DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME"

Transcriptie

1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet. Artikel 1 De 14-E Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2010 betreffende het MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID wordt vastgesteld alsvolgt: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiële kosten Aanschaffingen 750 Totaal Apparaatskosten

2 TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 108 Support for Implementation of Health Sector Refrom (IDB) Support for Implementation of Health Sector Refrom (ovh) Subsidie aan de Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundige en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen 111 Subsidie aan de Stg. Medische Zending Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname 114 Subsidie aan de Stg. Regionale Gezondheidsdienst Afbouw regeling Medische uitzending lokale opbouw Voorzieningen Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria Institutionele versterking B.O.G Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg en preventie Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg Financiële toegankelijkheid van de zorg Beheersing kosten gezondheidszorg Versterking van 'support'- systemen Ontwikkeling van Human Resource Verbeteren en borgen van kwaliteit Versterking Ministerie van Volksgezondheid Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Common Country Programme Action Plan Support to the health (AFD) Support to the health (AFD-grant) Totaal Beleidsprogramma's

3 TITEL III: Middelenbegroting bedragen x SRD.1.000,- Code Ontvangsten Bedrag Niet-Belastingmiddelen Diverse ontvangsten Opbrengst van het B.O.G Opbrengst bureau voor verpakte geneesmiddelen 37 Totaal Niet-Belastingmiddelen Donormiddelen AFD NHAS Global Fund Overige (CCPAP) Totaal Donormiddelen Leningen IDB AFD IsDB 0 Totaal Leningen Totaal Middelenbegroting Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari De Ministers van Financiën en Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2009 R.R.VENETIAAN 3

4 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2010 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID MEMORIE VAN TOELICHTING In het Meerjaren Ontwikkelings Plan ( MOP ) zijn de volgende subdoelen opgenomen die gerealiseerd moeten worden in de periode : 1. Basisgezondheidszorg voor een ieder; 2. Institutionele versterking; 3. Capaciteits versterking; 4. Juridisch kader en wettelijke grondslag versterken; 5. Verbetering toegankelijkheid en dienstverlening in de gezondheidszorg (eerste en tweedelijns) met speciale aandacht voor doelgroepen. Een basisgezondheidszorg voor elke burger zal gerealiseerd worden door de inwerkingstelling van een Algemene Ziektekostenverzekering. Het concept wetsontwerp is gereed en thans wordt gewerkt aan de finalisering van het implementatietraject en de beheersstructuren. Bij de versterking van de gezondheidsinstituten zullen de volgende zaken aandacht krijgen: 1-verbetering van de integratie van de verschillende gezondheidsinformatiesystemen: in 2009 is een studie uitgevoerd naar de verbetering van de ziekenhuisautomatiserings-systemen. Ook is het automatiseringssysteem van het SZF verbeterd, evenals die van het BOG. In 2010 zal dit traject worden voortgezet waarbij de informatie- en automatiseringssystemen van de RGD en de Medische Zending beter op elkaar zullen wordt afgestemd. 2-betere communicatie met en voorlichting aan de bevolking: deze zal landelijk en via alle media verbeterd worden in samenwerking met andere organisaties werkzaam op het gebied van consumentenvoorlichting. Hiertoe wordt de afdeling voorlichting van het Ministerie verder versterkt met personeel en noodzakelijke apparatuur. 3- verbetering van het toezicht op en naleving van normen en standaarden voor gezondheidsinstellingen en gezondheidswerkers: hiertoe zal het inspectieapparaat (de verpleegkundige, farmaceutische, laboratorium en geneeskundige inspectie) verder versterkt worden zodat de vaststelling van criteria voor registratie en vergunningen en het toezicht uitgevoerd kunnen worden. 4-opleiding gezondheidswerkers: met name het tekort aan medische specialisten en public health werkers zal speciale aandacht krijgen. Ten aanzien van de versterking van het juridisch kader en de wettelijke grondslag kan opgemerkt worden dat in 2010 de volgende wetsontwerpen aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring zullen worden voorgelegd: 4

5 1. Conceptwet waarin het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wordt omgevormd tot een meer zelfstandige organisatie 2. Conceptwet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) 3. Conceptwet Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) De verbetering en uitbreiding van de fysieke infrastructuur van de eerste- tweede en derde lijnszorg zal in 2010 verder ter hand worden genomen. In de kuststreek en het binnenland zullen op verschillende locaties nieuwe poliklinieken worden gebouwd, evenals enkele geïntegreerde gezondheidscentra waar 24 uurs zorg geboden zal worden. Langs bepaalde geasfalteerde wegen zoals de weg Meerzorg-Albina en de weg naar Afobaka en Atjoni zullen medische posten met een ambulance dienst worden opgezet. Het nieuwe laboratorium van het BOG zal in 2010 opgeleverd worden, evenals het nieuwe hoofdkantoor van de RGD. De Stichting Jeugdtandverzorging zal met behulp van het opzetten van mobiele units de dienstverlening landelijk uitbreiden. Alle ziekenhuisinstellingen zullen gerenoveerd cq uitgebreid worden en voorzien worden van noodzakelijke apparatuur. Het Radiotherapeutisch Centrum zal eind 2010 operationeel zijn. De bouw van de rurale hospitalen te Albina en Atjoni is in 2009 aanvangen. Deze infrastructurele werken en andere investeringen zullen met middelen uit de overheidbegroting, de restmiddelen uit het Sectorfonds en IDB en uit middelen van de lening van AFD(Agence francaise de developement) gerealiseerd worden. De interale rampencommissie en het crisiscentrum voor de Volksgezondheid zijn in 2009 geoperationaliseerd. Mede met het oog op de naleving van de International Health Regulations (IHR) en in het bijzonder met het oog op het voorbereid zijn op een eventuele verspreiding van pandemische influenza zal verder gewerkt worden aan de versterking van de surveillance (inclusief het laboratorium), verbetering van de protocollen voor de respons en verbetering van de communicatie naar de bevolking. Suriname heeft de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) geratificeerd in Thans wordt door de Tabaksraad gewerkt aan wetgeving en maatregelen die voor 2011 in werking moeten zijn, teneinde Suriname Smoke Free te verklaren. De wetgeving betreft het verbod op het roken in alle openbare gelegenheden, het verplicht labellen van tabaksproducten, het verbod op adverteren en het verbod op de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen en het verhogen van de importbelasting op tabaksproducten. De maatregelen betreffen onder andere het bieden van mogelijkheden van programma s voor rokers om van hun tabaksverslaving af te komen. Caribbean Wellness Day is in september 2008 in Suriname geintroduceerd. Het effect van dit initiatief waarbij lichaamsbeweging en gezonde voeding worden aangemoedigd, is in het gehele land zichtbaar: overal zijn er initiatieven voor het organiseren van lichaamsbewegingsactiviteiten en deze worden ondersteund door de interale Caribbean Wellness Day (CWD) commissie. De 5

6 activiteiten zullen ook in 2010 gecontinueerd worden waarbij de nadruk gelegd zal worden op het creëren van meer openbare gelegenheden waar veilig aan lichaamsbeweging kan worden gedaan. De twee in het MOP geïdentificeerde prioritaire ziekten namelijk HIV/AIDS en Malaria zullen in 2010 wederom bijzondere aandacht krijgen. Dankzij de goede aanpak met geïmpregneerde klamboe s, de sneltesten, het medicament Coartem en de samenwerking met de relevante instituten is het Suriname gelukt om malaria met meer dan 90% terug te dringen, en hiermede is het Millennium Development Goal tav malaria al gehaald. In de periode zal met financiële ondersteuning van Global Fund het malariaprobleem dat nog bestaat met name de goudconcessies in het binnenland aangepakt worden. Onder leiding van de ingestelde interale HIV Raad en de technische werkgroepen zal het beleid ten aanzien van HIV/AIDS zich meer gaan richten op een betere integratie binnen de gezondheidszorginstellingen (eerstelijns en tweede lijnszorg), waardoor stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten minder zullen voorkomen. Voorlichting, vooral aan geïdentificeerde risicogroepen zal verder geïntensiveerd worden. Het testen en eventueel behandelen van zwangeren zal extra aandacht krijgen teneinde de overdacht van HIV van moeder op kind te voorkomen. De activiteiten die ontplooid zullen worden om bovengestelde doelen te bereiken en de kosten die daaraan verbonden zijn, worden nader belicht in de toelichting op de materiële kosten van Titel I de apparaatskosten van deze begroting. Ondersteuning zal hierbij gegeven worden door de PAHO, UN organisaties, Global Fund, de Nederlandse Verdragsmiddelen, de IDB en AFD. De bijdrage die de autonome gezondheidsinstellingen leveren in het bereiken van de doelen zijn opgenomen in Titel IV de Parastatalen. Uitvoering van de taken van het directoraat vereist een veelheid aan instituten die zich min of meer specialiseren in hetzij geografische benadering dan wel in de vorm van te verlenen diensten. Het directoraat Volksgezondheid heeft de beschikking over tien overheidsinstellingen, drie dienstonderdelen en een aantal particuliere instellingen die gezondheidszorg bieden. Onder de overheidsinstellingen hebben we in de intramurale sfeer: Drie algemene ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis, Stichting s Lands Hospitaal en Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie); Een psychiatrisch ziekenhuis (Psychiatrisch Centrum Suriname); In de extramurale sfeer hebben we: Een opleidingsinstituut voor verpleegkundigen ( Stichting Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen ); Een instelling voor jeugdtandverzorging en opleiding van jeugdtandverzorgers ( Stichting Jeugdtandverzorging ); Een instelling gericht op basisgezondheidszorg in de kuststreek ( Stichting Regionale Gezondheidsdienst ); Een instelling belast met de zorg voor ziektekostenverzekering ( Stichting Staatsziekenfonds ); Een instelling belast met import, productie en distributie van medicamenten ( Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname ). 6

7 De doel- en taakstelling van deze instellingen zijn in extenso opgenomen in titel IV van deze begroting. Onder de particuliere instellingen zijn er onder meer: Twee algemene ziekenhuizen (Stichting Diaconessenhuis en Stichting Sint Vincentius ziekenhuis); Een instelling belast met de basisgezondheidszorg in het binnenland ( Stichting Medische Zending); Diverse instellingen voor laboratorium- en radiodiagnostiek. De dienstonderdelen van het Directoraat Volksgezondheid bestaan uit: - Een dienst voor de Openbare Gezondheidszorg; - Een dienst voor Dermatologische voorzieningen; - Een dienst voor Centrale Administratie, Planning en Inspectie. 7

8 TITEL I: Apparaatskosten bedragen x SRD 1.000,- Kostensoort Personeelskosten Materiele kosten Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten Toelichting Personeelskosten Naar de ambtenaren c.q. landsdienaren toe, is het personeelsbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid met name gericht op het in voldoende mate verkrijgen van arbeidssatisfactie ten gunste van zowel het individu als de collectiviteit met het uiteindelijke oogmerk de per tijdseenheid geproduceerde hoeveelheid product c.q. dienst te maximaliseren. De voorspoedige uitvoering van het project Versterking Ministerie van Volksgezondheid, heeft voor gezorgd, dat de infrastructurele en logistieke voorzieningen van en op het Ministerie drastische veranderingen hebben ondergaan. Dit brengt met zich mee dat niet alleen het verkrijgen van arbeidssatisfactie maar ook het verhogen van de arbeidsproductiviteit op het Ministerie positief beïnvloed wordt. Met de implementatie van het Functie Informatiesysteem van de Overheid, wordt van overheidswege richting gegeven aan de verdere professionalisering van Human Resource Management bij de Overheid. Aan hiertoe ondersteunende regelgeving alsmede het circulaire beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zal consequent uitvoering worden gegeven. Teneinde binnen de ontwikkeling van het human resource beleid, is het streven er op gericht dit aandachtsgebied (personeelsmanagement) af te stemmen op de cruciale rol die het dient te spelen bij het herkennen en doen verwerven van competenties, die de medewerkers mogelijk zal maken binnen de moderne structuren te werken en aan de nieuwe eisen te voldoen. De effecten van het voorgaande, gevoegd bij een objectief correcte hantering van de personeelsstop, een aan de tijdgeest aangepaste carrièreplanning, de introductie van realistische taakomschrijving, de heractivering van inactieve landsdienaren, het vaker en terstond adiëren van de Geneeskundige Commissie bij constatering van (geveinsd) ziekteverzuim, zullen bij een consistent beleid ter zake meetbaar en voelbaar zijn in een meer intensieve bijdrage aan de nationale ontwikkeling. Eveneens zullen aanzetten gegeven worden tot afstoting van bepaalde takken van dienst, indien zulks op grond van een kosten-baten analyse wenselijk wordt geacht. Door het tekort aan gekwalificeerde landsdienaren, werkzaam op de afdeling Milieu Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg worden gekwalificeerde landsdienaren op deze afdeling vaker ingezet om overwerk te verrichten. Tevens ligt het in de bedoeling de controlewerkzaamheden op de zondagmarkten te intensiveren. De hoogte van het bedrag op de grootboekrekening overwerk kan uit het voorgaande verklaard worden. 8

9 Vermeldenswaard is dat in de personeelskosten ook verwerkt zijn de bezoldigingen van medisch en ander personeel dat ten Departement tewerkgesteld is. Het personeel dat tewerkgesteld is op het directoraat Volksgezondheid bestaat per juni 2009 uit 480 personen. De gemiddelde loonsom bedraagt SRD ,50 Het gemiddelde ziekteverzuim is 20 dagen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De in-, door- en uitstroom verhouden zich als 36:1:40. Personeelskosten : Salarissen SRD ,00 Vacatie- en onderstanden SRD ,00 Toelagen SRD ,00 Vergoedingen SRD ,00 Opleidingen SRD ,00 Externen SRD ,00 Totaal SRD ,00 afgerond Materiële kosten Onder deze kostensoort zijn o.a. opgenomen de kosten voor advertenties en bekendmakingen, bewaking, binnenlandse reis- en verblijfkosten, buitenlandse reis- en verblijfkosten, overige reis- en verblijfskosten, contributiegelden voor internationale organisaties, drukwerk, nutsvoorzieningen, aanschaf gereedschappen en apparatuur, aanschaf kantoorbenodigdheden, aanschaf van medicamenten, medische benodigdheden en medische kosten, onderhoud en exploitatie dienst voertuigen, onderhoud gebouwen en terreinen onderhoud kantoormiddelen, onderhoud meubilair en inventaris, schoonmaak, aanschaf vaccins, huishuur, voeding enz. De totale kosten zijn geraamd op SRD ,00 Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort materiële kosten. Aangetekend mag worden dat de middelen aangewend zullen worden ter uitvoering van taken die aan het Directoraat Volksgezondheid zijn opgedragen ingevolge het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B no. 58) en het MOP. Een indeling van de nagestreefde doelen en de daarbij behorende maatregelen wordt hieronder gepresenteerd. bedragen x SRD 1.000,- Doel Maatregelen Kosten MOP relatie 1. Resistentie opbouwen 1.1 uitvoeren van het Sector Verbetering bij kinderen/ verhogen van de vaccinatiegraad vaccinatieprogramma bij kinderen; 1.2 uitvoeren van 1.016,36 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner. naar 90% vaccinatieprogramma s landelijk bij wijze van her- en navaccinatie 473,49 2. Resistentie opbouwen 2.1 vaccinatie van ouderen tegen o.a. Sector Verbetering 9

10 bij ouderen/ verhoging vaccinatiegraad 3. Onderzoek naar de incidentie van HIV/AIDS 4.Behandeling en onderzoek naar geslachtsziekten 5. Preventie en voorlichting m.b.t. SOA s 6. controle op en waarborgen van de milieuhygiëne gele koorts 115, uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 1.001, uitvoeren van laboratorium onderzoekingen 51, houden van medisch spreekuur specifiek voor geslachtsziekten; 4.2 behandeling en medicatie van opgelopen geslachtsziekten 4.3.uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers. 5.1 voorlichting via buitendiensten en counseling; 5.2 verstrekken van condooms 6.1 uitvoeren van controles op eet- en drankhuizen; 6.2 uitvoeren van sanitaire inspecties; 6.3 toezicht houden op voedingsmiddelen en waren 6.4 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 7. Diagnose vaststelling 7.1 uitvoeren laboratorium verrichtingen t.b.v. gerechtelijke onderzoeken; 7.2 uitvoeren van verrichtingen voor medische doeleinden; 7.3 uitvoeren van verrichtingen t.b.v. de burgers 8. Beheersing van Malaria 9. Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 10. Beheersing, controle en begeleiding van de taken van het Directoraat Volksgezondheid 8.1 voorlichting m.b.t. voorkomen van malaria; 8.2 verstrekken van malariakuur aan daarvoor in aanmerking komenden; 8.3 na controle op bezoekers van malariagebieden; 8.4 uitvoeren van bespuitingsacties in de malariagrens gebieden. 8.5 uitvoering van verrichtingen t.b.v. de burgers 9,50 13,93 220,80 2,80 3,73 40,73 20,35 20,35 101,87 86,52 56,02 129,76 4,54 20,62 4,13 15,48 114, operationeel houden van het Medisch Opvoedkundig Bureau; 134, planning en voorbereiding van de uitvoerende taken; 10.2 voorbereiden van gezondheid- en milieuwetgeving; 10.3 uitvoeren van inspecties op zowel medisch, verpleegkundig en farmaceutisch vlak; 10.4 directievoering; 10.5 uitvoeren van medische keuringen; 10.6 afnemen van examens en certificeren van diploma s; 10.7 bijdragen aan de implementatie van het anti drugs programma; 10.8 voorbereiden van projecten uit de ontwikkelingsdienst; 10.9 houden van bestuurlijk toezicht op de parastatalen; kwaliteitsverbetering van bestaand personeel en man ,25 219,68 429,99 208,28 43,94 109,86 206,92 89,86 89,86 89,86 basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Verbetering basisgezondheidszorg voor iedere bewoner Sector Modern planmatig management gebaseerd op kwaliteit- en actualiteitsbewaking; Dataverzameling en manpowerplanning; Definiëring van een zorgpakket met accentuering van de preventieve taken; Functionering van het inspectieapparaat. 10

11 powerplanning contributie 2.443,00 Totaal Contributies Deze kostensoort heeft betrekking op de jaarlijks verschuldigde contributies voor het lidmaatschap van de internationale organisaties. De te betalen contributie in 2010 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Pan American Health Organization (PAHO) 178 World Health Organization (WHO) 13 Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) 316 Caribbean Association of Medical Councils (CAMC) 3 Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other Health Proffesions (CAAM-HP) 60 Caribbean Health Research Council (CHRC) 58 Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI) 10 Totaal 638 De nog te betalen contributies aan internationale organisaties over de dienstjaren 2004 tot en met 2009 ziet er als volgt uit: bedragen x SRD 1.000,- Organisatie Bedrag Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) Totaal Aanschaffingen: Inventaris Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van kantoorbenodigdheden (inrichting), communicatiemiddelen en overige inventaris. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,00. 11

12 Automatisering Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van computers, printers, het opzetten en installeren van netwerken en overige automatisering. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Gereedschappen Deze kostensoort heeft betrekking op aanschaf van laboratoriumbenodigdheden ten behoeve van de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Medisch Opvoedkundig Bureau, Milieu Hygiëne, Centraal Laboratorium, Anti Malaria Campagne en Dermatologische Dienst. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van technisch gereedschappen is een bedrag van SRD 6.500,- opgebracht bij de afdelingen Medisch Opvoedkundig Bureau en Anti Malaria Campagne. Voor de aanschaf van overige gereedschappen is een bedrag van SRD 5.500,- opgebracht bij de afdelingen Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en Milieu Hygiëne. Vervoermiddelen Ten behoeve van de afdelingen Algemene en Huishoudelijke Dienst, Bureau voor Openbare Gezondheidsdienst en Milieu Hygiëne zijn drie pick-ups opgenomen. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op SRD ,-. Voor de aanschaf van een bromfiets voor de afdeling Documentaire Informatieverzorging is een bedrag van SRD 3.500,- opgebracht. Het onder de kostensoort personeelskosten gestelde ten aanzien van het Milagrosproject is eveneens van toepassing op de kostensoort aanschaffingen. TITEL II: Beleidsprogramma s bedragen x SRD 1.000,- Verbonden Raming MOP-Beleidsgebied / Doel : Hervorming gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma :Ontwikkeling en behoud van de menselijke hulpbron in de gezondheidszorg 110. Subsidie aan de Stg.Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van 2.500, , Aanverwante Beroepen (COVAB) MOP-Beleidsprogramma : Verbetering betaalbaarheid gezondheidszorg 100. Aanschaf verschillende apparatuur afd.chemie 70,27 0, Radio therapeutic centre of the Oncology (IsDB/Ovh.) 0, , Reguliere country budget Country Funds (PAHO) 664,70 798, Adolescent and life skills program (UNICEF) 159,31 0, Reproductieve Health in Suriname (UNFPA) 684,54 0, Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 3.402,79 582, Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh.) , Support the National Strategic Plan for HIV/AIDS (IDB / Ovh.) 499,72 0, Subsidie aan de Stg. Medische Zending (P.H.C.) , , Startfonds projecten 12

13 gezondheidszorg (NHAS) 1.128,25 0, Sectorplan Gezondheidszorg (NHAS) 0, Versterken van eerstelijns gezondheidszorg en preventie 187, , Verbeteren van zowel efficiency als kwaliteit van ziekenhuiszorg 2.616, , Financiële toegankelijkheid v/d zorg 163,20 440, Beheersing kosten gezondheidszorg 554, , Versterking van support systemen 482,45 660, Ontwikkeling Human Resources 1.568, , Verbeteren en borgen van kwaliteit 195,87 220, Versterking Ministerie van Volksgezondheid 1.247,02 880, Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw 6.500, , Voorzieningen 120. Subsidie Nierstichting 921,51 950, Common Country Program Action Plan 0, , Support to the health (AFD) 0, , Support to the health (AFD- grant) 0, , MOP-Beleidsprogramma : Verbetering geestelijke gezondheidszorg 113. Lig-,verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) 3.700, , Subsidie Stichting Bureau Dak- en Thuislozen 1.500, , MOP-Beleidsgebied / Doel : Gezondheidszorg MOP-Beleidsprogramma:Verbetering preventieve gezondheidszorg 112. Subsidie aan de Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 3.700, , Subsidie aan de Stg. R.G.D , , Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) 768, , Nationaal Geneesmiddelen Beleid 1.043,00 0, Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering 1.033, , MOP-Beleidsprogramma:Institutionele versterking en uitbreiding faciliteiten voor behandeling/begeleiding SOA/HIV 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria 5.234, , (Global Fund / Ovh.) Totaal , , Toelichting: Beleidsmaatregel 102: Reguliere country budget Country Funds (PAHO) De bedragen van PAHO zijn nu opgenomen in beleidsmaatregel 133 Common Country Program Action Plan. Beleidsmaatregel 108: Support for the Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109: Support for the Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Er is door het Ministerie van Volksgezondheid gevraagd voor een extensie van het HSR Programma met 1 jaar. Dit betekent dat het programma nu eind maart 2010 zal aflopen. Bepaalde projecten van het programma kunnen verder lopen dan deze datum mits de contracten zijn ondertekend voor eind februari De activiteiten die zijn opgenomen in de begroting van 2010 zullen worden aangewend voor activiteiten waarvan de contracten zijn getekend voor eind februari 2010 maar nog moeten worden geїmplementeerd. In de extensie van 1 jaar zullen er projecten worden uitgevoerd in de Primary Health Care, Farmacie, zaken en ook consultancy s voor een eind financieel verslag van het project, het vaststellen van de waarden voor indicatoren betreffende het HSR 13

14 Programma en een evaluatie van het HSRP, zoals overeengekomen in het Loan Contract 1537 OC- SU. Beleidsmaatregel 110 t/m 114,120 en 121 De volgende parastatalen verlenen diensten aan de overheid waarvoor de volgende bedragen zijn begroot over De toelichting op de parastatalen is opgenomen in Titel IV bedragen x SRD Code Instelling Bedrag 110 Centrale Opleidingen Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) Medische Zending (P.H.C.) Jeugtandverzorging (J.T.V.) Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patienten Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.) Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) Nierstichting Bureau Dak- en Thuislozen Totaal Beleidsmaatregel 117: Afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen De fondsen binnen deze beleidsmaatregel zullen aangewend worden om de uitzending van patiënten naar Bogota in 2010 te continueren totdat de bouw van het Radiotherapeutisch Centrum gerealiseerd zal zijn. Deze fondsen zullen ook gebruikt worden t.b.v. de aankoop van noodzakelijke protheses. Beleidsmaatregel 118 : Global Fund ter bestrijding van HIV /AIDS, Tuberculose en Malaria Deze beleidsmaatregel,die met ondersteuning van fondsen uit Global Fund wordt uitgevoerd,beoogt landelijk,in stad, district en binnenland de testmogelijkheden op het HIV virus te verruimen evenals de toegang tot zorg en medicamenten voor HIV/AIDS patiënten. Er zullen in 2010 landelijk nog meer HIV test sites geopend worden en geïntegreerd in bestaande gezondheidszorg faciliteiten. De beschikbaarheid van medicamenten zal met afnemende donor- en toenemende overheidsmiddelen gegarandeerd worden. De psychosociale begeleiding van HIV/AIDS patiënten door met name Ngo's zal verder uitgebreid worden. Deze benadering richt zich erop om de patiënten therapie trouw te houden. Hiermee wordt getracht een optimaal resultaat met de medicamenten te bereiken. De integratie van de zorg binnen de bestaande gezondheidszorg zal voor deze patiënten in 2010 bijzondere aandacht krijgen. Deze maatregel beoogt tevens de preventie van HIV/AIDS in 2010 te verbreden met actieve participatie van de gemeenschap en met speciale aandacht voor risicogroepen en voor de bevolking in districten en het binnenland. Het bedrag ad SRD is als volgt opgebouwd: Donormiddelen HIV / AIDS: SRD Donormiddelen Malaria: SRD OverheidsbijdrageHIV / AIDS: SRD Totaal SRD

15 De aanvraag van additionele middelen vanuit de overheidsbegroting zal bijdragen aan een verbeterde aanpak en uitvoering van de HIV / AIDS problematiek met name door middel van de aankoop van medicamenten en testen. Tevens wordt zorg gedragen voor institutionele versterking van het Ministerie en overige instanties die hun diensten verlenen ter uitvoering van het HIV / AIDS Programma. De bestrijding van malaria in met name de goudconcessies zal in de periode met ondersteuning van Global Fund ter hand worden genomen. Beleidsmaatregel 119 : Institutionele versterking B.O.G. (NHAS) Met de uitvoering van het project Institutionele & Organisatorische Versterking van het Bureau Openbare Gezondheidszorg werd in 2003 een aanvang gemaakt. Een belangrijke activiteit van dit project is de bouw en inrichting van een nieuw Centraal Laboratorium. Om uitvoering te geven aan deze activiteit bleek dat het in het projectbudget van ,- euro gereserveerd bedrag ad ,- ruim onvoldoende en dat voor de bouw en inrichting van een nieuw laboratorium ,88 euro, nodig is. Op het beleidsoverleg van 14 oktober 2008 werd besloten om ten behoeve van dit specifiek onderdeel nl. de bouw & inrichting van een centraal laboratorium een additioneel bedrag van ,- euro te reserveren. Het project is in januari 2009 verlengd tot 31 december Verwachtbaar is dat de 1 e oplevering van de nieuwbouw in het 1 e kwartaal 2010 zal plaatsvinden en het totaal project inclusief het nieuw centraal laboratorium per ultimo 2010 zal zijn afgerond. Beleidsmaatregel 123: Preventie en eerstelijnsgezondheidszorg Deze beleidsmaatregel beoogt het versterken van de eerstelijnszorg en preventie. In 2010 zal bijzondere aandacht besteed worden aan de voortgang van verschillende projecten met betrekking tot de renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Er zal gecontinueerd worden met de renovatie van verschillende poliklinieken van de RGD. Verder zullen een aantal cabines/ containers aangeschaft worden voor de JTV. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant uit de Sectorale middelen) geschieden. Beleidsmaatregel 124: Verbeteren van efficiency en kwaliteit van ziekenhuiszorg Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden om de tweede en derde lijnszorg te ondersteunen. Deze infrastructurele werken zullen met middelen uit het Sectorfonds (met aanvulling uit het restant van de Sectorale middelen) worden bekostigd. Ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis zal gecontinueerd worden met de bouw van een Radiotherapeutisch Centrum (aanvulling van Beleidsmaatregel 101), een Nierdialyse centrum met grotere capaciteit, en een nieuw beddenhuis voor topklinische zorg (hartoperaties e.d.). Verder zullen noodzakelijke renovaties van ziekenhuizen (St Vincentius Ziekenhuis, s Lands Hospitaal, Diaconessenhuis, PCS, en het Militair Hospitaal ) die in 2009 begonnen zijn, gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 125: Bevorderen van de financiële toegankelijkheid van de zorg De activiteiten ter voorbereiding van de AZV zullen ook in 2010 additioneel ondersteund worden, met name het aantrekken van consultants. 15

16 Beleidsmaatregel 126: Beheersing van de kosten van de gezondheidszorg. Deze beleidsmaatregel zal in 2010 aangewend worden voor het ontwikkelen en harmoniseren van automatiseringssystemen van de ziekenhuizen en het SZF teneinde het overzicht en daardoor de beheersing van de kosten binnen de gezondheidszorg te optimaliseren. Met de automatiseringssystemen van het SZF die in 2009 gestart is, zal gecontinueerd worden. Beleidsmaatregel 127: Versterking van supportsystemen Deze strategie zal zich in 2010 richten op verdere versterking van ondersteunende diensten als Inkoop, Communicatie, Informatiesystemen van het Ministerie. De implementatie van het Nationale Health Informatie systeem, begonnen in 2009, zal in 2010 gecompleteerd zijn evenals de opgezette afdeling voor Inkoop. Beleidsmaatregel 128: Ontwikkeling van human resources Deze strategie zal zich in 2010 richten op het waarborgen van voldoende gekwalificeerde, deskundig en gemotiveerd personeel binnen de. Daarnaast richt de strategie zich ook op het verbeteren van de werkomstandigheden. Dit zal geschieden door: 1. Continuering van de ondersteuning van de BSc en MPH opleidingen 2. Continueren van de uitzending voor buitenlandse stage van medische specialisten in opleiding en consolidatie van deze uitzendingen middels het opzetten van een Opleidingsfonds 3. Ondersteuning van de Verloskundige opleiding 4. Ondersteuning van buitenlandse stages en opleidingen voor gezondheidswerkers 5. Formuleren en uitvoeren van een Beleid voor human resources in de gezondheidszorg Beleidsmaatregel 129: Verbeteren en borgen van kwaliteit In 2010 zullen de in 2009 gestarte activiteiten ter bevordering van de patiëntgerichtheid in de zorg gecontinueerd worden. Trainingen zullen worden gegeven aan personeel van instellingen in zorgethische onderwerpen; de klachtencommissies in de ziekenhuizen zullen verder ondersteund worden. Beleidsmaatregel 130: Institutionele versterking ministerie Volksgezondheid Deze maatregel zal aangewend worden om de in 2008 nog niet geheel afgeronde renovatie van het hoofdkantoor verder te completeren, om noodzakelijke apparatuur aan te schaffen en trainingen voor het personeel te organiseren zodat zij hun werkzaamheden beter kunnen uitoefenen. 16

17 Beleidsmaatregel 132: Bureau Algemene Ziektekosten Verzekering Algemeen Volgens het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid vormt het Bureau AZV het coördinatiepunt bij de voorbereiding en implementatie van de AZV in Suriname. Verder is voorzien dat het Bureau na de implementatie vervangen wordt door twee organen m.n. de Zorg Autoriteit Suriname (ZAS ) en Fonds AZV. Deze zullen een belangrijke rol spelen ten aanzien van de uitvoering van de AZV. Deze organen zullen bij het AZV overeenkomsten aangaan met verzekeraars en de fondsen beheren en controle uitoefenen bij het naleven van de wet. Deze organen zijn onder meer bedoeld ter bewaking van: 1. de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg voor de totale samenleving; 2. gelijkwaardige toegang en behandeling in de gezondheidszorg; 3. de financiering van het AZV-pakket; 4. de wettelijke status van de AZV; 5. een adequaat management- en informatiesysteem. Met het oog op het bovenstaande is een raming gemaakt voor het jaar Deze raming is gehanteerd als basis voor de daarop volgende jaren, waarbij voor elk jaar een verhoging van 10% ten opzichte van het voorafgaande jaar in acht is genomen, rekeninghoudend met mogelijke groei- en inflatiecijfers. Personeelskosten Het huidig personeelsbestand telt 10 personen en zal in 2010 uitgebreid worden. Daarnaast zal het personeel in de gelegenheid worden gesteld om gerichte en relevante trainingen en cursussen te volgen. Voor het jaar 2010 zijn de personeelskosten geraamd op SRD ,-. Materiële kosten Deze kosten hebben betrekking op de operationele activiteiten, zoals voorlichting, kantoor- en transportkosten. De totale kosten zijn geraamd op SRD voor het jaar Aanschaffingen Om adequaat te kunnen opereren dient er geïnvesteerd te worden in o.a. inventaris, automatisering en vervoersmiddelen. De totale begrote kosten zullen SRD bedragen voor het jaar Beleidsmaatregel 133: Common Country Program Action Plan Het Country Program Action plan, is een samenwerking programma tussen enerzijds de Regering van Suriname en anderzijds alle in Suriname opererende United Nations Organisaties inclusief de PAHO. Het CCPAP heeft een looptijd van 4 jaar, namelijk van en zullen er ten aanzien van de verschillende programma s, jaarplannen (de zogenaamde Annual Work Plans AWP) worden opgesteld met als doel een overzichtelijke activiteiten schema, gebaseerd naar haalbaarheid op te stellen. Deze actie plannen hebben raakvlakken met bijna alle Ministeries in Suriname en bestaat uit een elftal programma s die door de Ministeries zelf gecoördineerd zullen worden. Het Ministerie van Volksgezondheid is in dit programma verantwoordelijk voor twee programma s namelijk; programma 8 en programma 11. Momenteel zijn de programma s reeds opgesteld en in uitvoering door de aangewezen implementers. Deze uitvoerders zijn de verschillende ministeries van Suriname de NGO s. Indien de 17

18 gevraagde deskundigheid niet in Suriname aanwezig is, kan er een beroep gedaan worden aan Consultants / NGO s in het buitenland om op bepaalde gebieden activiteiten uit te voeren. Al deze stappen kunnen genomen worden in een nauwe samenwerking tussen de Surinaamse overheid en de in Suriname participerende UN organisaties. De UN organisaties hebben het initiatief genomen om het systeem van one UN approach te hanteren waarbij alle UN organisaties in een land, één actieplan hanteren. Het beoogde doel van dit alles is dat er een overzicht is van activiteiten die door de UN organisaties worden uitgevoerd. Een overlapping (dubbele uitvoering) van activiteiten kan door dit systeem voorkomen worden, zodat een optimale benutting van de gelden kan worden nastreeft. De UN organisaties die in de CCPAP participeren zijn: 1. UNICEF 2. FAO 3. UNFPA 4. UNIFEM 5. PAHO / WHO Een overzicht van de beschikbaar gestelde gelden voor CCPAP van programma 8 en programma 11samen zal per donor organisatie gepresenteerd worden. Het totaal beschikbaar bedrag van de twee programma s zal opgeteld worden en dan weer gecategoriseerd worden naar donororganisatie. Het totaal bedrag van programma 8 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- FAO: US$ ,- Joint PAHO en UNICEF: US$ ,- (US$ 8.220,- / US$ 8.220,-) Totaal programma 8: US$ ,- Het total bedrag van programma 11 is: UNICEF: US$ ,- UNFPA: US$ ,- PAHO: US$ ,- UNIFEM: US$ ,- Totaal programma 11: US$ ,- Totaal programma 8 en 11 is US$ ,- (in Srd. afgerond ,- ) Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD) Van de Agence Française de Development (AFD) is een lening van ,- en een schenking van ,- verkregen. De lening van ,- zal bestemd worden voor: bouw van rurale ziekenhuizen in Albina en Atjoni, bouw van gezondheidscentra in het kustgebied, bouw van een aantal poliklinieken in het binnenland en het kustgebied, aankoop van noodzakelijke apparatuur voor de ziekenhuizen en renovatie van enkele ziekenhuizen (PCS, SZN, Diaconessen, AZP, s Lands). Financiering van de operationele kosten van de Project Implementation Unit ten behoeve van het project. Voor 2010 zal het resterend deel van de lening worden besteed. 18

19 Het bedrag SRD ,- is als volgt opgebouwd: De AFD lening : SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Albina (Ovh): SRD ,- Startkapitaal Ziekenhuis Atjoni (Ovh) : SRD ,- Totaal: SRD ,- Beleidsmaatregel 135: Support to the health (AFD grant) Schenking van ,- Dit bedrag zal aangewend worden voor de verbetering van de samenwerking van gezondheidsinstellingen in het grensgebied (Marowijne gebied). Het gaat in deze om verbetering van de patiëntenzorg (protocollen en klinische overleg) en preventie (malaria, HIV etc.). Er zullen een technical asistant en een bio medical engineer aangetrokken worden om het project te leiden en helpen uitvoeren. Voor het jaar 2010 zal het resterend deel van de schenking worden besteed. 19

20 MOP- Beleidsgebied Beleidsprogramma Beleidsmaatregel Verwachte beleidsresultaten per eind 2009 Verwachte beleidsresultaten per eind Reguliere country budget country Funds (P.A.H.O.) Deze beleidsmaatregel is medio 2009 opgenomen in het Common Country Programme Action Plan (CCPAP) van de UN organisaties, zie beleidsmaatregel 133 Zie beleidsmaatregel Support for Implementation of Health Sector Reform (IDB) 109. Support for Implementation of Health Sector Reform (Ovh) Projecten ter versterking van de preventieve en primaire gezondheidszorg in gang. Programma ter versterking van de monitoring en evaluatie van HIV/AIDS in gang Project vermindering stigma en discriminatie van HIV/AIDS patiënten in gang Geneesmiddelen programma in uitvoering Projecten in de preventieve en primaire gezondheidszorg afgerond Geneesmiddelen voorziening (aankoop, distributie) en kwaliteitsmonitoring verbeterd Monitoring van HIV/AIDS verbeterd Stigma en discriminatie tegen HIV/AIDS patiënten verminderd 110. Subsidie a/d Stg. Centrale Opleiding Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) 111. Subsidie a/d Stg. Medische Zending Suriname (P.H.C.) 112. Subsidie a/d Stg. Jeugdtandverzorging (J.T.V.) 113. Lig-, verpleeg- en medische kosten chronische patiënten Psychiatrisch centrum Suriname (P.C.S.) 114. Subsidie a/d Stg. Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.) 117. Afbouwregeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorzieningen Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname Patiënten uitgezonden voor specialistische behandeling naar Bogota, Colombia ( inclusief noodzakelijke nabehandeling in Suriname), noodzakelijke prothesen lokaal aangeschaft 118. Global Fund ter bestrijding van HIV/ AIDS, Tuberculose en Malaria (Global Fund) Aantal HIV/AIDS patiënten onder therapie uitgebreid. Patiëntendatabase ontwikkeld Preventie activiteiten tbv risicogroepen uitgebreid, voorlichtingsmateriaal vermeerderd; NGO s versterkt Malaria preventie programma s in de goudconcessies opgestart Zorgprotocollen voor HIV/AIDS verbeterd. Monitoring en evaluatie systeem tbv HIV/AIDS en malaria opgezet Preventie programma s tav HIV/AIDS tbv risicogroepen uitgevoerd. Vermindering malariatransmissie in de goudvelden 119. Institutionele versterking B.O.G. Renovaties grotendeels afgerond Bouw nieuw Centraal Lab afgerond (N.H.A.S.) 120. Subsidie Nierstichting Deze beleidsmaatregel is afgevoerd, aangezien de dialyse activiteiten in 2009 zijn overgedragen aan het AZP 121. Subsidie Stichting Bureau Dak- en Zie toelichting Titel 4 Zie toelichting Titel 4 Thuislozen 123. Het versterken van de eerstelijnszorg en preventie Bouw nieuw gezondheidscentrum Geyersvlijt gestart. Standaarden voor de huisartsenpraktijk geformuleerd Gezondheidscentrum Geyervlijt operationeel Verbeteren van efficiency en Renovaties cq uitbreidingen van ziekenhuizen Renovaties cq uitbreiding van ziekenhuizen 20

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2008 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 2012 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

2014 1 No. 138 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 1 No. 138 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 1 No. 138 2014 STAATSBLAD No. 138 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 14-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen Partijen, 1. De vereniging Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, verder te noemen: Zorgverzekeraars Nederland, en 2. De Vereniging Verbond van Verzekeraars,

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor

De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor De Stichting Prinses Wilhelmina Fonds is op 16 november 1949 opgericht; Het startkapitaal voor de Stichting was de opbrengst van de inzameling voor de scheidende vorstin Koningin Wilhelmina; Prinses Wilhelmina

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao

De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao De rol van SHM en HeF bij de ontwikkeling van HIV-zorg op Curaçao H.S. Hermanides 18 april 2009 Curaçao Cohort Studie Ontwikkelen van model voor duurzame HIV zorg in een kleine Caribische setting gebaseerd

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De volgende pagina s bevatten de Europese verklaring van ziekenhuisapotheken. De verklaring is de gemeenschappelijk overeengekomen zienswijze over wat elk

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

lidmaatschap. Monitorsysteem ledenwerving optimaliseren + transparant maken

lidmaatschap. Monitorsysteem ledenwerving optimaliseren + transparant maken Bijlage: ACTIVITEITENPLAN -2016 ONDERWERPEN, DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE INTERNE BEDRIJFSVOERING VAN DE VERENIGING Onderwerpen Doelstellingen Acties Verantwoordelijk Resultaatdatum

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014 Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2014 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

TIKO Project Bamukong

TIKO Project Bamukong TIKO Project Bamukong STICHTING DRIVE AGAINST MALARIA Land: Kameroen Dorp: Bamukong Drive Against Malaria - BAMUKONG Kameroen Verspreiding muskietennetten werpt vruchten af! START PROJECT BAMUKONG: 2009

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus 2133 1000CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 Inhoud: *balans per 31 december 2014 *exploitatierekening over het jaar 2014 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie