waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer"

Transcriptie

1 waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer

2

3 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 waterschap hunze en aa s Notitie stedelijk waterbeheer

4 notitie STEDELIJK waterbeheer Inleiding 5 2 Visie 9 3 Beleid Algemene beleidsontwikkeling met betrekking tot waterbeheer Beleidskader Notitie Stedelijk Waterbeheer 16 4 Water en Ruimtelijke Ordening Waarom afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening? Watertoetsproces en beleidsafstemming Water en ruimtelijke ordening in stedelijk gebied 25 5 Stedelijk watersysteem Oppervlaktewater Wateroverlast Opgave en compensatie Waterbergingsbank Watertekort Veiligheid Waterkwaliteit Puntbronnen Drijfvuil Botulisme Watervogels Hemelwater Afkoppelen verhard oppervlak Diffuse bronnen Hemelwaterafvoer Grondwater Grondwateroverlast rolverdeling Duurzaam grondwater Riolering, zuivering en afvalwaterketen Samenwerking in de afvalwaterketen Optimalisatie van de afvalwaterketen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) Aansluiting op een zuiveringtechnisch werk Waterkwaliteitspoor Indirecte lozingen Medicijnresten en hormoonverstorende stoffen Natuur en ecologie Circulerende watersystemen Natuurvriendelijke oevers Natuurlijke zuivering Ecologische verbindingszone Waterbodem Functies Beleving 51

5 notitie STEDELIJK waterbeheer Beheer, onderhoud en eigendom stedelijk watersysteem Beheer Overdracht, eigendom en onderhoud in bestaand stedelijk gebied Huidige situatie onderhoud stedelijk water Welke watergangen nemen we over? Welke kunstwerken nemen we over? Eigendom en toegankelijkheid Achterstallig onderhoud Ontvangstplicht en baggerdepot Vaarwegen Drijfvuil Overdracht, eigendom en onderhoud in nieuw stedelijk gebied Inrichtingseisen hoofdstelsel Ligging Bereikbaarheid Oevers en taludhelling 60 Bijlagen 61 I Beleid en wet- en regelgeving 63 II Klimaatscenario s 66 III Gebiedsgerichte normen KRW waterlichamen 67 IV Beslisboom afkoppelen 68 V Toetsing rioleringsplannen door waterschap Hunze en Aa s 72 VI Uitgangspunten t.b.v. functietoekenning stedelijk water 77 VII Beheer en onderhoud vanaf het water 83

6 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011

7 1 inleiding

8 notitie STEDELIJK waterbeheer 2010

9 notitie STEDELIJK waterbeheer inleiding De afgelopen jaren heeft water een meer prominente plaats gekregen in onze leefomgeving. Landelijk is er steeds meer aandacht voor water en hoe we daar op een veilige en verantwoorde manier mee om kunnen gaan. Maar ook is er meer aandacht voor de beleving van water, onder andere in het stedelijk gebied. Hoofdstuk 2 behandelt de visie van het waterschap op het stedelijk waterbeheer. In hoofdstuk 3 worden de meest relevante beleidsstukken en wetten kort besproken en wordt aangegeven wat zij betekenen voor het stedelijk waterbeheer. Hoofdstuk 4 gaat in op de afstemming tussen water en ruimtelijke ordening. Onder stedelijk waterbeheer wordt het waterbeheer in de bebouwde kom verstaan. Het stedelijk waterbeheer is een complex werkveld waarbij veel verschillende actoren betrokken zijn. Samenwerking is daarom essentieel om te komen tot een gezond en veilig watersysteem in het bebouwde gebied. De afgelopen jaren is er nieuw beleid en wet- en regelgeving ontwikkeld dat raakt aan het stedelijk waterbeheer, onder andere op het gebied van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. De Notitie Stedelijk Waterbeheer geeft weer hoe het waterschap Hunze en Aa s haar taken en verantwoordelijkheden in het stedelijke gebied wil invullen. Het is een notitie vooral voor intern gebruik. De medewerkers van het waterschap Hunze en Aa s zullen deze notitie gebruiken bij het uitvoeren van eigen werk én bij het afstemmen met andere partijen. In het stedelijk gebied is met name de gemeente een belangrijke gesprekspartner. In deze notitie staan de normen en richtlijnen die door het waterschap worden gehanteerd in het stedelijk gebied. In de praktijk moet echter, vanwege de complexiteit van het stedelijk gebied, ook altijd ruimte zijn voor het leveren van maatwerk in overleg met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeenten. Gemaal in Wildervank In hoofdstuk 5 worden de verschillende onderdelen van het stedelijk watersysteem behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Tot slot is in de bijlagen nadere informatie te vinden over verschillende zaken die in de notitie behandeld worden. Deze notitie vervangt de notitie Stedelijk Waterbeheer van De notitie zal periodiek worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Op de internetsite van het waterschap, staat de meest recente versie.

10 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011

11 2 visie

12 10 notitie STEDELIJK waterbeheer 2010

13 notitie STEDELIJK waterbeheer visie In het beheerplan van het waterschap hebben we ons handelen en onze positie in de samenleving voor het gehele beheergebied weergegeven in de volgende visie: - Veiligheid staat voorop, overal en altijd. Wij zorgen ervoor dat we het vastgestelde veiligheidsniveau in ons gebied continu waarborgen. We spelen tijdig in op ontwikkelingen die de veiligheid kunnen aantasten. Wij zijn in alle opzichten goed voorbereid op calamiteiten en zijn in staat daar zeer snel en effectief op in te spelen. - Ons watersysteem is een zoveel mogelijk natuurlijk functionerend watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is en ook in staat is om de belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende, ecologisch gezond en schoon water zo goed mogelijk van dienst te zijn. - We streven naar een grotere maatschappelijke bewustwording ten aanzien van het belang en de potenties van water. Wij vinden het essentieel dat onze samenleving zich bewust is van de risico s, maar tevens van de kansen die de aanwezigheid van water met zich meebrengt en de rol die het waterschap daarbij speelt. - Wij streven naar een slagvaardige, flexibele en kennisgerichte organisatie die niet alleen innovatief en kostengedreven is, maar ook vanuit een pro-actieve houding te werk gaat en snel op ontwikkelingen weet in te spelen. Een organisatie die als regionale waterautoriteit wordt erkend en gewaardeerd, die maatschappelijk zichtbaar is, midden in de samenleving staat en ook in staat is om de waterbelangen te verbinden met het werk van andere maatschappelijke organisaties en daarbij de rol van initiërende co-maker niet schuwt. Ons relatiebeheer is daar dan ook op afgestemd. Voor de bebouwde omgeving hebben we dit specifieker gemaakt. De gemeente staat vaak dichter bij de burgers dan het waterschap en is vanuit die positie eerste aanspreekpunt. In het stedelijk gebied zijn we samen met de gemeente verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. Daarom zoeken we in de stedelijke omgeving samen met onder andere gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers naar de beste oplossingen. We stimuleren de gemeente en spreken deze erop aan om ook de instrumenten van ruimtelijke ordening op een juiste manier in te zetten en toe te passen. Het oplossen van de stedelijke wateropgaven is ons gezamenlijk belang. Daarom benutten we de kansen om de wateropgaven te combineren met initiatieven in (en in de directe nabijheid van) de bebouwde omgeving. Dit zijn vaak initiatieven op het gebied van stedelijke in- en uitbreiding, bedrijventerreinen, natuurontwikkeling en recreatie.

14 12 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011

15 3 Beleid

16 14 notitie STEDELIJK waterbeheer 2010

17 notitie STEDELIJK waterbeheer Beleid Op Europees, landelijk en regionaal niveau is de afgelopen jaren met betrekking tot waterbeheer veelvuldig nieuw beleid vastgesteld. Veel van dit nieuwe beleid heeft ook betrekking op het stedelijk waterbeheer. In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven welk beleid van invloed is op deze notitie. Voor uitgebreidere informatie over enkele behandelde beleidsstukken wordt verwezen naar bijlage 1. In paragraaf 3.1 worden de algemene beleidsontwikkelingen van de afgelopen jaren behandeld. In paragraaf 3.2 wordt het beleidskader voor deze notitie aangegeven. Ook op het gebied van waterkwaliteit is nieuw beleid opgesteld. De waterkwaliteitseisen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Watergangen moeten deels natuurvriendelijk worden ingericht. Schoon hemelwater moet worden geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater om te voorkomen dat het wordt afgewenteld op de RWZI s. Negatieve effecten van vervuilende bronnen, zoals riooloverstorten, moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Gemeenten worden gestimuleerd om verharde oppervlakken af te koppelen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de trits schoonhouden scheiden zuiveren. 3.1 Algemene beleidsontwikkeling met betrekking tot waterbeheer De aandacht voor water is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Mede dankzij nieuwe inzichten op het gebied van klimaatverandering zijn we tot de conclusie gekomen dat we water de ruimte moeten geven als we in ons lage land droge voeten willen houden. Ruimte voor water betekent dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. De trits vasthouden bergen afvoeren is in het leven geroepen. Hiermee wordt aangegeven dat we moeten proberen water zoveel mogelijk vast te houden in het eigen gebied. Als dat niet lukt moeten we proberen het water te bergen op een daarvoor ingerichte locatie. Pas daarna wordt overgegaan tot het afvoeren van water. In het nieuwe beleid komt ook duidelijk de noodzaak tot afstemming tussen betrokken partijen naar voren. Binnen het waterbeheer zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen verschillende partijen. Om de gestelde doelen te kunnen behalen moet er daarom nauw worden samengewerkt, vooral tussen ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. In het nieuwe beleid is tevens getracht de verdeling van verantwoordelijkheden in het stedelijk waterbeheer opnieuw vast te leggen. Er blijft echter in het beleid op sommige punten een grijs gebied bestaan. In deze notitie wordt onder meer aangegeven hoe Hunze en Aa s aankijkt tegen de verantwoordelijkheden binnen deze grijze gebieden.

18 16 notitie STEDELIJK waterbeheer Beleidskader Notitie Stedelijk Waterbeheer Waterbeheer 21e eeuw Het advies van de commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) geeft aan dat het watersysteem landelijk nog niet op orde is. Het is niet voldoende berekend op klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Ook wordt er te weinig rekening gehouden met veranderingen in ruimte- en grondgebruik. In het advies wordt gepleit voor meer ruimte voor water en voor de invoering van de watertoets. Water moet een belangrijkere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Daarbij moet worden vastgehouden aan de trits vasthouden bergen afvoeren. Water moet zoveel mogelijk bovenstrooms worden vastgehouden. Als dat niet lukt moet het water worden geborgen in waterbergingsgebieden, binnen het eigen gebied. Pas als laatste optie komt het afvoeren van water in beeld. In het advies wordt de aandacht verschoven van water keren, naar water accommoderen. Op landelijke en regionale schaal zijn er bestuursakkoorden gesloten, waarbij diverse overheden afspraken hebben gemaakt over de aanpak en realisering van het waterbeleid. Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 gepubliceerd en van kracht geworden. Het doel van de KRW is de vaststelling van een kader voor de bescherming van het landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Het gaat daarbij om het verbeteren van de kwaliteit van grond- en Stadsvijver Groningen oppervlaktewater, zodat het water chemisch en ecologisch (weer) gezond wordt en ook voor toekomstige generaties geschikt is. De KRW vraagt van het waterschap om op basis van door de provincie bepaalde doelen maatregelen te nemen om aquatische ecosystemen te herstellen en/of te behoeden voor achteruitgang. Hiertoe zijn doelstellingen en maatregelen geformuleerd die de komende jaren worden uitgevoerd. Waterwet Aangezien het waterbeheer nu en in de toekomst grote opgaven belooft, is het van belang een gestroomlijnd en gemoderniseerd wettelijk instrumentarium te hebben voor het waterbeheer. In de loop der jaren zijn er nogal wat wetten verschenen voor het waterbeheer in Nederland. De nieuwe Waterwet, die eind 2009 in werking is getreden, vervangt deze bestaande wetten, zodat alles is samengevoegd in één wet. Deze nieuwe Waterwet heeft integraal waterbeheer als speerpunt en richt zich op het watersysteem als geheel. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en daarnaast verbetert het ook de samenwerking en samenhang tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan de kabinetsdoelstelling om het aantal regels, vergunningstelsels en administratieve lasten te verminderen. Er is getracht zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels te laten vallen. Voor de activiteiten waarvoor dit niet mogelijk is introduceert de Waterwet één integrale watervergunning, waarin zes bestaande vergunningen en ontheffingen zijn samengevoegd. In de Waterwet is onder andere de Wet gemeentelijke watertaken opgenomen. De Wet gemeentelijke watertaken voorziet in een wettelijke verankering van een aantal taken voor de gemeente met betrekking tot stedelijk waterbeheer. In de Wet gemeentelijke watertaken heeft de gemeente onder andere een hemelwater- en grondwaterzorgplicht gekregen.

19 notitie STEDELIJK waterbeheer Wonen in de Blauwe Stad aan het Oldambtmeer Wet ruimtelijke ordening (Wro) De Wro vervangt de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit De oude wet is de afgelopen jaren regelmatig aangepast, wat ten koste is gegaan van de overzichtelijkheid en de kwaliteit van de wet. De Wro is in januari 2008 in werking getreden. De Wro richt zich op vermindering van het aantal regels, het adagium decentraal wat kan, centraal wat moet en op uitvoeringsgerichtheid. Het ruimtelijke ordeningsproces moet vereenvoudigd worden. Voor waterschappen is vooral van belang dat met de Wro de goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen door de provincie vervalt. Waterschappen kunnen naleving van de watertoets minder goed afdwingen door naar de provincie te stappen. Dit vereist een actieve houding van het waterschap bij de controle van ruimtelijke plannen. De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen bestemmingsplannen blijft bestaan. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wabo is medio 2010 in werking getreden. Het aangewezen bevoegd gezag voor de Wabo is gelijk aan het Wm (Wet milieubeheer) bevoegd gezag, namelijk provincie en gemeente. Met de Wabo zijn bestaande procedures binnen het omgevingsrecht geïntegreerd en gestroomlijnd. Ook dit draagt bij aan het kabinetsstandpunt van deregulering. De Wabo heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte en regelt de vergunningplicht voor activiteiten die nog vergunningplichtig zijn onder de volgende wetten en verordeningen: - VROM-wetten, zoals de Woningwet (bouwvergunning), Gebruiksbesluit (vergunning en melding), de Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht) en de Wet ruimtelijke ordening (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning); - Monumentenwet (monumentenvergunning); - Mijnbouwwet (mijnbouwmilieuvergunning); - Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen); - Diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning en de aanlegvergunning); - Natuurbeschermingswet (vergunningen tot handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten); - Flora- en faunawet (ontheffing). Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel In het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel hebben het Rijk, de provincies (IPO), de gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW) afgesproken en vastgelegd hoe zij de wateropgaven van Nederland in de 21e eeuw gaan aanpakken. Het benadrukt dat de betrokken partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Het NBW Actueel legt uit hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en welke instrumenten gebruikt kunnen worden, om de opgaven te kunnen realiseren. Op regionaal niveau zijn in 2005 de uitgangspunten van het oude NBW uitgewerkt in een Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW), Groningen en Drenthe werken aan water.

20 18 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 Bestuursakkoord Waterketen Op landelijk niveau is een Bestuursakkoord Waterketen (BW) gesloten, met onder meer als doel de doelmatigheid en transparantie binnen de waterketen te vergroten. Deze keten omvat het zuiveren en leveren van drinkwater (waterleidingbedrijven), het inzamelen en afvoeren van afvalwater via de riolering (gemeente) en het transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater (waterschap). Nationaal Waterplan Het Nationaal Waterplan is sinds december 2009 van kracht. Het plan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding van 1998 en vervangt alle voorgaande Nota s Waterhuishouding. In het Nationaal Waterplan worden de hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid beschreven. Specifieke aandacht is er voor het nieuwe waterveiligheidsbeleid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. In het Nationaal Waterplan zijn de adviezen van de Deltacommissie meegenomen. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009), ook wel bekend als AMvB Doelstellingen, en de onderliggende Ministeriële Regeling monitoring kaderrichtlijn water (MR Monitoring) is de verankering van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW, inclusief de doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn prioritaire stoffen, in het Nederlands recht geregeld. Beleving van water in de stad Groningen Het Bkmw 2009 en de MR Monitoring geven normen voor de chemische en ecologische toestand van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. Deze normen gelden alleen voor de KRW waterlichamen. Ze kunnen echter ook gebruikt worden als vertrekpunt bij afwegingen ten aanzien van overige wateren, zoals stedelijke wateren. De waterbeheerder (Rijk of waterschap) moet bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden op grond van de Waterwet rekening houden met de chemische en ecologische doelstellingen, die in de voor zijn waterlichamen geldende waterplannen zijn vastgelegd. Het Bkmw 2009 en de MR Monitoring zijn op respectievelijk 17 maart en 14 april 2010 in werking getreden. Europese Richtlijn Overstromingsrisico s (ROR) Op Europese schaal is geconstateerd dat 100% veiligheid tegen overstromingen niet te garanderen valt. Daarom is in 2007 de ROR van kracht geworden. De ROR moest uiterlijk eind 2009 door de lidstaten van de EU omgezet zijn in nationaal beleid. De ROR verplicht de lidstaten tot het inwinnen van informatie, overleg en planvorming voor nationaal en grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico s. Door internationale samenwerking op het gebied van overstromingsrisico s te versterken kan op de lange termijn het risico van overstromingen worden beheerst. Provinciale omgevingsvisie Drenthe en POP Groningen In de Provinciale Omgevingsplannen (POP) wordt beschreven hoe de provincie er in de toekomst uit komt te zien. In het POP wordt onder andere ingegaan op de onderwerpen wonen, werken, ondernemen, bereikbaarheid, milieu en veiligheid. Een onderdeel van het POP is het Regionaal Waterplan, waarin de provincie de strategische kaders vaststelt voor het door het waterschap te voeren beheer. In dit plan worden ook de planologische functies aangegeven waarop het waterbeheer dient te worden gebaseerd. In de provincie Drenthe heet het nieuwe POP de Omgevingsvisie Drenthe.

21 notitie STEDELIJK waterbeheer Terassen aan het water In het POP Groningen wordt aangegeven dat water mede sturend moet zijn in de ruimtelijke ordening. Vanwege de klimaatverandering moet ingezet worden op het realiseren van een duurzaam watersysteem, zowel qua waterkwantiteit als waterkwaliteit. Verder is er in het POP aandacht voor overstromingsgevoelige gebieden en het overstromingsbestendig bouwen. Er is geen specifiek beleid opgenomen voor het stedelijk waterbeheer. In de Omgevingsvisie Drenthe is wel specifieke aandacht voor het stedelijk waterbeheer. In stedelijk waterbeheer is de afstemming en samenwerking tussen gemeente en waterschap belangrijk. De provincie stimuleert daarom het opstellen van gemeentelijke waterplannen. Wateroverlast mag niet afgewenteld worden op andere gebieden. De waterschappen zien hierop toe door middel van de watertoets. Verder moet er aandacht zijn voor waterkwaliteit en de functie van het water. Betrokkenheid en bewustwording van de burger is belangrijk voor het stedelijk waterbeheer. Beheerplan Waterschap Hunze en Aa s Met het beheerplan maakt het waterschap duidelijk hoe we onze waterkering- en waterbeheertaken in de komende jaren op hoofdlijnen willen invullen. Het beheerplan geeft voor een periode van zes jaar de hoofdlijnen aan voor beleid, beheer en onderhoud. Het plan gaat vooral in op wat er de komende jaren op ons afkomt en hoe we daarop willen inspelen, ook vanuit organisatieperspectief.

22 20 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 Eén van de doelen in het Beheerplan is een optimale afstemming tussen water en ruimtelijke functies. Dit is ook in het stedelijk gebied van belang. Daarnaast wordt er ingezet op het verminderen van de kans op wateroverlast in stedelijk gebied, onder andere door het realiseren van waterberging in bestaand stedelijk gebied. Hierbij wordt nadrukkelijk de afstemming met gemeenten gezocht. Ook worden er overeenkomsten afgesloten met gemeenten over beheer en onderhoud in stedelijk gebied. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) en Waterplan De gemeenten stellen vgrp s en waterplannen op. In het vgrp stelt een gemeente haar rioleringsbeleid vast. Hierin worden, sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken, naast de traditionele zorg rondom afvalwater ook de hemelwater- en grondwaterzorgplicht opgenomen. Het waterschap adviseert de gemeente bij het opstellen van het vgrp. Het gemeentelijk waterplan wordt door de gemeente, in samenwerking met het waterschap en eventueel provincie en waterleidingbedrijf, opgesteld. Hierin wordt een visie geformuleerd voor het water binnen de gemeente. Deze visie wordt in veel gevallen vertaald in een uitvoeringsprogramma. Het waterplan wordt ook vaak gebruikt als leidraad in de gesprekken tussen gemeente en waterschap. Het opstellen van een waterplan is niet verplicht, maar wel wenselijk. Gezamenlijke visie UvW en VNG Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Door VNG en UVW is een gezamenlijke visie ontwikkeld voor de afvalwaterketen, in het kader van een doelmatiger en rationeler waterbeheer in Nederland. Dit heeft geresulteerd in concrete afspraken en een stappenplan waarmee gewenste veranderingen en kostenbesparingen gerealiseerd moeten worden. De zorgplichten van de gemeente voor regenwater, grondwater en afvalwater en de zorgplicht van het waterschap voor de zuivering van afvalwater vormen samen de uitvoering van de afvalwaterketen. De invulling van deze gezamenlijke visie is onder meer afhankelijk van de politieke besluitvorming en de regionale uitwerking.

23 4 Water en Ruimtelijke Ordening

24 22 notitie STEDELIJK waterbeheer 2010

25 notitie STEDELIJK waterbeheer Water en Ruimtelijke Ordening 4.1 Waarom afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening? De wateropgaven die voortvloeien uit klimaatverandering en nieuw beleid, zoals de KRW en WB21, leggen een steeds groter beslag op de ruimte. Het algemene beeld is dat water meer aandacht en ruimte moet krijgen, zowel qua waterkwantiteit (waterberging) als waterkwaliteit (natuurvriendelijke oevers). De waterbelangen moeten worden afgewogen in ruimtelijke plannen en processen. Daarom is het van belang dat er een goede afstemming is tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, op verschillende schaalniveaus. 4.2 Watertoetsproces en beleidsafstemming De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het raakvlak tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren is de introductie van het proces van de watertoets. De watertoets is in 2001 geïntroduceerd met het ondertekenen van de startovereenkomst Waterbeheer in de 21e eeuw. De watertoets was aanvankelijk een formeel verplicht toetsmoment in de planprocedure. De laatste jaren is er echter een verandering waar te nemen waarbij de watertoets steeds meer wordt gezien als een proces waarbij de waterbeheerder reeds bij de ideefase en de locatiekeuze met de planontwikkelaar om tafel zit. Het waterbelang wordt zo in een eerder stadium meegenomen dan bijvoorbeeld pas bij de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan. Het gaat dus niet alleen om een toetsing achteraf, zoals de term watertoets wellicht suggereert. Daarom wordt tegenwoordig ook steeds meer de term watertoetsproces gebruikt. Het doel van het watertoetsproces wordt verwoord in de Handreiking Watertoetsproces 3: Het doel van het watertoetsproces is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor de waterhuishouding. De meerwaarde van het watertoetsproces is dat het zorgt voor een vroegtijdige systematische aandacht voor wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit (o.a. verzilting) en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke en particuliere wateren en grondwater. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat in de toelichting op ruimtelijke plannen de initiatiefnemer de bevindingen en resultaten van de Watertoets en de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding moet opnemen. Daarnaast moet de initiatiefnemer in de toelichting van het plan aangeven hoe rekening is gehouden met het advies dat door de waterbeheerder is verstrekt. Dit geldt voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten, buiten toepassingsverklaringen en ontheffingen. Hierbij is de initiatiefnemer de overheid die beslist over een ruimtelijk plan.

26 24 notitie STEDELIJK waterbeheer 2011 Fase Initiatiefnemer - betrekt belanghebbenden bij proces - raadpleegt informatie waterbeheer - wijst particuliere participanten op waterinformatie Ideefase Waterbeheerder - praat mee - kent voorwaarden - kent waterbelangen - communiceert informatie watersysteem, onder andere in beelden (kaarten) Dit is dus de gemeente, de provincie of het Rijk, ook al komt het idee voor het ruimtelijk plan eigenlijk van een particuliere partij zoals een projectontwikkelaar, grondeigenaar, etcetera. De waterbeheerder is degene die in een bepaald gebied opkomt voor de waterbelangen. Dit kan een waterschap, een dienst van Rijkswaterstaat of een grondwaterbeheerder zijn. De recente wijzigingen in het wettelijke kader, het nationaal beleid en de toegenomen bewustwording op het raakvlak van klimaatverandering en waterbeheer (zie o.a. hoofdstuk 2) zijn reden geweest om de bestuurlijke notitie Watertoets te herzien. In deze notitie maken de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk bestuurlijke afspraken over de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. De betrokken partijen bevestigen opnieuw dat water een volwaardige plaats heeft en houdt in de integrale ruimtelijke afweging. De afstemming dient plaats te vinden in het watertoetsproces. Het watertoetsproces bestaat uit vijf verschillende fasen. Rechts staand schema, uit het ontwerp Bestuurlijke notitie Watertoets 2009 (Rijk, IPO, VNG en UvW), geeft het watertoetsproces weer. - vraagt waterinformatie - samen afspraken maken en afsprakennotitie schrijven Initiatiefnemer - ontwerpt het plan - schrijft waterparagraaf met behulp van wateradvies - stuurt ontwerpbesluit toe - organiseert inspraak Initiatief fase Afspraken Fase Ontwikkel- en adviesfase Besluitvormingsfase - geeft waterinformatie - brengt wateraandachtspunten in - wijst op vergunningen of ontheffingen - samen afspraken maken en afsprakennotitie schrijven Waterbeheerder - denkt mee - controleert (voor)ontwerp en schrijft wateradvies - controleert ontwerpbesluit - dient eventueel een zienswijze in - overlegt zo nodig met rijk of provincie over zienswijze en aanwijzing - gaat eventueel in beroep bij de Raad van State Waterschap Hunze en Aa s legt de correspondentie rond een ruimtelijk plan vast in brieven. Als de initiatiefnemer het advies van het waterschap negeert, of er zonder overeenstemming met het waterschap van afwijkt, dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. - voert het plan uit - neemt het in beheer of draagt beheer over Uitvoering- en beheerfase - verleent zo nodig en mogelijk ontheffing of vergunning - volgt de uitvoering en het beheer

27 < Schema watertoetsproces notitie STEDELIJK waterbeheer Water en ruimtelijke ordening in stedelijk gebied In het stedelijk gebied vindt de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening grotendeels plaats tussen het waterschap, als waterbeheerder, en de gemeente, als initiatiefnemer van ruimtelijke plannen. Vooral in stedelijke gebieden is het van belang dat de waterbelangen al bij de locatiekeuze/ideefase worden meegenomen in de belangenafweging, omdat de ruimte in het stedelijk gebied vaak schaars is en er in het verleden soms onvoldoende rekening is gehouden met water, waardoor problemen en onwenselijke situaties zijn ontstaan. Vooral als problemen zich voordoen in dichtbebouwde stedelijke gebieden is het moeilijk om de problemen op te lossen, omdat er geen ruimte meer is voor extra oppervlaktewater of andere maatregelen. Het waterschap maakt bij het overleg tijdens de ideefase gebruik van de waterkansenkaart. De waterkansenkaart bevat onder andere informatie over maaiveldhoogte, grondwaterstanden, kwelgebieden, komvormige laagten, overstromingsgevoelige gebieden, etc. Met behulp van de waterkansenkaart kan worden bepaald of een bepaalde locatie geschikt is voor bebouwing of welke maatregelen nodig zijn om een locatie geschikt te maken voor bebouwing. Bij ruimtelijke plannen voor het stedelijk gebied is het dus van belang dat de waterbeheerder en de initiatiefnemer vroegtijdig en regelmatig met elkaar overleggen en toekomstige plannen en ontwikkelingen met elkaar bespreken. Dit houdt in dat er niet alleen afstemming plaats moet vinden over plannen die in het Wro en Bro aangegeven worden. Het is minstens zo belangrijk dat er ook afstemming plaatsvindt over de meer overkoepelende, kaderstellende en richtinggevende plannen, zoals bijvoorbeeld structuurvisies, gemeentelijke rioleringsplannen en waterplannen. Hierin kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt en ambities worden neergelegd voor ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. In structuurvisies stippelt de gemeente de lijn uit voor de komende jaren. Dit is een goed moment om alvast na te denken over het waterbeheer en de kansen en eventuele bedreigingen waar men mee geconfronteerd wordt. Deze plannen zijn vormvrij en kennen daarom niet de verplichting om de waterbeheerder om advies te vragen. Waterschap Hunze en Aa s wil echter ook bij deze visies vroegtijdig betrokken worden, conform het advies van het Rijk aan provincies en gemeenten in het Nationaal Waterplan. De gemeenten in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa s hebben samen met het waterschap gemeentelijke waterplannen opgesteld. Hierbij is een gezamenlijke visie geformuleerd die vervolgens is vertaald in een uitvoeringsprogramma. Door de ontwikkeling van de gemeentelijke waterplannen zijn de gemeenten zich meer en meer bewust van het belang van een goed functionerend watersysteem in het stedelijk gebied. Dit heeft ook zijn uitwerking in de ruimtelijke plannen. Bij het opstellen van de ruimtelijke plannen wordt steeds meer gekeken naar de gezamenlijke visie van gemeente en waterschap, zoals die is verwoord in het waterplan. Vanuit de waterplannen wordt regulier overleg gevoerd met de gemeente in de vorm van een waterteam. Regulier contact tussen gemeente en waterschap is belangrijk om op de hoogte te blijven van de geplande ontwikkelingen en op die manier vroegtijdig te kunnen adviseren omtrent het gewenste waterbeheer. Door regelmatig met elkaar om tafel te zitten, kunnen ruimtelijke plannen vanaf de locatiekeuze worden besproken, waardoor het waterbelang kan worden meegenomen in de belangenafweging. Door gezamenlijk projecten uit te voeren op het raakvlak van ruimtelijke ordening en waterbeheer ontstaat er bewustzijn en begrip voor elkaars belangen. Bij het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is de gemeente op grond van de Wet milieubeheer verplicht het waterschap erbij te betrekken. Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke watertaken (opgenomen in de Waterwet) dienen gemeenten een verbreed GRP op te stellen, waarin ook de zorgplichten hemelwater en grondwater zijn opgenomen.

Water en Ruimte - Noorderzijlvest. Beleidsnotitie over de relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling

Water en Ruimte - Noorderzijlvest. Beleidsnotitie over de relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling Water en Ruimte - Noorderzijlvest Beleidsnotitie over de relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Missie en visie... 3 3 Wetgeving en beleidskaders... 4 4 Water

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen Hoe zorg je voor een goede borging van de afspraken

Nadere informatie

(ANDREIKING 7ATERTOETSPROCES 3AMENWERKEN AAN WATER IN RUIMTELIJKE PLANNEN

(ANDREIKING 7ATERTOETSPROCES 3AMENWERKEN AAN WATER IN RUIMTELIJKE PLANNEN (ANDREIKING 7ATERTOETSPROCES 3AMENWERKEN AAN WATER IN RUIMTELIJKE PLANNEN 3 Samenwerken aan water in ruimtelijke plannen december 2009-1 - WATERTOETS-DEF.indd 1 07-12-2009 16:33:07 INHOUD Voorwoord 3 3:

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT Beleid Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 IN 10-3498 Datum: 2010-08-05 PLAN: Nieuw vestiging grondgebonden agrarisch bedrijf (kenmerk 20.051_O_005_92100663) Algemene projectgegevens: Projectomschrijving:

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Watertoets Eilandseweg 16

Watertoets Eilandseweg 16 Watertoets Eilandseweg 16 Loon- en verhuurbedrijf C. Ploegstra 20 mei 2015 Definitief rapport BC7419-113 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

datum 20-5-2015 dossiercode 20150520-33-10964 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE

datum 20-5-2015 dossiercode 20150520-33-10964 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE datum 20-5-2015 dossiercode 20150520-33-10964 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Uitgebreide WABO procedure Lemferdingerlaan 3 Paterswolde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

datum 7-4-2015 dossiercode 20150407-33-10735 VOORLOPIGE UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - NORMALE PROCEDURE

datum 7-4-2015 dossiercode 20150407-33-10735 VOORLOPIGE UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - NORMALE PROCEDURE datum 7-4-2015 dossiercode 20150407-33-10735 VOORLOPIGE UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - NORMALE PROCEDURE U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Bruggers, Wedderstraat 18 Veele.

Nadere informatie

datum 21-5-2015 dossiercode 20150521-33-10982 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE

datum 21-5-2015 dossiercode 20150521-33-10982 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE datum 21-5-2015 dossiercode 20150521-33-10982 STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Musselkanaal, Sluisstraat 72 door gebruik te maken

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

01 Post IN 2009-2013 - 35125

01 Post IN 2009-2013 - 35125 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5,)-V nz---l-- wwysast,q k -d Regge en 1)1 nkel datum 20-8-2013 dossiercode 20130820-5-7456 Geachte heer/mevrouw Gemeente Wierden, U heeft een watertoets uitgevoerd

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet

Waterbodems in de Waterwet Waterbodems in de Waterwet Baggernet Eefje Bruinsma (RWS Corporate Dienst) De Waterwet Integratie van de volgende sectorale wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Wet verontreiniging zeewater

Nadere informatie

Actualisatie werkafspraken watertoets Noord-Brabant

Actualisatie werkafspraken watertoets Noord-Brabant Actualisatie werkafspraken watertoets Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Waterschap de Dommel Waterschap Aa en Maas Waterschap Brabantse Delta Waterschap Rivierenland Rijkswaterstaat Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort De Waterwet in het kort De Waterwet in het kort Waarom een nieuwe Waarom een nieuwe Waterwet? Waterwet? Klimaatverandering Nederland is een waterland. Dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s \A/E-T-TERSKIP FRYSLÂN BügelHajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 B9T4 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, rr meil zor5 Bijlage(n): Ons kenmerk:

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders

Raadsstuk. 1. Inleiding. 2. Voorstel aan de raad. 3. Beoogd resultaat. 4. Argumenten en kaders Raadsstuk Onderwerp: Instrumenten voor een projectoverstijgende aanpak van de stedelijke wateropgave Reg.nummer: 2009/211207 1. Inleiding De afgelopen vijftig jaar is Haarlem enorm gegroeid. Weilanden

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied mei 2003 (op enkele punten in juni 2007 herzien vanwege de herziening van de Keur in maart 2006) De in deze notitie voorgestelde

Nadere informatie

5.2.2 Watersysteem. Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling versie 28102011 www.handreikingdro.nl 61. aan de orde.

5.2.2 Watersysteem. Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling versie 28102011 www.handreikingdro.nl 61. aan de orde. 5.2.2 Watersysteem Wat en waarom Duurzaam omgaan met het watersysteem is het zodanig beheren van dit systeem dat de ecologische en chemische kwaliteit van het water wordt beschermd en verbeterd en het

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015 WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 9953 december 2015 Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland; op voordracht

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer-

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Klimaatverandering; wat komt er op ons af? -Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Het klimaat in Nederland gaat veranderen. Op dit moment is dat nog niet te merken. De

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten.

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén loket, één procedure, één vergunning U hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 20102015 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 8 1.2. Doelstelling 8 1.3. Geldigheidsduur 8 1.4. Totstandkoming 8 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

Waterstudie Tuindersweg 28 te Maasdijk. Opdrachtgever G. Hollaar

Waterstudie Tuindersweg 28 te Maasdijk. Opdrachtgever G. Hollaar Waterstudie Tuindersweg 28 te Maasdijk Opdrachtgever G. Hollaar Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Waterstudie Tuindersweg 28 te Maasdijk Zuidweg 79 2671 MP Naaldwijk

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

Bestuurlijke notitie Watertoets. Waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten

Bestuurlijke notitie Watertoets. Waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten Bestuurlijke notitie Watertoets Waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten Oktober 2001 - 2 - Bestuurlijke notitie Watertoets Waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken?

Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Dakbedekking en waterhuishouding - Hoe blauw zijn groene daken? Kees Broks (STOWA), Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) Groene daken zijn hot, ook vanuit het oogpunt van stedelijk waterbeheer. Ze vangen

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

WATERHUISHOUDING. Locatie: Hunnenweg 26-30 te Voorthuizen gem. Barneveld. Opdrachtgever : de heer A.P. Both. Datum : 23-04-2012.

WATERHUISHOUDING. Locatie: Hunnenweg 26-30 te Voorthuizen gem. Barneveld. Opdrachtgever : de heer A.P. Both. Datum : 23-04-2012. WATERHUISHOUDING Locatie: Hunnenweg 26-30 te Voorthuizen gem. Barneveld Opdrachtgever : de heer A.P. Both Datum : 23-04-2012 Gewijzigd : --- INHOUD 1 INLEIDING 2 HUNNENWEG 2.1 Situatie 2.2 Waterberging

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie