FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC) Almere, aan de Remmingweg 1, B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : C/16/15/78 F Datum uitspraak : 27 januari 2015 Curator : mw. mr. R.A. van der Voort R-C : mw. mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Particuliere beveiliging, uitleenbureaus. Omzetgegevens : Nog onbekend. Personeel gemiddeld aantal : Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde vennootschap geen werkzame personen had. Zie 2. Verslagperiode : 27 januari tot en met 27 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 14 uren en 12 minuten Bestede uren Totaal : 14 uren en 12 minuten Stand faillissementsrekening : 0, Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Traffic and Security Solutions B.V. is opgericht op 17 januari 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 19 januari Enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer M.P.H. Tijman. De curator heeft het aandeelhoudersregister nog niet mogen ontvangen, waardoor zij nog niet bekend is met de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. De gefailleerde vennootschap leverde aan bedrijven in de infrastructuur landelijk gecertificeerde verkeersregelaars voor projecten door geheel Nederland waar voor wat betreft het verkeer de veiligheid gegarandeerd moest worden bij de uitvoering van deze projecten. Dit geschiedde op inhuurbasis voor projecten of bij calamiteiten of spoedreparaties. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft nog geen jaarstukken dan wel cijfers mogen ontvangen waaruit resultaten blijken. 1

2 1.3 Balanstotaal : De curator heeft nog geen jaarstukken dan wel cijfers mogen ontvangen waaruit balanstotalen blijken. 1.4 Lopende procedures : De curator is gebleken dat op datum faillissement sprake was van twee lopende procedures bij de Rechtbank Midden-Nederland. Eén van deze procedures is opgestart door een crediteur, de andere procedure door de voormalig boekhouder van de gefailleerde vennootschap. Beide procedures zijn inmiddels geschorst en de betreffende partijen kunnen hun vordering in het faillissement indienen. 1.5 Verzekeringen : Volgens de bestuurder is er geen sprake van lopende verzekeringsovereenkomsten. De curator is uit de postblokkade gebleken dat er sprake is van een zekerheidscombinatie bedrijven, bestaande uit in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft deze verzekering beëindigd. Gebleken is dat de verzekeraar de betreffende verzekering in verband met het niet betalen van premie reeds heeft laten vervallen. 1.6 Huur : Volgens de bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. Volgens de bestuurder maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een stukje grond aan de Remmingweg 1, B, tevens het vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap. Meer dan het enkele gebruik van het stukje grond om wat goederen op te plaatsen zou dit niet zijn geweest. Er zou geen sprake zijn van een (schriftelijke) huurovereenkomst en het gebruik van de grond is volgens de bestuurder overigens reeds beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder heeft omtrent de oorzaak van het faillissement het volgende aangegeven. De infrastructuur in Nederland heeft volgens de bestuurder zwaar te leiden gehad onder de economische dip. Dit heeft volgens hem geleid tot kostenbesparing bij zijn klanten, zeker nu het inhuren van verkeersregelaars voor bedrijven in de infrastructuur geen prioriteit heeft. Door de economische recessie zijn voorts veel bedrijven in de infrastructuur failliet gegaan waardoor volgens de bestuurder het aanbod van werk is teruggelopen en het bijna onmogelijk is geweest om nieuwe projecten binnen te halen. Daarnaast is de concurrentie toegenomen en hanteren debiteuren een betalingstermijn van 60 tot 120 of meer dagen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de gefailleerde vennootschap niet meer (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen en de schulden zijn opgelopen in verband met de door crediteuren opgestarte incasso s en de daarmee gepaarde incassokosten en deurwaarderskosten. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een voormalig personeelslid. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2

3 Volgens de bestuurder was er op de dag van faillietverklaring sprake van één lopende nuluren arbeidsovereenkomst. Uit gegevens van het UWV en de bestuurder is de curator vervolgens gebleken dat twee andere nul-uren overeenkomsten wellicht nog niet rechtsgeldig zijn beëindigd. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris deze drie personen dan ook voor zover nodig alsnog ontslag aangezegd. Het UWV zal wellicht (een deel van) de loonverplichtingen overnemen en is doende een en ander af te wikkelen. Ze zal haar eventuele vordering ter zake nog indienen bij de curator. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Ongeveer Datum ontslagaanzegging : 26 februari en 2 maart Werkzaamheden : Zie Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De curator is niet gebleken van onroerende zaken in eigendom van de gefailleerde vennootschap. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Volgens de bestuurder is er geen sprake van nog aanwezige bedrijfsmiddelen. De curator is hier tot op heden ook nog niet van gebleken. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Volgens de bestuurder is er geen sprake van nog aanwezige voorraden. De curator is hier tot op heden ook nog niet van gebleken Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : De gefailleerde vennootschap maakt gebruik van de website De curator 3

4 gaat er vooralsnog vanuit dat de betreffende domeinnaam wordt gehouden door de gefailleerde vennootschap. De website is niet meer toegankelijk. De curator heeft nog geen geïnteresseerden gevonden voor deze activa. Voorts is sprake van een (gering) klantenbestand. De bestuurder dan wel een derde hebben wellicht interesse in de overname van dit klantenbestand. Een en ander is thans nog niet duidelijk Verkoopopbrengst : (Nog) niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de bestuurder is sprake van openstaande vorderingen op twee debiteuren. Op één van de debiteuren zou een vordering bestaan van 3.569,50 op de andere debiteur zou de vordering 4.993,50 bedragen. De curator heeft de debiteuren aangeschreven. De tweede debiteur is nog niet tot betaling overgegaan en heeft tot op heden niet gereageerd op de brief van de curator. De eerste debiteur heeft aangegeven de vordering niet te kennen, hierop heeft de curator de factuur in kopie aan de betreffende debiteur doen toekomen. De curator zal de incassering van deze vorderingen in de komende verslagperiode voortzetten. 4.2 Opbrengst : Nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De gefailleerde vennootschap heeft een rechtsverhouding met ING Bank N.V. Dit betreft een betaalrekening en een G-rekening. Het saldo op de betaalrekening op datum faillissement bedroeg 0,92 credit. Het saldo op de G-rekening bedroeg op datum faillissement zeer waarschijnlijk 197,56. Na datum faillissement is in ieder geval nog een bedrag van 110,00 binnengekomen op de G-rekening. Dit bedrag valt in de boedel. De curator heeft de ING Bank N.V. inmiddels verzocht het creditsaldo zoals aanwezig op de G-rekening en de bijboekingen die nog zullen volgen over te boeken naar de belastingdienst waarna de boedel van de belastingdienst de bijboekingen op de G- rekening van na datum faillissement mag ontvangen. 5.2 Leasecontracten : Er was sprake van één lopende operational leaseovereenkomst. Deze leaseovereenkomst is inmiddels beëindigd en de desbetreffende auto is bij de leasemaatschappij ingeleverd. De leasemaatschappij heeft haar resterende vordering ter zake ingediend en deze is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. 4

5 5.3 Beschrijving zekerheden : De curator is niet gebleken van door de gefailleerde vennootschap verstrekte zekerheden. 5.4 Separatistenpositie : Niet van gebleken. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van gebleken. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft tot op heden slechts een summiere administratie van de bestuurder mogen ontvangen. Dit betreft het grootste deel van de bankafschriften over het jaar 2014 en stukken inzake de vorderingen op de debiteuren. Volgens de bestuurder is de (nieuwe) boekhouder druk doende met het verzamelen en bijwerken van de administratie waarna de curator deze mag ontvangen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Blijkens het handelsregister heeft deponering van de jaarrekeningen over de jaren 2012, 2013 en 2014 tot op heden niet plaatsgevonden. Een en ander is onderwerp van gesprek met de bestuurder. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator is nog niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort. Gelet op de opmerkingen van de bestuurder ter zake gaat de curator ervan uit dat er bij oprichting een zogenaamd kasrondje heeft plaatsgevonden, een en ander zou inhouden dat aan de stortingsverplichting niet is voldaan. Een en ander zal nog nader worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zal nog worden onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen : Zal nog worden onderzocht. 5

6 Werkzaamheden : Zie 7.1, 7.2 en 7.4 t/m Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator vooralsnog geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : Vooralsnog geen. 8.4 Andere pref. crediteuren : Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: 7.622,86 Volgens de bestuurder bedraagt de crediteurenlast ongeveer ruim , Verwachte wijze van afwikkeling: Thans nog niet bekend. Werkzaamheden : De curator zal de crediteuren nader inventariseren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. Er dienen nog de nodige werkzaamheden te worden verricht. 9.2 Plan van aanpak : De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezig houden met de debiteurenincasso, de eventuele verkoop van de onder 3.12 genoemde activa en de ontvangst van de ontbrekende administratie en vervolgens het onderzoeken van de administratie. 9.3 Indiening volgend verslag : Het volgende verslag zal worden ingediend op een termijn van 3 maanden na heden. Bijlagen: Urenspecificatie (vertrouwelijk) Crediteurenoverzicht Aangezien de stand van de faillissementsrekening thans 0,00 bedraagt, worden bij dit verslag geen bankafschriften en tussentijds financieel verslag gevoegd. 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie