Privacyreglement Human ConneXion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyreglement Human ConneXion"

Transcriptie

1 Privacyreglement Human ConneXion Privacy en Verwerking Persoonsgegevens Dit Privacyregelement is opgesteld door Human ConneXion B.V., definities in het Privacyregelement hebben dezelfde betekenis als in Bijlage 1 van het Privacyregelement. Het Privacyregelement specificeert op welke wijze Human ConneXion omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en wat de Werkgever ten aanzien van Privacy mag verwachten. 1 Verantwoordelijke en Bewerker 1.1 Human ConneXion is de Gegevensbewerker in opdracht van de Werkgever, die de Verantwoordelijke is, voor het Verwerken van HR Gegevens. 1.2 Human ConneXion is de Verantwoordelijke voor het Verwerken van Medische Gegevens. Artikelen 1.3, 2, 3, 4, 6.1, 7.1, 8, 9.2, 10, 12, 13.1 en 15.1 van het Privacyregelement zijn ook van toepassing op de Verwerking van Medische Gegevens door Human ConneXion. 1.3 Human ConneXion zal, zoals omschreven in Artikel 1.1 van het privacyregelement, de Verwerkingen uitvoeren. 1.4 Human ConneXion zal de in Artikel 1.3 vermelde Verwerkingen alleen uitvoeren op instructie van de Werkgever en in overeenstemming met de doeleinden zoals goedgekeurd door de Werkgever. 2 Toepasselijk recht 2.1 Human ConneXion voldoet bij de uitvoering van de verplichtingen van het contract tussen Human ConneXion en de Werkgever aan de Wbp en elke wet- en regelgeving die van toepassing is op de Verwerking van HR Gegevens en Medische Gegevens. 2.2 Human ConneXion verleent adequaat medewerking aan eventuele verzoeken van de Werkgever om ervoor te zorgen dat de Verwerking geschied in overeenstemming met de Wbp. 3 Beveiliging 3.1 Human ConneXion legt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld of onrechtmatig tenietgaan of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde Openbaarmaking of onbevoegde terbeschikkingstelling en tegen alle andere vormen van onrechtmatige Verwerking inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling en verdere Verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de tenuitvoerlegging van de maatregelen, gelet op de risico's die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich brengen. De maatregelen die Human ConneXion treft zijn nader gespecificeerd in Appendix I van dit privacyregelement, 1

2 welke Appendix Human ConneXion zal aanpassen wanneer dit nodig is om te voldoen aan de gebruikelijke marktstandaarden. 3.2 Human ConneXion zorgt ervoor dat elke hosting provider die Human ConneXion contracteert om de HR Gegevens en Medische Gegevens te hosten of the onderhouden voldoet aan de ISO standaarden voor het instellen, implementeren, controleren en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. 4 Niet-openbaarmaking en geheimhouding 4.1 Human ConneXion zal Persoonsgegevens geheim houden en zal deze niet toegankelijk maken voor enige Medewerker of Derde zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Werkgever, behalve (i) wanneer Openbaarmaking conform Artikel van het Privacyregelement nodig is voor het uitvoeren van Verwerkingen, of (ii) conform Artikel 8.1(b) van het Privacyregelement, wanneer Persoonsgegevens moeten worden Geopenbaard aan een bevoegde publieke toezichthouder om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 4.2 Human ConneXion zal elke Openbaarmaking minimaal zes maanden administreren, behalve wanneer de Wbp een andere termijn voorschrijft. De registratie omvat, maar is niet beperkt tot: (a) (b) (c) (d) de naam en adresgegevens van de Derde aan wie de Persoonsgegevens zijn Geopenbaard; de Persoonsgegevens die zijn Geopenbaard; de data en het tijdstip waarop de Persoonsgegevens zijn Geopenbaard; en de doeleinden van de Openbaarmaking. 4.3 Human ConneXion zal Medewerkers alleen toegang verlenen tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om de Verwerkingen uit te voeren. Human ConneXion zorgt ervoor dat elke Medewerker met toegang tot de Persoonsgegevens de geheimhouding en beveiliging van de Persoonsgegevens respecteert en handhaaft. Ten aanzien van medische gegevens geldt dat alleen de bedrijfsarts, diens waarnemers en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling of verzuimbegeleiding van de betrokkene, toegang hebben tot de gegevens. 5 Sub-Bewerkers 5.1 Human ConneXion zal Sub-Bewerkers geen Persoonsgegevens laten Verwerken zonder vooraf verkregen toestemming van de Werkgever. Elke toestemming van de Werkgever om Sub- Bewerkers in te zetten bij de Verwerking van Persoonsgegevens is onder de voorwaarde dat Human ConneXion volledig aansprakelijk blijft jegens de Werkgever voor de uitvoering van het contract door Sub-Bewerkers en al het overige handelen of nalaten van Sub-Bewerkers in verband met de Verwerking. 5.2 Human ConneXion zorgt ervoor dat Sub-Bewerkers contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als die waar Human ConneXion op grond van het Privacyregelement aan is gebonden. 6 Audit en nakoming 6.1 Human ConneXion zal zelf een audit uitvoeren op de naleving van haar verplichtingen uit het Privacyregelement. De audit: 2

3 (a) (b) (c) (d) (e) dekt alle diensten van bewerking die Human ConneXion in het vorige kalenderjaar heeft geleverd; wordt minimaal één keer per twee jaar uitgevoerd; wordt uitgevoerd overeenkomstig de standaarden en kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de branchevereniging Organisatie voor Vitaliteit, activering en Loopbaan; wordt voor rekening van Human ConneXion uitgevoerd door een onafhankelijke auditor, die Human ConneXion aanwijst; en resulteert in een auditrapport. Op verzoek van de Werkgever, zal Human ConneXion de Werkgever voorzien van een vertrouwelijke kopie van het auditrapport zodat de Werkgever in redelijkheid de naleving van het Privacyregelement door Human ConneXion kan nagaan. De Verwerker zal onmiddellijk maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat eventuele tekortkomingen en problemen die zijn gerapporteerd in het auditrapport adequaat worden aangepakt. 7 Inspectie of onderzoek door publieke toezichthouder 7.1 Human ConneXion zal aan een bevoegde publieke toezichthouder toegang verlenen tot de voor Verwerking relevante systemen, faciliteiten en ondersteunende documentatie, indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als een bevoegde publieke toezichthouder oordeelt dat het Verwerken onder de Overeenkomst onrechtmatig is, zal Human ConneXion onmiddellijk maatregelen treffen om naleving van de Wbp te bewerkstelligen. 8 Meldingen van Openbaarmakingen en Datalekken 8.1 Human ConneXion zal de Werkgever onverwijld, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, op de hoogte brengen als: (a) (b) (c) zij in verband met de Verwerkingen een vordering, gebod om in de rechtbank te verschijnen als getuige of deskundige (subpoena) of verzoek van een bevoegde publieke toezichthouder tot het uitvoeren van een inspectie of onderzoek heeft ontvangen, behalve wanneer het Human ConneXion wettelijk verboden is om de werkgever daarvan op de hoogte te stellen; zij voornemens is om Persoonsgegevens te Openbaren aan een bevoegde publieke toezichthouder; of zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat er een Datalek heeft plaatsgevonden. 8.2 In het geval van een Datalek zal Human ConneXion onverwijld herstelmaatregelen treffen. Verder zal Human ConneXion de Werkgever voorzien van alle relevante informatie die de werkgever met betrekking tot het Datalek verzoekt. Human ConneXion zal volledige medewerking aan de Werkgever verlenen bij het tot stand brengen en het uitvoeren van een response plan om het Datalek te adresseren. Human ConneXion zal op verzoek van de Werkgever meewerken aan het adequaat informeren van de betrokken Individuen. 9 Medewerking bij klachten, verzoeken en vragen 9.1 Human ConneXion zal vragen en verzoeken van de Werkgever over de Verwerking onder het Privacyregelement onverwijld en adequaat behandelen. 3

4 9.2 Human ConneXion zal de Werkgever onverwijld informeren over klachten, verzoeken of vragen van Individuen, inclusief maar niet beperkt tot verzoeken tot het wijzigen, verwijderen of blokkeren van Persoonsgegevens. Human ConneXion zal zich niet rechtstreeks tot het Individu wenden behalve wanneer de Werkgever dit specifiek heeft geïnstrueerd, in welk geval Human ConneXion binnen een redelijke termijn zal reageren, en in elk geval binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek, de vraag of de klacht. Human ConneXion zal in elk geval meewerken met de Werkgever om vragen, verzoeken of klachten van Individuen te behandelen en op te lossen. Human ConneXion heeft de nodige procedures ingesteld om dergelijke vragen, verzoeken en klachten in behandeling te nemen en na te kunnen komen. 9.3 De Werkgever zal Human ConneXion hierbij de bevoegdheid en instructie geven om rechtstreeks op vragen, verzoeken of klachten van Individuen te reageren, inclusief maar niet beperken tot verzoeken tot het corrigeren, verwijderen of blokkeren van Medische Gegevens. Human ConneXion zal procedures instellen om dergelijke vragen, verzoeken en klachten in behandeling te kunnen nemen. Human ConneXion zal binnen een redelijke termijn reageren, en in elk geval binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek, de vraag of de klacht. 10 Melden van niet-nakoming en het recht om te schorsen of op te zeggen 10.1 Human ConneXion zal de Werkgever onverwijld melden als Human ConneXion: (i) (ii) om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit het Addendum; of zich bewust wordt van omstandigheden of veranderingen in de Wbp die het nakomen van haar verplichtingen onder het Privacyregelement substantieel bemoeilijken; 10.2 Als Human ConneXion niet zal voldoen aan zijn verplichtingen onder het Privacyregelement is de Werkgever, zonder afbreuk te doen aan Artikel 3 (Beveiliging) van het Privacyregelement, bevoegd om de Verwerking tijdelijk geheel of gedeeltelijk te schorsen tot de niet-nakoming is hersteld. Voor zover herstel niet mogelijk is, zal de Werkgever bevoegd zijn om het desbetreffende deel van de Verwerking door Human ConneXion met onmiddellijke ingang op te zeggen. De Werkgever is ook bevoegd om, wanneer Human ConneXion het Privacyregelement niet na komt, het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen als de schorsing van de Verwerking op grond van deze bepaling door de Werkgever een periode van zes (6) maanden overschrijdt. 11 Retourneren en vernietigen van Persoonsgegevens 11.1 Alle Persoonsgegevens zullen onmiddellijk na eerste verzoek van de Werkgever aan de Werkgever worden geretourneerd. Human ConneXion zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het voldoen aan zijn verplichtingen op grond van het contract Bij de beëindiging van het contract zal Human ConneXion de Persoonsgegevens en alle kopieën daarvan aan de Werkgever retouneren en/of alle Persoonsgegevens volgens instructie van de werkgever te vernietigen, behalve wanneer het contract of Wbp anders aangeeft. In dat geval zal Human ConneXion de Persoonsgegevens niet langer Verwerken, behalve voor zover vereist op grond van de Overeenkomst of Wbp. De werkgever mag Human ConneXion verzoeken om spoedig, en in elk geval binnen vierentwintig (24) uur, en schriftelijk te bevestigen en te garanderen dat Human ConneXion alle Persoonsgegevens en kopieën daarvan heeft geretourneerd en/of vernietigd. Human ConneXion zal op verzoek van de Werkgever een audit 4

5 van de Verwerkingssystemen toestaan om de Werkgever te laten verifiëren dat Human ConneXion aan alle verplichtingen onder Artikel 11.2 voldoet. 12 Doorgifte van Persoonsgegevens 12.1 Human ConneXion zal geen Persoonsgegevens doorgeven aan een Niet Adequaat Land buiten de EER of enige Persoonsgegevens toegankelijk maken vanuit een Niet Adequaat Land zonder de vooraf verleende schriftelijke toestemming van de Werkgever. 5

6 BIJLAGE 1 - DEFINITIES " Richtlijn 95/46/EG" betekent de Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; "Datalek" betekent de onbevoegde verkrijging, toegang of Openbaring van Persoonsgegevens; "Derde" betekent een ieder die niet Partij is bij de Overeenkomst; "EER " betekent alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en (voor de toepassing van het Addendum) Zwitserland; "Gegevensbewerker" betekent de onderneming of natuurlijke persoon die Persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een Verantwoordelijke; "HR Gegevens" betekent alle Persoonsgegevens die niet Medische Gegevens zijn; "Human ConneXion" betekent Human ConneXion B.V., gevestigd aan het Kerkenbos 1053 E, 6546BB Nijmegen; "Individu" betekent elke natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden Verwerkt door Human ConneXion in de uitvoering van de Overeenkomst; "Medewerker" betekent elke medewerker, agent, aannemer, oproepkracht of elke andere persoon die onder het directe gezag van Human ConneXion werkt; "Medische Gegevens" betekent alle Persoonsgegevens die onder het medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht vallen; "Niet Adequaat Land" betekent elk land dat niet wordt geacht een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens te hebben zoals gedefinieerd in Richtlijn 95/46/EG; "Openbaarmaking" betekent elke vorm van openbaar maken van Persoonsgegevens aan (inclusief toegang op afstand door) iedere Medewerker of onbevoegde Derde. "Openbaren" of "Geopenbaard" worden op dezelfde wijze gevormd; "Persoonsgegevens" betekent elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar Individu; "Sub-Bewerker" betekent iedere Derde die Persoonsgegevens Verwerkt onder instructie of toezicht van Human ConneXion maar die niet onder het directe gezag van Human ConneXion valt; "Verantwoordelijke" betekent de onderneming of natuurlijke persoon die alleen of tezamen met 6

7 anderen het doel van de Verwerking en de middelen daartoe bepaalt; "Verwerking" betekent elke automatische of niet automatische activiteit die wordt uitgevoerd met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, organiseren, wijzigen, gebruiken, openbaren, doorgeven of verwijderen van Persoonsgegevens. "Verwerken", "Verwerk" of "Verwerkt" worden op dezelfde wijze gevormd; "Wbp" betekent Wet bescherming persoonsgegevens en alle wetten, regelgeving en sectorale richtlijnen die regels bevatten ter bescherming van individuen met betrekking tot de Verwerking van HR Gegevens en Medische Gegevens. "Werkgever" betekent persoon of organisatie die mensen in dienst heeft 7

8 APPENDIX I BESCHRIJVING VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN Onder verwijzing naar artikel 3.1. heeft Human ConneXion, ingeschrevene bij het CBP onder meldingsnummer m , de volgende maatregelen getroffen m.b.t. de beveiliging van persoonsgegevens: Organisatorische maatregelen: Human ConneXion is zich bewust van het grote belang van beveiliging van de persoonsgegevens: Het maakt onderdeel uit van het algehele kwaliteitsbeleid wat inhoudt dat: het de continue aandacht van directie, management en medewerkers heeft, er passende procedures zijn m.b.t. de omgang met ICT-middelen en informatie (data); privacyreglement en geheimhoudingsverklaringen inbegrepen. de verantwoordelijkheden en activiteiten binnen Human ConneXion en met de ketenpartners duidelijk zijn belegd, het vast onderdeel is van het overleg binnen Human ConneXion en met de ketenpartners, de Plan-Do-Check-Act cyclus wordt gevolgd om een blijvend passend beveiligingsniveau te waarborgen. Technische maatregelen: Om een veilige en betrouwbare ICT te waarborgen, heeft Human ConneXion de volgende technische maatregelen ingericht: Verbinding: Gegevens van en naar het WebIVS worden uitsluitend verstuurd via de sterkst mogelijke encryptie van dit moment: 256-bits SSL; Hosting: De infrastructuur van WebIVS wordt gehost door een gecertificeerd datacenter (ISO 27001:2005) in Nederland en is tot het uiterste beveiligd; Gescheiden opslag: De persoonsgegevens zijn gescheiden opgeslagen van de verzuimgegevens. Daarmee is vertrouwelijke medische informatie niet te herleiden tot personen; Toegangsbeveiliging: Alle gebruikersgegevens van het WebIVS worden versleuteld opgeslagen. Ook de beheerders van Human ConneXion kunnen wachtwoorden niet achterhalen. Wachtwoordherstel gaat daarom via een beveiligde procedure. Als een account een maand niet gebruikt wordt het automatisch gedeactiveerd. Continuous multi-level permission checks: Bij elke handeling controleert het systeem of de desbetreffende gebruiker deze gegevens mag zien en/ of bewerken. De permissie wordt per gebruikersrol toegekend; Beperking toegang data: De geautoriseerde toegang is beperkt tot data van maximaal 4 jaar. Dossierinformatie ouder dan 4 jaar is niet te benaderen door (bevoegde) gebruikers. Beschikbaarheid systeem: Wanneer een van de resources storing heeft of overbelast is, wordt deze automatisch vervangen door een andere. Hierdoor is WebIVS altijd bereikbaar: 24/7/365 Backup: Alle gegevens en bestanden van WebIVS worden automatisch gebackupt. Deze backup wordt gehost in hetzelfde beveiligde datacenter (ISO 27001:2005) als de operationele omgeving. Fysieke maatregelen kantoor: De fysieke toegang tot ruimten waar zich informatie en ICT-voorzieningen bevinden is voorbehouden aan bevoegd personeel, De serverruimte en de daaraan gekoppelde bekabelingsystemen zijn ingericht in lijn met de geldende eisen, Gegevens en programmatuur worden van apparatuur verwijderd of veilig overschreven, voordat de apparatuur wordt afgevoerd. Informatie wordt bewaard en vernietigd conform de wettelijke bewaartermijnen en archiefrichtlijnen. 8

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie 1. Algemeen In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014 Instructie: 1 - Teksten/bepalingen die optioneel zijn, staat voor vermeld. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden.

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam

PRIVACYBELEID. Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam PRIVACYBELEID Rob Meerwijk PSEUDONIMISEER B.V. Danzigerkade 19, 1013 AP Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Documentinformatie... 2 1.1. Documentgeschiedenis... 2 2. Privacybeleid Pseudonimiseer

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement. Versie 2.0 d.d

Privacyreglement. Versie 2.0 d.d Privacyreglement Versie 2.0 d.d. 24.02.2016 Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt, in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens, verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST BIJLAGE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEILINGDEURWAARDER.NL INZAKE HET ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN CONTRACTANT VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VIA DE WEBSITE In het kader van

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014 Contractnummer: [ ].

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014 Contractnummer: [ ]. Instructie: - Teksten/bepalingen die optioneel zijn, staat voor vermeld. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

# # beveiligen passende technische en organisatorische maatregelen maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau rekening houdend met stand van techniek en kosten van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

# beveiligen passende technische en organisatorische maatregelen maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau rekening houdend met stand van techniek en kosten van tenuitvoerlegging gelet op

Nadere informatie

# beveiligen passende technische en organisatorische maatregelen maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau rekening houdend met stand van techniek en kosten van tenuitvoerlegging gelet op

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de School en de Stichting Snappet

Overeenkomst tussen de School en de Stichting Snappet Overeenkomst tussen de School en de Stichting Snappet Deze overeenkomst bestaat in totaal uit twee delen: I. Overeenkomst gebruik van Snappet proefaccount II. Bewerkersovereenkomst voldoet aan de Wet Bescherming

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Jouw Omgeving voor kleine praktijken: jouwhulp.nl

Bewerkersovereenkomst Jouw Omgeving voor kleine praktijken: jouwhulp.nl Bewerkersovereenkomst Jouw Omgeving voor kleine praktijken: jouwhulp.nl Versie: 17 februari 2016 Partijen, Jouw Omgeving B.V. gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 79, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

HiCare Company Health Services BV PRIVACYREGELEMENT

HiCare Company Health Services BV PRIVACYREGELEMENT HiCare Company Health Services BV PRIVACYREGELEMENT 01 juni 2015 INHOUD 1. Inleidende bepalingen 1 2. Begripsbepalingen 4 3. Samenstelling dossiers 5 4. Opnemen van en toegang tot 6 Persoonsgegevens 5.

Nadere informatie

1. De bewerkersovereenkomst met Solviteers, de leverancier van het ICT-systeem voor de sociale wijkteams, vast te stellen.

1. De bewerkersovereenkomst met Solviteers, de leverancier van het ICT-systeem voor de sociale wijkteams, vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bewerkersovereenkomst WIZportaal Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor de sociale wijkteams in de regio Nijmegen is nieuwe software

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (i) De besloten/naamloze vennootschap/stichting/vereniging [statutaire naam], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te (postcode) [plaats] aan

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V.

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder: PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen

Nadere informatie

MELDPLICHT DATALEKKEN

MELDPLICHT DATALEKKEN MELDPLICHT DATALEKKEN 2 WETSWIJZIGING Op 26 mei 2015 heeft EK wetsvoorstel voor de Wet meldplicht datalekken aangenomen. Sinds 1 januari 2016 in werking getreden: Nieuw in Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) En wat betekent dit voor u?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) En wat betekent dit voor u? De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) En wat betekent dit voor u? Meldplicht datalekken Whitepaper Datalekken Augustus 2016 1 Begin 2016 is de Meldplicht Datalekken ingegaan. Het doel van de meldplicht

Nadere informatie

Privacyreglement Vitales

Privacyreglement Vitales Een reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in het persoonsregister opgenomen cliënten van Vitales. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgzuster

Privacyreglement Zorgzuster Privacyreglement Zorgzuster Versie 1-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Reikwijdte 4 Artikel 3 Doel 5 Artikel 4 Inhoud persoonsgegevens 5 Artikel 5 Doeleinden registratie

Nadere informatie