16 de Activiteitenverslag Cel voor Financiële Informatieverwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16 de Activiteitenverslag 2009. Cel voor Financiële Informatieverwerking"

Transcriptie

1 16 de Activiteitenverslag 2009 Cel voor Financiële Informatieverwerking

2 VOORWOORD... 5 I SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN... 9 Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen... 9 III STATISTIEKEN Kerncijfers Van 1 december 1993 tot 31 december Evolutie over de 5 laatste jaren Evolutie van het aantal doorgemelde meldingen in vergelijking. met het aantal ontvangen meldingen Evolutie van het gemiddeld aantal meldingen per maand Evolutie van het aantal nieuwe dossiers per referentieperiode Evolutie van het aantal aan de parketten doorgemelde dossiers Verzet tegen de uitvoering van een verrichting Ontvangen meldingen Onderverdeling per jaar van het aantal meldende ondernemingen. en personen / totaal aantal meldende ondernemingen en personen Verdeling van het aantal meldingen per sector Verdeling van het aantal meldingen per jaar en per sector evolutie per jaar Overzicht van de verzoeken om inlichtingen ontvangen. van buitenlandse meldpunten evolutie per jaar Overzicht van de verzoeken om inlichtingen gericht aan buitenlandse meldpunten. in 2008 en Meldingen van de casino s Verdeling van het aantal meldingen per gerechtelijk arrondissement Dossiers Indeling van de dossiers volgens de aard van de belangrijkste verrichtingen Geseponeerde dossiers Openstaande dossiers Doormeldingen Aantal doorgemelde dossiers per meldende instelling

3 INHOUD 4.2. Door de Cel aangegeven bedragen in de doorgemelde dossiers Verdeling per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/93 en 31/12/09 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de aard van de verrichting Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens witwasstadium Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens het belangrijkste onderliggend misdrijf Door de Cel aangegeven bedragen in de doorgemelde dossiers volgens. het belangrijkste onderliggend misdrijf Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de nationaliteit. van de belangrijkste betrokkene Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste betrokkene...50 IV TRENDS OP VLAK VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME Huidige trends Dossiers in verband met economische en financiële misdrijven Dossiers in verband met illegale handel Dossiers in verband met financiering van terrorisme Andere werkwijzen Gebruik van belastingparadijzen Witwassen in nichesectoren Witwassen en fraude met notionele intrest Financiële stromen Oplichting Illegale drughandel Handel in clandestiene werkkrachten Exploitatie van prostitutie Ernstige en georganiseerde fiscale fraude Financiering van terrorisme V ANDERE ACTIVITEITEN De Financiële Actiegroep (FAG) Het Comité van deskundigen van de Raad van Europa inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (MONEYVAL) De Egmont Groep Internationale samenwerking Wederzijdse evaluaties Vorming van magistraten Diverse activiteiten

4

5 VOORWOORD Het aantal meldingen ontvangen door de CFI in 2009 is blijven toenemen tot uiteindelijk meldingen, hetzij een maandelijks gemiddelde van tegenover in 2008 en in Het aantal nieuwe dossiers (4.925) dat in de loop van datzelfde jaar werd geopend op basis van deze meldingen is nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2007 (4.927) en 2008 (4.875). Dit toont aan dat de kwaliteit van de opsporingen door de financiële sector is gegroeid. De CFI ontvangt steeds vaker per dossier een groter aantal meldingen afkomstig van verschillende melders. Als we rekening houden met de witgewassen bedragen die preventief werden opgespoord en die door de CFI werden overgemaakt aan de gerechtelijke overheden, dan bereikt het totaal hiervan in het jaar ,42 miljoen EUR. Dit cijfer, dat veel hoger is dan de vorige jaren, vloeit voornamelijk voort uit de doormelding van één enkel dossier waarin een globale stroom van 1,7 miljard EUR afkomstig van een Oost-Europese bank via het Belgische banksysteem werd doorgesluisd met als bestemming verschillende tegenpartijen wereldwijd. De analyse in deze zaak toonde duidelijk het verband aan tussen de eigenlijke opdrachtgevers van de bankverrichtingen en feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, corruptie, verduistering, oplichting of georganiseerde misdaad. Deze zaak toont ten overvloede het volume en de flexibiliteit aan waarmede misdaadgeld wordt omgezet, alsook het grensoverschrijdend karakter ervan en de banden met fondsen van multi-criminele oorsprong. In dit opzicht moet de overheersende aanwezigheid van financiële, economische en sociale misdaad die aan de basis liggen van de omstreden bedragen opgespoord door de CFI in 2009 vooral opvallen in een context van internationale crisis. Op één jaar vertegenwoordigen de gecumuleerde bedragen in dit soort dossiers alleen al 1.971,49 miljoen EUR van het reeds vermelde totaal van 2.141,42 miljoen, hetzij 92 %. Deze vaststelling is een beduidende indicator van de echte dreiging die de financiële netwerken van de misdaad- en ondergrondse* economie kunnen betekenen voor de stabiliteit van de socio-economische structuur van de democratische staten. In casu geldt deze vaststelling des te meer door eraan te herinneren dat de bevoegdheid van de CFI tot doormelding naar de parketten enkel kan uitgeoefend worden voor de meest ernstige misdaadvormen die aan de basis liggen van de opgespoorde gelden. Een concreet voorbeeld hiervan is dat van de verschillende filières van mensenhandel, exploitatie van de prostitutie (Afrikaanse en Oost-Europese netwerken) en handel in clandestiene werkkrachten (bouwsector en industriële reinigingssector) waarvan 227 dossiers in 2009 werden overgemaakt aan het openbaar ministerie. De uitbuiting van de slachtoffers van deze netwerken gaat samen met het plegen van belangrijke fraude op het vlak van de sociale zekerheid en de fiscale wetgeving. De opbrengst van deze fraude vergroot nogmaals de illegale winst van de organisatoren en van diegenen die op één of andere wijze hun steun verlenen als mededader en/of medeplichtige, weze het in het buitenland of in eigen land. In dit type van parallelle circuits is het gebruik van bankverrichtingen in de tijd beperkt tot het strikt noodzakelijke om aan de verrichtingen een wettelijke schijn te geven, zoals dit het geval is bij fictieve vennootschappen en de tussenkomst van een stroman. Dit betekent eveneens dat het gebruik van baargeld één van de meest geschikte middelen blijft die deze structuren toelaat de sporen van de onrechtmatige inkomsten te doen verdwijnen. Over het algemeen - overigens net zoals in moeten we het belang onderlijnen van het gebruik van contant geld in de witwasoperaties die werden opgespoord, ontleed en overgemaakt aan de verschillende parketten. 5

6 Dit fenomeen vindt men ook terug in de dossiers die werden overgemaakt met betrekking tot ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Zo bereiken in 2008/2009, voor wat enkel deze dossiers betreft, de contante inkomende stromen een bedrag van 41,815 miljoen EUR voor een totaal van 91,477 miljoen EUR voor de girale verrichtingen komende van het buitenland en 55,327 miljoen afkomstig van de Belgische banken. Voor de uitgaande stromen tellen we een totaal bedrag van 20,696 miljoen contanten voor een samengeteld bedrag van 71,306 miljoen bankoverdrachten naar het buitenland en 62,181 miljoen naar een rekening in België als bestemming. Het contant geld vertegenwoordigt zodoende 28,5 % van de verrichtingen in het eerste geval en 15,4 % in het tweede geval. De aangehaalde voorbeelden, waaronder deze die in het huidige activiteitenverslag worden uitgewerkt, zetten één van de rollen van de CFI op de voorgrond. Naast haar operationele kerntaak heeft de Cel eveneens de opdracht deze tendensen onder de aandacht te brengen. Zodoende kunnen zowel de privé als de publieke partners, die betrokken zijn in de strijd tegen het witwassen, te gelegener tijd worden gewaarschuwd. Zij hebben zo de mogelijkheid een tegenstrategie uit te werken, geëigende procedures in te voeren en zo nodig hun acties op mekaar af te stemmen. Het optimaal functioneren van het hele systeem zou moeten leiden tot het recupereren van een maximum aan misdaadkapitaal. De nieuwe coördinerende opdracht waarmee de CFI belast werd door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (BS van 26 januari 2010) draagt tot deze logica bij. Het nieuwe artikel 22 bepaalt inderdaad: Deze autoriteit krijgt tevens de opdracht te zorgen voor overleg en een doeltreffende samenwerking tussen de nationale overheidsinstanties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inachtneming van hun specifieke bevoegdheden. ** De wetgever heeft aldus bekrachtigd hetgeen altijd al de leidraad is geweest van de werking van de CFI: een zo doeltreffende mogelijke schakel in een geïntegreerd samenwerkingssysteem tussen zowel de publieke als de privésector in de strijd tegen het fenomeen van het witwassen. Men kan niet omheen deze vaststelling: de witwasactiviteiten zijn inderdaad de financiële verzamelplaats van alle ernstige misdaadvormen waaronder de economische, de sociale en de financiële criminaliteit - met als doel het pure winstbejag. Om deze reden moeten de inspanningen die op dit gebied reeds werden geleverd binnen het preventieve en strafrechtelijke stelsel worden gehandhaafd en voortgezet. De beoordeling hiervan zal tijdens de 4e evaluatieronde van de FATF gebeuren waarvan de aanvang in 2012 wordt verwacht. België zal normaal één van de eerste Staten zijn waarvan de doeltreffendheid van haar globale systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal worden getoetst. Jean-Claude Delepière * De studies die regelmatig op internationaal niveau werden gemaakt zijn van oordeel dat het witwassen van geld elk jaar tussen de 2 en 5 % van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen (cfr. de uiteenzetting door het IMF tijdens de vergadering van de FATF in oktober 2009). Volgens het IMF, zou het wereldwijde BBP in miljard USD vertegenwoordigen (http://www.imf.org/external/datamapper/index.php). Zich baserende op de schatting van 2 tot 5 % van het BBP, zouden we in 2009 dus een totaal van tot miljard USD van witgewassen bedragen behalen. ** De wet van 18 januari 2010 die de derde Europese antiwitwasrichtlijn (2005/60/CE) omzet, moest worden opgenomen in het nationaal recht voor 15 december Ondertussen heeft de Cel reeds initiatieven genomen om de meldende sectoren te informeren over nieuwe opduikende fenomenen (money mules, fraude inzake CO2-emissierechten, Braziliaanse clandestiene werkkrachten, Nigeriaanse oplichting).

7 I. SAMENSTELLING VAN DE CEL 1 Voorzitter :...Dhr. Jean-Claude DELEPIÈRE Vicevoorzitter : Dhr. Philippe de MÛELENAERE Plaatsvervangende voorzitters : HH. Boudewijn VERHELST Philippe de KOSTER Leden : HH. Michel J. DE SAMBLANX Luc BATSELIER Jean-Claude LEYS Johan DENOLF Hoofd van de onderzoeksdienst : Dhr. Kris MESKENS Hoofd van de administratie : Dhr. Philippe BOSMAN 1. Toestand op 31/12/2009 7

8

9 II. WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen Op 26 januari 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen. Deze wet trad in werking op 5 februari De wet van 18 januari 2010 beoogt voornamelijk twee doelstellingen. Enerzijds de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de derde antiwitwasrichtlijn 2, evenals van haar uitvoeringsrichtlijn, Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten 3. Anderzijds houdt de wet van 18 januari 2010 ook rekening met de resultaten van de evaluatie van het Belgische stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die in juni 2005 door de Financiële Actiegroep tegen het Witwassen van Geld (FAG) werd uitgevoerd om na te gaan of het stelsel conform is aan de FAGaanbevelingen en om de doeltreffendheid ervan te toetsen 4. Hoewel het Belgische stelsel over het geheel genomen grotendeels in overeenstemming werd bevonden met de FAGaanbevelingen, waren er nog een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader nodig om volledig te beantwoorden aan bepaalde aanbevelingen. Naast de aanpassingen die noodzakelijk zijn om de richtlijn om te zetten en die rekening houden met het derde wederzijdse evaluatieverslag van België door de FAG, wijzigt de wet van 18 januari 2010 tot slot ook de structuur van de wet en hernummert het de artikelen om tegemoet te komen aan de vermeerdering van het aantal bepalingen sinds De eisen gesteld aan de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ondergingen de laatste jaren een belangrijke evolutie op internationaal vlak, en dit meer in het bijzonder door de herziening van de 40 aanbevelingen van de FAG in juni 2003 en de aanneming van de Bijzondere FAG-aanbevelingen in de strijd tegen de financiering van terrorisme in 2001 en In België werd met deze internationale normen reeds in zeer grote mate rekening gehouden door de wet van 12 januari 2004 tot wijziging van het preventief antiwitwasstelsel 5, benevens meer specifiek wat de financiële sector betreft, door het Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2004, goedgekeurd door Koninklijk besluit van 8 oktober 2004, en door haar Circulaire van 22 november 2004 over de waakzaamheidsverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 6. Grosso modo kan men stellen dat de wet van 18 januari 2010 geen essentiële wijzigingen teweegbrengt voor de financiële sector, daar heel wat verplichtingen die nu reeds vervat zitten in het hiervoor vernoemd Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, worden overgenomen in de wet van 11 januari Men kan echter wel van een Big Bang spreken voor de niet-financiële beroepen die onder de wet van 11 januari 1993 vallen. 2. PB L 309 van 25 november 2005, blz PB L 214 van 4 augustus 2006, blz Het verslag is beschikbaar op de webstek van de Cel voor financiële informatieverwerking (www.ctif-cfi.be). 5. Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari Circulaire PPB 2004/8 en D.250 van 22 november 2004, gewijzigd door circulaire PPB 2005/5 en D.258 van 12 juli

10 Voor een gedetailleerd en artikelsgewijs overzicht van al de wijzigingen die door de wet van 18 januari 2010 werden aangebracht aan het preventief antiwitwasstelsel kan verwezen worden naar het Overzicht van de aangebrachte wijzigingen aan de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 januari Wij beperken ons daarom hieronder tot een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: om te voldoen aan het toepassingsgebied van de derde antiwitwasrichtlijn, moest enkel het toepassingsgebied ratione personae voor de financiële ondernemingen (artikel 2, 1) aangepast worden. Dit werd uitgebreid tot instellingen voor collectieve belegging die hun effecten rechtstreeks verhandelen bij het publiek. In het verlengde van de inwerkingtreding van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werd het toepassingsgebied ook uitgebreid tot de vereffeningsinstellingen als bedoeld in artikel 23, 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten ; de definitie van de financiering van terrorisme werd aangepast aan de richtlijn 2005/60/EG, en komt overeen met artikel 2, 2, b), van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, en artikel 2 van het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, opgemaakt te New York op 9 december 1999 ; de lijst met onderliggende misdrijven opgesomd in de wet van 11 januari 1993 omvat nu diefstal of afpersing. De verzwarende omstandigheden bij diefstal of afpersing met geweld of bedreiging werden geschrapt ; de identificatieverplichtingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van de cliënt worden uitgebreid: het begrip uiteindelijke begunstigen wordt in de wet vastgelegd aan de hand van een 25% drempel van de aandelen of stemrechten van een vennootschap, of 25% van het vermogen van een rechtspersoon of een juridische constructie ; de identificatie en verificatiegegevens door cliënten en hun uiteindelijke begunstigden hebben voortaan betrekking op hun naam, de voornaam, de geboortedatum en de geboorteplaats, en slechts in de mate van het mogelijke op hun adres ; voor handelaren in diamant worden de identificatieverplichtingen uitgebreid tot hun diamantleveranciers waarbij aankoopverrichtingen leiden tot betalingen in contanten ; er worden maatregelen ingebouwd om de identificatie van de uiteindelijke begunstigde te vergemakkelijken wanneer de cliënt een vennootschap of een rechtspersoon is. De eerste maatregel bestaat erin de cliënt-vennootschappen/rechtspersonen te verplichten om betreffende hun uiteindelijke begunstigden de nodige informatie te verschaffen aan de meldingsplichtigen, wanneer ze met hen een zakenrelatie aangaan of wanneer ze een occasionele verrichting uitvoeren. De tweede maatregel last een nieuwe bepaling in het Wetboek van vennootschappen in die een mededelingsplicht oplegt aan niet-beursgenoteerde vennootschappen die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen hebben uitgegeven voor belangrijke deelnemingen vanaf de drempel van 25% zodat de cliënt-vennootschappen zelf over de nodige informatie beschikken om aan hun mededelingsverplichting aan de meldingsplichtigen te voldoen ; een identificatiedrempel van EUR wordt ingevoerd voor de procedures ter identificatie van de cliënten van casino s die een financiële verrichting wensen uit te voeren in verband met het spel, en dit in zoverre er geen vermoeden is van witwassen van geld of van financiering van terrorisme ; De wet van 12 januari 2004 voorzag reeds in de mogelijkheid voor financiële instellingen om een beroep te doen op een derde zaakaanbrenger voor de uitvoering van hun klantenonderzoeksmaatregelen. De wet breidt thans deze mogelijkheid uit naar alle andere categorieën van niet-financiële personen en instellingen beoogd door de wet van 11 januari 1993 ; Overzicht van de aangebrachte wijzigingen aan de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 januari 2010 (www.ctif-cfi.be).

11 het risicobenaderingsprincipe ( risk-based approach ) wordt volledig ingebouwd in de wet. Versoepelde klantenonderzoeksmaatregelen voor bepaalde cliënten/uiteindelijke begunstigden en producten worden limitatief opgesomd in de wet. De gevallen waar een verscherpt klantenonderzoek vereist is, staan niet-limitatief opgesomd in de wet. Een verscherpt klantenonderzoek en aldus een verhoogde bestendige waakzaamheid moet worden toegepast door de meldingsplichtigen in alle situaties die omwille van hun aard een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden ; de verplichting om een schriftelijk verslag op te stellen naar aanleiding van het onderzoek van een verrichting die, of een feit dat, verband kan houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme wordt uitgebreid tot de niet-financiële beroepen ; de verplichting om over een passende organisatie en passende interne controleprocedures te beschikken wordt uitgebreid naar de niet-financiële beroepen ; de financiële instellingen krijgen onrechtstreeks toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, waardoor zij de identificatiegegevens kunnen verifiëren van de cliënten en van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten die niet aanwezig zijn bij hun identificatie, en de identificatiegegevens van hun cliënten en van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten actualiseren ; voortaan moeten de aan de wet onderworpen personen en instellingen bij de aanwerving van hun werknemers en vertegenwoordigers nagaan zo deze over een passende professionele betrouwbaarheid beschikken ten aanzien van de risico s die verbonden zijn aan de taken en de functies die zij zullen moeten uitoefenen ; de verplichting om een antiwitwasverantwoordelijke aan te stellen wordt uitgebreid naar de niet-financiële beroepen die hun activiteiten uitoefenen binnen grote structuren ; het verbod tot betaling in contanten wordt verstrengd ; aan de CFI wordt formeel de taak toevertrouwd te waken over een efficiënte samenwerking en de coördinatie van het overleg tussen de nationale autoriteiten die betrokken zijn in de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ; de burgerlijke aansprakelijkheid van de CFI als administratieve overheid, alsook deze van de bestuurs- en beslissingsorganen bij de uitoefening van hun wettelijke opdracht, kan voortaan enkel worden ingeroepen in geval van bedrog of zware fout ; de CFI kan zich voortaan niet enkel verzetten tegen de uitvoering van de verrichting waarvan ze door een melder op de hoogte werd gebracht vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn, maar kan deze bevoegdheid nu eveneens gebruiken om in het kader van de behandeling van een melding de uitvoering van verrichtingen te verhinderen bij een andere financiële instelling, zonder dat deze laatste zelf een melding heeft verricht ; de omvang van de kennisgevingsplicht voor advocaten wordt verduidelijkt naar aanleiding van het arrest nr. 10 van 23 januari 2008 van het Grondwettelijk Hof. Alleen wanneer de advocaat een activiteit uitoefent in één van de materies die zijn opgesomd in het nieuwe artikel 3 (vroeger artikel 2ter), buiten zijn specifieke opdracht van verdediging of vertegenwoordiging in rechte en van het verlenen van juridisch advies, is hij onderworpen aan de verplichting om gegevens waarvan hij kennis heeft aan de CFI mee te delen. Juridisch advies valt bijgevolg onder het beroepsgeheim, tenzij de advocaat deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor financiering van terrorisme, het juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme wordt verstrekt, of de advocaat weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme. In dergelijke gevallen blijft de meldplicht bestaan ; 11

12 naar aanleiding van voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever beslist dat ook de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de accountants, de belastingconsulenten, de erkende boekhouders alsook de erkende boekhouders-fiscalisten, genieten van de vrijstelling om te melden aan de CFI wanneer zij juridisch advies verschaffen binnen het kader van hun beroepsuitoefening. Voor de toepassing van deze vrijstelling gelden dezelfde grenzen als deze vermeld in fine van voorgaande alinea ; wanneer een aan de wet onderworpen instelling een antiwitwasverantwoordelijke heeft, komt het in beginsel deze laatste toe om tot een melding aan de CFI over te gaan. Voor de in het nieuwe artikel 3 bedoelde niet-financiële beroepen die geen antiwitwasverantwoordelijke hebben aangesteld, is het aan de beroepsbeoefenaar (gerechtsdeurwaarder, notaris, bedrijfsrevisor, accountant, belastingconsulent of advocaat, via zijn stafhouder) om zelf die melding te verrichten ; afwijkingen op het verbod om de cliënt of derden in kennis te stellen van het feit dat inlichtingen werden verstrekt aan de CFI, of dat een onderzoek naar het witwassen van geld of de financiering van terrorisme loopt dan wel zou kunnen worden ingesteld, worden onder strikte voorwaarden toegelaten ; bescherming van de melders tegen bedreiging, daden van agressie of intimidatie wordt uitdrukkelijk voorzien in de wet ; kennisgevingplicht van de controleoverheden geldt niet langer enkel en alleen bij een bewijs van witwassen of financiering van terrorisme, maar nu ook bij een vermoeden ; de CFI kan voortaan ook haar bevoegdheden uitoefenen om bijkomende informatie te verzamelen wanneer het federaal parket haar inlichtingen verschaft in het kader van een gerechtelijk onderzoek of een vooronderzoek in verband met de financiering van terrorisme, alsook wanneer het Europees Bureau voor Fraudebestrijding van de Europese Commissie (OLAF) haar informatie verschaft in het kader van een onderzoek inzake fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie ; naar aanleiding van de beperkende maatregelen ten aanzien van Iran wordt, in uitvoering van verordening (EG) nr. 423/2007 zoals gewijzigd door de verordening (EG) nr. 1110/2008, de doormeldingsbevoegdheid van de CFI naar het parket uitgebreid tot ernstige aanwijzingen van financiering van proliferatie van gevoelige nucleaire activiteiten of van ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens ; de uitzonderingen op het versterkt beroepsgeheim van de CFI worden beter afgelijnd en uitgebreid. Wanneer de CFI een dossier doormeldt aan het parket met informatie inzake het witwassen van geld voortkomend uit een misdrijf in verband met de handel in clandestiene werkkrachten of mensenhandel, zal de CFI voortaan ook stelselmatig de arbeidsauditeur op de hoogte stellen in het licht van zijn specifieke bevoegdheid inzake sociaal strafrecht. Bovendien licht de CFI de sociale inlichtingen - en opsporingsdienst (SIOD) in over alle doormeldingen aan de gerechtelijke overheden van witwasdossiers in verband met overtredingen die een weerslag kunnen hebben inzake sociale fraude ; de adviesbevoegdheden van de CFI worden uitgebreid ; de bevoegdheid om bij reglement de toepassingsmodaliteiten te bepalen van de verplichtingen bepaald bij hoofdstuk II van de wet wordt uitgebreid tot alle controleoverheden ; Vroeger verleende de wet van 11 januari 1993 aan de bevoegde controle- of toezichthoudende overheden of de bevoegde tuchtoverheden enkel een uitdrukkelijke bestraffingbevoegdheid- in geval inbreuk werd gepleegd op het preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overeenkomstig voornoemde Europese en internationale bepalingen gelast de wet deze overheden thans ook uitdrukkelijk met de daadwerkelijke controle van de bedoelde verplichtingen. 12

13 13

14

15 III. STATISTIEKEN 1. KERNCIJFERS 1.1. Van 1 december 1993 tot 31 december 2009 Aantal meldingen Aantal doormeldingen Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 48,64% Aantal dossiers Aantal doorgemelde dossiers Verhouding doorgemelde dossiers / aantal dossiers 28,15% Totaal van de bedragen in de door de Cel doorgemelde dossiers* ,62 Aantal verzetten 371 * Bedragen in miljoen EUR Sommige meldingen slaan op afzonderlijke verrichtingen die verband houden met één zaak. Daarnaast kunnen meerdere meldingen die uitgaan van een meldende instelling betrekking hebben op één en dezelfde zaak. Overigens bevat eenzelfde zaak veelal meldingen vanwege verschillende instellingen. Dergelijke meldingen worden door de Cel gebundeld in één dossier. De statistieken van 2009 worden beïnvloed door een omvangrijk dossier waarmee een totaalbedrag van meer dan 1,7 miljard EUR is gemoeid en dat werd doorgemeld omwille van ernstige aanwijzingen van witwassen van geld uit georganiseerde misdaad. Dit dossier wordt nader toegelicht in deel IV. "Trends op vlak van witwassen en financiering van terrorisme" Evolutie over de 5 laatste jaren Aantal meldingen Aantal nieuwe dossiers Aantal doorgemelde dossiers Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers* 636,2 799,5 623,7 711, ,42 Aantal verzetten * Bedragen in miljoen EUR Aantal meldingen

16 1.3. Evolutie van het aantal doormeldingen in vergelijking met het aantal ontvangen meldingen Aantal gecumuleerde meldingen Aantal gecumuleerde doormeldingen Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 56,21% 55,30 % 53,45 % 51,16% 48,64% ,21 55,3 53,45 51,16 Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 48, Evolutie van het gemiddeld aantal meldingen per maand Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 ontving de Cel meldingen. Het gemiddeld aantal meldingen per maand is zodoende gestegen van in 2008 naar in 2009 (1.069 in 2007) of een stijging van 10,41% (33,8% sinds 2007) Gemiddeld aantal meldingen

17 1.5. Evolutie van het aantal nieuwe dossiers per referentieperiode Na een eerste ontleding van de meldingen werden in nieuwe dossiers geopend Aantal nieuwe dossiers Evolutie van het aantal doorgemelde dossiers In 2009 werden dossiers doorgemeld aan de parketten, nadat het onderzoek door de Cel ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme in de zin van de wet van 11 januari 1993 aan het licht had gebracht. De doormeldingen betreffen dossiers die zowel in 2009 als in voorafgaande jaren gemeld werden Aantal aan de parketten doorgemelde dossiers Verzet tegen de uitvoering van een verrichting In 2009 maakte de Cel in 38 gevallen gebruik van haar bevoegdheid om zich te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting. De Cel bevroor tijdelijk activa voor een waarde van 5,7 miljoen EUR. Dit bedrag mag niet verward worden met de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen waartoe de gerechtelijke overheden overgaan ingevolge inlichtingen verstrekt door de Cel en waarbij het om beduidend hogere bedragen gaat. 17

18

19 2. ONTVANGEN MELDINGEN 2.1 Onderverdeling per jaar van het aantal meldende ondernemingen en personen / totaal aantal meldende ondernemingen en personen Onderverdeling van de financiële ondernemingen en beroepen meld. ond / pers. Kredietinstellingen Wisselkantoren Levensverzekeringsondernemingen Beursvennootschappen Hypothecaire ondernemingen Verzekeringsmakelaars Ondernemingen voor consumentenkrediet Uitgevers of beheerders van kredietkaarten Beleggingsondernemingen Andere Totaal Onderverdeling van de niet-financiële ondernemingen en beroepen meld. ond / pers. Notarissen Boekhoudkundige en fiscale beroepen Bedrijfsrevisoren Casino s Gerechtsdeurwaarders Advocaten Vastgoedmakelaars Handelaren in diamant Bewakingsondernemingen Totaal

20 Andere instellingen meld. ond / pers. Douane Totaal Verdeling van het aantal meldingen per sector Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de meldingen naargelang de herkomst Cijfers voor 2009 van 01/01/09 tot 31/12/09 % Wisselkantoren ,08 Kredietinstellingen ,14 Casino s ,14 Douane 957 5,57 De Post 584 3,4 Buitenlandse meldpunten 402 2,34 Notarissen 251 1,46 Andere 320 1,87 Totaal % Wisselkantoren 58% Wisselkantoren 21% Kredietinstellingen 21% Kredietinstellingen 6% Casino s 6% Douane 3% De Post 6% Casino s 6% Douane 3% De Post 2% Buitenlandse meldpunten 2% Notarissen 2% Andere 2% Buitenlandse meldpunten 2% Notarissen 2% Andere 20

18de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

18de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 18de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2011 18 de Activiteitenverslag 2011 Cel voor Financiële Informatieverwerking I VOORWOORD...5 II STATISTIEKEN...9 1. KERNCIJFERS...9 1.1.

Nadere informatie

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Cel voor Financiële Informatieverwerking Cel voor Financiële Informatieverwerking 21e Activiteitenverslag 2014 2 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 7 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Cel voor Financiële Informatieverwerking Cel voor Financiële Informatieverwerking 20e jaarverslag 2013 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 5 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13 1.1. Aantal

Nadere informatie

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht www.ctif-cfi.be De melder als pion in het witwasspel Kris Meskens Secretaris generaal CFI I. De CFI Overzicht II. De melders in de preventieve antiwitwaswetgeving III. De melding IV. De rol van de CFI

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be POLITIEK PROMINENTE PERSONEN s en aanwijzingen NLtypoPEP

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 CFI? eenheid van financiële informatieverwerking; opgericht bij

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld*

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld* Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld* HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet past de richtlijn toe van de Raad 91/308/EEG

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Binnenbrengen vanuit een andere lidstaat Binnenbrengen vanuit een derde land Niet-commercieel

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

PISA-resultaten Financiële geletterdheid

PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inspiratiedag Financiële Vorming Want geldzaken van jongeren zijn ook jouw zaak PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inge De Meyer Vlaams National Project Manager PISA 2012 Vakgroep Onderwijskunde

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan

Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan Persbericht Nieuwe modaliteiten om misbruik van debetkaarten buiten Europa tegen te gaan Extra maatregelen beschermen debetkaarthouders nog beter en treden in werking vanaf 17 januari Brussel, 9 november

Nadere informatie

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Persbericht Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Brussel, 12 januari 2011 Vanaf 17 januari zijn debetkaarten uitgegeven door 22 in België

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

WITWASINDICATOREN. 1. Indicatoren waar financiële beroepen bijzondere aandacht aan zouden moeten besteden

WITWASINDICATOREN. 1. Indicatoren waar financiële beroepen bijzondere aandacht aan zouden moeten besteden Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1175f-NL januari 2012 WITWASINDICATOREN De CFI heeft

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 1

De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 1 De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 1 Caty GRIJSEELS Juridisch Adviseur Cel voor Financiële Informatieverwerking INLEIDING De

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 MELDING VAN EEN BUITENLANDSE JURIDISCHE CONSTRUCTIE? Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 DPO Accountants en Belastingconsulenten* 28-4-2014 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Internationale alimentatie Internationale alimentatie Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE TYPOLOGISCHE ASPECTEN

DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE TYPOLOGISCHE ASPECTEN Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE TYPOLOGISCHE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie.

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE

DOORGEMELDE DOSSIERS IN VERBAND MET CORRUPTIE CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus 1-1060 BRUSSEL Tel.: 02/533 72 11 Fax: 02/533 72 00 E-mail: info@ctif-cfi.be NlcorruptionNL-version3 03/05/2007 DOORGEMELDE DOSSIERS IN

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie