De&fase&van&ambtshalve&verzekering&en&premieP inning/incasso&& Aantalambtshalveverzekerden Eenkleinjaarnadatdeeersteonverzekerdenzijnaangeschreven, werdendeeerstepersoneningeschrevenindeambtshalveverzekering. Infebruari2012komendeeersteambtshalveverzekerdeninbeeldin derapportagesvanhetzorginstituutnederlandenvanafmaart2012 ookinderapportagesvanhetcjib.nadatisgeblekendatderoutevanbroninhoudingbijdewerkgeverniet succesvolkanwordenopgestartgaathetcjibovertothetinnenvandepremievoordeambtshalve verzekeringdoormiddelvanincasso. 30

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING Februari 2010 mr. Gerhard

Nadere informatie

ECO Worldwide B.V. - 62725831. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

ECO Worldwide B.V. - 62725831. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee ECO Worldwide B.V. - 62725831 Score 17 D Limiet 0 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 62725831 Bedrijfsnaam ECO Worldwide B.V. Adres Paterserf

Nadere informatie

De Toevlucht - 05076709. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

De Toevlucht - 05076709. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee De Toevlucht - 05076709 Score 64 B Limiet 3,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 05076709 Bedrijfsnaam De Toevlucht Adres Oldemarktseweg

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Alere Advies B.V. - 60886102. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Alere Advies B.V. - 60886102. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Alere Advies B.V. - 688612 Score 4 C Limiet 1, Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 688612 Bedrijfsnaam Alere Advies B.V. Adres Noordeindseweg

Nadere informatie

Monkey Town Den Haag B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Monkey Town Den Haag B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Monkey Town Den Haag B.V. - 61664596 Score 27 D Limiet 0 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 61664596 Bedrijfsnaam Monkey Town Den Haag B.V.

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Pascale Petiet Franchiseontwikkeling B.V. - 58277021. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Pascale Petiet Franchiseontwikkeling B.V. - 58277021. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee - 58277021 Score 51 C Limiet 1,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 58277021 Bedrijfsnaam Franchiseontwikkeling B.V. Adres Brusselseweg 800

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Contributie-inning in bibliotheken. Opties om girale betalingen te verwerken

Contributie-inning in bibliotheken. Opties om girale betalingen te verwerken Contributie-inning in bibliotheken Opties om girale betalingen te verwerken Inhoud Inleiding 3 Girale Betalingen 4 1. Acceptgiro 4 2. Automatische Incasso 6 2.1 Stappenplan Invoeren Automatische Incasso

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Bitcoin voor iedereen!

Bitcoin voor iedereen! Bitcoin voor iedereen! Inhoud Workshop Wie zijn wij? Feiten Adoptie I. Algemeen II. Nederland III. Gebruikers / trends IV. Toekomst Wie zijn wij? Opgestart in april 2012 (met 1000,-) Begonnen met de verkoop

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek

Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Rapport Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Op 20 oktober 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 266 Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

USP Energie Monitor. September 2014

USP Energie Monitor. September 2014 USP Energie Monitor September 2014 Rapportage Thema: Energielabel drs. Henri Busker Jeroen de Gruijl MA September 2014 - i14uemmvk9 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: September 2014 4 3

Nadere informatie

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen: Heeswijk, juli 2015 Geachte ouders/verzorgers, Gymnasium Bernrode maakt, net als de andere scholen die onder het bestuur van de nderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (SZG) vallen, gebruik van een rekening-courantsysteem

Nadere informatie

Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO

Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO Lessen geleerd door te luisteren naar gebruikers Amsterdam, 11 maart 2003 Page 1 Status Internet en Internet Bankieren

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Frenora B.V. - 59703334 Score 49 C Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 59703334 Bedrijfsnaam Frenora B.V. Adres

Nadere informatie

Januarinota 2014. Doel en vraagstelling

Januarinota 2014. Doel en vraagstelling Opdrachtgever UWV Januarinota 2014 Doel en vraagstelling Onderzoek Januarinota 2014 De Januarinota 2014 schetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV

Nadere informatie