Activiteitenplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2015 Humanitas Computerhuis Coördinator: Anita de Gier Jac. Van Looystraat SB s-hertogenbosch T algemeen T werkplaats Pagina 1

2 Inhoudsopgave De missie en de doelstelling van het Computerhuis... 3 Uitgangspunten voor missie en doelstelling... 3 De doelgroep... 3 Medewerkers Computerhuis Social return... 4 Productscala van het Computerhuis... 4 ITBeheer... 4 Licentie acquisitie... 5 Vrije computerinloop... 5 Educatie... 6 Kinder- en jongeren activiteiten... 6 Werkplaats... 7 Agressiebeleid Prijsbeleid... 8 Evaluatie fondsenwerving... 8 Materiaal acquisitie... 8 Bijlage 1: Gedragscode Humanitas Bijlage 2: Kwantitatieve doelen Computerhuis Pagina 2

3 Beleidsuitgangspunten De missie en de doelstelling van het Computerhuis Het Computerhuis draagt bij aan de educatie en participatie van de inwoners van de gemeente s - Hertogenbosch, de bewoners van de Gestelse buurt in het bijzonder. Het Computerhuis stimuleert de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en biedt bezoekers een veilige en ontspannen omgeving waarin men elkaar kan ontmoeten. De computer wordt als middel ingezet om bovenstaande doelen te bereiken. De toegang tot onze nieuwe digitale wereld wordt hiermee ook voor hen mogelijk. Uitgangspunten voor missie en doelstelling Gebaseerd op voorgaande missie en doelstelling ligt de onderliggende motivatie. De voortdurende decentralisaties van de rijksoverheid en de toenemende vraag aan zelfredzaamheid zorgen ervoor dat burgers meer en meer gebruik moeten gaan maken van digitale omgevingen. Banken sluiten hun kantoren en het internetbankieren neemt toe. Zorg verzekeraars zijn meer en meer bereikbaar via helpdesk en internet. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar digitale ontsluiting hoger wordt. Om aan deze toenemende behoefte te voldoen wordt van de burger meer gevraagd op het gebied van de digitale wereld. Het Humanitas Computerhuis voldoet hiermee aan deze behoefte. De doelgroep voor wie deze digitale wereld niet mogelijk is of moeilijk te verkrijgen is wordt bediend door onze organisatie. De doelgroep De doelgroep van het Computerhuis bestaat uit alle inwoners van de gemeente s-hertogenbosch en de Gestelse buurt in het bijzonder. De Gestelse buurt is een zogenaamde krachtwijk. Speciale aandacht wordt besteed aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een achterstand op sociaal en/of economisch gebied. Het Humanitas Computerhuis verleent ook ondersteuning aan de welzijnsorganisatie Divers uit den Bosch die verantwoordelijk is voor de huiswerk begeleiding van de groepen 6 tot en met 8 van het basis onderwijs. Medewerkers Computerhuis. Het Humanitas Computerhuis drijft op de inzet van vrijwilligers en is een laagdrempelige voorziening. Niet alleen voor klanten maar zeker ook voor vrijwilligers. De diversiteit van de verschillende activiteiten en de sociale, vriendelijke en collegiale sfeer zorgen voor een basis van waaruit vrijwilligers kunnen werken. Dat vertaalt zich in een groep vrijwilligers met verschillende opleidingsniveaus (LBO- tot universitair), alle leeftijden (18 tot 80 jaar), diverse achtergronden (van oud-leraar tot netwerkbeheerder, van voormalig ICT-er tot oud-magazijnmeester). De meeste van onze vrijwilligers komen uit s- Hertogenbosch, sommigen uit de Gestelsebuurt. Ook in 2015 blijven we zoeken naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam om voldoende speelruimte en reserve te creëren. Naast de vrijwilligers voor de gebruikelijke activiteiten willen we ons team versterken met vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuw aanbod. Activiteiten die ontstaan door goed onderzoek. Dit vraagt van de vrijwilligers dat zij Pagina 3

4 vraaggericht te werk gaan, goed luisteren naar onze bezoekers, dat zij scherp zijn en ontwikkelingen op IT gebied volgen om deze vervolgens te toetsen en mogelijkerwijs binnen onze eigen organisatie te implementeren. In 2013 zijn we verhuisd naar de BBS en hebben dat jaar o.a. gebruikt om kennis te maken met onze partners. We hebben inmiddels een goed beeld van de wijze waarop we gaan samenwerken en zullen daar in de toekomst verder vorm aan geven. Samenwerken en vraaggericht werken zijn belangrijke pijlers voor de toekomst. Zowel bij de werving van, alsmede training en deskundigheid van de vrijwilligers zal hier in 2015 veel aandacht aan besteedt worden. Ook in 2015 organiseren we medewerkersbijeenkomsten en plannen we een tweetal activiteiten om binding en samenwerking te bevorderen. Nieuw is de Hei dag, een studiedag die gericht is op team- en deskundigheidsontwikkeling. We hopen hiermee een extra boost te kunnen geven aan diezelfde binding en samenwerking met onze medewerkers. Humanitas en dus ook het Computerhuis doen mee aan een gezamenlijk scholingsaanbod voor vrijwilligers uit de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn heel enthousiast over deze samenwerking met o.a. Galant en Avans Hoge School en zullen er, uitgaande van de positieve ervaringen zeker opnieuw in investeren. Social return Bij het Humanitas Computerhuis zijn veel vrijwilligers actief. Dit zijn deels mensen die het leuk vinden om zich naast hun werk of tijdens hun pensioen in te zetten voor een ander. Daarnaast zijn er mensen bij het Computerhuis actief met een kleinere of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Sommige van hen zetten zich in als cursusleider of begeleider in het team educatie, anderen zijn actief op de werkplaats en repareren computers van onze bezoekers. Een aantal zetten zich in als vrijwillig teamcoördinator. Mede door hun opgedane ervaringen binnen het Computerhuis zijn er, afgelopen jaren, verschillende vrijwilligers terug- of doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Productscala van het Computerhuis ITBeheer De afdeling IT Beheer is binnen het Humanitas Computerhuis verantwoordelijk voor alle aanschaf en het functioneren van de eigen infrastructuur (servers/werkstations/netwerk), het bewaken van gegevensopslag en het faciliteren van de diverse activiteiten/werkzaamheden. Over de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een goede technische inrichting en infrastructuur onontbeerlijk zijn voor het functioneren van onze dienstverlening. Immers, zonder degelijk en courant materiaal verlies je de aansluiting met je doelgroep. Tijdens de verhuizing van 2013 naar de BBS Nieuw-Zuid is een grote slag geslagen met betrekking tot modernisering van de infrastructuur. Wel werd duidelijk dat, om in de toekomst goed aanbod te kunnen blijven garanderen, er tijdig materiaal vervangen en gemoderniseerd moet worden. Daarvoor is het structureel reserveren van middelen noodzakelijk. Omdat aanvankelijk het ICTlokaal een multifunctionele ruimte zou worden, technisch ingericht en onderhouden door de gemeente (Digidact) is er vanuit ons, vanaf 2010 niet meer gereserveerd voor vervanging en modernisering. Met het veranderen van de afspraken rondom het gebruik (niet langer multi- maar mono-functioneel) is eind 2012 duidelijk geworden dat het Humanitas Computerhuis verantwoordelijk is voor aanschaf, vervanging en onderhoud en dus ook voor de noodzakelijke reservering voor de technische infrastructuur binnen onze ruimtes en de servers/werkstations en Pagina 4

5 netwerkcomponenten. De jaarlijkse raming van 5.000,- maak dat wij onze kosten kunnen blijven dekken. Zo kunnen wij, nu en in de toekomst, onze dienstverlening blijven garanderen en de aansluiting houden met de doelgroep waarvoor onze dienstverlening in beginsel bedoeld is. Er is een versterkte relatie met IT-partner Digidact (als IT- beheerder van de locatie) en onze eigen contacten en resources binnen de Bossche IT-wereld zodat de behaalde modernisering ook op lange termijn gecontinueerd wordt. Doel hierbij is om de gemoderniseerde infrastructuur up-todate te houden zodat het aanbod voor de gebruikers actueel blijft en aan blijft sluiten op de vraag. Daarnaast biedt het de ruimte om de functionaliteit van de omgeving te vergroten en onze medewerkers daarmee in staat te stellen om de verschillende bestaande activiteiten beter uit te kunnen voeren en nieuwe activiteiten te ontplooien. Om dit doel te bewerkstelligen moet enerzijds gedacht worden aan het gericht vragen om kennis en materiaal in de bestaande kring, alsmede het uitbreiden van de contacten binnen de Bossche IT-wereld en de diverse onderwijsinstellingen. Dit moet leiden tot kennisvergroting en verbreding voor onze eigen medewerkers en een positieve maatschappelijk verantwoorde betrokkenheid van de diverse ITbedrijven bij het werk van het Humanitas Computerhuis. In 2014 is wederom actief geïnvesteerd in de vervanging van de hardware voor het leslokaal. Door intelligent gebruik te maken van de technologie is het mogelijk om op dezelfde hardware zowel het cursusaanbod te doen voor Windows 7 en Windows 8. Licentie acquisitie Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat we bij het Computerhuis een beroep kunnen doen op diversie software donatie programma s van grote leveranciers (Microsoft. Adobe en/of Cisco). Veel van deze programma s zijn gebaseerd op de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Het Computerhuis ressorteert onder district Zuid van Humanitas. Humanitas is de verkorte naam en is eigenlijk Humanitas Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Deze instelling is geregistreerd als ANBI instelling. Onderzocht wordt nu in combinatie van TechSoup of we als Computerhuis gebruik kunnen maken van dit software donatie programma. Graag zouden we gebruik willen maken van het programma om van hieruit software ter beschikking te krijgen voor de doelgroep. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het erop dat we hier geen gebruik van kunnen maken maar dat we wel gebruik kunnen maken van de software van het Computer huis zelf. Het gaat hier om onze server licenties en de software voor de werkstations. Ook het opleidingslokaal wordt hierin betrokken. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor de software en eventueel hardware voor de kinderactiviteiten. Vrije computerinloop Het Humanitas Computerhuis biedt verschillende activiteiten waarbij ICT-toepassingen en computers gebruikt worden door verschillende gebruikersgroepen. Deze activiteiten zijn gericht op ontmoeting, ontspanning, educatie en participatie. Belangrijke activiteit is de vrije computer inloop voor volwassenen. Deze inloopochtenden bieden we twee ochtenden in de week aan. Deze inloop ochtenden waar volwassenen terecht kunnen met vragen rondom het werken met de computer zijn een groot succes. Daar waar een cursus in eerste instantie voor een hoop mensen een te hoge drempel is, biedt de vrije inloop de bezoekers de mogelijkheid om op een eenvoudige, vraaggerichte en ontspannende manier de kans om het werken met de computer beter te leren beheersen. Aangezien we vandaag de dag niet meer om de computer heen kunnen en hier dagelijks mee te maken hebben, vergroot de ondersteuning van de vrije computerinloop de Pagina 5

6 zelfredzaamheid van onze bezoekers. Denk hierbij aan het gebruik van de gemeentelijke website, het invullen van allerlei formulieren, het volgen van de schoolresultaten van de kinderen tot aan het schrijven van een sollicitatiebrief. Allerlei zaken waarbij de vrijwilligers van het Computerhuis de bezoekers kunnen begeleiden in het zelf leren en beheersen van deze vaardigheden vergroot hun zelfredzaamheid. Het laagdrempelige karakter van de vrije inloop verlaagt de angst voor de muis en laat de bezoekers ervaringen opdoen in het gebruik van de computer. Dit samen met het ontdekken van de mogelijkheden op de computer maakt dat veel bezoekers vervolgens doorstromen naar een workshop en/of cursus. Daarnaast blijven wij het stimuleren dat cursisten extra komen oefenen tijdens de vrije computer inloop en willen we door een nog betere interne samenwerking bereiken dat het aanbod van de workshops en cursussen nauw aansluit op de vrije computerinloop. Educatie Het door het Humanitas Computerhuis ontwikkelde trainingsprogramma voor het werken met de computer is zeer succesvol. We gaan inzetten op maatwerk. Dit houdt in dat we naast de bestaande cursussen meer korte workshops gaan organiseren en zelf meer aanbod gaan ontwikkelen waar bezoekers thuis direct mee aan de gang kunnen gaan. Denk hierbij aan een workshop sociale media en richting ouders voorlichting rondom de voor-en nadelen van sociale media zoals Facebook. Voor onze doelgroep, mensen met een kleine beurs, is de gratis verkrijgbare software op het Net een interessante. De mogelijkheden hiervan willen we ook in de vorm van workshops aanbieden. Naast het beter leren gebruiken van de computer gaan we een workshop onderhoud van de PC aanbieden. We gaan meer doen op het gebied van creativiteit en denken dan aan gedichten, wens- en menukaarten maken. Wij verwachten dat we op het gebied van Educatie veel zullen samenwerken met de partners binnen de BBS en gaan er vanuit dat we regelmatig het verzoek krijgen mee te denken bij en vervolgens een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van nieuw aanbod. De belangrijkste wijziging die in 2014 is doorgevoerd op het gebied van educatie is dat we van en vraag gerichte werkwijze zijn overgegaan naar een aanbod gerichte werkwijze. Dat betekent dat men zich kan inschrijven op onze website voor een cursus of workshop en men deze ook meteen kan boeken. Na ontvangst van het verschuldigde cursus geld is men ook meteen ingeschreven. Kinder- en jongeren activiteiten De Kindercomputerclub is een succes. De kinderen komen graag en de sfeer is goed. Het blijft een lastige klus om voor deze activiteit voldoende permanente vrijwilligers te werven. Het streven blijft om de Kindercomputerclub uit te breiden naar twee middagen per week. De voorwaarde hiervoor is dat we dan beschikken over een vast team vrijwilligers om deze activiteit te begeleiden. Samen met de jongeren die ons bezoeken voor de activiteiten brengen we de wensen van deze doelgroep in beeld zodat we hier verder op in kunnen spelen. KC De Vlindertuin werkt met het programma de vreedzame school, een concept wat binnen de BBS uitgebreid zou kunnen worden naar vreedzame wijk. Wij hopen dat dit scholingstraject in 2014 binnen de BBS Nieuwe Zuid wordt uitgezet en willen de vrijwilligers die de kinder- en jongeren activiteiten begeleiden hieraan laten deelnemen. Pagina 6

7 Werkplaats Op de werkplaats zijn vrijwilligers actief met het computeronderhoud van pc s van klanten. Vaak zijn het computers die voor een klein bedrag gekocht zijn bij het Humanitas Computerhuis. Onze klanten van de werkplaats zijn mensen met een kleine beurs. We maken onze klanten vertrouwt maken met de gratis verkrijgbare software en zullen we hierop inzetten nadat onze vrijwilligers opgeleid zijn in het werken met die software en de mogelijkheden kennen daarvan. Vervolgens zullen we, als de klant dat wil, de gratis software gaan installeren op hun pc en hen bekend maken met het gebruik. (zie Educatie). Bij het Humanitas Computerhuis worden gebruikte computers, welke veelal geschonken worden door het bedrijfsleven, opgeknapt en tegen een redelijke vergoeding aangeboden aan maatschappelijke organisaties en onze klanten. Hergebruik van computers is afhankelijk van het aanbod van computers uit het bedrijfsleven. Naast de verkoop aan onze klanten werken wij samen met andere welzijns- en/of vrijwilligersorganisaties en bieden wij onze diensten aan. We werken o.a. samen met de Vincentius Vereniging, Zelfkrant, SOS Rommelmarkt, de Voedselbank en Divers. Computers die hiervoor niet meer gebruikt worden, maar het nog wel goed doen, schenken we aan derden o.a. vluchtelingenwerk heeft in het teken gestaan van de omwisseling van Windows XP naar Windows 7. Het zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hing over het stopzetten van Windows XP is op 8 april waarheid geworden. Door inventief te zoeken hebben we een omwisseling programma op kunnen zetten om klanten van het Computerhuis een aanbod te kunnen doen om over te gaan naar een nieuw besturings systeem. Wij bieden als Computerhuis de mogelijkheid aan om een gratis consult te vragen om te beoordelen of de computer geschikt is voor deze overgang. Op basis van het consult geven we een gratis advies aan de klanten op bassis waarvan zij zelf kunnen beslissen. Ook in 2015 streven we er naar om: - Tenminste twee donaties te realiseren - Twee maal per jaar een schenking te ontvangen vanuit het bedrijfsleven ten behoeve van onze klanten. - Ons netwerk te verbeteren zodat mogelijk nog meer organisaties en particulieren gebruik kunnen maken van onze diensten. Agressiebeleid. Het uitgangspunt is dat we elkaar steunen als we merken dat iemand te maken krijgt met agressieve mensen. We laten iemand dan niet alleen staan. Het kan zijn dat de vrijwilliger niet capabel is om in te grijpen of te ondersteunen. In dat geval zoek je andere medewerkers op en vraagt hen om jou en de vrijwilliger die te maken heeft met agressie, te ondersteunen. Het kan heel goed werken als iemand de beheerder opzoekt en hem om ondersteuning vraagt. In het geval dat jezelf te maken krijgt met agressieve mensen probeer dan om hulp te vragen en/of zoek een plaats op waar meerdere mensen zijn zodat je hulp krijgt. We willen voorkomen dat iemand er alleen voorstaat, dus probeer te voorkomen dat je alleen bent. Een activiteit wordt dan ook nooit door een vrijwilliger alleen uitgevoerd. In bijlage 1 is de gedragscode voor vrijwilligers van Humanitas bijgevoegd Pagina 7

8 Prijsbeleid Voor het prijsbeleid hebben we een duidelijke lijn afgesproken. De prijzen die het Computerhuis hanteert voor haar hardware en dienstverlening in de werkplaats is gebaseerd op een reëel prijs niveau. Dat wil zeggen dat wij geen commerciële prijzen hanteren maar een prijsniveau gebaseerd op de kosten. Dit prijsbeleid is ook van toepassing op cursussen en workshops. Dit prijs niveau is gebaseerd op een niveau dat een normale burger in normale omstandigheden zou kunnen betalen. Het Computerhuis hanteert geen winstoogmerk. Voor de eigen vrijwilligers geldt ook een prijsbeleid. Dit prijsbeleid is een onderdeel van het vrijwilligersbeleid. Kopen van tweedehands hardware en onderdelen Medewerkers van het Computerhuis die na het tekenen van het contract langer dan 6 maanden actief zijn krijgen korting voor de volgende zaken. Reparatie Ieder kalenderjaar kan de vrijwilliger drie maal een gratis reparatie laten uitvoeren. Daarna dient er betaald te worden. Deze reparaties lopen via de vrijwillige coördinator van de werkplaats en worden door hem ingepland. Betalende klanten gaan altijd voor. Kopen Voor de aanschaf van hardware gelden de volgende spelregels: Je kunt per jaar maximaal één desktop, laptop of tablet systeem kopen met 50% korting. Dit is een compleet systeem (computer, toetsenbord, muis en beeldscherm) Losse randapparatuur wordt zonder korting verkocht. Losse computer onderdelen worden zonder korting verkocht. Bij onduidelijkheden altijd overleg met coördinator werkplaats. Voor andere medewerkers/vrijwilligers van Humanitas binnen de regio Den Bosch geldt een korting van 10%. Evaluatie fondsenwerving De medewerkers bij het Computerhuis doen zelf niet aan fondswerving. Binnen het afdelingsbestuur worden deze aanvragen gedaan. Het is wel zaak om scherp en alert te zijn op de mogelijkheid van fondsenwerving en ons af te blijven vragen of we bepaalde aanschaffen c.q. activiteiten kunnen financieren via deze weg. Uitgangspunt van fondsenwerving kan ook zijn dat we fondsen krijgen in de vorm van werkzaamheden die om niet worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan printwerk, drukwerk, schilderwerkzaamheden en dergelijke. Materiaal acquisitie valt nadrukkelijk buiten de fondsen werving. Materiaal acquisitie Op het gebied van materiaal acquisitie stellen we ons op het standpunt dat we in principe alleen materiaal ophalen als dit ook weer door te zetten is aan onze klanten. Dat wil zeggen dat bij het materiaal ook de benodigde licenties aanwezig zijn. Dit geldt voor alle hardware (desktop, Laptop Pagina 8

9 en servers). Voor beeldschermen, toetsenborden en muizen geldt dit niet. Daarnaast moet goed bekeken worden of het materiaal ook weer uit te zetten is. Het mag niet zo zijn dat het Computerhuis een doorvoer haven wordt voor de stort. We kijken dus of het materiaal zich nog in redelijke staat van onderhoud bevindt. Als er een enkele computer tussen zit die niet direct gebruikt kan worden maar waar wel een licentie op zit, kan deze toch worden ingenomen. Pagina 9

10 Bijlage #: Gedragscode Humanitas De Vereniging Humanitas acht het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt in de werkorganisatie van Humanitas niet geaccepteerd. Door middel van deze gedragscode wenst Humanitas daaraan vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij behalve om het voorkomen en bestrijden van agressie, sexuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken. Humanitas onderschrijft daarmee hetgeen is neergelegd in artikel 24j van de CAO Welzijn Artikel 1: Definities 1. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Onder het begrip seksuele intimidatie valt ook seksueel getint gedrag waarbij sprake is van een van de volgende punten: * onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; * onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; * dergelijk gedrag heeft het doel dan wel het effect dat het de werkprestaties van een persoon aantast en/of een intimiderende of vijandige of onaangename werkomgeving creëert. 2. Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten. 3. Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast. 4. Voor de begrippen werkgever, werknemer, cliënt, vrijwilliger, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Welzijnswerk. 5. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een - min of meer - samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven. Artikel 2: Doel en algemeen uitgangspunt Pagina 10

11 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Humanitas als vormen van ongewenst gedrag afgewezen. 2. Humanitas neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. Deze gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Humanitas en van de professionele houding van de medewerkers van Humanitas. Artikel 3: Status en reikwijdte van de gedragscode 1. De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie en van artikel 24j uit de CAO welzijnswerk De gedragscode geldt voor werknemers, stagiaires, bestuursleden en andere vrijwilligers. 3. De werkgever draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode. Alle werknemers ontvangen een exemplaar van de gedragscode. Voor bestuursleden en andere vrijwilligers is de gedragscode ter inzage bij de secretariaten van afdelingen en districten. Artikel 4: Arbeidsovereenkomst 1. Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen. 2. In geval van reorganisatie of inkrimping worden bij de beoordeling van de vraag wie voor ontslag in aanmerking komt slechts objectieve criteria gehanteerd. Artikel 5: Arbeidsomstandigheden en onderlinge omgang 1. De inrichting van de organisatie voldoet aan wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de ARBO-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en cliënten zich veilig voelen. 2. De omgang tussen bestuurders, vrijwillige en professionele medewerkers en cliënten wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode. 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan. 4. Agressieve handelingen en/of uitingen zijn niet toegestaan. Pagina 11

12 Beleidsuitgangspunten 5. Het bepaalde onder 1. houdt mede in dat Humanitas de wensen en behoeften van medewerkers tot het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd niet in de weg zal staan. Artikel 6: Omgang met deelnemers aan activiteiten en met cliënten, bejegening 1. Werknemers en vrijwillige medewerkers van Humanitas laten zich bij contacten met deelnemers of cliënten leiden door gedragsregels in overeenstemming met deze code en door de regels zoals die gelden voor de beroepsgroep. 2. Zij accepteren geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen. 3. Zij accepteren geen discriminerend gedrag van deelnemers of cliënten en werken niet mee aan of nemen zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag. Artikel 7: Werking naar cliënten, deelnemers, bezoekers en derden 1. De gedragscode is bij het landelijk bureau en de secretariaten van afdelingen en districten ter inzage voor deelnemers, cliënten, bezoekers en derden; op verzoek wordt een exemplaar beschikbaar gesteld. 2. Van deelnemers, cliënten, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. Artikel 8: Toezicht gedragscode en vertrouwenspersoon 1. Met het toezicht op de naleving van deze gedragscode zijn belast de directeur van het landelijk bureau en de managers van de districten. 2. De werkgever wijst met instemming van de ondernemingsraad een vertrouwenspersoon aan, tot wie degene die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zich kan wenden voor advies en informatie. Ook als een medewerker geen klacht wil indienen, kan deze zich wenden tot de vertrouwenspersoon. 3. De vertrouwenspersoon is belast met de volgende taken: - de eerste opvang van medewerkers die ongewenst gedrag hebben ondergaan en daarover willen praten; - het bijstaan, begeleiden en van advies dienen van medewerkers die een klacht hebben inzake ongewenst gedrag; - door onderzoek en overleg met betrokkene(n) trachten tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen; - de klager/klaagster desgewenst ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de eigen klachtencommissie en/of, indien het een strafbaar feit betreft, tevens bij het doen van aangifte bij de politie; - de werkgever gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag. 4. De vertrouwenspersoon verricht geen handelingen ter uitvoering van zijn/haar taak dan met toestemming van de medewerker die een klacht heeft ingediend. 5. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de werkgever, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd. 6. De werkgever verschaft de vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten waardoor hij/zij op vertrouwelijke wijze schriftelijk, mondeling en telefonisch kan worden geraadpleegd. Pagina 12

13 Beleidsuitgangspunten Bijlage ': Kwantitatieve doelen Computerhuis Vrijwilligers Vrijwilligers: minimaal 25 vrijwilligers Medewerkersdagen bestaande uit een thema, activiteit en etentje 2 maal per jaar Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers: minimaal 2 maal per jaar Jaargesprekken met vrijwilligers: minimaal 1 maal per jaar Bezoekers 400 unieke bezoekers per jaar Werkplaats 200 reparaties per jaar 45 verkopen per jaar 3 grote donaties per jaar Educatie 8 cursussen per jaar 4 workshops per jaar 50 inschrijvingen per jaar voor een cursus 24 inschrijvingen per jaar voor een workshop Inloop 80 vrije inlopen per jaar 400 bezoekers per jaar Kinder- en jongeren activiteiten 40 maal KCC per jaar 400 bezoekers van de KCC per jaar Netwerken en PR 6 maal per jaar vertegenwoordigen we het Computerhuis tijdens netwerkactiviteiten en bijeenkomsten in s-hertogenbosch 3 maal per jaar geven we in Zuid een Nieuwsbrief uit 3 maal per jaar adverteren we in een Bossche krant 1 keer per maand wordt de inhoud van de website geüpdate 1 keer per maand vacatures nakijken en update Pagina 13

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Proces: 5.1 Gedragscodes en beroepscode kinderopvang Pagina 1 van 9. Proceseigenaar: M. Verduyn vrijgave: 12-09-2014

Proces: 5.1 Gedragscodes en beroepscode kinderopvang Pagina 1 van 9. Proceseigenaar: M. Verduyn vrijgave: 12-09-2014 Proces: 5.1 Gedragscodes en beroepscode kinderopvang Pagina 1 van 9 5.1.1 Inleiding op de gedragscodes van Kinderopvang Mini Stek Om medewerkers richtlijnen te geven voor hun professionele handelen, hanteert

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Estherzorg

Gedragscode Estherzorg Gedragscode Estherzorg 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Estherzorg thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling K&V 1.1 Voorwoord NOC*NSF / KNGU heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR

Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zuyd Hogeschool VASTGESTELD OP 13 DECEMBER 2016 COLLEGE VAN BESTUUR Ten geleide Bij Zuyd Hogeschool staan persoonlijke aandacht, regionale betrokkenheid en

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG

REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG REGELING INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE, GEWELD EN ONGEWENST GEDRAG Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs en de CAO voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT Regeling waar medewerkers klachten neer kunnen leggen als zij geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie

Nadere informatie

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201 Gedragscode Voorwoord Voor u ligt de gedragscode van Altijd Zorg Aanwezig ( AZA). Hierin worden de regels beschreven met betrekking tot de normen en waarden, die binnen AZA gelden. In deze gedragscode

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag

Vastgesteld mei 2011. Regeling Ongewenst Gedrag Vastgesteld mei 2011 Regeling Ongewenst Gedrag Inhoudsopgave Deel A 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2.Klachtrecht 3 Artikel 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding 3 Artikel 4. Vertrouwenspersoon 4 Artikel

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON Hogeschool Klachtenregeling Ongewenst Gedrag HdK Het College van Bestuur besluit, gelet op artikel U-1 van de cao-hbo 2007-2010, de Klachtenregeling

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

PREVENTIE EN BESTRIJDING ONGEWENST GEDRAG BINNEN DRENTHE COLLEGE

PREVENTIE EN BESTRIJDING ONGEWENST GEDRAG BINNEN DRENTHE COLLEGE PREVENTIE EN BESTRIJDING ONGEWENST GEDRAG BINNEN DRENTHE COLLEGE INLEIDING Ervaring leert dat ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en of discriminatie, in welke vorm dan ook,

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERSA WELZIJN

GEDRAGSCODE VERSA WELZIJN GEDRAGSCODE VERSA WELZIJN Versa Welzijn Postbus 1463 1200 BL Hilversum 0356231100 www.versawelzijn.nl MR/frh/1888, mei 2013 1 INHOUD Inleiding I II III IV V Werkingssfeer Begripsbepalingen Algemene gedragsnormen

Nadere informatie

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen

Torion Gedragscode. Aanvulling Omgangsregels INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkingssfeer. 3. Algemene gedragsnormen. 4. De omgang met klanten en anderen Torion Gedragscode Aanvulling Omgangsregels INHOUD 1. Inleiding 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsnormen 4. De omgang met klanten en anderen 5. De werkrelatie 6. Samengevat Gedragscode Torion, aanvulling

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Reglement ongewenst gedrag Hogeschool Viaa

Reglement ongewenst gedrag Hogeschool Viaa Reglement ongewenst gedrag Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur 2006, gewijzigd 11 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 15 april 2015 Instemming medezeggenschapsraad 5 oktober

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld

Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld INLEIDING In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het Arbo-beleid de aanpak van seksuele intimidatie, agressie en geweld nader uitgewerkt.

Nadere informatie

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid)

Beleid. PsychoSociale Arbeidsbelasting. (PSA beleid) Beleid PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA beleid) Bijlage: klachtenreglement medewerker(s) Incl. positie vertrouwenspersoon versie 1 maart 2011 Vaststelling in MT 10-01-2011 Toegezonden aan OR Ter instemming

Nadere informatie

Gedragscode DeVries Bewindvoering

Gedragscode DeVries Bewindvoering DeVries Bewindvoering Postbus 1485 1430 BL Aalsmeer M 06 37475869 E info@devriesbewindvoering.nl DeVries Bewindvoering Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1 Inhoudsopgave Uitgangspunten... 3 Intentieverklaring... 3 Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen... 3 Geheimhouding en bescherming... 3 Definities... 4 Preventie...

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

REGELING ONGEWENST GEDRAG. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGELING ONGEWENST GEDRAG. Artikel 1 Begripsbepalingen REGELING ONGEWENST GEDRAG Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aangifte: een aangifte, als bedoeld in artikel 6, met betrekking tot ongewenst gedrag die bij een vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

Toelichting voorbeeld gedragscode

Toelichting voorbeeld gedragscode Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Toelichting voorbeeld gedragscode Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Catharijnesingel 47 T 030 789 20 10 algemeen@nov.nl Postbus 19129

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB. Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB. Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg Contactgroep Onterechte Beschuldigingen COB Onterecht Beschuldigd! Harry van den Berg Kernpunten van de presentatie voor de PPSI-workshop Barrières voor rehabilitatie van onterecht beschuldigden en andere

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen

Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen Regeling voorkoming ongewenste omgangsvormen Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/7 omgangsvormen Regeling ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen Lastigvallen, opmerkingen,

Nadere informatie

Hulpmiddel 3. Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Hulpmiddel 3. Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Hulpmiddel 3 Beleidsplan en klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Arbocatalogus Particuliere Beveiliging Maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan ongewenste omgangsvormen... 3 Inleiding... 3 Kaders...

Nadere informatie

Gedragscode en preventiebeleid Ongewenst gedrag Hoornbeeck College

Gedragscode en preventiebeleid Ongewenst gedrag Hoornbeeck College Gedragscode en preventiebeleid Ongewenst gedrag Hoornbeeck College Binnen het Hoornbeeck College hanteren we een door het bevoegd gezag vastgestelde klachtenregeling. Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo

Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo Klachtenregeling ONGEWENST GEDRAG Hogeschool ipabo GRONDSLAG Met dit klachtenreglement ongewenst gedrag geeft het College van Bestuur van de hogeschool ipabo uitvoering aan artikel U-1 van de Collectieve

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Heiloo

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Heiloo Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Heiloo Deze notitie beschrijft het algemeen kader voor het vrijwilligersbeleid van de stichting: het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de

Nadere informatie

Regeling ongewenst gedrag

Regeling ongewenst gedrag Uitgangspunten Van iedere bezoeker van de accommodaties van Turnlust Budel, lid, vrijwilliger en gast, wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt volgens de huisregels en de algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

Nadere informatie

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2

Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1. 1 Aanhef... 2. 2 Begripsbepalingen... 2 Klachtenregeling Emmauscollege Pagina : 1 Inhoud 1 Aanhef... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Behandeling van de klachten... 3 3.1 De contactpersoon... 3 3.2 De vertrouwenspersoon... 3 3.3 De klachtencommissie...

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01

01-05-12 Smit & zoon PT Ag01 01-07-05 Protocol ongewenst gedrag blz. 1 van 9 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH Manager DATUM MEMO: Deze versie van dit document betreft een

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Computerhuis Gestelsebuurt. Computerhuis Gestelsebuurt is een project van

Jaarverslag 2009. Computerhuis Gestelsebuurt. Computerhuis Gestelsebuurt is een project van Jaarverslag 2009 is een project van Humanitas DE MISSIE VAN HUMANITAS Vereniging Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting

Bijlage 4: Voorbeelden klachtenprocedure. Voorbeeld 1. Wie & Toelichting Voorbeeld 1 Wie & Toelichting Start 1. Melding en registratie van de klacht 2. Keuze traject Klachtenregistratie 1. Iedere medewerker kan een klacht indienen over ongewenste omgangsvormen bij zijn/haar

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Klachtenregeling ongewenst gedrag Klachtenregeling ongewenst gedrag Versie: V-8 Datum: 17-09-08 1/10 PREAMBULE Het functioneren van mensen in een werkorganisatie wordt onder meer beïnvloed door hun onderlinge relaties, al dan niet bepaald

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld

Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld Regeling (voorkomen) seksuele intimidatie, agressie en geweld Vastgesteld in MR d.d. juni 1997 Aangepast en vastgesteld door College van bestuur 1-1-2006 Aangevuld en vastgesteld door MT januari 2009 Vastgesteld

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen

REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG. Paragraaf 1. Algemeen REGELING KLACHTENPROCEDURE ONGEWENST GEDRAG Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Agressie en geweld: voorvallen waarbij een student of een medewerker

Nadere informatie