Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SCHWARTZMANS B.V. Hierna te noemen: SCHWARTZMANS, gevestigd te Waalwijk. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg Algemene bepalingen: 1. Opdrachtgever: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren. Leverancier: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van SCHWARTZMANS om een overeenkomst met SCHWARTZMANS aan te gaan. Contractwaarde: de waarde van hetgeen tijdens de duur van de overeenkomst is dan wel wordt gefactureerd exclusief BTW en eventuele kortingen. Uitleverdatum: de datum waarop SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever verhuurde zaken feitelijk aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ten gebruike ter beschikking stelt. Klantgebonden zaken: die zaken die SCHWARTZMANS specifiek in het kader van de overeenkomst c.q. opdracht voor Opdrachtgever heeft vervaardigd c.q. heeft doen vervaardigen teneinde aan Opdrachtgever te kunnen worden verkocht dan wel verhuurd. Schoonmaakbedrijf: een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezig houdt met het reinigen van andere bedrijven en dat in het kader van haar bedrijfsuitoefening opdrachten verstrekt c.q. overeenkomsten sluit met SCHWARTZMANS en als zodanig Opdrachtgever is. Derde: de wederpartij van een Schoonmaakbedrijf Reparatie en onderhoud: schadeherstel lak en spuit-, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan of met betrekking tot (delen van) een object. Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van een object. 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door SCHWARTZMANS met enige Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop, alsmede onderhoud (waaronder reiniging en reparatie) van zaken, als ook alle Offertes en opdrachtbevestigingen die op het vorengaande betrekking hebben dan wel iedere andere verrichting van diensten Deze voorwaarden zijn als volgt opgebouwd: Hoofdstuk I : Algemene bepalingen; Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende huur en verhuur; Hoofdstuk III: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende koop en verkoop, Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met Schoonmaakbedrijven met betrekking tot huur en verhuur ten behoeve van een Derde. Hoofdstuk V: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende reparaties en onderhoud en reiniging. Voorzover tussen de algemene bepalingen uit hoofdstuk I en de bijzondere bepalingen uit hoofdstuk II, III, IV en/of V enige tegenstrijdigheid mocht bestaan, prevaleren de bijzondere bepalingen Uitsluitend de meest recente versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing en heeft tevens betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten, waaronder met name begrepen de verlengde overeenkomsten als bedoeld in art. 22.1, en Offertes en opdrachtbevestigingen daarop betrekking hebbende.

2 2.4. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden zijdens de Opdrachtgever worden alleen geaccepteerd indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SCHWARTZMANS zijn bevestigd. 3. Offertes / totstandkoming overeenkomsten 3.1. Alle Offertes van SCHWARTZMANS zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en hebben een geldigheidsduur van vier maanden Overeenkomsten komen tot stand ofwel door de schriftelijke bevestiging daarvan door SCHWARTZMANS, ofwel, indien daarvan geen sprake is, door het ondertekenen door Opdrachtgever van een orderbon. Niettemin heeft SCHWARTZMANS het recht een mondelinge aanvaarding van een Offerte van SCHWARTZMANS door Opdrachtgever te accepteren als zou deze aanvaarding schriftelijk zijn gedaan Alle (rechts-) handelingen en gedragingen, die in het kader van de door SCHWARTZMANS met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten door een functionaris of werknemer van opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens opdrachtgever te zijn verricht en verbinden opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens SCHWARTZMANS niet op beroepen, dat terzake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om opdrachtgever te vertegenwoordigen of te verbinden. 4. Mededelingen 4.1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn Het bepaalde in artikel 4.1. geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven. 5. Prijzen 5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief BTW, montage en transportkosten en worden retourkosten inzake emballage, alsmede verzekering tevens berekend De door SCHWARTZMANS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op materiaalloon en vrachtprijzen en valutaverhoudingen, die op de datum van de Offerte gelden SCHWARTZMANS is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en zulks aan Opdrachtgever door te berekenen Indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft is SCHWARTZMANS steeds bevoegd om de prijzen onverwijld aan te passen. 6. Betaling 6.1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening SCHWARTZMANS heeft ten allen tijde het recht om bij eerste of verdere leveranties of dienstverleningen vooraf betaling of contante betaling te verlangen of het stellen van zekerheid te verlangen en indien deze verlangde of anderszins verplichte betalingen uitblijven en/of de verlangde zekerheid niet ten genoege van SCHWARTZMANS wordt verschaft de leveranties of dienstverlening op te schorten of te weigeren. Toegestane betalingstermijnen kunnen worden herroepen Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingstermijn- heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever over het nog openstaande factuurbedrag een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand.

3 6.4. Indien bij tekortkoming van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen moet worden overgegaan, zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever, berekend volgens het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 22, Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. 7. Nakoming; garantie 7.1. SCHWARTZMANS dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen eisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. De garantietermijn van een machine is in beginsel 1 jaar fabrieksgarantie SCHWARTZMANS zal op verzoek van de opdrachtgever- bij het aangaan van de overeenkomst de kwaliteitsaspecten van de zaken zoals maten en grondstoffensamenstelling vermelden. Opgegeven maten worden bij benadering verstrekt en hebben voorzover relevant betrekking op zaken in ongewassen toestand Het staat SCHWARTZMANS vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst aan derden uit te besteden. 8. Termijn voor uitvoering 8.1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming door SCHWARTZMANS dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen SCHWARTZMANS heeft het recht om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren. 9. Verplichtingen Opdrachtgever 9.1. Opdrachtgever is gehouden de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste voorbereidende handelingen te verrichten en dient er zo nodig- voor zorg te dragen dat SCHWARTZMANS de overeengekomen werkzaamheden direct kan aanvangen. Zo nodig dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS daartoe vrije toegang te verlenen tot zijn bedrijfsruimte e.d Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle aanwijzingen door of namens SCHWARTZMANS gegeven en die verband houden met de (uitvoering van) overeenkomst worden opgevolgd Door Opdrachtgever aangeleverde zaken dienen vrij te zijn van losse onderdelen en onderdelen die los zouden kunnen raken; voor verlies van dergelijke onderdelen is SCHWARTZMANS niet aansprakelijk 9.4. Opdrachtgever dient SCHWARTZMANS op de hoogte te stellen ten aanzien van de geldende veiligheidseisen en eventuele wijzigingen daarop. 10. Registraties Wat betreft aantallen te leveren c.q. te verhuren c.q. te reinigen, dan wel te onderhouden, dan wel te repareren zaken, zijn de registraties van SCHWARTZMANS bindend. 11. Reclames Opdrachtgever is gehouden de door SCHWARTZMANS aan hem verhuurde c.q. aan hem afgeleverde c.q. door SCHWARTZMANS onderhouden en/of gerepareerde en/of gereinigde zaken nadat deze feitelijk aan hem dan wel de Derde ter beschikking zijn gesteld onverwijld op deugdelijkheid en volledigheid te controleren Het bezorgde geldt als deugdelijk en volledig indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na bezorging schriftelijk per aangetekende brief bij SCHWARTZMANS heeft gereclameerd.

4 11.3. Indien enige reclame naar het oordeel van SCHWARTZMANS gerechtvaardigd is, zal SCHWARTZMANS te harer keuze ofwel tot herstel en/of vervanging overgaan, ofwel Opdrachtgever diens schade vergoeden tot het in artikel 12.2 omschreven maximum. 12. Aansprakelijkheid SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, op welke wijze dan ook voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met overeenkomst(en) met Opdrachtgever dan wel Offertes en opdrachtbevestigingen daarop betrekking hebbende en al dan niet in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van zaken waaronder begrepen indien zulks het gevolg is van een niet of niet tijdig in gebruik geven van zaken door SCHWARTZMANS aan opdrachtgever dan wel de Derde ontstaan voor derden en/of voor Opdrachtgever (waaronder begrepen personen en zaken waarvan Opdrachtgever in zijn bedrijf gebruik maakt) en/of voor de Derde (waaronder begrepen personen en zaken waarvan de Derde in zijn bedrijf gebruik maakt), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SCHWARTZMANS en/of diens werknemers, derden die in opdracht van SCHWARTZMANS werkzaam zijn daaronder begrepen De schade zal nimmer tot een hoger bedrag worden vergoed dan tot het orderbedrag, overeengekomen voor de duur van maximaal 1 jaar van de overeenkomst (automatische/gewenste verlenging daaronder niet begrepen). 13. Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart SCHWARTZMANS, voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de opdracht(en) c.q. de overeenkomst(en) met Opdrachtgever, ongeacht of de schade door SCHWARTZMANS of dienst hulppersoon en/of hulpzaken en/of (af-)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht Evenzo vrijwaart Opdrachtgever SCHWARTZMANS voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door SCHWARTZMANS (af-)geleverde zaken Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever kan worden toegerekend, is de opdrachtgever steeds verplicht tenminste een evenredig deel van deze schade te vergoeden Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering terzake van: - het uitvoeringsrisico als bedoeld in artikel 13.1; - het produkten-aansprakelijkheidsrisico als bedoeld in artikel 13.2 Opdrachtgever is op eerste verzoek van SCHWARTZMANS gehouden aan te tonen dat zij aan deze verplichtingen heeft voldaan Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken SCHWARTZMANS is in haar verhouding tot Opdrachtgever nimmer gehouden tot het betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan een of meer derden die hoger is dan het orderbedrag overeengekomen met Opdrachtgever voor de duur van maximaal 1 jaar van de overeenkomst (automatische/gewenste verlening daaronder niet begrepen). 14. Milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken Indien Opdrachtgever milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken ter onderhoud c.q. reparatie c.q. reiniging of om enige andere reden wenst aan te bieden, dan dient hij SCHWARTZMANS hiervan vooraf in kennis te stellen. SCHWARTZMANS behoudt zich het recht voor om deze zaken te weigeren. Bij acceptatie ligt het risico daarvan bij Opdrachtgever De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5 15. Overmacht Van overmacht aan de zijde van SCHWARTZMANS is sprake, indien SCHWARTZMANS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden (waaronder, doch niet beperkt tot: ijzel), verkeers-opstoppingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, sluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van SCHWARTZMANS als bij derden, van wie SCHWARTZMANS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van SCHWARTZMANS ontstaan In geval van overmacht is SCHWARTZMANS niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding In geval van overmacht heeft SCHWARTZMANS het recht om en zulks ter keuze van SCHWARTZMANS - hetzij de termijn van aflevering der zaken c.q. het verrichten van diensten te verlengen c.q. op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dan Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 16. Ontbinding Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit enige met SCHWARTZMANS gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval dat Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling dan wel soortgelijke actie vereist zal zijn In gevallen als in artikel 16.1 bedoeld, is SCHWARTZMANS gerechtigd alle tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van Opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, daaronder begrepen de door SCHWARTZMANS gederfde winst. 17. Retentierecht SCHWARTZMANS is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij om welke reden dan ook onder zich heeft, onder zich te houden totdat opdrachtgever SCHWARTZMANS al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan. 18. In stand blijven overeenkomst/conversie Wanneer een/of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst met Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn volledig in stand In plaats van eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan van rechtswege geldige bepalingen in werking die de strekking van deze ongeldige bepalingen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk naderen. 19. Geheimhouding Opdrachtgever dient terzake alle aan hem door SCHWARTZMANS op welke wijze dan ook (zowel mondeling als schriftelijk) in het kader van de onderhandelingen, dan wel

6 totstandkoming, dan wel de inhoud, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en SCHWARTZMANS verstrekte informatie absolute geheimhouding te betrachten Catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d. blijven ten allen tijde eigendom van SCHWARTZMANS en mogen niet worden verveelvoudigd en/of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCHWARTZMANS. 20. Verval van rechten Opdrachtgever dient zijn rechten uit de overeenkomst binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten van rechtswege komen te vervallen SCHWARTZMANS is bevoegd de termijn als bedoeld in artikel 20.1 desgewenst te verlengen Het bepaalde in artikel en 20.2 doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van Opdrachtgever reeds eerder zijn komen te vervallen. 21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op alle tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing De bevoegde rechter is, naar keuze van SCHWARTZMANS, de bevoegde rechter binnen het arrondissement s-hertogenbosch of de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever Bestaat tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever een geschil omtrent de technische hoedanigheid van de zaken dan zal, in afwijking van het in artikel 21.2 bepaalde, dit geschil aan arbitrage worden onderworpen volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut, gebaseerd op rapportage, uit te brengen door het Instituut voor Reinigingstechnieken van T.N.O. II. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende huur en verhuur: 22. Duur en beëindiging Overeenkomsten van huur en verhuur zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen periode en worden telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit aan de andere partij opzegt, uiterlijk zes maanden voor afloop van de contractueel overeengekomen periode Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is SCHWARTZMANS gerechtigd overeenkomsten van huur en verhuur met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, indien: a. Opdrachtgever een vermindering aanbrengt in het overeengekomen aantal verhuurde zaken en de daarmee verbandhoudende dienstverlening, die ertoe leidt dat de Contractwaarde op jaarbasis beneden 75% van de oorspronkelijke Contractwaarde dan wel, indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is verhoogd, van die hogere Contractwaarde; b. Opdrachtgever nalatig is enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens SCHWARTZMANS na te komen; c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd.

7 22.3. Is op het moment van beëindiging van de overeenkomst de alsdan lopende contractsperiode nog niet verstreken, dan is de opdrachtgever (voorts) gehouden om aan SCHWARTZMANS als gefixeerde winstderving te betalen een bedrag van 20% van de contractwaarde van het jaar voorafgaande aan de beëindiging voor ieder jaar dat de overeenkomst bij ongewijzigde voortzetting zou hebben geduurd. Voor een deel van een jaar zal een evenredig deel van dit percentage worden betaald. Heeft de overeenkomst nog geen vol jaar geduurd dan wordt de contractwaarde van de alsdan verstreken periode herleid tot een contractwaarde op jaarbasis De vergoeding vanwege winstderving als bedoeld in artikel 22.3 is Opdrachtgever verschuldigd ongeacht de werkelijk door SCHWARTZMANS gederfde winst, met dien verstande dat SCHWARTZMANS gerechtigd is de werkelijk door SCHWARTZMANS geleden schade in verband met de beëindiging van de overeenkomst waaronder met name ook begrepen de werkelijk gederfde winst van Opdrachtgever te vorderen. 23. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en voor de duur van de overeenkomst zal SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever ten gebruike afstaan de in de opdracht beschreven zaken Voor zover dit althans uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal SCHWARTZMANS voorts volgens het met Opdrachtgever overeengekomen rouleerschema zorgdragen voor onderhoud, reiniging, reparatie, alsook het eventueel vervangen en aanvullen van zaken. 24. Vermindering van diensten Met uitzondering van het hierna in artikel 24.3 bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd vermindering aan te brengen in het overeengekomen aantal verhuurde zaken, mits deze vermindering er niet toe leidt dat de Contractwaarde daalt beneden 75% van de oorspronkelijke Contractwaarde, dan wel indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is verhoogd, van die hogere Contractwaarde, en mits deze vermindering uiterlijk 7 dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan SCHWARTZMANS wordt gemeld In geval van vermindering als bedoeld in artikel 24.1 zal die vermindering in mindering komen van de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie Vermindering is niet mogelijk ten aanzien van Klantgebonden zaken, waarvoor uitdrukkelijk is overeengekomen dat in geval van vermindering Opdrachtgever tot overname van de zaken is verplicht. 25. Eigendom Alle door SCHWARTZMANS verhuurde zaken blijven haar eigendom. Indien Opdrachtgever zaken van SCHWARTZMANS wenst over te nemen dan wel heeft overgenomen, blijven de te leveren dan wel geleverde zaken eigendom van SCHWARTZMANS tot zij zijn betaald Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SCHWARTZMANS steeds haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken zal kunnen uitoefenen. Van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden, dat SCHWARTZMANS het eigendom over de zaken dreigt te verliezen dan wel dat de zaken getroffen zullen worden door enig beslag dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS tijdig op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever zodanige maatregelen te nemen dat SCHWARTZMANS haar eigendommen tijdig kan terugnemen. Indien en zodra zich enige omstandigheid voordoet, waaruit een (dreigend) nadeel voor SCHWARTZMANS terzake van de aan haar in eigendom toebehorende zaken zou kunnen ontstaan en/of indien zich enige omstandigheid voordoet, welke SCHWARTZMANS het recht geeft de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen dan wel de verplichtingen van SCHWARTZMANS jegens

8 Opdrachtgever op te schorten, is SCHWARTZMANS terstond, zonder enige nadere aankondiging gerechtigd deze zich nog bij Opdrachtgever bevindende zaken onder zich te nemen. 26. Verplichtingen Opdrachtgever tijdens gebruik Gedurende de tijd dat de door SCHWARTZMANS verhuurde zaken zich bij Opdrachtgever bevinden komen deze zaken geheel voor risico van Opdrachtgever Opdrachtgever zal de zaken beheren als een goed huisvader en uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken Beschadiging der zaken ongeacht de mate van beschadiging en de oorzaak daarvan, anders dan die uit het normale gebruik van de zaken voortvloeiend komt voor rekening van Opdrachtgever onder de verplichting de deswege door SCHWARTZMANS geleden schade te vergoeden In geval van tenietgaan of vermissing van de zaken dient Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS te vergoeden 100 % van de nieuwwaarde van de teniet gegane of vermiste zaken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het staat ter uitsluitende beoordeling aan SCHWARTZMANS of een beschadiging van dien aard is dat zij met een tenietgaan c.q. vermissing moet worden gelijkgesteld Opdrachtgever is gehouden de gehuurde zaken te verzekeren tegen risico van tenietgaan en beschadiging, bijvoorbeeld tengevolge van brand, diefstal, waterschade e.d. zulks op genoegzame wijze en in elk geval onder zodanige condities dat terzake van deze risico s tenminste wordt uitgekeerd de waarde die Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS op grond van deze voorwaarden als schade moet betalen. Opdrachtgever draagt thans reeds voor alsdan onherroepelijk aan SCHWARTZMANS over alle aanspraken welke Opdrachtgever op haar verzekeraar terzake van deze uitkering heeft, dan wel zal verkrijgen en verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan SCHWARTZMANS al datgene te doen om te bewerkstelligen dat de verzekeraar deze uitkeringen rechtstreeks aan SCHWARTZMANS zal doen Het is Opdrachtgever verboden de zaken op welke wijze dan ook aan derden in gebruik te geven, de zaken zelf, dan wel door derden te (laten) bewassen, bewerken, herstellen, aanvullen e.d.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door SCHWARTZMANS verstrekte middelen en producten te gebruiken in verband met de zaken. 27. Installatie en reparatie van sanitaire faciliteiten De installatie van de door SCHWARTZMANS aan opdrachtgever verhuurde zaken als handdoek-automaten, zeepdispensers etc. geschiedt uitsluitend door of vanwege SCHWARTZMANS, tenzij anders schriftelijk overeengekomen De installatiekosten kunnen door SCHWARTZMANS afzonderlijk in rekening gebracht worden; indien dit het geval is zal dit in de Offerte dan wel in de orderbevestiging worden vermeld SCHWARTZMANS zal zorgdragen voor technisch onderhoud, herstel en vervanging van de zaken als bedoeld in artikel 27.1 en de kosten daarvan zijn, voor zover deze althans voortvloeien uit normaal gebruik, begrepen in de overeengekomen prijs. Reparaties, nodig als gevolg van ander dan normaal gebruik, geschieden uitsluitend door of vanwege SCHWARTZMANS doch op kosten van Opdrachtgever Bij installatie van de zaken zal SCHWARTZMANS alle normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen. SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij installatie of demontage van zaken zoals aan wanden, vloeren e.d. tenzij meer of andere schade dan noodzakelijk is toegebracht als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van SCHWARTZMANS Geïnstalleerde zaken zullen niet onroerend worden door bestemming en/of natrekking. Het bepaalde in artikel 25 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.

9 28. Overname Indien de overeenkomst eindigt op grond van opzegging ingevolge artikel 22.1, dan wel op grond van het in artikel 22.2 bepaalde, is Opdrachtgever ten aanzien van Klantgebonden zaken verplicht tot overname hiervan. In deze gevallen gelden de volgende prijzen: % van de op dat moment van eindigen van de overeenkomst geldende vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat moment die zaken nog niet langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn. - 50% van de op het moment van eindigen van de overeenkomst geldende vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat moment die zaken reeds langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn In geval als bedoeld in artikel 28.1 zijn de bijzondere bepalingen betreffende koop en verkoop in hoofdstuk III van deze algemene voorwaarden van toepassing. III. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende koop en verkoop 29. Plaats van aflevering Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Opdrachtgever c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd. 30. Overgang van risico Alle risico s ter zake van door SCHWARTZMANS af te leveren zaken gaan over op Opdrachtgever op het moment dat de zaken door of namens SCHWARTZMANS feitelijk aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ter beschikking worden gesteld. 31. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de door SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever afgeleverde zaken gaat pas op Opdrachtgever over als deze alles heeft voldaan hetgeen SCHWARTZMANS uit hoofde van alle overeenkomsten met Opdrachtgever en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen SCHWARTZMANS raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat Opdrachtgever van SCHWARTZMANS ontvangen zaken ver- of bewerkt. Opdrachtgever gaat bedoelde zaken in elk geval van rechtswege (d.w.z. automatisch) houden voor SCHWARTZMANS Indien SCHWARTZMANS niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.2 toch haar eigendom verliest, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van SCHWARTZMANS alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van SCHWARTZMANS Opdrachtgever is, niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.1 bevoegd zaken die hij van SCHWARTZMANS heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat Opdrachtgever diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. SCHWARTZMANS is steeds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van SCHWARTZMANS een bezitloos pandrecht op de betreffende zaken is gevestigd. Zodra SCHWARTZMANS dit verlangen aan Opdrachtgever kenbaar maakt vervalt van rechtswege (d.w.z. automatisch) de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit lid Indien Opdrachtgever tegenover SCHWARTZMANS nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming met een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 31.4 komt bedoelde bevoegdheid van rechtswege (d.w.z. automatisch) te vervallen. Zij herleeft met terugwerkende kracht indien Opdrachtgever zijn achterstallige verplichtingen alsnog is nagekomen.

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V.

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op onder nummer 2001/92 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895)

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895) Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895) Artikel 1 (definities) 1. RIWALD: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Riwald B.V., Riwald

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music Gevestigd te Arnhem, Bergstraat 35, 6811 LC. Ingeschreven in het Handelsregister Arnhem onder nummer 51785536. Hierna tevens aangeduid als Da Silva Music afgekort

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tenten Groep Lichtenvoorde B.V. (versie 2015-2)

Algemene voorwaarden Tenten Groep Lichtenvoorde B.V. (versie 2015-2) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen Tenten Groep Lichtenvoorde B.V., Tenten Solar B.V., Tenten Solar Zonnepanelen Lichtenvoorde B.V. en Tenten Electro Installatie B.V., allen gevestigd

Nadere informatie

D&A LICHT DOWNLIGHTERS 2015. T: 085 877 01 04 info@dalicht.nl

D&A LICHT DOWNLIGHTERS 2015. T: 085 877 01 04 info@dalicht.nl D&A LICHT DOWNLIGHTERS 2015 T: 085 877 01 04 info@dalicht.nl Algemene informatie: Voorwaarden van levering: Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en leveringen zijn van toepassing onze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Arledo B.V. Distributieweg 7 2742 RB WADDINXVEEN Inschrijfnummer K.v.K.: 29037677 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen Knoop Baggerwerken BV Postbus 1, 9480 AA Vries Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo The Netherlands www.knoopbv.nl knoop@knoopdredging.nl Phone +31 (0)592-55 93 85 Fax +31 (0)592-55 95 30 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

-1- ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KANT BEHEER B.V., GARAGE KANT B.V. EN GARAGE KANT OOSTBURG B.V.

-1- ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KANT BEHEER B.V., GARAGE KANT B.V. EN GARAGE KANT OOSTBURG B.V. -1- ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KANT BEHEER B.V., GARAGE KANT B.V. EN GARAGE KANT OOSTBURG B.V. If necessary Kant Beheer, Garage Kant B.V. and Garage Kant Oostburg B.V. will submit on first

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF COMPUTING BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie