DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME"

Transcriptie

1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet. Artikel 1 De 14-E Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID wordt vastgesteld alsvolgt: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen 750 Totaal Apparaatskosten

2 TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 108 Support for Implementation of Health Sector Refrom (IDB) Support for Implementation of Health Sector Refrom (ovh) Subsidie aan de Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundige en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen 111 Subsidie aan de Stg. Medische Zending Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname 114 Subsidie aan de Stg. Regionale Gezondheidsdienst Afbouw regeling Medische uitzending lokale opbouw Voorzieningen Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria Institutionele versterking B.O.G Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg en preventie Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg Financiële toegankelijkheid van de zorg Beheersing kosten gezondheidszorg Versterking van 'support'- systemen Ontwikkeling van Human Resource Verbeteren en borgen van kwaliteit Versterking Ministerie van Volksgezondheid Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Common Country Programme Action Plan Support to the health (AFD) Support to the health (AFD-grant) Totaal Beleidsprogramma's

3 TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD.1.000,- Code Ontvangsten Bedrag Niet-Belastingmiddelen Diverse ontvangsten Opbrengst van het B.O.G Opbrengst bureau voor verpakte geneesmiddelen 37 Totaal Niet-Belastingmiddelen Donormiddelen AFD NHAS Global Fund Overige (CCPAP) Totaal Donormiddelen Leningen IDB AFD IsDB 0 Totaal Leningen Totaal Middelenbegroting Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari De Ministers van Financiën en Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2009 R.R.VENETIAAN 3

4 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID MEMORIE VAN TOELICHTING In het Meerjaren Ontwikkelings Plan ( MOP ) zijn de volgende subdoelen opgenomen die gerealiseerd moeten worden in de periode : 1. Basisgezondheidszorg voor een ieder; 2. Institutionele versterking; 3. Capaciteits versterking; 4. Juridisch kader en wettelijke grondslag versterken; 5. Verbetering toegankelijkheid en dienstverlening in de gezondheidszorg (eerste en tweedelijns) met speciale aandacht voor doelgroepen. Een basisgezondheidszorg voor elke burger zal gerealiseerd worden door de inwerkingstelling van een Algemene Ziektekostenverzekering. Het concept wetsontwerp is gereed en thans wordt gewerkt aan de finalisering van het implementatietraject en de beheersstructuren. Bij de versterking van de gezondheidsinstituten zullen de volgende zaken aandacht krijgen: 1-verbetering van de integratie van de verschillende gezondheidsinformatiesystemen: in 2009 is een studie uitgevoerd naar de verbetering van de ziekenhuisautomatiserings-systemen. Ook is het automatiseringssysteem van het SZF verbeterd, evenals die van het BOG. In 2010 zal dit traject worden voortgezet waarbij de informatie- en automatiseringssystemen van de RGD en de Medische Zending beter op elkaar zullen wordt afgestemd. 2-betere communicatie met en voorlichting aan de bevolking: deze zal landelijk en via alle media verbeterd worden in samenwerking met andere organisaties werkzaam op het gebied van consumentenvoorlichting. Hiertoe wordt de afdeling voorlichting van het Ministerie verder versterkt met personeel en noodzakelijke apparatuur. 3- verbetering van het toezicht op en naleving van normen en standaarden voor gezondheidsinstellingen en gezondheidswerkers: hiertoe zal het inspectieapparaat (de verpleegkundige, farmaceutische, laboratorium en geneeskundige inspectie) verder versterkt worden zodat de vaststelling van criteria voor registratie en vergunningen en het toezicht uitgevoerd kunnen worden. 4-opleiding gezondheidswerkers: met name het tekort aan medische specialisten en public health werkers zal speciale aandacht krijgen. Ten aanzien van de versterking van het juridisch kader en de wettelijke grondslag kan opgemerkt worden dat in 2010 de volgende wetsontwerpen aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring zullen worden voorgelegd: 4

5 1. Conceptwet waarin het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt omgevormd tot een meer zelfstandige organisatie 2. Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) 3. Conceptwet Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) De verbetering en uitbreiding van de fysieke infrastructuur van de eerste- tweede en derde lijnszorg zal in 2010 verder ter hand worden genomen. In de kuststreek en het binnenland zullen op verschillende locaties nieuwe poliklinieken worden gebouwd, evenals enkele geïntegreerde gezondheidscentra waar 24 uurs zorg geboden zal worden. Langs bepaalde geasfalteerde wegen zoals de weg Meerzorg-Albina en de weg naar Afobaka en Atjoni zullen medische posten met een ambulance dienst worden opgezet. Het nieuwe laboratorium van het BOG zal in 2010 opgeleverd worden, evenals het nieuwe hoofdkantoor van de RGD. De Stichting Jeugdtandverzorging zal met behulp van het opzetten van mobiele units de dienstverlening landelijk uitbreiden. Alle ziekenhuisinstellingen zullen gerenoveerd cq uitgebreid worden en voorzien worden van noodzakelijke apparatuur. Het Radiotherapeutisch Centrum zal eind 2010 operationeel zijn. De bouw van de rurale hospitalen te Albina en Atjoni is in 2009 aanvangen. Deze infrastructurele werken en andere investeringen zullen met middelen uit de overheidbegroting, de restmiddelen uit het Sectorfonds en IDB en uit middelen van de lening van AFD(Agence francaise de developement) gerealiseerd worden. De interale rampencommissie en het crisiscentrum voor de Volksgezondheid zijn in 2009 geoperationaliseerd. Mede met het oog op de naleving van de International Health Regulations (IHR) en in het bijzonder met het oog op het voorbereid zijn op een eventuele verspreiding van pandemische influenza zal verder gewerkt worden aan de versterking van de surveillance (inclusief het laboratorium), verbetering van de protocollen voor de respons en verbetering van de communicatie naar de bevolking. Suriname heeft de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) geratificeerd in Thans wordt door de Tabaksraad gewerkt aan wetgeving en maatregelen die voor 2011 in werking moeten zijn, teneinde Suriname Smoke Free te verklaren. De wetgeving betreft het verbod op het roken in alle openbare gelegenheden, het verplicht labellen van tabaksproducten, het verbod op adverteren en het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen en het verhogen van de importbelasting op tabaksproducten. De maatregelen betreffen onder andere het bieden van mogelijkheden van programma s voor rokers om van hun tabaksverslaving af te komen. Caribbean Wellness Day is in september 2008 in Suriname geintroduceerd. Het effect van dit initiatief waarbij lichaamsbeweging en gezonde voeding worden aangemoedigd, is in het gehele land zichtbaar: overal zijn er initiatieven voor het organiseren van lichaamsbewegingsactiviteiten en deze worden ondersteund door de interale Caribbean Wellness Day (CWD) commissie. De 5

6 activiteiten zullen ook in 2010 gecontinueerd worden waarbij de nadruk gelegd zal worden op het creëren van meer openbare gelegenheden waar veilig aan lichaamsbeweging kan worden gedaan. De twee in het MOP geïdentificeerde prioritaire ziekten namelijk HIV/AIDS en Malaria zullen in 2010 wederom bijzondere aandacht krijgen. Dankzij de goede aanpak met geïmpregneerde klamboe s, de sneltesten, het medicament Coartem en de samenwerking met de relevante instituten is het Suriname gelukt om malaria met meer dan 90% terug te dringen, en hiermede is het Millennium Development Goal tav malaria al gehaald. In de periode zal met financiële ondersteuning van Global Fund het malariaprobleem dat nog bestaat met name de goudconcessies in het binnenland aangepakt worden. Onder leiding van de ingestelde interale HIV Raad en de technische werkgroepen zal het beleid ten aanzien van HIV/AIDS zich meer gaan richten op een betere integratie binnen de gezondheidszorginstellingen (eerstelijns en tweede lijnszorg), waardoor stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten minder zullen voorkomen. Voorlichting, vooral aan geïdentificeerde risicogroepen zal verder geïntensiveerd worden. Het testen en eventueel behandelen van zwangeren zal extra aandacht krijgen teneinde de overdacht van HIV van moeder op kind te voorkomen. De activiteiten die ontplooid zullen worden om bovengestelde doelen te bereiken en de kosten die daaraan verbonden zijn, worden nader belicht in de toelichting op de materiële kosten van Titel I de apparaatskosten van deze begroting. Ondersteuning zal hierbij gegeven worden door de PAHO, UN organisaties, Global Fund, de Nederlandse Verdragsmiddelen, de IDB en AFD. De bijdrage die de autonome gezondheidsinstellingen leveren in het bereiken van de doelen zijn opgenomen in Titel IV de Parastatalen. Uitvoering van de taken van het directoraat vereist een veelheid aan instituten die zich min of meer specialiseren in hetzij geografische benadering dan wel in de vorm van te verlenen diensten. Het directoraat Volksgezondheid heeft de beschikking over tien overheidsinstellingen, drie dienstonderdelen en een aantal particuliere instellingen die gezondheidszorg bieden. Onder de overheidsinstellingen hebben we in de intramurale sfeer: Drie algemene ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis, Stichting s Lands Hospitaal en Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie); Een psychiatrisch ziekenhuis (Psychiatrisch Centrum Suriname); In de extramurale sfeer hebben we: Een opleidingsinstituut voor verpleegkundigen ( Stichting Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen ); Een instelling voor jeugdtandverzorging en opleiding van jeugdtandverzorgers ( Stichting Jeugdtandverzorging ); Een instelling gericht op basisgezondheidszorg in de kuststreek ( Stichting Regionale Gezondheidsdienst ); Een instelling belast met de zorg voor ziektekostenverzekering ( Stichting Staatsziekenfonds ); Een instelling belast met import, productie en distributie van medicamenten ( Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname ). 6

7 De doel- en taakstelling van deze instellingen zijn in extenso opgenomen in titel IV van deze begroting. Onder de particuliere instellingen zijn er onder meer: Twee algemene ziekenhuizen (Stichting Diaconessenhuis en Stichting Sint Vincentius ziekenhuis); Een instelling belast met de basisgezondheidszorg in het binnenland ( Stichting Medische Zending); Diverse instellingen voor laboratorium- en radiodiagnostiek. De dienstonderdelen van het Directoraat Volksgezondheid bestaan uit: - Een dienst voor de Openbare Gezondheidszorg; - Een dienst voor Dermatologische voorzieningen; - Een dienst voor Centrale Administratie, Planning en Inspectie. 7

8 TITEL I: Apparaatskosten bedragen x SRD 1.000,- Kostensoort Personeelskosten Materiele kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten Toelichting Personeelskosten Naar de ambtenaren c.q. landsdienaren toe, is het personeelsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid met name gericht op het in voldoende mate verkrijgen van arbeidssatisfactie ten gunste van zowel het individu als de collectiviteit met het uiteindelijke oogmerk de per tijdseenheid geproduceerde hoeveelheid product c.q. dienst te maximaliseren. De voorspoedige uitvoering van het project Versterking Ministerie van Volksgezondheid, heeft voor gezorgd, dat de infrastructurele en logistieke voorzieningen van en op het Ministerie drastische veranderingen hebben ondergaan. Dit brengt met zich mee dat niet alleen het verkrijgen van arbeidssatisfactie maar ook het verhogen van de arbeidsproductiviteit op het Ministerie positief beïnvloed wordt. Met de implementatie van het Functie Informatiesysteem van de Overheid, wordt van overheidswege richting gegeven aan de verdere professionalisering van Human Resource Management bij de Overheid. Aan hiertoe ondersteunende regelgeving alsmede het circulaire beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zal consequent uitvoering worden gegeven. Teneinde binnen de ontwikkeling van het human resource beleid, is het streven er op gericht dit aandachtsgebied (personeelsmanagement) af te stemmen op de cruciale rol die het dient te spelen bij het herkennen en doen verwerven van competenties, die de medewerkers mogelijk zal maken binnen de moderne structuren te werken en aan de nieuwe eisen te voldoen. De effecten van het voorgaande, gevoegd bij een objectief correcte hantering van de personeelsstop, een aan de tijdgeest aangepaste carrièreplanning, de introductie van realistische taakomschrijving, de heractivering van inactieve landsdienaren, het vaker en terstond adiëren van de Geneeskundige Commissie bij constatering van (geveinsd) ziekteverzuim, zullen bij een consistent beleid ter zake meetbaar en voelbaar zijn in een meer intensieve bijdrage aan de nationale ontwikkeling. Eveneens zullen aanzetten gegeven worden tot afstoting van bepaalde takken van dienst, indien zulks op grond van een kosten-baten analyse wenselijk wordt geacht. Door het tekort aan gekwalificeerde landsdienaren, werkzaam op de afdeling Milieu Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg worden gekwalificeerde landsdienaren op deze afdeling vaker ingezet om overwerk te verrichten. Tevens ligt het in de bedoeling de controlewerkzaamheden op de zondagmarkten te intensiveren. De hoogte van het bedrag op de grootboekrekening overwerk kan uit het voorgaande verklaard worden. 8

9 Vermeldenswaard is dat in de personeelskosten ook verwerkt zijn de bezoldigingen van medisch en ander personeel dat ten Departement tewerkgesteld is. Het personeel dat tewerkgesteld is op het directoraat Volksgezondheid bestaat per juni 2009 uit 480 personen. De gemiddelde loonsom bedraagt SRD ,50 Het gemiddelde ziekteverzuim is 20 dagen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De in-, door- en uitstroom verhouden zich als 36:1:40. Personeelskosten : Salarissen SRD ,00 Vacatie- en onderstanden SRD ,00 Toelagen SRD ,00 Vergoedingen SRD ,00 Opleidingen SRD ,00 Externen SRD ,00 Totaal SRD ,00 afgerond Materiële kosten Onder deze kostensoort zijn o.a. opgenomen de kosten voor advertenties en bekendmakingen, bewaking, binnenlandse reis- en verblijfkosten, buitenlandse reis- en verblijfkosten, overige reis- en verblijfskosten, contributiegelden voor internationale organisaties, drukwerk, nutsvoorzieningen, aanschaf gereedschappen en apparatuur, aanschaf kantoorbenodigdheden, aanschaf van medicamenten, medische benodigdheden en medische kosten, onderhoud en exploitatie dienst voertuigen, onderhoud gebouwen en terreinen onderhoud kantoormiddelen, onderhoud meubilair en inventaris, schoonmaak, aanschaf vaccins, huishuur, voeding enz. De totale kosten zijn geraamd op SRD ,00 Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort materiële kosten. Aangetekend mag worden dat de middelen aangewend zullen worden ter uitvoering van taken die aan het Directoraat Volksgezondheid zijn opgedragen ingevolge het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B no. 58) en het MOP. Een indeling van de nagestreefde doelen en de daarbij behorende maatregelen wordt hieronder gepresenteerd. bedragen x SRD 1.000,- Doel Maatregelen Kosten MOP relatie 1. Resistentie opbouwen 1.1 uitvoeren van het Sector Verbetering bij kinderen/ verhogen van de vaccinatiegraad vaccinatieprogramma bij kinderen; 1.2 uitvoeren van 1.016,36 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner. naar 90% vaccinatieprogramma s landelijk bij wijze van her- en navaccinatie 473,49 2. Resistentie opbouwen 2.1 vaccinatie van ouderen tegen o.a. Sector Verbetering 9

10 bij ouderen/ verhoging vaccinatiegraad 3. Onderzoek naar de incidentie van HIV/AIDS 4.Behandeling en onderzoek naar geslachtsziekten 5. Preventie en voorlichting m.b.t. SOA s 6. controle op en waarborgen van de milieuhygiëne gele koorts 115, uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 1.001, uitvoeren van laboratorium onderzoekingen 51, houden van medisch spreekuur specifiek voor geslachtsziekten; 4.2 behandeling en medicatie van opgelopen geslachtsziekten 4.3.uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers. 5.1 voorlichting via buitendiensten en counseling; 5.2 verstrekken van condooms 6.1 uitvoeren van controles op eet- en drankhuizen; 6.2 uitvoeren van sanitaire inspecties; 6.3 toezicht houden op voedingsmiddelen en waren 6.4 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 7. Diagnose vaststelling 7.1 uitvoeren laboratorium verrichtingen t.b.v. gerechtelijke onderzoeken; 7.2 uitvoeren van verrichtingen voor medische doeleinden; 7.3 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 8. Beheersing van Malaria 9. Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 10. Beheersing, controle en begeleiding van de taken van het Directoraat Volksgezondheid 8.1 voorlichting m.b.t. voorkomen van malaria; 8.2 verstrekken van malariakuur aan daarvoor in aanmerking komenden; 8.3 na controle op bezoekers van malariagebieden; 8.4 uitvoeren van bespuitingsacties in de malariagrens gebieden. 8.5 uitvoering van verrichtingen t.b.v. de burgers 9,50 13,93 220,80 2,80 3,73 40,73 20,35 20,35 101,87 86,52 56,02 129,76 4,54 20,62 4,13 15,48 114, operationeel houden van het Medisch Opvoedkundig Bureau; 134, planning en voorbereiding van de uitvoerende taken; 10.2 voorbereiden van gezondheid- en milieuwetgeving; 10.3 uitvoeren van inspecties op zowel medisch, verpleegkundig en farmaceutisch vlak; 10.4 directievoering; 10.5 uitvoeren van medische keuringen; 10.6 afnemen van examens en certificeren van diploma s; 10.7 bijdragen aan de implementatie van het anti drugs programma; 10.8 voorbereiden van projecten uit de ontwikkelingsdienst; 10.9 houden van bestuurlijk toezicht op de parastatalen; kwaliteitsverbetering van bestaand personeel en man ,25 219,68 429,99 208,28 43,94 109,86 206,92 89,86 89,86 89,86 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Modern planmatig management gebaseerd op kwaliteit- en actualiteitsbewaking; Dataverzameling en manpowerplanning; Definiëring van een zorgpakket met accentuering van de preventieve taken; Functionering van het inspectieapparaat. 10

11 powerplanning contributie 2.443,00 Totaal Contributies Deze kostensoort heeft betrekking op de jaarlijks verschuldigde contributies voor het lidmaatschap van de internationale organisaties. De te betalen contributie in 2010 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Pan American Health Organization (PAHO) 178 World Health Organization (WHO) 13 Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) 316 Caribbean Association of Medical Councils (CAMC) 3 Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other Health Proffesions (CAAM-HP) 60 Caribbean Health Research Council (CHRC) 58 Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) 10 Totaal 638 De nog te betalen contributies aan internationale organisaties over de dienstjaren 2004 tot en met 2009 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) Totaal Aanschaffingen: Inventaris Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van kantoorbenodigdheden (inrichting), communicatiemiddelen en overige inventaris. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,00. 11

12 Automatisering Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van computers, printers, het opzetten en installeren van netwerken en overige automatisering. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Gereedschappen Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van laboratoriumbenodigdheden ten behoeve van de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Medisch Opvoedkundig Bureau, Milieu Hygiëne, Centraal Laboratorium, Anti Malaria Campagne en Dermatologische Dienst. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van technisch gereedschappen is een bedrag van SRD 6.500,- opgebracht bij de afdelingen Medisch Opvoedkundig Bureau en Anti Malaria Campagne. Voor de aanschaf van overige gereedschappen is een bedrag van SRD 5.500,- opgebracht bij de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en Milieu Hygiëne. Vervoermiddelen Ten behoeve van de afdelingen Algemene en Huishoudelijke Dienst, Bureau voor Openbare Gezondheidsdienst en Milieu Hygiëne zijn drie pick-ups opgenomen. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van een bromfiets voor de afdeling Documentaire Informatieverzorging is een bedrag van SRD 3.500,- opgebracht. Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort aanschaffingen. TITEL II: Beleidsprogramma s bedragen x SRD 1.000,- Verbonden Raming MOP-Beleidsgebied / Doel : Hervorming gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma :Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg 110. Subsidie aan de Stg.Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van 2.500, , Aanverwante Beroepen (COVAB) MOP-Beleidsprogramma : Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg 100. Aanschaf verschillende apparatuur afd.chemie 70,27 0, Radio therapeutic centre of the Oncology (IsDB/Ovh.) 0, , Reguliere country budget Country Funds (PAHO) 664,70 798, Adolescent and life skills program (UNICEF) 159,31 0, Reproductieve Health in Suriname (UNFPA) 684,54 0, Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 3.402,79 582, Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh.) , Support the National Strategic Plan for HIV/AIDS (IDB / Ovh.) 499,72 0, Subsidie aan de Stg. Medische Zending (P.H.C.) , , Startfonds projecten 12

13 gezondheidszorg (NHAS) 1.128,25 0, Sectorplan Gezondheidszorg (NHAS) 0, Versterken van eerstelijns gezondheidszorg en preventie 187, , Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg 2.616, , Financiële toegankelijkheid v/d zorg 163,20 440, Beheersing kosten gezondheidszorg 554, , Versterking van support systemen 482,45 660, Ontwikkeling Human Resources 1.568, , Verbeteren en borgen van kwaliteit 195,87 220, Versterking Ministerie van Volksgezondheid 1.247,02 880, Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw 6.500, , Voorzieningen 120. Subsidie Nierstichting 921,51 950, Common Country Program Action Plan 0, , Support to the health (AFD) 0, , Support to the health (AFD- grant) 0, , MOP-Beleidsprogramma : Verbetering geestelijke gezondheidszorg 113. Lig-,verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) 3.700, , Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen 1.500, , MOP-Beleidsgebied / Doel : Gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma:Verbetering preventieve gezondheidszorg 112. Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 3.700, , Subsidie aan de Stg. R.G.D , , Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) 768, , Nationaal Geneesmiddelen Beleid 1.043,00 0, Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering 1.033, , MOP-Beleidsprogramma:Institutionele versterking en uitbreiding faciliteiten voor behandeling/begeleiding SOA/HIV 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria 5.234, , (Global Fund / Ovh.) Totaal , , Toelichting: Beleidsmaatregel 102: Reguliere country budget Country Funds (PAHO) De bedragen van PAHO zijn nu opgenomen in beleidsmaatregel 133 Common Country Program Action Plan. Beleidsmaatregel 108: Support for the Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109: Support for the Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Er is door het Ministerie van Volksgezondheid gevraagd voor een extensie van het HSR Programma met 1 jaar. Dit betekent dat het programma nu eind maart 2010 zal aflopen. Bepaalde projecten van het programma kunnen verder lopen dan deze datum mits de contracten zijn ondertekend voor eind februari De activiteiten die zijn opgenomen in de begroting van 2010 zullen worden aangewend voor activiteiten waarvan de contracten zijn getekend voor eind februari 2010 maar nog moeten worden geїmplementeerd. In de extensie van 1 jaar zullen er projecten worden uitgevoerd in de Primary Health Care, Farmacie, zaken en ook consultancy s voor een eind financieel verslag van het project, het vaststellen van de waarden voor indicatoren betreffende het HSR 13

14 Programma en een evaluatie van het HSRP, zoals overeengekomen in het Loan Contract 1537 OC- SU. Beleidsmaatregel 110 t/m 114,120 en 121 De volgende parastatalen verlenen diensten aan de overheid waarvoor de volgende bedragen zijn begroot over De toelichting op de parastatalen is opgenomen in Titel IV bedragen x SRD Code Instelling Bedrag 110 Centrale Opleidingen Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) Medische Zending (P.H.C.) Jeugtandverzorging (J.T.V.) Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patienten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) Nierstichting Bureau Dak- en Thuislozen Totaal Beleidsmaatregel 117: Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen De fondsen binnen deze beleidsmaatregel zullen aangewend worden om de uitzending van patiënten naar Bogota in 2010 te continueren totdat de bouw van het Radiotherapeutisch Centrum gerealiseerd zal zijn. Deze fondsen zullen ook gebruikt worden t.b.v. de aankoop van noodzakelijke protheses. Beleidsmaatregel 118 : Global Fund ter bestrijding van HIV /AIDS, Tuberculose en Malaria Deze beleidsmaatregel,die met ondersteuning van fondsen uit Global Fund wordt uitgevoerd,beoogt landelijk,in stad, district en binnenland de testmogelijkheden op het HIV virus te verruimen evenals de toegang tot zorg en medicamenten voor HIV/AIDS patiënten. Er zullen in 2010 landelijk nog meer HIV test sites geopend worden en geïntegreerd in bestaande gezondheidszorg faciliteiten. De beschikbaarheid van medicamenten zal met afnemende donor- en toenemende overheidsmiddelen gegarandeerd worden. De psychosociale begeleiding van HIV/AIDS patiënten door met name Ngo's zal verder uitgebreid worden. Deze benadering richt zich erop om de patiënten therapie trouw te houden. Hiermee wordt getracht een optimaal resultaat met de medicamenten te bereiken. De integratie van de zorg binnen de bestaande gezondheidszorg zal voor deze patiënten in 2010 bijzondere aandacht krijgen. Deze maatregel beoogt tevens de preventie van HIV/AIDS in 2010 te verbreden met actieve participatie van de gemeenschap en met speciale aandacht voor risicogroepen en voor de bevolking in districten en het binnenland. Het bedrag ad SRD is als volgt opgebouwd: Donormiddelen HIV / AIDS: SRD Donormiddelen Malaria: SRD OverheidsbijdrageHIV / AIDS: SRD Totaal SRD

15 De aanvraag van additionele middelen vanuit de overheidsbegroting zal bijdragen aan een verbeterde aanpak en uitvoering van de HIV / AIDS problematiek met name door middel van de aankoop van medicamenten en testen. Tevens wordt zorg gedragen voor institutionele versterking van het Ministerie en overige instanties die hun diensten verlenen ter uitvoering van het HIV / AIDS Programma. De bestrijding van malaria in met name de goudconcessies zal in de periode met ondersteuning van Global Fund ter hand worden genomen. Beleidsmaatregel 119 : Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) Met de uitvoering van het project Institutionele & Organisatorische Versterking van het Bureau Openbare Gezondheidszorg werd in 2003 een aanvang gemaakt. Een belangrijke activiteit van dit project is de bouw en inrichting van een nieuw Centraal Laboratorium. Om uitvoering te geven aan deze activiteit bleek dat het in het projectbudget van ,- euro gereserveerd bedrag ad ,- ruim onvoldoende en dat voor de bouw en inrichting van een nieuw laboratorium ,88 euro, nodig is. Op het beleidsoverleg van 14 oktober 2008 werd besloten om ten behoeve van dit specifiek onderdeel nl. de bouw & inrichting van een centraal laboratorium een additioneel bedrag van ,- euro te reserveren. Het project is in januari 2009 verlengd tot 31 december Verwachtbaar is dat de 1 e oplevering van de nieuwbouw in het 1 e kwartaal 2010 zal plaatsvinden en het totaal project inclusief het nieuw centraal laboratorium per ultimo 2010 zal zijn afgerond. Beleidsmaatregel 123: Preventie en eerstelijnsgezondheidszorg Deze beleidsmaatregel beoogt het versterken van de eerstelijnszorg en preventie. In 2010 zal bijzondere aandacht besteed worden aan de voortgang van verschillende projecten met betrekking tot de renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Er zal gecontinueerd worden met de renovatie van verschillende poliklinieken van de RGD. Verder zullen een aantal cabines/ containers aangeschaft worden voor de JTV. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant uit de Sectorale middelen) geschieden. Beleidsmaatregel 124: Verbeteren van efficiency en kwaliteit van ziekenhuiszorg Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden om de tweede en derde lijnszorg te ondersteunen. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant van de Sectorale middelen) worden bekostigd. Ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis zal gecontinueerd worden met de bouw van een Radiotherapeutisch Centrum (aanvulling van Beleidsmaatregel 101), een Nierdialyse centrum met grotere capaciteit, en een nieuw beddenhuis voor topklinische zorg (hartoperaties e.d.). Verder zullen noodzakelijke renovaties van ziekenhuizen (St Vincentius Ziekenhuis, s Lands Hospitaal, Diaconessenhuis, PCS, en het Militair Hospitaal ) die in 2009 begonnen zijn, gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 125: Bevorderen van de financiële toegankelijkheid van de zorg De activiteiten ter voorbereiding van de AZV zullen ook in 2010 additioneel ondersteund worden, met name het aantrekken van consultants. 15

16 Beleidsmaatregel 126: Beheersing van de kosten van de gezondheidszorg. Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden voor het ontwikkelen en harmoniseren van automatiseringssystemen van de ziekenhuizen en het SZF teneinde het overzicht en daardoor de beheersing van de kosten binnen de gezondheidszorg te optimaliseren. Met de automatiseringssystemen van het SZF die in 2009 gestart is, zal gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 127: Versterking van supportsystemen Deze strategie zal zich in 2010 richten op verdere versterking van ondersteunende diensten als Inkoop, Communicatie, Informatiesystemen van het Ministerie. De implementatie van het Nationale Health Informatie systeem, begonnen in 2009, zal in 2010 gecompleteerd zijn evenals de opgezette afdeling voor Inkoop. Beleidsmaatregel 128: Ontwikkeling van human resources Deze strategie zal zich in 2010 richten op het waarborgen van voldoende gekwalificeerde, deskundig en gemotiveerd personeel binnen de. Daarnaast richt de strategie zich ook op het verbeteren van de werkomstandigheden. Dit zal geschieden door: 1. Continuering van de ondersteuning van de BSc en MPH opleidingen 2. Continueren van de uitzending voor buitenlandse stage van medische specialisten in opleiding en consolidatie van deze uitzendingen middels het opzetten van een Opleidingsfonds 3. Ondersteuning van de Verloskundige opleiding 4. Ondersteuning van buitenlandse stages en opleidingen voor gezondheidswerkers 5. Formuleren en uitvoeren van een Beleid voor human resources in de gezondheidszorg Beleidsmaatregel 129: Verbeteren en borgen van kwaliteit In 2010 zullen de in 2009 gestarte activiteiten ter bevordering van de patiëntgerichtheid in de zorg gecontinueerd worden. Trainingen zullen worden gegeven aan personeel van instellingen in zorgethische onderwerpen; de klachtencommissies in de ziekenhuizen zullen verder ondersteund worden. Beleidsmaatregel 130: Institutionele versterking ministerie Volksgezondheid Deze maatregel zal aangewend worden om de in 2008 nog niet geheel afgeronde renovatie van het hoofdkantoor verder te completeren, om noodzakelijke apparatuur aan te schaffen en trainingen voor het personeel te organiseren zodat zij hun werkzaamheden beter kunnen uitoefenen. 16

17 Beleidsmaatregel 132: Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Algemeen Volgens het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid vormt het Bureau AZV het coördinatiepunt bij de voorbereiding en implementatie van de AZV in Suriname. Verder is voorzien dat het Bureau na de implementatie vervangen wordt door twee organen m.n. de Zorg Autoriteit Suriname (ZAS ) en Fonds AZV. Deze zullen een belangrijke rol spelen ten aanzien van de uitvoering van de AZV. Deze organen zullen bij het AZV overeenkomsten aangaan met verzekeraars en de fondsen beheren en controle uitoefenen bij het naleven van de wet. Deze organen zijn onder meer bedoeld ter bewaking van: 1. de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor de totale samenleving; 2. gelijkwaardige toegang en behandeling in de gezondheidszorg; 3. de financiering van het AZV-pakket; 4. de wettelijke status van de AZV; 5. een adequaat management- en informatiesysteem. Met het oog op het bovenstaande is een raming gemaakt voor het jaar Deze raming is gehanteerd als basis voor de daarop volgende jaren, waarbij voor elk jaar een verhoging van 10% ten opzichte van het voorafgaande jaar in acht is genomen, rekeninghoudend met mogelijke groei- en inflatiecijfers. Personeelskosten Het huidig personeelsbestand telt 10 personen en zal in 2010 uitgebreid worden. Daarnaast zal het personeel in de gelegenheid worden gesteld om gerichte en relevante trainingen en cursussen te volgen. Voor het jaar 2010 zijn de personeelskosten geraamd op SRD ,-. Materiële kosten Deze kosten hebben betrekking op de operationele activiteiten, zoals voorlichting, kantoor- en transportkosten. De totale kosten zijn geraamd op SRD voor het jaar Aanschaffingen Om adequaat te kunnen opereren dient er geïnvesteerd te worden in o.a. inventaris, automatisering en vervoersmiddelen. De totale begrote kosten zullen SRD bedragen voor het jaar Beleidsmaatregel 133: Common Country Program Action Plan Het Country Program Action plan, is een samenwerking programma tussen enerzijds de Regering van Suriname en anderzijds alle in Suriname opererende United Nations Organisaties inclusief de PAHO. Het CCPAP heeft een looptijd van 4 jaar, namelijk van en zullen er ten aanzien van de verschillende programma s, jaarplannen (de zogenaamde Annual Work Plans AWP) worden opgesteld met als doel een overzichtelijke activiteiten schema, gebaseerd naar haalbaarheid op te stellen. Deze actie plannen hebben raakvlakken met bijna alle Ministeries in Suriname en bestaat uit een elftal programma s die door de Ministeries zelf gecoördineerd zullen worden. Het Ministerie van Volksgezondheid is in dit programma verantwoordelijk voor twee programma s namelijk; programma 8 en programma 11. Momenteel zijn de programma s reeds opgesteld en in uitvoering door de aangewezen implementers. Deze uitvoerders zijn de verschillende ministeries van Suriname de NGO s. Indien de 17

18 gevraagde deskundigheid niet in Suriname aanwezig is, kan er een beroep gedaan worden aan Consultants / NGO s in het buitenland om op bepaalde gebieden activiteiten uit te voeren. Al deze stappen kunnen genomen worden in een nauwe samenwerking tussen de Surinaamse overheid en de in Suriname participerende UN organisaties. De UN organisaties hebben het initiatief genomen om het systeem van one UN approach te hanteren waarbij alle UN organisaties in een land, één actieplan hanteren. Het beoogde doel van dit alles is dat er een overzicht is van activiteiten die door de UN organisaties worden uitgevoerd. Een overlapping (dubbele uitvoering) van activiteiten kan door dit systeem voorkomen worden, zodat een optimale benutting van de gelden kan worden nastreeft. De UN organisaties die in de CCPAP participeren zijn: 1. UNICEF 2. FAO 3. UNFPA 4. UNIFEM 5. PAHO / WHO Een overzicht van de beschikbaar gestelde gelden voor CCPAP van programma 8 en programma 11samen zal per donor organisatie gepresenteerd worden. Het totaal beschikbaar bedrag van de twee programma s zal opgeteld worden en dan weer gecategoriseerd worden naar donororganisatie. Het totaal bedrag van programma 8 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- FAO: US$ ,- Joint PAHO en UNICEF: US$ ,- (US$ 8.220,- / US$ 8.220,-) Totaal programma 8: US$ ,- Het total bedrag van programma 11 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- UNIFEM: US$ ,- Totaal programma 11: US$ ,- Totaal programma 8 en 11 is US$ ,- (in Srd. afgerond ,- ) Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD) Van de Agence Française de Development (AFD) is een lening van ,- en een schenking van ,- verkregen. De lening van ,- zal bestemd worden voor: bouw van rurale ziekenhuizen in Albina en Atjoni, bouw van gezondheidscentra in het kustgebied, bouw van een aantal poliklinieken in het binnenland en het kustgebied, aankoop van noodzakelijke apparatuur voor de ziekenhuizen en renovatie van enkele ziekenhuizen (PCS, SZN, Diaconessen, AZP, s Lands). Financiering van de operationele kosten van de Project Implementation Unit ten behoeve van het project. Voor 2010 zal het resterend deel van de lening worden besteed. 18

19 Het bedrag SRD ,- is als volgt opgebouwd: De AFD lening : SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Albina (Ovh): SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Atjoni (Ovh) : SRD ,- Totaal: SRD ,- Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD grant) Schenking van ,- Dit bedrag zal aangewend worden voor de verbetering van de samenwerking van gezondheidsinstellingen in het grensgebied (Marowijne gebied). Het gaat in deze om verbetering van de patiëntenzorg (protocollen en klinische overleg) en preventie (malaria, HIV etc.). Er zullen een technical asistant en een bio medical engineer aangetrokken worden om het project te leiden en helpen uitvoeren. Voor het jaar 2010 zal het resterend deel van de schenking worden besteed. 19

20 MOP- Beleidsgebied Beleidsprogramma Beleidsmaatregel Verwachte beleidsresultaten per eind 2009 Verwachte beleidsresultaten per eind Reguliere country budget country Funds (P.A.H.O.) Deze beleidsmaatregel is medio 2009 opgenomen in het Common Country Programme Action Plan (CCPAP) van de UN organisaties, zie beleidsmaatregel 133 Zie beleidsmaatregel Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109. Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Projecten ter versterking van de preventieve en primaire gezondheidszorg in gang. Programma ter versterking van de monitoring en evaluatie van HIV/AIDS in gang Project vermindering stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten in gang Geneesmiddelen programma in uitvoering Projecten in de preventieve en primaire gezondheidszorg afgerond Geneesmiddelen voorziening (aankoop, distributie) en kwaliteitsmonitoring verbeterd Monitoring van HIV/AIDS verbeterd Stigma en discriminatie tegen HIV/AIDS patiënten verminderd 110. Subsidie a/d Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) 111. Subsidie a/d Stg. Medische Zending Suriname (P.H.C.) 112. Subsidie a/d Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 113. Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch centrum Suriname (P.C.S.) 114. Subsidie a/d Stg. Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) 117. Afbouwregeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorzieningen Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia ( inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname), noodzakelijke prothesen lokaal aangeschaft 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/ AIDS, Tuberculose en Malaria (Global Fund) Aantal HIV/AIDS patiënten onder therapie uitgebreid. Patiëntendatabase ontwikkeld Preventie activiteiten tbv risicogroepen uitgebreid, voorlichtingsmateriaal vermeerderd; NGO s versterkt Malaria preventie programma s in de goudconcessies opgestart Zorgprotocollen voor HIV/AIDS verbeterd. Monitoring en evaluatie systeem tbv HIV/AIDS en malaria opgezet Preventie programma s tav HIV/AIDS tbv risicogroepen uitgevoerd. Vermindering malariatransmissie in de goudvelden 119. Institutionele versterking B.O.G. Renovaties grotendeels afgerond Bouw nieuw Centraal Lab afgerond (N.H.A.S.) 120. Subsidie Nierstichting Deze beleidsmaatregel is afgevoerd, aangezien de dialyse activiteiten in 2009 zijn overgedragen aan het AZP 121. Subsidie Stichting Bureau Dak- en Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Thuislozen 123. Het versterken van de eerstelijnszorg en preventie Bouw nieuw gezondheidscentrum Geyersvlijt gestart. Standaarden voor de huisartsenpraktijk geformuleerd Gezondheidscentrum Geyervlijt operationeel Verbeteren van efficiency en Renovaties cq uitbreidingen van ziekenhuizen Renovaties cq uitbreiding van ziekenhuizen 20

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2008 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 1 2011 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 2012 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

2014 1 No. 138 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 1 No. 138 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 1 No. 138 2014 STAATSBLAD No. 138 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 2877/17 Betreft zaak: Sint

Nadere informatie

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME

GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME 1972 No. 173 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 28 december 1972, houdende uitvoering van de artikelen l lid 3, 2 sub 2, 3, 4, 9 lid 2 van de Landsbedrijvenverordening" (G.B. 1971 No. 181).

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25 ste september 2006 ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van de Landsverordening Inspectie voor

Nadere informatie

2013 1 No. 76. 2013 STAATSBLAD No. 76 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 1 No. 76. 2013 STAATSBLAD No. 76 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 76 2013 STAATSBLAD No. 76 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Begrote uitgaven 2013

Begrote uitgaven 2013 bedrag % 70 Minister 41001 Bezoldiging 244,402 244,402 214,402-30,000-12.27% 41005 Vakantie Toelage 15,980 15,980 14,072-1,908-11.94% 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 20,664 20,664 18,864-1,800-8.71%

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d

O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d O n c o l o g i s c h e f o l l o w - u p : k w a l i t e i t e n d o e l m a t i g h e i d g a a n h a n d i n h a n d P I C A, 1 2 n o v e m b e r 2015 1 D i s c l o s u r e b e l a n g e n s p r e k

Nadere informatie

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet.

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARDS Organisatie & Werkwijze STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 2 Het Clubhuis beslist over het toelaten

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.13. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende,

Nadere informatie

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Partijen, 1. De vereniging Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, verder te noemen: Zorgverzekeraars Nederland, en 2. De Vereniging Verbond van Verzekeraars,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen!

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! BIJLAGE CHECKLIST MAATWERK BESTUURSOVEREENKOMST Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT: 16 SEPTEMBER 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN NOODOPVANGCENTRUM

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben direct invloed op de wijze waarop men verwacht dat de praktische dienstverlening zal worden uitgevoerd of geboden. Dat de

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao H.S. Hermanides 18 april 2009 Curaçao Cohort Studie Ontwikkelen van model voor duurzame HIV zorg in een kleine Caribische setting gebaseerd

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen

in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen Inleiding Radiotherapie neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de oncologie, zowel bij de curatieve zorg als bij de palliatieve

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Meer dan opsporen. Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie

Meer dan opsporen. Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie Meer dan opsporen Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie Wat is het probleem? 450-500 sterfgevallen door de gevolgen van een infectie met het hepatitis B- of C-virus. 40.000 personen zijn naar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie