16 de Activiteitenverslag Cel voor Financiële Informatieverwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16 de Activiteitenverslag 2009. Cel voor Financiële Informatieverwerking"

Transcriptie

1 16 de Activiteitenverslag 2009 Cel voor Financiële Informatieverwerking

2 VOORWOORD... 5 I SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN... 9 Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen... 9 III STATISTIEKEN Kerncijfers Van 1 december 1993 tot 31 december Evolutie over de 5 laatste jaren Evolutie van het aantal doorgemelde meldingen in vergelijking. met het aantal ontvangen meldingen Evolutie van het gemiddeld aantal meldingen per maand Evolutie van het aantal nieuwe dossiers per referentieperiode Evolutie van het aantal aan de parketten doorgemelde dossiers Verzet tegen de uitvoering van een verrichting Ontvangen meldingen Onderverdeling per jaar van het aantal meldende ondernemingen. en personen / totaal aantal meldende ondernemingen en personen Verdeling van het aantal meldingen per sector Verdeling van het aantal meldingen per jaar en per sector evolutie per jaar Overzicht van de verzoeken om inlichtingen ontvangen. van buitenlandse meldpunten evolutie per jaar Overzicht van de verzoeken om inlichtingen gericht aan buitenlandse meldpunten. in 2008 en Meldingen van de casino s Verdeling van het aantal meldingen per gerechtelijk arrondissement Dossiers Indeling van de dossiers volgens de aard van de belangrijkste verrichtingen Geseponeerde dossiers Openstaande dossiers Doormeldingen Aantal doorgemelde dossiers per meldende instelling

3 INHOUD 4.2. Door de Cel aangegeven bedragen in de doorgemelde dossiers Verdeling per gerechtelijk arrondissement van de dossiers die tussen 01/12/93 en 31/12/09 werden doorgemeld en het door de gerechtelijke overheden gegeven gevolg Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de aard van de verrichting Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens witwasstadium Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens het belangrijkste onderliggend misdrijf Door de Cel aangegeven bedragen in de doorgemelde dossiers volgens. het belangrijkste onderliggend misdrijf Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens de nationaliteit. van de belangrijkste betrokkene Verdeling van de doorgemelde dossiers volgens verblijfplaats van de belangrijkste betrokkene...50 IV TRENDS OP VLAK VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME Huidige trends Dossiers in verband met economische en financiële misdrijven Dossiers in verband met illegale handel Dossiers in verband met financiering van terrorisme Andere werkwijzen Gebruik van belastingparadijzen Witwassen in nichesectoren Witwassen en fraude met notionele intrest Financiële stromen Oplichting Illegale drughandel Handel in clandestiene werkkrachten Exploitatie van prostitutie Ernstige en georganiseerde fiscale fraude Financiering van terrorisme V ANDERE ACTIVITEITEN De Financiële Actiegroep (FAG) Het Comité van deskundigen van de Raad van Europa inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (MONEYVAL) De Egmont Groep Internationale samenwerking Wederzijdse evaluaties Vorming van magistraten Diverse activiteiten

4

5 VOORWOORD Het aantal meldingen ontvangen door de CFI in 2009 is blijven toenemen tot uiteindelijk meldingen, hetzij een maandelijks gemiddelde van tegenover in 2008 en in Het aantal nieuwe dossiers (4.925) dat in de loop van datzelfde jaar werd geopend op basis van deze meldingen is nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2007 (4.927) en 2008 (4.875). Dit toont aan dat de kwaliteit van de opsporingen door de financiële sector is gegroeid. De CFI ontvangt steeds vaker per dossier een groter aantal meldingen afkomstig van verschillende melders. Als we rekening houden met de witgewassen bedragen die preventief werden opgespoord en die door de CFI werden overgemaakt aan de gerechtelijke overheden, dan bereikt het totaal hiervan in het jaar ,42 miljoen EUR. Dit cijfer, dat veel hoger is dan de vorige jaren, vloeit voornamelijk voort uit de doormelding van één enkel dossier waarin een globale stroom van 1,7 miljard EUR afkomstig van een Oost-Europese bank via het Belgische banksysteem werd doorgesluisd met als bestemming verschillende tegenpartijen wereldwijd. De analyse in deze zaak toonde duidelijk het verband aan tussen de eigenlijke opdrachtgevers van de bankverrichtingen en feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, corruptie, verduistering, oplichting of georganiseerde misdaad. Deze zaak toont ten overvloede het volume en de flexibiliteit aan waarmede misdaadgeld wordt omgezet, alsook het grensoverschrijdend karakter ervan en de banden met fondsen van multi-criminele oorsprong. In dit opzicht moet de overheersende aanwezigheid van financiële, economische en sociale misdaad die aan de basis liggen van de omstreden bedragen opgespoord door de CFI in 2009 vooral opvallen in een context van internationale crisis. Op één jaar vertegenwoordigen de gecumuleerde bedragen in dit soort dossiers alleen al 1.971,49 miljoen EUR van het reeds vermelde totaal van 2.141,42 miljoen, hetzij 92 %. Deze vaststelling is een beduidende indicator van de echte dreiging die de financiële netwerken van de misdaad- en ondergrondse* economie kunnen betekenen voor de stabiliteit van de socio-economische structuur van de democratische staten. In casu geldt deze vaststelling des te meer door eraan te herinneren dat de bevoegdheid van de CFI tot doormelding naar de parketten enkel kan uitgeoefend worden voor de meest ernstige misdaadvormen die aan de basis liggen van de opgespoorde gelden. Een concreet voorbeeld hiervan is dat van de verschillende filières van mensenhandel, exploitatie van de prostitutie (Afrikaanse en Oost-Europese netwerken) en handel in clandestiene werkkrachten (bouwsector en industriële reinigingssector) waarvan 227 dossiers in 2009 werden overgemaakt aan het openbaar ministerie. De uitbuiting van de slachtoffers van deze netwerken gaat samen met het plegen van belangrijke fraude op het vlak van de sociale zekerheid en de fiscale wetgeving. De opbrengst van deze fraude vergroot nogmaals de illegale winst van de organisatoren en van diegenen die op één of andere wijze hun steun verlenen als mededader en/of medeplichtige, weze het in het buitenland of in eigen land. In dit type van parallelle circuits is het gebruik van bankverrichtingen in de tijd beperkt tot het strikt noodzakelijke om aan de verrichtingen een wettelijke schijn te geven, zoals dit het geval is bij fictieve vennootschappen en de tussenkomst van een stroman. Dit betekent eveneens dat het gebruik van baargeld één van de meest geschikte middelen blijft die deze structuren toelaat de sporen van de onrechtmatige inkomsten te doen verdwijnen. Over het algemeen - overigens net zoals in moeten we het belang onderlijnen van het gebruik van contant geld in de witwasoperaties die werden opgespoord, ontleed en overgemaakt aan de verschillende parketten. 5

6 Dit fenomeen vindt men ook terug in de dossiers die werden overgemaakt met betrekking tot ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Zo bereiken in 2008/2009, voor wat enkel deze dossiers betreft, de contante inkomende stromen een bedrag van 41,815 miljoen EUR voor een totaal van 91,477 miljoen EUR voor de girale verrichtingen komende van het buitenland en 55,327 miljoen afkomstig van de Belgische banken. Voor de uitgaande stromen tellen we een totaal bedrag van 20,696 miljoen contanten voor een samengeteld bedrag van 71,306 miljoen bankoverdrachten naar het buitenland en 62,181 miljoen naar een rekening in België als bestemming. Het contant geld vertegenwoordigt zodoende 28,5 % van de verrichtingen in het eerste geval en 15,4 % in het tweede geval. De aangehaalde voorbeelden, waaronder deze die in het huidige activiteitenverslag worden uitgewerkt, zetten één van de rollen van de CFI op de voorgrond. Naast haar operationele kerntaak heeft de Cel eveneens de opdracht deze tendensen onder de aandacht te brengen. Zodoende kunnen zowel de privé als de publieke partners, die betrokken zijn in de strijd tegen het witwassen, te gelegener tijd worden gewaarschuwd. Zij hebben zo de mogelijkheid een tegenstrategie uit te werken, geëigende procedures in te voeren en zo nodig hun acties op mekaar af te stemmen. Het optimaal functioneren van het hele systeem zou moeten leiden tot het recupereren van een maximum aan misdaadkapitaal. De nieuwe coördinerende opdracht waarmee de CFI belast werd door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (BS van 26 januari 2010) draagt tot deze logica bij. Het nieuwe artikel 22 bepaalt inderdaad: Deze autoriteit krijgt tevens de opdracht te zorgen voor overleg en een doeltreffende samenwerking tussen de nationale overheidsinstanties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inachtneming van hun specifieke bevoegdheden. ** De wetgever heeft aldus bekrachtigd hetgeen altijd al de leidraad is geweest van de werking van de CFI: een zo doeltreffende mogelijke schakel in een geïntegreerd samenwerkingssysteem tussen zowel de publieke als de privésector in de strijd tegen het fenomeen van het witwassen. Men kan niet omheen deze vaststelling: de witwasactiviteiten zijn inderdaad de financiële verzamelplaats van alle ernstige misdaadvormen waaronder de economische, de sociale en de financiële criminaliteit - met als doel het pure winstbejag. Om deze reden moeten de inspanningen die op dit gebied reeds werden geleverd binnen het preventieve en strafrechtelijke stelsel worden gehandhaafd en voortgezet. De beoordeling hiervan zal tijdens de 4e evaluatieronde van de FATF gebeuren waarvan de aanvang in 2012 wordt verwacht. België zal normaal één van de eerste Staten zijn waarvan de doeltreffendheid van haar globale systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal worden getoetst. Jean-Claude Delepière * De studies die regelmatig op internationaal niveau werden gemaakt zijn van oordeel dat het witwassen van geld elk jaar tussen de 2 en 5 % van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen (cfr. de uiteenzetting door het IMF tijdens de vergadering van de FATF in oktober 2009). Volgens het IMF, zou het wereldwijde BBP in miljard USD vertegenwoordigen (http://www.imf.org/external/datamapper/index.php). Zich baserende op de schatting van 2 tot 5 % van het BBP, zouden we in 2009 dus een totaal van tot miljard USD van witgewassen bedragen behalen. ** De wet van 18 januari 2010 die de derde Europese antiwitwasrichtlijn (2005/60/CE) omzet, moest worden opgenomen in het nationaal recht voor 15 december Ondertussen heeft de Cel reeds initiatieven genomen om de meldende sectoren te informeren over nieuwe opduikende fenomenen (money mules, fraude inzake CO2-emissierechten, Braziliaanse clandestiene werkkrachten, Nigeriaanse oplichting).

7 I. SAMENSTELLING VAN DE CEL 1 Voorzitter :...Dhr. Jean-Claude DELEPIÈRE Vicevoorzitter : Dhr. Philippe de MÛELENAERE Plaatsvervangende voorzitters : HH. Boudewijn VERHELST Philippe de KOSTER Leden : HH. Michel J. DE SAMBLANX Luc BATSELIER Jean-Claude LEYS Johan DENOLF Hoofd van de onderzoeksdienst : Dhr. Kris MESKENS Hoofd van de administratie : Dhr. Philippe BOSMAN 1. Toestand op 31/12/2009 7

8

9 II. WETGEVENDE ONTWIKKELINGEN Omzetting van de derde Europese richtlijn Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen Op 26 januari 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen. Deze wet trad in werking op 5 februari De wet van 18 januari 2010 beoogt voornamelijk twee doelstellingen. Enerzijds de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de derde antiwitwasrichtlijn 2, evenals van haar uitvoeringsrichtlijn, Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten 3. Anderzijds houdt de wet van 18 januari 2010 ook rekening met de resultaten van de evaluatie van het Belgische stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die in juni 2005 door de Financiële Actiegroep tegen het Witwassen van Geld (FAG) werd uitgevoerd om na te gaan of het stelsel conform is aan de FAGaanbevelingen en om de doeltreffendheid ervan te toetsen 4. Hoewel het Belgische stelsel over het geheel genomen grotendeels in overeenstemming werd bevonden met de FAGaanbevelingen, waren er nog een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader nodig om volledig te beantwoorden aan bepaalde aanbevelingen. Naast de aanpassingen die noodzakelijk zijn om de richtlijn om te zetten en die rekening houden met het derde wederzijdse evaluatieverslag van België door de FAG, wijzigt de wet van 18 januari 2010 tot slot ook de structuur van de wet en hernummert het de artikelen om tegemoet te komen aan de vermeerdering van het aantal bepalingen sinds De eisen gesteld aan de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ondergingen de laatste jaren een belangrijke evolutie op internationaal vlak, en dit meer in het bijzonder door de herziening van de 40 aanbevelingen van de FAG in juni 2003 en de aanneming van de Bijzondere FAG-aanbevelingen in de strijd tegen de financiering van terrorisme in 2001 en In België werd met deze internationale normen reeds in zeer grote mate rekening gehouden door de wet van 12 januari 2004 tot wijziging van het preventief antiwitwasstelsel 5, benevens meer specifiek wat de financiële sector betreft, door het Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2004, goedgekeurd door Koninklijk besluit van 8 oktober 2004, en door haar Circulaire van 22 november 2004 over de waakzaamheidsverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 6. Grosso modo kan men stellen dat de wet van 18 januari 2010 geen essentiële wijzigingen teweegbrengt voor de financiële sector, daar heel wat verplichtingen die nu reeds vervat zitten in het hiervoor vernoemd Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, worden overgenomen in de wet van 11 januari Men kan echter wel van een Big Bang spreken voor de niet-financiële beroepen die onder de wet van 11 januari 1993 vallen. 2. PB L 309 van 25 november 2005, blz PB L 214 van 4 augustus 2006, blz Het verslag is beschikbaar op de webstek van de Cel voor financiële informatieverwerking (www.ctif-cfi.be). 5. Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari Circulaire PPB 2004/8 en D.250 van 22 november 2004, gewijzigd door circulaire PPB 2005/5 en D.258 van 12 juli

10 Voor een gedetailleerd en artikelsgewijs overzicht van al de wijzigingen die door de wet van 18 januari 2010 werden aangebracht aan het preventief antiwitwasstelsel kan verwezen worden naar het Overzicht van de aangebrachte wijzigingen aan de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 januari Wij beperken ons daarom hieronder tot een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: om te voldoen aan het toepassingsgebied van de derde antiwitwasrichtlijn, moest enkel het toepassingsgebied ratione personae voor de financiële ondernemingen (artikel 2, 1) aangepast worden. Dit werd uitgebreid tot instellingen voor collectieve belegging die hun effecten rechtstreeks verhandelen bij het publiek. In het verlengde van de inwerkingtreding van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werd het toepassingsgebied ook uitgebreid tot de vereffeningsinstellingen als bedoeld in artikel 23, 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten ; de definitie van de financiering van terrorisme werd aangepast aan de richtlijn 2005/60/EG, en komt overeen met artikel 2, 2, b), van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, en artikel 2 van het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, opgemaakt te New York op 9 december 1999 ; de lijst met onderliggende misdrijven opgesomd in de wet van 11 januari 1993 omvat nu diefstal of afpersing. De verzwarende omstandigheden bij diefstal of afpersing met geweld of bedreiging werden geschrapt ; de identificatieverplichtingen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van de cliënt worden uitgebreid: het begrip uiteindelijke begunstigen wordt in de wet vastgelegd aan de hand van een 25% drempel van de aandelen of stemrechten van een vennootschap, of 25% van het vermogen van een rechtspersoon of een juridische constructie ; de identificatie en verificatiegegevens door cliënten en hun uiteindelijke begunstigden hebben voortaan betrekking op hun naam, de voornaam, de geboortedatum en de geboorteplaats, en slechts in de mate van het mogelijke op hun adres ; voor handelaren in diamant worden de identificatieverplichtingen uitgebreid tot hun diamantleveranciers waarbij aankoopverrichtingen leiden tot betalingen in contanten ; er worden maatregelen ingebouwd om de identificatie van de uiteindelijke begunstigde te vergemakkelijken wanneer de cliënt een vennootschap of een rechtspersoon is. De eerste maatregel bestaat erin de cliënt-vennootschappen/rechtspersonen te verplichten om betreffende hun uiteindelijke begunstigden de nodige informatie te verschaffen aan de meldingsplichtigen, wanneer ze met hen een zakenrelatie aangaan of wanneer ze een occasionele verrichting uitvoeren. De tweede maatregel last een nieuwe bepaling in het Wetboek van vennootschappen in die een mededelingsplicht oplegt aan niet-beursgenoteerde vennootschappen die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen hebben uitgegeven voor belangrijke deelnemingen vanaf de drempel van 25% zodat de cliënt-vennootschappen zelf over de nodige informatie beschikken om aan hun mededelingsverplichting aan de meldingsplichtigen te voldoen ; een identificatiedrempel van EUR wordt ingevoerd voor de procedures ter identificatie van de cliënten van casino s die een financiële verrichting wensen uit te voeren in verband met het spel, en dit in zoverre er geen vermoeden is van witwassen van geld of van financiering van terrorisme ; De wet van 12 januari 2004 voorzag reeds in de mogelijkheid voor financiële instellingen om een beroep te doen op een derde zaakaanbrenger voor de uitvoering van hun klantenonderzoeksmaatregelen. De wet breidt thans deze mogelijkheid uit naar alle andere categorieën van niet-financiële personen en instellingen beoogd door de wet van 11 januari 1993 ; Overzicht van de aangebrachte wijzigingen aan de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 januari 2010 (www.ctif-cfi.be).

11 het risicobenaderingsprincipe ( risk-based approach ) wordt volledig ingebouwd in de wet. Versoepelde klantenonderzoeksmaatregelen voor bepaalde cliënten/uiteindelijke begunstigden en producten worden limitatief opgesomd in de wet. De gevallen waar een verscherpt klantenonderzoek vereist is, staan niet-limitatief opgesomd in de wet. Een verscherpt klantenonderzoek en aldus een verhoogde bestendige waakzaamheid moet worden toegepast door de meldingsplichtigen in alle situaties die omwille van hun aard een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden ; de verplichting om een schriftelijk verslag op te stellen naar aanleiding van het onderzoek van een verrichting die, of een feit dat, verband kan houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme wordt uitgebreid tot de niet-financiële beroepen ; de verplichting om over een passende organisatie en passende interne controleprocedures te beschikken wordt uitgebreid naar de niet-financiële beroepen ; de financiële instellingen krijgen onrechtstreeks toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, waardoor zij de identificatiegegevens kunnen verifiëren van de cliënten en van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten die niet aanwezig zijn bij hun identificatie, en de identificatiegegevens van hun cliënten en van de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten actualiseren ; voortaan moeten de aan de wet onderworpen personen en instellingen bij de aanwerving van hun werknemers en vertegenwoordigers nagaan zo deze over een passende professionele betrouwbaarheid beschikken ten aanzien van de risico s die verbonden zijn aan de taken en de functies die zij zullen moeten uitoefenen ; de verplichting om een antiwitwasverantwoordelijke aan te stellen wordt uitgebreid naar de niet-financiële beroepen die hun activiteiten uitoefenen binnen grote structuren ; het verbod tot betaling in contanten wordt verstrengd ; aan de CFI wordt formeel de taak toevertrouwd te waken over een efficiënte samenwerking en de coördinatie van het overleg tussen de nationale autoriteiten die betrokken zijn in de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ; de burgerlijke aansprakelijkheid van de CFI als administratieve overheid, alsook deze van de bestuurs- en beslissingsorganen bij de uitoefening van hun wettelijke opdracht, kan voortaan enkel worden ingeroepen in geval van bedrog of zware fout ; de CFI kan zich voortaan niet enkel verzetten tegen de uitvoering van de verrichting waarvan ze door een melder op de hoogte werd gebracht vóór het verstrijken van de uitvoeringstermijn, maar kan deze bevoegdheid nu eveneens gebruiken om in het kader van de behandeling van een melding de uitvoering van verrichtingen te verhinderen bij een andere financiële instelling, zonder dat deze laatste zelf een melding heeft verricht ; de omvang van de kennisgevingsplicht voor advocaten wordt verduidelijkt naar aanleiding van het arrest nr. 10 van 23 januari 2008 van het Grondwettelijk Hof. Alleen wanneer de advocaat een activiteit uitoefent in één van de materies die zijn opgesomd in het nieuwe artikel 3 (vroeger artikel 2ter), buiten zijn specifieke opdracht van verdediging of vertegenwoordiging in rechte en van het verlenen van juridisch advies, is hij onderworpen aan de verplichting om gegevens waarvan hij kennis heeft aan de CFI mee te delen. Juridisch advies valt bijgevolg onder het beroepsgeheim, tenzij de advocaat deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor financiering van terrorisme, het juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme wordt verstrekt, of de advocaat weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme. In dergelijke gevallen blijft de meldplicht bestaan ; 11

12 naar aanleiding van voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de wetgever beslist dat ook de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de accountants, de belastingconsulenten, de erkende boekhouders alsook de erkende boekhouders-fiscalisten, genieten van de vrijstelling om te melden aan de CFI wanneer zij juridisch advies verschaffen binnen het kader van hun beroepsuitoefening. Voor de toepassing van deze vrijstelling gelden dezelfde grenzen als deze vermeld in fine van voorgaande alinea ; wanneer een aan de wet onderworpen instelling een antiwitwasverantwoordelijke heeft, komt het in beginsel deze laatste toe om tot een melding aan de CFI over te gaan. Voor de in het nieuwe artikel 3 bedoelde niet-financiële beroepen die geen antiwitwasverantwoordelijke hebben aangesteld, is het aan de beroepsbeoefenaar (gerechtsdeurwaarder, notaris, bedrijfsrevisor, accountant, belastingconsulent of advocaat, via zijn stafhouder) om zelf die melding te verrichten ; afwijkingen op het verbod om de cliënt of derden in kennis te stellen van het feit dat inlichtingen werden verstrekt aan de CFI, of dat een onderzoek naar het witwassen van geld of de financiering van terrorisme loopt dan wel zou kunnen worden ingesteld, worden onder strikte voorwaarden toegelaten ; bescherming van de melders tegen bedreiging, daden van agressie of intimidatie wordt uitdrukkelijk voorzien in de wet ; kennisgevingplicht van de controleoverheden geldt niet langer enkel en alleen bij een bewijs van witwassen of financiering van terrorisme, maar nu ook bij een vermoeden ; de CFI kan voortaan ook haar bevoegdheden uitoefenen om bijkomende informatie te verzamelen wanneer het federaal parket haar inlichtingen verschaft in het kader van een gerechtelijk onderzoek of een vooronderzoek in verband met de financiering van terrorisme, alsook wanneer het Europees Bureau voor Fraudebestrijding van de Europese Commissie (OLAF) haar informatie verschaft in het kader van een onderzoek inzake fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie ; naar aanleiding van de beperkende maatregelen ten aanzien van Iran wordt, in uitvoering van verordening (EG) nr. 423/2007 zoals gewijzigd door de verordening (EG) nr. 1110/2008, de doormeldingsbevoegdheid van de CFI naar het parket uitgebreid tot ernstige aanwijzingen van financiering van proliferatie van gevoelige nucleaire activiteiten of van ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens ; de uitzonderingen op het versterkt beroepsgeheim van de CFI worden beter afgelijnd en uitgebreid. Wanneer de CFI een dossier doormeldt aan het parket met informatie inzake het witwassen van geld voortkomend uit een misdrijf in verband met de handel in clandestiene werkkrachten of mensenhandel, zal de CFI voortaan ook stelselmatig de arbeidsauditeur op de hoogte stellen in het licht van zijn specifieke bevoegdheid inzake sociaal strafrecht. Bovendien licht de CFI de sociale inlichtingen - en opsporingsdienst (SIOD) in over alle doormeldingen aan de gerechtelijke overheden van witwasdossiers in verband met overtredingen die een weerslag kunnen hebben inzake sociale fraude ; de adviesbevoegdheden van de CFI worden uitgebreid ; de bevoegdheid om bij reglement de toepassingsmodaliteiten te bepalen van de verplichtingen bepaald bij hoofdstuk II van de wet wordt uitgebreid tot alle controleoverheden ; Vroeger verleende de wet van 11 januari 1993 aan de bevoegde controle- of toezichthoudende overheden of de bevoegde tuchtoverheden enkel een uitdrukkelijke bestraffingbevoegdheid- in geval inbreuk werd gepleegd op het preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overeenkomstig voornoemde Europese en internationale bepalingen gelast de wet deze overheden thans ook uitdrukkelijk met de daadwerkelijke controle van de bedoelde verplichtingen. 12

13 13

14

15 III. STATISTIEKEN 1. KERNCIJFERS 1.1. Van 1 december 1993 tot 31 december 2009 Aantal meldingen Aantal doormeldingen Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 48,64% Aantal dossiers Aantal doorgemelde dossiers Verhouding doorgemelde dossiers / aantal dossiers 28,15% Totaal van de bedragen in de door de Cel doorgemelde dossiers* ,62 Aantal verzetten 371 * Bedragen in miljoen EUR Sommige meldingen slaan op afzonderlijke verrichtingen die verband houden met één zaak. Daarnaast kunnen meerdere meldingen die uitgaan van een meldende instelling betrekking hebben op één en dezelfde zaak. Overigens bevat eenzelfde zaak veelal meldingen vanwege verschillende instellingen. Dergelijke meldingen worden door de Cel gebundeld in één dossier. De statistieken van 2009 worden beïnvloed door een omvangrijk dossier waarmee een totaalbedrag van meer dan 1,7 miljard EUR is gemoeid en dat werd doorgemeld omwille van ernstige aanwijzingen van witwassen van geld uit georganiseerde misdaad. Dit dossier wordt nader toegelicht in deel IV. "Trends op vlak van witwassen en financiering van terrorisme" Evolutie over de 5 laatste jaren Aantal meldingen Aantal nieuwe dossiers Aantal doorgemelde dossiers Bedragen aangegeven in de doorgemelde dossiers* 636,2 799,5 623,7 711, ,42 Aantal verzetten * Bedragen in miljoen EUR Aantal meldingen

16 1.3. Evolutie van het aantal doormeldingen in vergelijking met het aantal ontvangen meldingen Aantal gecumuleerde meldingen Aantal gecumuleerde doormeldingen Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 56,21% 55,30 % 53,45 % 51,16% 48,64% ,21 55,3 53,45 51,16 Verhouding doormeldingen / aantal meldingen 48, Evolutie van het gemiddeld aantal meldingen per maand Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 ontving de Cel meldingen. Het gemiddeld aantal meldingen per maand is zodoende gestegen van in 2008 naar in 2009 (1.069 in 2007) of een stijging van 10,41% (33,8% sinds 2007) Gemiddeld aantal meldingen

17 1.5. Evolutie van het aantal nieuwe dossiers per referentieperiode Na een eerste ontleding van de meldingen werden in nieuwe dossiers geopend Aantal nieuwe dossiers Evolutie van het aantal doorgemelde dossiers In 2009 werden dossiers doorgemeld aan de parketten, nadat het onderzoek door de Cel ernstige aanwijzingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme in de zin van de wet van 11 januari 1993 aan het licht had gebracht. De doormeldingen betreffen dossiers die zowel in 2009 als in voorafgaande jaren gemeld werden Aantal aan de parketten doorgemelde dossiers Verzet tegen de uitvoering van een verrichting In 2009 maakte de Cel in 38 gevallen gebruik van haar bevoegdheid om zich te verzetten tegen de uitvoering van een verrichting. De Cel bevroor tijdelijk activa voor een waarde van 5,7 miljoen EUR. Dit bedrag mag niet verward worden met de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen waartoe de gerechtelijke overheden overgaan ingevolge inlichtingen verstrekt door de Cel en waarbij het om beduidend hogere bedragen gaat. 17

18

19 2. ONTVANGEN MELDINGEN 2.1 Onderverdeling per jaar van het aantal meldende ondernemingen en personen / totaal aantal meldende ondernemingen en personen Onderverdeling van de financiële ondernemingen en beroepen meld. ond / pers. Kredietinstellingen Wisselkantoren Levensverzekeringsondernemingen Beursvennootschappen Hypothecaire ondernemingen Verzekeringsmakelaars Ondernemingen voor consumentenkrediet Uitgevers of beheerders van kredietkaarten Beleggingsondernemingen Andere Totaal Onderverdeling van de niet-financiële ondernemingen en beroepen meld. ond / pers. Notarissen Boekhoudkundige en fiscale beroepen Bedrijfsrevisoren Casino s Gerechtsdeurwaarders Advocaten Vastgoedmakelaars Handelaren in diamant Bewakingsondernemingen Totaal

20 Andere instellingen meld. ond / pers. Douane Totaal Verdeling van het aantal meldingen per sector Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de meldingen naargelang de herkomst Cijfers voor 2009 van 01/01/09 tot 31/12/09 % Wisselkantoren ,08 Kredietinstellingen ,14 Casino s ,14 Douane 957 5,57 De Post 584 3,4 Buitenlandse meldpunten 402 2,34 Notarissen 251 1,46 Andere 320 1,87 Totaal % Wisselkantoren 58% Wisselkantoren 21% Kredietinstellingen 21% Kredietinstellingen 6% Casino s 6% Douane 3% De Post 6% Casino s 6% Douane 3% De Post 2% Buitenlandse meldpunten 2% Notarissen 2% Andere 2% Buitenlandse meldpunten 2% Notarissen 2% Andere 20

18de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

18de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 18de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2011 18 de Activiteitenverslag 2011 Cel voor Financiële Informatieverwerking I VOORWOORD...5 II STATISTIEKEN...9 1. KERNCIJFERS...9 1.1.

Nadere informatie

17 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

17 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 17 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2010 17 de Activiteitenverslag 2010 Cel voor Financiële Informatieverwerking I VOORWOORD... 5 II SAMENSTELLING VAN DE CFI... 7 III STATISTIEKEN...

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING A. INTERNATIONAAL KADER EN VERGELIJKEND RECHT 1. De eerste internationale teksten 2. Centrale meldpunten:

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Cel voor Financiële Informatieverwerking Cel voor Financiële Informatieverwerking 21e Activiteitenverslag 2014 2 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 7 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Cel voor Financiële Informatieverwerking Cel voor Financiële Informatieverwerking 20e jaarverslag 2013 Inhoudsopgave I. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 5 II. SAMENSTELLING VAN DE CFI... 11 III. STATISTIEKEN... 13 1. KERNCIJFERS... 13 1.1. Aantal

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht

De melder als pion in het witwasspel. Overzicht www.ctif-cfi.be De melder als pion in het witwasspel Kris Meskens Secretaris generaal CFI I. De CFI Overzicht II. De melders in de preventieve antiwitwaswetgeving III. De melding IV. De rol van de CFI

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I.

Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I. Cel voor Financiële Informatieverwerking C.F.I. 13 e Activiteitenverslag 2006 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 I. SAMENSTELLING VAN DE CEL... 7 II. TOEPASSING VAN DE WET... 9 1. VERSLAG IN VERVOLG OP HET DERDE

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire FSMA_2013_20 d.d. 18/12/2013 Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Toepassingsveld: Alle ondernemingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België en de Autoriteit

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be POLITIEK PROMINENTE PERSONEN s en aanwijzingen NLtypoPEP

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 CFI? eenheid van financiële informatieverwerking; opgericht bij

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

16 februari Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 28 oktober 2011.

16 februari Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 28 oktober 2011. MEDEDELING Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 juli 2017. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld*

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld* Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld* HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet past de richtlijn toe van de Raad 91/308/EEG

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Verenigde Arabische

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 7 februari 2014 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36) Uitgegeven, 19 februari 2014 De minister

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Binnenbrengen vanuit een andere lidstaat Binnenbrengen vanuit een derde land Niet-commercieel

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie