beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM ONDERNEMINGSKAMER zaaknummer: /01 0K beschikking van de Ondernemingskamer van 24 februari 2015 inzake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM ONDERNEMINGSKAMER zaaknummer: 200.162.157/01 0K beschikking van de Ondernemingskamer van 24 februari 2015 inzake"

Transcriptie

1 beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM ONDERNEMINGSKAMER zaaknummer: /01 0K beschikking van de Ondernemingskamer van 24 februari 2015 inzake de (GEMEENSCHAPPELIJKE) ONDERNEMINGSRAAD VAN BRINK S NEDERLAND B.V. en BRINK S GELDVERWERKING B.V., gevestigd te Houten, VERZOEKER, advocaten: mr. S.F.H. Jellinghaus en mr. K.M.J.R. Maessen, kantoorhoudende te Tilburg, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRINK S NEDERLAND B.V., gevestigd te Houten, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRINK S GELDVERWERIUNG B.V., gevestigd te Houten, 3. de stichting STICHTING CONTINUITEIT BRINK S NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTERS, advocaat: mr. J.P.M. Borsboom, kantoorhoudende te Rotterdam, en tegen de rechtspersonen naar buitenlands recht: 4. BRINK S INTERNATIONAL HOLDING AG,

2 2 gevestigd te Zug, Zwitserland, 5. THE BRINK S COMPANY, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika, 6. BRINK S INCORPORATED, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika, 7. BRINK S EMEA SAS, gevestigd te Parijs, Frankrijk, 8. BRINK S NETWORK INCORPORATED, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika, VERWEERSTERS, niet verschenen.

3 hierna besluit 3 Het verloop van het geding 1.1 In het vervolg zal verzoeker (ook) worden aangeduid als de ondernemingsraad, verweersters sub 1 tot en met 3 als respectievelijk Brink s Nederland, Brink s Geldverwerking en Stichting Brink s. Tezamen zullen zij worden aangeduid als Brink s c.s. De rechtspersonen naar buitenlands recht zullen afzonderlijk worden aangeduid als hierboven weergegeven. 1.2 De ondernemingsraad heeft bij op 5 januari 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht, zakelijk weergegeven, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad a. te bepalen dat de ondernemer hij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het nader te beschrijven van 22 december 2014; b. de ondernemer te gebieden dit besluit in te trekken; c. de ondernemer te verbieden handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit; d. de ondernemer te gebieden de gevolgen van de tenuitvoerlegging van het besluit ongedaan te maken; en voor de duur van het geding het verzochte onder c en d als voorlopige voorziening aan de ondernemer op te leggen. 1.3 Brink s c.s. hebben bij op 22 januari 2015 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht de ondernemingsraad niet ontvankelijk te verklaren in zijn verzoeken dan wel die verzoeken af te wijzen. 1.4 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 5 februari Bij die gelegenheid hebben mr. Jellinghaus en mr. Borsboom de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt. 2. De vaststaande feiten 2.1 Brink s Nederland houdt een onderneming in stand die cash management verzorgt voor banken en retailbedrjven. Zij houdt zich in dat verband onder andere bezig met beveiligd en niet beveiligd waardetransport en met het management en de service van geldautomaten. Brink s Geidverwerking, een ioo% dochtervennootschap van Brink s Nederland, houdt zich onder andere bezig met het verwerken en tellen van geld en andere waarden.

4 in aangepast concern Tot 22 december 2014 was Brink s Nederland een ioo% dochtervennootschap van Brink s International Holding AG, welke vennootschap op haar beurt deel uitmaakt van het internationale de Verenigde Staten aan de beurs genoteerde The Brink s Company. Op 22 december 2014 zijn de aandelen die Brink s International Holding AG in Brink s Nederland hield, overgedragen aan Stichting Brink s. Hieraan is het volgende voorafgegaan. 2.3 In 2011 hebben Rabobank, ABN AMRO bank en ING bank besloten tot de oprichting van Geldservice Nederland B.V. (hierna: GSN), welke vennootschap ten behoeve van deze banken service gaat verlenen op het gebied van cashgeld, waaronder het verzorgen van waardetransport en het beheer en het vullen van geldautomaten. Brink s Nederland is uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De werkzaamheden ten behoeve van genoemde banken zijn aan twee andere bedrijven (G4S en SecurCash) gegund. 2.4 Op 15 oktober 2014 heeft Rabobank aan Brink s Nederland medegedeeld dat een overeenkomst met betrekking tot geldverwerking van bankbiljetten, waardetransport, servicewerkzaamheden van geldautomaten en de bijbehorende ondersteunende diensten, na 30 juni 2015 niet zal worden voorgezet. In verband hiermee hebben Brink s Nederland en Brink s Geldverwerking op 23 oktober 2014 een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad met betrekking tot een voorgenomen reorganisatiebesluit. In de adviesaanvraag staat onder andere dat ten gevolge van het besluit van Rabobank voor Brink s Nederland en Brink s Geldverwerking per ijuli 2015 ongeveer 65% van de werkzaamheden en daarmee omzet wegvalt en dat vanaf dat moment het Idantenbestand voor 95% zal bestaan uit retaiïers die andere eisen dan banken stellen aan te verlenen diensten. 2.5 Op 7 november 2014 heeft SNS bank aan Brink s Nederland medegedeeld dat een overeenkomst met betrekking tot geldverwerking van bankbijetten, waardetransport, servicewerkzaamheden van geldautomaten en de bijbehorende ondersteunende diensten, na 30 juni 2015 niet zal worden voorgezet. In verband hiermee hebben Brink s Nederland en Brink s Geldverwerldng op i8 november 2014 een aanvullende adviesaanvraag bij de ondernemingsraad ingediend met betrekking tot het voorgenomen reorganisatiebesluit. In de adviesaanvraag staat dat de directie zich genoodzaakt voelt om drastische maatregelen te nemen om het voortbestaan van de organisatie te kunnen waarborgen. Door het wegvallen van de werkzaamheden van Rabobank, ABN AMRO en nu ook SNS zullen door de te verwachte vermindering van de omzet veel arbeidsplaatsen komen te vervallen (van ;o8o FFE s 903 FFE s in vaste dienst en 177 FfE s uitzendkrachten naar 338 VFE s). In totaal worden ongeveer FfE s boventallig. Met de vakbonden zal overleg

5 5 worden gevoerd over de gevolgen van het voorgenomen besluit en over de mogelijkheden van een sociaal plan, aldus de adviesaanvraag. 2.6 Op 2 december 2014 heeft Chris Parks (hierna: Parks) van The Brink s Company aan A.H.M. Wijnhoven (hierna: Wijnhoven), managing director van Brink s Nederland, het volgende laten weten: As we prepare for cx possibility of insolvency, 1 sending you a market exit procedure list. Bijgevoegd is een checklist to help ensure steps in a branch closure or market exit are addressed. 2.7 Op 5 december 2014 heeft de rechtbank Rotterdam op verzoek van Brink s Nederland in het kader van een zogenaamde prepack een stille bewindvoerder aangewezen. 2.8 Op 12 december 2014 heeft de ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht over het voorgenomen reorganisatiebesluit. 2.9 Op 19 december 2014 heeft Parks aan Wijnhoven het volgende bericht gestuurd. Based on your format request of last week to contribute additional flinds from Brink s entfties to the social plan, the parent company of Brink s Nederland BV has determined it is not in the long term best interest to provide any additional funds to the social plan. This position is consistent with statements made during discussions with Brink s Netherlands BV throughout the lastfew weeks Overleg van Brink s Nederland met GSN, G4S en SecurCash met het oog op het overnemen van personeel, heeft niet tot resultaat geleid Op 22 december 2014 heeft Brink s Nederland Stichting Brink s opgericht. Diezelfde dag zijn de aandelen die Brink s International Holding AG in Brink s Nederland tot dat moment hield, voor 1 overgedragen aan Stichting Brink s. Het eigen vermogen van de onderneming bedroeg op dat moment 20 miljoen Aan de ondernemingsraad is geen advies gevraagd over de overdracht van de aandelen Op 24 december 2014 heeft Brink s Nederland onder de kop Brink s Nederland volledig zelfstandig verder een persbericht uitgebracht waarin de oprichting van Stichting Brink s en de aandelenoverdracht bekend is gemaakt. In het persbericht staat onder andere het volgende: Het voormalige moederbedrijf was niet langer bereid om geld te investeren in Brink s Nederland. De Nederlandse directie heeft toen bedongen dat de onderneming los van het moederbedrijf wordt gemaakt. (...) De nieuwe aandeelhouder heeft als statutair doel zich

6 6 uitsluitend te richten naar de belangen van alle stakeholders in Nederland, daaronder begrepen de medewerkers van de onderneming. (...) De huidige financiële positie en de gezonde balans van de onderneming stellen Brink s Nederland in staat om zich in afgeslankte vorm volledig te richten op de dienstverlening voor retail, detailhandel, horeca, publieke sector en banken. De onderneming heeft geen schulden, een eigen vermogen van C 20 mijoen en een balanstotaal van 32 miljoen. Het persbericht vervolgt met een citaat van Wijnhoven: De levensvatbaarheid van Brink s Nederland wordt met deze stap groter. Het is statutair bepaald dat de resultaten van het bedrijf per saldo ten goede komen aan de werknemers. Op dit moment is er slechts in beperkte mate geld beschikbaar voor het sociaal plan. De resultaten uit de bedrijfsvoering kunnen dus ook aan het budget voor het sociaal plan worden toegevoegd. De ontkoppeling van het moederbedrijf in Amerika is vanuit het oogpunt van de medewerkers en het bedrijf op dit moment de beste optie. Het persbericht sluit af met: Momenteel zijn er nog steeds gesprekken gaande met betrokken partijen om medewerkers van Brink s onder te brengen bij GSN ofandere aanbieders. (...) 2.14 Op diezelfde dag heeft The Brink s Company een persbericht doen uitgaan waarin onder andere het volgende staat: The Brink s Company (...) today announced that it has exited the cash handling market in the Netherlands due to previously disclosed loss of its largest customer in that country. To ensure an orderly exit and transition, Brink s sold its shares of Brink s Netherlands B.V.,for nominal value to Stichting Continuiteit Brink s Nederland, an independentfoundation (...). The foundation bas the right to use the Brink s name for up to one year. Results from the Netherlands operations for the fourth quarter of 2014 and all prior periods will be reported as discontinued operations. (...) Eveneens op 24 december 2014 hebben Brink s Nederland en Stichting Brink s de ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd over de oprichting van Stichting Brink s en de overdracht van aandelen aan Stichting Brink s.

7 7 3. De gronden van de beslissing 3.1 De ondernemingsraad heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat Brink s Nederland bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het beslnit van 22 december 2014 (aan de ondernemingsraad bekend gemaakt op 24 december 2014) tot overdracht van de aandelen die Brink s International Holding AG hield in Brink s Nederland aan Stichting Brink s. Hij heeft daartoe kortweg gesteld dat ten aanzien van dit besluit ten onrechte geen advies aan de ondernemingsraad is gevraagd en dat er geen omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen. 3.2 Brink s c.s. hebben zich verweerd. Voor zover nodig zal de Ondernemingskamer op dit verweer ingaan. 3.3 De Ondernemingskamer stelt het volgende voorop. Het besluit van 22 december 2014 tot overdracht van de aandelen is genomen door Brink s International Holding AG. Zij had het als enig aandeelhouder van Brink s Nederland in haar macht om die overdracht te bewerkstelligen. Zoals uit de stukken en hetgeen ter terechtzitting is besproken blijkt, heeft Brink s Nederland echter de overdracht geïnitieerd. Zij heeft uit eigen beweging overleg gevoerd en onderhandeld met The Brink s Company over een mogelijke verzelfstandiging van Brink s Nederland in de vorm van een aandelenoverdracht en zij heeft met het oog op die overdracht Stichting Brink s opgericht. Brink s International Holding AG heeft vervolgens in die optiek haar medewerking verleend en de aandelen aan Stichting Brink s overgedragen. Gelet op deze omstandigheden moet het besluit tot overdracht van de aandelen worden toegerekend aan Brink s Nederland. Zij moet in de onderhavige procedure worden aangemerkt als de ondernemer zoals bedoeld in artikel 25 WOR. 3. De voorgaande overweging leidt tot de conclusie dat de ondernemingsraad niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn verzoek voor zover zijn verzoek zich richt tot Brink s Geldverwerking, Stichting Brink s en de rechtspersonen naar buitenlands recht (hierboven genummerd 4 tot en met 8). Ten aanzien van Stichting Brink s overweegt de Ondernemingskamer nog dat het besluit tot de oprichting van deze stichting als onderdeel moet worden gezien van het besluit tot overdracht van de aandelen en de daarmee beoogde verzelfstandiging van Brink s Nederland en dat in dat verband niet kan worden gesproken van het aangaan van een duurzame samenwerking met de stichting of van medeondernemerschap met betrekking tot het besluit tot aandelenoverdracht.

8 8 3.5 De Ondernemingskamer overweegt voorts als volgt. De ondernemingsraad heeft met juistheid betoogd dat het besluit tot overdracht van de aandelen in Brink s Nederland aan Stichting Brink s een adviesplichtig besluit is omdat met die overdracht tevens de zeggenschap over de onderneming wordt overgedragen. Dat de dagelijkse gang van zaken door die overdracht niet zou worden beïnvloed en dat het bestuur van Brink s Nederland zijn bevoegdheden behoudt, zoals Brink s c.s. hebben gesteld, doet hieraan niet af. Artikel 25 lid 1 sub a WOR schrijft in dat geval voor dat de ondernemingsraad in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. Het enkele feit dat dit niet is gebeurd, maakt dat Brink s Nederland niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit van 22 december Dit is slechts anders als van Brink s Nederland in redelijkheid niet kon worden gevergd de ondernemingsraad advies te vragen. Brink s Nederland heeft daartoe gesteld dat de tijdsdruk in de periode tussen 19 en 22 december 2014 te hoog was om de ondernemingsraad bij de besluitvorming te betrekken. Volgens Brink s Nederland stelde The Brink s Company als voorwaarde dat een en ander véér het Kerstreces zou zijn afgerond. Bovendien dreigden de vakbonden met stakingen in die periode en was de kans groot, dat de onderneming voor het einde van het jaar in surseance van betaling zou verkeren, aldus nog steeds Brink s Nederland. 3.7 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft Brink s Nederland de door haar gestelde feiten en omstandigheden onvoldoende geconcretiseerd. De stelling dat The Brink s Company de tijdsdruk opvoerde is niet nader met stukken onderbouwd. Voorts is gesteld noch gebleken dat de onderneming gezien haar schuldenlast in zodanig zwaar weer verkeerde dat voor een surseance binnen enkele dagen moest worden gevreesd. Tot slot is ook de dreiging van staking een onvoldoende argument om de ondernemingsraad geen adviesaanvraag voor te leggen. Denkbaar was geweest dat de voorzitter van de ondernemingsraad desnoods telefonisch zou zijn benaderd en dat er overleg had plaatsgevonden over de korte termijn waarop advies moest worden uitgebracht. 3.8 De conclusie luidt dat Brink s Nederland het adviesrecht van de ondernemingsraad ten onrechte niet heeft gerespecteerd. Om die reden heeft zij in redelijkheid niet kunnen komen tot het besluit van 22 december De ondernemingsraad heeft nog naar voren gebracht dat Brink s Nederland ten aanzien van het aangaan van twee overeenkomsten die Brink s Nederland heeft gesloten op 22 december 2014 met respectievelijk Brink s EMFA SAS (Transitional Service Agreement) en Brink s Network Incorporated (Limited License Agreement) ten onrechte geen advies heeft gevraagd. Deze overeenkomsten zien kortweg op het gebruik van de naam Brink s en op bestaande ICT voorzieningen. De Ondernemingskamer acht de stelling van de ondernemingsraad, mede

9 The Brink s Brink s voor 9 gezien de bepaling van artikel 25 lid 1 WOR met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten met buitenlandse ondernemingen, onvoldoende toegelicht. De verzoeken van de ondernemingsraad zullen voor zover zij op de besluitvorming aangaande deze overeenkomsten zien, worden afgewezen Met betrekking tot de verzochte voorzieningen overweegt de Ondernemingskamer als volgt. De ondernemingsraad heeft zich kortweg en in de kern op het standpunt gesteld dat de overdracht van de aandelen moet worden teruggedraaid. Aan dit standpunt heeft hij mede de verwachting ten grondslag gelegd dat de Amerikaanse moedermaatschappij zich in dat geval de gevolgen voor het personeel van Brink s Nederland zal gaan aantrekken en financiële middelen ter beschikking zal stellen voor een financiële afvloeiingsregeling. De Ondernemingskamer is van oordeel dat deze verwachting geen grondslag vindt in de stukken en in hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht. Eerder blijkt daaruit dat The Brink s Company geen verdere financiële medewerking aan het verzachten van de gevolgen voor het personeel zal verlenen naast de overdracht van de aandelen voor 1 tegen een vermogenswaarde van 20 miljoen en dat het ongedaan maken van de aandelenoverdracht de continuïteit van de onderneming van Brink s Nederland in gevaar zal brengen. De Ondernemingskamer acht met Brink s Nederland het terugdraaien van de ontstane situatie waarin Brink s Nederland is verzelfstandigd zover al juridisch en feitelijk mogelijk zodanig risicovol voor de onderneming en het daaraan verbonden personeel dat de verzoeken om een voorziening zullen worden afgewezen. 4. De beslissing De Ondernemingskamer: verklaart de ondernemingsraad niet ontvankelijk in zijn verzoek voor zover dat verzoek zich richt tot: Brink s Geldverwerking B.V., gevestigd te Houten, Stichting Continuïteit Brink s Nederland, gevestigd te Rotterdam, Brink s International Holding AG, gevestigd te Zug, Zwitserland, Brink s Company, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika, Incorporated, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika, EMEA SAS, gevestigd te Parijs, Frankrijk, Brink s Network Incorporated, gevestigd te Richmond, Verenigde Staten van Amerika;

10 10 bepaalt dat Brink s Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam, bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het besluit van 22 december 2014 tot overdracht van de aandelen Brink s Nederland aan de Stichting Continuïteit Brink s Nederland; wijst het meer of anders verzochte af. Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. BroekhuijsenMolenaar, voorzitter, en mr. M.M.M. r Tillema en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en prof. dr. M.N. Hoogendoorn raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. MeerdinkSchenau, griffier, en door mr. P. Ingelse, raadsheer, in het openbaar uitgesproken op 24 februari

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2011 Datum publicatie 30-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.040.300/01OK Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-02-2015 Datum publicatie 30-03-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.154.649/01 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3792 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3792 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2016:3792 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20092016 Datum publicatie 09112016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.140.053/04 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 04-11-2014 Datum publicatie 16-12-2014 Zaaknummer 200.148.742-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer C/09/503343 / FA RK 16-214 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2013 Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer 200.113.026 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-04-1999 Datum publicatie 10-11-2004 Zaaknummer VMEDED 99/366-Sl Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 22042015 Datum publicatie 10062015 Zaaknummer 200.158.976/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer C/09/525833 / FT RK 17/160 en 17/161 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 18-12-2012 Zaaknummer 193036 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-617 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29032017 Datum publicatie 29032017 Zaaknummer C09523339HA RK 16610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 27 augustus 1985,

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE C2010.295 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer C2010.295 van: , wonende te , appellant, klager in eerste aanleg, gemachtigde: R. Melchers,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Eerste verslag in de voorlopige surseance van betaling (ex art. 227 Fw.) Datum: 19 januari 2017 Nummer: 1

Eerste verslag in de voorlopige surseance van betaling (ex art. 227 Fw.) Datum: 19 januari 2017 Nummer: 1 Eerste verslag in de voorlopige surseance van betaling (ex art. 227 Fw.) Datum: 19 januari 2017 Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Steigerbouw 2000

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap ELQ Portefeuille 1 B.V., gevestigd te Amsterdam Zuidoost, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-132 d.d. 29 april 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BF7235

ECLI:NL:RVS:2008:BF7235 ECLI:NL:RVS:2008:BF7235 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-10-2008 Datum publicatie 08-10-2008 Zaaknummer 200709059/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9263 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9263 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9263 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 27-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 106.008.860/01 OK en 106.010.561/01

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:1049 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:1049 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2014:1049 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.130.537 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:7717

ECLI:NL:RBDHA:2013:7717 ECLI:NL:RBDHA:2013:7717 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11-06-2013 Datum publicatie 16-07-2013 Zaaknummer 443058 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017

Rapport. Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017 Rapport Datum: 30 januari 2007 Rapportnummer: 2007/017 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Venlo weigert de hem toekomende teruggaaf omzetbelasting alsnog te storten

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Mr. Drs. J.C.A.T.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Mr. Drs. J.C.A.T. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake de besloten vennootschap

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:707

ECLI:NL:RBMNE:2016:707 ECLI:NL:RBMNE:2016:707 Instantie Datum uitspraak 09-02-2016 Datum publicatie 16-02-2016 Zaaknummer 14/6285 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9759 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9759 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9759 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 31-07-2008 Datum publicatie 23-10-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.005.976/1 OK Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 25-02-2009 Datum publicatie 09-03-2009 Zaaknummer 103747 / FA RK 08-654 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-258 d.d. 4 juli 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 08-04-2011 Datum publicatie 12-04-2011 Zaaknummer 303308 / FA RK 11-1694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459

ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 ECLI:NL:RBNNE:2013:6459 Instantie Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 15-11-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland AWB-13_1050

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 Instantie Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 08-02-2013 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.109.671-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:649

ECLI:NL:RBOVE:2016:649 ECLI:NL:RBOVE:2016:649 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 26-02-2016 Zaaknummer C/08/171558 / FA RK 15-1110 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/258 NL:TZ:0000000530:F001 10-07-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/17/26 NL:TZ:0000011586:F001 07-03-2017 mr. A.G. Braamhaar mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming 16x Beheer B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE KRUIJS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KRUIJS B.V., statutair

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BN3998 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-08-2010 Datum publicatie 13-08-2010 Zaaknummer 200.048.576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. inzake de besloten

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1

Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 26 februari 2016 Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WRM B.V., tot 7 augustus

Nadere informatie

: ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., handelend onder de naam Direktbank, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de Bank

: ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., handelend onder de naam Direktbank, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen de Bank Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-110 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. C.E. Polak, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 19 juli

Nadere informatie

Een nieuwe eigenaar? Fusie en overname. Medezeggenschap op koers Doorn, 2 november 2017 Joost van Mierlo, De Voort Advocaten I Mediators

Een nieuwe eigenaar? Fusie en overname. Medezeggenschap op koers Doorn, 2 november 2017 Joost van Mierlo, De Voort Advocaten I Mediators Een nieuwe eigenaar? Fusie en overname Medezeggenschap op koers Doorn, 2 november 2017 Joost van Mierlo, De Voort Advocaten I Mediators Onderwerpen 1. Fusie of overname? 2. Fasering besluitvorming 3. OK

Nadere informatie

Datum: 24 mei 2016 Nummer: 2

Datum: 24 mei 2016 Nummer: 2 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 24 mei 2016 Nummer: 2 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WRM B.V., tot 7 augustus 2015

Nadere informatie

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-276 d.d. 17 september 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. I.M.M.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655 ECLI:NL:CBB:2016:168 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 24-06-2016 Zaaknummer 15/655 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK)

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK) AFSCHRIFT beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM Afdeling civiel recht en belastingrecht Team III (familie- en jeugdrecht) Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 Instantie Datum uitspraak 12-04-2011 Datum publicatie 19-04-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 200.068.520 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag De MR en heeft over een voorgenomen nieuwbouw op lokatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op

Nadere informatie

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen

UITSPRAAK. de deelmedezeggenschapsraad van het A te B, verzoeker, hierna te noemen de DMR gemachtigde: mevrouw mr. J.M.M. Janssen Landelijke Commissie voor Geschillen Wms 107855 - Het bevoegd gezag heeft ten onrechte besluiten tot vaststelling van de lessentabel en invoering van een mavo/havo brugklas niet ter instemming aan de DMR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2007 Datum publicatie 12-12-2007 Zaaknummer 200700759/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2001:AD7176

ECLI:NL:RBHAA:2001:AD7176 ECLI:NL:RBHAA:2001:AD7176 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 18-12-2001 Datum publicatie 18-12-2001 Zaaknummer 78703/01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2570 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 OK

ECLI:NL:GHAMS:2013:2570 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 OK ECLI:NL:GHAMS:2013:2570 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-08-2013 Datum publicatie 22-08-2013 Zaaknummer 200.047.070/01 OK Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 02-08-2012 Datum publicatie 31-08-2012 Zaaknummer 200.102.809 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE VERSLAG INZAKE

EERSTE VERSLAG INZAKE EERSTE VERSLAG INZAKE de (voorlopige) surseances van betaling van: HELDER ONDERWIJS B.V. en HELDER ADVIES B.V. Gegevens ondernemingen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELDER ONDERWIJS

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:6424

ECLI:NL:RBROT:2015:6424 ECLI:NL:RBROT:2015:6424 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Zaaknummer C/10/476228 / FA RK 15-3821 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:1836

ECLI:NL:RBDHA:2016:1836 ECLI:NL:RBDHA:2016:1836 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012016 Datum publicatie 01032016 Zaaknummer 490662 en 498112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en familierecht

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR SAMENVATTING 104464 - Interpretatiegeschil VO - artikel 16 lid 2 onder a en b WMS (hoofdlijnen meerjarig financieel beleid en criteria verdeling middelen over voorzieningen op (boven)schools niveau) De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:844

ECLI:NL:RBDHA:2016:844 ECLI:NL:RBDHA:2016:844 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-01-2016 Datum publicatie 04-02-2016 Zaaknummer C/09/489024 / HA RK 15-202 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie