Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!"

Transcriptie

1 Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1

2 2

3 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9 1.1 Aanleiding DoorVWSgeformuleerdeonderzoeksvragen Scopevanhetonderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer Resultaten*en*effecten*van*de*Wet*Ovoz*...* Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetreguliereregime KostenenbatenvandeWetOvoz Beantwoording*onderzoeksvragen*en*aanbevelingen*...* Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeopsporingenaanschrijving Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeboeteopleggingeninning ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeambtshalveverzekeringenpremieS inning/incasso Conclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdeterugkeernaarhetregulieresysteem ConclusiesenaanbevelingenmetbetrekkingtotdekostenenbatenvandeWetOvoz...46 Bijlage* *Interviews*en*focusgroepen*...*47 Interviews...47 Thematischefocusgroep...47 Overkoepelendefocusgroep

4 4

5 Samenvatting& Op15maart2011isdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(WetOvoz)inwerking getreden.dezewetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben, optesporenenmetbehulpvanvervolgactieshetaantalonverzekerdenterugtedringen. HetministerievanVWSheeftverzochteenevaluatieonderzoekuittevoerennaardeeffectiviteitvanhet opsporingsmechanismevandewetovozwaarintweehoofdvragencentraalstaan: Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? BijdebeantwoordingvandeonderzoeksvragenisgekekennaardeonderdelenvandeWetOvoz: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem De#regeling#is#onomwonden#effectief#en#efficiënt#in#het#reduceren#van#het#aantal#onverzekerden# OpbasisvandetotnutoebehaalderesultatenishetsysteemvanopsporingenaanschrijvingvandeWetOvoz zeerdoeltreffendtenoemen.sindsdeinwerkingtredingvandesystematiekishetdestijdsgenoemdeaantal vermeendeonverzekerdenmet90%gereduceerd.daarenbovenwaservoordeinwerkingtredingvandewet OvozgeeneenduidigzichtopdeomvangvandepopulatieonverzekerdeninNederland.Hetsysteemvande WetOvozheeftmeerinzichtgegevenindeomvang,aanwasenuitstroomvandepopulatie. Indeperiodemaart2011totenmetjuni2014zijn personenaangeschrevenomdatzevermeend onverzekerdwaren.vandiegroepzijn personeninmiddelsingeschrevenbijeenverzekeraarenblijken personennietverzekeringsplichtigtezijn.Eenkleinegroep(2.259personen)isterechtonverzekerd denkaangemoedsbezwaarden,geëmigreerden,ofalsactievemilitairingeschreven.derestis actief onverzekerd,enzitinhetprocesvandewetovoz. De#effectiviteit#van#de#Wet#Ovoz#is#deels#afhankelijk#van#andere#domeinen,#daar#zijn#dan#ook#de#belangrijkste# verbeteringen#te#realiseren# Naasthetsucceszijner nudefasevanfinetunenaanbreekt verbeteringenaantebrengeninde opsporingssystematiek.deeffectiviteitvandeopsporingisinbelangrijkemateafhankelijkvandekwaliteitvan gegevensuitdebasisregistratiepersonen(brp).debrpbestaatuitdegemeentelijkegba s,degbas Verstrekkingsvoorziening(GBASV)endeRegistratieNietSIngezetenen(RNI). DeSVBgebruiktinformatieuitdezeregistratiesincombinatiemetgegevensvanondermeerDUOenvanhet UWVomdaarmeehetAWBZSverzekerdenbestandoptestellen.DeSVBvergelijktditbestandmethet ReferentiebestandVerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)waarvoordezorgverzekeraarsverantwoordelijk zijn.opbasisvandiebestandsvergelijkingwordenvermeendonterechtonverzekerdengeïdentificeerden aangeschreven.deonderzoekersconstaterendatergeredetwijfelbestaatoverdeaccuraatheidvandebpr gegevens.erwordendoordeuitvoeringsorganisaties(svb,zorginstituutnederlandencjib) vervuilde gegevensgebruikt. 5

6 Bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmetnamevoorbijpersonendiekortdurendin Nederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreveninhetBRPennietmeerhebben uitgeschreven.hetgrootseprobleembijdeze vervuilde BRPgegevensisdatdezenietmeerinNederland verblijvendepersonenonnodigdeheleketenvandewetovozinrollenen(soms)hetheleprocesdoorlopen. EenveiligheidsventielindeketenvandeWetOvozomvervuildegegevenssystematischvroegtijdiguithet procesteverwijderenontbreekt.opbasisvaninterviewsendataanalyseaandevoorkantenachterkantvan deketenvandewetovozzijninschattingenmogelijkvandegroependieonterechtwordenaangeschrevenen deelsuiteindelijkonterechthetprocesdoorlopen.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalenidentificeren vandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Binnen#de#systematiek#van#de#Wet#Ovoz#zijn#kleine#reparaties#in#het#proces#mogelijk#met#beperkte# verbetermogelijkheden# Hetsuccesvanderegelingzithemvoornamelijkindeaanschrijving,doordatmensenzichgaanverzekerenof hunawbzsstatusbetwisten.hetboetesregimeheeftdaarbijeenpreventievewerking.inhetvervolgtraject levertdeboeteweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandewetovoz,omdatnaopleggenvande boetemaarweinigmensenovergaantothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten vandeboetesendepremievoordeambtshalveverzekeringmager,maarvanwegede vervuilde BRP gegevensisditwelverklaarbaar.hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandeboetesstrektzichuitover negenmaandennadatiemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeen persoonwordtaangebeld,ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s)naongeveer9 maanden. Bijdeovergangnaardereguliereverzekeringconstaterenzorgverzekeraarsdatdebetaaldisciplinevaneen deelvandepopulatievoormaligonverzekerdenslechtis.ditzijnpotentiëleinstromersvoorde wanbetalersregeling.geletophetmomentvaninwerkingtredingendedoorlooptijdvandewetovozworden deeersteeffectenopdewanbetalersregelingvanafq12014enverderzichtbaar. Antwoorden#op#de#onderzoeksvragen:# 1.Hetsysteemvanopsporingisinhogematedoeltreffendendoelmatiggeweest.Nogsteedszorgtde systematiekvandewetovozervoordatonverzekerdenwordenaangeschreven,waarnaeengrootdeelzich verzekert.daarnaastwordensommigemensenonterechtaangeschreven.indiezinkanhetsysteemvan opsporingwordenverbeterd. 2.Deeffectenvandewetsindsdeinvoeringzijneerstenvooraldatdegroeponverzekerdendrastischis gereduceerd,waardoorveelverzekeringsplichtigenbijdragenaandegewenstesolidariteitbinnende Zorgverzekeringswet.BovendienheeftdeWetOvozgezorgdvoormeerinzichtindegroepmensendieniet verzekeringsplichtigzijn(geenaanspraakopvolksverzekeringen).dielaatstegroepismomenteelnietscherpaf tebakenen.daaromiseenongewenstneveneffectvandewetovozdatsommigemensensomsonterechthet procesinrollen. Deconclusiesleidentoteenaantalaanbevelingen.Deaanbevelingenzijninhetslothoofdstukgeformuleerd meteentoelichting.dezesamenvattinggeeftdeaanbevelingenincompactebullets: SVergrootdekwaliteitvanhetBasisregisterPersonenomtevoorkomendatnietSverzekeringsplichtigen onterechtwordenaangeschreven. SVerbeterdeopsporingdoorextragegevensoverdestatusvanbuitenlandsestudentenoptenemenuitde registratiesvanonderwijsinstellingen. 6

7 SProbeer nogvoordeeersteaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland viadatamininggroepente identificerenwaareerstaanvullendonderzoeknaarwordtgedaanomverblijfstatus,woonsituatieeneventuele verzekeringsplichtteachterhalen. SOnderzoekofdebestaandetermijnrondboeteopleggingeninningkanwordenverkort,omzoeerderinhet procestoteenfysiekcontactmomenttussendedeurwaarderendevermeendonverzekerdetekomen. SOnderzoekofheteerderefysiekecontactookopeenanderewijzekanwordengeorganiseerd,bijvoorbeeld doordeinzetvansociaalrechercheurs,zodatgemeenteninvullingkunnengevenaanhunonderzoeksplicht. SZetpersonendiehunboetesnietbetaaldhebbenpasdoornaardeambtshalveverzekeringalsduidelijkisdat zenoginnederlandverblijven. SVerdeeldekleinegroepambtshalveverzekerdennietlangerover9concerns,maarbrengzeonderbijéén verzekeraar. SMaakbetergebruikvaninformatiedielopendehetprocesvandeWetOvozbeschikbaarkomtoverpersonen. SHoumensendienietofnauwelijksbetalingenvoorboeteen/ofpremiehebbenvoldaanindeambtshalve verzekeringtotdatduidelijkisdatdeverzekerdedaadwerkelijkbestaat,innederlandverblijfteninstaatisde regulierezorgverzekeringspremietebetalen. SMonitorstructureelinhoeverreexSonverzekerdendoorstromennaardewanbetalersregeling. 7

8 8

9 1 Inleiding& 1.1 Aanleiding& HetNederlandsestelselvansocialeziektekostenverzekeringen1isopgebouwduittweegroteblokken: Erbestaateenverzekeringvanrechtswegevoordegehelebevolkingvoordelangdurigezorg,geregeld indealgemenewetbijzondereziektekosten(awbz).deawbzvergoedtdekostenvanlangdurige zorgvoormensenmeteenernstigebeperkingdooreenhandicap,chronischeziekteofouderdom. Indetweedeplaatsiserdeverzekeringtegendekostenvanopherstelgerichtezorg.Hiervoorzijn mensenverplichtzichteverzekeren.dieisopgenomenindezorgverzekeringswet(zvw). MetdesocialeverzekeringenvandeAWBZendeZvwzorgenweerinNederlandvoordatiedereendiedaar rechtopheeft,denoodzakelijkezorgopeenbetaalbaremanierkrijgt. Solidariteit zowelvoorwatbetreftziekterisico salsinkomensverschillen vormtdebasisvoordezesociale ziektekostenverzekeringen.daarombetalenmensenookophetmomentdatzenietziekzijnengeenzorg nodighebbenmeeaandeverzekeringen.dezvwwordtvoorhetovergrotedeelgefinancierduiteennominale premieeneeninkomensafhankelijkebijdrage,diewordtgeïnddoordebelastingdienst.denominalepremie betalenverzekerdenrechtstreeksaandezorgverzekeraardiezijzelfhebbenuitgekozen.dezorgverzekeraars bepalenzelfdepremiehoogtevandedoorhenuitgevoerdezorgverzekering.omtevoorkomendatde financiëletoegankelijkheidvandezorgingevaarkomt,isdezorgtoeslaginhetlevengeroepen.dezebiedteen inkomensafhankelijketegemoetkomingindekostenvandenominalepremie.zoishetstelselsolidairenkan iedereenverzekerdzijntegendekostenvannoodzakelijkezorg. DeAWBZiseenverzekeringvanrechtswege.Datbetekent enkeleuitzonderingendaargelaten datmensen automatischverzekerdzijnwanneerzijofwelinnederlandwonenofwelaandenederlandseloonbelastingzijn onderworpen.voordezvwzijnmensennietautomatischverzekerd.zijmoetendieverzekeringafsluitenbij eenzorgverzekeraardiezijzelfkiezen.demeestemensendieawbzsverzekerdzijn,zijnverzekeringsplichtig voordezvw.veruithetgrootstedeelvandenederlandsebevolkingsluiteenzorgverzekeringafenbetaalt (maandelijks)nominalepremieaaneenzorgverzekeraar.intotaalwarenerper1juli201416,8miljoenzvws verzekerden.verzekeringsplichtigendienietaanhunzvwsverzekeringsplichtvoldoenennalateneen zorgverzekeringsovereenkomsttesluiten,zijnonterechtonverzekerd.erzijnookmensenterechtonverzekerd, zoalsdiplomaten,medewerkersvanvolkenrechtelijkeorganisatiesofbuitenlandsestudentendietijdelijkin Nederlandverblijvenéngeenbijbaantjehebben. Ommeerdereredenenishetongewenstalsverzekeringsplichtigenzichonttrekkenaandeverzekeringsplicht Indeeersteplaatskanhetnaregevolgenhebbenvoordeonverzekerdenzelf.Iedermenskan geconfronteerdwordenmeteenernstigeziekteofeenongeval.enmeestalzaldezeonverzekerdeniet instaatzijndekostenvandiezorgzelftebetalen.dezorgverzekeringbiedtbeschermingtegen financiëlegevolgenvandergelijkegebeurtenissen. Tentweedeisereenbelangvoordesolidariteitbinnenhetsocialeverzekeringssysteem.Meedoenis deleidendegedachte,ookwanneerjehetnietnodighebt. 1 TekstgrotendeelsontleendaanVerzekerdenmonitor2013,MinisterievanVWS(DenHaag,november2013) 9

10 3. Tenslottegeldtdatonverzekerdzijnmogelijkgevolgenheeftvoordevolksgezondheidomdat onverzekerdenzorgzoudenkunnenmijden/uitstellen,enopeenlatermomentdegezondheidszorg metonnodigekostenopzadelen. Omtevoorkomendatverzekeringsplichtigenzoudennalateneenzorgverzekeringtesluiten,wasindeZvwin 2006eensanctieopgenomendiehetvoorverzekeringsplichtigenonaantrekkelijkmaaktezichaande verzekeringsplichtteonttrekken.verzekeringsplichtigendiezichniettijdigverzekerdenwareneen (bestuurlijke)boeteverschuldigdterhoogtevan130%vandepremieoverdetermijnwaaroverzijhadden nagelatenzichteverzekeren,meteenmaximumvanvijfjaar2.debestuurlijkeboetebijtelateaanmeldingliep daardoorsteedsverderop. Hetsysteemmetdeoplopendebestuurlijkeboetefunctioneerdeindepraktijknietgoed.Inmaart2011is daaromdewetopsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering(wetovoz)inwerkinggetreden. DezeWetheefttotdoelommensendieverzekeringsplichtigzijn,maarzichnietverzekerdhebben,opte sporenenzohetaantalonverzekerdenterugtedringen.concreetomvatdewetovozdevolgende 3 maatregelen : AanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandindienopbasisvandebestandvergelijkingdoordeSVB blijktdateenburger mogelijk onterechtgeenzorgverzekeringheeft. Boetesysteem indiennadetweedebestandsvergelijkingblijktdateenverzekeringsplichtigezichniet heeftverzekerdvolgteenboete.deboeteiswettelijkbepaald4enbedraagt 332,25.Hiervoor ontvangtdeonverzekerdevanhetcentraaljustitieelincassobureau(cjib)eenacceptgirokaart,nade derdebestandsvergelijkingvolgteentweedewettelijkbepaaldeboetevan 332,25. AmbtshalveverzekeringdoorhetZorginstituutNederlandindienbijeenvolgendebestandsvergelijking blijktdatonverzekerdennogaltijdonverzekerdzijn,waarbijdebetrokkenegedurendeeenperiode vantwaalfmaandeneenbestuursrechtelijkepremieverschuldigdisterhoogtevan100%vande standaardpremie.dezeambtshalveverzekeringwilzeggendathetzorginstituutnederlandde bewustepersoonopbasisvandeambtshalveverzekeringonderbrengtbijéénvandenederlandse zorgverzekeraars. Nadeperiodevan12maandenstoptdeambtshalveverzekeringenkandevoormaligonverzekerdeper prolongatiedatumvandeverzekeringeigenstandigeenandereverzekeringafsluiten.indiendevoormalig onverzekerdeopdatmomentnietsdoetblijftdezepersoonverzekerd(opbasisvaneenreguliereverzekering) bijdeaangewezenverzekeraar. Indiendevoormaligonverzekerdenadeambtshalveverzekeringsperiodegeenpremiebetaaltvoorde reguliereverzekeringisernazesmaandenachterstandvanpremiebetalingsprakevanwanbetaling.indat gevaltreedtdesystematiekvandewanbetalersregelinginwerking.erisindatgevalgeensprakevan onverzekerdzijnmaarvanwanbetalingdooreen(actief)verzekerde.dewerkingvandezeregelingisin2011 separaatgeëvalueerd5. 2 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 3 TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOpsporingenverzekeringonverzekerdenzorgverzekering 4 Artikel9b,lid2,ZVW:Dehoogtevandeboeteisgelijkaandriemaaldetoteenmaandbedragherleidestandaardpremie, bedoeldindewetopdezorgtoeslag. 5 Eindrapportageevaluatievandewanbetalersregeling, Kortopdebal,ZorgVuldigAdvies/Berenschot,28juli

11 OnderstaandschemamettoelichtingschetstdeprocesstappenindeuitvoeringsketenvandeWetOvoz.Inde volgendehoofdstukkenwordtdeeffectiviteitvandeverschillendeonderdelenvanhetsysteemvandewet Ovozindetailbeschreven. SchematischkanhetsysteemvandeWetOvozalsvolgtwordenvormgegeven: Vergelijking$AWBZB verzekerdenbestand$ met$referendebestand$ RBVZ$$ n s$$ geve.$ e g $ t e P,$e.a jkt$m Verri $UWV,$BR, DUO 3mnd*$ SVB$ ZIN$ brief$ DUO$ UWV$ BRP$ 3mnd*$ boete$1$ 3mnd*$ boete$2$ CJIB$ B$acceptgiro$ B$aanmaning$ (premie$en$boete)$ 12$mnd*$ ambtshalve$ $verzekeren$ regulier$$ verzekeren$ aangewezen verzekeraar$ verzekeraar$ naar$vrije$ keuze$ ZIN/CJIB$ deurwaarder$ broninhouding$ acceptgiro$ EindB afrekening$ CJIB$ *$In$iedere$fase$vindt$opnieuw$een$herhaalde$bestandsvergelijking$plaats$ 1.2 Door&VWS&geformuleerde&onderzoeksvragen& DeevaluatieopdrachtvoordeWetOvozbehelsteenonderzoeknaardedoeltreffendheidvanhetsysteemvan opsporingenvandeeffectenvandewetovoz.daartoeheefthetministerievanvwstweeonderzoeksvragen geformuleerd.dithoofdstukbeantwoordtdezeonderzoeksvragen: 4a)Ishetsysteemvanopsporingdoeltreffend? 4b)Welkeeffectenheeftdewetopgeleverdsindsdeinvoering? 1.3 Scope&van&het&onderzoek& Inditevaluatieonderzoekstaatdeproblematiekvandeonverzekerdenvoordezorgverzekeringcentraal. MeerspecifiekziendedoorhetministerievanVWSgesteldevragenopdeeffectiviteitvandewettelijke regelingendedaaringeregeldemethodiekomonverzekerdenvoordezorgverzekeringswetoptesporenen alsnogteverzekeren. 11

12 DedoorhetministerievanVWSgeformuleerdevraagstellinglegtineersteinstantiehetzwaartepuntvandit onderzoekbijhetoptimaliserenvanhetawbzsverzekerdenbestand.pasnadeopsporingsmethodiekvan onverzekerdenopbasisvandatverzekerdenbestandkomenandereelementenvanderegelingaanbod,zoals hetsysteemvanaanschrijvinginclusiefboetesysteem,ambtshalveverzekerenendeterugkeernaarde reguliereverzekering.metanderewoorden,defocusvanditonderzoekligtoppersonendie verzekeringsplichtigzijn(zichkunnenenmoetenverzekeren)maardieondanksdezeverzekeringsplichtgeen ziektekostenverzekeringhebbenafgesloten,enoppersonendienietverzekeringsplichtigzijn,maardie desondankswélwordenaangeschrevenalsgevolgvandewetovoz. Deuitvoeringenwerkingindepraktijkvandewettelijkeregelingvoorhetterugdringenvanhetaantal wanbetalersvandezorgverzekeringspremieendewettelijkeregelingvoorinonslandverblijvende onverzekerbarevreemdelingenzijnuitdrukkelijknietbijdezeevaluatiebetrokken.dezebeidewettelijke regelingenzijnin2011separaatgeëvalueerd. OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvanhetaantalZvwSverzekerdenendeomvangvandediverse bijzonderegroepen. Tabel#1:#Totaal#aantal#ZvwEverzekerden#en#bijzondere#groepen#(afgerond,#stand#eind#2013)6# Groep& ZvwSverzekerden Wanbetalers Onverzekerden Gemoedsbezwaarden Illegalenenandereonverzekerbarevreemdelingen(uitgaven) Omvang& 16,8miljoen 316duizend 29duizend 12,6duizend 29,8miljoen 1.4 Onderzoeksmethode& Systematicreview BestaandepublicatiesvormenhetstartpuntvoordeevaluatievandeWetOvoz.Dezezijngeanalyseerdmet 7 behulpvaneensystematischeliteratuurreview.hierbijzijndevolgendestappendoorlopen:zoektocht, kwaliteitstoets,inhoudelijkesynthese,aanvullendonderzoekenoutputsynthese.tijdensdesystematicreview bleekhetaantalbruikbarepublicatiesoverdewerkingvanhetsysteemvanopsporingvandewetovozzeer beperkt.aangezienhetdeeerstekeerbetreftdatdewetovozwordtgeëvalueerd,enerrelatiefweinig bronnenzijnomuitteputten,washetnoodzakelijkomuitkomstenvandesystematicreviewvandocumenten doormiddelvaneenverdiepingsslagaantevullenenteverrijkenmetinformatievergaringuitanderereeds bestaandebronnen. Aanvullinguitanderereedsbestaandebronnen Bijdeaanvullinguitanderereedsbestaandebronnenhebbendeonderzoekerstoeganggekregentot databestandenbijdesocialeverzekeringsbank(svb),hetzorginstituutnederland(voormaligecollegevoor Zorgverzekeringen,CVZ)enhetCentraalJustitieelIncassobureau(CJIB).Aanvullendeinformatieisbeschikbaar gestelddoorindividuelezorgverzekeraars. 6 Bron:MailcontactmetVWSenZorginstituutNederland,dd.20augustus Vlg.Cooper(2010):ResearchsynthesisandmetaSanalysis 12

13 Opdiemanierisinzichtverkregenin hetawbzsverzekerdenbestand; hetreferentiebestandverzekerdenzorgverzekeringswet(rbvz); deaanschrijvingenvanonverzekerden; opgelegdeengeindeboetes; opgelegdeengeindebestuursrechtelijkepremies; omvangenachtergrondkenmerkenvande(diversiteitaan)onverzekerden. Deonderzoekersdankenallebetrokkenpartijenvoorhettoegankelijkmakenvanditsoortbestanden.De relevanteinformatieisgeanonimiseerdopgenomenindezerapportage. Verdiependeinterviews VoordebeantwoordingvandegesteldevragenzijntevensdiepteSinterviewsgehoudenmetexpertsvanhet ZorginstituutNederland,deDienstUitvoeringOnderwijs(DUO),hetAgentschapBasisadministratie PersoonsgegevensenReisdocumenten(BPR),deSVB,ZorgverzekeraarsNederland(ZN),Vektis,deStichting KlachtenenGeschillenZorgverzekeringen(SKGZ)/Zorgverzekeringslijn,hetCJIB,hetCentraalBureauvoorde Statistiek(CBS),individuelezorgverzekeraars(AchmeaenCZ)enFlanderijn(deurwaarder).TijdensdezediepteS interviewsisinzichtverkregenindewerkingvandeopsporingsactiviteitenindepraktijkalsmedemechanismen eneffectenachterdewerkingvandewetovoz.bovendienzijnknelpuntenenmogelijke oplossingen/verbeterpuntenaandeordegekomen. Thematischefocusgroep Omdeopgedaneinzichtentetoetseniseengecombineerdethematischefocusgroepgehouden.Deelnemers aandethematischefocusgroepwarenvws,svb,zorginstituutnederland,cjibenduo.indefocusgroepisde interactiegezochttussendeketenpartnersinhetbestuurlijkedomein.tijdensdezefocusgroepisdeopsporing (kwaliteitawbzsverzekerdenbestand)metalsgevolg(terechteofonterechte)aanschrijvingbesprokenen aansluitendgesprokenovereenbetereidentificatievanspecifiekedoelgroepen(zoalsbuitenlandsestudenten, personenvan18jaarenzesmaanden,arbeidsmigranten)omhenpreventieftebenaderen.ophoofdlijnenis totslotgekekennaarhetprocesvanambtshalveverzekereneninstroomnaarregulierepremiesinning. 1.5 Leeswijzer& Debeantwoordingvandegeformuleerdeonderzoeksvragenisindezerapportageopgebouwdaandehandvan defaseringindewetovoz.hoofdstuk2beschrijftdeconcreteresultateneneffectenvandewetovoz.eris eenaantalrelatiefheldere,herkenbareenherleidbareknelpuntendie alszewordenaangepakt hetsucces vanderegelingverderkunnenverbeteren.totslotvolgeninhoofdstuk3deconclusies(enaanbevelingen). 13

14 14

15 2 Resultaten&en&effecten&van&de&Wet&Ovoz& Deparagrafen2.1totenmet2.4geveneennaderebeschrijvingvanderesultateneneffectenvandeWetOvoz indediverseeerderbeschrevenfasen: Defasevanopsporingenaanschrijving Defasevanboeteopleggingeninning DefasevanambtshalveverzekeringenpremieSinning/incasso Defasevanterugkeernaarhetregulieresysteem 2.1 De&fase&van&opsporing&en&aanschrijving& Systeem&van&opsporing&(bestandssamenstelling&en& bestandsvergelijking)& Bestandssamenstelling DebasisvoordeopsporingsactiviteiteninhetkadervandeWet OvozligtbijdeSVB.DeSVBsteltdaarvoorhetAWBZS verzekerdenbestandsamen.uitditbestandblijktwie verzekeringsplichtigis.desvbgebruiktdaarvoordebasisregistratie 8 Personen(BRP )DeBRPbestaatuitdegemeentelijkeGBA s,degbasverstrekkingsvoorziening(gbasv)ende RegistratieNietSIngezetenen(RNI).DeSVBverrijktdezeregistratiemetgegevensvanondermeerDUOen informatievanhetuitvoeringsinstituutwerknemersverzekeringen(uwv). HetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandiseentechnischcomplexeexercitie.Hetbestandhaaktaan bijdeopzetvooreensvb volksverzekerdenadministratie.indewetovoziservoorgekozenomdesvbde exclusievebevoegdheidtegevenomdeawbzverzekerdenstatusvasttestellen. Onderstaandschemageefteenoverzichtvandepartijendiebetrokkenzijnbijhetsamenstellenvande BasisadministratieVolksverzekeringen(BAV).OpbasisvanditbestandwordthetAWBZSverzekerdenbestand opgesteld.erzijnechterveelmeerregelingendieleidentotverzekeringsfeiten,ofwaarvooreenvastgestelde verzekeringsstatusvanbelangis.vergelekenmetbijvoorbeelddekinderbijslag,hetaowspensioenofde NabestaandenuitkeringAnwisdeWetOvozmaareenrelatiefkleineregelingmetbeperktewerkzaamheden voordesvb. 8 DeBasisregistratiePersonen(BRP)heeftdeGemeentelijkeBasisadministratiePersonen(GBA)vervangen.IndeBRPstaan persoonsgegevensvaninwonersinnederlandenvannederlandersinhetbuitenland(registratienietingezetenen,rni).. Uiterlijkin2016werkenallegemeentenmetdenieuweregistratie.DelandelijkeinfrastructuurvandeBRPisde verantwoordelijkheidvanhetministerievanbinnenlandsezakenenkoninkrijksrelaties(bzk).hetbeheerisinhandenvan hetagentschapbasisadministratiepersoonsgegevensenreisdocumenten(bpr),onderdeelvanhetministerievanbzk. 15

16 Gegevens' leveranciers' Proces'bij'SVB'om'te'komen'tot'de' Basisadministra4e'Volksverzekeringen' Gegevens' ontvangers' Mijn'SVB' GBA/BRP' UWV'polis0 administra7e' Extrac7e'&' laadprogramma' Verwerken' uitval' verzekerings0 feiten' Belas7ngdienst' CZ' Pensioen0 register' Zorgins7tuut' Nederland' SVB0processen' Verzekerings0 feiten' DUO' Afleiden'en' vaststellen' verzekerings0 status' BuZa' Verzekerings0 status' UWV' Zusterorganen' Regelingen'(vnl' volksverzekeringen)' Belas7ngdienst' AOW' Anw' AKW'/'TOG' Pensioen0 overzicht' Toepasselijke' wetgeving' Gemoeds0 bezwaard' Ontheffing' AWBZ' Remigra7e' Etc.' Bron:mailcontactmetSVBdd.3juni2014(eigenbewerking,inclusiefvereenvoudigingsslag) Box:&Rol&SVB&bij&samenstellen&AWBZPverzekerdenbestand& Inhetvoorsteltoteen"VerzekerdenadministratieAWBZ"gafdeSVBaandateenAWBZSverzekerdenbestand op1januari2010beschikbaarkonzijn,waarbijin85tot95%vandegevallendeactueleverzekerdenstatusis vastgelegd(hetpercentageisafhankelijkvandeautomatiseringsgraad).hierdoorkanhetleeuwendeelvande AWBZSverzekerdenwordenvastgesteld.Hetresterendedeelvereisthandmatigegevalsbehandeling.Eendeel daarvanzounaarverwachtingalsnoggeautomatiseerdkunnenworden.hetdanresterendedeelvereistdat personenbenaderdwordenomduidelijkheidteverkrijgenomtrenthunpersoonlijkesituatieaandehand waarvandeverzekerdenstatuskanwordenafgeleid.hetgaatdaarbijomcomplexegevallendieafwijkenvan dehoofdregelvaningezetenschap.afhankelijkvandebeschikbarecapaciteitvoordehandmatige gevalsbehandelingkaninenkelejarenna2010(tot2013s2017;afhankelijkvandeautomatiseringsgraad)het 100%Sniveauwordenbereikt. Bron:TK,2009S2010,32150,nr.3,MemorievanToelichtingbijdeWetOvoz Ingevolgeartikel5vandeAWBZisiedereingezeteneverzekerd.EeningezeteneisdiegenedieinNederland woont.bepaaldegroepenzijnechteruitgezonderdvaneenverzekeringsplicht(endaarmeeterecht onverzekerd),zoalsactievemilitairen,gemoedsbezwaardenenasielzoekers.bijpersonenindetentiezijnde socialerechtenenplichtenopgeschort.kortom,sommigemensenwoneninnederlandenzijntochniet verzekerd.dealgemeneregelisechterdatiedereendieinnederlandwoont,verzekerdisvoorde volksverzekeringen.alsmenloonofeenuitkeringontvangt,betaaltmenpremiesvoordevolksverzekeringen. 16

17 IneenbeperktaantalgevallenishetmogelijkombijdeSVBontheffingvandeverzekeringsplichtaantevragen doormiddelvandeverklaringnietawbzverzekerd.indatgevalhoeftmengeenpremiesmeertebetalen, maarismenooknietmeerverzekerdvoordevolksverzekeringen. 9 OpdewebsitevandeSVB staateenoverzichtonderwelkevoorwaardenmensen(aldanniet)plichtenen rechtenhebbenvoordevolksverzekeringen. Box:&Doelgroepgerichte&communicatie&over&verzekeringsplicht& Ommensenteinformerenoverhunverzekeringsplichtenspecialedoelgroepenooktevoorzieninhun specifiekeinformatiebehoefte,ishetprojectzorgverzekeringslijnopgestart.dekerntaakvan Zorgverzekeringslijn.nlishetterugdringenvanhetaantalwanbetalersenonverzekerden. IndeeersteplaatsisheteentelefonischinformatieSenadviespuntvoorpersonendievragenhebbenoverde zorgverzekering.informatieisookdigitaal(viadewebsite)beschikbaarentotslotiserdrukwerk(kosteloos) beschikbaarenlevertmenvoorlichtingindevormvaneenwerkbezoekofbijeenkomst.eendeelvande informatieisspecifiekgerichtopnieuwkomersenexpats,eendeelvandeinformatieisgerichtop18splussers. DewebsiteisnietbeschikbaarinTurks/Arabischmetalsredendatdedoelgroepuitdielandenvaker laaggeschooldofanalfabeetis.hetisvanbelangomhendusopanderemaniertebereiken. Bron:Zorgverzekeringslijn.nl Bestandsvergelijking NasamenstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandvergelijktdeSVBditbestandmethetReferentiebestand VerzekerdenZorgverzekeringswet(RBVZ)datdoorVektiswordtaangeleverd.HetRBVZbestandbevatalle daadwerkelijkbijzorgverzekeraarsverzekerdepersonenopbasisvangeverifieerdebsnsnummersvande betreffendeverzekerden. DeSVBhanteertbijdevergelijkinghetactuelereferentiebestandenvergelijktdatmetmensendielangerdan viermaandeninnederlandwonenofwerkenenuitdiehoedanigheidawbzsverzekerdzijn.pasnavier maandengeldtdatmensenformeelonverzekerdworden. 9 Bron:Http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/wie_is_verzekerd/index.jsp 17

18 Figuur#1:#Aantal#daadwerkelijk#bij#zorgverzekeraars#verzekerde#personen#(door#Vektis#aangeleverd#bij#SVB) 10# & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OverigenswaserooktentijdevandeZiekenfondswetsprakevan(particulier)onverzekerden( personen).nadeinvoeringvandezvwin2006,waarbijveelaandachtwerdbesteedaande verzekeringsplicht,bedroeghetaantalonverzekerdenindecbssstatistieken personen.ditaantal daaldegestaagmaarlangzaamtot perultimo Aanschrijving&van&vermeend&onverzekerden& OpbasisvandeuitgevoerdebestandsvergelijkinggeeftdeSVBaanhetZorginstituutNederlanddoorwelke personeninhetkadervandewetovozmoetenwordenaangeschreven.nahetinwerkingtredenvandewet OvozishetZorginstituutNederlandvanafmaart2011invrijhoogtempoallemensenaangaanschrijvendieop datmomentuitdebestandsvergelijkingalsonverzekerdteboekstonden.datgebeurdeinbatchesvan ongeveer20.000brievenpermaand.eindnovember2011haddenruim menseneenbriefontvangen waarinzewerdenopgeroepenomzichteverzekeren. UitdedatabestandenvanhetZorginstituutNederlandleidenweafdatsindsdeinwerkingtredingvandeWet Ovozsindsmaart2011totenmetjuni2014intotaal personendoorhetZorginstituutNederlandzijn aangeschrevenalsvermoedelijkonterechtonverzekerdepersonen. 10 Bron:SVB/Vektis(bewerkingZorgVuldigAdvies) 11 TK,2009S2010,32150,nr.3 18

19 Tabel#2:#Jaarlijks#aantal#aanschrijvingen#van#vermeend#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# & Aangeschreven Eindeonverzekerd Standactiefonverzekerden 2011& & & &(t/m&juni)& Totaal& Uitdemaandcijfersblijktdatdegrotestroomaanschrijvingenvandeeersteperiodesterkisafgezwakt.Wat bovendienuitdefiguren2,3en4blijkt,isdatindemaandenjanuarienfebruarinietofnauwelijks aanschrijvingenplaatsvinden.hetwisselenvanverzekeraaraanheteindvanhetjaarmaaktdecijfersindie periodeonbetrouwbaarder,waardooreenrisicoontstaatdatteveelmensenonterechtworden aangeschreven.mensenkunnenzichtot31januariinhetnieuwejaarmeldenbijeenverzekeraar,dusalsze zichvoor31decembervanhetoudejaaruitschrijvenbijdeoudeverzekeraarenpaseindjanuaribijdenieuwe, zijnze(nog)nietinovertredingvanwegeonverzekerdheid. Figuur#2:#Totaal#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 19

20 Figuur#3:#Aantallen#(vermeend)#onverzekerden#aan#Zorginstituut#Nederland#geleverd#door#SVB#(Bron:#SVB)# " " " 2011" 2012" " 2013" 2014" " " 0" jan" feb" mrt" april" mei" juni" juli" aug" sept" okt" nov" dec" Figuur#4:#Maandcijfers#aantal#aanschrijvingen#van#(vermeend)#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# Januarienfebruarijaarlijkspauzein opsporing,gevolgddoorpiekinmaart Batchmeteerste aanschrijvingen " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" permaandaangeschreven 20

21 Resultaatvandeaanschrijvingen DeaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandheefteenenormeimpactgehadophetdestijds verondersteldeaantalonverzekerdeninnederland.sindsdeinwerkingtredingvandewetovozishetaantal onverzekerdendrastischafgenomen.dezeforseafnameisteverklarendoordat: I. II. III. Hetmerendeelvandepersonenalsnogeenzorgverzekeringafsluit( personen). Ditbetreftvooreengrootdeelmensendievergetenzijnzichzelf(studentendierecent18jaarzijn geworden)ofhunpasgeborenkindjeaantemeldenbijdeverzekeraar; Eengrootaantalmensenmetsucceshunverzekeringsplichtheeftbetwist( personen) DitbetreftvooreengrootdeelmensendieweliswaareenGBASinschrijvinghebben,maarbehorentot eenvandeuitzonderingscategorieën; Enmensenbehorentoteenrestcategorie terechtonverzekerd,denkaangemoedsbezwaarden, geëmigreerden,alsactievemilitairingeschrevenofoverleden(2.259personen) Figuur#5:#Status# einde#onverzekerd #houdt#gelijke#tred#met#aantal#aanschrijvingen#(bron:#zorginstituut#nl)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Aangeschrevenonverzekerden 21 Eindeonverzekerd

22 Figuur#6:#Reden#voor# einde#onverzekerdheid #(Bron:#Zorginstituut#Nederland)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Ingeschrevenbijzorgverzekeraar Niet(meer)AWBZverzekerd Overig(acJefmilitair,geemigreerd,gemoedsbezwaard,overleden) Ambtshalveverzekerd Actiefonverzekerden,huidigestandvanzaken Perpeildatumjuni2014bevindenzich30.003personenalsgeregistreerdonverzekerd(opbasisvande bestandsvergelijkingdoordesvbenaanschrijvingdoorhetzorginstituutnederland)indeketenvandewet Ovoz.Opditmomentisdusongeveer0,2%vandeNederlandsebevolkingactiefonverzekerd. DemaandelijkseinstroomenuitstroomisnadeperiodekortnadeinwerkingtredingvandeWetOvoz momenteelredelijkconstanttenoemen.gemiddeldstromenmaandelijksongeveer5.000personeninen 5.000personenuitderegelingvandeWetOvoz.Ookindeontwikkelingvanhetaantalactiefonverzekerdenis heteerdergesignaleerdepatroonzichtbaarvandepauzeinhetaanschrijvenvanonverzekerdeninde maandenjanuarienfebruarivaniederjaar,gevolgddooreenpiekinmaart. 22

23 Figuur#7:#Ontwikkeling#van#instroom,#uitstroom#en#eindstand#actief#onverzekerden#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" Instroom Uitstroom EindstandacEefonverzekerden Bijdeeerstegrotegroepmensendiewerdaangeschrevenkwammeteeneengrotestroomopgangvan mensendiede(verplichte)verzekeringgingenafsluitenofdiekondenaantonendatzenietverzekeringsplichtig waren.maarnietalleenbijditstuwmeer,ookbijdehuidigegroepmensendiealsonterechtonverzekerduitde bestandsvergelijkingroltgeeftdeeersteaanschrijvingeenvergelijkbaarresultaat:eengrootdeelverzekertzich alsnogeneenanderdeelblijktnietverzekeringsplichtig. GedurendehetevaluatieonderzoekisgeblekendatergeredetwijfelsbestaanoverdeaccuraatheidvanBRP gegevensopbasiswaarvanpersonenhetprocesvandewetovozingaan.erzit vervuiling inhetsysteem doordatgegevensniet(meer)accuraatzijn.bijdehuidigepopulatieonverzekerdendoetditprobleemzichmet namevoorbijpersonendiekortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,zichooithebbeningeschreven inhetbrpenbijvertreknietmeerhebbenuitgeschreven.hetbetrefthiervooralbuitenlandsestudentenen buitenlandsewerknemers. DekwaliteitvanBRPgegevensvormtgeenonderwerpvandezeevaluatiemaarspeeltweleenzeerbelangrijke rolbijhetbeoordelenvandeeffectiviteitvanhetsysteemvanopsporinginhetkadervandewetovoz. Immers,hetopstellenvanhetAWBZSverzekerdenbestandopbasisvanBRPgegevensendebestandvergelijking doordesvbvormthetstartpuntvandeketenvandewetovoz.alseropdatpuntvandeketennietaccurate of vervuilde BRPgegevenswordengebruikt,gaandeze vervuilde gegevensdeheleketendoor.opdit momentisergeenveiligheidsventielinhetsysteemvandewetovozopgenomenomvervuildegegevens vroegtijdiguithetsysteemteverwijderenenterugtemeldenaanhetbpr.pasalsdedeurwaarder daadwerkelijkvoordedeurstaatkanerterugmeldingplaatsvinden.dezepersonendoorlopennusomshet helesysteemvandewetovoz:erwordenbrievengestuurd,boetesopgelegdenzewordenopgenomeninde ambtshalveverzekeringterwijldepersonennietmeerwoonachtigzijnophetindebasisadministratie geregistreerdeadres.geïnterviewdensprekenhierbijvanzogenaamdespookburgers. 23

24 OpbasisvaninterviewsmetdeSVB(beginvandeketen)blijktdatongeveer40%onterechtalsonverzekerde wordtaangeschrevenenopbasisvanbestandsvergelijkingvantweeindividuelezorgverzekeraars(eindvande keten)blijktdatvandiegroeponterechtaangeschreveneenaantalpersonenhetheleovoztrajectdoorloopt. MetbehulpvangegevensvandeSVBenhetZorginstituutNederlandkangrofweginbeeldwordengebracht watergebeurtmetmensendieinmaandelijksinhetkadervandewetovozwordenaangeschreven.daarbij moetwordenaangetekenddatditeenschematische(versimpelde)weergaveisvandewerkelijkheid. Watditschemainiedergevalduidelijkmaakt,isdateendeelvandemensenonterechtwordtaangeschreven. Hetgaatvoornamelijknietgoedbijbuitenlandsestudenten.Buitenlandsestudentenzonderbijbaanzijnniet AWBZSverzekerd,dusnietverzekeringsplichtigvoordeZvw.VeelbuitenlandsestudentenhebbenweleenGBAS adres.daaromwordthetsysteemvanduodoordesvbgebruiktomhetbavopteschonenenzodeterecht onverzekerdenuittefilteren.echter,alsstudentengeenstudiefinancieringontvangenende onderwijsinstellinginkwestiegeenbekostigingvanuitocwontvangt,ontbreektdenoodzaakomzebijduo aantemelden.dezestudentenzijnweliswaarnietverzekeringsplichtig,maardoordatzijnietvanuitregistraties vanonderwijsinstellingenwordenaangeleverdbijduo,wordenzijnietopgeschoonduitdebasisadministratie Volksverzekerden(BAV).DaardoorkandeSVBnietandersconstaterendandatzeverzekeringsplichtigzouden zijn,enontvangendebuitenlandsestudenten(onterecht)eenbriefvanhetzorginstituutnederland. Schema#1:#Hoe#doorloopt#een#groep#grosso#modo#het#proces#van#de#Wet#Ovoz#(in#een# gemiddelde #maand# # cijfers#zijn#indicatief)# Personen'die'verzekerd'zouden'moeten'zijn'(AWBZ6verzekerden,'dus'Zvw6verzekeringsplich>g)' Personen'die'verzekerd'zijn'(Referen>ebestand)' Circa'4.500'personen'per' maand'aangeschreven' Circa'2.000'personen' sluiten'zelf'verzekering'af'' betres'vermoedelijk'vnl' nieuwe'nederlanders,' pasgeborenen,'' 186jarigen,'ZZP ers' Circa'1.000'personen'betwisten' verzekeringsplicht'met'succes' Circa'1.500'personen'rollen' verder'het'proces'in' vnl'arbeidsmigranten'en' buitenlandse'studenten' Circa'30.000' ac>ef' onverzekerden' Circa'1.500'personen' ontvangen'1e'boete' Deel'sluit'verzekering'af,'deel' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'1.000'personen' ontvangen'2e'boete' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' Circa'800'personen'worden' (gedurende'12'maanden)'' ambtshalve'verzekerd' Klein'deel'sluit'verzekering'af'of' blijkt'niet'verzekeringsplich>g' (soms'vertrokken'uit'nederland)' Circa'600'personen'overgezet' naar'reguliere'verzekering' 24 Deel'blijkt'vertrokken'uit' Nederland'( spookburgers )'

25 DeSVBgeeftaandatzeinschattendatdoormiddelvandatamining waarbijopbasisvanbepaalde kenmerkengeredetwijfelgevalleninzichtelijkkunnenwordengemaakt maandelijksongeveer1.000á1.500 betwistingentedefiniërenzijnopdemaandelijkseinstroomvan5.000personen.ditzouhetmerendeelvande onterechtaangeschrevenpersonenbevatten.opbasisvankenmerken(geslacht,nationaliteit, 12) leeftijdscategorie alsmedeopsignalenvandedeurwaarderisdoorgesprekspartnersnamelijkmeerdere malenhetvermoedenuitgesprokendathethierbijveelalombuitenlandsestudentenenbuitenlandse seizoenarbeidersgaat.dataminingvindtnognietplaats.hetbepalenvanhetdaadwerkelijkaantalen identificerenvandebetreffendeindividuenvergtaanvullendedataanalyse. Degrootstegroep missers aanbeginvandeketenheeft zoblijktuithetgesprekbijdesvb devolgende 13 kenmerken : Afkomstiguithetbuitenland Geenwerk,geenfamilieinNL Tussen18en30jaar Metbepaaldegeografischekenmerken(landcodes) NietbijDUObekend(ivmStuFiofbekostigingonderwijsinstelling) 14 DetaakomdeBRP zuivertehoudenligtprimairbijgemeenten.naastgemeentendragenook bestuursorganenalsafnemersbijaandeaccuraatheidvandebrp.hetterugmeldenvanafwijkendegegevens aandebrpvraagtomeenprofessioneleafweging.hogekwaliteitkanalleenbereiktwordenals bestuursorganenmeldingmakenvanonjuistegegevens,eenverantwoordelijkheiddiezijdelenmet gemeenten. Artikel2.34eerstelid,vandeWetBRPbepaaltdatbestuursorganendie geredetwijfel hebbenoverde juistheidvaneenauthentiekgegevenuitdebasisregistratie,ditmeldenaanhetcollegevanburgemeesteren wethoudersvandebijhoudingsgemeente.inhetbelangvandebasisregistratieenhetfunctionerenvande overheidishetzaakhetbegrip geredetwijfel ruimoptevatten.deconstateringdateengegevenuitde basisregistratieafwijktvaneengegevenwaaroverhetbestuursorgaanbeschikt,isinbeginselvoldoende.inde praktijkkunnenerechterplausibeleverklaringenzijnvoordegeconstateerdeafwijkingendiedeconclusie geredetwijfel nietrechtvaardigen.bestuursorganenmoetendaaromnaareigenbevindingeneenafweging. makenoferinderdaadsprakeisvan geredetwijfel 15 DatbegintermeedateenpartijalsdeSVBpaseendergelijkprocesingangzetnadatmeneensignaal ontvangt.dankaneenbriefzijndieonbestelbaarretourkomt,ofeenpersoondietelefonischcontactzoekt. ZorginstituutNederlandmaaktvoordegroepactiefonverzekerdengebruikvaneenprocesvangeredetwijfel alsmeneensignaalkrijgt.bijtwijfelaandejuistheidvaneenadresvindtterugmeldingplaatsaandegemeente (diedanaanzetisomhetadresinonderzoektezetten),bijtwijfelaandeawbzsstatusvindtterugmelding plaatsaandesvb.hetmerendeelvandebezwaarschriften(circa90%)betrefteenbetwistingvandeawbzs 12 Bron:GeanonimiseerddatabestandOvozverzekerden,uitschrijfredenen,grotezorgverzekeraar 13 Bron:InterviewmetSVB 14 ZievooreentoelichtingopdeBasisregistratiePersonen(BRP)paragraaf Bron:CirculaireministerieBZK,WanneerterugmeldenvanafwijkendegegevensaandeBRP(geredetwijfel),6januari

26 statusopbasiswaarvanaangeschrevenburgerswordengeïdentificeerdalsonverzekerd.hetovergrotedeel vandiebezwaarschriftenwordtgehonoreerd.16 MetdeinwerkingtredingvandeWetBRPper6januari2014heeftdegemeentetevoldoenaaneenaantal wettelijkeverplichtingenomaandietaakinvullingtegeven.eénvandieverplichtingenzietophetin onderzoeknemenvanterugmeldingenaanhetbrpdoorpartijenalsdebelastingdienst,gemeenten,andere overhedenenzorgverzekeraars.partijenkunnendaarvooreencentraleterugmeldvoorziening(tmv) gebruiken.degemeentenhebbeneencrucialerolbijhetterugmelden17: Gemeenten,alshoudersvandeGBA,hebbendeplichtterugmeldingenadequaatteonderzoekenen zonodigdegegevenstecorrigeren.gemeentenmoetenbinnenvijfdagennameldingaangevenwat ermetdemeldinggedaanwordt. AnderzijdszaldegemeentealsbuitengemeentelijkeafnemerzelfmoetenterugmeldenviadeTMV. Daarnaastzullenallebinnengemeentelijkeafnemers(dediensten)diede'eigen'GBAgebruikenook moetenterugmeldenaandiegemeentelijkegba. Mogelijkkanbijdecontrolevanterugmeldingendieinonderzoekstaangebruikwordengemaaktvansociaal rechercheurs.omdathet spelenmeto.a.debrpsgegevens deburgerrechtstreeksfinancieelvoordeelkan opleveren,voertdesocialezekerheidssectorookfraudesopsporingstakenuit.voordieopsporingstakenzijn sociaalrechercheursbevoegdomdedoorcliëntenopgegevengegevenstecontrolerenopjuistheid."18 GemeentenvormeneenonmiskenbaarbelangrijkeschakelinhetwebbijhetaccuraathoudenvandeBRPen hebbendaarmeeindehuidigepraktijkaanzienlijkeinvloedophetresultaatvandesystematiekvandewet Ovoz.Diversegeïnterviewdengevenaandatgemeentennietuniformomgaanmethetinonderzoeknemen vanterugmeldingen,zowelvanuithetsysteemvandewetovozalsviaanderekanalen Tussentijdse&conclusie&paragraaf&2.1& DeintroductievandeWetOvozisopbasisvandebovenstaandegegevensenbezienvanuitdedoelstellingvan deregelingomtweeredenenalseengrootsuccestebeschouwen: Hetaantalin2010verondersteldeonverzekerdenis(incidenteel)spectaculairgedaald. Erisdoorhetinstrumentariumvanderegeling(structureel)beterzichtontstaanopdedaadwerkelijke omvangvandepopulatieonverzekerdeninnederland.ditgeeftnieuwe(bij)sturingsmogelijkheden. NaastsuccesiserbijdewerkingvandeWetOvozophetonderdeelbestandsvergelijkingookeenkritische kanttekeningteplaatsen: Deonderzoekersconstaterendatersterkeindicatieszijndaterinongeveer40%vandegevallen sprakeisvanonterechteaanschrijving.hetbetrefthierbijookpersonendiezichooitinhetbpr hebbengeregistreerdendiewaarschijnlijkkortdurendinnederlandwoonachtigzijngeweest,maar inmiddelszijnvertrokkenzonderzichuitteschrijven. 16 Bron:InterviewmetZorginstituutNederland 17 Bron:Http://www.bprbzk.nl/BRP/Terugmelden_op_BRP/Inleiding_TMV/De_rol_van_gemeenten 18 Bron:HandreikinggeredetwijfelvoorgebruikersvanBRPSgegevens,ministerieBZK,april

27 DeonderzoekersconcluderendatdeBRPregistratienietupStoSdateis.Hierdoorkomenpersonendieniet langerinnederlandwonenindeketenvandewetovozterecht.dezepersonenontvangenaanschrijvingen, (oninbare)boetesenwordenonterechtopgenomenindeambtshalveverzekering.eenmogelijkheidomdeze personen,eerderindeketenvandewetovozteidentificerenenuithetsysteemtehalenontbreektopdit moment.pasalsdedeurwaarderdaadwerkelijkvoordedeurstaatiserfysiekcontactmogelijk.deze spookburgersbelastendaardooronnodighetsysteemvandewetovoz. 2.2 De&fase&van&boeteoplegging&en&inning&& Effectiviteitboetesysteem Injuli2011isgestartmethetopleggenvandeeersteboetesaan mensendienadriemaandennogsteedsonverzekerdwaren.decijfers vanhetzorginstituutnederlandinfiguur8geveninzichtinhetaantal mensendatindefasevande1eof2eboetezat. Opbasisvandeaangeleverdegegevensoverdecorrespondentieinde eerstedriekwartalenvan2013constaterendeonderzoekersdatgemiddeldmaandelijks4.500personen 19 wordenaangeschreven,envandiegroepongeveereenderdenadriemaandennogsteedsonverzekerdis. Deze1.500personen(gemiddeldpermaand)ontvangeneennieuwebriefwaarindoorhetZorginstituut Nederlandeeneerstebestuurlijkeboetewordtopgelegdvan 332,25.Dezeboeteheeftenigresultaat een deelvandezegroepverzekertzichalsnogofvechtdeverzekeringsplichtaan(metsucces).circa1.000 personenzijndriemaandenlaternogsteedsonverzekerdenontvangendetweedeboetebrief. Bijiederefaseissprakevanenigeuitstroom,maarvrijwelallepersonendieeentweedeboeteontvangen stromendoorindeambtshalveverzekering. 19 Bron:DataZorginstituutNederland 27

28 Figuur#8:#Fase#waarin#de#actief#onverzekerde#zich#bevindt:#aanschrijving,#1e#of#2e#boete#(Bron:#Zorginstituut#NL)# " mrt"11 apr"11 mei"11 jun"11 jul"11 aug"11 sep"11 okt"11 nov"11 dec"11 jan"12 feb"12 mrt"12 apr"12 mei"12 jun"12 jul"12 aug"12 sep"12 okt"12 nov"12 dec"12 jan"13 feb"13 mrt"13 apr"13 mei"13 jun"13 jul"13 aug"13 sep"13 okt"13 nov"13 dec"13 jan"14 feb"14 mrt"14 apr"14 mei"14 jun" AcCef,faseaanschrijving AcCef,fase1eboete AcCef,fase2eboete Degroepactiefonverzekerdepersonenbevindtzichinéénvandefasenvanhetketenproces(aanschrijving, eersteoftweedeboeteoplegging).infiguur8istotopzekerehoogtededriemaandenvertragingnaiedere processtapzichtbaar. Deeersteendetweedeboetehebbeneenverschillendjuridischkarakter.Detweedeboeteiseenlastonder dwang waarinhetzorginstituutnederlandeenbesluitneemtoverdebestuursdwangdiemenlaterkangaan toepassen(bezwaarenberoepmogelijk). Hetopleggenvaneenlastonderdwangiseeninstrumentomtothersteltekomenvaneenmetdewet strijdigesituatie,ofherhalingvaneenovertredingvandewettevoorkomen.aandeovertrederwordtdoorhet bestuursorgaandeverplichtingopgelegdomeengeldsomtebetalen,tenzijbinnendegesteldetermijnwordt voldaanaandeindebeschikkingopgenomenlast(artikel5:32awb).dezelasthoudtindatdeovertrederde illegalesituatieinovereenstemmingmetdewetdienttebrengenofeenovertredingachterwegedientte laten. Hetzoudaarmeeeensterkereprikkelaanburgersmoetengevenomhieropactieteondernemen.Inde thematischefocusgroepisaangegevendaterdestijdseenbewustepolitiekekeuzeisgemaaktomhetproces opeendergelijkewijzevormtegeven.immers,defasevolgendopdeboetes(ambtshalveverzekeren) kenmerktzichdooreeninbreukvandeoverheidophetprivaatvormgegevenverzekeringsrecht. 28

29 Figuur#9:#Vorderingen#boetezaken:#instroom,#uitstroom#en#eindvoorraad#(Bron:#CJIB)# aantal%vorderingen% Instroom Uitstroom mei"14 jun."14 apr."14 mrt."14 jan."14 feb."14 dec."13 okt."13 nov."13 sep."13 jul."13 aug."13 mei"13 jun."13 apr."13 mrt."13 jan."13 feb."13 dec."12 okt."12 nov."12 sep."12 jul."12 aug."12 mei"12 jun."12 apr."12 mrt."12 jan."12 feb."12 dec."11 okt."11 nov."11 sep."11 jul."11 " aug." Voorraadeindvdmaand OokdeCJIBgegevenslatenziendathetaantalvorderingendeeerstemaandennainwerkingtredenvandeWet Ovozgestaagtoenam,toteenpiekvanbijna50.000vorderingeninjanuari2012.Sindsdienisdevoorraad openstaandevorderingenlangzaamteruggelopentotinmiddelsminderdan18.000vorderingeninjuni2014. e e IndeCJIBcijferswordtgeenonderscheidgemaaktinvorderingenvoorde1 ofde2 boete,maargrofwegkan opbasisvanhetcjibmateriaalafgeleidwordendatongeveer20.000personenin2013zijningestroomdinhet boeteregime.zijhebbenintotaal29.501openstaandevorderingen.hetcjibgaftijdenshetinterviewaandat meerdan75%vandepersonennaeeneersteboeteookdetweedeboetekrijgt.heteffectvaneersteboeteis dusbeperktvanuithetperspectiefvanhetcjib. Inningsresultaten WaardeeffectenvandeeersteaanschrijvingdoorhetZorginstituutNederlandpositiefzijn(het preventieve effect)isdeoverigetoegevoegdewaardevandeboetesbijdewetovozallerminstovertuigend.hetaantal mensendatactieonderneemtnaeeneersteoftweedeboeteisgering.ookderesultatenbijdeinningvan boeteszijnteleurstellend.sindsdestartvanderegelingtotenmetjuni2014is 51,2miljoenopgelegdaan vorderingen(eersteentweedeboetesamen).vandatbedragis 7,7miljoenviadereguliereacceptgiro betaald.doordedeurwaarderisnogeenseenbedragvan 4,3miljoengeïnd.Hetmerendeelvanhetbedrag aanopgelegdeboetes(ruim 30miljoen)isechternietofnietvollediggeïnd,enalsoninbaarteruggelegdbij hetzorginstituutnederland. Dezeresultatenbijdeinninglatenzichgrotendeelsverklarendoorhetfenomeenvande spookburgers.een deelvandeaangeschrevenpersoneniserniet(inmiddelsonvindbaarofteruggekeerdnaarhetlandvan herkomst,bijvoorbeeldalsmeneenadreshadindestudentenhuisvesting),eenanderdeelverstoptzich bewust. 29

30 Dedeurwaarderisheteerstefysiekecontactmetdeonverzekerde.Alleeerderestappenindeketenvinden plaatsopbasisvansysteeminformatie,nietopbasisvanhetfysiekcontactmetburgers.totdantoezijn (vrijwel)alleenbrievenverstuurd.uitmeerderegesprekkenblijktechterdatertweegroepenteonderscheiden zijn eengroep onbestaande burgers(inmiddelsvertrokken,onbekendwaarheen),eneengroepvanwiede taalvaardigheiden/ofhandelingsbereidheidnaontvangstvaneenbriefbeperktis. OpmerkingenbijhetboeteSregime Gesprekspartnerswijzeneropdathetwettelijkprocesvanaanschrijvenenboetesopleggenonnodiglang duurt.hetverstrijkenvanmeertijdheeftgeenenkeletoegevoegdewaardebijhetoplossenvande problematiek.mensenkunneneerstdriemaandengratisonverzekerdblijvenenhetduurtzesmaanden voordateen lastonderdwang wordtopgelegd. Daarnaastiserineersteinstantiesprakevaneenlichtregimebijboeteoplegging.Zoalsaangegevenisdit vanuithistorischperspectiefbegrijpelijkomwillevanhetpubliekrechtelijkingrijpenineenprivaatrechtelijk systeem.eriseenuitgebreidepolitiekediscussiegevoerdoverhetaldannietprivaatrechtelijkkaraktervande Zorgverzekeringswet,endedaarmeesamenhangendemogelijkhedenomalsoverheidintegrijpen.De verzekeringsplichtiseenverantwoordelijkheiddiebewustisneergelegdbijdeindividueleburger.metdewet Ovozindehandtrektdeoverheiddieverantwoordelijkheidweernaarzichtoeindegevallendatmensenhun eigenverantwoordelijkheidnietnemen.indatkaderpasteenlichtregimebijboeteoplegging,waarinburgers tijdgegundkrijgenomzelfactieteondernemen.hiermeebeperkjeechterweleenaantalmogelijkhedenom vroegtijdigeenintensieverprocesvaninning meteenhogerekansopsucces ingangtezetten Tussentijdse&conclusie&bij&paragraaf&2.2& HetboeteSregimelevertweinigtoegevoegdewaardeaandewerkingvandeWetOvoz.Naopleggenvande boetegaanmaarweinigmensenovertothetafsluitenvaneenverzekering.daarnaastzijndeinningsresultaten mager,maarvanwegehetfenomeenvandeeerdergenoemdespookburgersisditwelverklaarbaar. Hetprocesvanaanschrijvingenopleggenvandetweeboetesstrektzichuitovernegenmaandennadat iemandalsonverzekerdisgeïdentificeerd.deeerstekeerdatdaadwerkelijkbijeenpersoonwordtaangebeld, ispasalsdedeurwaarderlangskomtvoordeinningvandeboete(s). 2.3 De&fase&van&ambtshalve&verzekering&en&premieP inning/incasso&& Aantalambtshalveverzekerden Eenkleinjaarnadatdeeersteonverzekerdenzijnaangeschreven, werdendeeerstepersoneningeschrevenindeambtshalveverzekering. Infebruari2012komendeeersteambtshalveverzekerdeninbeeldin derapportagesvanhetzorginstituutnederlandenvanafmaart2012 ookinderapportagesvanhetcjib.nadatisgeblekendatderoutevanbroninhoudingbijdewerkgeverniet succesvolkanwordenopgestartgaathetcjibovertothetinnenvandepremievoordeambtshalve verzekeringdoormiddelvanincasso. 30

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering

Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Evaluatie Wet Ovoz Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering Datum 8 september 2014 Opstellers mr. E. (Ed) Maagdelijn, drs. P.J.G.M. (Piet) de Bekker 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009

Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 Algemene Boekhouding van het gebouw 2009 SYNDICUS DEDRIE 1/jan Overdracht boekjaar 2008 6.868,04 6.868,04 zicht- + spaarrekening 29/dec 117 Provisie januari Dedrie 54,00 6.922,04 Dedrie - Bruylandts 29/dec

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon Periode 1 Datum Kalenderw eek 05 sep - 11 sep 36 leerjaar 1 360 leerjaar 2 760 JAARPLANNING DELTION COLLEGE team IHS vastgesteld door CvB en directe d.d. 15-02-2011 (N11028CvB) Cursusjaar 2011-2012 leerjaar

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

kwantum toeslag overige

kwantum toeslag overige Tabel 1: GEITENMELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2015 Melkprijzen in per 100 kg, excl. BTW voor standaardbedrijf met 800.000 kg per jaar, waarvan deze 75.360 kg met 3,72% vet en 3,26% eiwit per 100 kg melk

Nadere informatie

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t informatieavond 13 s e p t e m b e r 2012 p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t Welkom mobieltjes uit vragen na de pauze 2 Agenda 19:00 Inloop 19:30 Inleiding (Fenny de Graaf, directeur-bestuurder)

Nadere informatie

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN

12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN 12 december 2012 REPUTATIE = VERTROUWEN . vertrouwen onder druk 2 Vertrouwen in pensioenfondsen Agenda Vertrouwen en ABP De drivers van vertrouwen Bouwen aan vertrouwen in de praktijk 4 dec-09 sep-10 oct-10

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

Aantal meldingen laatste 12 maanden

Aantal meldingen laatste 12 maanden M.g. positieve leg koppels 20 Aantal meldingen laatste 12 maanden 15 10 5 0 0 0 2 2 6 1 3 3 1 0 3 1 Tabel: vet en schuin = nieuw toegevoegd rood, vet en schuingedrukt = gecorrigeerd Het kaartje geeft de

Nadere informatie

Schooljaar School weken

Schooljaar School weken Schooljaar 2016-2017 School weken Datum Schoolplanning PERIODE 1 leerlingen start Ma 8 aug leerlingen vrij Di 9 aug leerlingen vrij Wo 10 aug leerlingen vrij Do 11 aug kennismaking bij de mentor Vr 12

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder.

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

!" # $ %&" ' ' ( %&% ) * +, & " ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %,

! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, &  ' ' # - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, ! # $ %& ' ' ( %&% ) * +, & ' ' # -., &! % / %*/ % 0 %*) %&% ) * +, & ' ' # % 12 % %*+ 32 4 ). % 4 %, + - 2 && + / ), 0. 2 ), + &2 -.!,!/ ), + 4 4!, - %, 1 1. Evaluatie... 4 2.Inleiding... 5 2.2 Doel...

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2009-27 dec. 2009 Vergelijken met: Site. 57,49% Weigeringspercentage. 507.506 Bezoeken. 00:02:44 Gem. Dashboard 1 jan. 29-27 dec. 29 3. 3. 1.5 1.5 5 jan. 6 feb. 1 mrt. 11 apr. 13 mei 14 jun. 16 jul. 17 aug. 18 sep. 2 okt. 21 nov. 23 dec. Sitegebruik 57.56 57,49% Weigeringspercen 2.8.983 Paginaweergaves

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2015

Verblijfstoerisme Waasland 2015 Verblijfstoerisme Waasland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2015: 115 328 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14 30 aug. '13 3 sep. '13 6 sep. '13 13 sep. '13 1 okt. '13 4 okt. '13 1 Telstar R. Standard de Liegè 1 sc Heerenveen PSV/Eindhoven 1 RSC Anderlecht ADO Den Haag 1 KAA Gent FC Utrecht 1 Club Brugge KV Ajax

Nadere informatie

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang TIJD ACTIVITEIT WIE WAAR 1-jan di Nieuwjaarsdag 2-jan wo 3-jan do 4-jan vr 5-jan za 14.00-17,30 Spetterfestijn Geen lessen en geen training ) AC Viergang 6-jan zo 9.00-9.45 wedstrijdtraining WC Viergang

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000.

4 jan. 5 feb. 9 mrt. 10 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 20 nov. 22 dec. Kaartoverlay. Bezoekers 4.000 2.000. Dashboard 1 jan. 21-22 dec. 21 4. 4. 2. 2. 4 jan. 5 feb. 9 mrt. 1 apr. 12 mei 13 jun. 15 jul. 16 aug. 17 sep. 19 okt. 2 nov. 22 dec. Sitegebruik 671.442 2.63.9 Paginaweergaves :2:16 Gem. tijd op site 3,7

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag aug 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Start van het schooljaar 19 20 21 22 luizencontrole 23 24 25 26 schoolpleinconce rt 27 28 29 30 31 sep 2014 1 2 informatieavond alle groepen 3 4 oudervereniging

Nadere informatie

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Handleiding. Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Handleiding Naam opdracht De horizon in je eigen omgeving Geschikte tijd uitvoering jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec zeer geschikt ongeschikt Benodigde materialen Pen en papier Opdrachtbladen

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag.

AUG Naam School, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummmer. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. AUG 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 08:30-09:00: Even bijpraten 08:30-5:5: Eerste schooldag 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 SEP 205 9:30-2:30: Informatieavond klassen en MR 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2

Nadere informatie

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag

Jaarrooster - 2015-2016 - stage rooster. 28-aug vrijdag boeken ophalen zie rooster boeken ophalen zie rooster 29-aug zaterdag 30-aug zondag Jaar p adm.voorbeiding r-week week datum dag 35 0 24-aug maandag 25-aug dinsdag 26-aug woensdag 27-aug donddag Zomvakantie donddag 27 aug. bijeenkomst nw docenten 28-aug vrijdag boeken ophalen zie boeken

Nadere informatie

OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per week 2,25 EXAMEN BLOKUUR 90 Theorielokaal

OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per week 2,25 EXAMEN BLOKUUR 90 Theorielokaal Leerlijn: OP 1 Klokuren LESWEEK WEEK DATUM per 1 35 26- aug Lezen / Nieuwsbegrip / Idioom Schrijven 1 2 36 02- sep Lezen / Nieuwsbegrip / Idioom Muiswerk werkw. Spelling op maat 3 37 09- sep Lezen / Nieuwsbegrip

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag aug 204 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 7 Eerste schooldag schooljaar 204-0 9 20 2 22 23 24 25 26 27 2 0:45-0:00: Oud nkomst nieuwe 29 30 3 sep 204 2 3 9:00-20:45: 4 5 6 7 Algemene Ouderavond Kennismakingsg esprken

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

Archief Winifred Nicholson

Archief Winifred Nicholson Nummer Toegang: NL-HaRKD-0608 Archief Winifred Nicholson Lidy Visser, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is written in Dutch. 2 NL-HaRKD-0608 NL-HaRKD-0608

Nadere informatie

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn?

All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? All-electric, al achterhaald voordat we begonnen zijn? 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 17-3-2016 remeha.nl ALL GAS Groen Gas ALL

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland Maart 2010 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2010 Versie 0.1 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland

Nadere informatie

Klassenvertegenwoordigers Overleg Inleveren proeve (1) Uitslag proeve theoretische gedeelte bellen tussen

Klassenvertegenwoordigers Overleg Inleveren proeve (1) Uitslag proeve theoretische gedeelte bellen tussen 36 3-sep-12 1.1 Start proeve 1 Introductieweek BOL 37 10-sep-12 1.2 Start stage leerjaar 2+3 BOL Start project 1 38 17-sep-12 1.3 39 24-sep-12 1.4 Overleg 12.00-13.00 40 1-okt-12 1.5 41 8-okt-12 1.6 42

Nadere informatie

DASHBOARD AARDAPPELEN

DASHBOARD AARDAPPELEN Ton Ton Ton Ha /ton /ton DASHBOARD AARDAPPELEN PRIJSINFORMATIE Prijs ( /t) dec Evolutie sinds vorige maand Evolutie zelfde maand vorig jaar Belgapom* 25 12,4% 168,8% PCA/FIWAP** 25 16,3% 152,1% *prijs

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

Championship course donderdag 1-jan Nieuwjaarsdag. Inloop voor alle leden. Starten tussen 09:30 en 10:00 uur.

Championship course donderdag 1-jan Nieuwjaarsdag. Inloop voor alle leden. Starten tussen 09:30 en 10:00 uur. Januari 1-jan Nieuwjaarsdag 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan

Nadere informatie

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 Januari 2013 is de elfde maand in het bestaan van de Levenseindekliniek. Dit rapport vermeldt het aantal aanmeldingen en de afwikkeling van hulpvragen door de Levenseindekliniek.

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN september 2015 1 KWALITEITSRAPPORTAGE VAN HET MOBIELE NETWERK VAN KPN Mobiel bellen en gebeld worden

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010)

Zes dolle weken.. Uitsluitend te boeken tussen 04 januari 2010 en 15 februari 2010! (Uitsluitend te boeken tussen 04 januari en 15 februari 2010) Beste Seabourn Cruiseliefhebber, Cruise Plus wenst u in allereerste plaats een gelukkig Nieuwjaar en vooral een fantastische gezondheid toe. Wij wensen u opnieuw een mooi cruisejaar toe met Seabourn en

Nadere informatie

DASHBOARD AARDAPPELEN

DASHBOARD AARDAPPELEN Ton Ton Ton Ha /ton /ton DASHBOARD AARDAPPELEN PRIJSINFORMATIE Prijs ( /t) dec Evolutie sinds vorige maand Evolutie zelfde maand vorig jaar Belgapom* 25 12,4% 168,8% PCA/FIWAP** 25 16,3% 152,1% *prijs

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt.

Ledenbinding & -werving. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt. Ledenbinding & -werving Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België Communicatiestrategie Velt verleidt en brengt mensen samen op weg naar ecologisch

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen.

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen. VVSG #TREFDAGSOCIAAL Titel Naam Spreker Kernproblemen huurmarkt Te weinig Te duur Te slecht van kwaliteit 2 Facts and figures 20% Huurmarkt 736.000 woningen 3% 1% Aanbod 736.000* SVK 7.785 Privé 557.000*

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

vergaderschema 2014 (versie 4) (3).xls

vergaderschema 2014 (versie 4) (3).xls week RAAD agendacie digitaal Reserve presidiumonderwerpen bijzonderheden scholing 1 30-dec do. 2-1 Nieuwjaarsreceptie 2 5-jan 8-jan 10-jan 3 12-jan 4 19-jan 21-jan 22-jan 5 26-jan 6 2-feb 7 9-feb 12-feb

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 eerste schooldag 18 19 20 21 22 23 24 cijferen 27 28 werkstuk 29 30 31 redactiesommen SEP 2009 1 2 Controledictee WP 1 huiswerk werkwoorden 3 4 werkstuk

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

aug 2010 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 23 * Eerste schooldag

aug 2010 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 23 * Eerste schooldag aug 2010 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 1 18 19 20 21 22 23 * Eerste schooldag 24 25 26 2 28 29 30 31 sep 2010 1 2 3 4 5 6 Nieuwsbrief 2 20:00:Info avond gr 8 en kampinfo. 20::*ORvergadering 8 9 10 11

Nadere informatie