Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012"

Transcriptie

1 Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1. Begripsbepalingen 2. Resultaatgerichte compensatie 6 Artikel 2. De te bereiken resultaten 3. Hoe te komen tot de te bereiken resultaten 6 Artikel 3. Scheiding aanmelding en aanvraag Artikel 4. Aanmelding voor een gesprek Artikel 5. Het gesprek Artikel 6. Het verslag Artikel 7. De aanvraag 4. Beoordeling van de te bereiken resultaten 7 Artikel 8. Het maken van een afweging Artikel 9. Een schoon en leefbaar huis Artikel 10. Wonen in een geschikt huis Artikel 11. Beschikken over dagelijks benodigde middelen voor primaire levensbehoeften Artikel 12. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding Artikel 13. Het kunnen zorgen voor kinderen die tot een gezin behoren Artikel 14. Zich verplaatsen in en om de woning Artikel 15. Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 16. De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten Artikel 17. Overige woonvoorzieningen 5. Verstrekking in natura, als persoonsgebonden budget en als financiële 11 tegemoetkoming Artikel 18. Mogelijke verstrekkingwijzen Artikel 19. Inhoud beschikking Verstrekking in natura Artikel 20. Inhoud beschikking Verstrekking als financiële tegemoetkoming Artikel 21. Inhoud beschikking Persoonsgebonden budget Artikel 22. Algemene voorwaarden persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming Artikel 23. Afwijzingsgronden persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming 6. Eigen bijdrage en eigen aandeel 13 Artikel 24. Eigen bijdrage en eigen aandeel Artikel 25. Overgangsrecht Artikel 26. Duur van het overgangsrecht 2

3 7. Beperkingen of weigeringsgronden 14 Artikel 27. Beperkingen Artikel 28. Aanvullende weigeringsgronden ten aanzien van het te bereiken resultaat: wonen in een geschikt huis 8. Advies, onderzoek, intrekking, herziening en terugvordering 15 Artikel 29. Advisering Artikel 30. Wijziging situatie Artikel 31. Heronderzoek Artikel 32. Intrekking Artikel 33. Intrekking, beëindiging of herziening van een persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming en/of voorziening Artikel 34. Terugvordering 9. Slotbepalingen 17 Artikel 35. Hoogte vergoedingen Artikel 36. Hardheidsclausule Artikel 37. Indexering Artikel 38. Evaluatie Artikel 39. Inwerkingtreding Artikel 40. Citeertitel Toelichting 19 Algemene toelichting Artikelsgewijze toelichting 3

4 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO ROERMOND 2012 Hoofdstuk 1. Artikel 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. Aanvraag: het verzoek van een belanghebbende om in aanmerking te komen voor één of meerdere voorzieningen om een resultaat te bereiken in het kader van deze verordening. b. Aanmelding: de mededeling van een belanghebbende aan het college dat hij beperkingen ondervindt op grond waarvan hij verzoekt een afspraak te maken voor een gesprek. c. Algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening waarvan, gelet op de omstandigheden van belanghebbende, aannemelijk is te achten dat deze daarover ook als hij of zij geen beperkingen zou hebben zou (hebben kunnen) beschikken. d. Algemene voorziening: een voorziening, dienst of product die/dat weliswaar niet bestemd is voor, noch te gebruiken is door alle personen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de wet, maar die anderzijds door iedereen waarvoor de voorziening wel bedoeld is op eenvoudige wijze te verkrijgen of te gebruiken is, zonder ingewikkelde aanvraagprocedure. e. Belanghebbende: een persoon met een beperking als gevolg van ziekte en/of gebrek, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren, die voor zichzelf of, met behulp van een machtiging, door een ander een aanmelding of een aanvraag doet of laat doen. f. Budgethouder: de belanghebbende aan wie op grond van deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend om zelf een voorziening te verwerven of in te kopen ter compensatie van de vastgestelde beperking en waarover deze belanghebbende aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden budget verschuldigd is. g. Collectieve voorziening: een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk wordt gebruikt, in casu het collectief vraagafhankelijk vervoer. h. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond 4

5 i Compensatieplicht: de plicht van het college om aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of psychosociaal probleem voorzieningen te bieden ter compensatie van hun aantoonbare beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.. j. Financiële tegemoetkoming: een gehele of gedeeltelijke vergoeding die het college aan de belanghebbende verstrekt dan wel rechtstreeks namens de belanghebbende betaalt, voor de in het kader van de Wmo gemaakte kosten van een toegekende voorziening. k. Gebruikelijke zorg: de zorg die op het gebied van het voeren van het huishouden voor alle leden van een leefeenheid als algemeen aanvaardbaar wordt beschouwd. l. Gesprek: het eerste contact na een aanmelding waarin met degene die maatschappelijke ondersteuning zoekt zijn gehele situatie wordt geïnventariseerd ten aanzien van de beperkingen en de gevolgen daarvan, de te bereiken resultaten, de te kiezen oplossingen via eigen mogelijkheden of via mogelijkheden van het netwerk dan wel via algemene, algemeen gebruikelijke collectieve (wettelijke) voorliggende en individuele voorzieningen. m. Hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de aanvrager zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres waar een belanghebbende de meeste nachten per jaar doorbrengt. n. ICF classificatie: een uniform begrippenkader dat als grondslag kan dienen om de behoefte aan voorzieningen in individuele gevallen vast te stellen, voluit International Classification of Functioning, Disability and Health, opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). o Individuele voorziening: een voorziening die door het college ten behoeve van één persoon op basis van artikel 4 van de Wmo wordt verstrekt. p. Leefeenheid: een eenheid bestaande uit gehuwden die al dan niet tezamen met één of meer minderjarige ongehuwden duurzaam een huishouden voeren, dan wel een ongehuwde meerderjarige die met één of meer minderjarige ongehuwden duurzaam een huishouden voert, waarbij onder gehuwden ook wordt verstaan ongehuwd samenwonenden en andere volwassenen die met elkaar en/of met kinderen samenwonen, anders dan in een commerciële huurders- of kostgangersrelatie. q. Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijk verkeer, op die terreinen waarvoor het college een compensatieplicht heeft. r. Mantelzorger: een persoon die mantelzorg in de zin van artikel 1, lid 1 onder b van de Wmo biedt. 5

6 s. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag dat de belanghebbende onder door het college bepaalde voorwaarden, zelf kan besteden aan een voorziening die het vooraf bepaalde resultaat bereikt, als alternatief voor een voorziening in natura. t. Psychosociaal probleem: een situatie van verlies van zelfstandigheid en, met name, een gebrek aan deelname aan het maatschappelijk verkeer, veroorzaakt door belemmeringen die iemand heeft in zijn relatie met anderen of met zijn sociale omgeving. u. Wettelijk voorliggende voorziening: een voorziening op grond van een wettelijke bepaling anders dan ingevolge de Wmo, waarmee het resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. v. Voorziening in natura: een voorziening die bestaat uit door het college rechtstreeks beschikbaar gestelde goederen of diensten, al dan niet in bruikleen, om het vooraf bepaalde resultaat te bereiken. w. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. x. Zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk, zintuiglijk en financiële vermogen van belanghebbende om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie Artikel 2. De te bereiken resultaten De op basis van artikel 4 lid 1 van de wet via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn: a. een schoon en leefbaar huis; b. wonen in een geschikt huis; c. beschikken over dagelijks benodigde middelen voor primaire levensbehoeften; d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; e. het kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; f. zich verplaatsen in en om de woning; g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. Hoofdstuk 3. Hoe te komen tot de te bereiken resultaten Artikel 3. Scheiding aanmelding en aanvraag Aan een aanvraag voor een individuele voorziening ex. artikel 1 lid 1 aanhef en onder g sub 6 van de wet gaat een aanmelding vooraf. 6

7 Artikel 4. Aanmelding voor een gesprek Een aanmelding voor een gesprek kan schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch worden gedaan bij het Wmo-loket door of namens een belanghebbende die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren. Artikel 5. Het gesprek 1. Naar aanleiding van een aanmelding zal een gesprek worden gevoerd indien: a. de aanvraag afkomstig is van een belanghebbende die nog niet eerder een aanvraag in het kader van de wet heeft gedaan; b. de aanvraag afkomstig is van een belanghebbende die al eerder een gesprek heeft gevoerd maar waarbij sprake is van gewijzigde omstandigheden of gewijzigde te bereiken resultaten; c. belanghebbende of het college daarom verzoekt. 2. Tijdens dit gesprek zal het functioneren van belanghebbende worden geïnventariseerd op basis van het ICF en wordt de hulpvraag geformuleerd. Artikel 6. Het verslag 1. Het gesprek kan worden afgesloten met een verslag. Opmerkingen van belanghebbende over dit verslag kunnen als bijlage aan het verslag worden toegevoegd. Uitsluitend een door belanghebbende ondertekend verslag kan als aanvraagformulier als bedoeld in artikel 7, lid 2 van deze verordening dienen. 2. Na het voeren van een gesprek kan een belanghebbende, gebruik makend van het ondertekende verslag van het gesprek, dat in die situatie als aanvraagformulier dient, een aanvraag indienen voor een individuele voorziening ex. artikel 1, lid 1 aanhef en onder g sub 6 van de wet. 3. Indien de vraag niet onder de werking van de wet valt wordt deze doorgeleid naar de bevoegde instantie, voor zover een instantie hiervoor kan worden aangewezen. Artikel 7. De aanvraag 1. De aanvraag van een individuele voorziening moet schriftelijk plaatsvinden. 2. Bij de aanvraag wordt, als er een ondertekend verslag van het gesprek aanwezig is, dit ondertekende verslag als aanvraagformulier beschouwd. Hoofdstuk 4. Beoordeling van de te bereiken resultaten Paragraaf 1. Algemene regels Artikel 8. Het maken van een afweging Bij het beoordelen welke voorzieningen noodzakelijk zijn, neemt het college het verslag van het gesprek, indien aanwezig, als uitgangspunt. Het college gaat uit van de behoeften en persoonskenmerken van de belanghebbende. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar alle voorliggende, algemene, algemeen gebruikelijke en collectieve voorzieningen die beschikbaar en bruikbaar zijn en naar de noodzaak en mogelijkheid tot het leveren van maatwerk ten aanzien van het te bereiken resultaat. 7

8 Paragraaf 2. De te bereiken resultaten Artikel 9. Een schoon en leefbaar huis 1. Het eerste te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het kunnen wonen in een huis dat schoon en leefbaar is. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, de in gebruik zijnde slaapvertrekken, keuken en sanitaire ruimten. 2. Met het oog op een schoon en leefbaar huis kan een individuele voorziening getroffen worden voor het lichte en/of het zware huishoudelijke werk. 3. Indien de belanghebbende deel uitmaakt van een leefeenheid en er één of meerdere leden beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen wordt dit eerst in het kader van gebruikelijke zorg beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 10. Wonen in een geschikt huis 1. Het tweede te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het normaal gebruik kunnen maken van de woning waar men over beschikt. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrekken, keuken, sanitaire ruimten, berging, tuin of balkon. 2. Met het oog op het normale gebruik van de woning kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning. 3. Voor zover de belanghebbende kan verhuizen naar een geschikte woning of een gemakkelijker en/of goedkoper geschikt te maken woning welke verhuizing kan leiden tot het te bereiken resultaat zal deze mogelijkheid eerst beoordeeld worden. Deze beoordeling vindt alleen plaats indien de aanpassing van de woning een bedrag van 6.806,- te boven gaat. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt met uitzondering van een verhuiskostenvergoeding. Artikel 11. Beschikken over dagelijks benodigde middelen voor primaire levensbehoeften 1. Het derde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het voorzien zijn van de dagelijkse benodigde hoeveelheid levensmiddelen, alsmede toiletartikelen en schoonmaakmiddelen. 2. Met het oog op de middelen genoemd in lid 1 kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het doen van boodschappen, voor wat betreft levensmiddelen, toiletartikelen en schoonmaakmiddelen, alsmede het bereiden van de broodmaaltijden en het opwarmen van de warme maaltijd. 8

9 3. Indien de belanghebbende deel uitmaakt van een leefeenheid en er één of meerdere leden beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen of voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare boodschappenservice of maaltijdvoorziening die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 12. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding 1. Het vierde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit in bezit zijnde kleding in gewassen en zonodig gestreken, opgevouwen of opgehangen staat. 2. Met het oog op het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het wassen, drogen en strijken en opruimen van de was. 3. Indien de belanghebbende deel uitmaakt van een leefeenheid en er één of meerdere leden beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen, wordt dit eerst in het kader van gebruikelijke zorg beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 13. Het kunnen zorgen voor kinderen die tot een gezin behoren 1. Het vijfde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit de dagelijkse zorg voor in het huishouden aanwezige kinderen. 2. Met het oog op het kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de zo mogelijk tijdelijk ter overbrugging van een periode noodzakelijk voor het nemen van meer definitieve maatregelen ondersteuning of vervanging van de ouder die in principe voor de kinderen zorgt. 3. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van voor- tussen- en naschoolse opvang, kinderopvang of andere opvangmogelijkheden die in de individuele situatie van de belanghebbende kunnen leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 14. Zich verplaatsen in en om de woning 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich verplaatsen in en om de woning bestaat uit het in staat zijn de woonkamer, het slaapvertrek en/of de slaapvertrekken, sanitaire ruimten, de berging, de tuin of het balkon kunnen bereiken en hiervan gebruik te kunnen maken. 2. Met het oog op het verplaatsen in en om de woning kan een individuele voorziening worden getroffen bestaande uit een rolstoel voor dagelijks zittend gebruik. 9

10 3. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare rolstoelpool die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 15. Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel bestaat uit het kunnen doen van dagelijkse boodschappen, het kunnen bezoeken van familie, kennissen en het doen van activiteiten, binnen de directe woon- en leefomgeving. 2. Met het oog op het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het verplaatsen over de korte afstand rond de woning en het verplaatsen over de langere afstand binnen de directe woon en leefomgeving, welke vervoersvoorziening verplaatsingen naar een omvang van 1500 tot 2000 kilometer per jaar mogelijk moet maken. 3. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een eventueel aanwezige en bruikbare scootmobielpool of van collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 16. De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten bestaat uit het zo mogelijk kunnen afleggen van bezoeken en het deelnemen aan activiteiten. 2. Met het oog op de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het vervoer naar bestemmingen. 3. Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een of meer (vrijwilligers)organisaties die in de individuele situatie van belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. 4. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden van toepassing zijn, worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. 10

11 Paragraaf 3. Nadere bepalingen ten aanzien van het te bereiken resultaat wonen in een geschikt huis. Artikel 17. Overige woonvoorzieningen 1. Indien het college besluit tot verstrekking van een voorziening in de vorm van: a. een vergoeding voor de kosten van onderhoud/keuring/reparatie van elektrische beweegbare woonvoorzieningen; b. tijdelijke huisvesting; c. het bezoekbaar maken van een woning; d. een vergoeding voor huurderving; dan gelden de nadere bepalingen zoals vastgelegd in de beleidsregels. 2. Indien het college krachtens deze of daaraan voorafgaande verordening een voorziening heeft verstrekt die leidt tot waarde stijging van de woning, dan gelden bij verkoop van deze woning de nadere bepalingen zoals vastgelegd in de beleidsregels. Hoofdstuk 5. Verstrekking in natura, als persoonsgebonden budget en als financiële tegemoetkoming. Paragraaf 1. Verstrekking van voorzieningen Artikel 18. Mogelijke verstrekkingwijzen 1. De te treffen voorzieningen kunnen als voorziening in natura, als financiële tegemoetkoming en als persoonsgebonden budget worden verstrekt. 2. Bij een individuele voorziening in natura of in de vorm van een persoongebonden budget kan een eigen bijdrage worden gevraagd van de belanghebbende, te betalen aan de daartoe door de minister aangewezen instelling, en bij een financiële tegemoetkoming kan sprake zijn van een door de belanghebbende zelf te betalen eigen aandeel. Paragraaf 2. Verstrekking in natura Artikel 19. Inhoud beschikking 1. Bij het treffen van een voorziening in natura wordt onder meer in de beschikking vastgelegd: a. voor welk te bereiken resultaat de voorziening is bedoeld; b. wat de duur is van de verstrekking; c. hoe de voorziening verstrekt wordt en; d. of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld. 2. Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking opgenomen, evenals de instelling die door de minister is aangewezen voor de vaststelling en inning van deze eigen bijdrage. Paragraaf 3. Verstrekking als financiële tegemoetkoming Artikel 20. Inhoud beschikking 1. Bij het treffen van een voorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt onder meer in de beschikking vastgelegd: 11

12 a. voor welk te bereiken resultaat de financiële tegemoetkoming bestemd is, eventueel aangevuld met een programma van eisen waaraan bij de besteding voldaan moet worden; b. wat de duur van de verstrekking is; c. of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld en; d. wat de hoogte van de financiële tegemoetkoming is. 2. Als er sprake is van een te betalen eigen aandeel wordt dit in de beschikking opgenomen, evenals de instelling die voor de vaststelling en inning van dit eigen aandeel zal zorgdragen. Paragraaf 4. Verstrekking als persoonsgebonden budget Artikel 21. Inhoud beschikking 1. Bij het treffen van een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt onder meer in de beschikking vastgelegd: a. voor welk te bereiken resultaat het persoonsgebonden budget gebruikt moet worden, eventueel aangevuld met een programma van eisen waaraan bij de besteding voldaan moet worden; b. wat de omvang van het persoonsgebonden budget is en hoe deze omvang tot stand is gekomen; c. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het persoonsgebonden budget bedoeld is en; d. welke regels gelden ten aanzien van verantwoording van het persoonsgebonden budget. 2. Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking opgenomen, evenals de instelling die door de minister is aangewezen voor de vaststelling en inning van deze eigen bijdrage. Paragraaf 5. Voorwaarden, weigeringsgronden en verplichtingen bij een persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming Artikel 22. Algemene voorwaarden persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming 1. Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 lid 1 en 6a. van de wet, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen; b. de omvang van het persoonsgebonden budget wordt, met uitzondering van het persoonsgebonden budget voor vergoeding van een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964, gebaseerd op de waarde van de voorziening die het college doelmatig acht, waarmee een persoon de mogelijkheid wordt geboden zelf een voorziening in te kopen; c. het persoonsgebonden budget wordt verleend voor een periode die aanvangt op de dag waarop het recht op een persoonsgebonden budget is vastgesteld, in ieder geval niet vóór de datum van aanvraag en wordt geacht toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de normale afschrijvingstermijn van de referentievoorziening die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening. 12

13 2. Als het persoonsgebonden budget is toegekend, wordt dit overgemaakt op een door de aanvrager opgegeven rekeningnummer, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. 3. Bij een persoonsgebonden budget of een financiële tegemoetkoming zijn de verplichtingen zoals genoemd in de beleidsregels individuele voorzieningen gemeente Roermond 2012 van toepassing. Artikel 23. Afwijzingsgronden persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming Verstrekking als persoonsgebonden budget en/of financiële tegemoetkoming vindt niet plaats indien: a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek zijn verkregen, het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming; b. de aanvrager eerder een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming is verleend op grond van de Verordening of een van de daaraan voorafgaande verordeningen en de aanvrager zich niet gehouden heeft aan de daarbij opgelegde verplichtingen; c. de voorzienbare duur van de noodzakelijkheid van de voorziening korter is dan de normale afschrijvingstermijn van de geïndiceerde voorziening; d. er sprake is van bezwaren van overwegende aard. Hoofdstuk 6. Eigen bijdrage en eigen aandeel Artikel 24. Eigen bijdrage en eigen aandeel 1. Bij het verstrekken van een voorziening is een eigen bijdrage of een eigen aandeel verschuldigd ten aanzien van de volgende resultaten: a. een schoon en leefbaar huis; b. wonen in een geschikt huis; c. beschikken over dagelijks benodigde middelen voor primaire levensbehoeften; d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; f. zich verplaatsen in, om en nabij de woning voor zover het geen rolstoel betreft; g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 2. De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of eigen aandeel zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 4.1, lid 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 3. Het college kan besluiten geen eigen bijdrage of eigen aandeel op te leggen indien zij daarvoor een belangrijke reden aanwezig acht of indien het gaat om een van de uitzonderingen zoals vermeld in de beleidsregels individuele voorzieningen gemeente Roermond Artikel 25. Overgangsrecht Personen die tot en met 14 juli 2012 een voorziening in de vorm van een hulpmiddel in bruikleen hebben aangevraagd en welke voorziening is toegekend, zijn in afwijking van artikel 24 van de verordening, geen eigen bijdrage verschuldigd tot en met 14 januari

14 Artikel 26. Duur van het overgangsrecht 1. Uiterlijk met ingang van 15 januari 2013 vervalt het in artikel 25 bedoelde overgangsrecht en zijn de bepalingen van de verordening onverkort en in alle gevallen van toepassing, met uitzondering van de voor 15 juli 2012 aangevraagde en in bruikleen verstrekte traplift. 2. Indien in de periode voorafgaand aan de einddatum, genoemd in het eerste lid, het recht op de voorziening tussentijds wordt beëindigd of ingetrokken, vervalt het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 25. Hoofdstuk 7. Beperkingen of weigeringsgronden Artikel 27. Beperkingen 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: a. de noodzaak voor het te bereiken resultaat langdurig is, tenzij kortdurende hulp bij het huishouden leidt tot het te bereiken resultaat; b. de te verstrekken voorziening als de goedkoopst-compenserende voorziening aan te merken is; c. deze op de belanghebbende zelf is gericht. 2. Geen voorziening wordt toegekend: a. indien er voorliggende, algemene en/of algemeen gebruikelijke voorzieningen beschikbaar en bruikbaar zijn voor de belanghebbende; b. indien de belanghebbende niet zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente Roermond. c. voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan het moment van aanvragen of het moment van beschikken heeft gemaakt en niet meer na is te gaan of deze voorziening noodzakelijk was en als goedkoopst-compenserend aan te merken valt; d. voor zover een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder in het kader van enige wettelijke bepaling of regeling is verstrekt en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet verstreken is, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan belanghebbende zijn toe te rekenen, of tenzij belanghebbende geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt in de veroorzaakte kosten; e. voor zover aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd. Artikel 28. Aanvullende weigeringsgronden ten aanzien van het te bereiken resultaat: wonen in een geschikt huis. Een woonvoorziening wordt afgewezen indien: 1. er sprake is van het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen en bij kamerverhuur; 2. deze betrekking heeft op een woongebouw, dat specifiek gericht is op mensen met beperkingen of dat in de praktijk bewoond wordt door een specifieke groep en waarvan vast staat dat de voorziening niet voldoet aan de voor een dergelijke woning op grond van wettelijke voorschriften, algemeen aanvaarde regels of contractuele bepalingen geldende vereisten en waarvan is aangetoond dat de aangevraagde voorziening bij wel voldoen aan die vereisten niet nodig is; 14

15 3. de voorziening bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten kan worden meegenomen; 4. de noodzaak tot het treffen van een woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waar op grond van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem geen aanleiding voor bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig is; 5. de belanghebbende niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het college; 6. deze betrekking heeft op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten anders dan verbrede toegangsdeuren, automatische deuropeners, hellingbanen, extra trapleuningen, drempelhulpen en een opstelplaats voor een rolstoel of vervoersvoorziening; 7. de belanghebbende voor het eerst zelfstandig gaat wonen, voor zover de aanvraag een verhuiskostenvergoeding betreft; 8. de belanghebbende verhuisd is vanuit of naar een woonruimte die niet geschikt is het gehele jaar door bewoond te worden; 9. de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen; 10. de noodzaak tot het treffen van een voorziening het gevolg is van achterstallig onderhoud aan de woning; 11. de voorziening slechts strekt ter renovatie of ter aanpassing aan de eisen van de tijd; 12. de woonvoorziening aangevraagd wordt op een moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat deze voorziening noodzakelijk zou zijn en er geen sprake is van een onverwacht optredende noodzaak; 13. de aangevraagde voorzieningen het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw, zoals omschreven in het Bouwbesluit, te boven gaan of betrekking hebben op een grotere oppervlakte dan krachtens de beleidsregels als adequaat geldt. Hoofdstuk 8. Advies, onderzoek, intrekking, herziening en terugvordering Artikel 29. Advisering 1. Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op de aangevraagde voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend of bij gebruikelijke zorg diens relevante huisgenoten: a. op te roepen of op te laten roepen om persoonlijk te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en deze te bevragen; b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen bevragen en/of onderzoeken. 2. Het college kan een daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen indien: a. het handelt om een aanvraag van een persoon die niet eerder een voorziening heeft gehad of met wie niet eerder een gesprek als bedoeld in artikel 5 is gevoerd; b. het handelt om een aanvraag van een persoon die wel eerder een voorziening heeft gehad of een gesprek zoals bedoeld in artikel 5 heeft gevoerd, maar waarvan de medische omstandigheden zodanig zijn veranderd dat die gewijzigde omstandigheden de noodzaak van een voorziening of de soort van voorziening kunnen beïnvloeden; c. sprake is van een herbeoordeling van bestaande aanspraken; d. het college dat om andere redenen noodzakelijk of gewenst vindt. 15

16 Artikel 30. Wijziging situatie Degene aan wie op grond van deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan het college mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening of de voortzetting daarvan. Artikel 31. Heronderzoek Het College kan een heronderzoek instellen naar het voortduren van het recht op de volgens deze Verordening of daaraan voorafgaande verordeningen toegekende voorzieningen. Artikel 32. Intrekking 1. Het college kan een toekenningsbeschikking, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken indien: a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. die beschikking berust op gegevens waarvan nadien gebleken is dat die gegevens onjuist waren dat, waren de juiste gegevens wel bekend geweest, tot een andere beschikking zou zijn besloten. c. indien naar aanleiding van een heronderzoek blijkt dat de belanghebbende niet langer recht heeft op een voorziening volgens deze verordening, besluit het college de toekenningsbeschikking in te trekken en eindigt het recht op deze voorziening met ingang van de dag van de bekendmaking van dit besluit. 2. Een beschikking tot verlening van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken indien blijkt dat de voorziening, tegemoetkoming of het budget binnen zes maanden na beschikbaar stellen of uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening die tot het vooraf bepaalde resultaat moet leiden. Artikel 33. Intrekking, beëindiging of herziening van een persoonsgebonden budget, financiële tegemoetkoming en/of voorziening Onverminderd de intrekkingsgronden genoemd in artikel 32 van de verordening, wordt de toekenningsbeschikking hulp bij het huishouden, persoonsgebonden budget of andere voorziening geheel of gedeeltelijk ingetrokken, beëindigd of herzien waardoor de voorziening wordt beëindigd dan wel gewijzigd: 1. met ingang van de dag waarop de ontvanger van de hulp bij het huishouden, het persoonsgebonden budget of een voorziening, schriftelijk heeft aangegeven geen prijs meer te stellen op het budget, de financiële tegemoetkoming of de voorziening; 2. met ingang van de dag waarop de ontvanger van de hulp bij het huishouden, het persoonsgebonden budget of een voorziening verhuist naar een andere gemeente, dan wel verhuist naar een ander type woning; 3. met ingang van de dag waarop de ontvanger van de hulp bij het huishouden, het persoonsgebonden budget of een voorziening, langer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstelling erkende instelling of de Zorgverzekeringswet; 4. uiterlijk met ingang van de 14e dag gelegen ná de dag waarop de ontvanger van de hulp bij het huishouden of het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden overlijdt; 5. per de eerste van de maand volgend op de maand van verhuizing buiten de gemeente, dan wel overlijden van de ontvanger van de vergoeding voor de eigen auto of bruikleenauto; 16

17 6. met ingang van de dag waarop de ontvanger van een vergoeding voor de kosten van een taxi of rolstoeltaxi verhuist of overlijdt. Declaraties betrekking hebbend op de periode voor datum van verhuizing of overlijden, kunnen worden ingediend tot maximaal 3 maanden na datum van verhuizing of overlijden. Artikel 34. Terugvordering 1. Indien de beschikking tot toekenning van een voorziening is ingetrokken op grond van artikel 32 of 33 van deze verordening, kan op basis daarvan een reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden teruggevorderd. 2. Ingeval de beschikking tot toekenning van een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken op grond van artikel 32 of 33 van deze verordening, kan deze voorziening worden teruggevorderd indien de voorziening is verleend op basis van onjuiste gegevens. 3. Ingeval de beschikking tot toekenning van een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken op grond van artikel 32 of 33 van deze verordening, kan deze voorziening worden teruggehaald indien de voorziening is verleend op basis van onjuiste gegevens. 4. Ingeval niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de beschikking kan de financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Hoofdstuk 9. Slotbepalingen Artikel 35. Hoogte vergoeding en mandaat Het college stelt de hoogte van de vergoeding voor de te verstrekken individuele voorzieningen vast in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond; Artikel 36. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 37. Indexering Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze verordening berustende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond geldende bedragen verhogen of verlagen aan de hand van de prijsindex voor gezinsconsumptie, zoals bepaald in artikel 4.5 lid 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Artikel 38. Evaluatie Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt periodiek geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt het beleid vervolgens aangepast. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. Artikel 39. Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 juli De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2010 wordt met ingang van 15 juli 2012 ingetrokken. Artikel 40. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening voorzieningen Wmo Roermond

18 Toelichting op de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond

19 Achtergrond De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 van kracht geworden. De uitvoering van deze nieuwe wet is aanvankelijk wat betreft de individuele voorzieningen van prestatieveld 6 beleidsarm ingezet. Dat wil zeggen dat de bestaande regelgeving van de aan de Wmo voorafgaande Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de functie Huishoudelijke Verzorging (HV) uit de AWBZ zo veel mogelijk ongewijzigd in de nieuwe verordening werden opgenomen. Deze beleidsarme invoering heeft veel reacties opgeroepen. Allereerst van de gebruikers. Hun koepels, de CG-Raad en de gezamenlijke Ouderenbonden, hebben direct gereageerd, maar hadden ook begrip voor de onmogelijkheid om in zeer korte tijd een geheel nieuw beleid te ontwikkelen. Ook Kamerleden reageerden teleurgesteld, maar toonden ook weer begrip. Toen de Wmo eenmaal ingevoerd was reageerden ook de rechters. Zij reageerden zonder terughoudendheid, omdat zij de regelgeving als uitgangspunt namen. Daardoor ontstond een steeds grotere discrepantie tussen de tekst van de modelverordening en de daarop gebaseerde verordeningen van gemeenten en het door gemeenten te hanteren beleid. Vrij vlot na de invoering van de Wmo heeft de VNG het initiatief genomen om de modelverordening door te ontwikkelen. Op 8 april 2008 werd een expert-meeting gehouden en als gevolg daarvan is een Proeve voor een nieuwe modelverordening ontwikkeld. De reactie daarop was niet direct positief. Los van het gegeven dat het slechts een proeve was werd geoordeeld dat aan het schrijven van een nieuwe verordening een tweetal processen vooraf zouden moeten gaan: een proces onder (potentiële) gebruikers van de Wmo en een proces onder de uitvoerders van de Wmo, de gemeenten. In samenwerking tussen VNG enerzijds en CG-Raad en gezamenlijke Ouderenbonden anderzijds is daarop De Kanteling ontstaan: een proces om de Wmo te doen kantelen naar een wijze van uitvoeren die recht doet aan de bedoeling van de wetgever, met name ten aanzien van het nieuwe begrip compensatieplicht. Deze verordening is de weerslag van twee zaken. Allereerst hebben de resultaten van het project De Kanteling aan de basis gelegen van de in deze verordening opgenomen tekst. Vervolgens is ook rekening gehouden met de jurisprudentie, met name die van de Centrale Raad van Beroep. De opbouw van deze verordening is geheel anders dan die van de voorafgaande verordening en die van de Wvg was. In deze verordening ligt het zwaartepunt op de te behalen resultaten in plaats van op voorzieningen en op het zogenaamde gesprek, een open gesprek waarin samen met de persoon die compensatie behoeft een zo volledig mogelijke inventarisatie gemaakt wordt van zijn 1 situatie, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn wensen en individuele specifieke kenmerken en de problemen die om een oplossing vragen. Leidend hierbij is het te bereiken resultaat. Op basis hiervan kan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om dit resultaat te bereiken met oplossingen die al voorhanden zijn, zoals eigen mogelijkheden, (wettelijk) voorliggende voorzieningen, algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen of collectieve voorzieningen. Daarna wordt duidelijk op welke punten nog individuele voorzieningen nodig zijn. Na het gesprek volgt eventueel een aanvraag voor individuele voorzieningen. Door deze wijze van werken wordt het proces om te komen tot oplossingen in twee delen gesplitst: een inventarisatiefase, gekarakteriseerd door het gesprek en een fase van aanvraag, beoordeling en toekenning van individuele voorzieningen. Het is zelfs mogelijk een keuze te maken die leidt tot invulling van beide fasen door verschillende personen: het gesprek zou gevoerd kunnen worden door een dicht bij de compensatiebehoevende staande professional (zoals een ouderenadviseur of een medewerker van MEE) terwijl de fase van de concrete aanvraag een taak is van de gemeente. 1 Overal waar in deze tekst de mannelijke vorm staat kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 19

20 Na de begripsomschrijvingen ligt de focus op de te bereiken resultaten. Daarin zal per onderdeel van de Wmo, zoals geschetst in artikel 4 lid 1 van de Wmo (een huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan) uitgewerkt worden wat daarbij als resultaat bereikt moet worden. Daarna wordt ingegaan op het Gesprek en vervolgens op de procedure na dat gesprek als het komt tot een individuele aanvraag. Pas daarna zal besloten worden met een aantal algemene soms procedurele regels. 20

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2012 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk 2012 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek VOORWOORD Visie De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo is vastgelegd in de nota Meedoen en erbij horen 2007-2011.

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Compensatieplicht... 5 Lid 4. Aanmelding... 5

Nadere informatie

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2012 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. College: college van

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 136, 26 juni 2014 Nr. 00511990-a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013, nr. 00511990; gehoord de commissie Samenleving van

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1 GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Blz. Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Melding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, De raad van de gemeente Sint Anthonis, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, gezien het advies van de Wmo-adviesraad gemeente Sint Anthonis, gelet op artikel

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 VERORDENING WMO 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 6 Artikel 2. De te bereiken resultaten...6 HOOFDSTUK 3. HOE TE

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 5 Hoofdstuk 3. Hoe te komen tot de te bereiken

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014 Gemeenteblad 507 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gewijzigd 24 februari 2014, kenmerk Z-13-04025_2013-47854; gelet

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2013 Leiderdorp, december 2012 Corsanummer: 2012E04443 (versie 25) De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR237300_1 4 oktober 2016 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013 De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

verordening Wmo individuele voorzieningen

verordening Wmo individuele voorzieningen verordening Wmo individuele voorzieningen officiële titel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 citeertitel Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 wettelijke

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen. Besluitvormende raadsvergadering: 27 september 2011 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/43 Datum : 23 augustus 2011 Onderwerp : Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders;

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening voorzieningen W mo gemeente W oerden 2012 De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie . Individuele voorziening Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk Eigen kracht Verordening Wmo 2013 versie 13-11-2012 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Begripsbepaling Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO.

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. Aanpassing 1: Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Technische aanpassing

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2013, nr. 13.10.14.; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Algemeen gebruikelijk:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR359711_2 8 november 2016 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; b e s l u i t: vast te stellen de: Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening Wmo 2014 gemeente Ermelo 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 14, 15 november Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012

Gemeenteblad nr. 14, 15 november Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012 Gemeenteblad nr. 14, 15 november 2012 Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012 verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012...1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Wet...3

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

: Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

: Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Aan de gemeenteraad ~atwijk laaknummer Programma Onderwe.rp : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Katwijk,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014

Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Aanleiding: De Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi GEMEENTE ļjl^ BEUNINGEN SC12.11869, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi De raad der gemeente Beuningen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2013

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2013 CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR251233_1 25 oktober 2016 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2013 De raad van de gemeente Wijchen, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

7) Beperkingen: belemmeringen die een persoon heeft met het deelnemen aan de samenleving.

7) Beperkingen: belemmeringen die een persoon heeft met het deelnemen aan de samenleving. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkmaar. HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder; 1) Aanmelding: het (eerste) contact

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 63452 10 november Officiële uitgave van gemeente Vught. 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN 2014 Artikelen en artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Kenmerk : INT14.0153 Vastgesteld : Inwerkingtreding

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013

Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Raadsvoorstel Agendapunt: 15 Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Datum voorstel 31 mei 2011 Datum raadsvergadering 6 juli 2011 Bijlagen Verslag Klankbordgroep

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...5 Lid 1. Wet...5 Lid 2. College...5 Lid 3. Compensatieplicht...5

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013

TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 TOELICHTING VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013... 1 Achtergrond...3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING WMO GEMEENTE WAALWIJK 2013 ALGEMENE TOELICHTING 3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 5 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Lid 1. Wet... 5

Nadere informatie

Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Toelichting verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Achtergrond...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...4 Lid 1. Wet...4 Lid 2. College...4 Lid 3. Compensatieplicht...4

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

TOELICHTING WMO VERORDENING... 1

TOELICHTING WMO VERORDENING... 1 TOELICHTING WMO VERORDENING TOELICHTING WMO VERORDENING... 1 Achtergrond... 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Lid 1. Wet... 4 Lid 2. College... 4 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie