Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!"

Transcriptie

1 Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1

2 2

3 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9 1.1 Aanleiding DoorVWSgeformuleerdeonderzoeksvragen Scopevanhetonderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer Resultaten*en*effecten*van*de*Wet*Ovoz*...* Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetreguliereregime KostenenbatenvandeWetOvoz Beantwoording*onderzoeksvragen*en*aanbevelingen*...* Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeopsporingenaanschrijving Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeboeteopleggingeninning ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeambtshalveverzekeringenpremieS inning/incasso Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeterugkeernaarhetregulieresysteem ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdekostenenbatenvandeWetOvoz...46 Bijlage* *Interviews*en*focusgroepen*...*47 Interviews...47 Thematischefocusgroep...47 Overkoepelendefocusgroep

4 4

5 Samenvatting& Op15maart2011isdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(WetOvoz)inwerking getreden.dezewetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben, optesporenenmetbehulpvanvervolgactieshetaantalonverzekerdenterugtedringen. HetministerievanVWSheeftverzochteenevaluatieonderzoekuittevoerennaardeeffectiviteitvanhet opsporingsmechanismevandewetovozwaarintweehoofdvragencentraalstaan: Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? BijdebeantwoordingvandeonderzoeksvragenisgekekennaardeonderdelenvandeWetOvoz: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem De#regeling#is#onomwonden#effectief#en#efficiënt#in#het#reduceren#van#het#aantal#onverzekerden# OpbasisvandetotnutoebehaalderesultatenishetsysteemvanopsporingenaanschrijvingvandeWetOvoz zeerdoeltreffendtenoemen.sindsdeinwerkingtredingvandesystematiekishetdestijdsgenoemdeaantal vermeendeonverzekerdenmet90%gereduceerd.daarenbovenwaservoordeinwerkingtredingvandewet OvozgeeneenduidigzichtopdeomvangvandepopulatieonverzekerdeninNederland.Hetsysteemvande WetOvozheeftmeerinzichtgegevenindeomvang,aanwasenuitstroomvandepopulatie. Indeperiodemaart2011totenmetjuni2014zijn personenaangeschrevenomdatzevermeend onverzekerdwaren.vandiegroepzijn personeninmiddelsingeschrevenbijeenverzekeraarenblijken personennietverzekeringsplichtigtezijn.Eenkleinegroep(2.259personen)isterechtonverzekerd denkaangemoedsbezwaarden,geëmigreerden,ofalsactievemilitairingeschreven.derestis actief onverzekerd,enzitinhetprocesvandewetovoz. De#effectiviteit#van#de#Wet#Ovoz#is#deels#afhankelijk#van#andere#domeinen,#daar#zijn#dan#ook#de#belangrijkste# verbeteringen#te#realiseren# Naasthetsucceszijner nudefasevanfinetunenaanbreekt verbeteringenaantebrengeninde opsporingssystematiek.deeffectiviteitvandeopsporingisinbelangrijkemateafhankelijkvandekwaliteitvan gegevensuitdebasisregistratiepersonen(brp).debrpbestaatuitdegemeentelijkegba s,degbas Verstrekkingsvoorziening(GBASV)endeRegistratieNietSIngezetenen(RNI). DeSVBgebruiktinformatieuitdezeregistratiesincombinatiemetgegevensvanondermeerDUOenvanhet UWVomdaarmeehetAWBZSverzekerdenbestandoptestellen.DeSVBvergelijktditbestandmethet ReferentiebestandVerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)waarvoordezorgverzekeraarsverantwoordelijk zijn.opbasisvandiebestandsvergelijkingwordenvermeendonterechtonverzekerdengeïdentificeerden aangeschreven.deonderzoekersconstaterendatergeredetwijfelbestaatoverdeaccuraatheidvandebpr gegevens.erwordendoordeuitvoeringsorganisaties(svb,zorginstituutnederlandencjib) vervuilde gegevensgebruikt. 5

6 Bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmetnamevoorbijpersonendiekortdurendin Nederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreveninhetBRPennietmeerhebben uitgeschreven.hetgrootseprobleembijdeze vervuilde BRPgegevensisdatdezenietmeerinNederland verblijvendepersonenonnodigdeheleketenvandewetovozinrollenen(soms)hetheleprocesdoorlopen. EenveiligheidsventielindeketenvandeWetOvozomvervuildegegevenssystematischvroegtijdiguithet procesteverwijderenontbreekt.opbasisvaninterviewsendataanalyseaandevoorkantenachterkantvan deketenvandewetovozzijninschattingenmogelijkvandegroependieonterechtwordenaangeschrevenen deelsuiteindelijkonterechthetprocesdoorlopen.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalenidentificeren vandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Binnen#de#systematiek#van#de#Wet#Ovoz#zijn#kleine#reparaties#in#het#proces#mogelijk#met#beperkte# verbetermogelijkheden# Hetsuccesvanderegelingzithemvoornamelijkindeaanschrijving,doordatmensenzichgaanverzekerenof hunawbzsstatusbetwisten.hetboetesregimeheeftdaarbijeenpreventievewerking.inhetvervolgtraject levertdeboeteweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandewetovoz,omdatnaopleggenvande boetemaarweinigmensenovergaantothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten vandeboetesendepremievoordeambtshalveverzekeringmager,maarvanwegede vervuilde BRP gegevensisditwelverklaarbaar.hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandeboetesstrektzichuitover negenmaandennadatiemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeen persoonwordtaangebeld,ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s)naongeveer9 maanden. Bijdeovergangnaardereguliereverzekeringconstaterenzorgverzekeraarsdatdebetaaldisciplinevaneen deelvandepopulatievoormaligonverzekerdenslechtis.ditzijnpotentiëleinstromersvoorde wanbetalersregeling.geletophetmomentvaninwerkingtredingendedoorlooptijdvandewetovozworden deeersteeffectenopdewanbetalersregelingvanafq12014enverderzichtbaar. Antwoorden#op#de#onderzoeksvragen:# 1.Hetsysteemvanopsporingisinhogematedoeltreffendendoelmatiggeweest.Nogsteedszorgtde systematiekvandewetovozervoordatonverzekerdenwordenaangeschreven,waarnaeengrootdeelzich verzekert.daarnaastwordensommigemensenonterechtaangeschreven.indiezinkanhetsysteemvan opsporingwordenverbeterd. 2.Deeffectenvandewetsindsdeinvoeringzijneerstenvooraldatdegroeponverzekerdendrastischis gereduceerd,waardoorveelverzekeringsplichtigenbijdragenaandegewenstesolidariteitbinnende Zorgverzekeringswet.BovendienheeftdeWetOvozgezorgdvoormeerinzichtindegroepmensendieniet verzekeringsplichtigzijn(geenaanspraakopvolksverzekeringen).dielaatstegroepismomenteelnietscherpaf tebakenen.daaromiseenongewenstneveneffectvandewetovozdatsommigemensensomsonterechthet procesinrollen. Deconclusiesleidentoteenaantalaanbevelingen.Deaanbevelingenzijninhetslothoofdstukgeformuleerd meteentoelichting.dezesamenvattinggeeftdeaanbevelingenincompactebullets: SVergrootdekwaliteitvanhetBasisregisterPersonenomtevoorkomendatnietSverzekeringsplichtigen onterechtwordenaangeschreven. SVerbeterdeopsporingdoorextragegevensoverdestatusvanbuitenlandsestudentenoptenemenuitde registratiesvanonderwijsinstellingen. 6

7 SProbeer nogvoordeeersteaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland viadatamininggroepente identificerenwaareerstaanvullendonderzoeknaarwordtgedaanomverblijfstatus,woonsituatieeneventuele verzekeringsplichtteachterhalen. SOnderzoekofdebestaandetermijnrondboeteopleggingeninningkanwordenverkort,omzoeerderinhet procestoteenfysiekcontactmomenttussendedeurwaarderendevermeendonverzekerdetekomen. SOnderzoekofheteerderefysiekecontactookopeenanderewijzekanwordengeorganiseerd,bijvoorbeeld doordeinzetvansociaalrechercheurs,zodatgemeenteninvullingkunnengevenaanhunonderzoeksplicht. SZetpersonendiehunboetesnietbetaaldhebbenpasdoornaardeambtshalveverzekeringalsduidelijkisdat zenoginnederlandverblijven. SVerdeeldekleinegroepambtshalveverzekerdennietlangerover9concerns,maarbrengzeonderbijéén verzekeraar. SMaakbetergebruikvaninformatiedielopendehetprocesvandeWetOvozbeschikbaarkomtoverpersonen. SHoumensendienietofnauwelijksbetalingenvoorboeteen/ofpremiehebbenvoldaanindeambtshalve verzekeringtotdatduidelijkisdatdeverzekerdedaadwerkelijkbestaat,innederlandverblijfteninstaatisde regulierezorgverzekeringspremietebetalen. SMonitorstructureelinhoeverreexSonverzekerdendoorstromennaardewanbetalersregeling. 7

8 8

9 1 Inleiding& 1.1 Aanleiding& HetNederlandsestelselvansocialeziektekostenverzekeringen1isopgebouwduittweegroteblokken: Erbestaateenverzekeringvanrechtswegevoordegehelebevolkingvoordelangdurigezorg,geregeld indealgemenewetbijzondereziektekosten(awbz).deawbzvergoedtdekostenvanlangdurige zorgvoormensenmeteenernstigebeperkingdooreenhandicap,chronischeziekteofouderdom. Indetweedeplaatsiserdeverzekeringtegendekostenvanopherstelgerichtezorg.Hiervoorzijn mensenverplichtzichteverzekeren.dieisopgenomenindezorgverzekeringswet(zvw). MetdesocialeverzekeringenvandeAWBZendeZvwzorgenweerinNederlandvoordatiedereendiedaar rechtopheeft,denoodzakelijkezorgopeenbetaalbaremanierkrijgt. Solidariteit zowelvoorwatbetreftziekterisico salsinkomensverschillen vormtdebasisvoordezesociale ziektekostenverzekeringen.daarombetalenmensenookophetmomentdatzenietziekzijnengeenzorg nodighebbenmeeaandeverzekeringen.dezvwwordtvoorhetovergrotedeelgefinancierduiteennominale premieeneeninkomensafhankelijkebijdrage,diewordtgeïnddoordebelastingdienst.denominalepremie betalenverzekerdenrechtstreeksaandezorgverzekeraardiezijzelfhebbenuitgekozen.dezorgverzekeraars bepalenzelfdepremiehoogtevandedoorhenuitgevoerdezorgverzekering.omtevoorkomendatde financiëletoegankelijkheidvandezorgingevaarkomt,isdezorgtoeslaginhetlevengeroepen.dezebiedteen inkomensafhankelijketegemoetkomingindekostenvandenominalepremie.zoishetstelselsolidairenkan iedereenverzekerdzijntegendekostenvannoodzakelijkezorg. DeAWBZiseenverzekeringvanrechtswege.Datbetekent enkeleuitzonderingendaargelaten datmensen automatischverzekerdzijnwanneerzijofwelinnederlandwonenofwelaandenederlandseloonbelastingzijn onderworpen.voordezvwzijnmensennietautomatischverzekerd.zijmoetendieverzekeringafsluitenbij eenzorgverzekeraardiezijzelfkiezen.demeestemensendieawbzsverzekerdzijn,zijnverzekeringsplichtig voordezvw.veruithetgrootstedeelvandenederlandsebevolkingsluiteenzorgverzekeringafenbetaalt (maandelijks)nominalepremieaaneenzorgverzekeraar.intotaalwarenerper1juli201416,8miljoenzvws verzekerden.verzekeringsplichtigendienietaanhunzvwsverzekeringsplichtvoldoenennalateneen zorgverzekeringsovereenkomsttesluiten,zijnonterechtonverzekerd.erzijnookmensenterechtonverzekerd, zoalsdiplomaten,medewerkersvanvolkenrechtelijkeorganisatiesofbuitenlandsestudentendietijdelijkin Nederlandverblijvenéngeenbijbaantjehebben. Ommeerdereredenenishetongewenstalsverzekeringsplichtigenzichonttrekkenaandeverzekeringsplicht Indeeersteplaatskanhetnaregevolgenhebbenvoordeonverzekerdenzelf.Iedermenskan geconfronteerdwordenmeteenernstigeziekteofeenongeval.enmeestalzaldezeonverzekerdeniet instaatzijndekostenvandiezorgzelftebetalen.dezorgverzekeringbiedtbeschermingtegen financiëlegevolgenvandergelijkegebeurtenissen. Tentweedeisereenbelangvoordesolidariteitbinnenhetsocialeverzekeringssysteem.Meedoenis deleidendegedachte,ookwanneerjehetnietnodighebt. 1 TekstgrotendeelsontleendaanVerzekerdenmonitor2013,MinisterievanVWS(DenHaag,november2013) 9

10 3. Tenslottegeldtdatonverzekerdzijnmogelijkgevolgenheeftvoordevolksgezondheidomdat onverzekerdenzorgzoudenkunnenmijden/uitstellen,enopeenlatermomentdegezondheidszorg metonnodigekostenopzadelen. Omtevoorkomendatverzekeringsplichtigenzoudennalateneenzorgverzekeringtesluiten,wasindeZvwin 2006eensanctieopgenomendiehetvoorverzekeringsplichtigenonaantrekkelijkmaaktezichaande verzekeringsplichtteonttrekken.verzekeringsplichtigendiezichniettijdigverzekerdenwareneen (bestuurlijke)boeteverschuldigdterhoogtevan130%vandepremieoverdetermijnwaaroverzijhadden nagelatenzichteverzekeren,meteenmaximumvanvijfjaar2.debestuurlijkeboetebijtelateaanmeldingliep daardoorsteedsverderop. Hetsysteemmetdeoplopendebestuurlijkeboetefunctioneerdeindepraktijknietgoed.Inmaart2011is daaromdewetopsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(wetovoz)inwerkinggetreden. DezeWetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben,opte sporenenzohetaantalonverzekerdenterugtedringen.concreetomvatdewetovozdevolgende 3 maatregelen : AanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandindienopbasisvandebestandvergelijkingdoordeSVB blijktdateenburger mogelijk onterechtgeenzorgverzekeringheeft. Boetesysteem indiennadetweedebestandsvergelijkingblijktdateenverzekeringsplichtigezichniet heeftverzekerdvolgteenboete.deboeteiswettelijkbepaald4enbedraagt 332,25.Hiervoor ontvangtdeonverzekerdevanhetcentraaljustitieelincassobureau(cjib)eenacceptgirokaart,nade derdebestandsvergelijkingvolgteentweedewettelijkbepaaldeboetevan 332,25. AmbtshalveverzekeringdoorhetZorginstituutNederlandindienbijeenvolgendebestandsvergelijking blijktdatonverzekerdennogaltijdonverzekerdzijn,waarbijdebetrokkenegedurendeeenperiode vantwaalfmaandeneenbestuursrechtelijkepremieverschuldigdisterhoogtevan100%vande standaardpremie.dezeambtshalveverzekeringwilzeggendathetzorginstituutnederlandde bewustepersoonopbasisvandeambtshalveverzekeringonderbrengtbijéénvandenederlandse zorgverzekeraars. Nadeperiodevan12maandenstoptdeambtshalveverzekeringenkandevoormaligonverzekerdeper prolongatiedatumvandeverzekeringeigenstandigeenandereverzekeringafsluiten.indiendevoormalig onverzekerdeopdatmomentnietsdoetblijftdezepersoonverzekerd(opbasisvaneenreguliereverzekering) bijdeaangewezenverzekeraar. Indiendevoormaligonverzekerdenadeambtshalveverzekeringsperiodegeenpremiebetaaltvoorde reguliereverzekeringisernazesmaandenachterstandvanpremiebetalingsprakevanwanbetaling.indat gevaltreedtdesystematiekvandewanbetalersregelinginwerking.erisindatgevalgeensprakevan onverzekerdzijnmaarvanwanbetalingdooreen(actief)verzekerde.dewerkingvandezeregelingisin2011 separaatgeëvalueerd5. 2 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 3 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 4 Artikel9b,lid2,ZVW:Dehoogtevandeboeteisgelijkaandriemaaldetoteenmaandbedragherleidestandaardpremie, bedoeldindewetopdezorgtoeslag. 5 Eindrapportageevaluatievandewanbetalersregeling, Kortopdebal,ZorgVuldigAdvies/Berenschot,28juli

11 OnderstaandschemamettoelichtingschetstdeprocesstappenindeuitvoeringsketenvandeWetOvoz.Inde volgendehoofdstukkenwordtdeeffectiviteitvandeverschillendeonderdelenvanhetsysteemvandewet Ovozindetailbeschreven. SchematischkanhetsysteemvandeWetOvozalsvolgtwordenvormgegeven: Vergelijking$AWBZB verzekerdenbestand$ met$referendebestand$ RBVZ$$ n s$$ geve.$ e g $ t e P,$e.a jkt$m Verri $UWV,$BR, DUO 3mnd*$ SVB$ ZIN$ brief$ DUO$ UWV$ BRP$ 3mnd*$ boete$1$ 3mnd*$ boete$2$ CJIB$ B$acceptgiro$ B$aanmaning$ (premie$en$boete)$ 12$mnd*$ ambtshalve$ $verzekeren$ regulier$$ verzekeren$ aangewezen verzekeraar$ verzekeraar$ naar$vrije$ keuze$ ZIN/CJIB$ deurwaarder$ broninhouding$ acceptgiro$ EindB afrekening$ CJIB$ *$In$iedere$fase$vindt$opnieuw$een$herhaalde$bestandsvergelijking$plaats$ 1.2 Door&VWS&geformuleerde&onderzoeksvragen& DeevaluatieopdrachtvoordeWetOvozbehelsteenonderzoeknaardedoeltreffendheidvanhetsysteemvan opsporingenvandeeffectenvandewetovoz.daartoeheefthetministerievanvwstweeonderzoeksvragen geformuleerd.dithoofdstukbeantwoordtdezeonderzoeksvragen: 4a)Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? 4b)Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? 1.3 Scope&van&het&onderzoek& Inditevaluatieonderzoekstaatdeproblematiekvandeonverzekerdenvoordezorgverzekeringcentraal. MeerspecifiekziendedoorhetministerievanVWSgesteldevragenopdeeffectiviteitvandewettelijke regelingendedaaringeregeldemethodiekomonverzekerdenvoordezorgverzekeringswetoptesporenen alsnogteverzekeren. 11

12 DedoorhetministerievanVWSgeformuleerdevraagstellinglegtineersteinstantiehetzwaartepuntvandit onderzoekbijhetoptimaliserenvanhetawbzsverzekerdenbestand.pasnadeopsporingsmethodiekvan onverzekerdenopbasisvandatverzekerdenbestandkomenandereelementenvanderegelingaanbod,zoals hetsysteemvanaanschrijvinginclusiefboetesysteem,ambtshalveverzekerenendeterugkeernaarde reguliereverzekering.metanderewoorden,defocusvanditonderzoekligtoppersonendie verzekeringsplichtigzijn(zichkunnenenmoetenverzekeren)maardieondanksdezeverzekeringsplichtgeen ziektekostenverzekeringhebbenafgesloten,enoppersonendienietverzekeringsplichtigzijn,maardie desondankswélwordenaangeschrevenalsgevolgvandewetovoz. Deuitvoeringenwerkingindepraktijkvandewettelijkeregelingvoorhetterugdringenvanhetaantal wanbetalersvandezorgverzekeringspremieendewettelijkeregelingvoorinonslandverblijvende onverzekerbarevreemdelingenzijnuitdrukkelijknietbijdezeevaluatiebetrokken.dezebeidewettelijke regelingenzijnin2011separaatgeëvalueerd. OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvanhetaantalZvwSverzekerdenendeomvangvandediverse bijzonderegroepen. Tabel#1:#Totaal#aantal#ZvwEverzekerden#en#bijzondere#groepen#(afgerond,#stand#eind#2013)6# Groep& ZvwSverzekerden Wanbetalers Onverzekerden Gemoedsbezwaarden Illegalenenandereonverzekerbarevreemdelingen(uitgaven) Omvang& 16,8miljoen 316duizend 29duizend 12,6duizend 29,8miljoen 1.4 Onderzoeksmethode& Systematicreview BestaandepublicatiesvormenhetstartpuntvoordeevaluatievandeWetOvoz.Dezezijngeanalyseerdmet 7 behulpvaneensystematischeliteratuurreview.hierbijzijndevolgendestappendoorlopen:zoektocht, kwaliteitstoets,inhoudelijkesynthese,aanvullendonderzoekenoutputsynthese.tijdensdesystematicreview bleekhetaantalbruikbarepublicatiesoverdewerkingvanhetsysteemvanopsporingvandewetovozzeer beperkt.aangezienhetdeeerstekeerbetreftdatdewetovozwordtgeëvalueerd,enerrelatiefweinig bronnenzijnomuitteputten,washetnoodzakelijkomuitkomstenvandesystematicreviewvandocumenten doormiddelvaneenverdiepingsslagaantevullenenteverrijkenmetinformatievergaringuitanderereeds bestaandebronnen. Aanvullinguitanderereedsbestaandebronnen Bijdeaanvullinguitanderereedsbestaandebronnenhebbendeonderzoekerstoeganggekregentot databestandenbijdesocialeverzekeringsbank(svb),hetzorginstituutnederland(voormaligecollegevoor Zorgverzekeringen,CVZ)enhetCentraalJustitieelIncassobureau(CJIB).Aanvullendeinformatieisbeschikbaar gestelddoorindividuelezorgverzekeraars. 6 Bron:MailcontactmetVWSenZorginstituutNederland,dd.20augustus Vlg.Cooper(2010):ResearchsynthesisandmetaSanalysis 12

13 Opdiemanierisinzichtverkregenin hetawbzsverzekerdenbestand; hetreferentiebestandverzekerdenzorgverzekeringswet(rbvz); deaanschrijvingenvanonverzekerden; opgelegdeengeindeboetes; opgelegdeengeindebestuursrechtelijkepremies; omvangenachtergrondkenmerkenvande(diversiteitaan)onverzekerden. Deonderzoekersdankenallebetrokkenpartijenvoorhettoegankelijkmakenvanditsoortbestanden.De relevanteinformatieisgeanonimiseerdopgenomenindezerapportage. Verdiependeinterviews VoordebeantwoordingvandegesteldevragenzijntevensdiepteSinterviewsgehoudenmetexpertsvanhet ZorginstituutNederland,deDienstUitvoeringOnderwijs(DUO),hetAgentschapBasisadministratie PersoonsgegevensenReisdocumenten(BPR),deSVB,ZorgverzekeraarsNederland(ZN),Vektis,deStichting KlachtenenGeschillenZorgverzekeringen(SKGZ)/Zorgverzekeringslijn,hetCJIB,hetCentraalBureauvoorde Statistiek(CBS),individuelezorgverzekeraars(AchmeaenCZ)enFlanderijn(deurwaarder).TijdensdezediepteS interviewsisinzichtverkregenindewerkingvandeopsporingsactiviteitenindepraktijkalsmedemechanismen eneffectenachterdewerkingvandewetovoz.bovendienzijnknelpuntenenmogelijke oplossingen/verbeterpuntenaandeordegekomen. Thematischefocusgroep Omdeopgedaneinzichtentetoetseniseengecombineerdethematischefocusgroepgehouden.Deelnemers aandethematischefocusgroepwarenvws,svb,zorginstituutnederland,cjibenduo.indefocusgroepisde interactiegezochttussendeketenpartnersinhetbestuurlijkedomein.tijdensdezefocusgroepisdeopsporing (kwaliteitawbzsverzekerdenbestand)metalsgevolg(terechteofonterechte)aanschrijvingbesprokenen aansluitendgesprokenovereenbetereidentificatievanspecifiekedoelgroepen(zoalsbuitenlandsestudenten, personenvan18jaarenzesmaanden,arbeidsmigranten)omhenpreventieftebenaderen.ophoofdlijnenis totslotgekekennaarhetprocesvanambtshalveverzekereneninstroomnaarregulierepremiesinning. 1.5 Leeswijzer& Debeantwoordingvandegeformuleerdeonderzoeksvragenisindezerapportageopgebouwdaandehandvan defaseringindewetovoz.hoofdstuk2beschrijftdeconcreteresultateneneffectenvandewetovoz.eris eenaantalrelatiefheldere,herkenbareenherleidbareknelpuntendie alszewordenaangepakt hetsucces vanderegelingverderkunnenverbeteren.totslotvolgeninhoofdstuk3deconclusies(enaanbevelingen). 13

14 14

15 2 Resultaten&en&effecten&van&de&Wet&Ovoz& Deparagrafen2.1totenmet2.4geveneennaderebeschrijvingvanderesultateneneffectenvandeWetOvoz indediverseeerderbeschrevenfasen: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem 2.1 De&fase&van&opsporing&en&aanschrijving& Systeem&van&opsporing&(bestandssamenstelling&en& bestandsvergelijking)& Bestandssamenstelling DebasisvoordeopsporingsactiviteiteninhetkadervandeWet OvozligtbijdeSVB.DeSVBsteltdaarvoorhetAWBZS verzekerdenbestandsamen.uitditbestandblijktwie verzekeringsplichtigis.desvbgebruiktdaarvoordebasisregistratie 8 Personen(BRP )DeBRPbestaatuitdegemeentelijkeGBA s,degbasverstrekkingsvoorziening(gbasv)ende RegistratieNietSIngezetenen(RNI).DeSVBverrijktdezeregistratiemetgegevensvanondermeerDUOen informatievanhetuitvoeringsinstituutwerknemersverzekeringen(uwv). HetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandiseentechnischcomplexeexercitie.Hetbestandhaaktaan bijdeopzetvooreensvb volksverzekerdenadministratie.indewetovoziservoorgekozenomdesvbde exclusievebevoegdheidtegevenomdeawbzverzekerdenstatusvasttestellen. Onderstaandschemageefteenoverzichtvandepartijendiebetrokkenzijnbijhetsamenstellenvande BasisadministratieVolksverzekeringen(BAV).OpbasisvanditbestandwordthetAWBZSverzekerdenbestand opgesteld.erzijnechterveelmeerregelingendieleidentotverzekeringsfeiten,ofwaarvooreenvastgestelde verzekeringsstatusvanbelangis.vergelekenmetbijvoorbeelddekinderbijslag,hetaowspensioenofde NabestaandenuitkeringAnwisdeWetOvozmaareenrelatiefkleineregelingmetbeperktewerkzaamheden voordesvb. 8 DeBasisregistratiePersonen(BRP)heeftdeGemeentelijkeBasisadministratiePersonen(GBA)vervangen.IndeBRPstaan persoonsgegevensvaninwonersinnederlandenvannederlandersinhetbuitenland(registratienietingezetenen,rni).. Uiterlijkin2016werkenallegemeentenmetdenieuweregistratie.DelandelijkeinfrastructuurvandeBRPisde verantwoordelijkheidvanhetministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties(bzk).hetbeheerisinhandenvan hetagentschapbasisadministratiepersoonsgegevensenreisdocumenten(bpr),onderdeelvanhetministerievanbzk. 15

16 Gegevens' leveranciers' Proces'bij'SVB'om'te'komen'tot'de' Basisadministra4e'Volksverzekeringen' Gegevens' ontvangers' Mijn'SVB' GBA/BRP' UWV'polis0 administra7e' Extrac7e'&' laadprogramma' Verwerken' uitval' verzekerings0 feiten' Belas7ngdienst' CZ' Pensioen0 register' Zorgins7tuut' Nederland' SVB0processen' Verzekerings0 feiten' DUO' Afleiden'en' vaststellen' verzekerings0 status' BuZa' Verzekerings0 status' UWV' Zusterorganen' Regelingen'(vnl' volksverzekeringen)' Belas7ngdienst' AOW' Anw' AKW'/'TOG' Pensioen0 overzicht' Toepasselijke' wetgeving' Gemoeds0 bezwaard' Ontheffing' AWBZ' Remigra7e' Etc.' Bron:mailcontactmetSVBdd.3juni2014(eigenbewerking,inclusiefvereenvoudigingsslag) Box:&Rol&SVB&bij&samenstellen&AWBZPverzekerdenbestand& Inhetvoorsteltoteen"VerzekerdenadministratieAWBZ"gafdeSVBaandateenAWBZSverzekerdenbestand op1januari2010beschikbaarkonzijn,waarbijin85tot95%vandegevallendeactueleverzekerdenstatusis vastgelegd(hetpercentageisafhankelijkvandeautomatiseringsgraad).hierdoorkanhetleeuwendeelvande AWBZSverzekerdenwordenvastgesteld.Hetresterendedeelvereisthandmatigegevalsbehandeling.Eendeel daarvanzounaarverwachtingalsnoggeautomatiseerdkunnenworden.hetdanresterendedeelvereistdat personenbenaderdwordenomduidelijkheidteverkrijgenomtrenthunpersoonlijkesituatieaandehand waarvandeverzekerdenstatuskanwordenafgeleid.hetgaatdaarbijomcomplexegevallendieafwijkenvan dehoofdregelvaningezetenschap.afhankelijkvandebeschikbarecapaciteitvoordehandmatige gevalsbehandelingkaninenkelejarenna2010(tot2013s2017;afhankelijkvandeautomatiseringsgraad)het 100%Sniveauwordenbereikt. Bron:TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOvoz Ingevolgeartikel5vandeAWBZisiedereingezeteneverzekerd.EeningezeteneisdiegenedieinNederland woont.bepaaldegroepenzijnechteruitgezonderdvaneenverzekeringsplicht(endaarmeeterecht onverzekerd),zoalsactievemilitairen,gemoedsbezwaardenenasielzoekers.bijpersonenindetentiezijnde socialerechtenenplichtenopgeschort.kortom,sommigemensenwoneninnederlandenzijntochniet verzekerd.dealgemeneregelisechterdatiedereendieinnederlandwoont,verzekerdisvoorde volksverzekeringen.alsmenloonofeenuitkeringontvangt,betaaltmenpremiesvoordevolksverzekeringen. 16

17 IneenbeperktaantalgevallenishetmogelijkombijdeSVBontheffingvandeverzekeringsplichtaantevragen doormiddelvandeverklaringnietawbzverzekerd.indatgevalhoeftmengeenpremiesmeertebetalen, maarismenooknietmeerverzekerdvoordevolksverzekeringen. 9 OpdewebsitevandeSVB staateenoverzichtonderwelkevoorwaardenmensen(aldanniet)plichtenen rechtenhebbenvoordevolksverzekeringen. Box:&Doelgroepgerichte&communicatie&over&verzekeringsplicht& Ommensenteinformerenoverhunverzekeringsplichtenspecialedoelgroepenooktevoorzieninhun specifiekeinformatiebehoefte,ishetprojectzorgverzekeringslijnopgestart.dekerntaakvan Zorgverzekeringslijn.nlishetterugdringenvanhetaantalwanbetalersenonverzekerden. IndeeersteplaatsisheteentelefonischinformatieSenadviespuntvoorpersonendievragenhebbenoverde zorgverzekering.informatieisookdigitaal(viadewebsite)beschikbaarentotslotiserdrukwerk(kosteloos) beschikbaarenlevertmenvoorlichtingindevormvaneenwerkbezoekofbijeenkomst.eendeelvande informatieisspecifiekgerichtopnieuwkomersenexpats,eendeelvandeinformatieisgerichtop18splussers. DewebsiteisnietbeschikbaarinTurks/Arabischmetalsredendatdedoelgroepuitdielandenvaker laaggeschooldofanalfabeetis.hetisvanbelangomhendusopanderemaniertebereiken. Bron:Zorgverzekeringslijn.nl Bestandsvergelijking NasamenstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandvergelijktdeSVBditbestandmethetReferentiebestand VerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)datdoorVektiswordtaangeleverd.HetRBVZbestandbevatalle daadwerkelijkbijzorgverzekeraarsverzekerdepersonenopbasisvangeverifieerdebsnsnummersvande betreffendeverzekerden. DeSVBhanteertbijdevergelijkinghetactuelereferentiebestandenvergelijktdatmetmensendielangerdan viermaandeninnederlandwonenofwerkenenuitdiehoedanigheidawbzsverzekerdzijn.pasnavier maandengeldtdatmensenformeelonverzekerdworden. 9 Bron:Http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/wie_is_verzekerd/index.jsp 17

18 Figuur#1:#Aantal#daadwerkelijk#bij#zorgverzekeraars#verzekerde#personen#(door#Vektis#aangeleverd#bij#SVB) 10# & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OverigenswaserooktentijdevandeZiekenfondswetsprakevan(particulier)onverzekerden( personen).nadeinvoeringvandezvwin2006,waarbijveelaandachtwerdbesteedaande verzekeringsplicht,bedroeghetaantalonverzekerdenindecbssstatistieken personen.ditaantal daaldegestaagmaarlangzaamtot perultimo Aanschrijving&van&vermeend&onverzekerden& OpbasisvandeuitgevoerdebestandsvergelijkinggeeftdeSVBaanhetZorginstituutNederlanddoorwelke personeninhetkadervandewetovozmoetenwordenaangeschreven.nahetinwerkingtredenvandewet OvozishetZorginstituutNederlandvanafmaart2011invrijhoogtempoallemensenaangaanschrijvendieop datmomentuitdebestandsvergelijkingalsonverzekerdteboekstonden.datgebeurdeinbatchesvan ongeveer20.000brievenpermaand.eindnovember2011haddenruim menseneenbriefontvangen waarinzewerdenopgeroepenomzichteverzekeren. UitdedatabestandenvanhetZorginstituutNederlandleidenweafdatsindsdeinwerkingtredingvandeWet Ovozsindsmaart2011totenmetjuni2014intotaal personendoorhetZorginstituutNederlandzijn aangeschrevenalsvermoedelijkonterechtonverzekerdepersonen. 10 Bron:SVB/Vektis(bewerkingZorgVuldigAdvies) 11 TK,2009S2010,32150,nr.3 18

19 Tabel#2:#Jaarlijks#aantal#aanschrijvingen#van#vermeend#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# & Aangeschreven Eindeonverzekerd Standactiefonverzekerden 2011& & & &(t/m&juni)& Totaal& Uitdemaandcijfersblijktdatdegrotestroomaanschrijvingenvandeeersteperiodesterkisafgezwakt.Wat bovendienuitdefiguren2,3en4blijkt,isdatindemaandenjanuarienfebruarinietofnauwelijks aanschrijvingenplaatsvinden.hetwisselenvanverzekeraaraanheteindvanhetjaarmaaktdecijfersindie periodeonbetrouwbaarder,waardooreenrisicoontstaatdatteveelmensenonterechtworden aangeschreven.mensenkunnenzichtot31januariinhetnieuwejaarmeldenbijeenverzekeraar,dusalsze zichvoor31decembervanhetoudejaaruitschrijvenbijdeoudeverzekeraarenpaseindjanuaribijdenieuwe, zijnze(nog)nietinovertredingvanwegeonverzekerdheid. Figuur#2:#Totaal#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 19

20 Figuur#3:#Aantallen#(vermeend)#onverzekerden#aan#Zorginstituut#Nederland#geleverd#door#SVB#(Bron:#SVB)# " " " 2011" 2012" " 2013" 2014" " " 0" jan" feb" mrt" april" mei" juni" juli" aug" sept" okt" nov" dec" Figuur#4:#Maandcijfers#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# Januarienfebruarijaarlijkspauzein opsporing,gevolgddoorpiekinmaart Batchmeteerste aanschrijvingen " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" permaandaangeschreven 20

21 Resultaatvandeaanschrijvingen DeaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandheefteenenormeimpactgehadophetdestijds verondersteldeaantalonverzekerdeninnederland.sindsdeinwerkingtredingvandewetovozishetaantal onverzekerdendrastischafgenomen.dezeforseafnameisteverklarendoordat: I. II. III. Hetmerendeelvandepersonenalsnogeenzorgverzekeringafsluit( personen). Ditbetreftvooreengrootdeelmensendievergetenzijnzichzelf(studentendierecent18jaarzijn geworden)ofhunpasgeborenkindjeaantemeldenbijdeverzekeraar; Eengrootaantalmensenmetsucceshunverzekeringsplichtheeftbetwist( personen) DitbetreftvooreengrootdeelmensendieweliswaareenGBASinschrijvinghebben,maarbehorentot eenvandeuitzonderingscategorieën; Enmensenbehorentoteenrestcategorie terechtonverzekerd,denkaangemoedsbezwaarden, geëmigreerden,alsactievemilitairingeschrevenofoverleden(2.259personen) Figuur#5:#Status# einde#onverzekerd #houdt#gelijke#tred#met#aantal#aanschrijvingen#(bron:#zorginstituut#nl)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 21 Eindeonverzekerd

22 Figuur#6:#Reden#voor# einde#onverzekerdheid #(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Ingeschrevenbijzorgverzekeraar Niet(meer)AWBZverzekerd Overig(acJefmilitair,geemigreerd,gemoedsbezwaard,overleden) Ambtshalveverzekerd Actiefonverzekerden,huidigestandvanzaken Perpeildatumjuni2014bevindenzich30.003personenalsgeregistreerdonverzekerd(opbasisvande bestandsvergelijkingdoordesvbenaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland)indeketenvandewet Ovoz.Opditmomentisdusongeveer0,2%vandeNederlandsebevolkingactiefonverzekerd. DemaandelijkseinstroomenuitstroomisnadeperiodekortnadeinwerkingtredingvandeWetOvoz momenteelredelijkconstanttenoemen.gemiddeldstromenmaandelijksongeveer5.000personeninen 5.000personenuitderegelingvandeWetOvoz.Ookindeontwikkelingvanhetaantalactiefonverzekerdenis heteerdergesignaleerdepatroonzichtbaarvandepauzeinhetaanschrijvenvanonverzekerdeninde maandenjanuarienfebruarivaniederjaar,gevolgddooreenpiekinmaart. 22

23 Figuur#7:#Ontwikkeling#van#instroom,#uitstroom#en#eindstand#actief#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Instroom Uitstroom EindstandacEefonverzekerden Bijdeeerstegrotegroepmensendiewerdaangeschrevenkwammeteeneengrotestroomopgangvan mensendiede(verplichte)verzekeringgingenafsluitenofdiekondenaantonendatzenietverzekeringsplichtig waren.maarnietalleenbijditstuwmeer,ookbijdehuidigegroepmensendiealsonterechtonverzekerduitde bestandsvergelijkingroltgeeftdeeersteaanschrijvingeenvergelijkbaarresultaat:eengrootdeelverzekertzich alsnogeneenanderdeelblijktnietverzekeringsplichtig. GedurendehetevaluatieonderzoekisgeblekendatergeredetwijfelsbestaanoverdeaccuraatheidvanBRP gegevensopbasiswaarvanpersonenhetprocesvandewetovozingaan.erzit vervuiling inhetsysteem doordatgegevensniet(meer)accuraatzijn.bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmet namevoorbijpersonendiekortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreven inhetbrpenbijvertreknietmeerhebbenuitgeschreven.hetbetrefthiervooralbuitenlandsestudentenen buitenlandsewerknemers. DekwaliteitvanBRPgegevensvormtgeenonderwerpvandezeevaluatiemaarspeeltweleenzeerbelangrijke rolbijhetbeoordelenvandeeffectiviteitvanhetsysteemvanopsporinginhetkadervandewetovoz. Immers,hetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandopbasisvanBRPgegevensendebestandvergelijking doordesvbvormthetstartpuntvandeketenvandewetovoz.alseropdatpuntvandeketennietaccurate of vervuilde BRPgegevenswordengebruikt,gaandeze vervuilde gegevensdeheleketendoor.opdit momentisergeenveiligheidsventielinhetsysteemvandewetovozopgenomenomvervuildegegevens vroegtijdiguithetsysteemteverwijderenenterugtemeldenaanhetbpr.pasalsdedeurwaarder daadwerkelijkvoordedeurstaatkanerterugmeldingplaatsvinden.dezepersonendoorlopennusomshet helesysteemvandewetovoz:erwordenbrievengestuurd,boetesopgelegdenzewordenopgenomeninde ambtshalveverzekeringterwijldepersonennietmeerwoonachtigzijnophetindebasisadministratie geregistreerdeadres.geïnterviewdensprekenhierbijvanzogenaamdespookburgers. 23

24 OpbasisvaninterviewsmetdeSVB(beginvandeketen)blijktdatongeveer40%onterechtalsonverzekerde wordtaangeschrevenenopbasisvanbestandsvergelijkingvantweeindividuelezorgverzekeraars(eindvande keten)blijktdatvandiegroeponterechtaangeschreveneenaantalpersonenhetheleovoztrajectdoorloopt. MetbehulpvangegevensvandeSVBenhetZorginstituutNederlandkangrofweginbeeldwordengebracht watergebeurtmetmensendieinmaandelijksinhetkadervandewetovozwordenaangeschreven.daarbij moetwordenaangetekenddatditeenschematische(versimpelde)weergaveisvandewerkelijkheid. Watditschemainiedergevalduidelijkmaakt,isdateendeelvandemensenonterechtwordtaangeschreven. Hetgaatvoornamelijknietgoedbijbuitenlandsestudenten.Buitenlandsestudentenzonderbijbaanzijnniet AWBZSverzekerd,dusnietverzekeringsplichtigvoordeZvw.VeelbuitenlandsestudentenhebbenweleenGBAS adres.daaromwordthetsysteemvanduodoordesvbgebruiktomhetbavopteschonenenzodeterecht onverzekerdenuittefilteren.echter,alsstudentengeenstudiefinancieringontvangenende onderwijsinstellinginkwestiegeenbekostigingvanuitocwontvangt,ontbreektdenoodzaakomzebijduo aantemelden.dezestudentenzijnweliswaarnietverzekeringsplichtig,maardoordatzijnietvanuitregistraties vanonderwijsinstellingenwordenaangeleverdbijduo,wordenzijnietopgeschoonduitdebasisadministratie Volksverzekerden(BAV).DaardoorkandeSVBnietandersconstaterendandatzeverzekeringsplichtigzouden zijn,enontvangendebuitenlandsestudenten(onterecht)eenbriefvanhetzorginstituutnederland. Schema#1:#Hoe#doorloopt#een#groep#grosso#modo#het#proces#van#de#Wet#Ovoz#(in#een# gemiddelde #maand# # cijfers#zijn#indicatief)# Personen'die'verzekerd'zouden'moeten'zijn'(AWBZ6verzekerden,'dus'Zvw6verzekeringsplich>g)' Personen'die'verzekerd'zijn'(Referen>ebestand)' Circa'4.500'personen'per' maand'aangeschreven' Circa'2.000'personen' sluiten'zelf'verzekering'af'' betres'vermoedelijk'vnl' nieuwe'nederlanders,' pasgeborenen,'' 186jarigen,'ZZP ers' Circa'1.000'personen'betwisten' verzekeringsplicht'met'succes' Circa'1.500'personen'rollen' verder'het'proces'in' vnl'arbeidsmigranten'en' buitenlandse'studenten' Circa'30.000' ac>ef' onverzekerden' Circa'1.500'personen' ontvangen'1e'boete' Deel'sluit'verzekering'af,'deel' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'1.000'personen' ontvangen'2e'boete' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'800'personen'worden' (gedurende'12'maanden)'' ambtshalve'verzekerd' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' (soms'vertrokken'uit'nederland)' Circa'600'personen'overgezet' naar'reguliere'verzekering' 24 Deel'blijkt'vertrokken'uit' Nederland'( spookburgers )'

25 DeSVBgeeftaandatzeinschattendatdoormiddelvandatamining waarbijopbasisvanbepaalde kenmerkengeredetwijfelgevalleninzichtelijkkunnenwordengemaakt maandelijksongeveer1.000á1.500 betwistingentedefiniërenzijnopdemaandelijkseinstroomvan5.000personen.ditzouhetmerendeelvande onterechtaangeschrevenpersonenbevatten.opbasisvankenmerken(geslacht,nationaliteit, 12) leeftijdscategorie alsmedeopsignalenvandedeurwaarderisdoorgesprekspartnersnamelijkmeerdere malenhetvermoedenuitgesprokendathethierbijveelalombuitenlandsestudentenenbuitenlandse seizoenarbeidersgaat.dataminingvindtnognietplaats.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalen identificerenvandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Degrootstegroep missers aanbeginvandeketenheeft zoblijktuithetgesprekbijdesvb devolgende 13 kenmerken : Afkomstiguithetbuitenland Geenwerk,geenfamilieinNL Tussen18en30jaar Metbepaaldegeografischekenmerken(landcodes) NietbijDUObekend(ivmStuFiofbekostigingonderwijsinstelling) 14 DetaakomdeBRP zuivertehoudenligtprimairbijgemeenten.naastgemeentendragenook bestuursorganenalsafnemersbijaandeaccuraatheidvandebrp.hetterugmeldenvanafwijkendegegevens aandebrpvraagtomeenprofessioneleafweging.hogekwaliteitkanalleenbereiktwordenals bestuursorganenmeldingmakenvanonjuistegegevens,eenverantwoordelijkheiddiezijdelenmet gemeenten. Artikel2.34eerstelid,vandeWetBRPbepaaltdatbestuursorganendie geredetwijfel hebbenoverde juistheidvaneenauthentiekgegevenuitdebasisregistratie,ditmeldenaanhetcollegevanburgemeesteren wethoudersvandebijhoudingsgemeente.inhetbelangvandebasisregistratieenhetfunctionerenvande overheidishetzaakhetbegrip geredetwijfel ruimoptevatten.deconstateringdateengegevenuitde basisregistratieafwijktvaneengegevenwaaroverhetbestuursorgaanbeschikt,isinbeginselvoldoende.inde praktijkkunnenerechterplausibeleverklaringenzijnvoordegeconstateerdeafwijkingendiedeconclusie geredetwijfel nietrechtvaardigen.bestuursorganenmoetendaaromnaareigenbevindingeneenafweging. makenoferinderdaadsprakeisvan geredetwijfel 15 DatbegintermeedateenpartijalsdeSVBpaseendergelijkprocesingangzetnadatmeneensignaal ontvangt.dankaneenbriefzijndieonbestelbaarretourkomt,ofeenpersoondietelefonischcontactzoekt. ZorginstituutNederlandmaaktvoordegroepactiefonverzekerdengebruikvaneenprocesvangeredetwijfel alsmeneensignaalkrijgt.bijtwijfelaandejuistheidvaneenadresvindtterugmeldingplaatsaandegemeente (diedanaanzetisomhetadresinonderzoektezetten),bijtwijfelaandeawbzsstatusvindtterugmelding plaatsaandesvb.hetmerendeelvandebezwaarschriften(circa90%)betrefteenbetwistingvandeawbzs 12 Bron:GeanonimiseerddatabestandOvozverzekerden,uitschrijfredenen,grotezorgverzekeraar 13 Bron:InterviewmetSVB 14 ZievooreentoelichtingopdeBasisregistratiePersonen(BRP)paragraaf Bron:CirculaireministerieBZK,WanneerterugmeldenvanafwijkendegegevensaandeBRP(geredetwijfel),6januari

26 statusopbasiswaarvanaangeschrevenburgerswordengeïdentificeerdalsonverzekerd.hetovergrotedeel vandiebezwaarschriftenwordtgehonoreerd.16 MetdeinwerkingtredingvandeWetBRPper6januari2014heeftdegemeentetevoldoenaaneenaantal wettelijkeverplichtingenomaandietaakinvullingtegeven.eénvandieverplichtingenzietophetin onderzoeknemenvanterugmeldingenaanhetbrpdoorpartijenalsdebelastingdienst,gemeenten,andere overhedenenzorgverzekeraars.partijenkunnendaarvooreencentraleterugmeldvoorziening(tmv) gebruiken.degemeentenhebbeneencrucialerolbijhetterugmelden17: Gemeenten,alshoudersvandeGBA,hebbendeplichtterugmeldingenadequaatteonderzoekenen zonodigdegegevenstecorrigeren.gemeentenmoetenbinnenvijfdagennameldingaangevenwat ermetdemeldinggedaanwordt. AnderzijdszaldegemeentealsbuitengemeentelijkeafnemerzelfmoetenterugmeldenviadeTMV. Daarnaastzullenallebinnengemeentelijkeafnemers(dediensten)diede'eigen'GBAgebruikenook moetenterugmeldenaandiegemeentelijkegba. Mogelijkkanbijdecontrolevanterugmeldingendieinonderzoekstaangebruikwordengemaaktvansociaal rechercheurs.omdathet spelenmeto.a.debrpsgegevens deburgerrechtstreeksfinancieelvoordeelkan opleveren,voertdesocialezekerheidssectorookfraudesopsporingstakenuit.voordieopsporingstakenzijn sociaalrechercheursbevoegdomdedoorcliëntenopgegevengegevenstecontrolerenopjuistheid."18 GemeentenvormeneenonmiskenbaarbelangrijkeschakelinhetwebbijhetaccuraathoudenvandeBRPen hebbendaarmeeindehuidigepraktijkaanzienlijkeinvloedophetresultaatvandesystematiekvandewet Ovoz.Diversegeïnterviewdengevenaandatgemeentennietuniformomgaanmethetinonderzoeknemen vanterugmeldingen,zowelvanuithetsysteemvandewetovozalsviaanderekanalen Tussentijdse&conclusie&paragraaf&2.1& DeintroductievandeWetOvozisopbasisvandebovenstaandegegevensenbezienvanuitdedoelstellingvan deregelingomtweeredenenalseengrootsuccestebeschouwen: Hetaantalin2010verondersteldeonverzekerdenis(incidenteel)spectaculairgedaald. Erisdoorhetinstrumentariumvanderegeling(structureel)beterzichtontstaanopdedaadwerkelijke omvangvandepopulatieonverzekerdeninnederland.ditgeeftnieuwe(bij)sturingsmogelijkheden. NaastsuccesiserbijdewerkingvandeWetOvozophetonderdeelbestandsvergelijkingookeenkritische kanttekeningteplaatsen: Deonderzoekersconstaterendatersterkeindicatieszijndaterinongeveer40%vandegevallen sprakeisvanonterechteaanschrijving.hetbetrefthierbijookpersonendiezichooitinhetbpr hebbengeregistreerdendiewaarschijnlijkkortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,maar inmiddelszijnvertrokkenzonderzichuitteschrijven. 16 Bron:InterviewmetZorginstituutNederland 17 Bron:Http://www.bprbzk.nl/BRP/Terugmelden_op_BRP/Inleiding_TMV/De_rol_van_gemeenten 18 Bron:HandreikinggeredetwijfelvoorgebruikersvanBRPSgegevens,ministerieBZK,april

27 DeonderzoekersconcluderendatdeBRPregistratienietupStoSdateis.Hierdoorkomenpersonendieniet langerinnederlandwonenindeketenvandewetovozterecht.dezepersonenontvangenaanschrijvingen, (oninbare)boetesenwordenonterechtopgenomenindeambtshalveverzekering.eenmogelijkheidomdeze personen,eerderindeketenvandewetovozteidentificerenenuithetsysteemtehalenontbreektopdit moment.pasalsdedeurwaarderdaadwerkelijkvoordedeurstaatiserfysiekcontactmogelijk.deze spookburgersbelastendaardooronnodighetsysteemvandewetovoz. 2.2 De&fase&van&boeteoplegging&en&inning&& Effectiviteitboetesysteem Injuli2011isgestartmethetopleggenvandeeersteboetesaan mensendienadriemaandennogsteedsonverzekerdwaren.decijfers vanhetzorginstituutnederlandinfiguur8geveninzichtinhetaantal mensendatindefasevande1eof2eboetezat. Opbasisvandeaangeleverdegegevensoverdecorrespondentieinde eerstedriekwartalenvan2013constaterendeonderzoekersdatgemiddeldmaandelijks4.500personen 19 wordenaangeschreven,envandiegroepongeveereenderdenadriemaandennogsteedsonverzekerdis. Deze1.500personen(gemiddeldpermaand)ontvangeneennieuwebriefwaarindoorhetZorginstituut Nederlandeeneerstebestuurlijkeboetewordtopgelegdvan 332,25.Dezeboeteheeftenigresultaat een deelvandezegroepverzekertzichalsnogofvechtdeverzekeringsplichtaan(metsucces).circa1.000 personenzijndriemaandenlaternogsteedsonverzekerdenontvangendetweedeboetebrief. Bijiederefaseissprakevanenigeuitstroom,maarvrijwelallepersonendieeentweedeboeteontvangen stromendoorindeambtshalveverzekering. 19 Bron:DataZorginstituutNederland 27

28 Figuur#8:#Fase#waarin#de#actief#onverzekerde#zich#bevindt:#aanschrijving,#1e#of#2e#boete#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" AcCef,faseaanschrijving AcCef,fase1eboete AcCef,fase2eboete Degroepactiefonverzekerdepersonenbevindtzichinéénvandefasenvanhetketenproces(aanschrijving, eersteoftweedeboeteoplegging).infiguur8istotopzekerehoogtededriemaandenvertragingnaiedere processtapzichtbaar. Deeersteendetweedeboetehebbeneenverschillendjuridischkarakter.Detweedeboeteiseenlastonder dwang waarinhetzorginstituutnederlandeenbesluitneemtoverdebestuursdwangdiemenlaterkangaan toepassen(bezwaarenberoepmogelijk). Hetopleggenvaneenlastonderdwangiseeninstrumentomtothersteltekomenvaneenmetdewet strijdigesituatie,ofherhalingvaneenovertredingvandewettevoorkomen.aandeovertrederwordtdoorhet bestuursorgaandeverplichtingopgelegdomeengeldsomtebetalen,tenzijbinnendegesteldetermijnwordt voldaanaandeindebeschikkingopgenomenlast(artikel5:32awb).dezelasthoudtindatdeovertrederde illegalesituatieinovereenstemmingmetdewetdienttebrengenofeenovertredingachterwegedientte laten. Hetzoudaarmeeeensterkereprikkelaanburgersmoetengevenomhieropactieteondernemen.Inde thematischefocusgroepisaangegevendaterdestijdseenbewustepolitiekekeuzeisgemaaktomhetproces opeendergelijkewijzevormtegeven.immers,defasevolgendopdeboetes(ambtshalveverzekeren) kenmerktzichdooreeninbreukvandeoverheidophetprivaatvormgegevenverzekeringsrecht. 28

29 Figuur#9:#Vorderingen#boetezaken:#instroom,#uitstroom#en#eindvoorraad#(Bron:#CJIB)# aantal%vorderingen% Instroom Uitstroom mei"14 jun."14 apr."14 mrt."14 jan."14 feb."14 dec."13 okt."13 nov."13 sep."13 jul."13 aug."13 mei"13 jun."13 apr."13 mrt."13 jan."13 feb."13 dec."12 okt."12 nov."12 sep."12 jul."12 aug."12 mei"12 jun."12 apr."12 mrt."12 jan."12 feb."12 dec."11 okt."11 nov."11 sep."11 jul."11 " aug." Voorraadeindvdmaand OokdeCJIBgegevenslatenziendathetaantalvorderingendeeerstemaandennainwerkingtredenvandeWet Ovozgestaagtoenam,toteenpiekvanbijna50.000vorderingeninjanuari2012.Sindsdienisdevoorraad openstaandevorderingenlangzaamteruggelopentotinmiddelsminderdan18.000vorderingeninjuni2014. e e IndeCJIBcijferswordtgeenonderscheidgemaaktinvorderingenvoorde1 ofde2 boete,maargrofwegkan opbasisvanhetcjibmateriaalafgeleidwordendatongeveer20.000personenin2013zijningestroomdinhet boeteregime.zijhebbenintotaal29.501openstaandevorderingen.hetcjibgaftijdenshetinterviewaandat meerdan75%vandepersonennaeeneersteboeteookdetweedeboetekrijgt.heteffectvaneersteboeteis dusbeperktvanuithetperspectiefvanhetcjib. Inningsresultaten WaardeeffectenvandeeersteaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandpositiefzijn(het preventieve effect)isdeoverigetoegevoegdewaardevandeboetesbijdewetovozallerminstovertuigend.hetaantal mensendatactieonderneemtnaeeneersteoftweedeboeteisgering.ookderesultatenbijdeinningvan boeteszijnteleurstellend.sindsdestartvanderegelingtotenmetjuni2014is 51,2miljoenopgelegdaan vorderingen(eersteentweedeboetesamen).vandatbedragis 7,7miljoenviadereguliereacceptgiro betaald.doordedeurwaarderisnogeenseenbedragvan 4,3miljoengeïnd.Hetmerendeelvanhetbedrag aanopgelegdeboetes(ruim 30miljoen)isechternietofnietvollediggeïnd,enalsoninbaarteruggelegdbij hetzorginstituutnederland. Dezeresultatenbijdeinninglatenzichgrotendeelsverklarendoorhetfenomeenvande spookburgers.een deelvandeaangeschrevenpersoneniserniet(inmiddelsonvindbaarofteruggekeerdnaarhetlandvan herkomst,bijvoorbeeldalsmeneenadreshadindestudentenhuisvesting),eenanderdeelverstoptzich bewust. 29

30 Dedeurwaarderisheteerstefysiekecontactmetdeonverzekerde.Alleeerderestappenindeketenvinden plaatsopbasisvansysteeminformatie,nietopbasisvanhetfysiekcontactmetburgers.totdantoezijn (vrijwel)alleenbrievenverstuurd.uitmeerderegesprekkenblijktechterdatertweegroepenteonderscheiden zijn eengroep onbestaande burgers(inmiddelsvertrokken,onbekendwaarheen),eneengroepvanwiede taalvaardigheiden/ofhandelingsbereidheidnaontvangstvaneenbriefbeperktis. OpmerkingenbijhetboeteSregime Gesprekspartnerswijzeneropdathetwettelijkprocesvanaanschrijvenenboetesopleggenonnodiglang duurt.hetverstrijkenvanmeertijdheeftgeenenkeletoegevoegdewaardebijhetoplossenvande problematiek.mensenkunneneerstdriemaandengratisonverzekerdblijvenenhetduurtzesmaanden voordateen lastonderdwang wordtopgelegd. Daarnaastiserineersteinstantiesprakevaneenlichtregimebijboeteoplegging.Zoalsaangegevenisdit vanuithistorischperspectiefbegrijpelijkomwillevanhetpubliekrechtelijkingrijpenineenprivaatrechtelijk systeem.eriseenuitgebreidepolitiekediscussiegevoerdoverhetaldannietprivaatrechtelijkkaraktervande Zorgverzekeringswet,endedaarmeesamenhangendemogelijkhedenomalsoverheidintegrijpen.De verzekeringsplichtiseenverantwoordelijkheiddiebewustisneergelegdbijdeindividueleburger.metdewet Ovozindehandtrektdeoverheiddieverantwoordelijkheidweernaarzichtoeindegevallendatmensenhun eigenverantwoordelijkheidnietnemen.indatkaderpasteenlichtregimebijboeteoplegging,waarinburgers tijdgegundkrijgenomzelfactieteondernemen.hiermeebeperkjeechterweleenaantalmogelijkhedenom vroegtijdigeenintensieverprocesvaninning meteenhogerekansopsucces ingangtezetten Tussentijdse&conclusie&bij&paragraaf&2.2& HetboeteSregimelevertweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandeWetOvoz.Naopleggenvande boetegaanmaarweinigmensenovertothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten mager,maarvanwegehetfenomeenvandeeerdergenoemdespookburgersisditwelverklaarbaar. Hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandetweeboetesstrektzichuitovernegenmaandennadat iemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeenpersoonwordtaangebeld, ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s). 2.3 De&fase&van&ambtshalve&verzekering&en&premieP inning/incasso&& Aantalambtshalveverzekerden Eenkleinjaarnadatdeeersteonverzekerdenzijnaangeschreven, werdendeeerstepersoneningeschrevenindeambtshalveverzekering. Infebruari2012komendeeersteambtshalveverzekerdeninbeeldin derapportagesvanhetzorginstituutnederlandenvanafmaart2012 ookinderapportagesvanhetcjib.nadatisgeblekendatderoutevanbroninhoudingbijdewerkgeverniet succesvolkanwordenopgestartgaathetcjibovertothetinnenvandepremievoordeambtshalve verzekeringdoormiddelvanincasso. 30

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Datum 8 september 2014 Opstellers mr. E. (Ed) Maagdelijn, drs. P.J.G.M. (Piet) de Bekker 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA11520938/EUR Aandelenfonds Europa Obligatiefonds Europa LA LIAB januari 601,976 368,331 1,498 971,804.98 7,214.41

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Commissie Onderwijs oktober 212 Bruno Lamelyn Hilde Lesage De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Inhoud De onderwijsarbeidsmarkt morgen: een prognose De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

Algemene Boekhouding van het gebouw 2011

Algemene Boekhouding van het gebouw 2011 1/jan Overdracht boekjaar 2010 6.296,63 6.296,63 zicht- + spaarrekening 2/jan sp1 intresten 91,76 6.388,39 verd volgens provisiebet 3/jan 1 Provisie Omnibouw jan 53,00 6.441,39 BH Omnibouw 2 provisie Dedrie

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc.

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc. Jaarroosters F 2016-2017 Legenda lesweek Versie 0.9.2 F HvA Versie 0.9.2 F HvA roosterluwe week* week projecten,, afronding, starten, etc. syllabus week kalender week ma. Datum vr. MIC-CO propedeuse (vt)

Nadere informatie

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD OKTOBER week 41 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt Valkenswaard (1) week 42 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt Valkenswaard (2) week 43 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt 24-okt

Nadere informatie

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 SYNDICUS DEDRIE 1/jan Overdracht boekjaar 2008 6.868,04 6.868,04 zicht- + spaarrekening 29/dec 117 Provisie januari Dedrie 54,00 6.922,04 Dedrie - Bruylandts 29/dec

Nadere informatie

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders Schoolkalender 2017/2018 De Trinoom Salto Montessorischool Versie Ouders AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 35 36 37 Maandag 28 aug Dinsdag 29 aug Woensdag 30 aug Donderdag 31 aug Vrijdag 1 sep 1e schooldag Hoofdluis

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

PRIJSLIJSTEN 2O18 LANDLEVEN WADDENSTAETE DE WITTE HOEK

PRIJSLIJSTEN 2O18 LANDLEVEN WADDENSTAETE DE WITTE HOEK PRIJSLIJSTEN 2O18 BLEEKERSCOOGH HET BUITENHOF LANDLEVEN WADDENSTAETE DE WITTE HOEK BLEEKERSCOOGH met serre 21O, 212, 214 194, 196, 2OO, 2O2, 2O4, 2O6, 2O8 WISSEL: VRIJDAG VAKANTIES M/W WEEK M/W WEEK 5,

Nadere informatie

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon Periode 1 Datum Kalenderw eek 05 sep - 11 sep 36 leerjaar 1 360 leerjaar 2 760 JAARPLANNING DELTION COLLEGE team IHS vastgesteld door CvB en directe d.d. 15-02-2011 (N11028CvB) Cursusjaar 2011-2012 leerjaar

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder. We bieden

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige Tabel 1: GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend Rekenen.

Nadere informatie

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t informatieavond 13 s e p t e m b e r 2012 p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t Welkom mobieltjes uit vragen na de pauze 2 Agenda 19:00 Inloop 19:30 Inleiding (Fenny de Graaf, directeur-bestuurder)

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN 12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN . vertrouwen onder druk 2 Vertrouwen in pensioenfondsen Agenda Vertrouwen en ABP De drivers van vertrouwen Bouwen aan vertrouwen in de praktijk 4 dec-09 sep-10 oct-10

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

Dag Datum Aanvang Locatie Soort

Dag Datum Aanvang Locatie Soort Dag Datum Aanvang Locatie Soort Januari Dinsdag 3-jan 15.00u Papendal Nieuwjaarsreceptie PS en GS, aansluitend Provincie Gelderland Woensdag 4-jan 19.45u Fractievergadering VERVALT Dinsdag 10-jan 19.45u

Nadere informatie

Schooljaar School weken

Schooljaar School weken Schooljaar 2016-2017 School weken Datum Schoolplanning PERIODE 1 leerlingen start Ma 8 aug leerlingen vrij Di 9 aug leerlingen vrij Wo 10 aug leerlingen vrij Do 11 aug kennismaking bij de mentor Vr 12

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder.

Nadere informatie

Aantal meldingen laatste 12 maanden

Aantal meldingen laatste 12 maanden M.g. positieve leg koppels 20 Aantal meldingen laatste 12 maanden 15 10 5 0 0 0 2 2 6 1 3 3 1 0 3 1 Tabel: vet en schuin = nieuw toegevoegd rood, vet en schuingedrukt = gecorrigeerd Het kaartje geeft de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5287 Periode: 1811-1980 Archiefvormer Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Inventaris 1-49

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Activiteiten in de Woudenberg (algemeen)

Activiteiten in de Woudenberg (algemeen) Home Contact Tel. 030-22 999 22 Zoeken... Kinderen Jongeren Volwassenen Ouderen Diensten Vacatures & leren Organisatie Voor cliënten Home Organisatie Vrijetijdsbesteng Activiteiten in Woudenberg (regio)

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2015

Verblijfstoerisme Waasland 2015 Verblijfstoerisme Waasland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2015: 115 328 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14 30 aug. '13 3 sep. '13 6 sep. '13 13 sep. '13 1 okt. '13 4 okt. '13 1 Telstar R. Standard de Liegè 1 sc Heerenveen PSV/Eindhoven 1 RSC Anderlecht ADO Den Haag 1 KAA Gent FC Utrecht 1 Club Brugge KV Ajax

Nadere informatie

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang TIJD ACTIVITEIT WIE WAAR 1-jan di Nieuwjaarsdag 2-jan wo 3-jan do 4-jan vr 5-jan za 14.00-17,30 Spetterfestijn Geen lessen en geen training ) AC Viergang 6-jan zo 9.00-9.45 wedstrijdtraining WC Viergang

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag aug 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Start van het schooljaar 19 20 21 22 luizencontrole 23 24 25 26 schoolpleinconce rt 27 28 29 30 31 sep 2014 1 2 informatieavond alle groepen 3 4 oudervereniging

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid verder gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-065 16 maart 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid verder gedaald De werkloosheid is verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag.

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 08:30-09:00: Even bijpraten 08:30-5:5: Eerste schooldag 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 SEP 205 9:30-2:30: Informatieavond klassen en MR 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Handleiding Naam opdracht De horizon in je eigen omgeving Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec zeer geschikt ongeschikt Benodigde materialen Pen en papier Opdrachtbladen

Nadere informatie

Commerciele Economie Versie 3

Commerciele Economie Versie 3 Commerciele Economie Versie 3 Jaar 1 za 26 aug Startdag Inschrijven blok A tm 8 sept (doet PMO bureau deze keer) Jaar 1 Blok A data Bedrijfskunde lesdag 1 vr 1 sept MDPM-DL-BKT-17 & MDPM-DL-BKPB-17 lesdag

Nadere informatie

OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per week 2,25 EXAMEN BLOKUUR 90 Theorielokaal

OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per week 2,25 EXAMEN BLOKUUR 90 Theorielokaal Leerlijn: OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per 1 35 26- aug Lezen / Nieuwsbegrip / Idioom Schrijven 1 2 36 02- sep Lezen / Nieuwsbegrip / Idioom Muiswerk werkw. Spelling op maat 3 37 09- sep Lezen / Nieuwsbegrip

Nadere informatie

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag Jaar p adm.voorbeiding r-week week datum dag 35 0 24-aug maandag 25-aug dinsdag 26-aug woensdag 27-aug donddag Zomvakantie donddag 27 aug. bijeenkomst nw docenten 28-aug vrijdag boeken ophalen zie boeken

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Jaarplanning Leerlingen

Jaarplanning Leerlingen Jaarplanning Leerlingen 2017-2018 1/aug 2/aug 3/aug 4/aug 5/aug 6/aug 7/aug 8/aug 9/aug 10/aug 11/aug 12/aug 13/aug 14/aug 15/aug 16/aug 17/aug 18/aug 19/aug 20/aug 21/aug Let op! De jaarplanning is een

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

DASHBOARD AARDAPPELEN

DASHBOARD AARDAPPELEN Ton Ton Ton Ha /ton /ton DASHBOARD AARDAPPELEN PRIJSINFORMATIE Prijs ( /t) dec Evolutie sinds vorige maand Evolutie zelfde maand vorig jaar Belgapom* 25 12,4% 168,8% PCA/FIWAP** 25 16,3% 152,1% *prijs

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag aug 204 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 7 Eerste schooldag schooljaar 204-0 9 20 2 22 23 24 25 26 27 2 0:45-0:00: Oud nkomst nieuwe 29 30 3 sep 204 2 3 9:00-20:45: 4 5 6 7 Algemene Ouderavond Kennismakingsg esprken

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie