Muziekgebruik bij evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Muziekgebruik bij evenementen"

Transcriptie

1 Stichting Auteursrechten Suriname De auteursrechtenorganisatie van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) / Fax:(597) Website: Muziekgebruik bij evenementen Inhoudsopgave: Stichting Auteursrechten Suriname Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) / Fax: (597) Website: Inleiding pag Organisatie voor het muziekauteursrecht pag Veel voorkomende vragen pag De SASUR tarieven pag Tot slot pag Tarieven voor organisatoren van evenementen pag. 7 I. Algemene voorwaarden pag

2 1. Inleiding Over geestelijk eigendom Er zijn mensen die muziek maken, terwijl u nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers) blijven vaak verscholen, onhoorbaar achter de artiesten die hun werk uitvoeren. Toch, de muziek waar u van geniet is het eigendom van die componisten en tekstschrijvers. Zij zijn de makers. Een compositie of liedtekst is het geestelijk eigendom van de maker ervan. Daarom moet die muziekauteur eerst toestemming geven als iemand anders het werk wil lenen om het aan anderen te laten horen. Zo vreemd is dat niet. Je leent ook iemands auto pas als je daarvoor toestemming krijgt van de eigenaar en eventueel iets hebt geregeld voor de benzinekosten. Wat geldt voor materieel eigendom, geldt net zo goed voor geestelijk eigendom: willen we het gebruiken, dan is daarvoor toestemming van de eigenaar nodig. En wordt die toestemming gegund, dan hoort de eigenaar daarvoor een financiële vergoeding te krijgen. Muziekauteurs en -uitgevers hebben recht op een vergoeding als er sprake is van openbaar maken of verveelvoudiging van hun werk. De Wet Auteursrecht 1913 Artikel 1 van de Wet Auteursrecht, die dateert uit 1913 en laatstelijk gewijzigd in 1981, luidt: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Nadere uitleg: Rechtverkrijgende is een ander aan wie de auteurs hun auteursrecht (geheel of gedeeltelijk) kunnen overdragen. Die ander kan een auteursrechtenorganisatie zijn. De Stichting Auteursrechten Suriname is zo een organisatie. Openbaar te maken betekent voor auteurs dat zij het alleenrecht hebben hun werk in het openbaar ten gehore te brengen. Als anderen het werk ten gehore brengen mag dat dus niet zonder de toestemming van de muziekauteurs. Dat geldt bijvoorbeeld ook als een zendgemachtigde het werk voor radio of televisie wil uitzenden. Als anderen het werk willen vastleggen en/of verveelvoudigen is daarvoor eveneens toestemming nodig van de muziekauteurs. Ook daarop hebben auteurs het alleenrecht. Het gaat dan om beeld- en geluidsdragers (bijv. videocassette, Compact Disc of DVD)in bladmuziek. Behoudens beperkingen bij de wet gesteld. In sommige gevallen geldt het recht niet, bijvoorbeeld bij een bepaald gebruik van het werk in het onderwijs. Bovendien is auteursrecht niet eeuwigdurend. 2. Organisatie voor het muziekauteursrecht Voor het gebruik van muziekwerken is dus toestemming nodig van de desbetreffende muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers). Als die toestemming er is, moeten die muziekauteurs betaald worden als hun werk wordt uitgevoerd/vastgelegd. Dat 2 11

3 door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf in persoon jegens SASUR verbindt terzake de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is. 2) Blijft de muziekgebruiker in gebreke om op een van de bovengenoemde wijzen zekerheid te stellen dan kan SASUR - onverminderd alle andere tot haar beschikking staande rechten en weren - de toestemming tot muziekgebruik opschorten of opzeggen. 13. SASUR is gerechtigd eenmaal per jaar op kosten van de wederpartij waarmerking door een accountant te verlangen van de door de wederpartij verstrekte gegevens op grond waarvan de muziekauteursrechten zijn berekend. Indien SASUR meermalen per jaar controle verlangt komen deze kosten voor rekening van SASUR, tenzij blijkt dat er sprake is van onjuiste of onvolledige opgaven. Dan komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. 14. Geschillen Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop die onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SASUR, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. 15. Slotbepaling Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de SASUR en de muziekgebruiker. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, niet voorziet of tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen partijen in gemeen overleg treden teneinde tot een oplossing te geraken, onverminderd de aan SASUR toekomende rechten krachtens overeenkomst of wet. Kanttekeningen staat in de Auteurswet. Het is een heel gedoe voor de muziekauteurs om uit te zoeken wat er met hun werken is gebeurd. Wie heeft het gebruikt; wat is er gebruikt; waar is het gebruikt; wanneer is het gebruikt en hoe zijn de werken van de muziekauteurs gebruikt? Daarom is er een organisatie opgericht die dat namens de muziekauteurs doet; de Stichting Auteursrechten Suriname (SASUR). In de volksmond heet deze SASUR en is gevestigd te Paramaribo. Muziekauteurs kunnen bij SASUR aankloppen als hun werk in het openbaar wordt uitgevoerd en of wordt vastgelegd/ verveelvoudigd op beeld- en geluidsdragers. Het wereld- muziekrepertoire SASUR stelt de muziekgebruiker in de gelegenheid een keuze te maken uit miljoenen muziekwerken, geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers van wie zij de belangen behartigt. De buitenlandse zusterorganisaties van SASUR doen in hun thuismarkten hetzelfde. Door een overeenkomst te sluiten met SASUR krijgt de muziekgebruiker het recht om dit omvangrijke wereldrepertoire in het openbaar ten gehore te brengen of te verveelvoudigen, mits hij of zij daarvoor een vergoeding betaalt. Deze vergoeding wordt door SASUR uitgekeerd aan de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. SASUR houdt zich bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar (uitvoeringsrechten). Daarbij moet gedacht worden aan: concerten en andere liveuitvoeringen; uitzendingen via radio en televisie; CD s die gedraaid worden, achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels en bedrijfsruimten. Kortom, elke manier van het ten gehore brengen van muziek, met uitzondering van het gebruik in huiselijke kring en sommige vormen van gebruik door het onderwijs. Wanneer een werk in het openbaar gebruikt wordt, is daar altijd toestemming voor nodig van muziekauteurs en/of -uitgevers. Als die zijn aangesloten bij SASUR (en het auteursrecht hebben overgedragen) dan is het SASUR die al dan niet toestemming geeft. Vrijwel altijd wordt die toestemming verleend als de gebruiker bereid is om te betalen. Het wordt wat omslachtig als SASUR voor iedere uitvoering afzonderlijk een regeling moet treffen. Daarom sluit SASUR zo mogelijk ook langlopende contracten af met (overkoepelende organisaties van) muziekgebruikers. Dat is het geval met de omroepstations voor de landelijke omroepen; met commerciële zenders; met andere exploitanten voor doorgifte van (buitenlandse) programma s; met grootwinkelbedrijven; Horeca ondernemingen voor de bij haar aangesloten leden; met individuele bedrijven en met nog vele andere. In totaal gaat het om honderden bedrijven die door SASUR ervan overtuigd worden dat het betalen van auteursrechten een rechtvaardige zaak is. De bedragen die SASUR incasseert, worden verdeeld onder de rechthebbenden (componisten, tekstschrijvers, erfgenamen etc.) van de gebruikte muziek. Dit gebeurt evenredig aan het gebruik en aan wat er voor dit gebruik is betaald. Hoe gaat dat nu precies in z n werk? Er is een puntensysteem dat de muziekwerken waardeert naar tijdsduur. De opbrengst die in een bepaalde muzieksector is geïncasseerd, wordt verdeeld over de verschillende rechthebbenden. Dat wil zeggen dat een bedrag dat SASUR bijvoorbeeld van het omroepstation ontvangt op basis van exacte programmaopgaven, uitsluitend verdeeld wordt onder de rechthebbenden van muziek die via de publieke omroepen is uitgezonden. De technische term voor deze verdeling is 10 3

4 repartitie. Repartitie is dus de verdeling van het incasso (binnengekomen bedragen) onder de rechthebbenden van de uitgevoerde werken. Om even een beeld te geven: er zijn bij SASUR ruim twee miljoen muziekwerken bekend. Dat betekent dat het aantal rechthebbenden ook zeer groot is. Na incasso en repartitie volgt de afrekening. Die afrekening vindt een aantal malen per jaar plaats aan rechthebbenden die met SASUR (of één van de buitenlandse organisaties) een exploitatiecontract hebben gesloten. SASUR houdt zich ook bezig met het verlenen van toestemming en het incasseren van vergoedingen voor het gebruik van muziekwerken op beeld- en geluidsdragers zoals CD, DVD, CD-Rom, audiocassettes, geluidsspoor van films en commercials, videocassettes en MIDI-files (mechanische reproductie-rechten). De incasso van SASUR bij deze zullen plaats vinden bij platenmaatschappijen, producenten van in eigen beheer uitgebrachte geluidsdragers, producenten van audiovisuele producties, achtergrond muziekproducenten en importeurs van uit het buitenland afkomstige geluidsdragers. De klantenkring bij deze zal kleiner zijn dan die van de uitvoeringsrechten en daardoor overzichtelijker. Ook het afrekeningsproces is eenvoudiger van opzet. Net als bij de exploitatie van uitvoeringsrechten zal SASUR de geïncasseerde gelden verdelen onder de rechthebbenden van de mechanische reproductierechten. Hierbij worden de bedragen die voor een bepaalde beeld- of geluidsdrager zijn binnengekomen verdeeld worden onder de rechthebbenden van de werken die op die drager staan. 3. Veel voorkomende vragen Zijn wij verplicht aan SASUR te betalen? Ja, u bent verplicht om te betalen en u dient vooraf over een toestemming van SASUR voor het muziekgebruik te beschikken. Sinds 1913 is in Suriname namelijk de Wet Auteursrecht van kracht en is iedereen die in het openbaar muziek ten gehore brengt (of laat brengen) rechten verschuldigd. Wij gebruiken alleen buitenlandse muziek, nooit Surinaamse, moeten wij dan wel aan SASUR betalen? Ja, in vrijwel alle landen zijn er auteursrechtorganisaties zoals SASUR en tussen deze organisaties bestaan contracten. SASUR zorgt ervoor dat het geld dat bijvoorbeeld aan buitenlandse tekstschrijvers toekomt, ook daadwerkelijk naar die buitenlandse organisatie wordt overgemaakt. Aan de andere kant is het zo dat voor Surinaamse muziek dat in het buitenland wordt gebruikt ook aan SASUR wordt betaald, zodat het via SASUR terecht komt bij de Surinaamse rechthebbenden. Wij hebben al voor een vergunning betaald en ook voor artiesten en vermakelijkheidsbelasting, dan hebben we toch al voor muziek betaald? Nee, u heeft dan nog niet voor muziek betaald. Wel betaalt u bij het organiseren van een publiek evenement voor de vergunning die u van de districtscommissaris krijgt en de belastingen aan de overheid. Aan SASUR daarentegen betaalt u voor gebruik van het repertoire van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Dus, kort gezegd: aan SASUR betaalt u voor de 6. Indien en zodra zich aan de zijde van de muziekgebruiker wijzigingen voordoen met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte gegevens, dient de muziekgebruiker SASUR daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval heeft SASUR het recht de overeengekomen prijs in overeenstemming met haar tarieven aan te passen aan het gewijzigde muziekgebruik. Is de muziekgebruiker in verzuim met deze kennisgeving, dan beschikt hij niet over de voor het gewijzigde muziekgebruik vereiste auteursrechtelijke toestemming van SASUR. 7. Heeft SASUR de medewerking van de muziekgebruiker nodig in verband met de vaststelling van gegevens, op grond waarvan de verdeling van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, dan zal de muziekgebruiker SASUR desgevraagd medewerking verlenen. 8. De muziekgebruiker kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe van SASUR schriftelijk toestemming heeft verkregen. 9. Ingeval de aan SASUR verleende ministeriële toestemming als bedoeld in artikel 30bis van de Wet Auteursrecht 1913 wordt ingetrokken, eindigt de overeenkomst van rechtswege op het tijdstip waarop de intrekking van bedoelde toestemming van kracht wordt. De restitutieregeling vervat in artikel 5, tweede zin, is dan van overeenkomstige toepassing. 10. De door SASUR aan de muziekgebruiker te verlenen toestemming tot gebruik van haar repertoire op grond van de door SASUR gehanteerde tarieven geldt uitsluitend voor uitvoeringen waarbij de muziekwerken ten gehore worden gebracht met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Wet Auteursrecht Indien een muziekwerk dat de muziekgebruiker ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat behelst, of door middel van illegaal vervaardigde en/ of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht, zal de muziekgebruiker op eerste verzoek van SASUR ter zake, de openbaarmaking van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden. 12. Zekerheid 1) De muziekgebruiker verplicht zich door betaling van de verschuldigde vergoeding om op eerste verzoek van SASUR zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens SASUR. De muziekgebruiker kan naar eigen keuze deze zekerheid geven: door een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en op eerste schriftelijk verzoek door SASUR inroepbare bankgarantie te stellen ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf jegens SASUR borg stelt ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel 4 9

5 Algemene Voorwaarden 1. Voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek (verder aangeduid als: muziekgebruik) behorend tot het SASUR repertoire, dient de muziekgebruiker vooraf over de auteursrechtelijke toestemming van SASUR te beschikken. Het enkele feit dat de muziekgebruiker een bedrag aan SASUR betaalt, kan nimmer betekenen dat daardoor toestemming van SASUR is verkregen, omdat de muziekgebruiker deze toestemming slechts kan verkrijgen door met SASUR volgens de voorwaarden een overeenkomst te sluiten. Op de overeenkomst zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden van SASUR alsmede hetgeen is bepaald in het in de overeenkomst genoemde, van toepassing zijnde tarief van SASUR. De tarieven liggen bij SASUR ter inzage. Zij worden op verzoek toegezonden. SASUR verleent de toestemming uitsluitend voor het in de overeenkomst vermelde muziekgebruik. 2. De overeenkomst treedt in werking door tijdige betaling van het verschuldigde bedrag en vangt aan op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze door muziekgebruiker of door SASUR wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van 01 januari van het daaropvolgende jaar. Voor een doorlopende maandovereenkomst voor gebruik van amusementsmuziek geldt echter een opzegtermijn van één kalendermaand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van die tijd. 3. De in de overeenkomst vermelde prijs wordt door SASUR jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig het door het Algemeen Bureau voor de Statistiek te publiceren Consumenten Prijs Indexcijfer alle huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar. 4. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient de prijs voor het muziekgebruik vooruit te worden betaald, steeds binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de muziekgebruiker van rechtswege in verzuim. SASUR heeft het recht dit verschuldigd bedrag alsnog van de muziekgebruiker te vorderen, vermeerderd met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande op de vervaldatum van het geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven bedrag, onverminderd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede die van de rechtskundige raadsman. 5. Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid komt te verkeren van de door SASUR verleende auteursrechtelijke toestemming gebruik te maken, is SASUR niet gehouden tot terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald, tenzij de muziekgebruiker SASUR tijdig schriftelijk van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat geval zal SASUR restitutie verlenen voor iedere, na ontvangst van de kennisgeving niet verstreken, gehele kalendermaand. mensen die de muziek hebben bedacht en aan de overheid betaalt u voor de overige verplichtingen (formaliteiten). Wij hebben een periodieke vergunning om publieke vermakelijkheden te organiseren. Moeten wij dan ook betalen? U dient voor elk gebruik van muziek voor het openbaar publiek toestemming te verkrijgen van SASUR namens de bij haar aangesloten leden. In uw vergunning is nergens opgenomen dat u inbreuk mag plegen op het muziekauteursrecht. Integendeel kan in uw vergunning als voorwaarde staan dat u zich verbindt geen inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden en al het nodige te verrichten om zulks te voorkomen. U bent dus geheel aansprakelijk voor alle gebruikte muziek. Hoe kan ik een licentie van SASUR verkrijgen? Door een licentieovereenkomst met SASUR te sluiten verkrijgt u licentie voor het gebruik van muziek uit haar repertoire. Hiervoor dient u contact op te nemen met SASUR zodat er gezamenlijk nagegaan kan worden in hoeverre gebruik gemaakt zal worden van muziekwerken uit het SASUR- repertoire. Wat kan er gebeuren als ik me niet aanmeldt voor toestemming bij SASUR? Als u muziek ten gehore brengt of laat brengen voor het openbaar publiek zonder dat u toestemming heeft van de auteur of van zijn rechtverkrijgende (SASUR), pleegt u inbreuk op het muziekauteursrecht en kunnen er straf- en/of civielrechtelijke maatregelen tegen u getroffen worden. Tegen wie kan SASUR allemaal maatregelen treffen? Tegen een ieder die inbreuk op het muziekauteursrecht pleegt of laat plegen. In beginsel een ieder die verveelvoudigings- en/of openbaarmakingshandelingen verrichten. Daarnaast kunnen ook degenen die de inbreuk bevorderen of uitlokken aansprakelijk gesteld worden. Ik verhuur mijn ruimte/locatie aan derden die op hun beurt publieke vermakelijkheden organiseren. Maak ik mij ook schuldig aan inbreuk op het recht? U bent medeplichtig in alle illegale handelingen die anderen op uw locatie verrichten. U zou in beginsel, al bij het sluiten van het contract, erop kunnen toezien dat de huurder zich voor de nodige licenties reeds heeft aangemeld bij SASUR. Kunnen ook overheidsinstanties aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen van inbreukplegers? Als een overheidsinstantie en/of een ambtenaar de inbreuk op het muziekauteursrecht bevordert of uitlokt kan zij aansprakelijk gesteld worden. Weliswaar zijn het ook de overheidsinstanties die de wettelijke bepalingen in acht nemen. Zij zullen er alles aan doen om de wetten na te leven en/ of te doen naleven. Welke straffen kunnen aan een inbreukpleger en/of de medeplichtigen opgelegd worden? Bij inbreuk op het muziekauteursrecht is er sprake van overtredingen en/ of misdrijven. De boetes hiervoor kunnen oplopen tot duizenden SRD s en/of een celstraf tot 2 jaren. Ook kunnen er beslagleggingen plaatsvinden. De rechter doet uitspraak bij vonnis. 8 5

6 Beschikt SASUR over de bevoegdheid en de taak om op te treden tegen inbreukplegers? SASUR heeft de bevoegdheid verkregen door middel van de vereiste toestemming van de Minister van Justitie en Politie om als bedrijf te bemiddelen inzake het muziekauteursrecht en heeft tevens de taak om inbreuk op het auteursrecht van de bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op te sporen en de nodige maatregelen daartegen te (doen) treffen. Mogen wij ook achteraf de rechten komen betalen? Als dit overeengekomen is met SASUR, hoeft dit geen probleem te zijn. Komt u zich achteraf aanmelden, dan betaalt u naast de rechten ook de extra gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor de controlewerkzaamheden. Deze kosten kunnen variëren (hoog oplopen). Betalen wij ook voor overleden tekstschrijvers en/of componisten? Ja, na het overlijden van de auteur gaat het auteursrecht over op de erfgenamen en ontvangen zij het geld. In de Wet Auteursrecht 1913 staat dat dit auteursrecht 50 jaar na de dood van de maker (auteur) vervalt. Dat is ook de verklaring waarom veel muziek vrij kan zijn van auteursrecht. Het is bijvoorbeeld al langer dan 50 jaar geleden dat deze auteurs overleden zijn. 4. De SASUR tarieven Muziek kent allerlei toepassingen. Er is muziek waarvoor de liefhebbers speciaal naar een concert of een discotheek gaan. Maar u hoort ook muziek in de supermarkt of in het winkelcentrum en natuurlijk dagelijks via de radio en televisie. Hiervoor bestaan verschillende tarieven. De hoogte van de tarieven variëren, naarmate het belang van het muziekgebruik toe- of afneemt. 5. Tot slot Na het lezen van deze informatie kunt u natuurlijk nog vragen hebben die niet zijn beantwoord. Als u aanvullende informatie wenst, vragen heeft of als u bijvoorbeeld wilt weten hoe de tarieven eruit zien, kunt u contact opnemen met SASUR. Adres: Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo (alleen op afspraak) Tel:(597)436394/ Fax:(597) Website:www.sasur.org Tarieven voor organisatoren van evenementen. Waarop is het tarief van toepassing? a. Op uitvoeringen waarbij muziek ten gehore wordt gebracht door één of meer uitvoerende kunstenaars; b. Op uitvoeringen waarbij muziek langs mechanische weg ten gehore wordt gebracht, voor zover het geen achtergrondmuziek betreft; Verklaring van enkele begrippen Recette : het totaal van de bruto- ontvangsten uit entreegelden, exclusief de geldende belastingen. Uitkoopsom: het bruto bedrag, exclusief de geldende belastingen, dat gevraagd wordt door het bureau dat artiesten, musici, kunstenaars, discotheken, drive -in- shows en dergelijke voor optredens boekt; Gages : het totaal van de bruto bedragen inclusief loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of geluidsinstallaties die de organisator van een uitvoering aan musici of anderen voor hun medewerking aan die uitvoering moet betalen. Wat is het algemeen uitgangspunt? Het verschuldigde bedrag wordt vastgesteld op basis van een percentage van de recette. Indien er geen sprake is van een recette of indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom. Het percentage is afhankelijk van het aandeel dat het beschermde wereldrepertoire uitmaakte in het totaalprogramma en wel als volgt: 8% wanneer meer dan 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat; 6% wanneer ten hoogste 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat; 4% wanneer ten hoogste 1/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat. De tarieven zijn exclusief Omzet Belasting (O.B.) Voorbeeld U organiseert een show/evenement van 3 uren. De entreeprijs exclusief belasting bedraagt SRD 12,- per persoon en er komen 1000 bezoekers. U heeft voor deze avond een band met hitparade- repertoire ingehuurd en de gages van de musici bedragen in totaal SRD 6.000,-. De totale netto- recette bedraagt nu: 1000 X SRD 12,- = SRD ,- De vergoeding voor deze avond is: 8% van SRD 12000,- = SRD 960,- wanneer er langer dan 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt. 6% van SRD 12000,- = SRD 720,- wanneer er tussen 1 en 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt. 4% van SRD 12000,- = SRD 480,- wanneer er ten hoogste 1 uur beschermde muziek gebruikt wordt. 6 7

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

Repartitiereglement van

Repartitiereglement van Repartitiereglement van de Vereniging Buma als bedoeld in artikel 29, lid3 van de stauten van de Vereniging Buma, laatstelijk gewijzigd op de ledenvergadering van 16 mei 2012. Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Auteursrecht. Voor musici, dansers en acteurs

Auteursrecht. Voor musici, dansers en acteurs Auteursrecht Voor musici, dansers en acteurs I N H O U D S O P G A V E Inleiding 3 Historie 3 De auteurswet 4 1. Uitsluitend recht 5 2. Het werk 6 3. De maker 7 4. Rechtverkrijgenden 9 5. Het openbaar

Nadere informatie

2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk 2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 1 juli 2004, als herziene versie van het per 1 juli 2002 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Exploitatiecontract NV/BV

Exploitatiecontract NV/BV Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl IBAN NL41 ABNA 0433 0148 06 BIC ABNANL2A BTW nr. NL002560823B01 KvK Amsterdam:

Nadere informatie

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen

B.3 Kaartsysteemabonnementen. B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken. B.5 Losbladige uitgaven. B.6 Studentenkortingen op tijdschriftabonnementen Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPRINGER MEDIA B.V. B.3 Kaartsysteemabonnementen B.4 Abonnementen op boekenseries; jaarboeken F.4. Gebruiksrecht Maatwerk Programmatuur F.5. Garantie De besloten

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk

Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk vastgesteld per 19 juni 2012, als herziene versie van het per 1 maart 2004 geldende modelcontract, voorzien van een aangepaste toelichting,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie

Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie Algemene voorwaarden Diensten Perflectie 2015 ARTIKEL 1. DEFINITIES c cccccccccccc dd,d Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden de internetsite van

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie