Muziekgebruik bij evenementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Muziekgebruik bij evenementen"

Transcriptie

1 Stichting Auteursrechten Suriname De auteursrechtenorganisatie van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) / Fax:(597) Website: Muziekgebruik bij evenementen Inhoudsopgave: Stichting Auteursrechten Suriname Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) / Fax: (597) Website: Inleiding pag Organisatie voor het muziekauteursrecht pag Veel voorkomende vragen pag De SASUR tarieven pag Tot slot pag Tarieven voor organisatoren van evenementen pag. 7 I. Algemene voorwaarden pag

2 1. Inleiding Over geestelijk eigendom Er zijn mensen die muziek maken, terwijl u nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers) blijven vaak verscholen, onhoorbaar achter de artiesten die hun werk uitvoeren. Toch, de muziek waar u van geniet is het eigendom van die componisten en tekstschrijvers. Zij zijn de makers. Een compositie of liedtekst is het geestelijk eigendom van de maker ervan. Daarom moet die muziekauteur eerst toestemming geven als iemand anders het werk wil lenen om het aan anderen te laten horen. Zo vreemd is dat niet. Je leent ook iemands auto pas als je daarvoor toestemming krijgt van de eigenaar en eventueel iets hebt geregeld voor de benzinekosten. Wat geldt voor materieel eigendom, geldt net zo goed voor geestelijk eigendom: willen we het gebruiken, dan is daarvoor toestemming van de eigenaar nodig. En wordt die toestemming gegund, dan hoort de eigenaar daarvoor een financiële vergoeding te krijgen. Muziekauteurs en -uitgevers hebben recht op een vergoeding als er sprake is van openbaar maken of verveelvoudiging van hun werk. De Wet Auteursrecht 1913 Artikel 1 van de Wet Auteursrecht, die dateert uit 1913 en laatstelijk gewijzigd in 1981, luidt: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Nadere uitleg: Rechtverkrijgende is een ander aan wie de auteurs hun auteursrecht (geheel of gedeeltelijk) kunnen overdragen. Die ander kan een auteursrechtenorganisatie zijn. De Stichting Auteursrechten Suriname is zo een organisatie. Openbaar te maken betekent voor auteurs dat zij het alleenrecht hebben hun werk in het openbaar ten gehore te brengen. Als anderen het werk ten gehore brengen mag dat dus niet zonder de toestemming van de muziekauteurs. Dat geldt bijvoorbeeld ook als een zendgemachtigde het werk voor radio of televisie wil uitzenden. Als anderen het werk willen vastleggen en/of verveelvoudigen is daarvoor eveneens toestemming nodig van de muziekauteurs. Ook daarop hebben auteurs het alleenrecht. Het gaat dan om beeld- en geluidsdragers (bijv. videocassette, Compact Disc of DVD)in bladmuziek. Behoudens beperkingen bij de wet gesteld. In sommige gevallen geldt het recht niet, bijvoorbeeld bij een bepaald gebruik van het werk in het onderwijs. Bovendien is auteursrecht niet eeuwigdurend. 2. Organisatie voor het muziekauteursrecht Voor het gebruik van muziekwerken is dus toestemming nodig van de desbetreffende muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers). Als die toestemming er is, moeten die muziekauteurs betaald worden als hun werk wordt uitgevoerd/vastgelegd. Dat 2 11

3 door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf in persoon jegens SASUR verbindt terzake de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is. 2) Blijft de muziekgebruiker in gebreke om op een van de bovengenoemde wijzen zekerheid te stellen dan kan SASUR - onverminderd alle andere tot haar beschikking staande rechten en weren - de toestemming tot muziekgebruik opschorten of opzeggen. 13. SASUR is gerechtigd eenmaal per jaar op kosten van de wederpartij waarmerking door een accountant te verlangen van de door de wederpartij verstrekte gegevens op grond waarvan de muziekauteursrechten zijn berekend. Indien SASUR meermalen per jaar controle verlangt komen deze kosten voor rekening van SASUR, tenzij blijkt dat er sprake is van onjuiste of onvolledige opgaven. Dan komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. 14. Geschillen Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop die onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SASUR, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. 15. Slotbepaling Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de SASUR en de muziekgebruiker. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, niet voorziet of tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen partijen in gemeen overleg treden teneinde tot een oplossing te geraken, onverminderd de aan SASUR toekomende rechten krachtens overeenkomst of wet. Kanttekeningen staat in de Auteurswet. Het is een heel gedoe voor de muziekauteurs om uit te zoeken wat er met hun werken is gebeurd. Wie heeft het gebruikt; wat is er gebruikt; waar is het gebruikt; wanneer is het gebruikt en hoe zijn de werken van de muziekauteurs gebruikt? Daarom is er een organisatie opgericht die dat namens de muziekauteurs doet; de Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR). In de volksmond heet deze SASUR en is gevestigd te Paramaribo. Muziekauteurs kunnen bij SASUR aankloppen als hun werk in het openbaar wordt uitgevoerd en of wordt vastgelegd/ verveelvoudigd op beeld- en geluidsdragers. Het wereld- muziekrepertoire SASUR stelt de muziekgebruiker in de gelegenheid een keuze te maken uit miljoenen muziekwerken, geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers van wie zij de belangen behartigt. De buitenlandse zusterorganisaties van SASUR doen in hun thuismarkten hetzelfde. Door een overeenkomst te sluiten met SASUR krijgt de muziekgebruiker het recht om dit omvangrijke wereldrepertoire in het openbaar ten gehore te brengen of te verveelvoudigen, mits hij of zij daarvoor een vergoeding betaalt. Deze vergoeding wordt door SASUR uitgekeerd aan de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. SASUR houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar (uitvoeringsrechten). Daarbij moet gedacht worden aan: concerten en andere liveuitvoeringen; uitzendingen via radio en televisie; CD s die gedraaid worden, achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels en bedrijfsruimten. Kortom, elke manier van het ten gehore brengen van muziek, met uitzondering van het gebruik in huiselijke kring en sommige vormen van gebruik door het onderwijs. Wanneer een werk in het openbaar gebruikt wordt, is daar altijd toestemming voor nodig van muziekauteurs en/of -uitgevers. Als die zijn aangesloten bij SASUR (en het auteursrecht hebben overgedragen) dan is het SASUR die al dan niet toestemming geeft. Vrijwel altijd wordt die toestemming verleend als de gebruiker bereid is om te betalen. Het wordt wat omslachtig als SASUR voor iedere uitvoering afzonderlijk een regeling moet treffen. Daarom sluit SASUR zo mogelijk ook langlopende contracten af met (overkoepelende organisaties van) muziekgebruikers. Dat is het geval met de omroepstations voor de landelijke omroepen; met commerciële zenders; met andere exploitanten voor doorgifte van (buitenlandse) programma s; met grootwinkelbedrijven; Horeca ondernemingen voor de bij haar aangesloten leden; met individuele bedrijven en met nog vele andere. In totaal gaat het om honderden bedrijven die door SASUR ervan overtuigd worden dat het betalen van auteursrechten een rechtvaardige zaak is. De bedragen die SASUR incasseert, worden verdeeld onder de rechthebbenden (componisten, tekstschrijvers, erfgenamen etc.) van de gebruikte muziek. Dit gebeurt evenredig aan het gebruik en aan wat er voor dit gebruik is betaald. Hoe gaat dat nu precies in z n werk? Er is een puntensysteem dat de muziekwerken waardeert naar tijdsduur. De opbrengst die in een bepaalde muzieksector is geïncasseerd, wordt verdeeld over de verschillende rechthebbenden. Dat wil zeggen dat een bedrag dat SASUR bijvoorbeeld van het omroepstation ontvangt op basis van exacte programmaopgaven, uitsluitend verdeeld wordt onder de rechthebbenden van muziek die via de publieke omroepen is uitgezonden. De technische term voor deze verdeling is 10 3

4 repartitie. Repartitie is dus de verdeling van het incasso (binnengekomen bedragen) onder de rechthebbenden van de uitgevoerde werken. Om even een beeld te geven: er zijn bij SASUR ruim twee miljoen muziekwerken bekend. Dat betekent dat het aantal rechthebbenden ook zeer groot is. Na incasso en repartitie volgt de afrekening. Die afrekening vindt een aantal malen per jaar plaats aan rechthebbenden die met SASUR (of één van de buitenlandse organisaties) een exploitatiecontract hebben gesloten. SASUR houdt zich ook bezig met het verlenen van toestemming en het incasseren van vergoedingen voor het gebruik van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals CD, DVD, CD-Rom, audiocassettes, geluidsspoor van films en commercials, videocassettes en MIDI-files (mechanische reproductie-rechten). De incasso van SASUR bij deze zullen plaats vinden bij platenmaatschappijen, producenten van in eigen beheer uitgebrachte geluidsdragers, producenten van audiovisuele producties, achtergrond muziekproducenten en importeurs van uit het buitenland afkomstige geluidsdragers. De klantenkring bij deze zal kleiner zijn dan die van de uitvoeringsrechten en daardoor overzichtelijker. Ook het afrekeningsproces is eenvoudiger van opzet. Net als bij de exploitatie van uitvoeringsrechten zal SASUR de geïncasseerde gelden verdelen onder de rechthebbenden van de mechanische reproductierechten. Hierbij worden de bedragen die voor een bepaalde beeld- of geluidsdrager zijn binnengekomen verdeeld worden onder de rechthebbenden van de werken die op die drager staan. 3. Veel voorkomende vragen Zijn wij verplicht aan SASUR te betalen? Ja, u bent verplicht om te betalen en u dient vooraf over een toestemming van SASUR voor het muziekgebruik te beschikken. Sinds 1913 is in Suriname namelijk de Wet Auteursrecht van kracht en is iedereen die in het openbaar muziek ten gehore brengt (of laat brengen) rechten verschuldigd. Wij gebruiken alleen buitenlandse muziek, nooit Surinaamse, moeten wij dan wel aan SASUR betalen? Ja, in vrijwel alle landen zijn er auteursrechtorganisaties zoals SASUR en tussen deze organisaties bestaan contracten. SASUR zorgt ervoor dat het geld dat bijvoorbeeld aan buitenlandse tekstschrijvers toekomt, ook daadwerkelijk naar die buitenlandse organisatie wordt overgemaakt. Aan de andere kant is het zo dat voor Surinaamse muziek dat in het buitenland wordt gebruikt ook aan SASUR wordt betaald, zodat het via SASUR terecht komt bij de Surinaamse rechthebbenden. Wij hebben al voor een vergunning betaald en ook voor artiesten en vermakelijkheidsbelasting, dan hebben we toch al voor muziek betaald? Nee, u heeft dan nog niet voor muziek betaald. Wel betaalt u bij het organiseren van een publiek evenement voor de vergunning die u van de districtscommissaris krijgt en de belastingen aan de overheid. Aan SASUR daarentegen betaalt u voor gebruik van het repertoire van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Dus, kort gezegd: aan SASUR betaalt u voor de 6. Indien en zodra zich aan de zijde van de muziekgebruiker wijzigingen voordoen met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte gegevens, dient de muziekgebruiker SASUR daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval heeft SASUR het recht de overeengekomen prijs in overeenstemming met haar tarieven aan te passen aan het gewijzigde muziekgebruik. Is de muziekgebruiker in verzuim met deze kennisgeving, dan beschikt hij niet over de voor het gewijzigde muziekgebruik vereiste auteursrechtelijke toestemming van SASUR. 7. Heeft SASUR de medewerking van de muziekgebruiker nodig in verband met de vaststelling van gegevens, op grond waarvan de verdeling van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, dan zal de muziekgebruiker SASUR desgevraagd medewerking verlenen. 8. De muziekgebruiker kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe van SASUR schriftelijk toestemming heeft verkregen. 9. Ingeval de aan SASUR verleende ministeriële toestemming als bedoeld in artikel 30bis van de Wet Auteursrecht 1913 wordt ingetrokken, eindigt de overeenkomst van rechtswege op het tijdstip waarop de intrekking van bedoelde toestemming van kracht wordt. De restitutieregeling vervat in artikel 5, tweede zin, is dan van overeenkomstige toepassing. 10. De door SASUR aan de muziekgebruiker te verlenen toestemming tot gebruik van haar repertoire op grond van de door SASUR gehanteerde tarieven geldt uitsluitend voor uitvoeringen waarbij de muziekwerken ten gehore worden gebracht met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Wet Auteursrecht Indien een muziekwerk dat de muziekgebruiker ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat behelst, of door middel van illegaal vervaardigde en/ of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht, zal de muziekgebruiker op eerste verzoek van SASUR ter zake, de openbaarmaking van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden. 12. Zekerheid 1) De muziekgebruiker verplicht zich door betaling van de verschuldigde vergoeding om op eerste verzoek van SASUR zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens SASUR. De muziekgebruiker kan naar eigen keuze deze zekerheid geven: door een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en op eerste schriftelijk verzoek door SASUR inroepbare bankgarantie te stellen ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf jegens SASUR borg stelt ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel 4 9

5 Algemene Voorwaarden 1. Voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek (verder aangeduid als: muziekgebruik) behorend tot het SASUR repertoire, dient de muziekgebruiker vooraf over de auteursrechtelijke toestemming van SASUR te beschikken. Het enkele feit dat de muziekgebruiker een bedrag aan SASUR betaalt, kan nimmer betekenen dat daardoor toestemming van SASUR is verkregen, omdat de muziekgebruiker deze toestemming slechts kan verkrijgen door met SASUR volgens de voorwaarden een overeenkomst te sluiten. Op de overeenkomst zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden van SASUR alsmede hetgeen is bepaald in het in de overeenkomst genoemde, van toepassing zijnde tarief van SASUR. De tarieven liggen bij SASUR ter inzage. Zij worden op verzoek toegezonden. SASUR verleent de toestemming uitsluitend voor het in de overeenkomst vermelde muziekgebruik. 2. De overeenkomst treedt in werking door tijdige betaling van het verschuldigde bedrag en vangt aan op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze door muziekgebruiker of door SASUR wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van 01 januari van het daaropvolgende jaar. Voor een doorlopende maandovereenkomst voor gebruik van amusementsmuziek geldt echter een opzegtermijn van één kalendermaand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van die tijd. 3. De in de overeenkomst vermelde prijs wordt door SASUR jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig het door het Algemeen Bureau voor de Statistiek te publiceren Consumenten Prijs Indexcijfer alle huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar. 4. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient de prijs voor het muziekgebruik vooruit te worden betaald, steeds binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de muziekgebruiker van rechtswege in verzuim. SASUR heeft het recht dit verschuldigd bedrag alsnog van de muziekgebruiker te vorderen, vermeerderd met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande op de vervaldatum van het geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven bedrag, onverminderd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede die van de rechtskundige raadsman. 5. Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid komt te verkeren van de door SASUR verleende auteursrechtelijke toestemming gebruik te maken, is SASUR niet gehouden tot terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald, tenzij de muziekgebruiker SASUR tijdig schriftelijk van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat geval zal SASUR restitutie verlenen voor iedere, na ontvangst van de kennisgeving niet verstreken, gehele kalendermaand. mensen die de muziek hebben bedacht en aan de overheid betaalt u voor de overige verplichtingen (formaliteiten). Wij hebben een periodieke vergunning om publieke vermakelijkheden te organiseren. Moeten wij dan ook betalen? U dient voor elk gebruik van muziek voor het openbaar publiek toestemming te verkrijgen van SASUR namens de bij haar aangesloten leden. In uw vergunning is nergens opgenomen dat u inbreuk mag plegen op het muziekauteursrecht. Integendeel kan in uw vergunning als voorwaarde staan dat u zich verbindt geen inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden en al het nodige te verrichten om zulks te voorkomen. U bent dus geheel aansprakelijk voor alle gebruikte muziek. Hoe kan ik een licentie van SASUR verkrijgen? Door een licentieovereenkomst met SASUR te sluiten verkrijgt u licentie voor het gebruik van muziek uit haar repertoire. Hiervoor dient u contact op te nemen met SASUR zodat er gezamenlijk nagegaan kan worden in hoeverre gebruik gemaakt zal worden van muziekwerken uit het SASUR- repertoire. Wat kan er gebeuren als ik me niet aanmeldt voor toestemming bij SASUR? Als u muziek ten gehore brengt of laat brengen voor het openbaar publiek zonder dat u toestemming heeft van de auteur of van zijn rechtverkrijgende (SASUR), pleegt u inbreuk op het muziekauteursrecht en kunnen er straf- en/of civielrechtelijke maatregelen tegen u getroffen worden. Tegen wie kan SASUR allemaal maatregelen treffen? Tegen een ieder die inbreuk op het muziekauteursrecht pleegt of laat plegen. In beginsel een ieder die verveelvoudigings- en/of openbaarmakingshandelingen verrichten. Daarnaast kunnen ook degenen die de inbreuk bevorderen of uitlokken aansprakelijk gesteld worden. Ik verhuur mijn ruimte/locatie aan derden die op hun beurt publieke vermakelijkheden organiseren. Maak ik mij ook schuldig aan inbreuk op het recht? U bent medeplichtig in alle illegale handelingen die anderen op uw locatie verrichten. U zou in beginsel, al bij het sluiten van het contract, erop kunnen toezien dat de huurder zich voor de nodige licenties reeds heeft aangemeld bij SASUR. Kunnen ook overheidsinstanties aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen van inbreukplegers? Als een overheidsinstantie en/of een ambtenaar de inbreuk op het muziekauteursrecht bevordert of uitlokt kan zij aansprakelijk gesteld worden. Weliswaar zijn het ook de overheidsinstanties die de wettelijke bepalingen in acht nemen. Zij zullen er alles aan doen om de wetten na te leven en/ of te doen naleven. Welke straffen kunnen aan een inbreukpleger en/of de medeplichtigen opgelegd worden? Bij inbreuk op het muziekauteursrecht is er sprake van overtredingen en/ of misdrijven. De boetes hiervoor kunnen oplopen tot duizenden SRD s en/of een celstraf tot 2 jaren. Ook kunnen er beslagleggingen plaatsvinden. De rechter doet uitspraak bij vonnis. 8 5

6 Beschikt SASUR over de bevoegdheid en de taak om op te treden tegen inbreukplegers? SASUR heeft de bevoegdheid verkregen door middel van de vereiste toestemming van de Minister van Justitie en Politie om als bedrijf te bemiddelen inzake het muziekauteursrecht en heeft tevens de taak om inbreuk op het auteursrecht van de bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op te sporen en de nodige maatregelen daartegen te (doen) treffen. Mogen wij ook achteraf de rechten komen betalen? Als dit overeengekomen is met SASUR, hoeft dit geen probleem te zijn. Komt u zich achteraf aanmelden, dan betaalt u naast de rechten ook de extra gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor de controlewerkzaamheden. Deze kosten kunnen variëren (hoog oplopen). Betalen wij ook voor overleden tekstschrijvers en/of componisten? Ja, na het overlijden van de auteur gaat het auteursrecht over op de erfgenamen en ontvangen zij het geld. In de Wet Auteursrecht 1913 staat dat dit auteursrecht 50 jaar na de dood van de maker (auteur) vervalt. Dat is ook de verklaring waarom veel muziek vrij kan zijn van auteursrecht. Het is bijvoorbeeld al langer dan 50 jaar geleden dat deze auteurs overleden zijn. 4. De SASUR tarieven Muziek kent allerlei toepassingen. Er is muziek waarvoor de liefhebbers speciaal naar een concert of een discotheek gaan. Maar u hoort ook muziek in de supermarkt of in het winkelcentrum en natuurlijk dagelijks via de radio en televisie. Hiervoor bestaan verschillende tarieven. De hoogte van de tarieven variëren, naarmate het belang van het muziekgebruik toe- of afneemt. 5. Tot slot Na het lezen van deze informatie kunt u natuurlijk nog vragen hebben die niet zijn beantwoord. Als u aanvullende informatie wenst, vragen heeft of als u bijvoorbeeld wilt weten hoe de tarieven eruit zien, kunt u contact opnemen met SASUR. Adres: Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo (alleen op afspraak) Tel:(597)436394/ Fax:(597) Website: Tarieven voor organisatoren van evenementen. Waarop is het tarief van toepassing? a. Op uitvoeringen waarbij muziek ten gehore wordt gebracht door één of meer uitvoerende kunstenaars; b. Op uitvoeringen waarbij muziek langs mechanische weg ten gehore wordt gebracht, voor zover het geen achtergrondmuziek betreft; Verklaring van enkele begrippen Recette : het totaal van de bruto- ontvangsten uit entreegelden, exclusief de geldende belastingen. Uitkoopsom: het bruto bedrag, exclusief de geldende belastingen, dat gevraagd wordt door het bureau dat artiesten, musici, kunstenaars, discotheken, drive -in- shows en dergelijke voor optredens boekt; Gages : het totaal van de bruto bedragen inclusief loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of geluidsinstallaties die de organisator van een uitvoering aan musici of anderen voor hun medewerking aan die uitvoering moet betalen. Wat is het algemeen uitgangspunt? Het verschuldigde bedrag wordt vastgesteld op basis van een percentage van de recette. Indien er geen sprake is van een recette of indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom. Het percentage is afhankelijk van het aandeel dat het beschermde wereldrepertoire uitmaakte in het totaalprogramma en wel als volgt: 8% wanneer meer dan 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat; 6% wanneer ten hoogste 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat; 4% wanneer ten hoogste 1/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat. De tarieven zijn exclusief Omzet Belasting (O.B.) Voorbeeld U organiseert een show/evenement van 3 uren. De entreeprijs exclusief belasting bedraagt SRD 12,- per persoon en er komen 1000 bezoekers. U heeft voor deze avond een band met hitparade- repertoire ingehuurd en de gages van de musici bedragen in totaal SRD 6.000,-. De totale netto- recette bedraagt nu: 1000 X SRD 12,- = SRD ,- De vergoeding voor deze avond is: 8% van SRD 12000,- = SRD 960,- wanneer er langer dan 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt. 6% van SRD 12000,- = SRD 720,- wanneer er tussen 1 en 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt. 4% van SRD 12000,- = SRD 480,- wanneer er ten hoogste 1 uur beschermde muziek gebruikt wordt. 6 7

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Muziekgebruik en Buma

Muziekgebruik en Buma Muziekgebruik en Buma Informatie Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t (023) 799 79 99 f (023) 799 77 77 e info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma is de auteursrechtorganisatie

Nadere informatie

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016

Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2016 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen.

Voor de verklaring van begrippen verwijzen wij naar de tariefbepalingen. Het Algemeen Tarief Muziekgebruik 2017 Het Algemeen Tarief Muziekgebruik is van toepassing op Muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) en/of door middel van

Nadere informatie

Muziekgebruik algemeen

Muziekgebruik algemeen Muziekgebruik algemeen Informatie en tarief 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt:

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt: Het Tarief Amusementsmuziek Welzijn is van toepassing op het gebruik van Amusementsmuziek. Denk daarbij aan muziek die wordt verzorgd door een live band of dj. Het muziekgebruik vindt daarbij plaats in

Nadere informatie

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter Welzijnswerk Informatie en tarieven 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt:

Het percentage is afhankelijk van het aandeel beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het totaalprogramma en wel als volgt: Het Tarief Amusementsmuziek Horeca is van toepassing op het gebruik van Amusementsmuziek. Denk daarbij aan muziek die wordt verzorgd door een live band of dj. Het muziekgebruik vindt daarbij plaats in

Nadere informatie

*Voor iedere 1600 m2 of gedeelte daar van méér dan 1600 m2 voor categorie A een opslag van 217,46 en voor categorie B een opslag van 108,74.

*Voor iedere 1600 m2 of gedeelte daar van méér dan 1600 m2 voor categorie A een opslag van 217,46 en voor categorie B een opslag van 108,74. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek is van toepassing op elke vorm van Achtergrondmuziek die door middel van Geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht, tenzij een Speciaal Tarief Achtergrondmuziek

Nadere informatie

Mechanische achtergrondmuziek

Mechanische achtergrondmuziek Mechanische achtergrondmuziek Informatie en tarief 2004 BUM.413.0104/08 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET

ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET ALGEMENE VOORWAARDEN RTV ZENDER (BEDRIJFSMATIG EN NIET-BEDRIJFSMATIG) EN ACHTERGRONDMUZIEK OP INTERNET Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Muziekwerken: muziekwerken

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Datarichtlijn Stichting Datarechten

Datarichtlijn Stichting Datarechten Datarichtlijn Stichting Datarechten Houdende de voorwaarden voor Algemene Licenties OVERWEGENDE DAT a. Stichting Datarechten heeft ten doel het bestrijden van inbreuk op privacy en de onrechtmatige exploitatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Producties In Eigen Beheer

Producties In Eigen Beheer Producties In Eigen Beheer Informatie en tarieven 2010 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag. 4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen;

dat de Producent voor het ten gehore brengen van muziekwerken een afzonderlijke regeling met BUMA heeft getroffen; Kiosk versie Overeenkomst vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Producent, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd

Nadere informatie

Muziekuitgave overeenkomst

Muziekuitgave overeenkomst Muziekuitgave overeenkomst De ondergetekenden: Componist/Tekstdichter Naam Straat Postcode en woonplaats Pseudoniem Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur" en de Uitgever Naam :....................

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9 Tot slot Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9.1 Algemene voorwaarden Met het verschijnen van deze tarievenbrochure vervallen onze voorgaande tarieven. Alle vermelde vergoedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2007 STM.411.0107/12 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Tarieven per 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 04 2. Het muziekauteursrecht 2.1 Over geestelijk eigendom 05 2.2 De Nederlandse Auteurswet 05 3. Auteursrechtenorganisaties 3.1

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Algemene Voorwaarden Eezy B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32143058. 1.2 Eezy B.V. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is.

7. Onder oppervlakte wordt verstaan de bruto-oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is. Buma Achtergrondmuziek Horeca 2. Het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca is van toepassing op muziekgebruik dat bestaat uit het ten gehore brengen van achtergrondmuziek door middel van geluidsapparatuur,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLANK PENSIOENAIRS Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 26 september 2011

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VCA

Algemene Voorwaarden VCA Algemene Voorwaarden VCA 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen een lid van de VCA, hierna te noemen het lid, en een (mogelijke)

Nadere informatie