Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!"

Transcriptie

1 Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1

2 2

3 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9 1.1 Aanleiding DoorVWSgeformuleerdeonderzoeksvragen Scopevanhetonderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer Resultaten*en*effecten*van*de*Wet*Ovoz*...* Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetreguliereregime KostenenbatenvandeWetOvoz Beantwoording*onderzoeksvragen*en*aanbevelingen*...* Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeopsporingenaanschrijving Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeboeteopleggingeninning ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeambtshalveverzekeringenpremieS inning/incasso Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeterugkeernaarhetregulieresysteem ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdekostenenbatenvandeWetOvoz...46 Bijlage* *Interviews*en*focusgroepen*...*47 Interviews...47 Thematischefocusgroep...47 Overkoepelendefocusgroep

4 4

5 Samenvatting& Op15maart2011isdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(WetOvoz)inwerking getreden.dezewetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben, optesporenenmetbehulpvanvervolgactieshetaantalonverzekerdenterugtedringen. HetministerievanVWSheeftverzochteenevaluatieonderzoekuittevoerennaardeeffectiviteitvanhet opsporingsmechanismevandewetovozwaarintweehoofdvragencentraalstaan: Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? BijdebeantwoordingvandeonderzoeksvragenisgekekennaardeonderdelenvandeWetOvoz: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem De#regeling#is#onomwonden#effectief#en#efficiënt#in#het#reduceren#van#het#aantal#onverzekerden# OpbasisvandetotnutoebehaalderesultatenishetsysteemvanopsporingenaanschrijvingvandeWetOvoz zeerdoeltreffendtenoemen.sindsdeinwerkingtredingvandesystematiekishetdestijdsgenoemdeaantal vermeendeonverzekerdenmet90%gereduceerd.daarenbovenwaservoordeinwerkingtredingvandewet OvozgeeneenduidigzichtopdeomvangvandepopulatieonverzekerdeninNederland.Hetsysteemvande WetOvozheeftmeerinzichtgegevenindeomvang,aanwasenuitstroomvandepopulatie. Indeperiodemaart2011totenmetjuni2014zijn personenaangeschrevenomdatzevermeend onverzekerdwaren.vandiegroepzijn personeninmiddelsingeschrevenbijeenverzekeraarenblijken personennietverzekeringsplichtigtezijn.Eenkleinegroep(2.259personen)isterechtonverzekerd denkaangemoedsbezwaarden,geëmigreerden,ofalsactievemilitairingeschreven.derestis actief onverzekerd,enzitinhetprocesvandewetovoz. De#effectiviteit#van#de#Wet#Ovoz#is#deels#afhankelijk#van#andere#domeinen,#daar#zijn#dan#ook#de#belangrijkste# verbeteringen#te#realiseren# Naasthetsucceszijner nudefasevanfinetunenaanbreekt verbeteringenaantebrengeninde opsporingssystematiek.deeffectiviteitvandeopsporingisinbelangrijkemateafhankelijkvandekwaliteitvan gegevensuitdebasisregistratiepersonen(brp).debrpbestaatuitdegemeentelijkegba s,degbas Verstrekkingsvoorziening(GBASV)endeRegistratieNietSIngezetenen(RNI). DeSVBgebruiktinformatieuitdezeregistratiesincombinatiemetgegevensvanondermeerDUOenvanhet UWVomdaarmeehetAWBZSverzekerdenbestandoptestellen.DeSVBvergelijktditbestandmethet ReferentiebestandVerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)waarvoordezorgverzekeraarsverantwoordelijk zijn.opbasisvandiebestandsvergelijkingwordenvermeendonterechtonverzekerdengeïdentificeerden aangeschreven.deonderzoekersconstaterendatergeredetwijfelbestaatoverdeaccuraatheidvandebpr gegevens.erwordendoordeuitvoeringsorganisaties(svb,zorginstituutnederlandencjib) vervuilde gegevensgebruikt. 5

6 Bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmetnamevoorbijpersonendiekortdurendin Nederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreveninhetBRPennietmeerhebben uitgeschreven.hetgrootseprobleembijdeze vervuilde BRPgegevensisdatdezenietmeerinNederland verblijvendepersonenonnodigdeheleketenvandewetovozinrollenen(soms)hetheleprocesdoorlopen. EenveiligheidsventielindeketenvandeWetOvozomvervuildegegevenssystematischvroegtijdiguithet procesteverwijderenontbreekt.opbasisvaninterviewsendataanalyseaandevoorkantenachterkantvan deketenvandewetovozzijninschattingenmogelijkvandegroependieonterechtwordenaangeschrevenen deelsuiteindelijkonterechthetprocesdoorlopen.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalenidentificeren vandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Binnen#de#systematiek#van#de#Wet#Ovoz#zijn#kleine#reparaties#in#het#proces#mogelijk#met#beperkte# verbetermogelijkheden# Hetsuccesvanderegelingzithemvoornamelijkindeaanschrijving,doordatmensenzichgaanverzekerenof hunawbzsstatusbetwisten.hetboetesregimeheeftdaarbijeenpreventievewerking.inhetvervolgtraject levertdeboeteweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandewetovoz,omdatnaopleggenvande boetemaarweinigmensenovergaantothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten vandeboetesendepremievoordeambtshalveverzekeringmager,maarvanwegede vervuilde BRP gegevensisditwelverklaarbaar.hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandeboetesstrektzichuitover negenmaandennadatiemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeen persoonwordtaangebeld,ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s)naongeveer9 maanden. Bijdeovergangnaardereguliereverzekeringconstaterenzorgverzekeraarsdatdebetaaldisciplinevaneen deelvandepopulatievoormaligonverzekerdenslechtis.ditzijnpotentiëleinstromersvoorde wanbetalersregeling.geletophetmomentvaninwerkingtredingendedoorlooptijdvandewetovozworden deeersteeffectenopdewanbetalersregelingvanafq12014enverderzichtbaar. Antwoorden#op#de#onderzoeksvragen:# 1.Hetsysteemvanopsporingisinhogematedoeltreffendendoelmatiggeweest.Nogsteedszorgtde systematiekvandewetovozervoordatonverzekerdenwordenaangeschreven,waarnaeengrootdeelzich verzekert.daarnaastwordensommigemensenonterechtaangeschreven.indiezinkanhetsysteemvan opsporingwordenverbeterd. 2.Deeffectenvandewetsindsdeinvoeringzijneerstenvooraldatdegroeponverzekerdendrastischis gereduceerd,waardoorveelverzekeringsplichtigenbijdragenaandegewenstesolidariteitbinnende Zorgverzekeringswet.BovendienheeftdeWetOvozgezorgdvoormeerinzichtindegroepmensendieniet verzekeringsplichtigzijn(geenaanspraakopvolksverzekeringen).dielaatstegroepismomenteelnietscherpaf tebakenen.daaromiseenongewenstneveneffectvandewetovozdatsommigemensensomsonterechthet procesinrollen. Deconclusiesleidentoteenaantalaanbevelingen.Deaanbevelingenzijninhetslothoofdstukgeformuleerd meteentoelichting.dezesamenvattinggeeftdeaanbevelingenincompactebullets: SVergrootdekwaliteitvanhetBasisregisterPersonenomtevoorkomendatnietSverzekeringsplichtigen onterechtwordenaangeschreven. SVerbeterdeopsporingdoorextragegevensoverdestatusvanbuitenlandsestudentenoptenemenuitde registratiesvanonderwijsinstellingen. 6

7 SProbeer nogvoordeeersteaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland viadatamininggroepente identificerenwaareerstaanvullendonderzoeknaarwordtgedaanomverblijfstatus,woonsituatieeneventuele verzekeringsplichtteachterhalen. SOnderzoekofdebestaandetermijnrondboeteopleggingeninningkanwordenverkort,omzoeerderinhet procestoteenfysiekcontactmomenttussendedeurwaarderendevermeendonverzekerdetekomen. SOnderzoekofheteerderefysiekecontactookopeenanderewijzekanwordengeorganiseerd,bijvoorbeeld doordeinzetvansociaalrechercheurs,zodatgemeenteninvullingkunnengevenaanhunonderzoeksplicht. SZetpersonendiehunboetesnietbetaaldhebbenpasdoornaardeambtshalveverzekeringalsduidelijkisdat zenoginnederlandverblijven. SVerdeeldekleinegroepambtshalveverzekerdennietlangerover9concerns,maarbrengzeonderbijéén verzekeraar. SMaakbetergebruikvaninformatiedielopendehetprocesvandeWetOvozbeschikbaarkomtoverpersonen. SHoumensendienietofnauwelijksbetalingenvoorboeteen/ofpremiehebbenvoldaanindeambtshalve verzekeringtotdatduidelijkisdatdeverzekerdedaadwerkelijkbestaat,innederlandverblijfteninstaatisde regulierezorgverzekeringspremietebetalen. SMonitorstructureelinhoeverreexSonverzekerdendoorstromennaardewanbetalersregeling. 7

8 8

9 1 Inleiding& 1.1 Aanleiding& HetNederlandsestelselvansocialeziektekostenverzekeringen1isopgebouwduittweegroteblokken: Erbestaateenverzekeringvanrechtswegevoordegehelebevolkingvoordelangdurigezorg,geregeld indealgemenewetbijzondereziektekosten(awbz).deawbzvergoedtdekostenvanlangdurige zorgvoormensenmeteenernstigebeperkingdooreenhandicap,chronischeziekteofouderdom. Indetweedeplaatsiserdeverzekeringtegendekostenvanopherstelgerichtezorg.Hiervoorzijn mensenverplichtzichteverzekeren.dieisopgenomenindezorgverzekeringswet(zvw). MetdesocialeverzekeringenvandeAWBZendeZvwzorgenweerinNederlandvoordatiedereendiedaar rechtopheeft,denoodzakelijkezorgopeenbetaalbaremanierkrijgt. Solidariteit zowelvoorwatbetreftziekterisico salsinkomensverschillen vormtdebasisvoordezesociale ziektekostenverzekeringen.daarombetalenmensenookophetmomentdatzenietziekzijnengeenzorg nodighebbenmeeaandeverzekeringen.dezvwwordtvoorhetovergrotedeelgefinancierduiteennominale premieeneeninkomensafhankelijkebijdrage,diewordtgeïnddoordebelastingdienst.denominalepremie betalenverzekerdenrechtstreeksaandezorgverzekeraardiezijzelfhebbenuitgekozen.dezorgverzekeraars bepalenzelfdepremiehoogtevandedoorhenuitgevoerdezorgverzekering.omtevoorkomendatde financiëletoegankelijkheidvandezorgingevaarkomt,isdezorgtoeslaginhetlevengeroepen.dezebiedteen inkomensafhankelijketegemoetkomingindekostenvandenominalepremie.zoishetstelselsolidairenkan iedereenverzekerdzijntegendekostenvannoodzakelijkezorg. DeAWBZiseenverzekeringvanrechtswege.Datbetekent enkeleuitzonderingendaargelaten datmensen automatischverzekerdzijnwanneerzijofwelinnederlandwonenofwelaandenederlandseloonbelastingzijn onderworpen.voordezvwzijnmensennietautomatischverzekerd.zijmoetendieverzekeringafsluitenbij eenzorgverzekeraardiezijzelfkiezen.demeestemensendieawbzsverzekerdzijn,zijnverzekeringsplichtig voordezvw.veruithetgrootstedeelvandenederlandsebevolkingsluiteenzorgverzekeringafenbetaalt (maandelijks)nominalepremieaaneenzorgverzekeraar.intotaalwarenerper1juli201416,8miljoenzvws verzekerden.verzekeringsplichtigendienietaanhunzvwsverzekeringsplichtvoldoenennalateneen zorgverzekeringsovereenkomsttesluiten,zijnonterechtonverzekerd.erzijnookmensenterechtonverzekerd, zoalsdiplomaten,medewerkersvanvolkenrechtelijkeorganisatiesofbuitenlandsestudentendietijdelijkin Nederlandverblijvenéngeenbijbaantjehebben. Ommeerdereredenenishetongewenstalsverzekeringsplichtigenzichonttrekkenaandeverzekeringsplicht Indeeersteplaatskanhetnaregevolgenhebbenvoordeonverzekerdenzelf.Iedermenskan geconfronteerdwordenmeteenernstigeziekteofeenongeval.enmeestalzaldezeonverzekerdeniet instaatzijndekostenvandiezorgzelftebetalen.dezorgverzekeringbiedtbeschermingtegen financiëlegevolgenvandergelijkegebeurtenissen. Tentweedeisereenbelangvoordesolidariteitbinnenhetsocialeverzekeringssysteem.Meedoenis deleidendegedachte,ookwanneerjehetnietnodighebt. 1 TekstgrotendeelsontleendaanVerzekerdenmonitor2013,MinisterievanVWS(DenHaag,november2013) 9

10 3. Tenslottegeldtdatonverzekerdzijnmogelijkgevolgenheeftvoordevolksgezondheidomdat onverzekerdenzorgzoudenkunnenmijden/uitstellen,enopeenlatermomentdegezondheidszorg metonnodigekostenopzadelen. Omtevoorkomendatverzekeringsplichtigenzoudennalateneenzorgverzekeringtesluiten,wasindeZvwin 2006eensanctieopgenomendiehetvoorverzekeringsplichtigenonaantrekkelijkmaaktezichaande verzekeringsplichtteonttrekken.verzekeringsplichtigendiezichniettijdigverzekerdenwareneen (bestuurlijke)boeteverschuldigdterhoogtevan130%vandepremieoverdetermijnwaaroverzijhadden nagelatenzichteverzekeren,meteenmaximumvanvijfjaar2.debestuurlijkeboetebijtelateaanmeldingliep daardoorsteedsverderop. Hetsysteemmetdeoplopendebestuurlijkeboetefunctioneerdeindepraktijknietgoed.Inmaart2011is daaromdewetopsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(wetovoz)inwerkinggetreden. DezeWetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben,opte sporenenzohetaantalonverzekerdenterugtedringen.concreetomvatdewetovozdevolgende 3 maatregelen : AanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandindienopbasisvandebestandvergelijkingdoordeSVB blijktdateenburger mogelijk onterechtgeenzorgverzekeringheeft. Boetesysteem indiennadetweedebestandsvergelijkingblijktdateenverzekeringsplichtigezichniet heeftverzekerdvolgteenboete.deboeteiswettelijkbepaald4enbedraagt 332,25.Hiervoor ontvangtdeonverzekerdevanhetcentraaljustitieelincassobureau(cjib)eenacceptgirokaart,nade derdebestandsvergelijkingvolgteentweedewettelijkbepaaldeboetevan 332,25. AmbtshalveverzekeringdoorhetZorginstituutNederlandindienbijeenvolgendebestandsvergelijking blijktdatonverzekerdennogaltijdonverzekerdzijn,waarbijdebetrokkenegedurendeeenperiode vantwaalfmaandeneenbestuursrechtelijkepremieverschuldigdisterhoogtevan100%vande standaardpremie.dezeambtshalveverzekeringwilzeggendathetzorginstituutnederlandde bewustepersoonopbasisvandeambtshalveverzekeringonderbrengtbijéénvandenederlandse zorgverzekeraars. Nadeperiodevan12maandenstoptdeambtshalveverzekeringenkandevoormaligonverzekerdeper prolongatiedatumvandeverzekeringeigenstandigeenandereverzekeringafsluiten.indiendevoormalig onverzekerdeopdatmomentnietsdoetblijftdezepersoonverzekerd(opbasisvaneenreguliereverzekering) bijdeaangewezenverzekeraar. Indiendevoormaligonverzekerdenadeambtshalveverzekeringsperiodegeenpremiebetaaltvoorde reguliereverzekeringisernazesmaandenachterstandvanpremiebetalingsprakevanwanbetaling.indat gevaltreedtdesystematiekvandewanbetalersregelinginwerking.erisindatgevalgeensprakevan onverzekerdzijnmaarvanwanbetalingdooreen(actief)verzekerde.dewerkingvandezeregelingisin2011 separaatgeëvalueerd5. 2 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 3 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 4 Artikel9b,lid2,ZVW:Dehoogtevandeboeteisgelijkaandriemaaldetoteenmaandbedragherleidestandaardpremie, bedoeldindewetopdezorgtoeslag. 5 Eindrapportageevaluatievandewanbetalersregeling, Kortopdebal,ZorgVuldigAdvies/Berenschot,28juli

11 OnderstaandschemamettoelichtingschetstdeprocesstappenindeuitvoeringsketenvandeWetOvoz.Inde volgendehoofdstukkenwordtdeeffectiviteitvandeverschillendeonderdelenvanhetsysteemvandewet Ovozindetailbeschreven. SchematischkanhetsysteemvandeWetOvozalsvolgtwordenvormgegeven: Vergelijking$AWBZB verzekerdenbestand$ met$referendebestand$ RBVZ$$ n s$$ geve.$ e g $ t e P,$e.a jkt$m Verri $UWV,$BR, DUO 3mnd*$ SVB$ ZIN$ brief$ DUO$ UWV$ BRP$ 3mnd*$ boete$1$ 3mnd*$ boete$2$ CJIB$ B$acceptgiro$ B$aanmaning$ (premie$en$boete)$ 12$mnd*$ ambtshalve$ $verzekeren$ regulier$$ verzekeren$ aangewezen verzekeraar$ verzekeraar$ naar$vrije$ keuze$ ZIN/CJIB$ deurwaarder$ broninhouding$ acceptgiro$ EindB afrekening$ CJIB$ *$In$iedere$fase$vindt$opnieuw$een$herhaalde$bestandsvergelijking$plaats$ 1.2 Door&VWS&geformuleerde&onderzoeksvragen& DeevaluatieopdrachtvoordeWetOvozbehelsteenonderzoeknaardedoeltreffendheidvanhetsysteemvan opsporingenvandeeffectenvandewetovoz.daartoeheefthetministerievanvwstweeonderzoeksvragen geformuleerd.dithoofdstukbeantwoordtdezeonderzoeksvragen: 4a)Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? 4b)Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? 1.3 Scope&van&het&onderzoek& Inditevaluatieonderzoekstaatdeproblematiekvandeonverzekerdenvoordezorgverzekeringcentraal. MeerspecifiekziendedoorhetministerievanVWSgesteldevragenopdeeffectiviteitvandewettelijke regelingendedaaringeregeldemethodiekomonverzekerdenvoordezorgverzekeringswetoptesporenen alsnogteverzekeren. 11

12 DedoorhetministerievanVWSgeformuleerdevraagstellinglegtineersteinstantiehetzwaartepuntvandit onderzoekbijhetoptimaliserenvanhetawbzsverzekerdenbestand.pasnadeopsporingsmethodiekvan onverzekerdenopbasisvandatverzekerdenbestandkomenandereelementenvanderegelingaanbod,zoals hetsysteemvanaanschrijvinginclusiefboetesysteem,ambtshalveverzekerenendeterugkeernaarde reguliereverzekering.metanderewoorden,defocusvanditonderzoekligtoppersonendie verzekeringsplichtigzijn(zichkunnenenmoetenverzekeren)maardieondanksdezeverzekeringsplichtgeen ziektekostenverzekeringhebbenafgesloten,enoppersonendienietverzekeringsplichtigzijn,maardie desondankswélwordenaangeschrevenalsgevolgvandewetovoz. Deuitvoeringenwerkingindepraktijkvandewettelijkeregelingvoorhetterugdringenvanhetaantal wanbetalersvandezorgverzekeringspremieendewettelijkeregelingvoorinonslandverblijvende onverzekerbarevreemdelingenzijnuitdrukkelijknietbijdezeevaluatiebetrokken.dezebeidewettelijke regelingenzijnin2011separaatgeëvalueerd. OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvanhetaantalZvwSverzekerdenendeomvangvandediverse bijzonderegroepen. Tabel#1:#Totaal#aantal#ZvwEverzekerden#en#bijzondere#groepen#(afgerond,#stand#eind#2013)6# Groep& ZvwSverzekerden Wanbetalers Onverzekerden Gemoedsbezwaarden Illegalenenandereonverzekerbarevreemdelingen(uitgaven) Omvang& 16,8miljoen 316duizend 29duizend 12,6duizend 29,8miljoen 1.4 Onderzoeksmethode& Systematicreview BestaandepublicatiesvormenhetstartpuntvoordeevaluatievandeWetOvoz.Dezezijngeanalyseerdmet 7 behulpvaneensystematischeliteratuurreview.hierbijzijndevolgendestappendoorlopen:zoektocht, kwaliteitstoets,inhoudelijkesynthese,aanvullendonderzoekenoutputsynthese.tijdensdesystematicreview bleekhetaantalbruikbarepublicatiesoverdewerkingvanhetsysteemvanopsporingvandewetovozzeer beperkt.aangezienhetdeeerstekeerbetreftdatdewetovozwordtgeëvalueerd,enerrelatiefweinig bronnenzijnomuitteputten,washetnoodzakelijkomuitkomstenvandesystematicreviewvandocumenten doormiddelvaneenverdiepingsslagaantevullenenteverrijkenmetinformatievergaringuitanderereeds bestaandebronnen. Aanvullinguitanderereedsbestaandebronnen Bijdeaanvullinguitanderereedsbestaandebronnenhebbendeonderzoekerstoeganggekregentot databestandenbijdesocialeverzekeringsbank(svb),hetzorginstituutnederland(voormaligecollegevoor Zorgverzekeringen,CVZ)enhetCentraalJustitieelIncassobureau(CJIB).Aanvullendeinformatieisbeschikbaar gestelddoorindividuelezorgverzekeraars. 6 Bron:MailcontactmetVWSenZorginstituutNederland,dd.20augustus Vlg.Cooper(2010):ResearchsynthesisandmetaSanalysis 12

13 Opdiemanierisinzichtverkregenin hetawbzsverzekerdenbestand; hetreferentiebestandverzekerdenzorgverzekeringswet(rbvz); deaanschrijvingenvanonverzekerden; opgelegdeengeindeboetes; opgelegdeengeindebestuursrechtelijkepremies; omvangenachtergrondkenmerkenvande(diversiteitaan)onverzekerden. Deonderzoekersdankenallebetrokkenpartijenvoorhettoegankelijkmakenvanditsoortbestanden.De relevanteinformatieisgeanonimiseerdopgenomenindezerapportage. Verdiependeinterviews VoordebeantwoordingvandegesteldevragenzijntevensdiepteSinterviewsgehoudenmetexpertsvanhet ZorginstituutNederland,deDienstUitvoeringOnderwijs(DUO),hetAgentschapBasisadministratie PersoonsgegevensenReisdocumenten(BPR),deSVB,ZorgverzekeraarsNederland(ZN),Vektis,deStichting KlachtenenGeschillenZorgverzekeringen(SKGZ)/Zorgverzekeringslijn,hetCJIB,hetCentraalBureauvoorde Statistiek(CBS),individuelezorgverzekeraars(AchmeaenCZ)enFlanderijn(deurwaarder).TijdensdezediepteS interviewsisinzichtverkregenindewerkingvandeopsporingsactiviteitenindepraktijkalsmedemechanismen eneffectenachterdewerkingvandewetovoz.bovendienzijnknelpuntenenmogelijke oplossingen/verbeterpuntenaandeordegekomen. Thematischefocusgroep Omdeopgedaneinzichtentetoetseniseengecombineerdethematischefocusgroepgehouden.Deelnemers aandethematischefocusgroepwarenvws,svb,zorginstituutnederland,cjibenduo.indefocusgroepisde interactiegezochttussendeketenpartnersinhetbestuurlijkedomein.tijdensdezefocusgroepisdeopsporing (kwaliteitawbzsverzekerdenbestand)metalsgevolg(terechteofonterechte)aanschrijvingbesprokenen aansluitendgesprokenovereenbetereidentificatievanspecifiekedoelgroepen(zoalsbuitenlandsestudenten, personenvan18jaarenzesmaanden,arbeidsmigranten)omhenpreventieftebenaderen.ophoofdlijnenis totslotgekekennaarhetprocesvanambtshalveverzekereneninstroomnaarregulierepremiesinning. 1.5 Leeswijzer& Debeantwoordingvandegeformuleerdeonderzoeksvragenisindezerapportageopgebouwdaandehandvan defaseringindewetovoz.hoofdstuk2beschrijftdeconcreteresultateneneffectenvandewetovoz.eris eenaantalrelatiefheldere,herkenbareenherleidbareknelpuntendie alszewordenaangepakt hetsucces vanderegelingverderkunnenverbeteren.totslotvolgeninhoofdstuk3deconclusies(enaanbevelingen). 13

14 14

15 2 Resultaten&en&effecten&van&de&Wet&Ovoz& Deparagrafen2.1totenmet2.4geveneennaderebeschrijvingvanderesultateneneffectenvandeWetOvoz indediverseeerderbeschrevenfasen: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem 2.1 De&fase&van&opsporing&en&aanschrijving& Systeem&van&opsporing&(bestandssamenstelling&en& bestandsvergelijking)& Bestandssamenstelling DebasisvoordeopsporingsactiviteiteninhetkadervandeWet OvozligtbijdeSVB.DeSVBsteltdaarvoorhetAWBZS verzekerdenbestandsamen.uitditbestandblijktwie verzekeringsplichtigis.desvbgebruiktdaarvoordebasisregistratie 8 Personen(BRP )DeBRPbestaatuitdegemeentelijkeGBA s,degbasverstrekkingsvoorziening(gbasv)ende RegistratieNietSIngezetenen(RNI).DeSVBverrijktdezeregistratiemetgegevensvanondermeerDUOen informatievanhetuitvoeringsinstituutwerknemersverzekeringen(uwv). HetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandiseentechnischcomplexeexercitie.Hetbestandhaaktaan bijdeopzetvooreensvb volksverzekerdenadministratie.indewetovoziservoorgekozenomdesvbde exclusievebevoegdheidtegevenomdeawbzverzekerdenstatusvasttestellen. Onderstaandschemageefteenoverzichtvandepartijendiebetrokkenzijnbijhetsamenstellenvande BasisadministratieVolksverzekeringen(BAV).OpbasisvanditbestandwordthetAWBZSverzekerdenbestand opgesteld.erzijnechterveelmeerregelingendieleidentotverzekeringsfeiten,ofwaarvooreenvastgestelde verzekeringsstatusvanbelangis.vergelekenmetbijvoorbeelddekinderbijslag,hetaowspensioenofde NabestaandenuitkeringAnwisdeWetOvozmaareenrelatiefkleineregelingmetbeperktewerkzaamheden voordesvb. 8 DeBasisregistratiePersonen(BRP)heeftdeGemeentelijkeBasisadministratiePersonen(GBA)vervangen.IndeBRPstaan persoonsgegevensvaninwonersinnederlandenvannederlandersinhetbuitenland(registratienietingezetenen,rni).. Uiterlijkin2016werkenallegemeentenmetdenieuweregistratie.DelandelijkeinfrastructuurvandeBRPisde verantwoordelijkheidvanhetministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties(bzk).hetbeheerisinhandenvan hetagentschapbasisadministratiepersoonsgegevensenreisdocumenten(bpr),onderdeelvanhetministerievanbzk. 15

16 Gegevens' leveranciers' Proces'bij'SVB'om'te'komen'tot'de' Basisadministra4e'Volksverzekeringen' Gegevens' ontvangers' Mijn'SVB' GBA/BRP' UWV'polis0 administra7e' Extrac7e'&' laadprogramma' Verwerken' uitval' verzekerings0 feiten' Belas7ngdienst' CZ' Pensioen0 register' Zorgins7tuut' Nederland' SVB0processen' Verzekerings0 feiten' DUO' Afleiden'en' vaststellen' verzekerings0 status' BuZa' Verzekerings0 status' UWV' Zusterorganen' Regelingen'(vnl' volksverzekeringen)' Belas7ngdienst' AOW' Anw' AKW'/'TOG' Pensioen0 overzicht' Toepasselijke' wetgeving' Gemoeds0 bezwaard' Ontheffing' AWBZ' Remigra7e' Etc.' Bron:mailcontactmetSVBdd.3juni2014(eigenbewerking,inclusiefvereenvoudigingsslag) Box:&Rol&SVB&bij&samenstellen&AWBZPverzekerdenbestand& Inhetvoorsteltoteen"VerzekerdenadministratieAWBZ"gafdeSVBaandateenAWBZSverzekerdenbestand op1januari2010beschikbaarkonzijn,waarbijin85tot95%vandegevallendeactueleverzekerdenstatusis vastgelegd(hetpercentageisafhankelijkvandeautomatiseringsgraad).hierdoorkanhetleeuwendeelvande AWBZSverzekerdenwordenvastgesteld.Hetresterendedeelvereisthandmatigegevalsbehandeling.Eendeel daarvanzounaarverwachtingalsnoggeautomatiseerdkunnenworden.hetdanresterendedeelvereistdat personenbenaderdwordenomduidelijkheidteverkrijgenomtrenthunpersoonlijkesituatieaandehand waarvandeverzekerdenstatuskanwordenafgeleid.hetgaatdaarbijomcomplexegevallendieafwijkenvan dehoofdregelvaningezetenschap.afhankelijkvandebeschikbarecapaciteitvoordehandmatige gevalsbehandelingkaninenkelejarenna2010(tot2013s2017;afhankelijkvandeautomatiseringsgraad)het 100%Sniveauwordenbereikt. Bron:TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOvoz Ingevolgeartikel5vandeAWBZisiedereingezeteneverzekerd.EeningezeteneisdiegenedieinNederland woont.bepaaldegroepenzijnechteruitgezonderdvaneenverzekeringsplicht(endaarmeeterecht onverzekerd),zoalsactievemilitairen,gemoedsbezwaardenenasielzoekers.bijpersonenindetentiezijnde socialerechtenenplichtenopgeschort.kortom,sommigemensenwoneninnederlandenzijntochniet verzekerd.dealgemeneregelisechterdatiedereendieinnederlandwoont,verzekerdisvoorde volksverzekeringen.alsmenloonofeenuitkeringontvangt,betaaltmenpremiesvoordevolksverzekeringen. 16

17 IneenbeperktaantalgevallenishetmogelijkombijdeSVBontheffingvandeverzekeringsplichtaantevragen doormiddelvandeverklaringnietawbzverzekerd.indatgevalhoeftmengeenpremiesmeertebetalen, maarismenooknietmeerverzekerdvoordevolksverzekeringen. 9 OpdewebsitevandeSVB staateenoverzichtonderwelkevoorwaardenmensen(aldanniet)plichtenen rechtenhebbenvoordevolksverzekeringen. Box:&Doelgroepgerichte&communicatie&over&verzekeringsplicht& Ommensenteinformerenoverhunverzekeringsplichtenspecialedoelgroepenooktevoorzieninhun specifiekeinformatiebehoefte,ishetprojectzorgverzekeringslijnopgestart.dekerntaakvan Zorgverzekeringslijn.nlishetterugdringenvanhetaantalwanbetalersenonverzekerden. IndeeersteplaatsisheteentelefonischinformatieSenadviespuntvoorpersonendievragenhebbenoverde zorgverzekering.informatieisookdigitaal(viadewebsite)beschikbaarentotslotiserdrukwerk(kosteloos) beschikbaarenlevertmenvoorlichtingindevormvaneenwerkbezoekofbijeenkomst.eendeelvande informatieisspecifiekgerichtopnieuwkomersenexpats,eendeelvandeinformatieisgerichtop18splussers. DewebsiteisnietbeschikbaarinTurks/Arabischmetalsredendatdedoelgroepuitdielandenvaker laaggeschooldofanalfabeetis.hetisvanbelangomhendusopanderemaniertebereiken. Bron:Zorgverzekeringslijn.nl Bestandsvergelijking NasamenstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandvergelijktdeSVBditbestandmethetReferentiebestand VerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)datdoorVektiswordtaangeleverd.HetRBVZbestandbevatalle daadwerkelijkbijzorgverzekeraarsverzekerdepersonenopbasisvangeverifieerdebsnsnummersvande betreffendeverzekerden. DeSVBhanteertbijdevergelijkinghetactuelereferentiebestandenvergelijktdatmetmensendielangerdan viermaandeninnederlandwonenofwerkenenuitdiehoedanigheidawbzsverzekerdzijn.pasnavier maandengeldtdatmensenformeelonverzekerdworden. 9 Bron:Http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/wie_is_verzekerd/index.jsp 17

18 Figuur#1:#Aantal#daadwerkelijk#bij#zorgverzekeraars#verzekerde#personen#(door#Vektis#aangeleverd#bij#SVB) 10# & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OverigenswaserooktentijdevandeZiekenfondswetsprakevan(particulier)onverzekerden( personen).nadeinvoeringvandezvwin2006,waarbijveelaandachtwerdbesteedaande verzekeringsplicht,bedroeghetaantalonverzekerdenindecbssstatistieken personen.ditaantal daaldegestaagmaarlangzaamtot perultimo Aanschrijving&van&vermeend&onverzekerden& OpbasisvandeuitgevoerdebestandsvergelijkinggeeftdeSVBaanhetZorginstituutNederlanddoorwelke personeninhetkadervandewetovozmoetenwordenaangeschreven.nahetinwerkingtredenvandewet OvozishetZorginstituutNederlandvanafmaart2011invrijhoogtempoallemensenaangaanschrijvendieop datmomentuitdebestandsvergelijkingalsonverzekerdteboekstonden.datgebeurdeinbatchesvan ongeveer20.000brievenpermaand.eindnovember2011haddenruim menseneenbriefontvangen waarinzewerdenopgeroepenomzichteverzekeren. UitdedatabestandenvanhetZorginstituutNederlandleidenweafdatsindsdeinwerkingtredingvandeWet Ovozsindsmaart2011totenmetjuni2014intotaal personendoorhetZorginstituutNederlandzijn aangeschrevenalsvermoedelijkonterechtonverzekerdepersonen. 10 Bron:SVB/Vektis(bewerkingZorgVuldigAdvies) 11 TK,2009S2010,32150,nr.3 18

19 Tabel#2:#Jaarlijks#aantal#aanschrijvingen#van#vermeend#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# & Aangeschreven Eindeonverzekerd Standactiefonverzekerden 2011& & & &(t/m&juni)& Totaal& Uitdemaandcijfersblijktdatdegrotestroomaanschrijvingenvandeeersteperiodesterkisafgezwakt.Wat bovendienuitdefiguren2,3en4blijkt,isdatindemaandenjanuarienfebruarinietofnauwelijks aanschrijvingenplaatsvinden.hetwisselenvanverzekeraaraanheteindvanhetjaarmaaktdecijfersindie periodeonbetrouwbaarder,waardooreenrisicoontstaatdatteveelmensenonterechtworden aangeschreven.mensenkunnenzichtot31januariinhetnieuwejaarmeldenbijeenverzekeraar,dusalsze zichvoor31decembervanhetoudejaaruitschrijvenbijdeoudeverzekeraarenpaseindjanuaribijdenieuwe, zijnze(nog)nietinovertredingvanwegeonverzekerdheid. Figuur#2:#Totaal#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 19

20 Figuur#3:#Aantallen#(vermeend)#onverzekerden#aan#Zorginstituut#Nederland#geleverd#door#SVB#(Bron:#SVB)# " " " 2011" 2012" " 2013" 2014" " " 0" jan" feb" mrt" april" mei" juni" juli" aug" sept" okt" nov" dec" Figuur#4:#Maandcijfers#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# Januarienfebruarijaarlijkspauzein opsporing,gevolgddoorpiekinmaart Batchmeteerste aanschrijvingen " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" permaandaangeschreven 20

21 Resultaatvandeaanschrijvingen DeaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandheefteenenormeimpactgehadophetdestijds verondersteldeaantalonverzekerdeninnederland.sindsdeinwerkingtredingvandewetovozishetaantal onverzekerdendrastischafgenomen.dezeforseafnameisteverklarendoordat: I. II. III. Hetmerendeelvandepersonenalsnogeenzorgverzekeringafsluit( personen). Ditbetreftvooreengrootdeelmensendievergetenzijnzichzelf(studentendierecent18jaarzijn geworden)ofhunpasgeborenkindjeaantemeldenbijdeverzekeraar; Eengrootaantalmensenmetsucceshunverzekeringsplichtheeftbetwist( personen) DitbetreftvooreengrootdeelmensendieweliswaareenGBASinschrijvinghebben,maarbehorentot eenvandeuitzonderingscategorieën; Enmensenbehorentoteenrestcategorie terechtonverzekerd,denkaangemoedsbezwaarden, geëmigreerden,alsactievemilitairingeschrevenofoverleden(2.259personen) Figuur#5:#Status# einde#onverzekerd #houdt#gelijke#tred#met#aantal#aanschrijvingen#(bron:#zorginstituut#nl)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 21 Eindeonverzekerd

22 Figuur#6:#Reden#voor# einde#onverzekerdheid #(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Ingeschrevenbijzorgverzekeraar Niet(meer)AWBZverzekerd Overig(acJefmilitair,geemigreerd,gemoedsbezwaard,overleden) Ambtshalveverzekerd Actiefonverzekerden,huidigestandvanzaken Perpeildatumjuni2014bevindenzich30.003personenalsgeregistreerdonverzekerd(opbasisvande bestandsvergelijkingdoordesvbenaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland)indeketenvandewet Ovoz.Opditmomentisdusongeveer0,2%vandeNederlandsebevolkingactiefonverzekerd. DemaandelijkseinstroomenuitstroomisnadeperiodekortnadeinwerkingtredingvandeWetOvoz momenteelredelijkconstanttenoemen.gemiddeldstromenmaandelijksongeveer5.000personeninen 5.000personenuitderegelingvandeWetOvoz.Ookindeontwikkelingvanhetaantalactiefonverzekerdenis heteerdergesignaleerdepatroonzichtbaarvandepauzeinhetaanschrijvenvanonverzekerdeninde maandenjanuarienfebruarivaniederjaar,gevolgddooreenpiekinmaart. 22

23 Figuur#7:#Ontwikkeling#van#instroom,#uitstroom#en#eindstand#actief#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Instroom Uitstroom EindstandacEefonverzekerden Bijdeeerstegrotegroepmensendiewerdaangeschrevenkwammeteeneengrotestroomopgangvan mensendiede(verplichte)verzekeringgingenafsluitenofdiekondenaantonendatzenietverzekeringsplichtig waren.maarnietalleenbijditstuwmeer,ookbijdehuidigegroepmensendiealsonterechtonverzekerduitde bestandsvergelijkingroltgeeftdeeersteaanschrijvingeenvergelijkbaarresultaat:eengrootdeelverzekertzich alsnogeneenanderdeelblijktnietverzekeringsplichtig. GedurendehetevaluatieonderzoekisgeblekendatergeredetwijfelsbestaanoverdeaccuraatheidvanBRP gegevensopbasiswaarvanpersonenhetprocesvandewetovozingaan.erzit vervuiling inhetsysteem doordatgegevensniet(meer)accuraatzijn.bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmet namevoorbijpersonendiekortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreven inhetbrpenbijvertreknietmeerhebbenuitgeschreven.hetbetrefthiervooralbuitenlandsestudentenen buitenlandsewerknemers. DekwaliteitvanBRPgegevensvormtgeenonderwerpvandezeevaluatiemaarspeeltweleenzeerbelangrijke rolbijhetbeoordelenvandeeffectiviteitvanhetsysteemvanopsporinginhetkadervandewetovoz. Immers,hetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandopbasisvanBRPgegevensendebestandvergelijking doordesvbvormthetstartpuntvandeketenvandewetovoz.alseropdatpuntvandeketennietaccurate of vervuilde BRPgegevenswordengebruikt,gaandeze vervuilde gegevensdeheleketendoor.opdit momentisergeenveiligheidsventielinhetsysteemvandewetovozopgenomenomvervuildegegevens vroegtijdiguithetsysteemteverwijderenenterugtemeldenaanhetbpr.pasalsdedeurwaarder daadwerkelijkvoordedeurstaatkanerterugmeldingplaatsvinden.dezepersonendoorlopennusomshet helesysteemvandewetovoz:erwordenbrievengestuurd,boetesopgelegdenzewordenopgenomeninde ambtshalveverzekeringterwijldepersonennietmeerwoonachtigzijnophetindebasisadministratie geregistreerdeadres.geïnterviewdensprekenhierbijvanzogenaamdespookburgers. 23

24 OpbasisvaninterviewsmetdeSVB(beginvandeketen)blijktdatongeveer40%onterechtalsonverzekerde wordtaangeschrevenenopbasisvanbestandsvergelijkingvantweeindividuelezorgverzekeraars(eindvande keten)blijktdatvandiegroeponterechtaangeschreveneenaantalpersonenhetheleovoztrajectdoorloopt. MetbehulpvangegevensvandeSVBenhetZorginstituutNederlandkangrofweginbeeldwordengebracht watergebeurtmetmensendieinmaandelijksinhetkadervandewetovozwordenaangeschreven.daarbij moetwordenaangetekenddatditeenschematische(versimpelde)weergaveisvandewerkelijkheid. Watditschemainiedergevalduidelijkmaakt,isdateendeelvandemensenonterechtwordtaangeschreven. Hetgaatvoornamelijknietgoedbijbuitenlandsestudenten.Buitenlandsestudentenzonderbijbaanzijnniet AWBZSverzekerd,dusnietverzekeringsplichtigvoordeZvw.VeelbuitenlandsestudentenhebbenweleenGBAS adres.daaromwordthetsysteemvanduodoordesvbgebruiktomhetbavopteschonenenzodeterecht onverzekerdenuittefilteren.echter,alsstudentengeenstudiefinancieringontvangenende onderwijsinstellinginkwestiegeenbekostigingvanuitocwontvangt,ontbreektdenoodzaakomzebijduo aantemelden.dezestudentenzijnweliswaarnietverzekeringsplichtig,maardoordatzijnietvanuitregistraties vanonderwijsinstellingenwordenaangeleverdbijduo,wordenzijnietopgeschoonduitdebasisadministratie Volksverzekerden(BAV).DaardoorkandeSVBnietandersconstaterendandatzeverzekeringsplichtigzouden zijn,enontvangendebuitenlandsestudenten(onterecht)eenbriefvanhetzorginstituutnederland. Schema#1:#Hoe#doorloopt#een#groep#grosso#modo#het#proces#van#de#Wet#Ovoz#(in#een# gemiddelde #maand# # cijfers#zijn#indicatief)# Personen'die'verzekerd'zouden'moeten'zijn'(AWBZ6verzekerden,'dus'Zvw6verzekeringsplich>g)' Personen'die'verzekerd'zijn'(Referen>ebestand)' Circa'4.500'personen'per' maand'aangeschreven' Circa'2.000'personen' sluiten'zelf'verzekering'af'' betres'vermoedelijk'vnl' nieuwe'nederlanders,' pasgeborenen,'' 186jarigen,'ZZP ers' Circa'1.000'personen'betwisten' verzekeringsplicht'met'succes' Circa'1.500'personen'rollen' verder'het'proces'in' vnl'arbeidsmigranten'en' buitenlandse'studenten' Circa'30.000' ac>ef' onverzekerden' Circa'1.500'personen' ontvangen'1e'boete' Deel'sluit'verzekering'af,'deel' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'1.000'personen' ontvangen'2e'boete' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'800'personen'worden' (gedurende'12'maanden)'' ambtshalve'verzekerd' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' (soms'vertrokken'uit'nederland)' Circa'600'personen'overgezet' naar'reguliere'verzekering' 24 Deel'blijkt'vertrokken'uit' Nederland'( spookburgers )'

25 DeSVBgeeftaandatzeinschattendatdoormiddelvandatamining waarbijopbasisvanbepaalde kenmerkengeredetwijfelgevalleninzichtelijkkunnenwordengemaakt maandelijksongeveer1.000á1.500 betwistingentedefiniërenzijnopdemaandelijkseinstroomvan5.000personen.ditzouhetmerendeelvande onterechtaangeschrevenpersonenbevatten.opbasisvankenmerken(geslacht,nationaliteit, 12) leeftijdscategorie alsmedeopsignalenvandedeurwaarderisdoorgesprekspartnersnamelijkmeerdere malenhetvermoedenuitgesprokendathethierbijveelalombuitenlandsestudentenenbuitenlandse seizoenarbeidersgaat.dataminingvindtnognietplaats.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalen identificerenvandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Degrootstegroep missers aanbeginvandeketenheeft zoblijktuithetgesprekbijdesvb devolgende 13 kenmerken : Afkomstiguithetbuitenland Geenwerk,geenfamilieinNL Tussen18en30jaar Metbepaaldegeografischekenmerken(landcodes) NietbijDUObekend(ivmStuFiofbekostigingonderwijsinstelling) 14 DetaakomdeBRP zuivertehoudenligtprimairbijgemeenten.naastgemeentendragenook bestuursorganenalsafnemersbijaandeaccuraatheidvandebrp.hetterugmeldenvanafwijkendegegevens aandebrpvraagtomeenprofessioneleafweging.hogekwaliteitkanalleenbereiktwordenals bestuursorganenmeldingmakenvanonjuistegegevens,eenverantwoordelijkheiddiezijdelenmet gemeenten. Artikel2.34eerstelid,vandeWetBRPbepaaltdatbestuursorganendie geredetwijfel hebbenoverde juistheidvaneenauthentiekgegevenuitdebasisregistratie,ditmeldenaanhetcollegevanburgemeesteren wethoudersvandebijhoudingsgemeente.inhetbelangvandebasisregistratieenhetfunctionerenvande overheidishetzaakhetbegrip geredetwijfel ruimoptevatten.deconstateringdateengegevenuitde basisregistratieafwijktvaneengegevenwaaroverhetbestuursorgaanbeschikt,isinbeginselvoldoende.inde praktijkkunnenerechterplausibeleverklaringenzijnvoordegeconstateerdeafwijkingendiedeconclusie geredetwijfel nietrechtvaardigen.bestuursorganenmoetendaaromnaareigenbevindingeneenafweging. makenoferinderdaadsprakeisvan geredetwijfel 15 DatbegintermeedateenpartijalsdeSVBpaseendergelijkprocesingangzetnadatmeneensignaal ontvangt.dankaneenbriefzijndieonbestelbaarretourkomt,ofeenpersoondietelefonischcontactzoekt. ZorginstituutNederlandmaaktvoordegroepactiefonverzekerdengebruikvaneenprocesvangeredetwijfel alsmeneensignaalkrijgt.bijtwijfelaandejuistheidvaneenadresvindtterugmeldingplaatsaandegemeente (diedanaanzetisomhetadresinonderzoektezetten),bijtwijfelaandeawbzsstatusvindtterugmelding plaatsaandesvb.hetmerendeelvandebezwaarschriften(circa90%)betrefteenbetwistingvandeawbzs 12 Bron:GeanonimiseerddatabestandOvozverzekerden,uitschrijfredenen,grotezorgverzekeraar 13 Bron:InterviewmetSVB 14 ZievooreentoelichtingopdeBasisregistratiePersonen(BRP)paragraaf Bron:CirculaireministerieBZK,WanneerterugmeldenvanafwijkendegegevensaandeBRP(geredetwijfel),6januari

26 statusopbasiswaarvanaangeschrevenburgerswordengeïdentificeerdalsonverzekerd.hetovergrotedeel vandiebezwaarschriftenwordtgehonoreerd.16 MetdeinwerkingtredingvandeWetBRPper6januari2014heeftdegemeentetevoldoenaaneenaantal wettelijkeverplichtingenomaandietaakinvullingtegeven.eénvandieverplichtingenzietophetin onderzoeknemenvanterugmeldingenaanhetbrpdoorpartijenalsdebelastingdienst,gemeenten,andere overhedenenzorgverzekeraars.partijenkunnendaarvooreencentraleterugmeldvoorziening(tmv) gebruiken.degemeentenhebbeneencrucialerolbijhetterugmelden17: Gemeenten,alshoudersvandeGBA,hebbendeplichtterugmeldingenadequaatteonderzoekenen zonodigdegegevenstecorrigeren.gemeentenmoetenbinnenvijfdagennameldingaangevenwat ermetdemeldinggedaanwordt. AnderzijdszaldegemeentealsbuitengemeentelijkeafnemerzelfmoetenterugmeldenviadeTMV. Daarnaastzullenallebinnengemeentelijkeafnemers(dediensten)diede'eigen'GBAgebruikenook moetenterugmeldenaandiegemeentelijkegba. Mogelijkkanbijdecontrolevanterugmeldingendieinonderzoekstaangebruikwordengemaaktvansociaal rechercheurs.omdathet spelenmeto.a.debrpsgegevens deburgerrechtstreeksfinancieelvoordeelkan opleveren,voertdesocialezekerheidssectorookfraudesopsporingstakenuit.voordieopsporingstakenzijn sociaalrechercheursbevoegdomdedoorcliëntenopgegevengegevenstecontrolerenopjuistheid."18 GemeentenvormeneenonmiskenbaarbelangrijkeschakelinhetwebbijhetaccuraathoudenvandeBRPen hebbendaarmeeindehuidigepraktijkaanzienlijkeinvloedophetresultaatvandesystematiekvandewet Ovoz.Diversegeïnterviewdengevenaandatgemeentennietuniformomgaanmethetinonderzoeknemen vanterugmeldingen,zowelvanuithetsysteemvandewetovozalsviaanderekanalen Tussentijdse&conclusie&paragraaf&2.1& DeintroductievandeWetOvozisopbasisvandebovenstaandegegevensenbezienvanuitdedoelstellingvan deregelingomtweeredenenalseengrootsuccestebeschouwen: Hetaantalin2010verondersteldeonverzekerdenis(incidenteel)spectaculairgedaald. Erisdoorhetinstrumentariumvanderegeling(structureel)beterzichtontstaanopdedaadwerkelijke omvangvandepopulatieonverzekerdeninnederland.ditgeeftnieuwe(bij)sturingsmogelijkheden. NaastsuccesiserbijdewerkingvandeWetOvozophetonderdeelbestandsvergelijkingookeenkritische kanttekeningteplaatsen: Deonderzoekersconstaterendatersterkeindicatieszijndaterinongeveer40%vandegevallen sprakeisvanonterechteaanschrijving.hetbetrefthierbijookpersonendiezichooitinhetbpr hebbengeregistreerdendiewaarschijnlijkkortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,maar inmiddelszijnvertrokkenzonderzichuitteschrijven. 16 Bron:InterviewmetZorginstituutNederland 17 Bron:Http://www.bprbzk.nl/BRP/Terugmelden_op_BRP/Inleiding_TMV/De_rol_van_gemeenten 18 Bron:HandreikinggeredetwijfelvoorgebruikersvanBRPSgegevens,ministerieBZK,april

27 DeonderzoekersconcluderendatdeBRPregistratienietupStoSdateis.Hierdoorkomenpersonendieniet langerinnederlandwonenindeketenvandewetovozterecht.dezepersonenontvangenaanschrijvingen, (oninbare)boetesenwordenonterechtopgenomenindeambtshalveverzekering.eenmogelijkheidomdeze personen,eerderindeketenvandewetovozteidentificerenenuithetsysteemtehalenontbreektopdit moment.pasalsdedeurwaarderdaadwerkelijkvoordedeurstaatiserfysiekcontactmogelijk.deze spookburgersbelastendaardooronnodighetsysteemvandewetovoz. 2.2 De&fase&van&boeteoplegging&en&inning&& Effectiviteitboetesysteem Injuli2011isgestartmethetopleggenvandeeersteboetesaan mensendienadriemaandennogsteedsonverzekerdwaren.decijfers vanhetzorginstituutnederlandinfiguur8geveninzichtinhetaantal mensendatindefasevande1eof2eboetezat. Opbasisvandeaangeleverdegegevensoverdecorrespondentieinde eerstedriekwartalenvan2013constaterendeonderzoekersdatgemiddeldmaandelijks4.500personen 19 wordenaangeschreven,envandiegroepongeveereenderdenadriemaandennogsteedsonverzekerdis. Deze1.500personen(gemiddeldpermaand)ontvangeneennieuwebriefwaarindoorhetZorginstituut Nederlandeeneerstebestuurlijkeboetewordtopgelegdvan 332,25.Dezeboeteheeftenigresultaat een deelvandezegroepverzekertzichalsnogofvechtdeverzekeringsplichtaan(metsucces).circa1.000 personenzijndriemaandenlaternogsteedsonverzekerdenontvangendetweedeboetebrief. Bijiederefaseissprakevanenigeuitstroom,maarvrijwelallepersonendieeentweedeboeteontvangen stromendoorindeambtshalveverzekering. 19 Bron:DataZorginstituutNederland 27

28 Figuur#8:#Fase#waarin#de#actief#onverzekerde#zich#bevindt:#aanschrijving,#1e#of#2e#boete#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" AcCef,faseaanschrijving AcCef,fase1eboete AcCef,fase2eboete Degroepactiefonverzekerdepersonenbevindtzichinéénvandefasenvanhetketenproces(aanschrijving, eersteoftweedeboeteoplegging).infiguur8istotopzekerehoogtededriemaandenvertragingnaiedere processtapzichtbaar. Deeersteendetweedeboetehebbeneenverschillendjuridischkarakter.Detweedeboeteiseenlastonder dwang waarinhetzorginstituutnederlandeenbesluitneemtoverdebestuursdwangdiemenlaterkangaan toepassen(bezwaarenberoepmogelijk). Hetopleggenvaneenlastonderdwangiseeninstrumentomtothersteltekomenvaneenmetdewet strijdigesituatie,ofherhalingvaneenovertredingvandewettevoorkomen.aandeovertrederwordtdoorhet bestuursorgaandeverplichtingopgelegdomeengeldsomtebetalen,tenzijbinnendegesteldetermijnwordt voldaanaandeindebeschikkingopgenomenlast(artikel5:32awb).dezelasthoudtindatdeovertrederde illegalesituatieinovereenstemmingmetdewetdienttebrengenofeenovertredingachterwegedientte laten. Hetzoudaarmeeeensterkereprikkelaanburgersmoetengevenomhieropactieteondernemen.Inde thematischefocusgroepisaangegevendaterdestijdseenbewustepolitiekekeuzeisgemaaktomhetproces opeendergelijkewijzevormtegeven.immers,defasevolgendopdeboetes(ambtshalveverzekeren) kenmerktzichdooreeninbreukvandeoverheidophetprivaatvormgegevenverzekeringsrecht. 28

29 Figuur#9:#Vorderingen#boetezaken:#instroom,#uitstroom#en#eindvoorraad#(Bron:#CJIB)# aantal%vorderingen% Instroom Uitstroom mei"14 jun."14 apr."14 mrt."14 jan."14 feb."14 dec."13 okt."13 nov."13 sep."13 jul."13 aug."13 mei"13 jun."13 apr."13 mrt."13 jan."13 feb."13 dec."12 okt."12 nov."12 sep."12 jul."12 aug."12 mei"12 jun."12 apr."12 mrt."12 jan."12 feb."12 dec."11 okt."11 nov."11 sep."11 jul."11 " aug." Voorraadeindvdmaand OokdeCJIBgegevenslatenziendathetaantalvorderingendeeerstemaandennainwerkingtredenvandeWet Ovozgestaagtoenam,toteenpiekvanbijna50.000vorderingeninjanuari2012.Sindsdienisdevoorraad openstaandevorderingenlangzaamteruggelopentotinmiddelsminderdan18.000vorderingeninjuni2014. e e IndeCJIBcijferswordtgeenonderscheidgemaaktinvorderingenvoorde1 ofde2 boete,maargrofwegkan opbasisvanhetcjibmateriaalafgeleidwordendatongeveer20.000personenin2013zijningestroomdinhet boeteregime.zijhebbenintotaal29.501openstaandevorderingen.hetcjibgaftijdenshetinterviewaandat meerdan75%vandepersonennaeeneersteboeteookdetweedeboetekrijgt.heteffectvaneersteboeteis dusbeperktvanuithetperspectiefvanhetcjib. Inningsresultaten WaardeeffectenvandeeersteaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandpositiefzijn(het preventieve effect)isdeoverigetoegevoegdewaardevandeboetesbijdewetovozallerminstovertuigend.hetaantal mensendatactieonderneemtnaeeneersteoftweedeboeteisgering.ookderesultatenbijdeinningvan boeteszijnteleurstellend.sindsdestartvanderegelingtotenmetjuni2014is 51,2miljoenopgelegdaan vorderingen(eersteentweedeboetesamen).vandatbedragis 7,7miljoenviadereguliereacceptgiro betaald.doordedeurwaarderisnogeenseenbedragvan 4,3miljoengeïnd.Hetmerendeelvanhetbedrag aanopgelegdeboetes(ruim 30miljoen)isechternietofnietvollediggeïnd,enalsoninbaarteruggelegdbij hetzorginstituutnederland. Dezeresultatenbijdeinninglatenzichgrotendeelsverklarendoorhetfenomeenvande spookburgers.een deelvandeaangeschrevenpersoneniserniet(inmiddelsonvindbaarofteruggekeerdnaarhetlandvan herkomst,bijvoorbeeldalsmeneenadreshadindestudentenhuisvesting),eenanderdeelverstoptzich bewust. 29

30 Dedeurwaarderisheteerstefysiekecontactmetdeonverzekerde.Alleeerderestappenindeketenvinden plaatsopbasisvansysteeminformatie,nietopbasisvanhetfysiekcontactmetburgers.totdantoezijn (vrijwel)alleenbrievenverstuurd.uitmeerderegesprekkenblijktechterdatertweegroepenteonderscheiden zijn eengroep onbestaande burgers(inmiddelsvertrokken,onbekendwaarheen),eneengroepvanwiede taalvaardigheiden/ofhandelingsbereidheidnaontvangstvaneenbriefbeperktis. OpmerkingenbijhetboeteSregime Gesprekspartnerswijzeneropdathetwettelijkprocesvanaanschrijvenenboetesopleggenonnodiglang duurt.hetverstrijkenvanmeertijdheeftgeenenkeletoegevoegdewaardebijhetoplossenvande problematiek.mensenkunneneerstdriemaandengratisonverzekerdblijvenenhetduurtzesmaanden voordateen lastonderdwang wordtopgelegd. Daarnaastiserineersteinstantiesprakevaneenlichtregimebijboeteoplegging.Zoalsaangegevenisdit vanuithistorischperspectiefbegrijpelijkomwillevanhetpubliekrechtelijkingrijpenineenprivaatrechtelijk systeem.eriseenuitgebreidepolitiekediscussiegevoerdoverhetaldannietprivaatrechtelijkkaraktervande Zorgverzekeringswet,endedaarmeesamenhangendemogelijkhedenomalsoverheidintegrijpen.De verzekeringsplichtiseenverantwoordelijkheiddiebewustisneergelegdbijdeindividueleburger.metdewet Ovozindehandtrektdeoverheiddieverantwoordelijkheidweernaarzichtoeindegevallendatmensenhun eigenverantwoordelijkheidnietnemen.indatkaderpasteenlichtregimebijboeteoplegging,waarinburgers tijdgegundkrijgenomzelfactieteondernemen.hiermeebeperkjeechterweleenaantalmogelijkhedenom vroegtijdigeenintensieverprocesvaninning meteenhogerekansopsucces ingangtezetten Tussentijdse&conclusie&bij&paragraaf&2.2& HetboeteSregimelevertweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandeWetOvoz.Naopleggenvande boetegaanmaarweinigmensenovertothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten mager,maarvanwegehetfenomeenvandeeerdergenoemdespookburgersisditwelverklaarbaar. Hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandetweeboetesstrektzichuitovernegenmaandennadat iemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeenpersoonwordtaangebeld, ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s). 2.3 De&fase&van&ambtshalve&verzekering&en&premieP inning/incasso&& Aantalambtshalveverzekerden Eenkleinjaarnadatdeeersteonverzekerdenzijnaangeschreven, werdendeeerstepersoneningeschrevenindeambtshalveverzekering. Infebruari2012komendeeersteambtshalveverzekerdeninbeeldin derapportagesvanhetzorginstituutnederlandenvanafmaart2012 ookinderapportagesvanhetcjib.nadatisgeblekendatderoutevanbroninhoudingbijdewerkgeverniet succesvolkanwordenopgestartgaathetcjibovertothetinnenvandepremievoordeambtshalve verzekeringdoormiddelvanincasso. 30

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Datum 8 september 2014 Opstellers mr. E. (Ed) Maagdelijn, drs. P.J.G.M. (Piet) de Bekker 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 SYNDICUS DEDRIE 1/jan Overdracht boekjaar 2008 6.868,04 6.868,04 zicht- + spaarrekening 29/dec 117 Provisie januari Dedrie 54,00 6.922,04 Dedrie - Bruylandts 29/dec

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN 12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN . vertrouwen onder druk 2 Vertrouwen in pensioenfondsen Agenda Vertrouwen en ABP De drivers van vertrouwen Bouwen aan vertrouwen in de praktijk 4 dec-09 sep-10 oct-10

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag Jaar p adm.voorbeiding r-week week datum dag 35 0 24-aug maandag 25-aug dinsdag 26-aug woensdag 27-aug donddag Zomvakantie donddag 27 aug. bijeenkomst nw docenten 28-aug vrijdag boeken ophalen zie boeken

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN september 2015 1 KWALITEITSRAPPORTAGE VAN HET MOBIELE NETWERK VAN KPN Mobiel bellen en gebeld worden

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt.

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt. Ledenbinding & -werving Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België Communicatiestrategie Velt verleidt en brengt mensen samen op weg naar ecologisch

Nadere informatie

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010)

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010) Beste Seabourn Cruiseliefhebber, Cruise Plus wenst u in allereerste plaats een gelukkig Nieuwjaar en vooral een fantastische gezondheid toe. Wij wensen u opnieuw een mooi cruisejaar toe met Seabourn en

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen.

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen. VVSG #TREFDAGSOCIAAL Titel Naam Spreker Kernproblemen huurmarkt Te weinig Te duur Te slecht van kwaliteit 2 Facts and figures 20% Huurmarkt 736.000 woningen 3% 1% Aanbod 736.000* SVK 7.785 Privé 557.000*

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 eerste schooldag 18 19 20 21 22 23 24 cijferen 27 28 werkstuk 29 30 31 redactiesommen SEP 2009 1 2 Controledictee WP 1 huiswerk werkwoorden 3 4 werkstuk

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015

HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015 HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015 BAND I Alg. TAR-A TAR-B TAR-C TAR-D TAR-F TAR-I Overzicht v/d aanvullingen 1-53 Ten geleide Voorwoord Tarieven (geel) Tarieven (geel)

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 28 jan 25 mrt 17 jun 9 sep 4 nov 30 dec 30 jan & 1

Nadere informatie

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool Buitenlandse studenten via Studielink Metten Knüppe De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Centrale Studenten Inschrijving International Office TIS-DHBRV GHZ ESCM AFM MHR FM PABO MC SPORT TIS-D SP Vroegâh

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

Lopende EU markttoelatingsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (Chronologisch op aanvraagdatum; stand van zaken 21 maart 2016

Lopende EU markttoelatingsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (Chronologisch op aanvraagdatum; stand van zaken 21 maart 2016 Lopende EU markttoelatingsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (Chronologisch op aanvraagdatum; stand van zaken 21 maart 2016 Dossiers van ggo s voor toelating op de Europese markt worden

Nadere informatie

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 AGENDA 19:30u Welkomstwoord -Terugkoppeling verkaveling Deelnemers Gemeente - Proefverkaveling - Terugkoppeling Beeldkwaliteit -Doorkijk proces Planning 21:30

Nadere informatie

prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven

prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven BLEEKERSCOOGH de witte hoek HET BUITENHOF DE WITTE HOEK PRIJSLIJST 2O16 5 's 124, 126, 128, 136, 14O 138 Bungalow 132, 134 Bungalow 142 WISSEL: VRIJDAG VAKANTIES

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary.

External Milestone. Manual Summary Rollup Split. Inactive Task. Inactive Milestone. Inactive Summary. Finish-only Project Summary. ID Name Duration Start Finish Predecessors Mode 1 Exploitatie- en 538 days Tue 1-1-13 Thu 22-1-15 erfpachtovereenkomst 2 pstelling overeenkomsten 29 days Tue 1-1-13 Fri 8-2-13 4th Quarter 1st Quarter Aug

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Jaarprogramma HSG 2015-2016

Jaarprogramma HSG 2015-2016 Jaarrooster HSG 2015_2016 datum activiteit 07-sep start proefperiode 12-sep training HSG 12-sep wedstrijd 19-sep Lions puplis training 19-sep specialistentraining HSG (hoekpositie) 26-sep train-de-trainer-clinic

Nadere informatie

VWS- Verzekerdenmonitor 2015

VWS- Verzekerdenmonitor 2015 VWS- Verzekerdenmonitor 2015 Dit is een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Den Haag, 2015 1 2 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET STELSEL VAN SOCIALE ZIEKTEKOSTEN-

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 03/12/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

Deelnemersvergadering

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersvergadering Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Algemene pensioenontwikkelingen Pauze 4. Ontwikkelingen Stichting Pensioenfonds Xerox 5. Vragen 6. Sluiting 2 Agenda

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Startdag voor alle medewerkers Jaar 11.00-12.00 35 27-aug-12. Introductieweek 9.00-15.30 Opening schooljaar 13.20-14.50 Kenniskring ESB SE 13.00-16.

Startdag voor alle medewerkers Jaar 11.00-12.00 35 27-aug-12. Introductieweek 9.00-15.30 Opening schooljaar 13.20-14.50 Kenniskring ESB SE 13.00-16. MT Opening school- Startdag voor alle medewerkers Jaar 11.00-12.00 35 27-aug-12 36 03-sep-12 1.1 BPV start HCA1P, HCM1P, HCE1P Introductieweek 9.00-15.30 Opening schooljaar 13.20-14.50 Kenniskring ESB

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

AUG 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

AUG 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 204 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 25 26 27 28 29 30 3 SEP 204 2 3 4 5 6 7 Sam jarig 8 9 informatieavond 2 3 4 5 aardrijkskunde 6 7 8 9 20 2 Emmy jarig Schoolreisje! 22 25 26 27 28 Schoolfotograaf

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energieboekhouding BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Doelstelling(en) van de presentatie Het belang van de invoering van een energieboekhouding

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 23 24 25 26 9:30-20:00: Info avond 27 28 30 3 Rapport mee! SEP 205 2 3 4 woordjes Unit lesson 5 6 7 8 9 Start Jantje Beton 0 woordjes Unit lesson 2 2 3 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 2 0 0 5

Jaarverslag 2005 2 0 0 5 Jaarverslag 2005 2 0 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BOEDDHISME Maand: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Somawathi Nivasa 2006 2007 Bouw Start

Nadere informatie

21-jun-16 19:00-22:00 De Posthoorn Club avond. 3-jun-16 19:00-22:00 NVPV Afd. Alkmaar Clubavond

21-jun-16 19:00-22:00 De Posthoorn Club avond. 3-jun-16 19:00-22:00 NVPV Afd. Alkmaar Clubavond Activiteitenlijst van de postzegelverenigingen in Regio 3-4. Noord Holland. datum tijd Vereniging Activiteit 13-sep-15 10:00-16:00 Postzegelvereniging Noord-Holland Ruilbeurs 14-sep-15 19:00-22:00 PV Beverwijk

Nadere informatie

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Leefomgeving Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 3p 26 In welk jaargetijde komen het vaakst piekafvoeren

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's Boekjaar openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het boeken. Alle vorige boekjaren kunnen nog

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman High Level Inkoopbesparingsprogramma 2011 12 november 2010 Bas Bouwman Inleiding en doelstelling De doelstelling is om snel maar op gedegen wijze te komen tot een inkoopbesparingsprogramma voor 2011 voor

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

AUG 2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Schoolfotograaf

AUG 2015. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Schoolfotograaf AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Schoolfotograaf SEP 205 2 3 4 Kopieerblad 5 6 7 Sam is 8 9 0 Kopieerblad 2 3 Infoavond 4 5 6 7 8 Spelling 9 20 Schoolreis Emmy

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 01/04/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

intro lj 3 en 4, lj 3 09.00 gymzaal, ljr 4 10.30 kantine/roosters ophalenlj 5 en 6 11.00 kantine Ouderavond lj 4T4HV 19.30-21.00

intro lj 3 en 4, lj 3 09.00 gymzaal, ljr 4 10.30 kantine/roosters ophalenlj 5 en 6 11.00 kantine Ouderavond lj 4T4HV 19.30-21.00 wk Algemeen OBC BBC 6-aug 2015 7-aug 8-aug 9-aug 33 10-aug vr 11-aug 12-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 34 17-aug APV 18-aug 1e lesdag intro lj 1 en 2, ljr 1 09.00en lrj 2 09.30 intro lj 3 en 4, lj 3 09.00

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Corporate presentatie CJIB 2010 Het CJIB als partner Welke innovaties heeft het

Nadere informatie

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing!

Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Een perspectief vanuit de afnemer Melissa Buijens MSc. 1 november 2012 Stafmedewerker Inkoop & Logistiek Ziekenhuisapotheek Erasmus MC Een

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Start van het schooljaar! 19 20 21 22 Tafeltjes-wc-post er mee naar huis 23 24 25 26 27 28 29 Tafeldiploma 30 31 SEP 2014 1 2 3 4 5 Tafeldiploma 6

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie