VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: Ar-r Produktcode: (10 liter), (50 liter) Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel:(+47) Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gas voor las doeleinden 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam leverancier: Wilhelmsen Ships Service AS Adres leverancier: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefoon: Fax: Verantwoordelijke persoon: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager, Tel.: Telefoonnummer voor noodgevallen **ONL TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Niet gevaarlijk volgens de huidige Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) - This product is not classified as hazardous according to Directive 1999/45/EEC - Press. Gas 2.2 Etiketteringselementen - Signaalwoord: Waarschuwing - Symbolen: GHS04 - Contains: Argon - Spuitbus onder druk 1

2 2 Identificatie van de gevaren (...) Hazard Zinnen - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Voorzorgs Zinnen - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Waarschuwingen - Niet van toepassing Veiligheidsinstructies - Niet van toepassing 2.3 Andere gevaren - Geur: Geurloos - Verschijningsvorm: Persgas - Contact met de ogen: Het kijken naar een lasvlam zonder de juiste oog bescherming kan las ogen veroorzaken. - Contact met de huid: Mogelijke bevriezing van getroffen plekken - Inademing: In gevallen van ernstige blootstelling kan duizeligheid, verwarring, hoofdpijn of stupor ontstaan, In gevallen van ernstige blootstelling kan anesthesie ontstaan, Verstikkend 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1 Mengsels Scheikundige naam Concentratie CAS EC Waarschuwingen* Symbolen Argon (compressed) >99% CLP classification: Press. Gas *Zie Sectie 16 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen H280 GHS04 - BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen. - Bij contact met vloeistof de bevroren delen met water ontdooien. Kleding die aan de huid is vastgeplakt niet proberen te verwijderen. - Brandwonden moeten met schoon, droog, niet pluizend materiaal bedekt worden - Onmiddellijk een arts raadplegen - - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen - De ogen grondig spoelen terwijl de oogleden omhooggetrokken zijn - - NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. - NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. 2

3 4 Eerstehulpmaatregelen (...) - Redders dienen goedgekeurde ademhalingsbescherming om te doen voor ze het gebied betreden om eerste hulp te verlenen - Alleen kunstmatige ademhaling geven als de patiënt niet ademt - In geval van twijfel of wanneer de symptomen niet verdwijnen, medische hulp inroepen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten - Mogelijke bevriezing van getroffen plekken - Het inademen van dampen die worden gevormd tijdens het lassen / snijbranden kunnen schadelijk zijn. - In gevallen van ernstige blootstelling kan duizeligheid, verwarring, hoofdpijn of stupor ontstaan - In gevallen van ernstige blootstelling kan anesthesie ontstaan - Niet inademen 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Do not give andrenalin or equivalent medicines. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen - Niet ontvlambaar. In geval van brand brandblusapparatuur gebruiken die in dit soort omgeving gebruikt mag worden 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt - Bus onder druk - Brandweer op de hoogte brengen van mogelijk gevaar voor exploderende en wegschietende cilinders 5.3 Advies voor brandweerlieden - Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten - Brandweer op de hoogte brengen van mogelijk gevaar voor exploderende en wegschietende cilinders - In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures - Bron van lekkage afsluiten, indien de veiligheid van de situatie dit toelaat - In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken 6.2 Milieuvoorsorgsmaatregelen - Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal - Bron van lekkage afsluiten, indien de veiligheid van de situatie dit toelaat - Product laten verdampen - Ruimte ventileren 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 7 Hantering en opslag 3

4 7 Hantering en opslag (...) 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel - Voor voldoende ventilatie zorgen - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten - Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren - Drukcontainer : beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C 7.3 Specifiek eindgebruik 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters - Argon (compressed) TLV (TWA) 5 mg/m3 (las dampen) 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Geen speciale vereisten Beheersing van beroepsmatige blootstelling - In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken - Draag veiligheids laarzen tijdens het hanteren van cylinders. - Gebruik geschikte filter lenzen tijdens het lassen / snijbranden. - Lederen handschoenen, laarzen en schort dragen Laarzen Handschoenen Gelaatsmasker Niet roken 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen - Geur: Geurloos - Verschijningsvorm: Persgas - ph - niet van toepassing - Kookpunt C bij 760 mm /Hg - Dampspanning - niet bekend - Dampdichtheid (lucht = 1) Smeltpunt C bij 760 mm /Hg - Niet oplosbaar in water - Dichtheid # kg/m3 bij 20 C - Niet ontvlambaar - Spontaan ontbrandingspunt # C bij 760 mm/hg 9.2 Overige informatie - Geen informatie beschikbaar 4

5 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit - Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd 10.2 Chemische stabiliteit - Onder normale omstandigheden wordt dit artikel als stabiel beschouwd 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties - Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt 10.4 Te vermijden toestanden - Oververhitting vermijden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen - Geen 10.6 Gevaarlijke afbraak producten - Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten - Geen experimentele gegevens beschikbaar Inademing - Het inademen van dampen die worden gevormd tijdens het lassen / snijbranden kunnen schadelijk zijn. - Verstikkend - In gevallen van ernstige blootstelling kan duizeligheid, verwarring, hoofdpijn of stupor ontstaan - In gevallen van ernstige blootstelling kan anesthesie ontstaan Contact met de huid - Kan bevriezing veroorzaken Contact met de ogen - Kan bevriezing veroorzaken Inslikken - Wordt niet beschouwd als een actuele manier van blootstellen. Carcinogeniciteit - Geen aantoonbaar bewijs voor kankerverwekkende gevolgen 12 Milieu-informatie 12.1 Toxiciteit - Volgens de beschikbare data is de stof niet schadelijk voor aquatisch leven 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid - Geen informatie beschikbaar 12.3 Mogelijke bioaccumulatie - Bio-accumulatie is niet significant - Geen informatie beschikbaar 5

6 12 Milieu-informatie (...) 12.4 Mobiliteit in de bodem - Deze stof is vluchtig - Niet oplosbaar in water 12.5 Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling 12.6 Andere schadelijke effecten - Vormt geen gevaar voor het milieu 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden - Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling (S59) - Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen - Onbesmet materiaal kan misschien teruggestuurd worden. Contact opnemen met de leverancier Classificatie - Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen 14 Informatie met betrekking tot het vervoer Niet-ontvlambaar persgas 14.1 UN-nummer - UN Juiste benaming voor transport - Argon, compressed 14.3 Transportgevarenklasse(n) Verpakkingsgroep - n/a 14.5 Milieugevaren - Levert praktisch geen gevaar op voor het milieu 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker - Gas cylinders moeten tijdens transport voorzien zijn van een bescherm kap Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code - Niet van toepassing Overige informatie 6

7 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (...) Weg/Spoor (ADR/RID) Juiste benaming voor transport: Argon, compressed ADR UN No.: UN1006 ADR Gevarenklasse: 2.2 ADR Verpakkingsgroep: n/a ADR subrisico: n/a ADR Vlampunt: n/a Water (IMDG) Juiste benaming voor transport: Argon, compressed IMDG UN No.: UN1006 IMDG Gevarenklasse: 2.2 IMDG Verpakkingsgroep: n/a IMDG EmS: F-C, S-V IMDG subrisico: n/a IMDG-vlampunt: n/a Lucht (ICAO/IATA) Juiste benaming voor transport: Argon, compressed ICAO UN No.: UN1006 ICAO Gevarenklasse: 2.2 ICAO Verpakkingsgroep: n/a ICAO-subrisico: n/a ICAO-vlampunt: n/a DOT / CFR (US Department of Transportation) DOT Proper Shipping Name: Argon, compressed Gevaarlijk materiaal: Argon Gevarenklasse: 2.2 Identificatienummer: UN1006 Product RQ (lbs): n/a DOT-subrisico: n/a DOT Flashpoint: n/a 15 Wettelijk verplichte informatie 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. - Niet gevaarlijk volgens de huidige Richtlijn voor gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) - This product is not classified as hazardous according to Directive 1999/45/EEC - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations 15.2 Chemical Safety Assessment None 16 Overige informatie Tekst van R- en S-zincodes gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad: H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.. De informatie op dit veiligheids-informatieblad is samengesteld aan de hand van kennis van de individuele bestanddelen. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. De beschrijving van dit product op het veiligheids-informatieblad heeft betrekking op de veiligsheidsvoorschriften en biedt geen garantie voor de eigenschappen van het product. 7

8 16 Overige informatie (...) De hier verstrekte informatie geldt alleen wanneer het product voor de juiste toepassing(en) gebruikt wordt. Het product wordt niet geschikt geacht voor andere toepassingen - gebruik in dergelijke gevallen kan gevaren opleveren die niet in dit blad vermeld worden. Niet voor andere toepassing(en) gebruiken zonder de fabrikant te raadplegen. Volledige tekst van de R-zinnen genoemd in sectie 2 van dit veiligheidsblad: Wilhelmsen Ships Service Level 1, 39 Park Street South Melbourn, Vic 3205 Australian Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) WMS AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: 568873-r2 3. 0. 0 Produktcode: 568873

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 3. ón óñj. 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen. bladzijde : 1 / 8 ón óñj 2.2 : Niet brandbare, niet 5.1 : Oxiderende stoffen giftige gassen Gevaar MœM«RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie : 6 bladzijde : 1 / 8 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : R-507 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie