We moeten focussen op de essentiële elementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We moeten focussen op de essentiële elementen"

Transcriptie

1 Holcim Awards for sustainable construction We moeten focussen op de essentiële elementen Christoph Ingenhoven, architect, Düsseldorf, Duitsland: Winnaar van de Global Holcim Awards Gold 2006.

2 Holcim foundation for sustainable construction 1 Living with Lakes Center for fresh water restauration and research, Sudbury, Canada 2 Self-contained day labour station, San Francisco, USA 3 Lighthouse Tower with low-carbon footprint, Dubai, UAE 4 Main Station, Stuttgart, Germany De Holcim Foundation heeft als doel het bewustzijn over het belang van duurzaam bouwen bij vakmensen en het grote publiek verder te stimuleren. Wereldwijd engagement voor duurzaamheid Als één van de voornaamste leveranciers wereldwijd van bouwmaterialen, is Holcim Ltd mee verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet en maatschappij. Daarom produceert Holcim in de ongeveer 70 landen waar de Groep vestigingen heeft, bouwmaterialen die zo duurzaam mogelijk zijn. Jarenlang al engageert de Groep zich voor de duurzame toepassing van haar producten. Sinds 7 jaar hoort de Groep bij de Dow Jones Sustainability Word Index en de Dow Jones STOXX Sustainability Index. Om duurzaam bouwen nog krachtdadiger te ondersteunen, richtte Holcim in 2003 de Holcim Foundation for Sustainable Construction (Holcim Stichting voor Duurzaam Bouwen) op. Deze stichting wordt gesteund door Holcim, maar blijft onafhankelijk van haar commerciële belangen. Duurzaam bouwen een plicht Duurzaamheid houdt in dat de huidige generatie voldoet aan haar eigen behoeften zonder de kansen van de toekomstige generaties te beperken. Voor leefbaarheid op lange termijn, moet duurzaamheid de economische, sociale en milieu-impact omvatten dit zijn de drie sleutelelementen. Bewustzijn ontwikkelen, uitmuntendheid promoten De Holcim Foundation stelt zich tot doel professionals en het grote publiek meer bewust te maken van het belang van duurzaam bouwen. Ze is erop gericht wereldwijd beschikbare knowhow in contact te brengen en wil een mindset promoten die duurzaamheid niet alleen ziet in termen van enorme technische uitdagingen, maar die ook architecturale uitmuntendheid omvat, teneinde tot een betere levenskwaliteit te leiden. 2

3 Nieuwe perspectieven ontwikkelen voor onze toekomst: 3 de Internationale Wedstrijd Holcim Awards Holcim Awards for sustainable construction Erkenning van avant-gardistische projecten De Holcim Awards is een internationale wedstrijd voor innovatieve projecten en toekomstgerichte concepten op regionaal en wereldwijd niveau. Deze wedstrijd wil architecten, planners, ingenieurs en projecteigenaars aanmoedigen om in hun werk buiten de traditionele paden van duurzaam bouwen te treden en om ecologische, sociale en economische beschouwingen in overeenstemming te brengen. Alle projecten en concepten in gebieden van architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, burgerlijke bouwkunde, mechanische engineering en aanverwante domeinen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Een evaluatie van duurzaamheid Duurzaamheid is één van de meest besproken topics ter wereld, maar ook het minst goed begrepen. Om de criteria voor duurzaam bouwen beknopt en transparant te maken hebben de Holcim Foundation en haar partner-universiteiten vijf doelstellingen geformuleerd. Deze criteria benaderen duurzaamheid vanuit een holistisch perspectief. De doelstellingen zijn ook een middel om de verschillende projecten van de wedstrijden Holcim Awards te evalueren. Vooruitgang Radicale verandering en overdraagbaarheid Het project moet blijk geven van innovatie en duurzaam bouwen hoog in het vaandel dragen; een kwalitatieve sprong in vergelijking met traditionele processen. Er wordt verwacht dat een radicaal vernieuwende en trendzettende aanpak, en dit ongeacht zijn omvang, overdraagbaar is naar een hele reeks andere toepassingen. Mensen Ethische normen en sociale rechtvaardigheid Het project moet beantwoorden aan de hoogste ethische normen en moet sociale rechtvaardigheid ondersteunen in alle bouwprojectfasen, vanaf de planning en het bouwproces tot de lange termijn effecten op het maatschappelijk weefsel. Het project moet een vooruitstrevend antwoord bieden in het licht van ethische en sociale verantwoordelijkheid. Planeet Ecologische kwaliteits- en energiebesparing Het project moet blijk geven van een verstandig beheer van de natuurlijke rijkdommen, en dit gedurende zijn ganse levensduur, met inbegrip van werking en onderhoud. De zorg voor het milieu op lange termijn, zowel met betrekking tot materiaal- als energieverbruik, moet een integraal onderdeel vormen van de gebouwde entiteit. Voorspoed Economisch rendement en verenigbaarheid Het project moet economisch haalbaar zijn en innovatief wat het gebruik van financiële middelen betreft. De financiering moet kostenbewust gebruik van middelen stimuleren en verenigbaar zijn met de behoeften en beperkingen tijdens de hele levensduur van het gebouw. Vakkundigheid Contextuele en esthetische impact Het project moet een hoge standaard van architecturale kwaliteit voeren inzake de manier waarop het inspeelt op de culturele en fysische context. Ruimte en vorm zijn daarbij van uitzonderlijke betekenis waardoor het gebouw een blijvende esthetische impact heeft op zijn omgeving. Wedstrijd op wereldniveau in twee fasen Elke wedstrijdcyclus duurt drie jaar, vanaf de aankondiging tot de toekenning van de prijzen. Voor elke cyclus wordt in het totaal twee miljoen USD aan prijzengeld toegekend. De wedstrijd verloopt in twee fasen. In de eerste fase worden de beste projecten en concepten gezocht in de vijf werelddelen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden Oosten, en Azië en de Stille Oceaan Regio. De 15 projecten die de gouden, zilveren en bronzen medaille van de Holcim Awards ontvangen in deze vijf regio s, nemen daarna deel aan de wedstrijd van de Global Holcim Awards en voor de Holcim prijs voor Innovatie. Internationale jury s Holcim Awards Eerst evalueren onafhankelijke jury s de kandidaturen in de verschillende regio s en daarna beoordeelt een wereldjury de finalisten op wereldniveau. Tot de jury s die worden gesteund door de partner-universiteiten, behoren vooraanstaande leden van de wetenschappelijke, bedrijfs- en maatschappelijke wereld. Inschrijving voor de wedstrijd vanaf 1 juli 2010 Voor de tweede wedstrijd Holcim Awards 2008/2009 werden projecten ingediend (50% meer dan voor de eerste cyclus). De projecten waren gelegen in 121 landen; de auteurs kwamen uit 90 landen. In het totaal kregen 52 projecten uit 27 landen Holcim Awards, erkenningsprijzen of Next Generation prijzen. De winnaars van de Global Holcim Awards en Innovatie prijs 2009 werden gevierd tijdens de prijsuitreiking in Fez, Ho Chi Minh City, Beijing en San Francisco. De derde wedstrijdcyclus van de Holcim Awards staat open voor kandidaturen vanaf 1 juli 2010, tot 23 maart 2011 op 3

4 Gold 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold Europe Europe creation creation of of additional public public functions and and Contextual government quarter development Budapest, Hungary Project Project authors authors Péter Péter Janesch Janesch and and Team, Team, Team0708 Kft., Kft., Budapest, Hungary Hungary parks parks including the the upgrading of aof a beautiful old old railway railway station station that that had had been been neglected for many for many years. years. In In addition, a a sustainable energy energy concept concept will will be applied be applied to the to the new new administration buildings. Due Due to this to this integragral development of aof a previously rather rather disregarded urban urban area, area, a win-win a win-win situation inte- will will be created: be created: on the on the one one hand hand the the new new office office spaces spaces will will be built be built according to the to the specific specific expectations of the of the government The The outstanding highlight of this of this project project is is and and the the users, users, and and on the on other other hand hand most most its its comprehensive approach to urban to urban renewalnewal. The The initial initial driver driver of the of the project project was was in their in their former former but but upgraded living living environ- environ- re- of the of the inhabitants of this of this quarter quarter will will stay stay the the need need for for additional space space to date date government administrative depart- depart- additional recreation facilities. Overall, Overall, to accommomenment and and will will benefit benefit from from access access to to ments ments in the in the heart heart of of Budapest. Instead Instead of of the the project project demonstrates in ain a convincing just just fulfilling this this prime prime purpose purpose by another by another manner manner how how urban urban renewal renewal should should be be large large office office complex, the the project project incorporaterates the the revitalization of the of the adjacent contributions to the to the sustainable incorpo- tackled tackled in order in order to realize to realize substantial historic historic Teréz Teréz quarter quarter consisting mainly mainly of of development of of degraded urban urban areas. areas. housing housing and and small small businesses as well as well as the as the More More from from page page

5 Gold 2008 Africa Middle East Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold Africa Africa Middle Middle East East mostly mostly covered covered river river to be tolaid be laid open open again again and and River remediationand and urban development scheme, Fez, Fez, Morocco School School of Design, of Design, Cambridge, MA, MA, USA; USA; Reem Reem Alissa, Alissa, University of of California, Berkeley, CA, CA, USA; USA; John John Ferri, Ferri, John John Ferri Ferri Consultant, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Dan Dan Brunn, Brunn, Extramuro, LLP, LLP, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Vesna Vesna Kann, Kann, University of Toronto, of Toronto, Toronto, Toronto, Canada Canada Global Global competition The The Global Global Holcim Holcim Awards Awards Gold Gold was was presented to this to this project project on July on July 16, , 2009 thus thus regain regain its its potential as aas public a public amenity. amenity. The The project project proposes interventions at cityscalscale master master plan plan and and site-scale projects projects for for at city- cleaning cleaning the the degraded water water as well as well as the as the remediation of heavily of heavily polluted polluted sites. sites. The The jury jury commended this this project project because because of the of the coupling coupling of aof a comprehensive sociocultural Project Project authors authors Aziza Aziza Chaouni, Extramuro, LLP, LLP, Fez, Fez, Morocco; Takako Takako Tajima, Tajima, Urban Urban and and economic program program to an to an environmental Studio, Studio, Los Los Angeles, Angeles, CA, CA, USA; USA; Faiza Faiza Zemmouri, Faiza Faiza Zemmouri remediation initiative. The The proposal proposal has has the the Consulting, Fez, Fez, Morocco; Marco Marco Cenzatti, Cenzatti, Harvard Harvard University, Graduate potential to restore restore the the vitality vitality of the of the city city of of Fez Fez for its for its residents and and visitors visitors by by mitigating the the two two major major threats threats now now facing facing the the river. river. Equally, Equally, the the proposed transformation of of existing existing nuisances through through community supported programs such such as aas a leather-craft centre, centre, recreation facilities facilities for children, for children, water- water- cleaning cleaning wetlands and botanical gardens gardens is is The The preeminent feature feature of this of this project project consistsists conversinversing the the medina medina of Fez, of Fez, is now is now faced faced with with a a highly highly commended. The The project project promises to to of the of the comprehensive approach to to environmental revitalization and and urban urban renewal. renewal. The The Fez Fez River, River, a historic a historic lifeline lifeline tra- tra- diminished role role due due to serious to serious pollution and and risks risks drying drying up. The up. The future future water-diversion to to a new a new sewage sewage treatment plant plant allows allows the the be abe strategic a strategic environmental intervention creating creating a myriad a myriad of social of social benefits. benefits. More More from from page page

6 Bronze 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Bronze Bronze Europe Europe Autonomous alpine shelter, Monte Rosahut hut Zermatt, Switzerland The The new new Monte Monte Rosa Rosa hut hut at an at altitude an altitude of of 2,883m 2,883m above above sea sea level level and and surrounded by by the the highest highest peaks peaks of the of the Swiss Swiss Alps Alps is ex- is ex- material material consumption and and transport weight weight are are reduced reduced to an to an absolute minimum. In In addition, this this innovative production technolognology facilitates the the construction of the of the tech- various various elements and and therefore cuts cuts sub- substantially on-site on-site building building time. time. The The technical autonomy of this of this building building is another is another out- outstanding highlight. Far Far away away from from any any public public Project Project authors authors Andrea Andrea Deplazes and and Marcel Marcel Baumgartner, Swiss Swiss Federal Federal Institute Institute of of utility utility network, the the Monte Monte Rosa Rosa hut hut relies relies Technology (ETH (ETH Zurich), Zurich), Faculty Faculty of of Architecture, Studio Studio Monte Monte Rosa, Rosa, completely on its onown its own energy energy production, Zurich, Zurich, Switzerland water water collection, and and systems systems for for treating treating solid solid waste waste and and waste waste water. water. As aas result a result the the CO 2 CO 2 emission will will be less be less then then one one third third com- com- pared pared to the to the existing existing alpine alpine hut, hut, which which will will tremely tremely inspiring inspiring not not only only due due to its to its glittering be be dismantled. Although this this project project incurs incurs crystal crystal shape shape but but even even more more with with regard regard to to high high construction costs, costs, requires requires the the transporport of all of all construction elements by helicop- by helicop- trans- its its convincing demonstration of state of state of the of the art art technology. It isit is noteworthy that that all the all the ter, ter, and and has has limited limited transferability as an as an façade façade and and load-bearing elements as well as well entire entire project, project, its its convincing achievements as the as the interior interior partition walls walls are are the the results results in terms in terms of of autonomy and and use use of of technology of of computer-aided design design and and computerintegrated manufacturing ainway a way that that More More from from page page 138 received received the the commendation of the of the jury. jury

7 Acknowledgement prize 2008 Europe Regional Holcim Awards competition Holcim Holcim Awards Awards Acknowledgement prize prize Europe Europe are are taken taken over over by artists, by artists, small small businesses and and informal informal occupants for for temporary use. use. Low-cost residence on on industrial site site The The uniqueness of this of this project project consists consists in in Ghent, Belgium the the transformation of these of these huge huge multifloofloor multi- warehouses into into modern, modern, very very flexible flexible but but at the at the same same time time highly-affordable housing housing units. units. The The creative creative design design team team developed a a box-in-a-box solution solution by insertining by insert- Project Project authors authors Edward Edward Weysen Weysen and and Lore Lore De Baere, De Baere, Weysen Weysen en de enbaere, de Baere, Ghent, Ghent, Belgium Belgium The The revival revival of of abandoned industrial sites sites is is a mostly a mostly prefabricated box-like box-like unit unit with with a floor a floor area area of 3.5 of to tom18 2. mthe 2. The structurture is very is very light light and and all the all the services services are are concentrated in aincentral a central functional block block containing kitchen, kitchen, shower shower and and lavatory. lavatory. struc- During During summer summer the the fully fully glazed glazed west west façade façade of the of the boxes boxes will will be opened be opened to have to have the the old old barn barn becoming part part of the of the living living space space and and during during the the winter winter the the very very compact and and well-insulated boxes boxes need need only only little little energy energy not not only only an important issue issue in the in the old old docks docks for heating. for heating. The The outstanding result result provides provides of Ghent of Ghent but but in many in many other other cities cities that that are are very very attractive living living spaces spaces that that perfectly stricken stricken by aby sharply a sharply diminishing secondary match match the the lifestyle lifestyle of young of young urban urban people people economic sector. sector. Usually Usually such such empty empty spaces spaces at an at an astonishingly low low price. price

8 Duurzaam bouwen zal een natuurlijke reflex worden Luigi Centola, Architect, Roma, Italië: Winnaar van de Global Holcim Awards Silver, Nieuwe perspectieven ontwikkelen voor onze toekomst: 3 de Internatio nale Holcim Awards wedstrijd die de beste projecten rond duurzaam bouwen beloont met in het totaal 2 miljoen USD prijzengeld. In partnership met het Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich); het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, VSA; de Tongji University, Shanghai, China; de Universidad Iberoamericana, Mexico Stad, Mexico; de École Supérieure d Architecture de Casablanca, Marokko. Voor deze wedstrijd is de wereld in 5 grote regios ingedeeld, waarbij telkens de universiteiten de onafhankelijke jury s leiden. Inschrijven kan op tot 23 maart De Holcim Awards wedstrijd is een initiatief van de Holcim Foundation for Sustainable Construction. De Holcim Foundation is gevestigd in Zwitserland en wordt gesteund door Holcim Ltd en de ondernemingen en filialen uit de Holcim Groep in meer dan 70 landen. Holcim is op wereldvlak een van de belangrijkste geïntegreerde leveranciers van cement, granulaten, stortklaar beton en asfalt.

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Master Thesis Civil Engineering & Management P.M. Beeker Thesis advisors: ir. K. Th. Veenvliet

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. vakgroep ARCH. architectonische ingenieurswetenschappen

Vrije Universiteit Brussel. vakgroep ARCH. architectonische ingenieurswetenschappen Vrije Universiteit Brussel vakgroep ARCH architectonische ingenieurswetenschappen JAARBOEK 2007 2008 2 Gemeenteschool Les Jardins d Elise te Elsene De aankomende inhaaloperatie scholenbouw vormde de aanleiding

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

Startnotitie Groene Campus

Startnotitie Groene Campus Startnotitie Groene Campus De Universiteit Twente profileert zich als een duurzame universiteit met een groene campus, waar duurzame ontwikkeling en innovatie ingebed is in het universitaire onderwijs,

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities Inhoud Contents Voorwoord 04 Preface 05 Bodemsanering in Nederland:

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences.

Nadere informatie

Thuis in de wereld At home in the world

Thuis in de wereld At home in the world Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

NORTH RHINE WESTPHALIA

NORTH RHINE WESTPHALIA Brussels Press NORTH RHINE WESTPHALIA Aachen Duesseldorf supplement distributed with www.brusselspress.com GALERIA The Ultimate Fashion Store Inhoud/ Contents Peer Steinbrück 3 Fritz Schramma 4 Real Estate

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

Terristories. Terristories. Omgevingsbewustzijn. Klaske Havik en Sebastiaan. Veldhuisen

Terristories. Terristories. Omgevingsbewustzijn. Klaske Havik en Sebastiaan. Veldhuisen Klaske Havik en Sebastiaan Veldhuisen Terristories Locatiespecifiek onderzoek en ontwerp Terristories is een interdisciplinaire benadering, die architectuur verbindt met literaire technieken. Ze daagt

Nadere informatie