FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere aan de Kamgrasstraat 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Faillissementsnummer : C/16/13/1375 F. Datum uitspraak : 10 december Curator : mr. H.J.H. Efdée. R-C : mr. C.P. Lunter. Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Interieurreiniging van gebouwen. Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Schoonmaak- en onderhoudsbedrijf. Omzetgegevens : De curator heeft nog geen omzetgegevens van gefailleerde mogen ontvangen. De curator rappelleert. Personeel gemiddeld aantal : 1. Verslagperiode : 16 januari 2014 t/m 15 april Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 6 minuten. Bestede uren Totaal : 22 uur en 6 minuten. Saldo faillissementsrekening : 9.990,44 (per 7 april 2014) Inleiding In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over zijn bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De besloten vennootschap WRS Schoonmaak en Onderhoud B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te Almere, werd blijkens het uittreksel uit het Handelsregister bij akte van 17 juli 2008 opgericht en op 1 augustus 2008 ingeschreven in het Handelsregister. De heer F. Katif is sinds 1 september 2011 enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van de vennootschap. Laatstgenoemde heeft de vennootschap op 1 1

2 juli 2010 van zijn echtgenote, mevrouw D. Dekkaki, overgenomen. Deze had de vennootschap op 1 juli 2010 om niet overgenomen van haar broer, de heer Z. Dekkaki. Op faillissementsdatum was de heer Katif nog als werknemer werkzaam in de vennootschap. Op 31 december 2013 heeft de curator de arbeidsovereenkomst met het personeelslid, met toestemming van de rechter commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, opgezegd. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft (vooralsnog) geen resultaatcijfers van gefailleerde mogen ontvangen. De curator rappelleert. 1.3 Balanstotaal : De curator heeft (vooralsnog) geen stukken mogen ontvangen waaruit balanstotalen blijken. De curator rappelleert. 1.4 Lopende procedures : De curator is niet gebleken van lopende gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen : De curator is gebleken van een door de vennootschap aangehouden autoverzekering bij Voogd & Voogd Verzekeringen. De verzekering werd opgezegd. 1.6 Huur : De curator is niet gebleken van door de vennootschap aangegane huurovereenkomsten. 1.7 Oorzaak faillissement : De heer Katif en mevrouw Dekkaki hebben aangegeven dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de omstandigheid dat hen eerst na 1 juli 2010, de datum van overdracht van de gefailleerde vennootschap aan mevrouw Dekkaki, bleek dat de heer Dekkaki geen pensioenafdrachten had gedaan en voorts geen of althans niet tijdig belastingaangifte had gedaan, zodat de Belastingdienst ambtshalve belastingaanslagen heeft opgelegd. Hierdoor was volgens de heer Katif en mevrouw Dekkaki op voornoemde (overgangs)datum reeds sprake van een aanzienlijke schuld. Zij hebben naar eigen zeggen getracht betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers, onder meer door het starten van een minnelijk traject, doch dit is niet gelukt, althans deze konden zij niet nakomen. Dit heeft er volgens hen toe geleid dat enkele schuldeisers het faillissement hebben aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 31 december Werkzaamheden : De curator heeft de arbeidsovereenkomst met het enige personeelslid van de gefailleerde vennootschap met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, opgezegd. Het UWV heeft de loonverplichtingen ten aanzien van het personeelslid overgenomen. De vordering ter zake zal nog door het UWV bij de curator worden ingediend. Inmiddels diende het UWV haar openstaande vordering in. 2

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De curator is niet gebleken van de aanwezigheid van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De heer Katif heeft aangegeven dat enige bedrijfsinventaris, bestaande uit schoonmaakgerei, waaronder stofzuigers, schoonmaakkarretjes e.d., uit staat op de verschillende kantoorlocaties- en bedrijfsruimten die de gefailleerde vennootschap op faillissementsdatum in opdracht reinigde. De activa van de gefailleerde vennootschap -naast de bedrijfsinventaris bestaande uit enige voorraden schoonmaakmiddelen en de goodwill, waaronder de handelsnaam, het klantenbestand (reeds door gefailleerde gesloten overeenkomsten/onderhanden werken hierbij inbegrepen), het recht om overeenkomsten met derden over te nemen, telefoonnummers, het faxnummer, etc.- werd met toestemming van de rechter-commissaris overgedragen aan Alpha Cleaning B.V. De curator is niet gebleken van ten behoeve van derden gevestigde zekerheidsrechten op voornoemde activa. Inmiddels heeft koper een bedrag van 6.000,- voldaan op de faillissementsrekening. Conform overeenkomst resteert thans nog door koper te voldoen een bedrag van 2.000,-, inhoudende de resterende 2 termijnbetalingen van respectievelijk 1.000, Verkoopopbrengst : De activa werd overgedragen tegen een koopsom van 8.000,-, exclusief BTW, als volgt te voldoen: betaling van een bedrag van in totaal 4.000,- exclusief BTW ineens en betaling van het restant van 4.000,- door overboeking in vier gelijke termijnen van 1.000,- exclusief BTW op uiterlijk 1 februari 2014, 1 maart 2014, 1 april 2014 en 1 mei Op de overdracht is naar het oordeel van partijen artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting van toepassing. Over de koopprijs werd derhalve geen omzetbelasting berekend. Indien alsnog omzetbelasting verschuldigd zou blijken te zijn, heeft koper zich verplicht onverwijld na uitreiking van een factuur over te gaan tot betaling, één en ander tenzij betaling van de verschuldigde omzetbelasting ingevolge fiscale regelgeving rechtstreeks door koper aan de Belastingdienst dient plaats te vinden. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ter zake de gerealiseerde verkoopopbrengst geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. 3

4 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De curator is gebleken van de aanwezigheid van voorraden bestaande uit schoonmaakmiddelen. De voorraden werden verkocht. Zie 3.5 en Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : De overige activa bestaat uit de goodwill, waaronder de handelsnaam, het klantenbestand (reeds door gefailleerde gesloten overeenkomsten/onderhanden werken hierbij inbegrepen), het recht om overeenkomsten met derden over te nemen, telefoonnummers, het faxnummer, etc Verkoopopbrengst : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de heer Katif heeft de vennootschap thans geen openstaande vorderingen (meer) op derden. De curator is niet van het tegendeel gebleken. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De curator is gebleken van een door de gefailleerde vennootschap aangehouden betaalrekening bij ING Bank N.V. De rekening werd geblokkeerd voor het doen van betalingen. De rekening vertoonde op faillissementsdatum een saldo van 3.968,37 (credit). De curator heeft ING Bank N.V. verzocht het creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening. 5.2 Leasecontracten : De curator is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een leaseovereenkomst is aangegaan voor de lease van een auto van het merk Ford type S-Max. De leaseovereenkomst zal worden overgenomen door Alpha Cleaning B.V. De leaseovereenkomst werd inmiddels overgenomen door ondertekening van een indeplaatsstellingsakte. 5.3 Beschrijving zekerheden : De curator is niet gebleken van ten behoeve van derden gevestigde zekerheidsrechten. 5.4 Separatistenpositie : Zie

5 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator is niet gebleken van de aanwezigheid van onder (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. 5.7 Reclamerechten : De curator is niet gebleken van reclamerechten. 5.8 Retentierechten : De curator is niet gebleken van retentierechten. Werkzaamheden : Zie Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : De activa van de gefailleerde vennootschap werd met toestemming van de rechter-commissaris overgedragen aan Alpha Cleaning B.V. Zie Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : Zie Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft enige administratie mogen ontvangen en doorgenomen en is thans doende met het verder onderzoeken hiervan. Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen werden tot en met het boekjaar overigens niet steeds tijdig- gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Op gefailleerde is de vrijstellingsregeling (art. 2:396 BW) van toepassing. Er is zodoende geen verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 5

6 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Eventuele aansprakelijkheden in het kader van de stortingsverplichting zijn verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft eventueel onbehoorlijk bestuur in onderzoek. Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft eventueel als paulianeus te kwalificeren handelen in onderzoek. Nog in onderzoek. Werkzaamheden : Zie Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en de verschotten van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 7.238, Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : In verband met faillissementsaanvraag werd een vordering ingediend ad 1.502, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Zoals het er thans naar uitziet komt er voor de preferente schuldeisers een betaling beschikbaar. Werkzaamheden : Bekende schuldeisers zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn voor afwikkeling van het faillissement is onder meer afhankelijk van de uikomst van het verdere onderzoek naar onregelmatigheden. 9.2 Plan van aanpak : De curator zal zich voornamelijk bezig houden met een onderzoek naar onregelmatigheden. 6

7 9.3 Indiening volgend verslag : De curator agendeert opvolgende verslaglegging binnen drie maanden na heden (16 juli 2014). Werkzaamheden : *** Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds financieel verslag; Bankafschriften nummer en 1 t/m

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 24 maart 2015 Gegevens gefailleerde : De commanditaire vennootschap A.G.S. AMSTERDAM T GOOI SERVICE C.V. handelend onder de naam AMSTERDAM GOOI SERVICE GROEP, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie