Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen: 2. Toepasselijkheid"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN SCHWARTZMANS B.V. Hierna te noemen: SCHWARTZMANS, gevestigd te Waalwijk. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg Algemene bepalingen: 1. Opdrachtgever: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren. Leverancier: degene die met SCHWARTZMANS contracteren c.q. beogen te contracteren. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van SCHWARTZMANS om een overeenkomst met SCHWARTZMANS aan te gaan. Contractwaarde: de waarde van hetgeen tijdens de duur van de overeenkomst is dan wel wordt gefactureerd exclusief BTW en eventuele kortingen. Uitleverdatum: de datum waarop SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever verhuurde zaken feitelijk aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ten gebruike ter beschikking stelt. Klantgebonden zaken: die zaken die SCHWARTZMANS specifiek in het kader van de overeenkomst c.q. opdracht voor Opdrachtgever heeft vervaardigd c.q. heeft doen vervaardigen teneinde aan Opdrachtgever te kunnen worden verkocht dan wel verhuurd. Schoonmaakbedrijf: een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezig houdt met het reinigen van andere bedrijven en dat in het kader van haar bedrijfsuitoefening opdrachten verstrekt c.q. overeenkomsten sluit met SCHWARTZMANS en als zodanig Opdrachtgever is. Derde: de wederpartij van een Schoonmaakbedrijf Reparatie en onderhoud: schadeherstel lak en spuit-, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan of met betrekking tot (delen van) een object. Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van een object. 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door SCHWARTZMANS met enige Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van huur en verhuur, koop en verkoop, alsmede onderhoud (waaronder reiniging en reparatie) van zaken, als ook alle Offertes en opdrachtbevestigingen die op het vorengaande betrekking hebben dan wel iedere andere verrichting van diensten Deze voorwaarden zijn als volgt opgebouwd: Hoofdstuk I : Algemene bepalingen; Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende huur en verhuur; Hoofdstuk III: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende koop en verkoop, Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met Schoonmaakbedrijven met betrekking tot huur en verhuur ten behoeve van een Derde. Hoofdstuk V: Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende reparaties en onderhoud en reiniging. Voorzover tussen de algemene bepalingen uit hoofdstuk I en de bijzondere bepalingen uit hoofdstuk II, III, IV en/of V enige tegenstrijdigheid mocht bestaan, prevaleren de bijzondere bepalingen Uitsluitend de meest recente versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing en heeft tevens betrekking op toekomstige of vervolgovereenkomsten, waaronder met name begrepen de verlengde overeenkomsten als bedoeld in art. 22.1, en Offertes en opdrachtbevestigingen daarop betrekking hebbende.

2 2.4. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden zijdens de Opdrachtgever worden alleen geaccepteerd indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SCHWARTZMANS zijn bevestigd. 3. Offertes / totstandkoming overeenkomsten 3.1. Alle Offertes van SCHWARTZMANS zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en hebben een geldigheidsduur van vier maanden Overeenkomsten komen tot stand ofwel door de schriftelijke bevestiging daarvan door SCHWARTZMANS, ofwel, indien daarvan geen sprake is, door het ondertekenen door Opdrachtgever van een orderbon. Niettemin heeft SCHWARTZMANS het recht een mondelinge aanvaarding van een Offerte van SCHWARTZMANS door Opdrachtgever te accepteren als zou deze aanvaarding schriftelijk zijn gedaan Alle (rechts-) handelingen en gedragingen, die in het kader van de door SCHWARTZMANS met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten door een functionaris of werknemer van opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens opdrachtgever te zijn verricht en verbinden opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens SCHWARTZMANS niet op beroepen, dat terzake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om opdrachtgever te vertegenwoordigen of te verbinden. 4. Mededelingen 4.1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn Het bepaalde in artikel 4.1. geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven. 5. Prijzen 5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief BTW, montage en transportkosten en worden retourkosten inzake emballage, alsmede verzekering tevens berekend De door SCHWARTZMANS opgegeven prijzen zijn gebaseerd op materiaalloon en vrachtprijzen en valutaverhoudingen, die op de datum van de Offerte gelden SCHWARTZMANS is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en zulks aan Opdrachtgever door te berekenen Indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft is SCHWARTZMANS steeds bevoegd om de prijzen onverwijld aan te passen. 6. Betaling 6.1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening SCHWARTZMANS heeft ten allen tijde het recht om bij eerste of verdere leveranties of dienstverleningen vooraf betaling of contante betaling te verlangen of het stellen van zekerheid te verlangen en indien deze verlangde of anderszins verplichte betalingen uitblijven en/of de verlangde zekerheid niet ten genoege van SCHWARTZMANS wordt verschaft de leveranties of dienstverlening op te schorten of te weigeren. Toegestane betalingstermijnen kunnen worden herroepen Indien de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingstermijn- heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever over het nog openstaande factuurbedrag een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand.

3 6.4. Indien bij tekortkoming van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen moet worden overgegaan, zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever, berekend volgens het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 22, Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. 7. Nakoming; garantie 7.1. SCHWARTZMANS dient een prestatie te leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen eisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. De garantietermijn van een machine is in beginsel 1 jaar fabrieksgarantie SCHWARTZMANS zal op verzoek van de opdrachtgever- bij het aangaan van de overeenkomst de kwaliteitsaspecten van de zaken zoals maten en grondstoffensamenstelling vermelden. Opgegeven maten worden bij benadering verstrekt en hebben voorzover relevant betrekking op zaken in ongewassen toestand Het staat SCHWARTZMANS vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst aan derden uit te besteden. 8. Termijn voor uitvoering 8.1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming door SCHWARTZMANS dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen SCHWARTZMANS heeft het recht om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren. 9. Verplichtingen Opdrachtgever 9.1. Opdrachtgever is gehouden de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste voorbereidende handelingen te verrichten en dient er zo nodig- voor zorg te dragen dat SCHWARTZMANS de overeengekomen werkzaamheden direct kan aanvangen. Zo nodig dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS daartoe vrije toegang te verlenen tot zijn bedrijfsruimte e.d Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle aanwijzingen door of namens SCHWARTZMANS gegeven en die verband houden met de (uitvoering van) overeenkomst worden opgevolgd Door Opdrachtgever aangeleverde zaken dienen vrij te zijn van losse onderdelen en onderdelen die los zouden kunnen raken; voor verlies van dergelijke onderdelen is SCHWARTZMANS niet aansprakelijk 9.4. Opdrachtgever dient SCHWARTZMANS op de hoogte te stellen ten aanzien van de geldende veiligheidseisen en eventuele wijzigingen daarop. 10. Registraties Wat betreft aantallen te leveren c.q. te verhuren c.q. te reinigen, dan wel te onderhouden, dan wel te repareren zaken, zijn de registraties van SCHWARTZMANS bindend. 11. Reclames Opdrachtgever is gehouden de door SCHWARTZMANS aan hem verhuurde c.q. aan hem afgeleverde c.q. door SCHWARTZMANS onderhouden en/of gerepareerde en/of gereinigde zaken nadat deze feitelijk aan hem dan wel de Derde ter beschikking zijn gesteld onverwijld op deugdelijkheid en volledigheid te controleren Het bezorgde geldt als deugdelijk en volledig indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na bezorging schriftelijk per aangetekende brief bij SCHWARTZMANS heeft gereclameerd.

4 11.3. Indien enige reclame naar het oordeel van SCHWARTZMANS gerechtvaardigd is, zal SCHWARTZMANS te harer keuze ofwel tot herstel en/of vervanging overgaan, ofwel Opdrachtgever diens schade vergoeden tot het in artikel 12.2 omschreven maximum. 12. Aansprakelijkheid SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, op welke wijze dan ook voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met overeenkomst(en) met Opdrachtgever dan wel Offertes en opdrachtbevestigingen daarop betrekking hebbende en al dan niet in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van zaken waaronder begrepen indien zulks het gevolg is van een niet of niet tijdig in gebruik geven van zaken door SCHWARTZMANS aan opdrachtgever dan wel de Derde ontstaan voor derden en/of voor Opdrachtgever (waaronder begrepen personen en zaken waarvan Opdrachtgever in zijn bedrijf gebruik maakt) en/of voor de Derde (waaronder begrepen personen en zaken waarvan de Derde in zijn bedrijf gebruik maakt), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SCHWARTZMANS en/of diens werknemers, derden die in opdracht van SCHWARTZMANS werkzaam zijn daaronder begrepen De schade zal nimmer tot een hoger bedrag worden vergoed dan tot het orderbedrag, overeengekomen voor de duur van maximaal 1 jaar van de overeenkomst (automatische/gewenste verlenging daaronder niet begrepen). 13. Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart SCHWARTZMANS, voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de opdracht(en) c.q. de overeenkomst(en) met Opdrachtgever, ongeacht of de schade door SCHWARTZMANS of dienst hulppersoon en/of hulpzaken en/of (af-)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht Evenzo vrijwaart Opdrachtgever SCHWARTZMANS voorzover de wet dit toelaat, terzake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door SCHWARTZMANS (af-)geleverde zaken Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever kan worden toegerekend, is de opdrachtgever steeds verplicht tenminste een evenredig deel van deze schade te vergoeden Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering terzake van: - het uitvoeringsrisico als bedoeld in artikel 13.1; - het produkten-aansprakelijkheidsrisico als bedoeld in artikel 13.2 Opdrachtgever is op eerste verzoek van SCHWARTZMANS gehouden aan te tonen dat zij aan deze verplichtingen heeft voldaan Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken SCHWARTZMANS is in haar verhouding tot Opdrachtgever nimmer gehouden tot het betalen van een bedrag aan schadevergoeding aan een of meer derden die hoger is dan het orderbedrag overeengekomen met Opdrachtgever voor de duur van maximaal 1 jaar van de overeenkomst (automatische/gewenste verlening daaronder niet begrepen). 14. Milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken Indien Opdrachtgever milieu-onvriendelijke en/of gevaarlijke zaken ter onderhoud c.q. reparatie c.q. reiniging of om enige andere reden wenst aan te bieden, dan dient hij SCHWARTZMANS hiervan vooraf in kennis te stellen. SCHWARTZMANS behoudt zich het recht voor om deze zaken te weigeren. Bij acceptatie ligt het risico daarvan bij Opdrachtgever De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5 15. Overmacht Van overmacht aan de zijde van SCHWARTZMANS is sprake, indien SCHWARTZMANS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden (waaronder, doch niet beperkt tot: ijzel), verkeers-opstoppingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, sluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van SCHWARTZMANS als bij derden, van wie SCHWARTZMANS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van SCHWARTZMANS ontstaan In geval van overmacht is SCHWARTZMANS niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding In geval van overmacht heeft SCHWARTZMANS het recht om en zulks ter keuze van SCHWARTZMANS - hetzij de termijn van aflevering der zaken c.q. het verrichten van diensten te verlengen c.q. op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dan Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 16. Ontbinding Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit enige met SCHWARTZMANS gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval dat Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling dan wel soortgelijke actie vereist zal zijn In gevallen als in artikel 16.1 bedoeld, is SCHWARTZMANS gerechtigd alle tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van Opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, daaronder begrepen de door SCHWARTZMANS gederfde winst. 17. Retentierecht SCHWARTZMANS is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij om welke reden dan ook onder zich heeft, onder zich te houden totdat opdrachtgever SCHWARTZMANS al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan. 18. In stand blijven overeenkomst/conversie Wanneer een/of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst met Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn volledig in stand In plaats van eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan van rechtswege geldige bepalingen in werking die de strekking van deze ongeldige bepalingen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk naderen. 19. Geheimhouding Opdrachtgever dient terzake alle aan hem door SCHWARTZMANS op welke wijze dan ook (zowel mondeling als schriftelijk) in het kader van de onderhandelingen, dan wel

6 totstandkoming, dan wel de inhoud, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en SCHWARTZMANS verstrekte informatie absolute geheimhouding te betrachten Catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d. blijven ten allen tijde eigendom van SCHWARTZMANS en mogen niet worden verveelvoudigd en/of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCHWARTZMANS. 20. Verval van rechten Opdrachtgever dient zijn rechten uit de overeenkomst binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten van rechtswege komen te vervallen SCHWARTZMANS is bevoegd de termijn als bedoeld in artikel 20.1 desgewenst te verlengen Het bepaalde in artikel en 20.2 doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van Opdrachtgever reeds eerder zijn komen te vervallen. 21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op alle tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing De bevoegde rechter is, naar keuze van SCHWARTZMANS, de bevoegde rechter binnen het arrondissement s-hertogenbosch of de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever Bestaat tussen SCHWARTZMANS en Opdrachtgever een geschil omtrent de technische hoedanigheid van de zaken dan zal, in afwijking van het in artikel 21.2 bepaalde, dit geschil aan arbitrage worden onderworpen volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut, gebaseerd op rapportage, uit te brengen door het Instituut voor Reinigingstechnieken van T.N.O. II. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende huur en verhuur: 22. Duur en beëindiging Overeenkomsten van huur en verhuur zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen periode en worden telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit aan de andere partij opzegt, uiterlijk zes maanden voor afloop van de contractueel overeengekomen periode Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is SCHWARTZMANS gerechtigd overeenkomsten van huur en verhuur met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, indien: a. Opdrachtgever een vermindering aanbrengt in het overeengekomen aantal verhuurde zaken en de daarmee verbandhoudende dienstverlening, die ertoe leidt dat de Contractwaarde op jaarbasis beneden 75% van de oorspronkelijke Contractwaarde dan wel, indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is verhoogd, van die hogere Contractwaarde; b. Opdrachtgever nalatig is enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens SCHWARTZMANS na te komen; c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd.

7 22.3. Is op het moment van beëindiging van de overeenkomst de alsdan lopende contractsperiode nog niet verstreken, dan is de opdrachtgever (voorts) gehouden om aan SCHWARTZMANS als gefixeerde winstderving te betalen een bedrag van 20% van de contractwaarde van het jaar voorafgaande aan de beëindiging voor ieder jaar dat de overeenkomst bij ongewijzigde voortzetting zou hebben geduurd. Voor een deel van een jaar zal een evenredig deel van dit percentage worden betaald. Heeft de overeenkomst nog geen vol jaar geduurd dan wordt de contractwaarde van de alsdan verstreken periode herleid tot een contractwaarde op jaarbasis De vergoeding vanwege winstderving als bedoeld in artikel 22.3 is Opdrachtgever verschuldigd ongeacht de werkelijk door SCHWARTZMANS gederfde winst, met dien verstande dat SCHWARTZMANS gerechtigd is de werkelijk door SCHWARTZMANS geleden schade in verband met de beëindiging van de overeenkomst waaronder met name ook begrepen de werkelijk gederfde winst van Opdrachtgever te vorderen. 23. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en voor de duur van de overeenkomst zal SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever ten gebruike afstaan de in de opdracht beschreven zaken Voor zover dit althans uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal SCHWARTZMANS voorts volgens het met Opdrachtgever overeengekomen rouleerschema zorgdragen voor onderhoud, reiniging, reparatie, alsook het eventueel vervangen en aanvullen van zaken. 24. Vermindering van diensten Met uitzondering van het hierna in artikel 24.3 bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd vermindering aan te brengen in het overeengekomen aantal verhuurde zaken, mits deze vermindering er niet toe leidt dat de Contractwaarde daalt beneden 75% van de oorspronkelijke Contractwaarde, dan wel indien de Contractwaarde tijdens de loop van de overeenkomst is verhoogd, van die hogere Contractwaarde, en mits deze vermindering uiterlijk 7 dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan SCHWARTZMANS wordt gemeld In geval van vermindering als bedoeld in artikel 24.1 zal die vermindering in mindering komen van de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie Vermindering is niet mogelijk ten aanzien van Klantgebonden zaken, waarvoor uitdrukkelijk is overeengekomen dat in geval van vermindering Opdrachtgever tot overname van de zaken is verplicht. 25. Eigendom Alle door SCHWARTZMANS verhuurde zaken blijven haar eigendom. Indien Opdrachtgever zaken van SCHWARTZMANS wenst over te nemen dan wel heeft overgenomen, blijven de te leveren dan wel geleverde zaken eigendom van SCHWARTZMANS tot zij zijn betaald Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SCHWARTZMANS steeds haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken zal kunnen uitoefenen. Van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden, dat SCHWARTZMANS het eigendom over de zaken dreigt te verliezen dan wel dat de zaken getroffen zullen worden door enig beslag dient Opdrachtgever SCHWARTZMANS tijdig op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever zodanige maatregelen te nemen dat SCHWARTZMANS haar eigendommen tijdig kan terugnemen. Indien en zodra zich enige omstandigheid voordoet, waaruit een (dreigend) nadeel voor SCHWARTZMANS terzake van de aan haar in eigendom toebehorende zaken zou kunnen ontstaan en/of indien zich enige omstandigheid voordoet, welke SCHWARTZMANS het recht geeft de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen dan wel de verplichtingen van SCHWARTZMANS jegens

8 Opdrachtgever op te schorten, is SCHWARTZMANS terstond, zonder enige nadere aankondiging gerechtigd deze zich nog bij Opdrachtgever bevindende zaken onder zich te nemen. 26. Verplichtingen Opdrachtgever tijdens gebruik Gedurende de tijd dat de door SCHWARTZMANS verhuurde zaken zich bij Opdrachtgever bevinden komen deze zaken geheel voor risico van Opdrachtgever Opdrachtgever zal de zaken beheren als een goed huisvader en uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken Beschadiging der zaken ongeacht de mate van beschadiging en de oorzaak daarvan, anders dan die uit het normale gebruik van de zaken voortvloeiend komt voor rekening van Opdrachtgever onder de verplichting de deswege door SCHWARTZMANS geleden schade te vergoeden In geval van tenietgaan of vermissing van de zaken dient Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS te vergoeden 100 % van de nieuwwaarde van de teniet gegane of vermiste zaken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het staat ter uitsluitende beoordeling aan SCHWARTZMANS of een beschadiging van dien aard is dat zij met een tenietgaan c.q. vermissing moet worden gelijkgesteld Opdrachtgever is gehouden de gehuurde zaken te verzekeren tegen risico van tenietgaan en beschadiging, bijvoorbeeld tengevolge van brand, diefstal, waterschade e.d. zulks op genoegzame wijze en in elk geval onder zodanige condities dat terzake van deze risico s tenminste wordt uitgekeerd de waarde die Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS op grond van deze voorwaarden als schade moet betalen. Opdrachtgever draagt thans reeds voor alsdan onherroepelijk aan SCHWARTZMANS over alle aanspraken welke Opdrachtgever op haar verzekeraar terzake van deze uitkering heeft, dan wel zal verkrijgen en verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan SCHWARTZMANS al datgene te doen om te bewerkstelligen dat de verzekeraar deze uitkeringen rechtstreeks aan SCHWARTZMANS zal doen Het is Opdrachtgever verboden de zaken op welke wijze dan ook aan derden in gebruik te geven, de zaken zelf, dan wel door derden te (laten) bewassen, bewerken, herstellen, aanvullen e.d.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door SCHWARTZMANS verstrekte middelen en producten te gebruiken in verband met de zaken. 27. Installatie en reparatie van sanitaire faciliteiten De installatie van de door SCHWARTZMANS aan opdrachtgever verhuurde zaken als handdoek-automaten, zeepdispensers etc. geschiedt uitsluitend door of vanwege SCHWARTZMANS, tenzij anders schriftelijk overeengekomen De installatiekosten kunnen door SCHWARTZMANS afzonderlijk in rekening gebracht worden; indien dit het geval is zal dit in de Offerte dan wel in de orderbevestiging worden vermeld SCHWARTZMANS zal zorgdragen voor technisch onderhoud, herstel en vervanging van de zaken als bedoeld in artikel 27.1 en de kosten daarvan zijn, voor zover deze althans voortvloeien uit normaal gebruik, begrepen in de overeengekomen prijs. Reparaties, nodig als gevolg van ander dan normaal gebruik, geschieden uitsluitend door of vanwege SCHWARTZMANS doch op kosten van Opdrachtgever Bij installatie van de zaken zal SCHWARTZMANS alle normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen. SCHWARTZMANS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij installatie of demontage van zaken zoals aan wanden, vloeren e.d. tenzij meer of andere schade dan noodzakelijk is toegebracht als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van SCHWARTZMANS Geïnstalleerde zaken zullen niet onroerend worden door bestemming en/of natrekking. Het bepaalde in artikel 25 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.

9 28. Overname Indien de overeenkomst eindigt op grond van opzegging ingevolge artikel 22.1, dan wel op grond van het in artikel 22.2 bepaalde, is Opdrachtgever ten aanzien van Klantgebonden zaken verplicht tot overname hiervan. In deze gevallen gelden de volgende prijzen: % van de op dat moment van eindigen van de overeenkomst geldende vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat moment die zaken nog niet langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn. - 50% van de op het moment van eindigen van de overeenkomst geldende vervangingswaarde van de verhuurde Klantgebonden zaken, indien en voorzover op dat moment die zaken reeds langer dan een jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn In geval als bedoeld in artikel 28.1 zijn de bijzondere bepalingen betreffende koop en verkoop in hoofdstuk III van deze algemene voorwaarden van toepassing. III. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende koop en verkoop 29. Plaats van aflevering Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Opdrachtgever c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd. 30. Overgang van risico Alle risico s ter zake van door SCHWARTZMANS af te leveren zaken gaan over op Opdrachtgever op het moment dat de zaken door of namens SCHWARTZMANS feitelijk aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde ter beschikking worden gesteld. 31. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de door SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever afgeleverde zaken gaat pas op Opdrachtgever over als deze alles heeft voldaan hetgeen SCHWARTZMANS uit hoofde van alle overeenkomsten met Opdrachtgever en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen SCHWARTZMANS raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat Opdrachtgever van SCHWARTZMANS ontvangen zaken ver- of bewerkt. Opdrachtgever gaat bedoelde zaken in elk geval van rechtswege (d.w.z. automatisch) houden voor SCHWARTZMANS Indien SCHWARTZMANS niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.2 toch haar eigendom verliest, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van SCHWARTZMANS alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van SCHWARTZMANS Opdrachtgever is, niettegenstaande het bepaalde in artikel 31.1 bevoegd zaken die hij van SCHWARTZMANS heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel steeds dat Opdrachtgever diens kopende wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. SCHWARTZMANS is steeds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van SCHWARTZMANS een bezitloos pandrecht op de betreffende zaken is gevestigd. Zodra SCHWARTZMANS dit verlangen aan Opdrachtgever kenbaar maakt vervalt van rechtswege (d.w.z. automatisch) de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit lid Indien Opdrachtgever tegenover SCHWARTZMANS nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming met een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 31.4 komt bedoelde bevoegdheid van rechtswege (d.w.z. automatisch) te vervallen. Zij herleeft met terugwerkende kracht indien Opdrachtgever zijn achterstallige verplichtingen alsnog is nagekomen.

10 31.6. Opdrachtgever in nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver-)bruikleen en/of uit handen te geven. IV. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met Schoonmaakbedrijven m.b.t. huur en verhuur ten behoeve van een Derde 32. Duur en beëindiging Op overeenkomsten met een Schoonmaakbedrijf die betrekking hebben op huur en verhuur ten behoeve van een Derde is het bepaalde in de artikelen 22.1 t/m 22.4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat SCHWARTZMANS tevens gerechtigd is overeenkomsten conform het bepaalde in artikel te beëindigen indien de Derde surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of een crediteurenakkoord aanbiedt, tot verkoop of liquidatie overgaat van zijn bedrijf, onder hem beslag wordt gelegd dan wel te zijnen laste derdenbeslag wordt gelegd. 33. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en voor de duur van de overeenkomst zal SCHWARTZMANS aan Opdrachtgever ten behoeve van gebruik door de Derde ten gebruike afstaan de in de opdracht beschreven zaken SCHWARTZMANS zal de in de opdracht beschreven zaken rechtstreeks bij Opdrachtgever afleveren, tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat de zaken aan de Derde moeten worden afgeleverd. 34. Eigendom Het bepaalde in artikel 25 is van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever staat er voor in dat SCHWARTZMANS haar eigendomsrechten tevens bij de Derde kan uitoefenen en de zich nog bij de Derde bevindende zaken onder zich kan nemen. 35. Verplichtingen Opdrachtgever Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens omtrent de Derde, zoals zijn naam, adres, contactpersoon e.d. juist zijn. In geval van wijziging in deze gegevens zal Opdrachtgever SCHWARTZMANS daarvan direct schriftelijk verwittigen SCHWARTZMANS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat SCHWARTZMANS door nalatigheid van Opdrachtgever ten aanzien van het bepaalde in artikel 35.1 niet, niet tijdig dan wel niet volledig heeft kunnen voldoen. Opdrachtgever vrijwaart SCHWARTZMANS ten aanzien van welke aanspraak te dier zake van welke derde (waaronder tevens begrepen de Derde) dan ook Het gebruik van de Derde van de door SCHWARTZMANS verhuurde zaken komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat de Derde de zaken als een goed huisvader zal beheren Het bepaalde in de artikelen 26.1 t/m 26.4 is van overeenkomstige toepassing Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat de bij de Derde in gebruik zijnde zaken afdoende zijn verzekerd tegen risico van tenietgaan en beschadiging, bijvoorbeeld ten gevolge van brand, diefstal, waterschade e.d., zulks op genoegzame wijze en in elk geval onder zodanige condities dat terzake van deze risico s tenminste wordt uitgekeerd de waarde die Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS op grond van deze voorwaarden als schade moet betalen. Het bepaalde in artikel 26.5 is van overeenkomstige toepassing Het is Opdrachtgever verboden de zaken aan anderen dan de Derde in gebruik te geven, de zaken zelf, dan wel door derden (waaronder de Derde) te (laten) bewassen, bewerken, herstellen, aanvullen e.d.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door SCHWARTZMANS verstrekte middelen en producten te gebruiken in verband met de zaken.

11 35.7. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat ook de Derde het bepaalde in artikel 35.6 naleeft. Voor schade ontstaan doordat de Derde het bepaalde in artikel 35.6 niet naleeft, is Opdrachtgever aansprakelijk. 36. Overige bepalingen Overigens zijn de bijzonder bepalingen met betrekking tot huur en verhuur in hoofdstuk II van deze algemene voorwaarden van toepassing. V. Bijzondere bepalingen die specifiek van toepassing zijn op offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten betreffende reparaties, onderhoud en reiniging. 37. Wijzigingen Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zal SCHWARTZMANS de Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd. 38. Stelposten; meer- en minderwerk Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend Zodra SCHWARTZMANS voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is SCHWARTZMANS gehouden de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door SCHWARTZMANS zijn bevestigd door beide partijen is ondertekend Zowel SCHWARTZMANS als de Opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel 39.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door SCHWARTZMANS tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de Opdrachtgever verschuldigd blijven. 39. Garantie op reparatie SCHWARTZMANS garandeert dat de door hem verrichte, afgewerkte of aan derde uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door SCHWARTZMANS zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant De in artikel 39.1 omschreven garantie geldt niet in het geval van: a) Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens SCHWARTZMANS onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens SCHWARTZMANS bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object; b) Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever aan SCHWARTZMANS ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; c) Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;

12 d) Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: - door een van buiten komende oorzaak; - aan niet door SCHWARTZMANS aangebrachte of niet door SCHWARTZMANS bewerkte delen; e) Gebreken aan objecten die na aflevering door SCHWARTZMANS niet in de onderneming van SCHWARTZMANS een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door SCHWARTZMANS schriftelijk aan de Opdrachtgever uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim; f) Zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan SCHWARTZMANS bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden; g) Te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van SCHWARTZMANS zijn voorbewerkt De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien: a) De Opdrachtgever het object niet binnen de door SCHWARTZMANS vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de Opdrachtgever geen kosten zijn verbonden; b) De Opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij SCHWARTZMANS indient; c) De Opdrachtgever die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij SCHWARTZMANS indient; d) De Opdrachtgever SCHWARTZMANS niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen; e) Werkzaamheden die verband houden met de door SCHWARTZMANS verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van SCHWARTZMANS door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijke verrichten van deze werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond. 40. Vervangen onderdelen De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van SCHWARTZMANS, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de Opdrachtgever direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Servorg Projecten

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden gedeponeerd onder nr. GV 5654 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen B&D Printing/Mediaconsultancy ( B&D ) begeleidt Opdrachtgevers tegen betaling van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling

Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemene leveringsvoorwaarden VisserDesign Expo Styling Algemeen artikel 1 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder expo styling ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond

Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide SJ te Helmond Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Vennootschap onder firma ESO, Eindhovense Schoonmaak Onderneming Gevestigd en kantoorhoudende Aalshortsweide 6 5709 SJ te Helmond Artikel 1 Definities a. Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Pagina 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van : Backline Audiovisual Projects V.O.F. Te : 5571 SL Bergeijk Aan : Eijkenakker 2 KvK : 17212166 ALGEMEEN 1. Onder de opdrachtgever wordt in deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden van Instruct B.V. gevestigd te Bodegraven, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 29048575. Algemeen 1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUSTOM CAR CLEANING

ALGEMENE VOORWAARDEN CUSTOM CAR CLEANING ALGEMENE VOORWAARDEN CUSTOM CAR CLEANING Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1. Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie