We moeten focussen op de essentiële elementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We moeten focussen op de essentiële elementen"

Transcriptie

1 Holcim Awards for sustainable construction We moeten focussen op de essentiële elementen Christoph Ingenhoven, architect, Düsseldorf, Duitsland: Winnaar van de Global Holcim Awards Gold 2006.

2 Holcim foundation for sustainable construction 1 Living with Lakes Center for fresh water restauration and research, Sudbury, Canada 2 Self-contained day labour station, San Francisco, USA 3 Lighthouse Tower with low-carbon footprint, Dubai, UAE 4 Main Station, Stuttgart, Germany De Holcim Foundation heeft als doel het bewustzijn over het belang van duurzaam bouwen bij vakmensen en het grote publiek verder te stimuleren. Wereldwijd engagement voor duurzaamheid Als één van de voornaamste leveranciers wereldwijd van bouwmaterialen, is Holcim Ltd mee verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet en maatschappij. Daarom produceert Holcim in de ongeveer 70 landen waar de Groep vestigingen heeft, bouwmaterialen die zo duurzaam mogelijk zijn. Jarenlang al engageert de Groep zich voor de duurzame toepassing van haar producten. Sinds 7 jaar hoort de Groep bij de Dow Jones Sustainability Word Index en de Dow Jones STOXX Sustainability Index. Om duurzaam bouwen nog krachtdadiger te ondersteunen, richtte Holcim in 2003 de Holcim Foundation for Sustainable Construction (Holcim Stichting voor Duurzaam Bouwen) op. Deze stichting wordt gesteund door Holcim, maar blijft onafhankelijk van haar commerciële belangen. Duurzaam bouwen een plicht Duurzaamheid houdt in dat de huidige generatie voldoet aan haar eigen behoeften zonder de kansen van de toekomstige generaties te beperken. Voor leefbaarheid op lange termijn, moet duurzaamheid de economische, sociale en milieu-impact omvatten dit zijn de drie sleutelelementen. Bewustzijn ontwikkelen, uitmuntendheid promoten De Holcim Foundation stelt zich tot doel professionals en het grote publiek meer bewust te maken van het belang van duurzaam bouwen. Ze is erop gericht wereldwijd beschikbare knowhow in contact te brengen en wil een mindset promoten die duurzaamheid niet alleen ziet in termen van enorme technische uitdagingen, maar die ook architecturale uitmuntendheid omvat, teneinde tot een betere levenskwaliteit te leiden. 2

3 Nieuwe perspectieven ontwikkelen voor onze toekomst: 3 de Internationale Wedstrijd Holcim Awards Holcim Awards for sustainable construction Erkenning van avant-gardistische projecten De Holcim Awards is een internationale wedstrijd voor innovatieve projecten en toekomstgerichte concepten op regionaal en wereldwijd niveau. Deze wedstrijd wil architecten, planners, ingenieurs en projecteigenaars aanmoedigen om in hun werk buiten de traditionele paden van duurzaam bouwen te treden en om ecologische, sociale en economische beschouwingen in overeenstemming te brengen. Alle projecten en concepten in gebieden van architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, burgerlijke bouwkunde, mechanische engineering en aanverwante domeinen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Een evaluatie van duurzaamheid Duurzaamheid is één van de meest besproken topics ter wereld, maar ook het minst goed begrepen. Om de criteria voor duurzaam bouwen beknopt en transparant te maken hebben de Holcim Foundation en haar partner-universiteiten vijf doelstellingen geformuleerd. Deze criteria benaderen duurzaamheid vanuit een holistisch perspectief. De doelstellingen zijn ook een middel om de verschillende projecten van de wedstrijden Holcim Awards te evalueren. Vooruitgang Radicale verandering en overdraagbaarheid Het project moet blijk geven van innovatie en duurzaam bouwen hoog in het vaandel dragen; een kwalitatieve sprong in vergelijking met traditionele processen. Er wordt verwacht dat een radicaal vernieuwende en trendzettende aanpak, en dit ongeacht zijn omvang, overdraagbaar is naar een hele reeks andere toepassingen. Mensen Ethische normen en sociale rechtvaardigheid Het project moet beantwoorden aan de hoogste ethische normen en moet sociale rechtvaardigheid ondersteunen in alle bouwprojectfasen, vanaf de planning en het bouwproces tot de lange termijn effecten op het maatschappelijk weefsel. Het project moet een vooruitstrevend antwoord bieden in het licht van ethische en sociale verantwoordelijkheid. Planeet Ecologische kwaliteits- en energiebesparing Het project moet blijk geven van een verstandig beheer van de natuurlijke rijkdommen, en dit gedurende zijn ganse levensduur, met inbegrip van werking en onderhoud. De zorg voor het milieu op lange termijn, zowel met betrekking tot materiaal- als energieverbruik, moet een integraal onderdeel vormen van de gebouwde entiteit. Voorspoed Economisch rendement en verenigbaarheid Het project moet economisch haalbaar zijn en innovatief wat het gebruik van financiële middelen betreft. De financiering moet kostenbewust gebruik van middelen stimuleren en verenigbaar zijn met de behoeften en beperkingen tijdens de hele levensduur van het gebouw. Vakkundigheid Contextuele en esthetische impact Het project moet een hoge standaard van architecturale kwaliteit voeren inzake de manier waarop het inspeelt op de culturele en fysische context. Ruimte en vorm zijn daarbij van uitzonderlijke betekenis waardoor het gebouw een blijvende esthetische impact heeft op zijn omgeving. Wedstrijd op wereldniveau in twee fasen Elke wedstrijdcyclus duurt drie jaar, vanaf de aankondiging tot de toekenning van de prijzen. Voor elke cyclus wordt in het totaal twee miljoen USD aan prijzengeld toegekend. De wedstrijd verloopt in twee fasen. In de eerste fase worden de beste projecten en concepten gezocht in de vijf werelddelen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden Oosten, en Azië en de Stille Oceaan Regio. De 15 projecten die de gouden, zilveren en bronzen medaille van de Holcim Awards ontvangen in deze vijf regio s, nemen daarna deel aan de wedstrijd van de Global Holcim Awards en voor de Holcim prijs voor Innovatie. Internationale jury s Holcim Awards Eerst evalueren onafhankelijke jury s de kandidaturen in de verschillende regio s en daarna beoordeelt een wereldjury de finalisten op wereldniveau. Tot de jury s die worden gesteund door de partner-universiteiten, behoren vooraanstaande leden van de wetenschappelijke, bedrijfs- en maatschappelijke wereld. Inschrijving voor de wedstrijd vanaf 1 juli 2010 Voor de tweede wedstrijd Holcim Awards 2008/2009 werden projecten ingediend (50% meer dan voor de eerste cyclus). De projecten waren gelegen in 121 landen; de auteurs kwamen uit 90 landen. In het totaal kregen 52 projecten uit 27 landen Holcim Awards, erkenningsprijzen of Next Generation prijzen. De winnaars van de Global Holcim Awards en Innovatie prijs 2009 werden gevierd tijdens de prijsuitreiking in Fez, Ho Chi Minh City, Beijing en San Francisco. De derde wedstrijdcyclus van de Holcim Awards staat open voor kandidaturen vanaf 1 juli 2010, tot 23 maart 2011 op 3

4 Gold 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold Europe Europe creation creation of of additional public public functions and and Contextual government quarter development Budapest, Hungary Project Project authors authors Péter Péter Janesch Janesch and and Team, Team, Team0708 Kft., Kft., Budapest, Hungary Hungary parks parks including the the upgrading of aof a beautiful old old railway railway station station that that had had been been neglected for many for many years. years. In In addition, a a sustainable energy energy concept concept will will be applied be applied to the to the new new administration buildings. Due Due to this to this integragral development of aof a previously rather rather disregarded urban urban area, area, a win-win a win-win situation inte- will will be created: be created: on the on the one one hand hand the the new new office office spaces spaces will will be built be built according to the to the specific specific expectations of the of the government The The outstanding highlight of this of this project project is is and and the the users, users, and and on the on other other hand hand most most its its comprehensive approach to urban to urban renewalnewal. The The initial initial driver driver of the of the project project was was in their in their former former but but upgraded living living environ- environ- re- of the of the inhabitants of this of this quarter quarter will will stay stay the the need need for for additional space space to date date government administrative depart- depart- additional recreation facilities. Overall, Overall, to accommomenment and and will will benefit benefit from from access access to to ments ments in the in the heart heart of of Budapest. Instead Instead of of the the project project demonstrates in ain a convincing just just fulfilling this this prime prime purpose purpose by another by another manner manner how how urban urban renewal renewal should should be be large large office office complex, the the project project incorporaterates the the revitalization of the of the adjacent contributions to the to the sustainable incorpo- tackled tackled in order in order to realize to realize substantial historic historic Teréz Teréz quarter quarter consisting mainly mainly of of development of of degraded urban urban areas. areas. housing housing and and small small businesses as well as well as the as the More More from from page page

5 Gold 2008 Africa Middle East Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold Africa Africa Middle Middle East East mostly mostly covered covered river river to be tolaid be laid open open again again and and River remediationand and urban development scheme, Fez, Fez, Morocco School School of Design, of Design, Cambridge, MA, MA, USA; USA; Reem Reem Alissa, Alissa, University of of California, Berkeley, CA, CA, USA; USA; John John Ferri, Ferri, John John Ferri Ferri Consultant, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Dan Dan Brunn, Brunn, Extramuro, LLP, LLP, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Vesna Vesna Kann, Kann, University of Toronto, of Toronto, Toronto, Toronto, Canada Canada Global Global competition The The Global Global Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold was was presented to this to this project project on July on July 16, , 2009 thus thus regain regain its its potential as aas public a public amenity. amenity. The The project project proposes interventions at cityscalscale master master plan plan and and site-scale projects projects for for at city- cleaning cleaning the the degraded water water as well as well as the as the remediation of heavily of heavily polluted polluted sites. sites. The The jury jury commended this this project project because because of the of the coupling coupling of aof a comprehensive sociocultural Project Project authors authors Aziza Aziza Chaouni, Extramuro, LLP, LLP, Fez, Fez, Morocco; Takako Takako Tajima, Tajima, Urban Urban and and economic program program to an to an environmental Studio, Studio, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Faiza Faiza Zemmouri, Faiza Faiza Zemmouri remediation initiative. The The proposal proposal has has the the Consulting, Fez, Fez, Morocco; Marco Marco Cenzatti, Cenzatti, Harvard Harvard University, Graduate potential to restore restore the the vitality vitality of the of the city city of of Fez Fez for its for its residents and and visitors visitors by by mitigating the the two two major major threats threats now now facing facing the the river. river. Equally, Equally, the the proposed transformation of of existing existing nuisances through through community supported programs such such as aas a leather-craft centre, centre, recreation facilities facilities for children, for children, water- water- cleaning cleaning wetlands and botanical gardens gardens is is The The preeminent feature feature of this of this project project consistsists conversinversing the the medina medina of Fez, of Fez, is now is now faced faced with with a a highly highly commended. The The project project promises to to of the of the comprehensive approach to to environmental revitalization and and urban urban renewal. renewal. The The Fez Fez River, River, a historic a historic lifeline lifeline tra- tra- diminished role role due due to serious to serious pollution and and risks risks drying drying up. The up. The future future water-diversion to to a new a new sewage sewage treatment plant plant allows allows the the be abe strategic a strategic environmental intervention creating creating a myriad a myriad of social of social benefits. benefits. More More from from page page

6 Bronze 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Bronze Bronze Europe Europe Autonomous alpine shelter, Monte Rosahut hut Zermatt, Switzerland The The new new Monte Monte Rosa Rosa hut hut at an at altitude an altitude of of 2,883m 2,883m above above sea sea level level and and surrounded by by the the highest highest peaks peaks of the of the Swiss Swiss Alps Alps is ex- is ex- material material consumption and and transport weight weight are are reduced reduced to an to an absolute minimum. In In addition, this this innovative production technolognology facilitates the the construction of the of the tech- various various elements and and therefore cuts cuts sub- substantially on-site on-site building building time. time. The The technical autonomy of this of this building building is another is another out- outstanding highlight. Far Far away away from from any any public public Project Project authors authors Andrea Andrea Deplazes and and Marcel Marcel Baumgartner, Swiss Swiss Federal Federal Institute Institute of of utility utility network, the the Monte Monte Rosa Rosa hut hut relies relies Technology (ETH (ETH Zurich), Zurich), Faculty Faculty of of Architecture, Studio Studio Monte Monte Rosa, Rosa, completely on its onown its own energy energy production, Zurich, Zurich, Switzerland water water collection, and and systems systems for for treating treating solid solid waste waste and and waste waste water. water. As aas result a result the the CO 2 CO 2 emission will will be less be less then then one one third third com- com- pared pared to the to the existing existing alpine alpine hut, hut, which which will will tremely tremely inspiring inspiring not not only only due due to its to its glittering be be dismantled. Although this this project project incurs incurs crystal crystal shape shape but but even even more more with with regard regard to to high high construction costs, costs, requires requires the the transporport of all of all construction elements by helicop- by helicop- trans- its its convincing demonstration of state of state of the of the art art technology. It isit is noteworthy that that all the all the ter, ter, and and has has limited limited transferability as an as an façade façade and and load-bearing elements as well as well entire entire project, project, its its convincing achievements as the as the interior interior partition walls walls are are the the results results in terms in terms of of autonomy and and use use of of technology of of computer-aided design design and and computerintegrated manufacturing ainway a way that that More More from from page page 138 received received the the commendation of the of the jury. jury

7 Acknowledgement prize 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Acknowledgement prize prize Europe Europe are are taken taken over over by artists, by artists, small small businesses and and informal informal occupants for for temporary use. use. Low-cost residence on on industrial site site The The uniqueness of this of this project project consists consists in in Ghent, Belgium the the transformation of these of these huge huge multifloofloor multi- warehouses into into modern, modern, very very flexible flexible but but at the at the same same time time highly-affordable housing housing units. units. The The creative creative design design team team developed a a box-in-a-box solution solution by insertining by insert- Project Project authors authors Edward Edward Weysen Weysen and and Lore Lore De Baere, De Baere, Weysen Weysen en de enbaere, de Baere, Ghent, Ghent, Belgium Belgium The The revival revival of of abandoned industrial sites sites is is a mostly a mostly prefabricated box-like box-like unit unit with with a floor a floor area area of 3.5 of to tom18 2. mthe 2. The structurture is very is very light light and and all the all the services services are are concentrated in aincentral a central functional block block containing kitchen, kitchen, shower shower and and lavatory. lavatory. struc- During During summer summer the the fully fully glazed glazed west west façade façade of the of the boxes boxes will will be opened be opened to have to have the the old old barn barn becoming part part of the of the living living space space and and during during the the winter winter the the very very compact and and well-insulated boxes boxes need need only only little little energy energy not not only only an important issue issue in the in the old old docks docks for heating. for heating. The The outstanding result result provides provides of Ghent of Ghent but but in many in many other other cities cities that that are are very very attractive living living spaces spaces that that perfectly stricken stricken by aby sharply a sharply diminishing secondary match match the the lifestyle lifestyle of young of young urban urban people people economic sector. sector. Usually Usually such such empty empty spaces spaces at an at an astonishingly low low price. price

8 Duurzaam bouwen zal een natuurlijke reflex worden Luigi Centola, Architect, Roma, Italië: Winnaar van de Global Holcim Awards Silver, Nieuwe perspectieven ontwikkelen voor onze toekomst: 3 de Internatio nale Holcim Awards wedstrijd die de beste projecten rond duurzaam bouwen beloont met in het totaal 2 miljoen USD prijzengeld. In partnership met het Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich); het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, VSA; de Tongji University, Shanghai, China; de Universidad Iberoamericana, Mexico Stad, Mexico; de École Supérieure d Architecture de Casablanca, Marokko. Voor deze wedstrijd is de wereld in 5 grote regios ingedeeld, waarbij telkens de universiteiten de onafhankelijke jury s leiden. Inschrijven kan op tot 23 maart De Holcim Awards wedstrijd is een initiatief van de Holcim Foundation for Sustainable Construction. De Holcim Foundation is gevestigd in Zwitserland en wordt gesteund door Holcim Ltd en de ondernemingen en filialen uit de Holcim Groep in meer dan 70 landen. Holcim is op wereldvlak een van de belangrijkste geïntegreerde leveranciers van cement, granulaten, stortklaar beton en asfalt.

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star

ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Inspiratiemiddag ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, commercial director, Grontmij Sustainable Buildings: Green Talker naar Green Walker naar Green Star Vrijdag 10 oktober Mijn boodschap voor u 1. Respecting

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE

Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE Strengthening Energy Efficiency Awareness Among Residential Homes for Elderly People SAVE AGE 6. Oktober 2011 Contract N o IEE/09/676/SI2.558233 Duration: 17th May 2010-16th May 2013 Project profiel Doel:

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

De Hoge Dame. De Hoge Dame ( Tall Lady in Dutch) makes a statement and is a future icon.

De Hoge Dame. De Hoge Dame ( Tall Lady in Dutch) makes a statement and is a future icon. De Hoge Dame De Hoge Dame De Hoge Dame is een icoon in een dynamische omgeving. Toekomstbestendig met uitstraling. Een modern kantoorgebouw met mogelijkheden. Te midden van hét vervoersknooppunt van Nederland

Nadere informatie

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK 1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK Coert Zachariasse, CEO Delta Development Group Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur Ymere Paul Splinter, medewerker communicatie en professionalisering NEPROM Gespreksleider:

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs

Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs Na het winnen van een Henry Van De Velde Label, valt MIOS (Museum In Onze Straat) opnieuw in de prijzen. Ontwerpbureau Concrete, all-round creative

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE Fred Akerboom January 29th 2014 Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Roadmap DURABILIT Drivers and barriers Refurbishment, hergebruik en grondstoffen Footprint reductie door hergebruik Value matrix Succesfactoren Discussie DURABILIT

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

D1 Making City. Louis Bekker. Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD. City Account manager Business development, Siemens

D1 Making City. Louis Bekker. Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD. City Account manager Business development, Siemens D1 Making City Louis Bekker City Account manager Business development, Siemens Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD MCD Congres: The Art of Making Cities 10 april Making City Louis Bekker

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Creating the Future SPOORZONE DELFT GROUP 5

Creating the Future SPOORZONE DELFT GROUP 5 SPOORZONE DELFT Creating the Future GROUP 5 SUPERVISOR Process Manager Urban Planner Urban Designer Urban Designer Environmental Law Developer A Developer A Developer B Developer B Marketing & Economics

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Sky Park 1-23 OUDE MEER

Sky Park 1-23 OUDE MEER Sky Park 1-23 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Multifunctional industrial units located on Sky Park. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near the motorways A9 (Amsterdam-Alkmaar)

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Buiten Brouwersstraat 6 IV

Buiten Brouwersstraat 6 IV TE KOOP FOR SALE Buiten Brouwersstraat 6 IV AMSTERDAM - CENTRUM Kenmerken Features Ca. 56 m2 woonoppervlak conform NEN2580 Rijksmonument op eigen grond Direct op te leveren Approx. 56 m2 living space according

Nadere informatie

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business

PERSPECTIVES. wish - need - duty. organic growth. embedded research. collaboration. park management. clustered sustainable business SUSTAINABILITY SCANNING OF Van Eetvelde, Deridder, Segers, Maes & Crivits Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Safety is the ability to move

Safety is the ability to move Samen bouwen aan Duurzaam Groningen #DGcongres Safety is the ability to move Pieter van Gent BASF Safety is the ability to move BASF Construction Chemicals Pieter van Gent 150 years We create chemistry

Nadere informatie

Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP

Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP Daalmeerstraat 3-19/20 HOOFDDORP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Various industrial buildings with office spaces of different sizes, located on business park Hoofddorp-Noord. Each unit has an electric

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Re:Port Towards a responsible economy for a business park in Amsterdam

Re:Port Towards a responsible economy for a business park in Amsterdam VOEDsEL KLEDING BEHUIzING ENERGIE ONDERHOUD TRANsPORT GEBRUIKsGOEDEREN KEURMERKEN nationaal internationaal PRODUCTIE leveranciers merken Re:Port Towards a responsible economy for a business park in Amsterdam

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e Macro LOT AA Boulogne Billancourt, Paris opdracht Nexity / SAEM ontwerpteam Arie van der Neut,

Nadere informatie

SMART citizens. Art in Progress

SMART citizens. Art in Progress Art in Progress 150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken 16-20 september samen met zes internationaal bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van Monobanda,

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Vergelijking overheidsuitgaven in verschillende types democratieen Model Feld en Matsusaka (*)

Vergelijking overheidsuitgaven in verschillende types democratieen Model Feld en Matsusaka (*) Vergelijking overheidsuitgaven in verschillende types democratieen Model Feld en Matsusaka (*) L.P. Feld / J.G. Matsusaka (2003), Budget Referendums and Government Spending: Evidence from Swiss Cantons,

Nadere informatie

Gerontologie Fontys / HOG Bouw en Ruimte

Gerontologie Fontys / HOG Bouw en Ruimte ! "#$%& # $ ' #!"#$% &' (() ()% *# *# +# Dort Spierings, HAN AiH 1 ((),-.% / 0'# 1/%& 2)3 ' #'#1' 234 56#' 278 97) Dort Spierings, HAN AiH 2 *+$ :+ $%;! + $% & # ), 5> "?&# /#&%# %!= &#&# # &#&#

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt maken? Energiebesparend investeren en energiespaarcontracten Kurt Detavernier Copyright Siemens Ltd 2008 Building Technologies Our approach during

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Klimaatneutraal bouwen in de praktijk. 1. Uitdaging klimaat. klimaatverandering

Klimaatneutraal bouwen in de praktijk. 1. Uitdaging klimaat. klimaatverandering Klimaatneutaal bouwen in de praktijk Chiel Boonstra directeur De uitdaging van het klimaat Wat is klimaatneutraal bouwen Waarom passief bouwen Projectvoorbeelden BergenopZoom, oktober 9. Uitdaging klimaat

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie