Openbaring 17. Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaring 17. Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5)."

Transcriptie

1 Openbaring 17 In hoofdstuk 17 lezen we over het systeem Babel (Grieks: Babylon) en in hoofdstuk 18 over de stad Ba bel. Ten eerste is Babel een religieus, cultureel en economisch systeem, dat alle wereldheerschappijen in spi reert (17:9). Ten tweede is Babel een stad, die van oorsprong in Irak aan de Eufraat ligt, ongeveer 50 km ten zuiden van Bagdad (9:14, 16:12 en 18:19). Velen vergeestelijken Babel, door het op Rome en de Katholieke kerk te betrekken. Zij doen dit vanwege de zeven heuvels, waarop de vrouw (de R.K.K.) zogenaamd gezeten is (vers 9). Sommige profetie-uitleggers betrekken Babel op Jeruzalem, omdat de stad van de Grote Koning ook op zeven heuvels is gebouwd. En zo zijn er ook enkelen die het op de Verenigde Staten betrekken of specifiek op New York. Maar is Babel niet gewoon Babel, net zoals Amsterdam, Amsterdam is? Toen Paulus bijvoorbeeld de Romeinenbrief aan de gemeente te Rome schreef, was die bestemd voor de gemeente te Rome (Rom. 1:7). Toen Petrus zijn eerste brief in Babel schreef, was dat in Babel en niet in een andere stad (1 Petr. 5:13). En toen de profeten over Babel profeteerden, wisten zij niet anders dan dat het ook letterlijk over Babel ging! We moeten Babel daarom niet alleen gaan vergeestelijken, zoals de kerk de afgelopen honderden jaren ook met Israël heeft gedaan. Wanneer de Schrift het over Babel heeft, dan bedoelt zij ook Babel als stad. Geestelijk gezien is Babel veel groter dan alleen de Rooms-katholieke kerk. Het symboliseert elk systeem, dat ingaat tegen God: En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (vers 5). In Babel begon de opstand tegen God (Gen. 10:9,10 en 11:1-10) en hier zal het ook eindigen (16:19). Maar velen zullen zeggen: Babel is er niet meer. Wij moeten ons afvragen of Babel dan al geoordeeld is. Het antwoord daarop is, dat zij slechts door verloop van tijd is ontmanteld. Als we de profetieën over Babel nauwkeurig bestuderen, dan concluderen wij dat zij pas tijdens de Dag des Heren zal worden geoordeeld (1:10, 18:2,3, Jes. 13:6,19,20 en Jer. 51:64). En die Dag moet nog komen! Dus de eindtijdprofetieën over Gods oordeel over Babel kunnen nog niet vervuld zijn. Veel Bijbelleraren geloven daarom dat Babel zal worden herbouwd en dat zij tijdens de Dag des Heren, aan het einde van de Grote Verdrukking, door Gods oordeel zal worden vernietigd (Openb. 18:21). Als we kijken naar de stad Dubai, dan moet het in de tijd waarin wij leven, mogelijk zijn om Babel in een aantal jaren te herbouwen. Mochten wij de herbouw van Babel meemaken, zoals Saddam Hoessein tevergeefs heeft geprobeerd te doen, dan zal dat een belangrijk teken van de tijd zijn! Christus zal straks huwen met een reine bruid (19:7,8). De bruid van Christus zien wij ook voorgesteld als een Stad, het nieuwe Jeruzalem (21:9,10). De vrouw van de duivel is echter onrein, want zij wordt hoer genoemd. Ook wordt zij voorgesteld als een letterlijke stad, Babel. Figuurlijk gezien zit de hoer aan vele wateren en hebben de koningen van de aarde met haar gehoereerd en zijn zij dronken geworden van de wijn van haar hoererij (vers 1,2). Dit betekent dat zij alle volken met haar systeem (zoals valse godsdiensten) heeft verontreinigd en over de wereldregeerders Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk 59

2 heerschappij heeft gevoerd. Het is daarom niet zomaar, dat Babel het hoofd is van Nebukadnessars statenbeeld (zie de illustratie). Babel is namelijk het hoofd van al de wereldrijken die zijn geweest en ook van het laatste Rijk dat aanstaande is (Dan. 2). We lezen over haar: En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde (vers 18). Het is belangrijk dat we zien dat het statenbeeld pas als geheel instort nadat de steen (dat is het Koninkrijk van Christus) de voeten van het beeld heeft geraakt (Dan. 2:34,35). Dat is omdat het herstelde Romeinse Rijk de kenmerken in zich heeft van de vroegere wereldrijken (13:2, Dan. 2:31-43 en Dan. 7:2-8). In vers 3 zien wij de vrouw zitten op het beest, met zijn zeven koppen en tien horens. In het kort onze uitleg hierover: afbeelding Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk

3 Het beest stelt een politiek systeem voor, het herstelde Romeinse Rijk. Het is een voortzetting van het vierde Rijk uit Dan. 2 en 7. Het Romeinse Rijk is nooit helemaal verdwenen (wat overigens wel zo leek), maar als Rijk bestaat het nu niet: Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn (vers 8). In de eindtijd zal het Romeinse Rijk herleven. Het zal een enorme wereldmacht zijn (13:1,2). De antichrist zal de hoofdpersoon, de leider, van dit Rijk zijn (13:7,8). De heerschappij van de hoer Babel zal groot zijn in dit Rijk, want wij zien haar zitten op het beest (vers 3). Zij bestuurt als het ware het beest (vers 18). De zeven koppen zijn zeven bergen (vers 9). Dit zijn zeven wereldrijken (koningen). In vers 10 lezen we: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. De zesde was er nog, dat was het Romeinse Rijk in Johannes tijd. De zevende moet nog komen, dat is het herstelde Romeinse Rijk. Dit Rijk moet voor korte tijd blijven, namelijk in de laatste jaarweek. Hiernaast ziet u een illustratie van het statenbeeld. Hij is getekend door Clarence Larkin. We zien hierin de wereldrijken vanaf Nebukadnessars bewind. Egypte en Assyrië waren Rijken vóór Nebukadnessars bewind. Daarom zien we ze niet terug in het beeld uit Dan. 2. Babel werd door de profeet Jeremia berg des verderfs genoemd (Jer. 51:25). De zeven bergen (koppen) waarop de hoer Babel gezeten is, beelden de volgende zeven wereldrijken uit: 1. Egypte 2. Assyrië Deze eerste twee genoemde Rijken bestonden vóór Nebukadnessars koningschap. 3. Babylonië 4. Medo-Perzië 5. Griekenland 6. Het Romeinse Rijk Het Romeinse Rijk was er in Johannes tijd en heerste over drie continenten: een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Het was een machtig Rijk dat langzaam uiteen viel en wat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen (vers 8). Het heeft daarom een duivels karakter. 7. Het herstelde Romeinse Rijk Op de volgende pagina ziet u een plattegrond van het mogelijke toekomstige Romeinse Rijk. Het laatste wereldrijk zijn de voeten en de tenen van Nebukadnessars statenbeeld (Dan. 2:41,42). Over dit Antichristelijke Rijk lezen we: Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem (Dan. 2:43). Wellicht betekent dit dat het zogenaamde christendom en de islam, (of het Westelijke en Oostelijke deel van het eindtijd Imperium) nooit een (h)echte eenheid zal worden. De verschillen zijn te groot: zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In vers 11 staat dat uit de zeven (uit de zeven wereldrijken), de achtste koning voortkomt. Dit is de antichrist. Hij is de achtste koning, die het na verloop van tijd, als dictator in het herstelde Rijk, geheel voor het zeggen krijgt (Dan. 7:8). De tien horens zijn tien koningen (of een tien statenfederatie) van het herstelde Romeinse Rijk. In vers 13 lezen we: Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dit toekomstige Rijk zal een sterke legermacht Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk 61

4 afbeelding 48 worden, die uiteindelijk een strijd zal aangaan tegen de Koning der koningen (16:16, 19:19 en Ps. 2). In de tien horens zien wij de tien tenen van Nebukadnessars statenbeeld (Dan. 2:42). Het zijn ook de tien horens van het vierde dier uit Dan. 7. Het is opmerkelijk om te lezen dat de antichrist en zijn machthebbers uiteindelijk de hoer haten en haar berooid maken (vers 16). Zij wordt als het ware aan de kant gezet en onbruikbaar verklaard. De antichrist en de machthebbers op aarde hebben het koningschap over het herstelde Romeinse Rijk. Maar was het niet de religieuze, culturele, 62 economische hoer die het politieke beest bereed en haar heerschappij er over uitvoerde? (vers 3 en 18). Waarom zijn zij haar dan gaan haten? De Schrift zegt daarover: Want God heeft in hun hart gegeven Zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn (vers 17). Dan wil de antichrist alleen god zijn en accepteert hij de goden en afgoden uit Babel niet meer (2 Tess. 2:4). De stad Babel wordt echter door direct ingrijpen van God vernietigd, door middel van een aardbeving en vuur (16:18,19 en 18:8). Over de stad Babel leest u meer in het volgende hoofdstuk. Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk

5 Openbaring 18 en 19:1-5 afbeelding 49 In deze tijd zien wij het Romeinse Rijk herstellen: door de eenwording van Europa, het sluiten van een Mediterrane Unie en het verlangen naar een sterke politieke leider. Israël hoorde in Jezus tijd ook tot het Romeinse Rijk. In de eindtijd zullen zij met elkaar een verbond sluiten (Jes. 28:15,18 en Dan 9:27). Ook de stad Babel hoort van oorsprong bij het oude Romeinse Rijk. De Europese Unie is slechts de linkervoet van Nebukadnessars statenbeeld, de rechtervoet is het Midden-Oosten. Het beest, het herstelde Romeinse Rijk, heeft de kenmerken in zich van de vroegere wereldrijken (13:2 en Dan. 7). Het is daarom niet een vreemde gedachte om te veronderstellen, dat de stad Babel herbouwd zal worden en in de eindtijd een grote rol zal spelen. Voor de wereld zal het herbouwde Babel een geweldige superstad zijn. Daarin vindt men: religie, kunst, plezier, muziek, handel en hoererij. Het zal ook een prachtige stad zijn om te bezichtigen, vanwege haar geschiedenis en cultuur. In Babel zullen de duurste materialen te koop zijn en de beste artiesten optreden. Koningen en handelaren over de gehele wereld zullen in weelde met haar leven en rijk van haar worden (vers 9-23). Gods oordeel over Babel zal plotseling over haar komen. God heeft er slechts één uur voor nodig (vers 10). Dan is alles voorbij en zal zij nooit meer gevonden worden (vers 21). Dan zullen de koningen, de handelaren en de zeelieden wenen en rouwen om haar verlies. Immers, zij leefden in weelde met haar en zijn rijk van haar geworden. Zij zullen versteld staan dat zo n grote stad, waaraan geen enkele andere stad kon tippen, zo snel kon vergaan. Jesaja profeteerde: En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren (13:19,20). Zie ook Jes. 21, 47, Jer. 50 en 51. afbeelding 50 Voordat God de stad oordeelt, roept Hij eerst Zijn Volk op uit haar weg te trekken. We moeten hierbij denken aan de Joden in de eindtijd (vers 4 en Jer. 51:6). De Joden hebben in de wetenschap, politiek, handel en kunst altijd veel invloed gehad. Het is daarom niet vreemd dat veel Joden in de eindtijd in Babel zullen wonen. Dat God de Joden uit Babel terugroept is, omdat Hij niet wil dat zij omkomen door Zijn oordeel. God blijft Zijn Volk trouw! Zo werd ook Lot uit Sodom geroepen, voordat Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk 63

6 Gods oordeel over haar kwam (Gen. 19:12-14). Het heeft ook een geestelijke betekenis dat Gods Volk uit Babel moet terugtrekken. Zo moet de gemeente van Christus zich bekeren van dwaalleren en schijn-apostelen. Paulus zegt: om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie 2 Kor. 11:1-6. Vooral nu, omdat de tijd nadert, moeten we waakzaam zijn voor misleidingen: Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen (2 Tim. 3:1). De Here Jezus heeft over die tijd gezegd: En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. Lees ook 1 Joh. 2:18-27 en 4:1-6. Het is opmerkelijk dat bij het uitgieten van de zesde oordeelsschaal de rivier de Eufraat opdroogde (16:12). Zou de Here Zijn Volk in Assur, na de slag om Armageddon, over deze opgedroogde rivier laten terugtrekken naar Israël? Jesaja profeteerde: Dan zal de HERE de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal Zijn hand tegen de Rivier (de Eufraat) bewegen met de gloed van Zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid daardoor kan gaan. Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van Zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte (11:15,16). Zie ook Mi. 4:9,10. Als het oordeel in één uur over Babel is gekomen en er niets meer van haar is overgebleven, zal er een lied in de hemel klinken. De profeet hoorde een grote schare zingen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met 64 haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed Zijner knechten van haar hand geëist (vers 1,2). En voor de tweede keer zei de schare: Halleluja! Daarna wierpen de vierentwintig oudsten en de vier wezens zich neer voor God en zeiden: Amen, halleluja! Waarna er een stem klonk uit de troon: Looft onze God, al Zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten! (vers 5). Dan is er voorgoed een einde gekomen aan de hoer Babel. Zij was het die de machthebbers, handelaren en de bewoners van de aarde verleidde. Die ook dronken was van het bloed van de heiligen en van hen die van Jezus getuigden (17:6). Nu is zij geoordeeld! afbeelding 51 Er klonken in dit gedeelte drie halleluja s. Het vierde halleluja kondigt iets geweldigs aan: het Koningschap van Christus en Zijn bruiloft (vers 6,7). Het is opmerkelijk dat er in het gehele Nieuwe Testament maar vier halleluja s klinken en dat is uitgerekend in dit hoofdstuk, als de hoer Babel is geoordeeld! Lees eerst in uw Bijbel het betreffende hoofdstuk

7

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Wie is de Bruid van het Lam?

Wie is de Bruid van het Lam? Wie is de Bruid van het Lam? Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling van 1977 (SV) Laatst bijgewerkt op 22 maart 2003 Even vooraf Dit artikel werd geschreven tegen de Israël is de Bruid visie.

Nadere informatie

Ik kom spoedig. door: L. Porret-Bolens. Openbaring 3:11

Ik kom spoedig. door: L. Porret-Bolens. Openbaring 3:11 Ik kom spoedig door: L. Porret-Bolens Openbaring 3:11 Tegenwoordig werkt Gods Geest om de gelovigen aan te moedigen en onbekeerden te waarschuwen. Deze beide doelen worden bereikt door de aankondiging

Nadere informatie

Geroepen. Gods doel met de mens:

Geroepen. Gods doel met de mens: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". Een eeuwige, heilige tempel van

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13 De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13 Arno C. Gaebelein (1865-1945) Gedeelte uit The Gospel of Matthew: An Exposition - Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey USA (In het Nederlands uitgegeven onder Zie, uw

Nadere informatie

Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die

Brochure nr. 1. Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk, met een identiteit die HEEFT ISRAËL BESTAANSRECHT? Brochure nr. 1 Postbus 1100 3860 BC NIJKERK Tel: 033-245 88 24 projecten@christenenvoorisrael.nl www.christenenvoorisrael.nl Israël wordt steeds meer een omstreden land en volk,

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 11 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS?

WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS? WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS? Geschreven door: dr. Ernest L. Martin, 1981 Bewerkt door: David W. Sielaff, 2010 Vertaald door: Anke Pronk-Waterlander, 2011 De nieuwe informatie in dit artikel zal

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD!

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! Bijbelstudieserie Deel 3 WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! (Het plan van God in schaduw en werkelijkheid) blz Titel 1 INHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 7 Het motief van de Schepper 11 De mens, een hemels

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Allen verzoend en Satan dan?

Allen verzoend en Satan dan? Allen verzoend en Satan dan? Door: Gerard Oudijn Wanneer je doorgeeft dat je gelooft dat God het al verzoent en elk mens, zelfs elk schepsel, dat vijandig staat ten opzichte van Hem, tot een vriend en

Nadere informatie

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Fragmenten uit De eerste idioot in de hemel Door: Martin Zender Hier zijn 31 belangrijke verschillen tussen het evangelie van de Besnijdenis

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Wie is de VROUW uit Openbaring 12?

Wie is de VROUW uit Openbaring 12? Een ANDER geluid! Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot LERING, tot WE- DERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING (2 Tim. 3:16 SV) Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan

Nadere informatie