VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 . VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: Produktcode: / Bedoeld/aanbevolen gebruik: Wilhelmsen Ships Service AS Field 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel:(+47) Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Compressed gas 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam leverancier: Wilhelmsen Ships Service AS Adres leverancier: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefoon: Fax: Verantwoordelijke persoon: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager, Tel.: Telefoonnummer voor noodgevallen **ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - - Flam. Gas Etiketteringselementen - Signaalwoord: Gevaar - Symbolen: F+, GHS02, GHS04 Hazard Zinnen - Zeer licht ontvlambaar gas. - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Voorzorgs Zinnen - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - niet roken. - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. - Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Waarschuwingen - Zeer licht ontvlambaar (R12) Data laatste wijziging 26/05/2011 1

2 2 Identificatie van de gevaren (...) Veiligheidsinstructies - Op een goed geventileerde plaats bewaren (S9) - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken (S16) 2.3 Andere gevaren - Geen 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Mengsels Scheikundige naam Concentratie CAS EC Waarschuwingen* Symbolen Propane >99% R12 - H220, H280 F+, GHS02 / GHS04 *Zie Sectie 16 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen - Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. - Bij contact met vloeistof de bevroren delen met water ontdooien. Kleding die aan de huid is vastgeplakt niet proberen te verwijderen. - Onmiddellijk een arts raadplegen. - Volledige tekst van de R-zinnen genoemd in sectie 2 van dit veiligheidsblad: - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen - Volledige tekst van de R-zinnen genoemd in sectie 2 van dit veiligheidsblad: - NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. - Alleen kunstmatige ademhaling geven als de patiënt niet ademt - In geval van twijfel of wanneer de symptomen niet verdwijnen, medische hulp inroepen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten - In gevallen van ernstige blootstelling kan kortademigheid ontstaan - Verstikkend - Mogelijke bevriezing van getroffen plekken 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen - Kan geblust worden met waternevel/spray. Gebruik alcoholbestendig schuim indien beschikbaar 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt - Brandweer op de hoogte brengen van mogelijk gevaar voor exploderende en wegschietende cilinders - Bus onder druk - Dampen kunnen ontbranden 5.3 Advies voor brandweerlieden - Ontploffingsgevaar in geval van brand. - Brandweer op de hoogte brengen van mogelijk gevaar voor exploderende en wegschietende cilinders - Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. - Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Data laatste wijziging 26/05/2011 2

3 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (...) 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures - Alle ontbrandingsbronnen afsluiten - In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken - Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen een behoorlijke afstand overbruggen om bij een ontbrandingsbron te komen en dan plotseling ontvlammen 6.2 Milieuvoorsorgsmaatregelen - Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal - Bron van lekkage afsluiten, indien de veiligheid van de situatie dit toelaat - Product laten verdampen - Ruimte ventileren 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken - Zie Sectie 5 and 10 7 Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. - Niet sproeien op open vuur of gloeiende materialen 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. - Niet boven 45 C opslaan 7.3 Specifiek eindgebruik 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters - Propane TLV (TWA) 1000 mg/m3 ( ) 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Het onverdunde product mag niet gebruikt worden in een gesloten ruimte zonder goede ventilatie Beheersing van beroepsmatige blootstelling - Er is geen ademhalingsbescherming nodig Vlammen verboden Niet roken 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen - Geur: Geurloos - Verschijningsvorm: Vloeibaar persgas - Kookpunt -42 C bij 760 mm /Hg - Dampdruk 8.3 bar bij 20 C - Dampdichtheid (lucht = 1) Smeltpunt -187 C bij 760 mm /Hg - Oplosbaarheid in water 75 mg/l - Laagste ontvlambaarheidslimiet 1.7 % (in lucht), Hoogste ontvlambaarheidslimiet 9.5 % (in lucht) - Spontaan ontbrandingspunt 470 C bij 760 mm/hg Data laatste wijziging 26/05/2011 3

4 9 Fysische en chemische eigenschappen (...) 9.2 Overige informatie 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit - Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd 10.2 Chemische stabiliteit - Beschouwd als stabiel onder normale omstandigheden 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties - Kan explosieve damp-/luchtmengsels vormen - Dampen kunnen ontbranden 10.4 Te vermijden toestanden - Oververhitting vermijden - Uit de buurt van open vuur, gloeiende of hete oppervlakken houden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen - Door contact met oxyderende stoffen kunnen explosieve gassen gevormd worden 10.6 Gevaarlijke afbraak producten - Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten - Geen experimentele gegevens beschikbaar Inademing - In gevallen van ernstige blootstelling kan kortademigheid ontstaan - Verstikkend Contact met de huid - Kan bevriezing veroorzaken Contact met de ogen - Kan bevriezing veroorzaken Inslikken - Wordt niet beschouwd als een actuele manier van blootstellen. Carcinogeniciteit - Geen aantoonbaar bewijs voor kankerverwekkende gevolgen Teratogeneciteit - Geen aantoonbaar bewijs voor gevolgen voor de voortplanting Mutageniteit - Geen aantoonbaar bewijs voor gevolgen voor de voortplanting 12 Milieu-informatie 12.1 Toxiciteit - Volgens de beschikbare data is de stof niet schadelijk voor aquatisch leven 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid - Geen informatie beschikbaar 12.3 Mogelijke bioaccumulatie - Bio-accumulatie is niet significant 12.4 Mobiliteit in de bodem - Deze stof is niet vluchtig Data laatste wijziging 26/05/2011 4

5 12 Milieu-informatie (...) 12.5 Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling 12.6 Andere schadelijke effecten - Dit produkt valt onder het "Montreal Protocol" (1992 revisie). - Gobal Warming Potential: <1 (CO2 = 1; 100 jaar) - Ozone Depletion Potential: 0 - GWP en ODP waardes volgens IPCC/ASHRAE/ARI. - IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Control - ASHRAE = American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers - ARI = American Refrigeration Institute 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden - Deze stof en de verpakking naar imzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen - Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen Classificatie - EU Afval klasse: - 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 UN-nummer - UN Juiste benaming voor transport - Propane 14.3 Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep Milieugevaren Ontvlambaar gas. - Volgens de beschikbare data is de stof niet schadelijk voor het milieu 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker - NIET geschikt voor luchttransport 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code - Niet van toepassing Overige informatie Weg/Spoor (ADR/RID) Juiste benaming voor transport: Propane ADR UN No.: UN1978 ADR Gevarenklasse: 2.1 ADR Verpakkingsgroep: - ADR subrisico: - ADR Vlampunt: - Water (IMDG) Juiste benaming voor transport: Propane IMDG UN No.: UN1978 IMDG Gevarenklasse: 2.1 IMDG Verpakkingsgroep: - IMDG EmS: F-D, S-U IMDG subrisico: - IMDG-vlampunt: - Data laatste wijziging 26/05/2011 5

6 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (...) Lucht (ICAO/IATA) Juiste benaming voor transport: Propane ICAO UN No.: UN1978 ICAO Gevarenklasse: 2.1 ICAO Verpakkingsgroep: - ICAO-subrisico: - ICAO-vlampunt: - DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Propane Gevaarlijk materiaal: Propane Gevarenklasse: 2.1 Identificatienummer: UN1978 Product RQ (lbs): - DOT-subrisico: - DOT Flashpoint: - 15 Wettelijk verplichte informatie 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Dit veiligheids-informatieblad wordt verstrekt in overeenstemming met de Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU Chemical Safety Assessment None 16 Overige informatie Tekst van R- en S-zincodes gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad: H220: Zeer licht ontvlambaar gas.; H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.; R12: Zeer licht ontvlambaar. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. De beschrijving van dit product op het veiligheids-informatieblad heeft betrekking op de veiligsheidsvoorschriften en biedt geen garantie voor de eigenschappen van het product. De hier verstrekte informatie geldt alleen wanneer het product voor de juiste toepassing(en) gebruikt wordt. Het product wordt niet geschikt geacht voor andere toepassingen - gebruik in dergelijke gevallen kan gevaren opleveren die niet in dit blad vermeld worden. Niet voor andere toepassing(en) gebruiken zonder de fabrikant te raadplegen. De informatie op dit veiligheids-informatieblad is samengesteld aan de hand van kennis van de individuele bestanddelen Data laatste wijziging 26/05/2011 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: Ar-r 2. 0. 1 Produktcode: 905565

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: 568873-r2 3. 0. 0 Produktcode: 568873

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-507 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België bladzijde : 1 van 9 F+ : Zeer licht 2.1 : Brandbare gassen. ontvlambaar Gevaar RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 5 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-417A 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 2 bladzijde : 1 / 9 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-422A 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie