2.2 Types of bollards

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2 Types of bollards"

Transcriptie

1

2 2.2 Type bolders Olifantskop of Rotterdamse bolder De bijnaam olifantskop werd gegeven, omdat de kop van de bolder robuust was uitgevoerd en drie kleine slurfjes bevatten. De bolderschacht verloopt vloeiend naar beneden toe verdikkend. De oorspronkelijke olifantskop zoals deze als eerste in de Rotterdamse haven werd toegepast bestond uit een gietijzer huls over een houten paal met een hulshoogte tussen de twee en drie meter. De palen waarop een dergelijke bolder waren geplaatst maakten deel uit van een los staand houten remmingwerk. Sleebolder In 1966 begon een klant in de Eemhaven voor het eerst met het overslaan van containers. De bestaande kade was voorzien van zogenoemde sleebolders van het type olifantskop (fig. 2.2). Dit type werd in die tijd veel toegepast met een houdkracht tot tachtig ton. De constructie van dit type bestond uit een slee met verankeringen van 1,25 meter lang en 4,5 centimeter dik. De zware verankeringen 2.2 Types of bollards Elephant s head or Rotterdam bollard This type of bollard was dubbed elephant s head because the head of the bollard was quite sturdy and contained three small trunks. The bollard shaft flows smoothly, thickening towards the bottom. The original elephant s head as it was first used in the port of Rotterdam consisted of a cast iron casing over a wooden pole with a casing height of between two and three metres. The poles on which these kinds of bollards were positioned were part of a freestanding wooden fender wall. Sledge bollard In 1966, a customer in the Eemhaven for the first time started with the handling of containers. The existing quay was fitted with so-called sledge bollards of the elephant s head type (see fig. 2.2). This type, which had a holding force of up to 80 tonnes, was quite commonly used in those days. The construction of this type consisted of a sledge with anchorings of 1.25 metres long and 4.5 centimetres thick. The heavy anchorings were Fig. 2.2: Oude olifantskopbolder in slee met breekbouten / Old elephant s head bollard in sledge with shearing pins. Productie / Production 35

3 Foto: Nieuwe demontabele dubbele olifantskop. Bron: Hans Sijberden / New demountable double elephant s head. Source: Hans Sijberden. op de onderplaat moeten tegen gaan. De uitwisselbaarheid werd hierdoor vergroot. Bij de productie van dit type was er meer concurrentiemogelijkheid gecreëerd, omdat ook een gelaste uitvoering kon worden gemaakt. Hierdoor is de bolder naar verwachting goedkoper. De centrale breekbout is uitgevoerd in een draadeind en kan met een speciale sleutel worden losgedraaid waarmee de bolder eenvoudig kan worden verwijderd. De kade kan hiermee vrij van bolders gemaakt worden. Nieuwe olifantskop Er werd een nieuw type Rotterdamse bolder ontworpen, dat opnieuw de bijnaam olifantskop kreeg. Deze nieuwe olifantskop wordt inmiddels veel toegepast. De vorm is niet meer zo mooi als vroeger, omdat de vormgeving vereenvoudigd is. Dit komt vooral, omdat de slurfjes in oren veranderden. Met het opkomen van de vraag naar demontabele bolders because of this. As regards the production of this type, more competitive opportunities were created because it was also possible to manufacture a welded variety. This made this particular type of bollard cheaper. The central sheering pin has a stud and can be loosened using a special key, which makes the bollard easily removable. This means the quay can be made free of bollards if necessary. New elephant s head A new type of Rotterdam bollard was designed, which was again nicknamed elephant s head. This new elephant s head is commonly used today. The shape is not as striking as its predecessor s due to its simplified design. This is mainly because the trunks have been turned into ears. With the demand for demountable bollards on the up, this contemporary bollard can be executed with both Productie / Production 37

4 Franse Zeehavenbolder Een Franse zeehavenbolder model wordt meestal gemaakt uit gietstaal en gebruikt in de zeehavens van Frankrijk en Spanje. Het model is technisch verouderd en wordt inmiddels in een vergelijkbare vorm toegepast met een veiligheidslas tussen bolderschacht en voetplaat (zie fig. 2.4). Zweedse Zeehavenbolder Een Zweedse zeehavenbolder heeft veel weg van de Franse bolder en is vervaardigd uit nodulair gietijzer of gietstaal. Dit type wordt in de zeehavens van Scandinavië en Finland gebruikt en komt ook in enkele Russische zeehavens voor, zoals die van St. Petersburg. Omdat de ankers bij deze bolders niet zijn voorgespannen, is onder de voetplaat een systeem van nokken gemaakt, dat de French Seaport Bollard French seaport bollards are usually made of cast steel and used in the seaports of France and Spain. The model is technically outdated and is by now utilized in a similar form with a safety welding between bollard shaft and base-plate (see fig. 2.4). Swedish Seaport Bollard The Swedish seaport bollard to a great extent resembles the French bollard and is made of nodular cast iron or cast steel. This type is used in the seaports of Scandinavia and Finland and is also found in various Russian seaports such as Saint Petersburg. Because the anchorings of these bollards have not been prestressed, a system of ridges has been positioned underneath the base-plate Fig. 2.4: Franse zeehavenbolder. Bron: archief Eurotech / French seaport bollard. Source: archive Eurotech. Productie / Production 39

5 English Fishing Port Bollard An English fishing port bollard very much resembles a mushroom and is shaped quite gracefully. These bollards are also made of nodular cast iron and are grouted with concrete (see fig. 2.7). American Seaport Bollard The American seaport bollard was developed by the US Navy and is quite frequently found in South American countries. It is quite obvious that the shank or shaft plays a more important role than the anchoring, which has a less significant function. Shifting is more important than mooring when it comes to this bollard. The round forms are graceful. These models are quite often made of cast iron, but it would also be perfectly pssible to use nodular cast iron (see fig. 2.8). Fig. 2.8: Amerikaanse zeehavenbolder. Bron: archief Eurotech / American seaport bollard. Source: archive Eurotech. Productie / Production 43

6 Fig. 2.9: Dubbele Duitse dinbolder. Bron: archief Eurotech / Double German dinbollard. Source: archive Eurotech. 44 Safe Mooring

7 52

8 Safe Mooring 3 Beheer Maintenance 53

9 Fig. 4.1 Zeekaart met Euro- en Maasgeul inclusief Rendez-vous punt en Maas Center Boei. / Sea chart with the Eurogeul and Maasgeul including the Rendezvous point and the Maas Center Buoy. Foto: Kapiteinskamer. Bron: archief HbR Captain s room / Source: archive Port of Rotterdam. Nautische zaken / Nautical matters 75

10 84

11 Safe Mooring 5 Afmeren Mooring 85

12 Foto: SWATH. Bron: archief Loodswezen / SWATH. Source: archive Loodswezen. Sinds het voorjaar van 2006 is bij Maas Center de zogenoemde Small Waterplain Area Twin Hull ofwel SWATH als loodsboot in bedrijf. Deze vervangt de huidige loodsboot. Dit schip drijft op twee kleine rompen en lijkt daardoor enigszins op een catamaran. De golven lopen langs de drijvers onder het platform door, waardoor het vaartuig zeer stabiel op de golven ligt. De SWATH kan zelf bij een zeeschip langszij komen om de loods aan boord te zetten. Er is met deze aanpak aanzienlijk minder bemanning nodig dan vroeger, toen er permanent circa veertien bemanningsleden op de loodsboot verbleven. Bij de nieuwe aanpak zijn er slechts drie man per wacht nodig, ofwel zes per vierentwintig uur. Het beloodsen met helikopters zal door de komst van de SWATH aanzienlijk verminderen. Vroeger werd de helikopter ingezet bij golven van meer dan circa twee meter vijftig hoog. De SWATH kan echter blijven beloodsen tot een golfhoogte van ongeveer drie meter vijftig, wat door de bank genomen neerkomt op windkracht acht á negen boats that are launched with crew and pilots. The pilot boards the large vessel using a rope ladder. Since the spring of 2006, the co-called Small Waterplain Area Twin Hull or SWATH has been in use as a pilot vessel at Maas Center. This replaces the current pilot vessel currently in use. She floats on two small hulls and because of this somewhat resembles a catamaran. The waves run underneath the platform along the floaters, meaning the vessel sits on the waves in a highly stable manner. The SWATH can even come alongside a seagoing vessel in order to put the pilot on board. Much fewer crew members are needed than in the past, when about 14 pilots would be permanently present aboard the pilot vessel. In the new approach, only three crew members are needed per watch, or 6 for every 24- hour-period. Pilotage by helicopter will substantially be reduced as a result of the SWATH. In the past, the helicopter would be deployed if the waves were higher than two and a half metres. The SWATH however can Afmeren / Mooring 93

13 Fig. 6.2 Conventioneel anker / Conventional anchor. Fig. 6.3 HHP anker / HHP anchor. Fig. 6.4 Schalm ankerdamketting / Stud studded anchor chain. van het schip en in een kettingbak op het dek opgeborgen. Het dammetje in de schalm voorkomt dat de schakels in elkaar schuiven en één kluwen worden, ook wel het kinken genoemd. Hier is ook het gezegde een kink in de kabel aan ontleend (zie fig. 6.4). usually incorporated into an anchor niche in the bow of the vessel and in a chain box on deck. The small stud in the link prevents the chains from becoming entangled and forming one big clew, so-called kinking. This is also where the Dutch saying a kink in the cable comes from (see fig 6.4). Schepen, ankers en trossen / Ships, anchors and hawsers 123

14 Lieren Ankerkettingen lopen op ankerlieren. De kaapstanders staan op het voordek van het schip. De zware ankerlieren bedienen de ankers. Vaak zijn deze lieren gekoppeld met de trommels of winches waarmee de trossen bediend worden bij het af- en ontmeren. Het is een belangrijk stuk gereedschap. Trommel / winch Meestal bestaat de trommel voor een afmeerlijn uit twee gedeelten. Het ene deel is bedoeld voor opslag en met het andere deel wordt de tros binnengetrokken. Op dit laatste deel staat dus de kracht. Verhaalkop Met een verhaalkop worden trossen verzet of ze worden gebruikt bij het verhalen van een schip. Onder verhalen wordt hier het over korte afstand langs de kade trekken verstaan. Foto: Scheepsbolders,kaapstanders, lieren op schip. Bron: archief Lankhorst. / Ship s bollards, capstans, winches aboard vessel. Source: archive Lankhorst. Winches Anchor winches are used to guide the anchor chains. The capstans are often positioned on the foredeck of the vessel. The heavy anchor winches control the anchors. These winches are often connected to the drums or winches used to operate the hawsers during mooring and unmooring. They constitute an important piece of equipment. Drum / winch The mooring line drum usually consists of two parts. One part is meant for storage and the other is used to haul in the line. The load is therefore on the latter part. Winch head Winch heads are used to reposition hawsers or shift vessel. With shifting, we mean the pulling across a short distance along the quay. Self-tension-winches Een self tension winch is op containerschepen een veel gebruikt hulpmiddel en zeer efficiënt bij het lossen van containers. Het schip ligt dan redelijk stil, ook gedurende de getijden beweging. De houdkrachtwaarde wordt vooraf ingesteld en de lier corrigeert als het goed is automatisch op het fluctueren van de waterstand. Scheepsbolders Scheepsbolders op het dek van een schip dienen voor het overbrengen van de afmeerkrachten naar de scheepsromp. Zij zien er anders uit dan de bolders op de kade. Ze hebben vaak een geleiderol en er zijn veelal ogen aan bevestigd waarop een stopper vastgemaakt kan worden. Deze stopper neemt tijdens het afmeren tijdelijk de kracht van de tros op, waarna de trossen op de scheepsbolder belegd worden. Self tension winches A self tension winch is a frequently used piece of equipment on container ships and highly efficient in the discharging of containers. Using it means the ship is fairly stable, also during tidal movements. The holding force value is set beforehand and if the winch works correctly it will automatically correct for any fluctuations in the water level. Ship s bollards Ship s bollards on the deck of a vessel serve the purpose of transferring the mooring loads to the ship s hull. They look different from the bollards on the quay. They often have a mull pulley and eyes attached to them to which a stopper can be fastened. During mooring, this stopper temporarily absorbs the force of the hawser, after which the hawsers are belayed on the ship s bollard. 6.5 Trossen De huidige trossen bestaan nog maar zelden uit natuurvezels, maar veelal uit kunststof of staal. In Sneek en Dordrecht staan de fabrieken - touwslagerijen van de firma 6.5 Hawsers Today s hawsers are hardly made of natural fibres anymore. Instead, synthetic materials or steel are often used. In Sneek and Dordrecht, you will find the factories 124 Safe Mooring

15 Foto: Sierlijke beweging van het gooien van een tros om bolder. Bron: archief HbR / A hawser gracefully being thrown around a bollard. Source: archive Port of Rotterdam. 7.3 Schilderij Safe Mooring Het schilderij Safe Mooring is naar eigen inzicht gemaakt door Sigrid Sijberden-Stelten. Bij de creatie is gebruik gemaakt van een aantal karakteristieke elementen. Om te beginnen door de keuze van materialen als roest, die een geweldig diepe kleur heeft. Ze haalde dit basismateriaal op een werkterrein van roestige afgedankte damwanden en zo werden stukjes roest een schildersmedium. Het parelmoer van het schilderij doet denken aan zeeschelpen en de blauwe kleur aan lucht en water. De stenografische letter voor Mooring bepaalde de vorm en doet denken aan de vorm van de beweging van een tros als deze om een bolder wordt gegooid. Het verbinden van de zee met de wal wordt verbeeld door de aaneengesloten en aan elkaar verbonden ronde vorm. Het doek heeft een afmeting van een meter bij een meter en kreeg de titel Safe Mooring. Het schilderij is niet volledig abstract, omdat de gekozen vormen ergens voor staan. Door de prachtige kleuren en de dynamiek die het uitstraalt, ontstond een fascinerend geheel. 7.3 Painting Safe Mooring The painting Safe Mooring is made according to the own views of Sigrid Sijberden-Stelten. In this creation, use was made of various characteristic elements. To start with, there is the choice of materials such as rust, which has a magnificent deep colour. She obtained this basic material from a site with rusty, discarded sheet piling and this is how small pieces of rust became a painter s medium. The mother-of-pearl present in the painting conjures up associations with sea shells and the blue colour with sky and water. The stenographic letter type used for Mooring determined the shape and reminds one of the way a hawser looks as it is thrown over a bollard. The connecting of the sea and shore is depicted by means of the uninterrupted and interconnected round shape. The canvas measures a metre by a metre and was given the name Safe Mooring. The painting is not fully abstract as the chosen shapes represents certain things. Due to the beautiful colours and the dynamics it radiates, a fascinating total picture was created. 138 Safe Mooring

16 Afb.: Schilderij Safe Mooring. Bron: Sigrid Sijberden-Stelten / René van der Kloet / Painting Safe Mooring. Source: Sigrid Sijberden-Stelten / René van der Kloet. Inspiratie door bolders (en haven) / Inspired by bollards (and port) 139

17 150

18 Safe Mooring 8 Toekomst Future 151

19 Foto: Moor Master in werking. Bron: archief Cavotec / Moor Master in action. Source: archive Cavotec. In plaats van afmeerlijnen gebruikt de Moor Master zoals gezegd vacuüm pads. Op de kade zijn op vaste plaatsen, staalconstructies geplaatst, waarin een hydraulisch systeem is geplaatst. Aan de hydraulische armen zitten schotten (platen) die zich op de scheepswand vastzetten, als het schip tegen de kade is gemanoeuvreerd. De houdkracht ontstaat door een vacuüm te trekken tussen plaat en scheepswand. De richting van de kracht is vrijwel horizontaal en loodrecht op de kade en dus zeer effectief. Een houdkracht van bijvoorbeeld 60 ton loodrecht op het schip en loodrecht op de kade, is te vergelijken met een houdkracht van 190 ton voor een bolder, waarop vier trossen onder een hoek van 45 graden zijn vastgemaakt. De platen en hydraulische armen zijn driedimensionaal beweegbaar en op een staalconstructie geplaatst. Hierdoor is het systeem in staat horizontale en verticale bewegingen van het schip tot enkele meters op te vangen zonder de grip te verliezen. As mentioned earlier, the Moor Master uses vacuum pads instead of mooring lines. At fixed positions on the quay, steel constructions have been placed that contain a hydraulic system. Partitions (plates) have been attached to the hydraulic arms which fasten themselves to the ship s hull once the ship has manoeuvred alongside the quay. The holding force is created by forming a vacuum between the plate and the ship s hull. The direction of the load is almost horizontal and perpendicular to the quay, making it highly effective. A holding force of 60 tonnes directly perpendicular to the ship and directly perpendicular the quay, for example, is comparable to a holding force of 190 tonnes on a bollard to which four hawsers have been fastened under a 45-degree-angle. The plates and hydraulic arms can be moved three-dimensionally and have been positioned on a steel construction. This enables the system to handle horizontal and vertical movements of the vessel without loosing grip. Toekomst / Future 155

20 Slotwoord In het hoofdstuk Toekomst belichtte ik uitsluitend het afmeren in de toekomst, hetgeen gezien het onderwerp van dit boek natuurlijk logisch is. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn te verwachten. Vanzelfsprekend zijn ook de andere ontwikkelingen in de scheepvaart zeer interessant om te volgen. De aanleg van Maasvlakte 2 zal een nieuwe impuls geven aan zowel het bedrijfsleven als aan de natuur en het milieu in de Rotterdamse haven. Er is sprake van een enorme compensatie op het gebied van natuurontwikkeling, die zijn vruchten zeker zal afwerpen. In het hoofdstuk Ontwerp is aangegeven hoe het krachtenspel tussen trossen en bolders verloopt. Het betreft hier geen algemene richtlijn, maar een wijze van berekenen die bij deze terminal in Rotterdam is gehanteerd, al of niet ondersteund door computersimulaties. De CUR verrichtte goed werk met het in het Nederlands en het Engels uitbrengen in 2005 van het Handboek Kademuren. Het betreft hier weliswaar nog geen vastgestelde norm, maar is wel een aanbeveling om het als richtlijn te hanteren. Voor het berekenen en dimensioneren van bolders bestaat nog geen norm of duidelijke richtlijn. Het is te overwegen om aan het Handboek Kademuren een toevoeging te maken over dit onderwerp. Tot slot wil ik nog wijzen op een aantal zaken die in het bijzonder de aandacht vragen. In het hoofdstuk Beheer werd even aangetipt dat het voor de veiligheid een aanbeveling verdient om een vangconstructie in bolders aan te brengen die bij overbelasting ongelukken voorkomen. Het meten van krachten in bolders en trossen kan daarbij veel informatie opleveren, zodat ook daardoor uiteindelijk de veiligheid verhoogd kan worden. Meten is weten. Ook is het gewenst dat de werkbelasting op de bolder staat vermeld in tonnen in plaats van kn dus 150 ton i.p.v kn. Het is aan te bevelen om alle informatie van de kade die nodig is voor de kapitein en de loods, digitaal aan te leveren en zo op de schermen van het schip te zien zijn. In hoofdstuk 4 Nautische zaken vroeg ik aandacht voor de ontwikkelingen bij de sleepvaart met zijn grotere trekkrachten. Epilogue In the chapter Future, I exclusively focused on mooring in the future. Bearing in mind the subject of this book, this of course is nothing more than logical. New developments in this field can be expected. It goes without saying the other developments in the shipping sector that are highly interesting. The construction of Maasvlakte 2 will give a new impulse to the business community as well as nature and the environment in the port of Rotterdam. There is substantial compensation as regards nature development, which will definitely prove beneficial. In the chapter Design, an indication was given of how the interplay of forces between bollards and hawsers transpires. This is not a general guideline, but a calculation method that was used for this terminal in Rotterdam, either or with the use of computer simulations. The CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) did a good job when it published the Handbook Quay Walls in both Dutch and English in Although it does not yet involve an established norm, its usage as a guideline can definitely be recommended. There are still no standards or clear guidelines as regards the calculation and dimensioning of bollards yet. It is worth considering including additional information on this subject in the Reference Book Quay Walls. Finally, I would like to point out a number of matters that require special attention. In the chapter Maintenance, I briefly mentioned that in terms of safety, it deserves recommendation to implement a safety net construction in bollards in order to prevent accidents related to overburdening. Measuring the loads on bollards and hawsers can yield a lot of information in this respect, which will ultimately also improve safety levels. The numbers tell all. It is also desirable that the work load on the bollard is stated in tonnes instead of kn, so 150 tonnes instead of 1500 kn. A further recommendation is to digitally supply all the date from the quay that is needed by the captain and the pilot, so that it is easily available on the screens aboard the vessel. In chapter 4, Nautical Matters, I asked attention for the developments in the tug sector and the increasing tractive forces in play there. 158 Safe Mooring

21 In hoofdstuk 6 Schepen, ankers en trossen gaf ik aan dat de uitrusting van nieuwe schepen met bolders, ankerlieren en winches veel aandacht vraagt. Bolders op schepen moeten net zo sterk zijn en mogen niet de zwakste schakel worden. In hoofdstuk 8 Toekomst kwam ter sprake dat met name de roeiers nog meer in moeten spelen op de ontwikkelingen op het gebied van het automatisch afmeren. Zij zouden daar in deel kunnen nemen. Het is mijn vurige wens dat zowel mensen die dagelijks in de haven werken net als kunstenaars, nieuwe ideeën ontlenen aan dit boek en er inspiratie uit putten of wat meer aandacht aan bolders gaan geven. Ik heb geprobeerd in begrijpelijke taal voor een brede doelgroep en op een illustratieve manier een verzameling van activiteiten en gebeurtenissen weer te geven op het thema bolder. Het zou mij veel plezier doen als ik u daarmee heb weten te boeien en er van te overtuigen dat er heel wat komt kijken bij het veilig afmeren en afgemeerd te houden van een schip bij storm. Ik heb bolders letterlijk en figuurlijk de stille kracht in de haven genoemd. In chapter 6, Ships, anchors and hawsers I pointed out that fitting new vessels with bollards, anchor winches and winches requires a lot of attention. Bollards aboard vessels must be just as strong and must not become the weakest link. In chapter 8, Future, I mentioned that especially boatmen must even further anticipate the developments as regards automatic mooring. It is my ardent wish that both people who work in the port on a daily basis and artists will derive new ideas from this book and use it as a source of inspiration or start paying more attention to bollards. I have tried to offer you, the reader, a collection of bollardrelated activities and events. In understandable language, aimed at a broad audience and in an illustrative fashion. I hope I was successful in my aim to captivate you and convince you that a lot is involved in safely mooring a vessel and make sure she stays the quay during a storm. In my introduction, I literally and figuratively referred to bollards as the hidden strength in the port. A hidden strength that you are now hopefully more aware of. Afb.: Schilderij Safe Mooring. Bron: Sigrid Sijberden-Stelten / René van der Kloet / Painting Safe Mooring Source: Sigrid Sijberden- Stelten / René van der Kloet. Slotwoord / Epilogue 159

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans Rijk der Farao s De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans 2017-05-25 De Zonneboot van Choefoe wordt u aangeboden door Rijk der Farao s en is gemaakt door Hans

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER Page: 1 of 5 Page: 2 of 5 Load securing SNS Pool procedure Den Helder in the Procedure 15 ft/20 ft vastzetten hot containers lading according in de 15 ft/20 ft to the NOGEPA guidelines hot containers volgens

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays a rich tradition in a contemporary

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie