VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: SPANGAS METHANE Produktcode: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat: Calibratie gas 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam leverancier: Wilhelmsen Ships Service AS Adres leverancier: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefoon: Fax: Hoofd kantoor: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Verantwoordelijke persoon: Product HSE Manager, Telefoon: Tel.: Telefoonnummer voor noodgevallen ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** Internationaal 24 uurs telefoonnummer voor noodgevallen: NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norway: Poison information centre, Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: China NRCC 24hrs emergency telephone number: American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) SECTION 2 Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Zie huidige Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) Symbolen: F+ Zeer licht ontvlambaar (R12) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Signaalwoord: Gevaar Flam. Gas 1 Press. Gas Zeer licht ontvlambaar gas (H220). Datasheet Number R v

2 SECTION 2 Identificatie van de gevaren (...) Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming (H280). 2.2 Etiketteringselementen Hazard Zinnen Zeer licht ontvlambaar gas (H220). Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming (H280). Signaalwoord: Flam. Gas 1 Bus onder druk bevat: METHANE Voorzorgs Zinnen Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken (P210). Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden (P377). Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden (P381). Op een goed geventileerde plaats bewaren (P403). 2.3 Andere gevaren Niet PBT volgens REACH bijlage XIII Niet van toepassing SECTION 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Mengsels methane Concentratie: 99,9% CAS: EC: Waarschuwingen: H220, R12 Symbolen: GHS02,GHS04, F+ Categorieën: Flam. Gas 1 Press. Gas SECTION 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Contact met de huid: Bij contact met vloeistof de bevroren delen met water ontdooien. Kleding die aan de huid is vastgeplakt niet proberen te verwijderen. Brandwonden moeten door een arts behandeld worden. Contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen Onmiddellijk een arts raadplegen Inslikken: Wordt niet beschouwd als een actuele manier van blootstellen Inademing: Patiënt in open lucht brengen Alleen kunstmatige ademhaling geven als de patiënt niet ademt Datasheet Number R v

3 SECTION 4 Eerstehulpmaatregelen (...) In geval van twijfel of wanneer de symptomen niet verdwijnen, medische hulp inroepen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten In gevallen van ernstige blootstelling kan duizeligheid, verwarring, hoofdpijn of stupor ontstaan Brandwonden moeten door een arts behandeld worden. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen informatie beschikbaar SECTION 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen In geval van brand water, alcoholbestendig schuim of droog middel gebruiken (P370+P378) 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Ontledingsproducten kunnen koolmonoxide bevatten Brandweer op de hoogte brengen van mogelijk gevaar voor exploderende en wegschietende cilinders 5.3 Advies voor brandweerlieden Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden (P376). Ademhalingsapparatuur dragen SECTION 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Alle ontbrandingsbronnen afsluiten Bron van lekkage afsluiten, indien de veiligheid van de situatie dit toelaat In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen 6.2 Milieuvoorsorgsmaatregelen Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen 6.3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal Bron van lekkage afsluiten, indien de veiligheid van de situatie dit toelaat Product laten verdampen Ruimte ventileren 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie Sectie 13 SECTION 7 Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Niet sproeien op open vuur of gloeiende materialen Voor voldoende ventilatie zorgen Apparatuur moet geaard zijn Uitrusting dient brandbestendig te zijn Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken (P210). 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Datasheet Number R v

4 SECTION 7 Hantering en opslag (...) Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren Niet boven 45 C opslaan 7.3 Specifiek eindgebruik Neem contact op met de leverancier voor verdere informatie SECTION 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Er zijn geen aanbevolen of vastgestelde controles voor dit product 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Het onverdunde product mag niet gebruikt worden in een gesloten ruimte zonder goede ventilatie 8.3 Beheersing van beroepsmatige blootstelling Voor voldoende ventilatie zorgen Lederen handschoenen dragen SECTION 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Geur: Geurloos Verschijningsvorm: Vloeibaar persgas ph niet van toepassing Kookpunt ~162 C Dampdichtheid (lucht = 1) 0.55 Laagste explosielimiet 5 % (in lucht) Hoogste explosielimiet 15 % (in lucht) 9.2 Overige informatie Geen informatie beschikbaar SECTION 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd 10.2 Chemische stabiliteit Beschouwd als stabiel onder normale omstandigheden 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Reageert met oxyderende stoffen Kan explosieve damp/luchtmengsels vormen 10.4 Te vermijden toestanden Uit de buurt van open vuur, gloeiende of hete oppervlakken houden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Niet compatibel met oxyderende stoffen 10.6 Gevaarlijke afbraak producten Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend Datasheet Number R v

5 SECTION 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Geen experimentele gegevens beschikbaar 11.2 Contact met de ogen Niet van toepassing 11.3 Contact met de huid Niet van toepassing 11.4 Inslikken Wordt niet beschouwd als een actuele manier van blootstellen 11.5 Inademing In gevallen van ernstige blootstelling kan kortademigheid ontstaan Verstikkend SECTION 12 Milieuinformatie 12.1 Toxiciteit Volgens de beschikbare data is de stof niet schadelijk voor aquatisch leven 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Niet van toepassing 12.3 Mogelijke bioaccumulatie Niet van toepassing 12.4 Mobiliteit in de bodem Niet van toepassing 12.5 Resultaten van PBT en zpzbbeoordeling Niet PBT volgens REACH bijlage XIII 12.6 Andere schadelijke effecten Niet van toepassing SECTION 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen Lozing dient te geschieden volgens de instructies van de fabrikant Onbesmet materiaal kan misschien teruggestuurd worden. Contact opnemen met de leverancier 13.2 Classificatie EU Afval klasse: SECTION 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 UN UN No.: UN1971 Juiste benaming voor transport: METHANE, COMPRESSED Gevarenklasse: 2.1 Datasheet Number R v

6 SECTION 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (...) Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 14.2 Milieugevaren Niet van toepassing 14.3 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Gas cylinders moeten tijdens transport voorzien zijn van een bescherm kap Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBCcode Niet van toepassing 14.5 Weg/Spoor (ADR/RID) ADR UN No.: UN1971 Juiste benaming voor transport: METHANE, COMPRESSED ADR Gevarenklasse: 2.1 ADR Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 14.6 Water (IMDG) IMDG UN No.: UN1971 Juiste benaming voor transport: METHANE, COMPRESSED IMDG Gevarenklasse: 2.1 IMDG Verpakkingsgroep: Niet van toepassing IMDG EmS: FD, SU 14.7 Lucht (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN1971 Juiste benaming voor transport: METHANE, COMPRESSED ICAO Gevarenklasse: 2.1 ICAO Verpakkingsgroep: Niet van toepassing 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identificatienummer: UN1971 DOT Proper Shipping Name: METHANE, COMPRESSED DOTlabels: 2.1 Product RQ (lbs): Niet van toepassing SECTION 15 Wettelijk verplichte informatie 15.1 Specifieke veiligheids, gezondheids en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Zie huidige Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Dit veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt in overeenstemming met EG Richtlijn 1907/ / Chemical Safety Assessment None SECTION 16 Overige informatie Tekst wordt niet gegeven bij de codes voor de zinnen wanneer ze elders in dit veiligheidsinformatieblad worden gebruikt: H220: Zeer licht ontvlambaar gas. R12: Zeer licht ontvlambaar. De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld aan de hand van kennis van de individuele bestanddelen De hier verstrekte informatie geldt alleen wanneer het product voor de juiste toepassing(en) Datasheet Number R v

7 SECTION 16 Overige informatie (...) gebruikt wordt. Het product wordt niet geschikt geacht voor andere toepassingen gebruik in dergelijke gevallen kan gevaren opleveren die niet in dit blad vermeld worden. Niet voor andere toepassing(en) gebruiken zonder de fabrikant te raadplegen. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. De beschrijving van dit product op het veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op de veiligsheidsvoorschriften en biedt geen garantie voor de eigenschappen van het product. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number R v

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: Ar-r 2. 0. 1 Produktcode: 905565

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: 568873-r2 3. 0. 0 Produktcode: 568873

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-507 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen. bladzijde : 1 / 8 ón óñj 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen Gevaar MœM«RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België bladzijde : 1 van 9 F+ : Zeer licht 2.1 : Brandbare gassen. ontvlambaar Gevaar RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen. bladzijde : 1 / 9 ón óñj 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen Gevaar MœM«RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2 bladzijde : 1 / 9 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-422A 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 727423 Handelsnaam Flash Sea sand, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie