RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Vervangt: 08/11/2011 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam EU-Identificatienummer EG nr CAS-nr REACH registratienr. : Mengsel : LOODVRIJE BENZINE : N/A : N/A : N/A : N/A Productcode : Brutoformule : Synoniemen Productgroep : RON 95 E5 (SAP 00121) / Blu Super + (SAP ) / AGIP Blu Super / AGIP Blu Super Tech / RON 91 (SAP 00167) / RON 95 (SAP ) / RON 98 (SAP ) : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Bestemd voor het grote publiek Hoofdgebruikscategorie Spec. industrieel/professioneel gebruik Gebruik van de stof of het mengsel Functie of gebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Gebruik door de consument : Gebruik in gesloten systeem Wijdverbreid gebruik : Brandstof Racing fuel ---- Gebruik het product niet voor die doeleinden die niet zijn geadviseerd door de fabrikant. In dat geval kan de gebruiker worden blootgesteld aan onvoorspelbare risico's. : Brandstoffen Naam Sector van Productcategorie Procescategorie Artikel Vrijkomen in SPERC gebruik categorie milieu ES01 - Productie van de SU3, SU8, PROC1, PROC2, ERC1, ERC4 ESVOC SPERC substantie (1)X SU9 PROC3, PROC8a, 1.1.v1, (ENV), PROC8b, PROC15 (ERC) ES02 - Distributie van de SU3 PROC1, PROC8a, ERC1, ERC2, ESVOC SPERC substantiex PROC8b, PROC15 ERC3, ERC4, 1.1b.v1 ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7 29/05/2014 NL (Nederlands) 1/29

2 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Naam Sector van Productcategorie Procescategorie Artikel Vrijkomen in SPERC gebruik categorie milieu ES03 - Formulering & SU3, SU10 PROC1, PROC8a, ERC2 ESVOC SPERC (her)verpakking van de PROC8b 2.2.v1 substanties en de mengselsx ES04 - Gebruik als een SU3 PROC1, PROC8a, ERC7 ESVOC SPERC brandstofx PROC8b 7.12a.v1 ES05 - Gebruik als een SU22 PROC1, PROC2, ERC9a, ERC9b ESVOC SPERC brandstofx PROC3, PROC8a, 9.12b.v1 PROC8b, PROC16 ES06 - Gebruik als een SU21 PC13 ERC9a, ERC9b brandstofx Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf Ontraden gebruikswijzen Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad ENI Benelux B.V. Eemhavenweg, KH Rotterdam (Nederland) Tel +31 (0) Contact: Sales Department / Fuels Eemhavenweg, KH Rotterdam (Nederland) Tel +31 (0) Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad (Ver. CE nr. 1907/2006): 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : CNIT (24h) (IT + EN) Antigifcentrum (NL): National Poisons Information Centre, Bilthoven Hôpital Militaire Reine Astrid, Bruxelles (24h) (Source: ONU-OMS) (Bron: VN-WHO) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 1 H224 Skin Irrit. 2 H315 Muta. 1B H340 Carc. 1B H350 Repr. 2 H361fd 29/05/2014 NL (Nederlands) 2/29

3 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG Carc. Cat.1; R45 Muta. Cat.2; R46 Repr. Cat.3; R62 Repr. Cat.3; R63 F+; R12 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R67 Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Hoge dampconcentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. Inademing in de longen kan leiden tot een chemische longontsteking. Kan kanker veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid aantasten en schade veroorzaken van het ongeboren kind. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogrammen (CLP) : Signaalwoord (CLP) Gevarenaanduidingen (CLP) Veiligheidsaanbevelingen (CLP) GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 : Gevaar : H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H315 - Veroorzaakt huidirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H340 - Kan genetische schade veroorzaken H350 - Kan kanker veroorzaken H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen : P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen P210 - Verwijderd houden van hitte/vonken/open vlammen/hete oppervlakken. Niet roken P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming, veiligheids overall dragen P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P331 - GEEN braken opwekken P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale of lokale regelgeving Andere: 29/05/2014 NL (Nederlands) 3/29

4 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Algemeen advies : (Niet van toepassing - Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig (EG) nr. 1272/2008) 2.3. Andere gevaren (niet relevant voor de indeling) Fysisch / chemische Gezondheid Milieu Verontreinigingen : Dampen kunnen een ontbrandbaar en ontplofbaar mengsel met lucht vormen, De dampen zijn zwaarder dan lucht en concentreren zich in gesloten ruimten aan de grond, met brandgevaar ook na langere tijd. Door stroming of agitatie kan dit materiaal statische lading opstapelen en kan worden ontstoken door statische ontlading. : Geen. : Geen. : Geen. Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. Deze stof/mengsel voldoet niet aan de vpvb-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing 3.2. Mengsel Samenstelling en informatie over de bestanddelen Gevaarlijke bestanddelen en/of met de desbetreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling : Mengsel van koolwaterstoffen met carbon/koolstofnummers die overwegend binnen de grenzen/range C3-C12 liggen en kook/destillatietraject ongeveer binnen de grenzen/range 30 C C. Additieven : De stoffen die zijn aangewezen als "CONSTITUENT", zijn chemische verbindingen die meestal aanwezig zijn in een UVCB stof. De aanwezigheid kan van belang zijn voor de gevarenklasse, of andere redenen van de gezondheid / milieu (bijvoorbeeld OEL). Al deze chemische verbindingen zijn niet bewust toegevoegd als zodanig. De hoeveelheden zijn variabel en niet vooraf bepaald. Gevaren classificatie van dit materiaal is gebaseerd op het slechtst denkbare geval. Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) (Component) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Carc. Cat.2; R45 Muta. Cat.2; R46 Repr. Cat.3; R62 Repr. Cat.3; R63 F+; R12 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R67 Ethanol (CAS-nr) ,001 - F; R11 (Additief) (EG nr) ,99 (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) /05/2014 NL (Nederlands) 4/29

5 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG MTBE (CAS-nr) ,001 - F; R11 (Additief) (EG nr) ,99 Xi; R38 (EU-Identificatienummer) X (REACH-nr) ETBE (CAS-nr) ,001 - F; R11 (Additief) (EG nr) ,99 R67 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) TAME (CAS-nr) ,001 - F; R11 (Additief) (EG nr) ,99 Xn; R22 (EU-Identificatienummer) R Tolueen (CONSTITUENT) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A >= 3 F; R11 Repr. Cat.3; R63 Xn; R65 Xn; R48/20 Xi; R38 R67 n-hexaan (CONSTITUENT) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A >= 3 F; R11 Repr. Cat.3; R62 Xn; R65 Xn; R48/20 Xi; R38 N; R51/53 R67 Benzeen (CONSTITUENT) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A 0,099-0,99 F; R11 Carc. Cat.1; R45 Muta. Cat.2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38 Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) (Component) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361fd STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Ethanol (CAS-nr) ,001 - Flam. Liq. 2, H225 (Additief) (EG nr) ,99 (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) /05/2014 NL (Nederlands) 5/29

6 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] MTBE (CAS-nr) ,001 - Flam. Liq. 2, H225 (Additief) (EG nr) ,99 Skin Irrit. 2, H315 (EU-Identificatienummer) X (REACH-nr) ETBE (CAS-nr) ,001 - STOT SE 3, H336 (Additief) (EG nr) ,99 Flam. Liq. 2, H225 (EU-Identificatienummer) N/A (REACH-nr) TAME (CAS-nr) ,001 - Flam. Liq. 2, H225 (Additief) (EG nr) ,99 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (EU-Identificatienummer) STOT SE 3, H Tolueen (CONSTITUENT) n-hexaan (CONSTITUENT) Benzeen (CONSTITUENT) (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A (CAS-nr) (EG nr) (EU-Identificatienummer) (REACH-nr) N/A >= 3 Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361d Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 >= 3 Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361f Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 0,099-0,99 Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Eerste hulp algemeen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid : Bij spontaan braken, vervoer het slachtoffer naar een ziekenhuis, om de mogelijkheid dat het product in de longen terecht is gekomen te controleren. : De patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden. Als het slachtoffer bewusteloos is en niet ademt: ervoor zorgen dat het ademen niet wordt belemmerd en laat opgeleid personeel kunstmatige ademhaling geven. Indien nodig, geef externe hartmassage en raadpleeg een arts. Als het slachtoffer ademt: Leg in de stabiele zijligging. Dien zuurstof toe indien nodig. : Verwijder verontreinigende kleding- en schoenen en verwijder ze op een veilige manier. Met veel water en zeep wassen. Als een ontsteking of irritatie voortduurt, een arts raadplegen. Bij het gebruik van hogedruktoestellen kan het product geïnjecteerd worden. Stuur het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis. Wacht niet tot de symptomen erger worden. 29/05/2014 NL (Nederlands) 6/29

7 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond : Verwijder eventuele contactlenzen indien dit gemakkelijk gaat. Langdurig spoelen met water, tenminste 15 minuten. Houdt oogleden open. Als er zich irritaties, vertroebeld zicht of zwellingen voordoen en voortduren, vraag dan medisch advies aan een specialist. : Geen braken opwekken, om inhalering in de longen te vermijden. Als de persoon bij bewustzijn is, mond spoelen met water zonder te slikken. Laten rusten. Medische hulp inroepen of breng het slachtoffer naar het ziekenhuis. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging als hij niet bij bewustzijn is. In het geval van spontaan braken, het hoofd laag houden om het risico van aspiratie in de longen te vermijden Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd Symptomen / blessures (algemene aanwijzingen) Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na opname door de mond Symptomen/letsels na intraveneuze toediening Chronische symptomen : Voor alle aardolieproducten met een lage viscositeit (< 20,5 mm²/s bij 40 C) is er een risico bij inademing van vloeistof in de longen. Dit kan direct optreden na inname, of later in geval van braken (spontaan of geïnduceerd). In dit geval bestaat de mogelijkheid van verbranding van de longweefsels (chemische longontsteking). Dit is een ernstige aandoening die medische behandeling vereist. : Langdurige blootstelling aan dampen (b.v. bij langdurig gebruik in gesloten ruimten) kan irritatie veroorzaken aan ademhaling, duizeligheid en misselijkheid. : Langdurig en herhaald contact met de huid kan roodheid, irritatie en dermatitis veroorzaken door een ontvettend effect. : Kan lichte irritatie veroorzaken. : Er worden weinig of geen symptomen verwacht. Zo ja, kan dit leiden tot misselijkheid en diarree. : Geen gegevens beschikbaar. : Geen onder normale omstandigheden Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Ga er in geval van inslikken door de mond altijd van uit dat er inademing was. Het slachtoffer moet onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gestuurd. Wacht niet tot de symptomen erger worden. Indien nodig, maagspoeling ALLEEN onder gekwalificeerd medisch toezicht. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen : Kleine branden: kooldioxide, droog chemisch poeder, schuim, zand of aarde. Grote branden: schuim of waternevel. Deze middelen moeten alleen worden gebruikt door getraind personeel. Andere blusmiddelen gassen (volgens de voorschriften). Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. Ze kunnen spatten veroorzaken en het vuur verspreiden. Gelijktijdig gebruik van schuim en water op hetzelfde oppervlak moet worden vermeden aangezien het water het schuim afbreekt Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar Explosiegevaar Verbrandingsproducten : Zeer licht ontvlambaar. : De dampen zijn brandbaar en vormen met lucht explosieve mengsels. : Een onvolledige verbranding zal waarschijnlijk de oorzaak zijn van een complex mengsel van in de lucht verspreide vaste en vloeibare deeltjes, gassen, inclusief koolstofmonoxide, NOx.,Samenstellingen van zuurstof (aldehyden, etc.) Vast deeltjesvormig. 29/05/2014 NL (Nederlands) 7/29

8 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: Advies voor brandweerlieden Blusinstructies Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Overige informatie : Sluit indien mogelijk ontstekingsbron af. Verwijder indien mogelijk containers en drums uit de gevarenzone. Weglekkende vloeistof, die niet brand, met schuim of zand afdekken. Aan vuur blootgestelde omgeving en de containers met waterspuit afkoelen. Als de brand niet kan worden gecontroleerd, het gebied ontruimen. : Persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandweerlieden (zie ook sectie 8). Zelfstandig ademhalingsapparaat. : In geval van brand, geen restproduct, afvalstoffen en afvalwater lozen: gescheiden inzamelen en op de juiste manier verwijderen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Algemene maatregelen : Stop of dam de lekkage aan de bron in zodra dit veilig is. Elimineer alle ontstekingsbronnen zodra het veilig is (bv. elektriciteit, vonken, vuur, flakkeringen). Gebruik uitsluitend vonkvrij gereedschap. Vermijd direct contact met het vrijgekomen materiaal. Tegen de wind in benaderen Voor andere personen dan de hulpdiensten Beschermingsmiddelen : Zie Rubriek 8. Noodprocedures : Alarmeer de hulpverleners. Behalve in geval van kleine hoeveelheden afval, moet de haalbaarheid van eventuele acties altijd worden ingeschat en toegelicht, indien mogelijk, door een opgeleide bevoegde persoon, die verantwoordelijk is voor de beheersing van de noodsituatie Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen Noodprocedures : Als er weinig gemorst is: is gewone antistatische werkkledij gewoonlijk voldoende. Grote hoeveelheden gemorste stof: volledig pak van chemisch bestendig en antistatisch materiaal. Werkhandschoenen, die voldoende chemicaliën bestendig zijn, met name tegen aromatische koolwaterstoffen. Handschoenen gemaakt van PVA zijn niet waterbestendig en zijn niet geschikt voor noodgevallen. Antistatische antislipveiligheidsschoenen of -laarzen, bestand tegen chemische producten. Werkhelm. Een bril en/of gelaatsbescherming, indien spatten of oogcontact mogelijk is of verwacht wordt. Ademhalingsbescherming: er kan een half of volledig gelaatsbedekkend ademhalingstoestel met een filter(s) voor organische dampen (AX) of een autonoom ademhalingstoestel worden gebruikt in overeenstemming met de omvang van de lekkage en de voorspelbare mate van blootstelling. : Stel de plaatselijke autoriteiten op de hoogte. Ingeval van grote lekkages, alarmeer dan de mensen, die zich in de zones met de wind mee bevinden Milieuvoorzorgsmaatregelen Laat het product niet ophopen in besloten of ondergrondse ruimten. Laat het product niet in de riolering of waterlopen stromen, of op enigerlei wijze het milieu verontreinigen. In geval van besmetting van milieucompartimenten (bodem, ondergrond, oppervlakte-of grondwater) de verontreinigde bodem verwijderen indien mogelijk, en in ieder geval alle betrokken compartimenten behandelen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Het terrein moet een plan hebben om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om de impact van sporadische uitstoot te minimaliseren. Gevaar voor drinkwaterverontreiniging (Grondwater). 29/05/2014 NL (Nederlands) 8/29

9 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voor insluiting Overige informatie : Bodem. Neem de gemorste vloeistof op met zand, aarde of andere geschikte absorptiemiddelen (niet brandbaar). Ruim vloeistofplassen direct op in geschikte waterdichte en olie bestendige containers. Maak verontreinigd oppervlak schoon. Afvoer van alle resten moet plaatsvinden overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Grote lekkages kunnen voorzichtig worden bedekt met schuim, indien beschikbaar, om brandgevaar te beperken. Gebruik geen directe stralen. Zorg voor een goede ventilatie in gebouwen en besloten ruimtes. Water: In geval van kleine lozingen in gesloten wateren (i.e. havens),. Voorkom verspreiding. Maak verontreinigd oppervlak schoon door het gebruik van geschikte absorbeermiddelen. Verzamel teruggekregen product en andere afvalmaterialen in geschikte waterdichte, olie bestendige containers. Herstellen of verwijderen volgens de lokale regelgeving. Indien mogelijk moeten grote lozingen in open zee ingedamd worden met drijvende versperringsgordels of andere geschikte mechanische middelen. Indien dit niet mogelijk is: Sluit de zone af en voorkom brand-/explosiegevaar voor schepen en andere structuren, rekening houdend met de richting en de snelheid van de wind, tot het product volledig verspreid is. : Voorzie een opvangbekken rond de opslagvoorzieningen om grond- en watervervuiling te voorkomen in geval er iets wordt gemorst. Gebruik geen oplosmiddelen of dispergeermiddelen, tenzij deze specifiek aangeraden zijn door een expert en goedgekeurd zijn door de lokale overheden. Aanbevolen maatregelen zijn gebaseerd op de meest waarschijnlijke scenario's voor dit materiaal; maar lokale omstandigheden (wind, luchttemperatuur, richting en snelheid van de golven/de stroming) kunnen de keuze van de gepaste acties aanzienlijk beïnvloeden Verwijzing naar andere rubrieken Zie Rubriek 8. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Zorg ervoor dat alle relevante voorschriften inzake de behandelings- en opslagvoorzieningen van ontvlambare producten worden nageleefd. Gebruik geen elektrische apparaten (mobiele telefoons etc.) die niet goedgekeurd zijn voor gebruik, volgens de risico-beoordeling van het gebied. Gebruik geen perslucht tijdens het vullen, lossen of bewerken. Houd weg van hitte/vonken/open vlammen/hete oppervlakken. Gebruik en sla de producten alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte op. Zorg dat tijdens het mengen en vervoer alle apparatuur geaard is. Vermijd electrostatische opladingen. Vul de tankwagens alleen langs de onderzijde, conform de Europese wetgeving. Voor het betreden van opslagtanks en voor u een activiteit uitvoert in een besloten ruimte, voer een adequate schoonmaak uit, controleer het zuurstofgehalte en de brandbaarheid van de lucht. Lege containers kunnen brandbare productresten bevatten. Lege containers of drums niet insnijden, boren, lassen of verbranden, tenzij zij zijn schoongemaakt, en veilig verklaard. Hanteringstemperatuur : 45 C Hygiënische maatregelen : Gebruik indien nodig geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Adem geen rook/nevel/dampen in. Aanraking met de huid vermijden. Was uw handen grondig na het behandelen. Slik het niet in. Niet roken. Niet eten en niet drinken tijdens het gebruik. Besmette materialen mogen zich niet opstapelen op de werkplek en mogen nooit in de zakken worden bewaard. Gebruik geen kleren opnieuw, als zij nog vervuild zijn. 29/05/2014 NL (Nederlands) 9/29

10 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden Niet combineerbare stoffen Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Niet roken. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond. Pas op voor opeenhopingen in lokaties en besloten ruimtes. : Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen. : Sommige synthetische materialen zijn niet geschikt voor containers of de binnenbekleding van containers, afhankelijk van de materiaalspecificatie en het bedoelde gebruik. Compatibiliteit moet worden gecontroleerd met de fabrikant. Opslagtemperatuur : 55 C Opslagplaats Verpakkingen en containers: Verpakkingsmateriaal : De indeling van de opslagruimte, het tankdesign, de uitrusting en de bedrijfsprocedures moeten voldoen aan de relevante Europese, nationale of lokale wetgeving. Opslagplaatsen / installaties dienen te worden ontworpen met voldoende inkuipingen om bodem-en waterverontreiniging in het geval van lekkage of morsen te voorkomen. Reiniging, inspectie en onderhoud van de interne structuur van de opslagtanks mag uitsluitend worden uitgevoerd door goed uitgerust en gekwalificeerd personeel, zoals gedefinieerd door de nationale, lokale of bedrijfsvoorschriften. : Als het product in containers wordt geleverd: Houd de containers goed gesloten en juist gelabeld. Bewaar enkel in de originele container of in een container, die geschikt is voor dit soort product. Verwijderd houden van direct zonlicht of andere warmtebronnen. Lichte koolwaterstofdampen kunnen zich ophopen in de bovenruimte van containers. Open langzaam om eventueel vrijkomende druk te controleren. Lege containers kunnen ontvlambare productresten bevatten. Las, soldeer, doorboor, snijd of verbrand geen lege containers, tenzij ze grondig werden gereinigd. : Voor containers, of de binnenbekleding, materialen gebruiken die specifiek zijn goedgekeurd voor gebruik met dit product. Aanbevolen materialen voor containers of de binnenbekleding van containers: zacht staal, roestvrij staal. Sommige synthetische materialen zijn niet geschikt voor containers of de binnenbekleding van containers, afhankelijk van de materiaalspecificatie en het bedoelde gebruik. De interne structuur van de opslagtanks mag enkel door goed uitgerust en bevoegd personeel worden gereinigd, gecontroleerd en onderhouden, zoals bepaald door de nationale, lokale of bedrijfsvoorschriften Specifiek eindgebruik Voor meer informatie over de beschermende uitrusting en de operationele omstandigheden zie Blootstellingsscenario's. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Ethanol ( ) Oostenrijk MAK (ppm) 1000 ppm Oostenrijk MAK Kortetijdswaarde (ppm) 2000 ppm België Grenswaarde (ppm) 1000 ppm Frankrijk VLE (ppm) 1000 ppm Frankrijk VME (ppm) 5000 ppm Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 500 ppm Duitsland TRGS 900 Piekbegrenzing (ppm) 1000 ppm 29/05/2014 NL (Nederlands) 10/29

11 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Ethanol ( ) Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 1000 ppm ACGIH Spanje VLA-ED (ppm) 1000 ppm Zwitserland VLE (ppm) 1000 ppm Zwitserland VME (ppm) 500 ppm Nederland MAC TGG 8h (mg/m³) 260 mg/m³ Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 1000 ppm Denemarken Grænseværdi (langvarig) (ppm) 1000 ppm Denemarken Grænseværdi (kortvarig) (ppm) 2000 ppm Hongarije CK-érték 1900 mg/m³ Hongarije MK-érték 7600 mg/m³ Polen NDSCh (mg/m³) 1900 mg/m³ Zweden Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 500 ppm Zweden kortidsvärde (KTV) (ppm) 1000 ppm Canada (Quebec) VECD (ppm) 1000 ppm Tolueen ( ) CEE IOELV TWA (ppm) 50 ppm CEE IOELV STEL (ppm) 100 ppm Oostenrijk MAK (ppm) 50 ppm Oostenrijk MAK Kortetijdswaarde (ppm) 100 ppm België Grenswaarde (ppm) 50 ppm België Kortetijdswaarde (ppm) 100 ppm Frankrijk VLE (ppm) 50 ppm Frankrijk VME (ppm) 100 ppm Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 50 ppm Duitsland TRGS 900 Piekbegrenzing (ppm) 200 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 20 ppm ACGIH Italië OEL TWA (mg/m³) 192 mg/m³ Italië OEL TWA (ppm) 50 ppm USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 100 ppm USA NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 150 ppm USA OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 200 ppm USA OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 300 ppm Spanje VLA-ED (ppm) 50 ppm Spanje VLA-EC (ppm) 100 ppm Nederland MAC TGG 8h (mg/m³) 150 mg/m³ Nederland MAC TGG 15 min (mg/m³) 384 mg/m³ Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 50 ppm Verenigd Koninkrijk WEL STEL (ppm) 100 ppm Denemarken Grænseværdi (langvarig) (ppm) 25 ppm 29/05/2014 NL (Nederlands) 11/29

12 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Tolueen ( ) Denemarken Grænseværdi (kortvarig) (ppm) 50 ppm Hongarije CK-érték 190 mg/m³ Hongarije MK-érték 380 mg/m³ n-hexaan ( ) CEE IOELV TWA (ppm) 20 ppm Oostenrijk MAK (ppm) 20 ppm Oostenrijk MAK Kortetijdswaarde (ppm) 80 ppm België Grenswaarde (ppm) 20 ppm Frankrijk VLE (ppm) 20 ppm Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 50 ppm Duitsland TRGS 900 Piekbegrenzing (ppm) 400 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (mg/m³) 180 mg/m³ Huid ACGIH Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 50 ppm Huid ACGIH Italië OEL TWA (mg/m³) 72 mg/m³ Italië OEL TWA (ppm) 20 ppm USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 50 ppm USA OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 500 ppm Spanje VLA-ED (ppm) 20 ppm Zwitserland VLE (ppm) 400 ppm Zwitserland VME (ppm) 50 ppm Nederland MAC TGG 8h (mg/m³) 72 mg/m³ Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 20 ppm Denemarken Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) 25 Denemarken Grænseværdi (kortvarig) (mg/m³) 50 Hongarije CK-érték 72 mg/m³ Polen NDSCh (mg/m³) 72 mg/m³ Zweden Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 25 ppm Zweden kortidsvärde (KTV) (ppm) 50 ppm Canada (Quebec) VECD (ppm) 50 ppm Benzeen ( ) CEE IOELV TWA (ppm) 1 ppm Oostenrijk MAK (ppm) 1 ppm Oostenrijk MAK Kortetijdswaarde (ppm) 4 ppm België Grenswaarde (ppm) 1 ppm Frankrijk VLE (ppm) 1 ppm Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 1 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH ACGIH TLV -TWA (ppm) 0,5 ppm ("Huid" Nota) 29/05/2014 NL (Nederlands) 12/29

13 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Benzeen ( ) Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -STEL (ppm) 2,5 ppm ("Huid" Nota) ACGIH Italië OEL TWA (ppm) 1 ppm ("Huid" Nota) USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 0,1 ppm USA NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 1 ppm USA OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 1 ppm USA OSHA OSHA PEL (STEL) (ppm) 5 ppm Spanje VLA-ED (ppm) 1 ppm Zwitserland VME (ppm) 0,5 ppm Nederland MAC TGG 8h (mg/m³) 3,25 mg/m³ Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 1 ppm Denemarken Grænseværdi (langvarig) (ppm) 0,5 ppm Denemarken Grænseværdi (kortvarig) (ppm) 1 ppm Polen NDSCh (mg/m³) 1,6 mg/m³ Zweden Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,5 ppm Zweden kortidsvärde (KTV) (ppm) 3 ppm Canada (Quebec) VECD (ppm) 1 ppm Canada (Quebec) VEMP (ppm) 5 ppm Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) België Grenswaarde (ppm) 300 ppm België Kortetijdswaarde (ppm) 500 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 300 ppm ACGIH Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -STEL (ppm) 500 ppm ACGIH Spanje VLA-ED (ppm) 300 ppm Nederland MAC TGG 8h (mg/m³) 240 mg/m³ Nederland MAC TGG 15 min (mg/m³) 480 mg/m³ Canada (Quebec) VECD (ppm) 300 ppm Canada (Quebec) VEMP (ppm) 500 ppm MTBE ( ) CEE IOELV TWA (ppm) 50 ppm CEE IOELV STEL (ppm) 100 ppm Oostenrijk MAK (ppm) 50 ppm Oostenrijk MAK Kortetijdswaarde (ppm) 100 ppm België Grenswaarde (ppm) 40 ppm Duitsland TRGS 900 Werkplekgrenswaarde (ppm) 50 ppm Duitsland TRGS 900 Piekbegrenzing (ppm) 75 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 50 ppm ACGIH Italië OEL TWA (mg/m³) 183 mg/m³ 29/05/2014 NL (Nederlands) 13/29

14 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 MTBE ( ) Italië OEL TWA (ppm) 50 ppm Italië OEL STEL (mg/m³) 367 mg/m³ Italië OEL STEL (ppm) 100 ppm Spanje VLA-ED (ppm) 40 ppm Zwitserland VLE (ppm) 75 ppm Zwitserland VME (ppm) 50 ppm Verenigd Koninkrijk WEL TWA (ppm) 25 ppm Verenigd Koninkrijk WEL STEL (ppm) 75 ppm Denemarken Grænseværdi (langvarig) (ppm) 40 ppm Denemarken Grænseværdi (kortvarig) (ppm) 80 ppm Zweden Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 30 ppm Zweden kortidsvärde (KTV) (ppm) 60 ppm ETBE ( ) België Grenswaarde (ppm) 5 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH TLV -TWA (ppm) 5 ppm ACGIH Spanje VLA-ED (ppm) 40 ppm TAME ( ) België Grenswaarde (ppm) 20 ppm Italië - Portugal - USA ACGIH ACGIH TLV -TWA (ppm) 20 ppm LODVRIJ BENZIN (N/A) DNEL / DMEL (werknemers) Acuut - systemische effecten, inhalatie Acuut - lokale effecten, inhalatie Langdurig - lokale effecten, inhalatie DNEL / DMEL (algemene bevolking) Acuut - systemische effecten, inhalatie Acuut - lokale effecten, inhalatie Langdurig - lokale effecten, inhalatie 1300 mg/m³ (DNEL - 15 mins) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] 1100 mg/m³ (DNEL - 15 mins) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] 840 mg/m³ (DNEL - 8h) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] 1200 mg/m³ (DNEL - 15 mins) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] 640 mg/m³ (DNEL - 15 mins) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] 180 mg/m³ (DNEL - 8h) [Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd)] Meetmethoden : De controleprocedures moeten worden gekozen in overeenstemming met de aanwijzingen bepaald door de nationale overheden of de arbeidscontracten.,verwijs naar de relevante wetgeving, en in elk geval naar de goede praktijk van arbeidshygiëne. 29/05/2014 NL (Nederlands) 14/29

15 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Verdere gegevens : Opmerking: De afgeleide dosis zonder effect (Derived No Effect Level, DNEL) is een geschat veilig blootstellingniveau dat in overeenstemming met specifieke aanbevelingen binnen de Europese REACH-Verordening van toxiciteitgegevens is afgeleid. De DNEL kan afwijken van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit, OEL) die voor dezelfde chemische stof geldt. OEL's kunnen door een bepaald bedrijf worden aangeraden, door een regelgevende overheidsinstantie of deskundige organisatie zoals het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) of de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL's worden beschouwd als veilige grenswaarden voor een typische werknemer in een beroepsomgeving voor een werkdag van 8 uur en een werkweek van 40 uur als een in de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde (Time Weighted Average, TWA) of een grens voor kortdurende blootstelling (Short-Term Exposure Limit, STEL) van 15 minuten. Hoewel ook beschouwd als een middel om de gezondheid te beschermen, worden OEL's afgeleid van een proces dat afwijkt van dat van REACH Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen (voor industrieel/professioneel gebruik) : Voor het betreden van opslagtanks en voor u een activiteit uitvoert in een besloten ruimte, voer een adequate schoonmaak uit, controleer het zuurstofgehalte en de brandbaarheid van de lucht. : Gas masker (voor de voorwaarden van gebruik, zie: "Bescherming ademhalingswegen"). Gelaatsscherm. Veiligheidsbril. Beschermende kleding. Handschoenen. Veiligheidschoenen of -laarzen. Bescherming handen Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming luchtwegen Bescherming tegen thermische gevaren Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Wanneer er een risico van contact met de huid is, moeten de arbeiders koolwaterstof-bestand, vilt-gevoerde handschoenen gebruiken. Materialen die vermoedelijk adequaat zijn: nitril (NBR), met een beschermingsindex 5 (permeatietijd 240 mins). De handschoenen moeten worden gebruikt eerbiedigend alle voorwaarden van de fabrikant, en binnen de grenzen die door de fabrikant worden geadviseerd. Vervang onmiddellijk handschoenen in het geval van insnijdingen, gaten of andere tekens van schade of degradatie. Indien nodig, verwijs naar EN Norm 374. : Wanneer er een risico van contact met de ogen is, moeten veiligheidsbeschermende brillen (of andere middelen van bescherming) worden gebruikt. Indien nodig, verwijs naar nationale normen of naar EN Norm 166. : Overall met lange mouwen. Indien nodig, verwijs naar de EN 340 normen, voor definitie van kenmerken en prestaties volgens de risicoclassificatie van het gebied. Antistatische antislipveiligheidsschoenen of -laarzen, bestand tegen chemische producten. : Open of goed geventileerde ruimtes: Als het product zonder adequate systemen van insluiting voor dampen wordt behandeld, gebruik volledig of half-gezicht gasmaskers met een filter voor koolwaterstofdampen (AX). (EN 136/140/145). Gesloten of beperkte gebieden (b.v. tankinterieur): het gebruik van beschermende maatregelen voor de luchtwegen (maskers of onafhankelijke ademhalingsapparatuur), moet worden beoordeeld op basis van de specifieke activiteit, evenals niveau en duur van voorspelde blootstelling worden beoordeeld. (EN 136/140/145). : Onder normale gebruiksomstandigheden geen. : Het product niet in het milieu lozen. Opslagplaatsen / installaties dienen te worden ontworpen met voldoende inkuipingen om bodem-en waterverontreiniging in het geval van lekkage of morsen te voorkomen. Voorkom de lozing van een onopgeloste substantie in of recupereer uit intern afvalwater. Interne afvalwaterzuivering vereist. Breng geen industriële slib aan op natuurlijke grond. Slib moet worden verbrand, ingeperkt of teruggevorderd. 29/05/2014 NL (Nederlands) 15/29

16 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Beperking van de blootstelling van de consument : Geen bijzondere maatregelen vereist wanneer de verwerking bij kamertemperatuur gebeurt Hygiënische maatregelen Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen : Vermijd contact met de huid en ogen.,geen dampen of nevel inademen.,handen niet met vuile of met olie doordrenkte doeken schoonmaken.,geen vuile doeken in zakken van een overall bewaren.,niet drinken, eten of roken met vuile handen.,handen met water en milde zeep wassen; geen oplosmiddelen of andere irritatie veroorzakende produkten gebruiken, die een ontvettende werking op de huid hebben.,gebruik geen kleren opnieuw, als zij nog vervuild zijn. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand : Vloeibaar Voorkomen Kleur : Vloeistof, helder en zonder sedimenten. : Kleurloos / lichtgeel (natuurlijke kleur) Volgens de wet, in bepaalde gevallen kan het product kunstmatig gekleurd: LOODVRIJE BENZINE(Italie): groen LOODVRIJE BENZINE (Landbouw - Italie): violette. Geur : Petroleum-achtige. Bijtend. Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar ph : Niet van toepassing. Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt : < -60 C Stol-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar Kookpunt : < 30 C EN ISO 3405 Vlampunt : < -40 C EN ISO Zelfontbrandingstemperatuur : > 280 C Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar Dampdruk : kpa 37,8 C, EN Relatieve dampdichtheid bij 20 C : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar Dichtheid : kg/m³ EN ISO Oplosbaarheid : Water: Gedeeltelijk oplosbaar 29/05/2014 NL (Nederlands) 16/29

17 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Log Pow : Geen gegevens beschikbaar Log Kow : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, kinematisch : < 1 mm²/s (37,8 C) (ASTM D 445) Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar Ontploffingseigenschappen : Geen. Oxiderende eigenschappen : Geen. Explosiegrenzen : 1,4-7,6 vol % 9.2. Overige informatie VOC-gehalte : = 100 % EU, CH De bovenstaande gegevens zijn standaardwaarden en zijn niet bedoeld als een specificatie. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Dit mengsel biedt geen verder gevaar aan voor reactiviteit, behalve wat in de volgende paragrafen wordt gemeld Chemische stabiliteit Stabiel product, volgens zijn intrinsieke eigenschappen Mogelijke gevaarlijke reacties Geen (in normale voorwaarden om te behandelen en opslag). Contact met sterke oxidatiemiddelen (peroxides, chromaten, enz.) kan leiden tot brandgevaar. Een mengsel met nitraten en andere sterke oxidatiemiddelen (bv. chloraten, perchloraten, vloeibare zuurstof) kan een explosieve massa creëren. Gevoeligheid voor warmte, wrijving of schokken kan niet op voorhand worden bepaald Te vermijden omstandigheden Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakten en ontstekingsbronnen. Vermijd de vorming van elektrostatische ladingen. Niet roken Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterk oxiderende stoffen Gevaarlijke ontledingsproducten Geen. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) 29/05/2014 NL (Nederlands) 17/29

18 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 LOODVRIJE BENZINE (N/A) LD50 oraal rat LD50 dermaal rat LC50 inhalatie rat (mg/l) 2000 mg/kg lichaamsgewicht (berekende waarde) 2000 mg/kg lichaamsgewicht (berekende waarde) 20 mg/l/4u (berekende waarde) n-hexaan ( ) LD50 oraal rat LD50 dermaal konijn 5000 mg/kg lichaamsgewicht 3000 mg/kg lichaamsgewicht Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 401) LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,16 mg/l (OECD 403) MTBE ( ) LD50 oraal rat > 2000 mg/kg (OECD 401) LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50 inhalatie rat (mg/l) = 85 mg/l/4u (OECD 403) ETBE ( ) LD50 oraal rat > 2003 mg/kg (OECD 401) LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50 inhalatie rat (mg/l) = 5,88 mg/l/4u (OECD 403) TAME ( ) LD50 oraal rat = 1602 mg/kg OECD 401 (dier/vrouwelijk) LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5,4 mg/l/4u (OECD 403) Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. (afhankelijk van de samenstelling) Aanhoudend en herhaald huidcontact kan leiden tot roodheid, irritatie en dermatitis veroorzaakt door ontvetting. ph: Niet van toepassing. Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) (afhankelijk van de samenstelling) ph: Niet van toepassing. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan) Dit product bevat geen significante hoeveelheden van stoffen die als sensibilisatoren worden geklassificeerd (in ieder geval <0,1% wt) Mutageniteit in geslachtscellen : Kan genetische schade veroorzaken. Volgens de EU criteria, wordt dit product geclassificeerd als Muta. Cat. 1b, H340 [DSD: Muta. Cat 2, R46] bij de aanwezigheid van benzeen > 0,1% wt 29/05/2014 NL (Nederlands) 18/29

19 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Kankerverwekkendheid : Kan kanker veroorzaken. Volgens de EU criteria, wordt dit product geclassificeerd als Carc. Cat. 1b, H350 [DSD: Canc. Cat 2, R45] bij de aanwezigheid van benzeen > 0,1% wt Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) NOAEL (chronisch,oraal,dier/mannelijk,2 jaar) 50 µl/dag Dosis zonder waarneembare werking Giftigheid voor de voortplanting : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Volgens de EU criteria, wordt dit product geclassificeerd als Repr. 2, H 361d [DSD: Repro. Cat. 2, R63] bij de aanwezigheid van tolueen > 3% wt Volgens de EU criteria, wordt dit product geclassificeerd als Repr. 2, H 361f [DSD: Repro. Cat. 2, R62] bij de aanwezigheid van n-hexaan > 3% wt Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Dit product is vluchtig, ook bij kamertemperatuur. Overmatige blootstelling aan dampen (bijvoorbeeld door langdurig gebruik in besloten onvoldoende geventileerde ruimten) kan irritatie aan de luchtwegen, duizeligheid, misselijkheid en verlies van bewustzijn veroorzaken MTBE ( ) NOAEC (inhalatie, rat, damp) 800 ppmv/6 uur/dag ETBE ( ) NOAEC (inhalatie, rat, damp) 800 ppmv/6 uur/dag Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld (Afdoende gegevens, maar niet voldoende voor indeling) Volgens de beschikbare experimentele resultaten voor de verschillende nafta's, zijn de berekende STOT RE effecten voor enkele bestanddelen (benzeen, tolueen, n- hexaan) als "Niet van toepassing" (CONCAWE, 2010). Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) mg/m³ OECD 413. NOAEL (subacuut,oraal,dier/mannelijk,28 dagen) < 500 mg/kg lichaamsgewicht MTBE ( ) NOAEL (oraal,rat,90 dagen) NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) = 209 mg/kg lichaamsgewicht/dag = 800 mg/m³ ETBE ( ) NOAEL (oraal,rat,90 dagen) = 209 mg/kg lichaamsgewicht/dag NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) = 500 mg/m³ EPA OTS /05/2014 NL (Nederlands) 19/29

20 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 TAME ( ) NOAEL (oraal,rat,90 dagen) NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) = 125 mg/kg lichaamsgewicht/dag 29 d = 250 mg/m³ Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Voor alle aardolieproducten met een lage viscositeit (minder dan 20,5 mm2 / s bij 40 C), bestaat het gevaar van aspiratie in de longen. Dit kan optreden direct na inname, of daarna bij braken (spontaan of geïnduceerd). Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen Overige informatie : Langdurig en herhaald contact met de huid kan roodheid, irritatie en dermatitis veroorzaken door een ontvettend effect. Contact met de ogen kan tijdelijke roodheid en irritatie veroorzaken. Hoge dampkoncentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. Kan kanker veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. : Geen. RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Ecologie - algemeen Ecologie - lucht : Naar gelang van de componenten, en bij vergelijking met andere producten van hetzelfde type en samenstelling, wordt verwacht dat dit product giftig is voor waterige organismen tussen 1 en 10 mg/l, en moet daarom worden beschouwd als gevaarlijk voor het milieu. Een ongecontroleerde versie aan het milieu kan een verontreiniging van verschillende milieucompartimenten (lucht, grond, ondergrond, oppervlaktewater, watervoerende lagen) veroorzaken. Hantering dient te geschieden met inachtneming van de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen om vervuiling en het ongewild vrijkomen in het milieu te voorkomen. : Volgens de kenmerken van de componenten, zal een fractie van het product snel verdampen, verspreidend in de atmosfeer: dit fenomeen bevordert de verwezenlijking van fotochemische smog. Gebruik dampterugwinningseenheden indien nodig. LOODVRIJE BENZINE (N/A) LC50 vissen 1 EC50 Daphnia 1 ErC50 (algen) 1-10 mg/l (48 h, rekenen waarde) 1-10 mg/l EL50 (48 h, rekenen waarde) 1-10 mg/l (72 h, rekenen waarde) Ethanol ( ) LC50 vissen 1 14,2 (96h - US EPA E Pimephales promelas ) EC50 Daphnia mg/l (48h - LC ) ErC50 (algen) 22,6 mg/l (10d) n-hexaan ( ) EC50 Daphnia 1 21,85 mg/l (QSAR) Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) LC50 vissen 1 = 5,4 mg/l 48 h 29/05/2014 NL (Nederlands) 20/29

21 LOODVRIJE BENZINE Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Productcode: Datum herziening: 29/01/2013 Versie: 1.2 Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) EC50 Daphnia 1 EC50 andere waterorganismen 1 LC50 vissen 2 EC50 andere waterorganismen 2 NOEC (chronisch) = 4,5 mg/l EL50, 48 h = 3,1 mg/l EL50, 72 h (Selenastrum capricornutum) = 8,2 mg/l LL50, 96 h = 15,4 mg/l EC50, 48 h (Tetrahymena Pyriformis) = 2,6 mg/l NOELR, 21 d (Pimephales promelas) MTBE ( ) LC50 vissen 1 = 299 mg/l Pimephales promelas - ASTM E LC50 andere waterorganismen 1 = 200 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS EC50 Daphnia 1 = 472 mg/l EC50 andere waterorganismen 2 = 710 mg/l Pseudomonas putida - EC10 (18 h) LOEC (chronisch) = 50 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS NOEC (chronisch) = 26 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS ETBE ( ) LC50 vissen 1 < 974,1 mg/l Poecilia reticulata - OECD 203 LC50 andere waterorganismen 1 = 37 mg/l Americamysis bahia - EPA OTS EC50 Daphnia 1 = 110 mg/l (48 h) EC50 andere waterorganismen 1 = 1100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201 EC50 andere waterorganismen 2 = 510 mg/l Pseudomonas putida - EC10 (16 h) LOEC (chronisch) = 100 mg/l Daphnia magna - EPA OPPTS NOEC (chronisch) = 3,39 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS TAME ( ) LC50 vissen 1 = 580 mg/l Oncorhynchus mykiss - EPA OTS LC50 andere waterorganismen 1 = 14 mg/l Americamysis bahia - EPA OTS EC50 Daphnia 1 = 100 mg/l EC50, 48h - EPA OTS LC50 vissen 2 = 574 mg/l Menidia beryllina - OECD 203 EC50 andere waterorganismen 2 = 25 mg/l Pseudomonas putida - EC10 (16 h) ErC50 (algen) = 230 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - EU C.3 LOEC (chronisch) = 100 mg/l Daphnia Magna - EPA OPPTS NOEC (chronisch) = 3,39 mg/l Americamysis bahia - EPA OPPTS Persistentie en afbreekbaarheid LODVRIJ BENZIN (N/A) Persistentie en afbreekbaarheid Het product moet worden beschouwd als "Niet persistent" in het milieu, volgens de criteria van REACH, bijlage XIII (# 1.1). Benzine (Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd) (benzeen > 0,1 % g) ( ) Persistentie en afbreekbaarheid Biodegradatie Het product moet worden beschouwd als "Niet persistent" in het milieu, volgens de criteria van REACH, bijlage XIII (# 1.1). Testmethoden voor dit eindpunt zijn niet van toepassing op UVCB stoffen 29/05/2014 NL (Nederlands) 21/29

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015 KZO Kettingzaagolie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 550

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 550 Datum herziening: RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Type chemische stof : Mengsel Naam : 1.2. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie2 Datum31-05-2013 Vervangt 04-01-2013 500001203204 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam R-Clean Lactosan

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

: 3g Badkamer reiniger

: 3g Badkamer reiniger Datum van uitgave: 13/02/2015 Datum herziening: : Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 25/08/2011 Editie: 5.00 RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof : Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: 29/05/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Produktnaam.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êx Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Wola X2000 Pagina: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type

Nadere informatie

: UCP Colour Sealant

: UCP Colour Sealant Datum van uitgave: 24/02/2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie

Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 08.02.2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 0.04.201 Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID- Herzieningsdatum: 08/03/2016 Herziening: - Vervangt datum: - VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD -MS 10 LIQUID- RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

: Calnit grijs. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: Calnit grijs. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie:4 Datum: 06-11-2012 Vervangt: 17-05-2011 EA00038 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam : Calnit grijs

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming HANDELSNAAM : REWAH ARTICLEAN 01 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Handelsnaam : REWAH ARTICLEAN 01. 1.2 Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

: 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL IMPURITY A CRS

: 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL IMPURITY A CRS 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL IMPURITY A CRS Datum van uitgave: 14/10/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 415

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 415 Datum herziening: RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Type chemische stof : Mengsel Naam : 1.2. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening: 03/07/2012 Vervangt: 24/08/2011 Editie: 3.00 RUBRIEK1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: BENZYL ALCOHOL CRS

: BENZYL ALCOHOL CRS Datum van uitgave: 27/06/2013 Datum herziening: 27/06/2013 Vervangt: 04/02/2010 Versie: 5.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : 125 ml 2-in-1 reinigings- en poetsset voor schermen : 99221 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

: QL Gevelcoating A-component

: QL Gevelcoating A-component Datum van uitgave: 22-12-2013 Datum herziening: 22-12-2013 : Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Fabrikant/leverancier: Schippers Europe BV Postbus 122 5530 AC Bladel Nederland Tel: +31 (0) 497-38 20 17 Fax: +31 (0) 497-33

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming (Verv. op pagina-1) 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 05/05/2015 Datum herziening: 20/04/2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Water

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

KZO BIO Kettingzaagolie

KZO BIO Kettingzaagolie KZO BIO Kettingzaagolie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

: Eurol Metal Protection

: Eurol Metal Protection Datum van uitgave: 26/02/2014 Datum herziening: 16/10/2015 Vervangt: 19/03/2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

UniqueShine Brilliant Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

UniqueShine Brilliant Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: 12-12-2012 Datum herziening: 23-01-2013 : Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: ARIEL Actilift Color Tabletten

: ARIEL Actilift Color Tabletten Datum van uitgave: 21/02/2012 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Handelsnaam

Nadere informatie

Fixan Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Fixan Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: 28-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Fixan Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum herziening: : Versie: 1.0

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum herziening: : Versie: 1.0 farmaceutische grondstoffen en producten pharmaceutical raw materials and products Ureum Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

: Ariel Vlekverwijderaar Witte & Gekleurde Was Poeder

: Ariel Vlekverwijderaar Witte & Gekleurde Was Poeder Ariel Vlekverwijderaar Witte & Gekleurde Was Poeder Datum van uitgave: 08/07/2013 Datum herziening: Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1.

Nadere informatie

: Geen onder normale omstandigheden

: Geen onder normale omstandigheden Pagina: 1 van 5 Herziene uitgave nr : - Datum: 19-12-2012 Vervangt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN bladzijde : 1 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend

Nadere informatie

HF- 95 hydraulische olie

HF- 95 hydraulische olie HF- 95 hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgifte: 02/03/2004 datum herziening: 10/02/2015 vervangt: 24/02/2012 versie: 4.0 RUBRIEK 1: Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

: Professional Ariel Color&Style Actilift Poeder

: Professional Ariel Color&Style Actilift Poeder PROFESSIONAL Professional Ariel Color&Style Actilift Poeder Datum van uitgave: 27/09/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Lely Essentials Comfort

: Lely Essentials Comfort Datum van uitgave:1-12-2015 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 23.04.2013 Pagina 1 van 3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

Schenk & Hildebrandt Vitamin Mixture

Schenk & Hildebrandt Vitamin Mixture bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product Productcode Handelsnaam : Mengsel. Grondstoffen

Nadere informatie