Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere"

Transcriptie

1 VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 4 Datum: 25 maart 2011 Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 10/163F Datum uitspraak : 23 april 2010 Curator : mr. C.J.M. van Zeijl Rechter-commissaris : mr. drs. H. Vegter Omzetgegevens 2007 : ,-- Omzetgegevens 2008 : ,-- Personeel gemiddeld aantal : 43 Verslagperiode : 24 december 2010 tot en met 24 maart 2011 Bestede uren verslagperiode : 8 uur en 15 minuten Bestede uren totaal : 211 uur en 35 minuten INLEIDING In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het faillissement van Synclair Packaging B.V. Met nadruk zij erop gewezen dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie nog onderwerp is van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast.

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie: 1.2 Activiteiten onderneming 1.3 Winst en verlies: 1.4 Balanstotaal: 1.5 Lopende procedures: 1.6 Verzekeringen: 1.7 Huur/huisvesting: De curator verwijst naar zijn verslagen van 31 augustus en 23 december Oorzaak faillissement: 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Aantal in jaar vóór faillissement: Datum ontslagaanzegging: 26 april Werkzaamheden in verslagperiode 4: De inventarisatie en personeel heeft in verslagperiode 4 geen te benoemen werkzaamheden van de curator gevraagd. In het voorkomende geval heeft de curator op vragen, in het bijzonder betreffende de (technische) afwikkeling van de dienstverbanden met het personeel, gereageerd. 2

3 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Geen. 3.2 Verkoopopbrengst: Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek: Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Werkzaamheden in verslagperiode 4: De activa hebben in deze verslagperiode geen bijzondere werkzaamheden van de curator gevraagd. In het voorkomende geval heeft hij op vragen gereageerd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: 3.10 Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Werkzaamheden in verslagperiode 4: Zie hiervoor onder

4 Andere activa 3.12 Boedelrekening In verband met de afwikkeling van dit faillissement houdt de curator bij de ABN AMRO Bank een faillissementsrekening aan met het nummer Het verloop van deze rekening blijkt uit het bij dit verslag gevoegde tussentijds financieel verslag (bijlage 1). De stand van de faillissementsrekening per 7 maart 2011 bedraagt ,44. De dagafschriften van de faillissementsrekening over de verslagperiode worden in kopie als bijlage 2 bij dit verslag gevoegd. Rente De op de boedelrekening verkregen rente wordt bijgeboekt. Bedrijfsrekeningen De saldi van de bankrekeningen bij de Deutsche Bank en de ING Commercial Finance als verstrekt in het verslag d.d. 27 mei 2010 kunnen vanwege de uitwinning van de bedongen zekerheidsrechten rechten worden geactualiseerd. De saldi betreffen nog geen eindstand, omdat de uitwinning van met name de verpande debiteurenvorderingen door de ING CF nog niet is afgerond. Daarnaast staat nog niet vast of de Deutsche Bank nog gelden toekomen vanwege hun door het voorrecht van de Belastingdienst getroffen pandrechten. Per ca. 1 maart 2011 heeft de Deutsche Bank te vorderen ,19 en de ING CF , DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Wat betreft de vordering in rekening-courant op de vennootschap, waarmee de gefailleerde vennootschap een managementovereenkomst had afgesloten: de curator verwijst naar zijn verslag van 23 december Wat betreft de schuld van Quinteros B.V. van omstreeks 1,5 miljoen euro: Na de bespreking van begin januari 2011heeft Quinteros B.V. via haar advocaat laten weten dat de vordering van de gefailleerde vennootschap op Quinteros dient te worden begrepen onder de debiteurenvorderingen, die verpand zijn aan de ING Commercial Finance. Gelet op de tekst van de pandakte heeft de curator zoals ook ten aanzien van de hiervoor genoemde vordering in rekening courant op basis van art BW dit verweer gehonoreerd. Hij heeft vervolgens de ING op de hoogte gesteld en wacht de ontwikkelingen af. Quinteros B.V. heeft overigens geen bezittingen of middelen, waarvan de schuld aan de gefailleerde vennootschap zou kunnen worden voldaan. Quinteros B.V. is feitelijk failliet. Aan het aanvankelijke voornemen om het faillissement van Quinteros B.V. aan te vragen, hebben de aandeelhouders (nog) geen uitvoering gegeven. In verband met de 4

5 verpanding van de onderhavige schuld aan de ING Commercial Finance zal de curator geen actie ondernemen. 4.2 Opbrengst: Onbekend. 4.3 Boedelbijdrage: Niet van toepassing Werkzaamheden in verslagperiode 4: ING Commercial Finance is doende met de incasso van de aan haar verpande debiteurenvorderingen; zij zendt de curator tussentijds rekeningoverzichten, waaruit de curator de stand van zaken met betrekking tot de incasso van debiteuren kan afleiden. De vordering van de ING kan op dit moment nog niet definitief - worden vastgesteld. De ING maakt met ondersteuning van de voormalig bestuurders van de gefailleerde vennootschap serieus werk van de incasso. 5. BANK/ ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van financierder(s): 5.2 Leasecontracten: 5.3 Beschrijving zekerheden: 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdrage: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Reclamerechten: 5.8 Retentierechten: 5

6 6. DOORSTART/ VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: Er heeft een definitieve doorstart plaatsgevonden per 19 juli Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Paulianeuze transacties: 7.2 Maatregelen: Geen. 7.3 Boekhoudplicht: 7.4 Depot jaarrekeningen: 7.5 Goedkeurende verklaring accountant: 7.6 Stortingsverplichting aandelen: 7.7 Onbehoorlijk bestuur: 6

7 7.8 Maatregelen: Geen. 8. CREDITEUREN 8.1 Aantal concurrente crediteuren: Volgens thans uit de administratie van de gefailleerde vennootschap c.q. aan de hand van de bij de curator ingediende vorderingen zijn er in totaal op dit moment 172 concurrente crediteuren. Een kopie van de crediteurenlijst wordt als bijlage 3 aangehecht. Voorts heeft de curator melding te maken van de aansprakelijkheidsstelling van de gefailleerde vennootschap door afnemer Krehalon UK Ltd wegens in december 2007/januari 2008 geleverde folie voor de verpakking van kaas. Krehalon heeft deze verpakkingen aan haar clientèle doorgeleverd, die vervolgens klaagden over schimmelvorming. Als schadebedrag werd ,-- genoemd. Deze claim valt onder de dekking van de productaansprakelijkheidsverzekering van de gefailleerde vennootschap bij de Aegon met als tussenpersoon ING Business Insurance Services. De laatste heeft de claim in behandeling heeft genomen. De curator kent de stand van zaken niet, doch is recentelijk door een vertegenwoordiger van Krehalon er op gewezen dat de schade aanmerkelijk hoger zal uitvallen dan het eerder genoemde bedrag. In verband met het feit dat de claim onder de dekking van de productaansprakelijkheidverzekering valt, is de vordering niet opgenomen op de lijst der crediteuren. De ontwikkelingen worden afgewacht. De curator heeft met succes bezwaar gemaakt tegen eeen door de Gemeente Almere opgelegde belastingaanslag betreffende het perceel aan de Steiger 85 in deze gemeente. 8.2 Bedrag concurrente vorderingen: , Preferente vorderingen van de fiscus: ,-- (loonheffing december 2009 tot en met maart 2010 en OB april 2010). 8.4 Preferente vordering van UWV: , Overige preferente vorderingen: 52,50 gemeente Rotterdam, gemeentelijke belastingen. 8.6 Boedelvorderingen: 8.7 Wordt het een opheffer: De curator beschikt nog over onvoldoende informatie om hierop een antwoord te kunnen geven. 7

8 8.8 Een vereenvoudigde afwikkeling: De curator beschikt nog over onvoldoende informatie om hierop een antwoord te kunnen geven. 8.9 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld?: De curator beschikt nog over onvoldoende informatie om hierop een antwoord te kunnen geven. 9. OVERIG 9.1 Indienen vorderingen Vorderingen kunnen worden aangemeld door het zenden van een schriftelijk bericht per gewone post aan het volgende adres: Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten t.a.v. Faillissementsadministratie Synclair Packaging B.V. Postbus AC HARDERWIJK Bij de aanmelding dienen zoveel mogelijk bewijsstukken te worden gevoegd. De curator zal de ontvangst van vorderingen bevestigen maar kan overigens omtrent de omvang en het tijdstip van eventuele uitkering geen nadere mededeling doen. 9.2 Informatie verstrekking aan crediteuren De openbare verslagen van de curator zijn te raadplegen via de website Openbare verslagen liggen tevens kosteloos ter inzage van de rechtbank Zwolle-Lelystad. De rechtbank verstrekt geen kostenloze exemplaren. 9.3 Termijn afwikkeling faillissement: Op dit moment is nog geen uitspraak te doen over een periode waarbinnen het faillissement zal worden afgewikkeld. 9.4 Plan van aanpak: Nu een doorstart is gerealiseerd, verwacht de curator in de komende periode tot afwikkeling van het faillissement te kunnen komen. Een termijn kan daarbij niet worden genoemd in verband met de verschillende, in dit verslag vermelde kwesties. 9.5 Indiening volgend verslag: De curator stelt voor zijn volgend verslag te agenderen op 25 juni 2011 waarmee hij de Rechtbank zonder andersluidend bericht akkoord vertrouwt. Harderwijk, 25 maart 2011 Mr. C.J.M. van Zeijl -curator- 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie