Activiteitenplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2015 Humanitas Computerhuis Coördinator: Anita de Gier Jac. Van Looystraat SB s-hertogenbosch T algemeen T werkplaats Pagina 1

2 Inhoudsopgave De missie en de doelstelling van het Computerhuis... 3 Uitgangspunten voor missie en doelstelling... 3 De doelgroep... 3 Medewerkers Computerhuis Social return... 4 Productscala van het Computerhuis... 4 ITBeheer... 4 Licentie acquisitie... 5 Vrije computerinloop... 5 Educatie... 6 Kinder- en jongeren activiteiten... 6 Werkplaats... 7 Agressiebeleid Prijsbeleid... 8 Evaluatie fondsenwerving... 8 Materiaal acquisitie... 8 Bijlage 1: Gedragscode Humanitas Bijlage 2: Kwantitatieve doelen Computerhuis Pagina 2

3 Beleidsuitgangspunten De missie en de doelstelling van het Computerhuis Het Computerhuis draagt bij aan de educatie en participatie van de inwoners van de gemeente s - Hertogenbosch, de bewoners van de Gestelse buurt in het bijzonder. Het Computerhuis stimuleert de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en biedt bezoekers een veilige en ontspannen omgeving waarin men elkaar kan ontmoeten. De computer wordt als middel ingezet om bovenstaande doelen te bereiken. De toegang tot onze nieuwe digitale wereld wordt hiermee ook voor hen mogelijk. Uitgangspunten voor missie en doelstelling Gebaseerd op voorgaande missie en doelstelling ligt de onderliggende motivatie. De voortdurende decentralisaties van de rijksoverheid en de toenemende vraag aan zelfredzaamheid zorgen ervoor dat burgers meer en meer gebruik moeten gaan maken van digitale omgevingen. Banken sluiten hun kantoren en het internetbankieren neemt toe. Zorg verzekeraars zijn meer en meer bereikbaar via helpdesk en internet. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar digitale ontsluiting hoger wordt. Om aan deze toenemende behoefte te voldoen wordt van de burger meer gevraagd op het gebied van de digitale wereld. Het Humanitas Computerhuis voldoet hiermee aan deze behoefte. De doelgroep voor wie deze digitale wereld niet mogelijk is of moeilijk te verkrijgen is wordt bediend door onze organisatie. De doelgroep De doelgroep van het Computerhuis bestaat uit alle inwoners van de gemeente s-hertogenbosch en de Gestelse buurt in het bijzonder. De Gestelse buurt is een zogenaamde krachtwijk. Speciale aandacht wordt besteed aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een achterstand op sociaal en/of economisch gebied. Het Humanitas Computerhuis verleent ook ondersteuning aan de welzijnsorganisatie Divers uit den Bosch die verantwoordelijk is voor de huiswerk begeleiding van de groepen 6 tot en met 8 van het basis onderwijs. Medewerkers Computerhuis. Het Humanitas Computerhuis drijft op de inzet van vrijwilligers en is een laagdrempelige voorziening. Niet alleen voor klanten maar zeker ook voor vrijwilligers. De diversiteit van de verschillende activiteiten en de sociale, vriendelijke en collegiale sfeer zorgen voor een basis van waaruit vrijwilligers kunnen werken. Dat vertaalt zich in een groep vrijwilligers met verschillende opleidingsniveaus (LBO- tot universitair), alle leeftijden (18 tot 80 jaar), diverse achtergronden (van oud-leraar tot netwerkbeheerder, van voormalig ICT-er tot oud-magazijnmeester). De meeste van onze vrijwilligers komen uit s- Hertogenbosch, sommigen uit de Gestelsebuurt. Ook in 2015 blijven we zoeken naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam om voldoende speelruimte en reserve te creëren. Naast de vrijwilligers voor de gebruikelijke activiteiten willen we ons team versterken met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuw aanbod. Activiteiten die ontstaan door goed onderzoek. Dit vraagt van de vrijwilligers dat zij Pagina 3

4 vraaggericht te werk gaan, goed luisteren naar onze bezoekers, dat zij scherp zijn en ontwikkelingen op IT gebied volgen om deze vervolgens te toetsen en mogelijkerwijs binnen onze eigen organisatie te implementeren. In 2013 zijn we verhuisd naar de BBS en hebben dat jaar o.a. gebruikt om kennis te maken met onze partners. We hebben inmiddels een goed beeld van de wijze waarop we gaan samenwerken en zullen daar in de toekomst verder vorm aan geven. Samenwerken en vraaggericht werken zijn belangrijke pijlers voor de toekomst. Zowel bij de werving van, alsmede training en deskundigheid van de vrijwilligers zal hier in 2015 veel aandacht aan besteedt worden. Ook in 2015 organiseren we medewerkersbijeenkomsten en plannen we een tweetal activiteiten om binding en samenwerking te bevorderen. Nieuw is de Hei dag, een studiedag die gericht is op team- en deskundigheidsontwikkeling. We hopen hiermee een extra boost te kunnen geven aan diezelfde binding en samenwerking met onze medewerkers. Humanitas en dus ook het Computerhuis doen mee aan een gezamenlijk scholingsaanbod voor vrijwilligers uit de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn heel enthousiast over deze samenwerking met o.a. Galant en Avans Hoge School en zullen er, uitgaande van de positieve ervaringen zeker opnieuw in investeren. Social return Bij het Humanitas Computerhuis zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn deels mensen die het leuk vinden om zich naast hun werk of tijdens hun pensioen in te zetten voor een ander. Daarnaast zijn er mensen bij het Computerhuis actief met een kleinere of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Sommige van hen zetten zich in als cursusleider of begeleider in het team educatie, anderen zijn actief op de werkplaats en repareren computers van onze bezoekers. Een aantal zetten zich in als vrijwillig teamcoördinator. Mede door hun opgedane ervaringen binnen het Computerhuis zijn er, afgelopen jaren, verschillende vrijwilligers terug- of doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Productscala van het Computerhuis ITBeheer De afdeling IT Beheer is binnen het Humanitas Computerhuis verantwoordelijk voor alle aanschaf en het functioneren van de eigen infrastructuur (servers/werkstations/netwerk), het bewaken van gegevensopslag en het faciliteren van de diverse activiteiten/werkzaamheden. Over de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een goede technische inrichting en infrastructuur onontbeerlijk zijn voor het functioneren van onze dienstverlening. Immers, zonder degelijk en courant materiaal verlies je de aansluiting met je doelgroep. Tijdens de verhuizing van 2013 naar de BBS Nieuw-Zuid is een grote slag geslagen met betrekking tot modernisering van de infrastructuur. Wel werd duidelijk dat, om in de toekomst goed aanbod te kunnen blijven garanderen, er tijdig materiaal vervangen en gemoderniseerd moet worden. Daarvoor is het structureel reserveren van middelen noodzakelijk. Omdat aanvankelijk het ICTlokaal een multifunctionele ruimte zou worden, technisch ingericht en onderhouden door de gemeente (Digidact) is er vanuit ons, vanaf 2010 niet meer gereserveerd voor vervanging en modernisering. Met het veranderen van de afspraken rondom het gebruik (niet langer multi- maar mono-functioneel) is eind 2012 duidelijk geworden dat het Humanitas Computerhuis verantwoordelijk is voor aanschaf, vervanging en onderhoud en dus ook voor de noodzakelijke reservering voor de technische infrastructuur binnen onze ruimtes en de servers/werkstations en Pagina 4

5 netwerkcomponenten. De jaarlijkse raming van 5.000,- maak dat wij onze kosten kunnen blijven dekken. Zo kunnen wij, nu en in de toekomst, onze dienstverlening blijven garanderen en de aansluiting houden met de doelgroep waarvoor onze dienstverlening in beginsel bedoeld is. Er is een versterkte relatie met IT-partner Digidact (als IT- beheerder van de locatie) en onze eigen contacten en resources binnen de Bossche IT-wereld zodat de behaalde modernisering ook op lange termijn gecontinueerd wordt. Doel hierbij is om de gemoderniseerde infrastructuur up-todate te houden zodat het aanbod voor de gebruikers actueel blijft en aan blijft sluiten op de vraag. Daarnaast biedt het de ruimte om de functionaliteit van de omgeving te vergroten en onze medewerkers daarmee in staat te stellen om de verschillende bestaande activiteiten beter uit te kunnen voeren en nieuwe activiteiten te ontplooien. Om dit doel te bewerkstelligen moet enerzijds gedacht worden aan het gericht vragen om kennis en materiaal in de bestaande kring, alsmede het uitbreiden van de contacten binnen de Bossche IT-wereld en de diverse onderwijsinstellingen. Dit moet leiden tot kennisvergroting en verbreding voor onze eigen medewerkers en een positieve maatschappelijk verantwoorde betrokkenheid van de diverse ITbedrijven bij het werk van het Humanitas Computerhuis. In 2014 is wederom actief geïnvesteerd in de vervanging van de hardware voor het leslokaal. Door intelligent gebruik te maken van de technologie is het mogelijk om op dezelfde hardware zowel het cursusaanbod te doen voor Windows 7 en Windows 8. Licentie acquisitie Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat we bij het Computerhuis een beroep kunnen doen op diversie software donatie programma s van grote leveranciers (Microsoft. Adobe en/of Cisco). Veel van deze programma s zijn gebaseerd op de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Het Computerhuis ressorteert onder district Zuid van Humanitas. Humanitas is de verkorte naam en is eigenlijk Humanitas Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Deze instelling is geregistreerd als ANBI instelling. Onderzocht wordt nu in combinatie van TechSoup of we als Computerhuis gebruik kunnen maken van dit software donatie programma. Graag zouden we gebruik willen maken van het programma om van hieruit software ter beschikking te krijgen voor de doelgroep. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het erop dat we hier geen gebruik van kunnen maken maar dat we wel gebruik kunnen maken van de software van het Computer huis zelf. Het gaat hier om onze server licenties en de software voor de werkstations. Ook het opleidingslokaal wordt hierin betrokken. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor de software en eventueel hardware voor de kinderactiviteiten. Vrije computerinloop Het Humanitas Computerhuis biedt verschillende activiteiten waarbij ICT-toepassingen en computers gebruikt worden door verschillende gebruikersgroepen. Deze activiteiten zijn gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en participatie. Belangrijke activiteit is de vrije computer inloop voor volwassenen. Deze inloopochtenden bieden we twee ochtenden in de week aan. Deze inloop ochtenden waar volwassenen terecht kunnen met vragen rondom het werken met de computer zijn een groot succes. Daar waar een cursus in eerste instantie voor een hoop mensen een te hoge drempel is, biedt de vrije inloop de bezoekers de mogelijkheid om op een eenvoudige, vraaggerichte en ontspannende manier de kans om het werken met de computer beter te leren beheersen. Aangezien we vandaag de dag niet meer om de computer heen kunnen en hier dagelijks mee te maken hebben, vergroot de ondersteuning van de vrije computerinloop de Pagina 5

6 zelfredzaamheid van onze bezoekers. Denk hierbij aan het gebruik van de gemeentelijke website, het invullen van allerlei formulieren, het volgen van de schoolresultaten van de kinderen tot aan het schrijven van een sollicitatiebrief. Allerlei zaken waarbij de vrijwilligers van het Computerhuis de bezoekers kunnen begeleiden in het zelf leren en beheersen van deze vaardigheden vergroot hun zelfredzaamheid. Het laagdrempelige karakter van de vrije inloop verlaagt de angst voor de muis en laat de bezoekers ervaringen opdoen in het gebruik van de computer. Dit samen met het ontdekken van de mogelijkheden op de computer maakt dat veel bezoekers vervolgens doorstromen naar een workshop en/of cursus. Daarnaast blijven wij het stimuleren dat cursisten extra komen oefenen tijdens de vrije computer inloop en willen we door een nog betere interne samenwerking bereiken dat het aanbod van de workshops en cursussen nauw aansluit op de vrije computerinloop. Educatie Het door het Humanitas Computerhuis ontwikkelde trainingsprogramma voor het werken met de computer is zeer succesvol. We gaan inzetten op maatwerk. Dit houdt in dat we naast de bestaande cursussen meer korte workshops gaan organiseren en zelf meer aanbod gaan ontwikkelen waar bezoekers thuis direct mee aan de gang kunnen gaan. Denk hierbij aan een workshop sociale media en richting ouders voorlichting rondom de voor-en nadelen van sociale media zoals Facebook. Voor onze doelgroep, mensen met een kleine beurs, is de gratis verkrijgbare software op het Net een interessante. De mogelijkheden hiervan willen we ook in de vorm van workshops aanbieden. Naast het beter leren gebruiken van de computer gaan we een workshop onderhoud van de PC aanbieden. We gaan meer doen op het gebied van creativiteit en denken dan aan gedichten, wens- en menukaarten maken. Wij verwachten dat we op het gebied van Educatie veel zullen samenwerken met de partners binnen de BBS en gaan er vanuit dat we regelmatig het verzoek krijgen mee te denken bij en vervolgens een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van nieuw aanbod. De belangrijkste wijziging die in 2014 is doorgevoerd op het gebied van educatie is dat we van en vraag gerichte werkwijze zijn overgegaan naar een aanbod gerichte werkwijze. Dat betekent dat men zich kan inschrijven op onze website voor een cursus of workshop en men deze ook meteen kan boeken. Na ontvangst van het verschuldigde cursus geld is men ook meteen ingeschreven. Kinder- en jongeren activiteiten De Kindercomputerclub is een succes. De kinderen komen graag en de sfeer is goed. Het blijft een lastige klus om voor deze activiteit voldoende permanente vrijwilligers te werven. Het streven blijft om de Kindercomputerclub uit te breiden naar twee middagen per week. De voorwaarde hiervoor is dat we dan beschikken over een vast team vrijwilligers om deze activiteit te begeleiden. Samen met de jongeren die ons bezoeken voor de activiteiten brengen we de wensen van deze doelgroep in beeld zodat we hier verder op in kunnen spelen. KC De Vlindertuin werkt met het programma de vreedzame school, een concept wat binnen de BBS uitgebreid zou kunnen worden naar vreedzame wijk. Wij hopen dat dit scholingstraject in 2014 binnen de BBS Nieuwe Zuid wordt uitgezet en willen de vrijwilligers die de kinder- en jongeren activiteiten begeleiden hieraan laten deelnemen. Pagina 6

7 Werkplaats Op de werkplaats zijn vrijwilligers actief met het computeronderhoud van pc s van klanten. Vaak zijn het computers die voor een klein bedrag gekocht zijn bij het Humanitas Computerhuis. Onze klanten van de werkplaats zijn mensen met een kleine beurs. We maken onze klanten vertrouwt maken met de gratis verkrijgbare software en zullen we hierop inzetten nadat onze vrijwilligers opgeleid zijn in het werken met die software en de mogelijkheden kennen daarvan. Vervolgens zullen we, als de klant dat wil, de gratis software gaan installeren op hun pc en hen bekend maken met het gebruik. (zie Educatie). Bij het Humanitas Computerhuis worden gebruikte computers, welke veelal geschonken worden door het bedrijfsleven, opgeknapt en tegen een redelijke vergoeding aangeboden aan maatschappelijke organisaties en onze klanten. Hergebruik van computers is afhankelijk van het aanbod van computers uit het bedrijfsleven. Naast de verkoop aan onze klanten werken wij samen met andere welzijns- en/of vrijwilligersorganisaties en bieden wij onze diensten aan. We werken o.a. samen met de Vincentius Vereniging, Zelfkrant, SOS Rommelmarkt, de Voedselbank en Divers. Computers die hiervoor niet meer gebruikt worden, maar het nog wel goed doen, schenken we aan derden o.a. vluchtelingenwerk heeft in het teken gestaan van de omwisseling van Windows XP naar Windows 7. Het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hing over het stopzetten van Windows XP is op 8 april waarheid geworden. Door inventief te zoeken hebben we een omwisseling programma op kunnen zetten om klanten van het Computerhuis een aanbod te kunnen doen om over te gaan naar een nieuw besturings systeem. Wij bieden als Computerhuis de mogelijkheid aan om een gratis consult te vragen om te beoordelen of de computer geschikt is voor deze overgang. Op basis van het consult geven we een gratis advies aan de klanten op bassis waarvan zij zelf kunnen beslissen. Ook in 2015 streven we er naar om: - Tenminste twee donaties te realiseren - Twee maal per jaar een schenking te ontvangen vanuit het bedrijfsleven ten behoeve van onze klanten. - Ons netwerk te verbeteren zodat mogelijk nog meer organisaties en particulieren gebruik kunnen maken van onze diensten. Agressiebeleid. Het uitgangspunt is dat we elkaar steunen als we merken dat iemand te maken krijgt met agressieve mensen. We laten iemand dan niet alleen staan. Het kan zijn dat de vrijwilliger niet capabel is om in te grijpen of te ondersteunen. In dat geval zoek je andere medewerkers op en vraagt hen om jou en de vrijwilliger die te maken heeft met agressie, te ondersteunen. Het kan heel goed werken als iemand de beheerder opzoekt en hem om ondersteuning vraagt. In het geval dat jezelf te maken krijgt met agressieve mensen probeer dan om hulp te vragen en/of zoek een plaats op waar meerdere mensen zijn zodat je hulp krijgt. We willen voorkomen dat iemand er alleen voorstaat, dus probeer te voorkomen dat je alleen bent. Een activiteit wordt dan ook nooit door een vrijwilliger alleen uitgevoerd. In bijlage 1 is de gedragscode voor vrijwilligers van Humanitas bijgevoegd Pagina 7

8 Prijsbeleid Voor het prijsbeleid hebben we een duidelijke lijn afgesproken. De prijzen die het Computerhuis hanteert voor haar hardware en dienstverlening in de werkplaats is gebaseerd op een reëel prijs niveau. Dat wil zeggen dat wij geen commerciële prijzen hanteren maar een prijsniveau gebaseerd op de kosten. Dit prijsbeleid is ook van toepassing op cursussen en workshops. Dit prijs niveau is gebaseerd op een niveau dat een normale burger in normale omstandigheden zou kunnen betalen. Het Computerhuis hanteert geen winstoogmerk. Voor de eigen vrijwilligers geldt ook een prijsbeleid. Dit prijsbeleid is een onderdeel van het vrijwilligersbeleid. Kopen van tweedehands hardware en onderdelen Medewerkers van het Computerhuis die na het tekenen van het contract langer dan 6 maanden actief zijn krijgen korting voor de volgende zaken. Reparatie Ieder kalenderjaar kan de vrijwilliger drie maal een gratis reparatie laten uitvoeren. Daarna dient er betaald te worden. Deze reparaties lopen via de vrijwillige coördinator van de werkplaats en worden door hem ingepland. Betalende klanten gaan altijd voor. Kopen Voor de aanschaf van hardware gelden de volgende spelregels: Je kunt per jaar maximaal één desktop, laptop of tablet systeem kopen met 50% korting. Dit is een compleet systeem (computer, toetsenbord, muis en beeldscherm) Losse randapparatuur wordt zonder korting verkocht. Losse computer onderdelen worden zonder korting verkocht. Bij onduidelijkheden altijd overleg met coördinator werkplaats. Voor andere medewerkers/vrijwilligers van Humanitas binnen de regio Den Bosch geldt een korting van 10%. Evaluatie fondsenwerving De medewerkers bij het Computerhuis doen zelf niet aan fondswerving. Binnen het afdelingsbestuur worden deze aanvragen gedaan. Het is wel zaak om scherp en alert te zijn op de mogelijkheid van fondsenwerving en ons af te blijven vragen of we bepaalde aanschaffen c.q. activiteiten kunnen financieren via deze weg. Uitgangspunt van fondsenwerving kan ook zijn dat we fondsen krijgen in de vorm van werkzaamheden die om niet worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan printwerk, drukwerk, schilderwerkzaamheden en dergelijke. Materiaal acquisitie valt nadrukkelijk buiten de fondsen werving. Materiaal acquisitie Op het gebied van materiaal acquisitie stellen we ons op het standpunt dat we in principe alleen materiaal ophalen als dit ook weer door te zetten is aan onze klanten. Dat wil zeggen dat bij het materiaal ook de benodigde licenties aanwezig zijn. Dit geldt voor alle hardware (desktop, Laptop Pagina 8

9 en servers). Voor beeldschermen, toetsenborden en muizen geldt dit niet. Daarnaast moet goed bekeken worden of het materiaal ook weer uit te zetten is. Het mag niet zo zijn dat het Computerhuis een doorvoer haven wordt voor de stort. We kijken dus of het materiaal zich nog in redelijke staat van onderhoud bevindt. Als er een enkele computer tussen zit die niet direct gebruikt kan worden maar waar wel een licentie op zit, kan deze toch worden ingenomen. Pagina 9

10 Bijlage #: Gedragscode Humanitas De Vereniging Humanitas acht het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt in de werkorganisatie van Humanitas niet geaccepteerd. Door middel van deze gedragscode wenst Humanitas daaraan vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij behalve om het voorkomen en bestrijden van agressie, sexuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken. Humanitas onderschrijft daarmee hetgeen is neergelegd in artikel 24j van de CAO Welzijn Artikel 1: Definities 1. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Onder het begrip seksuele intimidatie valt ook seksueel getint gedrag waarbij sprake is van een van de volgende punten: * onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; * onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; * dergelijk gedrag heeft het doel dan wel het effect dat het de werkprestaties van een persoon aantast en/of een intimiderende of vijandige of onaangename werkomgeving creëert. 2. Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten. 3. Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast. 4. Voor de begrippen werkgever, werknemer, cliënt, vrijwilliger, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Welzijnswerk. 5. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een - min of meer - samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven. Artikel 2: Doel en algemeen uitgangspunt Pagina 10

11 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Humanitas als vormen van ongewenst gedrag afgewezen. 2. Humanitas neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Deze gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Humanitas en van de professionele houding van de medewerkers van Humanitas. Artikel 3: Status en reikwijdte van de gedragscode 1. De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie en van artikel 24j uit de CAO welzijnswerk De gedragscode geldt voor werknemers, stagiaires, bestuursleden en andere vrijwilligers. 3. De werkgever draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode. Alle werknemers ontvangen een exemplaar van de gedragscode. Voor bestuursleden en andere vrijwilligers is de gedragscode ter inzage bij de secretariaten van afdelingen en districten. Artikel 4: Arbeidsovereenkomst 1. Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen. 2. In geval van reorganisatie of inkrimping worden bij de beoordeling van de vraag wie voor ontslag in aanmerking komt slechts objectieve criteria gehanteerd. Artikel 5: Arbeidsomstandigheden en onderlinge omgang 1. De inrichting van de organisatie voldoet aan wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de ARBO-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en cliënten zich veilig voelen. 2. De omgang tussen bestuurders, vrijwillige en professionele medewerkers en cliënten wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode. 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan. 4. Agressieve handelingen en/of uitingen zijn niet toegestaan. Pagina 11

12 Beleidsuitgangspunten 5. Het bepaalde onder 1. houdt mede in dat Humanitas de wensen en behoeften van medewerkers tot het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd niet in de weg zal staan. Artikel 6: Omgang met deelnemers aan activiteiten en met cliënten, bejegening 1. Werknemers en vrijwillige medewerkers van Humanitas laten zich bij contacten met deelnemers of cliënten leiden door gedragsregels in overeenstemming met deze code en door de regels zoals die gelden voor de beroepsgroep. 2. Zij accepteren geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen. 3. Zij accepteren geen discriminerend gedrag van deelnemers of cliënten en werken niet mee aan of nemen zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag. Artikel 7: Werking naar cliënten, deelnemers, bezoekers en derden 1. De gedragscode is bij het landelijk bureau en de secretariaten van afdelingen en districten ter inzage voor deelnemers, cliënten, bezoekers en derden; op verzoek wordt een exemplaar beschikbaar gesteld. 2. Van deelnemers, cliënten, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. Artikel 8: Toezicht gedragscode en vertrouwenspersoon 1. Met het toezicht op de naleving van deze gedragscode zijn belast de directeur van het landelijk bureau en de managers van de districten. 2. De werkgever wijst met instemming van de ondernemingsraad een vertrouwenspersoon aan, tot wie degene die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zich kan wenden voor advies en informatie. Ook als een medewerker geen klacht wil indienen, kan deze zich wenden tot de vertrouwenspersoon. 3. De vertrouwenspersoon is belast met de volgende taken: - de eerste opvang van medewerkers die ongewenst gedrag hebben ondergaan en daarover willen praten; - het bijstaan, begeleiden en van advies dienen van medewerkers die een klacht hebben inzake ongewenst gedrag; - door onderzoek en overleg met betrokkene(n) trachten tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen; - de klager/klaagster desgewenst ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de eigen klachtencommissie en/of, indien het een strafbaar feit betreft, tevens bij het doen van aangifte bij de politie; - de werkgever gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag. 4. De vertrouwenspersoon verricht geen handelingen ter uitvoering van zijn/haar taak dan met toestemming van de medewerker die een klacht heeft ingediend. 5. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de werkgever, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd. 6. De werkgever verschaft de vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten waardoor hij/zij op vertrouwelijke wijze schriftelijk, mondeling en telefonisch kan worden geraadpleegd. Pagina 12

13 Beleidsuitgangspunten Bijlage ': Kwantitatieve doelen Computerhuis Vrijwilligers Vrijwilligers: minimaal 25 vrijwilligers Medewerkersdagen bestaande uit een thema, activiteit en etentje 2 maal per jaar Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers: minimaal 2 maal per jaar Jaargesprekken met vrijwilligers: minimaal 1 maal per jaar Bezoekers 400 unieke bezoekers per jaar Werkplaats 200 reparaties per jaar 45 verkopen per jaar 3 grote donaties per jaar Educatie 8 cursussen per jaar 4 workshops per jaar 50 inschrijvingen per jaar voor een cursus 24 inschrijvingen per jaar voor een workshop Inloop 80 vrije inlopen per jaar 400 bezoekers per jaar Kinder- en jongeren activiteiten 40 maal KCC per jaar 400 bezoekers van de KCC per jaar Netwerken en PR 6 maal per jaar vertegenwoordigen we het Computerhuis tijdens netwerkactiviteiten en bijeenkomsten in s-hertogenbosch 3 maal per jaar geven we in Zuid een Nieuwsbrief uit 3 maal per jaar adverteren we in een Bossche krant 1 keer per maand wordt de inhoud van de website geüpdate 1 keer per maand vacatures nakijken en update Pagina 13

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school Basisschool de Ganzerik Veiligheidsbeleid Missie van de school Op basisschool de Ganzerik willen leerkrachten samen met kinderen en ouders een veilige en respectvolle omgeving creëren waarbinnen kinderen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken

Gedragscode. Wie wij zijn en hoe wij werken Gedragscode Wie wij zijn en hoe wij werken Over Corio Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan BASISSCHOOL DE DIABOLO KERKRADE SEPTEMBER 2013 (GROEIDOCUMENT) INLEIDING pagina 3 Hoofdstuk 1: Kader 1.1 Wettelijk kader pagina 4 1.2 Bovenschools kader pagina 5 Hoofdstuk 2: Veiligheid

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep 7 1.1 De missie van de Kober groep 7 1.2 Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

\ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl

\ I / r J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl Uitslagsweg 47 n T7 Wijkcentrum 7556 /000 LN u, Hengelo nengeio (o) w \ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl imiiuiini Aan: College van B & W Postbus 18 7550

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Vastgesteld door College van Bestuur d.d. 13 februari 2014 Gehoord de Directieraad d.d. 23 januari 2014 Na instemming van de GMR d.d. 24 februari 2014 Aanpassingen

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie