FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Faillissementsverslagnummer: 1 d.d. 3 maart 2011 Gegevens onderneming : Bakker s Taxibedrijf & Ziekenvervoer B.V., gevestigd te Ermelo ( Taxi Bakker ) Faillissementsnummer : 11/22 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 (Rechtbank Zutphen) Curator : mr. F.W. Aartsen Rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms Omzetgegevens : In 2009 ε ,-- In 2010 ε ,-- Verslagperiode : 25 januari 2011 tot en met 3 maart 2011 Bestede uren in verslagperiode : 87 uur en 40 minuten Bestede uren totaal : 87 uur en 40 minuten

2 Inleiding Dit is het aanvangsverslag van de curator van Taxi Bakker. In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn bevindingen en verrichtingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie nog onderwerp is van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Per faillissementsdatum was J. Bakker Holding B.V. ( Bakker Holding ) enig bestuurder en aandeelhouder van Taxi Bakker. Het statutaire bestuur van Bakker Holding wordt gevormd door de heer H.A.J. Bakker ( Bakker ), die enig aandeelhouder is van Bakker Holding. Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld. Na 25 januari 2011 is er geen mutatie in de samenstelling van het bestuur geweest. 1.2 Activiteiten en onderneming Taxi Bakker exploiteerde een taxibedrijf, in het kader waarvan zij zich bezig hield met het personenvervoer. Per faillissementsdatum verrichtte zij al geruime tijd geen activiteiten meer op het terrein van het ziekenvervoer. 1.3 Winst en verlies Aan de administratie van Taxi Bakker ontleent de curator de volgende resultaten: onbekend -/- ε ,-- -/- ε ,-- -/- ε , Balanstotaal Aan de administratie van Taxi Bakker ontleent de curator de volgende balanstotalen: 2

3 onbekend ε ,-- ε ,-- ε , Lopende procedures Voor zover bij de curator bekend is, waren er geen procedures door of tegen Taxi Bakker aanhangig gemaakt. 1.6 Verzekeringen De curator inventariseert de lopende polissen verzekeringen. De curator zal, indien aanwezig, de lopende verzekeringsovereenkomsten opzeggen en daar waar mogelijk aanspraak maken op premierestituties. 1.7 Huur Taxi Bakker oefende haar bedrijfsactiviteiten uit in de bedrijfsruimte te Harderwijk aan de Zuiderbreedte 29, welke bedrijfsruimte gemeubileerd en gestoffeerd werd gehuurd van Personen Vervoerscentrale Nederland (PVCN) B.V. ( PVCN ). In het kader van de in Hoofdstuk 6 te bespreken doorstart is de huurovereenkomst met PVCN per de datum van de doorstart met wederzijds goedvinden geëindigd. 1.8 Oorzaak faillissement De curator is het gebruikelijke onderzoek naar de omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid begonnen. Het resultaat van het oorzakenonderzoek zal de curator in de vorm van een openbaar verslag voor schuldeisers bekend maken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op het moment van faillietverklaring waren 22 personeelsleden op basis van een arbeidsovereenkomst bij Taxi Bakker werkzaam. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement In 2009 waren er gemiddeld 26 personeelsleden bij Taxi Bakker werkzaam. 3

4 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 27 januari 2011 de arbeidsovereenkomsten van alle personeelsleden met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 Fw opgezegd tegen de eerst mogelijke datum. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Taxi Bakker heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Taxi Bakker had enkele motorvoertuigen en dataterminals in eigendom, die de curator in het kader van de hierna in Hoofdstuk 6 te bespreken doorstart heeft verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt , Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Omdat Taxi Bakker geen bodemzaken in eigendom had, mist bodemvoorrecht van de fiscus toepassing. het 4

5 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving andere activa De curator heeft voorts de immateriële activa, waaronder de goodwill en het recht tot het voeren van onderhandelingen met de partijen waarmee Taxi Bakker vervoerscontracten had gesloten, verkocht in het kader van de hierna onder Hoofdstuk 6 te bespreken doorstart. Daarnaast houdt Taxi Bakker één aandeel in het kapitaal van DVG Holding B.V. ( DVG ). De curator onderhoudt momenteel contacten met de directie van DVG over de waardering van dat aandeel en de wijze van verkoop Verkoopopbrengst De koopprijs voor deze immateriële activa bedraagt 7.500, Boedelrekening De curator heeft een boedelrekening geopend bij ABN AMRO Bank N.V.. Het saldo van die rekening bedraagt thans ,61. De dagafschriften van de boedelrekening over de verslagperiode worden als Bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. De curator voegt voorts als Bijlage 2 bij dit verslag een tussentijds financieel verslag. 4. Debiteuren 5

6 4.1 Omvang debiteuren De omvang van de debiteurenportefeuille van Taxi Bakker is niet bekend. Vanaf faillissementsdatum zijn diverse betalingen van debiteuren op het rekeningcourant van Taxi Bakker bijgeschreven, welke betalingen door ABN AMRO Bank aan de boedel zijn of worden afgedragen. Verder heeft de curator twee vorderingen op debiteuren in het kader van de in Hoofdstuk 6 te bespreken doorstart verkocht, te weten een vordering op De Vier Gewesten Personenvervoer B.V., waarvan de omvang niet in detail kon worden vastgesteld, en de vordering op s Heerenloo van ε 1.359,24. Daarnaast is de curator gestuit op een vordering in rekening-courant op Bakker Holding, terzake waarvan inmiddels met toestemming van de rechtercommissaris rechtsmaatregelen zijn genomen. 4.2 Opbrengst De opbrengst van de in het kader van Hoofdstuk 6 te bespreken doorstart verkochte debiteuren bedraagt , Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Op het moment van faillietverklaring onderhield Taxi Bakker rekening-courant verhoudingen aan bij de ABN AMRO Bank en de ING Bank. Per faillissementsdatum had ABN AMRO Bank een bedrag van ,74 van Taxi Bakker te vorderen. Overigens zijn er geen schulden aan bankinstellingen. 5.2 Leasecontracten Een zevental motorvoertuigen werden door Taxi Bakker van ABN AMRO Lease geleased. De motorvoertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij getaxeerd en ingenomen. De leasemaatschappij onderhoudt contacten met de curator over de verkoop van de motorvoertuigen en de in dat verband overeen te komen boedelbijdrage. 6

7 5.3 Beschrijving zekerheden De ABN AMRO Bank had voor het door haar verstrekte krediet in rekeningcourant geen zekerheden gevestigd, anders dan een hoofdelijke aansprakelijkheid van Bakker. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage Niet van toepassing, behoudens de van de leasemaatschappij te bedingen boedelbijdrage bij onderhandse verkoop van de geleasede motorvoertuigen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud en zulks valt ook niet te verwachten. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / Voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 7

8 Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft met Taxi Bochove B.V. ( Bochove ) een doorstart gerealiseerd, in het kader waarvan Bochove van de curator heeft gekocht een drietal voertuigen van het merk Volvo ( de Volvo s ), een bestelbus van het merk Mercedes, tien dataterminals, een tweetal vorderingen op debiteuren en immateriële activa, alles voor een koopprijs van ,--. Andere (serieuze) kandidaten voor een doorstart hebben zich niet bij de curator gemeld 6.4 Verantwoording De gefailleerde vennootschap huurde bedrijfsruimte met inventaris van PVCN, welke vennootschap werd bestuurd door Bakker Holding en Hankvabo B.V., bestuurder/aandeelhouder van Bochove. PVCN is indertijd opgericht met het doel voor Taxi Bakker en Bochove de huisvesting/stalling van auto s, de afhandeling van ritaanvragen en centrale intake en uitgifte van ritten alsook de administratieve afhandeling daarvan te verzorgen. Zowel Taxi Bakker als Bochove betalen PCVN afhankelijk van ieders omzet een bijdrage voor deze diensten. Op het moment van faillietverklaring had PVCN circa ,-- van Taxi Bakker te vorderen, reden waarom zij de hiervoor beschreven diensten niet meer voor haar wilde uitvoeren. De afhankelijkheid van Taxi Bakker van de door PVCN geëxploiteerde taxicentrale was evident. De activiteiten van Taxi Bakker bestonden voor een groot deel uit het verzorgen van vervoer op basis van vervoersovereenkomsten, welke inhielden dat deze ingeval van faillissement eindigen c.q. zouden kunnen worden beëindigd. Voor een groot deel werd het vervoer door Taxi Bakker verzorgd in het kader van een vervoersovereenkomst met De Vier Gewesten Personenvervoer B.V., die in het kader van een aanbesteding van de provincie Gelderland het regio taxivervoer aan onder meer Taxi Bakker voor de regio Ermelo had uitbesteed. In het kader van diezelfde vervoersovereenkomst berust op Bochove, die het regio taxivervoer regio Harderwijk verzorgt, de verplichting om ingeval van faillissement ter waarborging van de continuïteit de vervoersactiviteiten van Taxi Bakker over te nemen. 8

9 Bij deze stand van zake meldde zich logischerwijs Bochove bij de curator als kandidaat voor overname van de bedrijfsactiviteiten van Taxi Bakker. De Vier Gewesten Personenvervoer B.V. heeft de curator laten weten dat zij het vervoerscontract voor het regio taxivervoer wel aan Bochove wilde overdragen, maar niet zonder meer aan eventuele andere kandidaten (die zich overigens niet bij de curator hadden gemeld). Ter voorkoming van een desintegratieproces dat ingeval van faillissement vanzelfsprekend in werking treedt en om de onderneming going concern te kunnen verkopen, heeft de curator met Bochove onderhandeld over een doorstart, welke onderhandelingen uiteindelijk hebben geleid tot overeenstemming. Bochove heeft van de curator gekocht de Volvo s, de Mercedes, de dataterminals, de hiervoor genoemde vordering op De Vier Gewesten Personenvervoer B.V. en s Heerenloo en de goodwill voor een bedrag van in totaal ,--. In het kader van de doorstart heeft Bochove gegarandeerd aan minimaal 9 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden, zodat een deel van de werkgelegenheid kon worden gewaarborgd. Boedelkosten zijn daarmee bespaard gebleven. Daarnaast is de huurovereenkomst met PVCN ter gelegenheid van de doorstart geëindigd, zodat ook de boedelkosten in de vorm van huurpenningen na faillissementsdatum konden worden beperkt. 6.5 Opbrengst Zie hiervoor onder Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties De curator is op diverse paulianeuze transacties gestuit. Voor faillietverklaring heeft Taxi Bakker een drietal klassieke motorvoertuigen aan Bakker verkocht voor een koopprijs van ,--, welke koopprijs is verrekend met een door Bakker gepretendeerde vordering op Taxi Bakker. De curator heeft de koopovereenkomst vernietigd en teruggave van de klassieke motorvoertuigen gevorderd, welke vordering de curator heeft gesecureerd met een beslag tot afgifte met bevel de klassieke motorvoertuigen in gerechtelijke bewaring te geven. Inmiddels heeft Bakker de curator bericht te berusten in de vernietiging van de koopovereenkomst. De curator houdt zich momenteel bezig met de afwikkeling van deze kwestie. 9

10 Voorts heeft de curator zich beroepen op de vernietigbaarheid van een door A.G. Bakker B.V. (de personal holding van de vader van Bakker) gepretendeerd pandrecht op de Volvo s. De curator heeft deze Volvo s aan Bochove verkocht en onderhoudt momenteel contacten met de juridisch adviseur van A.G. Bakker B.V., aan wie hij zijn standpunt nader uiteen heeft gezet. Voorts zal de curator zoals in elk faillissement nader onderzoek doen naar eventuele paulianeuze transacties. 7.2 Maatregelen Zie onder 7.1 en overigens nog in onderzoek. 7.3 Boekhoudplicht De boekhouding werd bijgehouden in het geautomatiseerd boekhoudprogramma King. De curator heeft met tussenkomst van Nederpel De Block & Partners de digitale administratie aan een onderzoek onderworpen. De curator bestudeert momenteel de eerste bevindingen van Nederpel De Block & Partners. 7.4 Depot jaarrekeningen Taxi Bakker heeft haar jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. 7.5 Goedkeurende verklaring accountant Neen, ook niet vereist. 7.6 Stortingsverplichting aandelen Taxi Bakker is bij notariële akte van 12 juli 1976 opgericht. Bij die gelegenheid zijn de aandelen volgestort. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (JOR 2003/267), waarin kort gezegd werd geoordeeld dat een verjaringstermijn van vijf jaar geldt, zal de curator geen nader onderzoek doen naar de volstortingsverplichting. 7.7 Onbehoorlijk bestuur Evenals in elk faillissement zal de curator ook in dit faillissement onderzoek doen naar een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur. 7.8 Maatregelen Nog in onderzoek. 10

11 8. Crediteuren 8.1 Aantal concurrente crediteuren De curator heeft alle hem bekende crediteuren van Taxi Bakker aangeschreven met het verzoek hun vordering op Taxi Bakker schriftelijk bij hem aan te melden. Crediteuren kunnen hun vordering nog steeds aanmelden door het zenden van een schriftelijk bericht per gewone post aan het volgende adres: Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten t.a.v. mr. F.W. Aartsen (faillissementsadministratie Taxi Bakker) Postbus AC HARDERWIJK Bij de aanmelding dienen zoveel mogelijk bewijsstukken te worden gevoegd. De curator zal de ontvangst van de vordering na verloop van tijd bevestigen, maar kan overigens omtrent de juistheid en volledigheid van de vordering dan wel het tijdstip van een eventuele uitkering geen nadere mededelingen doen. De rechter-commissaris heeft nog geen uiterste datum bepaald voor de indiening van de vorderingen. Als dit gebeurt, zal de curator de hem bekende schuldeisers daarvan op de hoogte stellen. Op dit moment hebben zich 18 crediteuren bij de curator gemeld. 8.2 Bedrag concurrente vorderingen ,43 Als Bijlage 3 aan dit verslag wordt gehecht een lijst van tot dusverre aangemelde crediteuren. 8.3 Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft op dit moment uit hoofde van diverse aanslagen vorderingen tot een totaalbedrag van ,-- bij de curator aangemeld. 8.4 Preferente vordering van UWV Nog niet bekend. 8.5 Overige preferente vorderingen Nog niet bekend. 11

12 8.6 Boedelvorderingen Als boedelvordering zijn te verwachten de vordering van het UWV vanwege de overname van de loonbetalingsverplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 61 e.v. WW, alsmede algemene faillissementskosten waaronder in ieder geval het salaris en de kosten van de curator. 8.7 Wordt het een opheffer Nog niet bekend. 8.8 Een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend. 8.9 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de afwikkeling van de liquidatiefase, het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid, alsmede overige in faillissementen gebruikelijke handelingen. 9.3 Indiening volgend verslag Het eerstvolgende verslag wordt op een termijn van drie maanden geagendeerd. De curator zal in beginsel elke drie maanden een openbaar verslag met betrekking tot de door hem verrichte werkzaamheden uitbrengen, welke verslagen kosteloos ter inzage liggen bij de rechtbank Zutphen. De Rechtbank verstrekt geen kosteloze exemplaren. Daarnaast zullen de verslagen worden gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator Harderwijk, 4 maart 2011 F.W. Aartsen, Curator 12

Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere

Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 4 Datum: 25 maart 2011 Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 10/163F

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 5 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie