DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME"

Transcriptie

1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet. Artikel 1 De 14-E Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID wordt vastgesteld alsvolgt: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen 750 Totaal Apparaatskosten

2 TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 108 Support for Implementation of Health Sector Refrom (IDB) Support for Implementation of Health Sector Refrom (ovh) Subsidie aan de Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundige en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen 111 Subsidie aan de Stg. Medische Zending Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname 114 Subsidie aan de Stg. Regionale Gezondheidsdienst Afbouw regeling Medische uitzending lokale opbouw Voorzieningen Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria Institutionele versterking B.O.G Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg en preventie Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg Financiële toegankelijkheid van de zorg Beheersing kosten gezondheidszorg Versterking van 'support'- systemen Ontwikkeling van Human Resource Verbeteren en borgen van kwaliteit Versterking Ministerie van Volksgezondheid Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Common Country Programme Action Plan Support to the health (AFD) Support to the health (AFD-grant) Totaal Beleidsprogramma's

3 TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD.1.000,- Code Ontvangsten Bedrag Niet-Belastingmiddelen Diverse ontvangsten Opbrengst van het B.O.G Opbrengst bureau voor verpakte geneesmiddelen 37 Totaal Niet-Belastingmiddelen Donormiddelen AFD NHAS Global Fund Overige (CCPAP) Totaal Donormiddelen Leningen IDB AFD IsDB 0 Totaal Leningen Totaal Middelenbegroting Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari De Ministers van Financiën en Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2009 R.R.VENETIAAN 3

4 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID MEMORIE VAN TOELICHTING In het Meerjaren Ontwikkelings Plan ( MOP ) zijn de volgende subdoelen opgenomen die gerealiseerd moeten worden in de periode : 1. Basisgezondheidszorg voor een ieder; 2. Institutionele versterking; 3. Capaciteits versterking; 4. Juridisch kader en wettelijke grondslag versterken; 5. Verbetering toegankelijkheid en dienstverlening in de gezondheidszorg (eerste en tweedelijns) met speciale aandacht voor doelgroepen. Een basisgezondheidszorg voor elke burger zal gerealiseerd worden door de inwerkingstelling van een Algemene Ziektekostenverzekering. Het concept wetsontwerp is gereed en thans wordt gewerkt aan de finalisering van het implementatietraject en de beheersstructuren. Bij de versterking van de gezondheidsinstituten zullen de volgende zaken aandacht krijgen: 1-verbetering van de integratie van de verschillende gezondheidsinformatiesystemen: in 2009 is een studie uitgevoerd naar de verbetering van de ziekenhuisautomatiserings-systemen. Ook is het automatiseringssysteem van het SZF verbeterd, evenals die van het BOG. In 2010 zal dit traject worden voortgezet waarbij de informatie- en automatiseringssystemen van de RGD en de Medische Zending beter op elkaar zullen wordt afgestemd. 2-betere communicatie met en voorlichting aan de bevolking: deze zal landelijk en via alle media verbeterd worden in samenwerking met andere organisaties werkzaam op het gebied van consumentenvoorlichting. Hiertoe wordt de afdeling voorlichting van het Ministerie verder versterkt met personeel en noodzakelijke apparatuur. 3- verbetering van het toezicht op en naleving van normen en standaarden voor gezondheidsinstellingen en gezondheidswerkers: hiertoe zal het inspectieapparaat (de verpleegkundige, farmaceutische, laboratorium en geneeskundige inspectie) verder versterkt worden zodat de vaststelling van criteria voor registratie en vergunningen en het toezicht uitgevoerd kunnen worden. 4-opleiding gezondheidswerkers: met name het tekort aan medische specialisten en public health werkers zal speciale aandacht krijgen. Ten aanzien van de versterking van het juridisch kader en de wettelijke grondslag kan opgemerkt worden dat in 2010 de volgende wetsontwerpen aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring zullen worden voorgelegd: 4

5 1. Conceptwet waarin het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt omgevormd tot een meer zelfstandige organisatie 2. Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) 3. Conceptwet Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) De verbetering en uitbreiding van de fysieke infrastructuur van de eerste- tweede en derde lijnszorg zal in 2010 verder ter hand worden genomen. In de kuststreek en het binnenland zullen op verschillende locaties nieuwe poliklinieken worden gebouwd, evenals enkele geïntegreerde gezondheidscentra waar 24 uurs zorg geboden zal worden. Langs bepaalde geasfalteerde wegen zoals de weg Meerzorg-Albina en de weg naar Afobaka en Atjoni zullen medische posten met een ambulance dienst worden opgezet. Het nieuwe laboratorium van het BOG zal in 2010 opgeleverd worden, evenals het nieuwe hoofdkantoor van de RGD. De Stichting Jeugdtandverzorging zal met behulp van het opzetten van mobiele units de dienstverlening landelijk uitbreiden. Alle ziekenhuisinstellingen zullen gerenoveerd cq uitgebreid worden en voorzien worden van noodzakelijke apparatuur. Het Radiotherapeutisch Centrum zal eind 2010 operationeel zijn. De bouw van de rurale hospitalen te Albina en Atjoni is in 2009 aanvangen. Deze infrastructurele werken en andere investeringen zullen met middelen uit de overheidbegroting, de restmiddelen uit het Sectorfonds en IDB en uit middelen van de lening van AFD(Agence francaise de developement) gerealiseerd worden. De interale rampencommissie en het crisiscentrum voor de Volksgezondheid zijn in 2009 geoperationaliseerd. Mede met het oog op de naleving van de International Health Regulations (IHR) en in het bijzonder met het oog op het voorbereid zijn op een eventuele verspreiding van pandemische influenza zal verder gewerkt worden aan de versterking van de surveillance (inclusief het laboratorium), verbetering van de protocollen voor de respons en verbetering van de communicatie naar de bevolking. Suriname heeft de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) geratificeerd in Thans wordt door de Tabaksraad gewerkt aan wetgeving en maatregelen die voor 2011 in werking moeten zijn, teneinde Suriname Smoke Free te verklaren. De wetgeving betreft het verbod op het roken in alle openbare gelegenheden, het verplicht labellen van tabaksproducten, het verbod op adverteren en het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen en het verhogen van de importbelasting op tabaksproducten. De maatregelen betreffen onder andere het bieden van mogelijkheden van programma s voor rokers om van hun tabaksverslaving af te komen. Caribbean Wellness Day is in september 2008 in Suriname geintroduceerd. Het effect van dit initiatief waarbij lichaamsbeweging en gezonde voeding worden aangemoedigd, is in het gehele land zichtbaar: overal zijn er initiatieven voor het organiseren van lichaamsbewegingsactiviteiten en deze worden ondersteund door de interale Caribbean Wellness Day (CWD) commissie. De 5

6 activiteiten zullen ook in 2010 gecontinueerd worden waarbij de nadruk gelegd zal worden op het creëren van meer openbare gelegenheden waar veilig aan lichaamsbeweging kan worden gedaan. De twee in het MOP geïdentificeerde prioritaire ziekten namelijk HIV/AIDS en Malaria zullen in 2010 wederom bijzondere aandacht krijgen. Dankzij de goede aanpak met geïmpregneerde klamboe s, de sneltesten, het medicament Coartem en de samenwerking met de relevante instituten is het Suriname gelukt om malaria met meer dan 90% terug te dringen, en hiermede is het Millennium Development Goal tav malaria al gehaald. In de periode zal met financiële ondersteuning van Global Fund het malariaprobleem dat nog bestaat met name de goudconcessies in het binnenland aangepakt worden. Onder leiding van de ingestelde interale HIV Raad en de technische werkgroepen zal het beleid ten aanzien van HIV/AIDS zich meer gaan richten op een betere integratie binnen de gezondheidszorginstellingen (eerstelijns en tweede lijnszorg), waardoor stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten minder zullen voorkomen. Voorlichting, vooral aan geïdentificeerde risicogroepen zal verder geïntensiveerd worden. Het testen en eventueel behandelen van zwangeren zal extra aandacht krijgen teneinde de overdacht van HIV van moeder op kind te voorkomen. De activiteiten die ontplooid zullen worden om bovengestelde doelen te bereiken en de kosten die daaraan verbonden zijn, worden nader belicht in de toelichting op de materiële kosten van Titel I de apparaatskosten van deze begroting. Ondersteuning zal hierbij gegeven worden door de PAHO, UN organisaties, Global Fund, de Nederlandse Verdragsmiddelen, de IDB en AFD. De bijdrage die de autonome gezondheidsinstellingen leveren in het bereiken van de doelen zijn opgenomen in Titel IV de Parastatalen. Uitvoering van de taken van het directoraat vereist een veelheid aan instituten die zich min of meer specialiseren in hetzij geografische benadering dan wel in de vorm van te verlenen diensten. Het directoraat Volksgezondheid heeft de beschikking over tien overheidsinstellingen, drie dienstonderdelen en een aantal particuliere instellingen die gezondheidszorg bieden. Onder de overheidsinstellingen hebben we in de intramurale sfeer: Drie algemene ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis, Stichting s Lands Hospitaal en Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie); Een psychiatrisch ziekenhuis (Psychiatrisch Centrum Suriname); In de extramurale sfeer hebben we: Een opleidingsinstituut voor verpleegkundigen ( Stichting Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen ); Een instelling voor jeugdtandverzorging en opleiding van jeugdtandverzorgers ( Stichting Jeugdtandverzorging ); Een instelling gericht op basisgezondheidszorg in de kuststreek ( Stichting Regionale Gezondheidsdienst ); Een instelling belast met de zorg voor ziektekostenverzekering ( Stichting Staatsziekenfonds ); Een instelling belast met import, productie en distributie van medicamenten ( Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname ). 6

7 De doel- en taakstelling van deze instellingen zijn in extenso opgenomen in titel IV van deze begroting. Onder de particuliere instellingen zijn er onder meer: Twee algemene ziekenhuizen (Stichting Diaconessenhuis en Stichting Sint Vincentius ziekenhuis); Een instelling belast met de basisgezondheidszorg in het binnenland ( Stichting Medische Zending); Diverse instellingen voor laboratorium- en radiodiagnostiek. De dienstonderdelen van het Directoraat Volksgezondheid bestaan uit: - Een dienst voor de Openbare Gezondheidszorg; - Een dienst voor Dermatologische voorzieningen; - Een dienst voor Centrale Administratie, Planning en Inspectie. 7

8 TITEL I: Apparaatskosten bedragen x SRD 1.000,- Kostensoort Personeelskosten Materiele kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten Toelichting Personeelskosten Naar de ambtenaren c.q. landsdienaren toe, is het personeelsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid met name gericht op het in voldoende mate verkrijgen van arbeidssatisfactie ten gunste van zowel het individu als de collectiviteit met het uiteindelijke oogmerk de per tijdseenheid geproduceerde hoeveelheid product c.q. dienst te maximaliseren. De voorspoedige uitvoering van het project Versterking Ministerie van Volksgezondheid, heeft voor gezorgd, dat de infrastructurele en logistieke voorzieningen van en op het Ministerie drastische veranderingen hebben ondergaan. Dit brengt met zich mee dat niet alleen het verkrijgen van arbeidssatisfactie maar ook het verhogen van de arbeidsproductiviteit op het Ministerie positief beïnvloed wordt. Met de implementatie van het Functie Informatiesysteem van de Overheid, wordt van overheidswege richting gegeven aan de verdere professionalisering van Human Resource Management bij de Overheid. Aan hiertoe ondersteunende regelgeving alsmede het circulaire beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zal consequent uitvoering worden gegeven. Teneinde binnen de ontwikkeling van het human resource beleid, is het streven er op gericht dit aandachtsgebied (personeelsmanagement) af te stemmen op de cruciale rol die het dient te spelen bij het herkennen en doen verwerven van competenties, die de medewerkers mogelijk zal maken binnen de moderne structuren te werken en aan de nieuwe eisen te voldoen. De effecten van het voorgaande, gevoegd bij een objectief correcte hantering van de personeelsstop, een aan de tijdgeest aangepaste carrièreplanning, de introductie van realistische taakomschrijving, de heractivering van inactieve landsdienaren, het vaker en terstond adiëren van de Geneeskundige Commissie bij constatering van (geveinsd) ziekteverzuim, zullen bij een consistent beleid ter zake meetbaar en voelbaar zijn in een meer intensieve bijdrage aan de nationale ontwikkeling. Eveneens zullen aanzetten gegeven worden tot afstoting van bepaalde takken van dienst, indien zulks op grond van een kosten-baten analyse wenselijk wordt geacht. Door het tekort aan gekwalificeerde landsdienaren, werkzaam op de afdeling Milieu Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg worden gekwalificeerde landsdienaren op deze afdeling vaker ingezet om overwerk te verrichten. Tevens ligt het in de bedoeling de controlewerkzaamheden op de zondagmarkten te intensiveren. De hoogte van het bedrag op de grootboekrekening overwerk kan uit het voorgaande verklaard worden. 8

9 Vermeldenswaard is dat in de personeelskosten ook verwerkt zijn de bezoldigingen van medisch en ander personeel dat ten Departement tewerkgesteld is. Het personeel dat tewerkgesteld is op het directoraat Volksgezondheid bestaat per juni 2009 uit 480 personen. De gemiddelde loonsom bedraagt SRD ,50 Het gemiddelde ziekteverzuim is 20 dagen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De in-, door- en uitstroom verhouden zich als 36:1:40. Personeelskosten : Salarissen SRD ,00 Vacatie- en onderstanden SRD ,00 Toelagen SRD ,00 Vergoedingen SRD ,00 Opleidingen SRD ,00 Externen SRD ,00 Totaal SRD ,00 afgerond Materiële kosten Onder deze kostensoort zijn o.a. opgenomen de kosten voor advertenties en bekendmakingen, bewaking, binnenlandse reis- en verblijfkosten, buitenlandse reis- en verblijfkosten, overige reis- en verblijfskosten, contributiegelden voor internationale organisaties, drukwerk, nutsvoorzieningen, aanschaf gereedschappen en apparatuur, aanschaf kantoorbenodigdheden, aanschaf van medicamenten, medische benodigdheden en medische kosten, onderhoud en exploitatie dienst voertuigen, onderhoud gebouwen en terreinen onderhoud kantoormiddelen, onderhoud meubilair en inventaris, schoonmaak, aanschaf vaccins, huishuur, voeding enz. De totale kosten zijn geraamd op SRD ,00 Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort materiële kosten. Aangetekend mag worden dat de middelen aangewend zullen worden ter uitvoering van taken die aan het Directoraat Volksgezondheid zijn opgedragen ingevolge het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B no. 58) en het MOP. Een indeling van de nagestreefde doelen en de daarbij behorende maatregelen wordt hieronder gepresenteerd. bedragen x SRD 1.000,- Doel Maatregelen Kosten MOP relatie 1. Resistentie opbouwen 1.1 uitvoeren van het Sector Verbetering bij kinderen/ verhogen van de vaccinatiegraad vaccinatieprogramma bij kinderen; 1.2 uitvoeren van 1.016,36 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner. naar 90% vaccinatieprogramma s landelijk bij wijze van her- en navaccinatie 473,49 2. Resistentie opbouwen 2.1 vaccinatie van ouderen tegen o.a. Sector Verbetering 9

10 bij ouderen/ verhoging vaccinatiegraad 3. Onderzoek naar de incidentie van HIV/AIDS 4.Behandeling en onderzoek naar geslachtsziekten 5. Preventie en voorlichting m.b.t. SOA s 6. controle op en waarborgen van de milieuhygiëne gele koorts 115, uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 1.001, uitvoeren van laboratorium onderzoekingen 51, houden van medisch spreekuur specifiek voor geslachtsziekten; 4.2 behandeling en medicatie van opgelopen geslachtsziekten 4.3.uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers. 5.1 voorlichting via buitendiensten en counseling; 5.2 verstrekken van condooms 6.1 uitvoeren van controles op eet- en drankhuizen; 6.2 uitvoeren van sanitaire inspecties; 6.3 toezicht houden op voedingsmiddelen en waren 6.4 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 7. Diagnose vaststelling 7.1 uitvoeren laboratorium verrichtingen t.b.v. gerechtelijke onderzoeken; 7.2 uitvoeren van verrichtingen voor medische doeleinden; 7.3 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 8. Beheersing van Malaria 9. Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 10. Beheersing, controle en begeleiding van de taken van het Directoraat Volksgezondheid 8.1 voorlichting m.b.t. voorkomen van malaria; 8.2 verstrekken van malariakuur aan daarvoor in aanmerking komenden; 8.3 na controle op bezoekers van malariagebieden; 8.4 uitvoeren van bespuitingsacties in de malariagrens gebieden. 8.5 uitvoering van verrichtingen t.b.v. de burgers 9,50 13,93 220,80 2,80 3,73 40,73 20,35 20,35 101,87 86,52 56,02 129,76 4,54 20,62 4,13 15,48 114, operationeel houden van het Medisch Opvoedkundig Bureau; 134, planning en voorbereiding van de uitvoerende taken; 10.2 voorbereiden van gezondheid- en milieuwetgeving; 10.3 uitvoeren van inspecties op zowel medisch, verpleegkundig en farmaceutisch vlak; 10.4 directievoering; 10.5 uitvoeren van medische keuringen; 10.6 afnemen van examens en certificeren van diploma s; 10.7 bijdragen aan de implementatie van het anti drugs programma; 10.8 voorbereiden van projecten uit de ontwikkelingsdienst; 10.9 houden van bestuurlijk toezicht op de parastatalen; kwaliteitsverbetering van bestaand personeel en man ,25 219,68 429,99 208,28 43,94 109,86 206,92 89,86 89,86 89,86 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Modern planmatig management gebaseerd op kwaliteit- en actualiteitsbewaking; Dataverzameling en manpowerplanning; Definiëring van een zorgpakket met accentuering van de preventieve taken; Functionering van het inspectieapparaat. 10

11 powerplanning contributie 2.443,00 Totaal Contributies Deze kostensoort heeft betrekking op de jaarlijks verschuldigde contributies voor het lidmaatschap van de internationale organisaties. De te betalen contributie in 2010 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Pan American Health Organization (PAHO) 178 World Health Organization (WHO) 13 Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) 316 Caribbean Association of Medical Councils (CAMC) 3 Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other Health Proffesions (CAAM-HP) 60 Caribbean Health Research Council (CHRC) 58 Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) 10 Totaal 638 De nog te betalen contributies aan internationale organisaties over de dienstjaren 2004 tot en met 2009 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) Totaal Aanschaffingen: Inventaris Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van kantoorbenodigdheden (inrichting), communicatiemiddelen en overige inventaris. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,00. 11

12 Automatisering Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van computers, printers, het opzetten en installeren van netwerken en overige automatisering. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Gereedschappen Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van laboratoriumbenodigdheden ten behoeve van de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Medisch Opvoedkundig Bureau, Milieu Hygiëne, Centraal Laboratorium, Anti Malaria Campagne en Dermatologische Dienst. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van technisch gereedschappen is een bedrag van SRD 6.500,- opgebracht bij de afdelingen Medisch Opvoedkundig Bureau en Anti Malaria Campagne. Voor de aanschaf van overige gereedschappen is een bedrag van SRD 5.500,- opgebracht bij de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en Milieu Hygiëne. Vervoermiddelen Ten behoeve van de afdelingen Algemene en Huishoudelijke Dienst, Bureau voor Openbare Gezondheidsdienst en Milieu Hygiëne zijn drie pick-ups opgenomen. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van een bromfiets voor de afdeling Documentaire Informatieverzorging is een bedrag van SRD 3.500,- opgebracht. Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort aanschaffingen. TITEL II: Beleidsprogramma s bedragen x SRD 1.000,- Verbonden Raming MOP-Beleidsgebied / Doel : Hervorming gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma :Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg 110. Subsidie aan de Stg.Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van 2.500, , Aanverwante Beroepen (COVAB) MOP-Beleidsprogramma : Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg 100. Aanschaf verschillende apparatuur afd.chemie 70,27 0, Radio therapeutic centre of the Oncology (IsDB/Ovh.) 0, , Reguliere country budget Country Funds (PAHO) 664,70 798, Adolescent and life skills program (UNICEF) 159,31 0, Reproductieve Health in Suriname (UNFPA) 684,54 0, Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 3.402,79 582, Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh.) , Support the National Strategic Plan for HIV/AIDS (IDB / Ovh.) 499,72 0, Subsidie aan de Stg. Medische Zending (P.H.C.) , , Startfonds projecten 12

13 gezondheidszorg (NHAS) 1.128,25 0, Sectorplan Gezondheidszorg (NHAS) 0, Versterken van eerstelijns gezondheidszorg en preventie 187, , Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg 2.616, , Financiële toegankelijkheid v/d zorg 163,20 440, Beheersing kosten gezondheidszorg 554, , Versterking van support systemen 482,45 660, Ontwikkeling Human Resources 1.568, , Verbeteren en borgen van kwaliteit 195,87 220, Versterking Ministerie van Volksgezondheid 1.247,02 880, Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw 6.500, , Voorzieningen 120. Subsidie Nierstichting 921,51 950, Common Country Program Action Plan 0, , Support to the health (AFD) 0, , Support to the health (AFD- grant) 0, , MOP-Beleidsprogramma : Verbetering geestelijke gezondheidszorg 113. Lig-,verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) 3.700, , Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen 1.500, , MOP-Beleidsgebied / Doel : Gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma:Verbetering preventieve gezondheidszorg 112. Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 3.700, , Subsidie aan de Stg. R.G.D , , Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) 768, , Nationaal Geneesmiddelen Beleid 1.043,00 0, Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering 1.033, , MOP-Beleidsprogramma:Institutionele versterking en uitbreiding faciliteiten voor behandeling/begeleiding SOA/HIV 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria 5.234, , (Global Fund / Ovh.) Totaal , , Toelichting: Beleidsmaatregel 102: Reguliere country budget Country Funds (PAHO) De bedragen van PAHO zijn nu opgenomen in beleidsmaatregel 133 Common Country Program Action Plan. Beleidsmaatregel 108: Support for the Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109: Support for the Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Er is door het Ministerie van Volksgezondheid gevraagd voor een extensie van het HSR Programma met 1 jaar. Dit betekent dat het programma nu eind maart 2010 zal aflopen. Bepaalde projecten van het programma kunnen verder lopen dan deze datum mits de contracten zijn ondertekend voor eind februari De activiteiten die zijn opgenomen in de begroting van 2010 zullen worden aangewend voor activiteiten waarvan de contracten zijn getekend voor eind februari 2010 maar nog moeten worden geїmplementeerd. In de extensie van 1 jaar zullen er projecten worden uitgevoerd in de Primary Health Care, Farmacie, zaken en ook consultancy s voor een eind financieel verslag van het project, het vaststellen van de waarden voor indicatoren betreffende het HSR 13

14 Programma en een evaluatie van het HSRP, zoals overeengekomen in het Loan Contract 1537 OC- SU. Beleidsmaatregel 110 t/m 114,120 en 121 De volgende parastatalen verlenen diensten aan de overheid waarvoor de volgende bedragen zijn begroot over De toelichting op de parastatalen is opgenomen in Titel IV bedragen x SRD Code Instelling Bedrag 110 Centrale Opleidingen Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) Medische Zending (P.H.C.) Jeugtandverzorging (J.T.V.) Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patienten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) Nierstichting Bureau Dak- en Thuislozen Totaal Beleidsmaatregel 117: Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen De fondsen binnen deze beleidsmaatregel zullen aangewend worden om de uitzending van patiënten naar Bogota in 2010 te continueren totdat de bouw van het Radiotherapeutisch Centrum gerealiseerd zal zijn. Deze fondsen zullen ook gebruikt worden t.b.v. de aankoop van noodzakelijke protheses. Beleidsmaatregel 118 : Global Fund ter bestrijding van HIV /AIDS, Tuberculose en Malaria Deze beleidsmaatregel,die met ondersteuning van fondsen uit Global Fund wordt uitgevoerd,beoogt landelijk,in stad, district en binnenland de testmogelijkheden op het HIV virus te verruimen evenals de toegang tot zorg en medicamenten voor HIV/AIDS patiënten. Er zullen in 2010 landelijk nog meer HIV test sites geopend worden en geïntegreerd in bestaande gezondheidszorg faciliteiten. De beschikbaarheid van medicamenten zal met afnemende donor- en toenemende overheidsmiddelen gegarandeerd worden. De psychosociale begeleiding van HIV/AIDS patiënten door met name Ngo's zal verder uitgebreid worden. Deze benadering richt zich erop om de patiënten therapie trouw te houden. Hiermee wordt getracht een optimaal resultaat met de medicamenten te bereiken. De integratie van de zorg binnen de bestaande gezondheidszorg zal voor deze patiënten in 2010 bijzondere aandacht krijgen. Deze maatregel beoogt tevens de preventie van HIV/AIDS in 2010 te verbreden met actieve participatie van de gemeenschap en met speciale aandacht voor risicogroepen en voor de bevolking in districten en het binnenland. Het bedrag ad SRD is als volgt opgebouwd: Donormiddelen HIV / AIDS: SRD Donormiddelen Malaria: SRD OverheidsbijdrageHIV / AIDS: SRD Totaal SRD

15 De aanvraag van additionele middelen vanuit de overheidsbegroting zal bijdragen aan een verbeterde aanpak en uitvoering van de HIV / AIDS problematiek met name door middel van de aankoop van medicamenten en testen. Tevens wordt zorg gedragen voor institutionele versterking van het Ministerie en overige instanties die hun diensten verlenen ter uitvoering van het HIV / AIDS Programma. De bestrijding van malaria in met name de goudconcessies zal in de periode met ondersteuning van Global Fund ter hand worden genomen. Beleidsmaatregel 119 : Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) Met de uitvoering van het project Institutionele & Organisatorische Versterking van het Bureau Openbare Gezondheidszorg werd in 2003 een aanvang gemaakt. Een belangrijke activiteit van dit project is de bouw en inrichting van een nieuw Centraal Laboratorium. Om uitvoering te geven aan deze activiteit bleek dat het in het projectbudget van ,- euro gereserveerd bedrag ad ,- ruim onvoldoende en dat voor de bouw en inrichting van een nieuw laboratorium ,88 euro, nodig is. Op het beleidsoverleg van 14 oktober 2008 werd besloten om ten behoeve van dit specifiek onderdeel nl. de bouw & inrichting van een centraal laboratorium een additioneel bedrag van ,- euro te reserveren. Het project is in januari 2009 verlengd tot 31 december Verwachtbaar is dat de 1 e oplevering van de nieuwbouw in het 1 e kwartaal 2010 zal plaatsvinden en het totaal project inclusief het nieuw centraal laboratorium per ultimo 2010 zal zijn afgerond. Beleidsmaatregel 123: Preventie en eerstelijnsgezondheidszorg Deze beleidsmaatregel beoogt het versterken van de eerstelijnszorg en preventie. In 2010 zal bijzondere aandacht besteed worden aan de voortgang van verschillende projecten met betrekking tot de renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Er zal gecontinueerd worden met de renovatie van verschillende poliklinieken van de RGD. Verder zullen een aantal cabines/ containers aangeschaft worden voor de JTV. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant uit de Sectorale middelen) geschieden. Beleidsmaatregel 124: Verbeteren van efficiency en kwaliteit van ziekenhuiszorg Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden om de tweede en derde lijnszorg te ondersteunen. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant van de Sectorale middelen) worden bekostigd. Ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis zal gecontinueerd worden met de bouw van een Radiotherapeutisch Centrum (aanvulling van Beleidsmaatregel 101), een Nierdialyse centrum met grotere capaciteit, en een nieuw beddenhuis voor topklinische zorg (hartoperaties e.d.). Verder zullen noodzakelijke renovaties van ziekenhuizen (St Vincentius Ziekenhuis, s Lands Hospitaal, Diaconessenhuis, PCS, en het Militair Hospitaal ) die in 2009 begonnen zijn, gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 125: Bevorderen van de financiële toegankelijkheid van de zorg De activiteiten ter voorbereiding van de AZV zullen ook in 2010 additioneel ondersteund worden, met name het aantrekken van consultants. 15

16 Beleidsmaatregel 126: Beheersing van de kosten van de gezondheidszorg. Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden voor het ontwikkelen en harmoniseren van automatiseringssystemen van de ziekenhuizen en het SZF teneinde het overzicht en daardoor de beheersing van de kosten binnen de gezondheidszorg te optimaliseren. Met de automatiseringssystemen van het SZF die in 2009 gestart is, zal gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 127: Versterking van supportsystemen Deze strategie zal zich in 2010 richten op verdere versterking van ondersteunende diensten als Inkoop, Communicatie, Informatiesystemen van het Ministerie. De implementatie van het Nationale Health Informatie systeem, begonnen in 2009, zal in 2010 gecompleteerd zijn evenals de opgezette afdeling voor Inkoop. Beleidsmaatregel 128: Ontwikkeling van human resources Deze strategie zal zich in 2010 richten op het waarborgen van voldoende gekwalificeerde, deskundig en gemotiveerd personeel binnen de. Daarnaast richt de strategie zich ook op het verbeteren van de werkomstandigheden. Dit zal geschieden door: 1. Continuering van de ondersteuning van de BSc en MPH opleidingen 2. Continueren van de uitzending voor buitenlandse stage van medische specialisten in opleiding en consolidatie van deze uitzendingen middels het opzetten van een Opleidingsfonds 3. Ondersteuning van de Verloskundige opleiding 4. Ondersteuning van buitenlandse stages en opleidingen voor gezondheidswerkers 5. Formuleren en uitvoeren van een Beleid voor human resources in de gezondheidszorg Beleidsmaatregel 129: Verbeteren en borgen van kwaliteit In 2010 zullen de in 2009 gestarte activiteiten ter bevordering van de patiëntgerichtheid in de zorg gecontinueerd worden. Trainingen zullen worden gegeven aan personeel van instellingen in zorgethische onderwerpen; de klachtencommissies in de ziekenhuizen zullen verder ondersteund worden. Beleidsmaatregel 130: Institutionele versterking ministerie Volksgezondheid Deze maatregel zal aangewend worden om de in 2008 nog niet geheel afgeronde renovatie van het hoofdkantoor verder te completeren, om noodzakelijke apparatuur aan te schaffen en trainingen voor het personeel te organiseren zodat zij hun werkzaamheden beter kunnen uitoefenen. 16

17 Beleidsmaatregel 132: Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Algemeen Volgens het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid vormt het Bureau AZV het coördinatiepunt bij de voorbereiding en implementatie van de AZV in Suriname. Verder is voorzien dat het Bureau na de implementatie vervangen wordt door twee organen m.n. de Zorg Autoriteit Suriname (ZAS ) en Fonds AZV. Deze zullen een belangrijke rol spelen ten aanzien van de uitvoering van de AZV. Deze organen zullen bij het AZV overeenkomsten aangaan met verzekeraars en de fondsen beheren en controle uitoefenen bij het naleven van de wet. Deze organen zijn onder meer bedoeld ter bewaking van: 1. de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor de totale samenleving; 2. gelijkwaardige toegang en behandeling in de gezondheidszorg; 3. de financiering van het AZV-pakket; 4. de wettelijke status van de AZV; 5. een adequaat management- en informatiesysteem. Met het oog op het bovenstaande is een raming gemaakt voor het jaar Deze raming is gehanteerd als basis voor de daarop volgende jaren, waarbij voor elk jaar een verhoging van 10% ten opzichte van het voorafgaande jaar in acht is genomen, rekeninghoudend met mogelijke groei- en inflatiecijfers. Personeelskosten Het huidig personeelsbestand telt 10 personen en zal in 2010 uitgebreid worden. Daarnaast zal het personeel in de gelegenheid worden gesteld om gerichte en relevante trainingen en cursussen te volgen. Voor het jaar 2010 zijn de personeelskosten geraamd op SRD ,-. Materiële kosten Deze kosten hebben betrekking op de operationele activiteiten, zoals voorlichting, kantoor- en transportkosten. De totale kosten zijn geraamd op SRD voor het jaar Aanschaffingen Om adequaat te kunnen opereren dient er geïnvesteerd te worden in o.a. inventaris, automatisering en vervoersmiddelen. De totale begrote kosten zullen SRD bedragen voor het jaar Beleidsmaatregel 133: Common Country Program Action Plan Het Country Program Action plan, is een samenwerking programma tussen enerzijds de Regering van Suriname en anderzijds alle in Suriname opererende United Nations Organisaties inclusief de PAHO. Het CCPAP heeft een looptijd van 4 jaar, namelijk van en zullen er ten aanzien van de verschillende programma s, jaarplannen (de zogenaamde Annual Work Plans AWP) worden opgesteld met als doel een overzichtelijke activiteiten schema, gebaseerd naar haalbaarheid op te stellen. Deze actie plannen hebben raakvlakken met bijna alle Ministeries in Suriname en bestaat uit een elftal programma s die door de Ministeries zelf gecoördineerd zullen worden. Het Ministerie van Volksgezondheid is in dit programma verantwoordelijk voor twee programma s namelijk; programma 8 en programma 11. Momenteel zijn de programma s reeds opgesteld en in uitvoering door de aangewezen implementers. Deze uitvoerders zijn de verschillende ministeries van Suriname de NGO s. Indien de 17

18 gevraagde deskundigheid niet in Suriname aanwezig is, kan er een beroep gedaan worden aan Consultants / NGO s in het buitenland om op bepaalde gebieden activiteiten uit te voeren. Al deze stappen kunnen genomen worden in een nauwe samenwerking tussen de Surinaamse overheid en de in Suriname participerende UN organisaties. De UN organisaties hebben het initiatief genomen om het systeem van one UN approach te hanteren waarbij alle UN organisaties in een land, één actieplan hanteren. Het beoogde doel van dit alles is dat er een overzicht is van activiteiten die door de UN organisaties worden uitgevoerd. Een overlapping (dubbele uitvoering) van activiteiten kan door dit systeem voorkomen worden, zodat een optimale benutting van de gelden kan worden nastreeft. De UN organisaties die in de CCPAP participeren zijn: 1. UNICEF 2. FAO 3. UNFPA 4. UNIFEM 5. PAHO / WHO Een overzicht van de beschikbaar gestelde gelden voor CCPAP van programma 8 en programma 11samen zal per donor organisatie gepresenteerd worden. Het totaal beschikbaar bedrag van de twee programma s zal opgeteld worden en dan weer gecategoriseerd worden naar donororganisatie. Het totaal bedrag van programma 8 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- FAO: US$ ,- Joint PAHO en UNICEF: US$ ,- (US$ 8.220,- / US$ 8.220,-) Totaal programma 8: US$ ,- Het total bedrag van programma 11 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- UNIFEM: US$ ,- Totaal programma 11: US$ ,- Totaal programma 8 en 11 is US$ ,- (in Srd. afgerond ,- ) Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD) Van de Agence Française de Development (AFD) is een lening van ,- en een schenking van ,- verkregen. De lening van ,- zal bestemd worden voor: bouw van rurale ziekenhuizen in Albina en Atjoni, bouw van gezondheidscentra in het kustgebied, bouw van een aantal poliklinieken in het binnenland en het kustgebied, aankoop van noodzakelijke apparatuur voor de ziekenhuizen en renovatie van enkele ziekenhuizen (PCS, SZN, Diaconessen, AZP, s Lands). Financiering van de operationele kosten van de Project Implementation Unit ten behoeve van het project. Voor 2010 zal het resterend deel van de lening worden besteed. 18

19 Het bedrag SRD ,- is als volgt opgebouwd: De AFD lening : SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Albina (Ovh): SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Atjoni (Ovh) : SRD ,- Totaal: SRD ,- Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD grant) Schenking van ,- Dit bedrag zal aangewend worden voor de verbetering van de samenwerking van gezondheidsinstellingen in het grensgebied (Marowijne gebied). Het gaat in deze om verbetering van de patiëntenzorg (protocollen en klinische overleg) en preventie (malaria, HIV etc.). Er zullen een technical asistant en een bio medical engineer aangetrokken worden om het project te leiden en helpen uitvoeren. Voor het jaar 2010 zal het resterend deel van de schenking worden besteed. 19

20 MOP- Beleidsgebied Beleidsprogramma Beleidsmaatregel Verwachte beleidsresultaten per eind 2009 Verwachte beleidsresultaten per eind Reguliere country budget country Funds (P.A.H.O.) Deze beleidsmaatregel is medio 2009 opgenomen in het Common Country Programme Action Plan (CCPAP) van de UN organisaties, zie beleidsmaatregel 133 Zie beleidsmaatregel Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109. Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Projecten ter versterking van de preventieve en primaire gezondheidszorg in gang. Programma ter versterking van de monitoring en evaluatie van HIV/AIDS in gang Project vermindering stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten in gang Geneesmiddelen programma in uitvoering Projecten in de preventieve en primaire gezondheidszorg afgerond Geneesmiddelen voorziening (aankoop, distributie) en kwaliteitsmonitoring verbeterd Monitoring van HIV/AIDS verbeterd Stigma en discriminatie tegen HIV/AIDS patiënten verminderd 110. Subsidie a/d Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) 111. Subsidie a/d Stg. Medische Zending Suriname (P.H.C.) 112. Subsidie a/d Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 113. Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch centrum Suriname (P.C.S.) 114. Subsidie a/d Stg. Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) 117. Afbouwregeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorzieningen Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia ( inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname), noodzakelijke prothesen lokaal aangeschaft 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/ AIDS, Tuberculose en Malaria (Global Fund) Aantal HIV/AIDS patiënten onder therapie uitgebreid. Patiëntendatabase ontwikkeld Preventie activiteiten tbv risicogroepen uitgebreid, voorlichtingsmateriaal vermeerderd; NGO s versterkt Malaria preventie programma s in de goudconcessies opgestart Zorgprotocollen voor HIV/AIDS verbeterd. Monitoring en evaluatie systeem tbv HIV/AIDS en malaria opgezet Preventie programma s tav HIV/AIDS tbv risicogroepen uitgevoerd. Vermindering malariatransmissie in de goudvelden 119. Institutionele versterking B.O.G. Renovaties grotendeels afgerond Bouw nieuw Centraal Lab afgerond (N.H.A.S.) 120. Subsidie Nierstichting Deze beleidsmaatregel is afgevoerd, aangezien de dialyse activiteiten in 2009 zijn overgedragen aan het AZP 121. Subsidie Stichting Bureau Dak- en Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Thuislozen 123. Het versterken van de eerstelijnszorg en preventie Bouw nieuw gezondheidscentrum Geyersvlijt gestart. Standaarden voor de huisartsenpraktijk geformuleerd Gezondheidscentrum Geyervlijt operationeel Verbeteren van efficiency en Renovaties cq uitbreidingen van ziekenhuizen Renovaties cq uitbreiding van ziekenhuizen 20

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E. DESIRE DELANO BOUTERSE, OVER HET TE VOEREN REGERINGSBELEID IN 2012 EN HET INDIENEN VAN DE ONTWERP BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2012, IN DE NATIONALE

Nadere informatie

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 Republiek Suriname Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 NOTA INZAKE HET NATIONAAL BELEID VAN SURINAME MET BETREKKING TOT ALLE FACETTEN VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK Nationale Anti-Drugs Raad Paramaribo Mei

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 3 2014 In een OOG-opslag Eye Care Foundation ondersteunde in vier Aziatische landen en één Afrikaans land projecten ten behoeve van het bestrijden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie