Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden"

Transcriptie

1 Inleenvoorwaarden behorende bij het contractmanagement voor het Menzis beleid betreffende het inlenen van Arbeidskrachten voor interim werkzaamheden Aldus opgemaakt te Wageningen op , ingaande per Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, als zij met een hoofdletter worden geschreven, de volgende betekenis: Aanvraag: het verzoek van Menzis aan Opdrachtnemer om een Arbeidskracht voor te stellen om Werkzaamheden te verrichten. In de Aanvraag worden de door Menzis gestelde eisen en de gewenste Deskundigheid aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW tussen de Contract Service Partner en Opdrachtnemer, waarin de Opdracht wordt vastgelegd en waarop de AIV van toepassing zijn. AIV: Arbeidskracht: Contract Management: Contract Service Partner: Deskundigheid: Facturatieperiode: Indexcijfer: Inleensoort: Locatie: Menzis: Onderleverancier: Opdracht: deze algemene Inleenvoorwaarden ten behoeve van de inleen van Arbeidskrachten bij Menzis. de persoon die Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Menzis laat uitvoeren, ongeacht of dit een ZZP er, een door Opdrachtnemer gecontracteerde ZZP er, een door Opdrachtnemer gecontracteerde werknemer van derden, dan wel een werknemer van Opdrachtnemer zelf is. de dienstverlening van de Contract Service Partner ten behoeve van Menzis. de rechtspersoon waarmee Menzis een overeenkomst heeft gesloten voor de uitvoering van het Contract Management. de in de Aanvraag beschreven specifieke deskundigheid en ervaring waaraan de Arbeidskracht dient te voldoen. de periode van 1 kalendermaand, of de helft hiervan, op basis waarvan Opdrachtnemer aan de Contract Service Partner facturen stuurt. Ieder kalenderjaar begint met de kalendermaand januari. het CBS indexcijfer zakelijke dienstverlening CAO lonen inclusief bijzondere vergoedingen, peildatum oktober. De arbeidsrelatie tussen Arbeidskracht en Opdrachtnemer, verder te definiëren als: O VAR-DGA: een Arbeidskracht als directeur-grootaandeelhouder van Opdrachtnemer of directeur-grootaandeelhouder van de Onderleverancier van Opdrachtnemer; O VAR-WUO: een Arbeidskracht als eigenaar, vennoot of maat van Opdrachtnemer of een Arbeidskracht als eigenaar, vennoot of maat van de Onderleverancier van Opdrachtnemer; O Werknemer: een Arbeidskracht in loondienst van Opdrachtnemer, niet zijnde een directeur grootaandeelhouder van Opdrachtnemer, of een Arbeidskracht in loondienst van de Onderleverancier van Opdrachtnemer, niet zijnde een directeur grootaandeelhouder van de Onderleverancier van Opdrachtnemer de vestigingen van Menzis in Groningen, Wageningen, Enschede en Den Haag. alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van of verbonden zijn aan de Coöperatie Menzis U.A. de onderneming waarbij Opdrachtnemer een overeenkomst afsluit ten behoeve van de inzet van de Arbeidskracht. de aanvullende overeenkomst op grond waarvan een Arbeidskracht door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om, met uitzondering van ZZP ers, onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het overeengekomen tarief. Pagina 1 van 11

2 Opdrachtnemer: Overmacht: Overuren: Partijen: TarievenTool: VAR DGA: VAR WUO: Werkdagen: Werkzaamheden: ZZP er: de onderneming die een Aanvullende overeenkomst met de Contract Service Partner overeenkomt om Werkzaamheden te verrichten. een gebeurtenis die niet is te wijten aan de schuld van de betreffende Partij en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing. Niet onder overmacht vallen stakingen, tekort aan personeel en onvermogen om financiële verplichtingen na te komen. de uren die gewerkt worden boven 40 uren per kalenderweek. Indien Arbeidskrachten op basis van parttime werkzaam zijn bij Menzis wordt eveneens het aantal uren boven de 40 uren per kalenderweek gezien als Overuur. Menzis maakt geen onderscheid tussen Overuren gemaakt op normale werkdagen of gemaakt in het weekend en/of feestdagen noch wordt er onderscheid gemaakt tussen uren gewerkt tijdens kantooruren of daar buiten. Opdrachtnemer en Contract Service Partner. het door Menzis gehanteerde tariefmodel op basis waarvan (richt)tarieven afgesproken worden. Verklaring Arbeidsrelatie voor rekening en risico van vennootschap. Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit Onderneming. kalenderdagen, behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen en voor de werknemers van Menzis verplichte vrije dagen. de door de Arbeidskracht uit te voeren werkzaamheden en/of advisering in het kader van de uitvoering van de Opdracht. de Zelfstandige Professional, of te wel de eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma, maat van een maatschap of directeur grootaandeelhouder van een besloten vennootschap, die de Werkzaamheden verricht voor Menzis. Een ZZP er werkt niet onder leiding en toezicht van Menzis en/of de Contract Service Partner, is vrij in de wijze van uitvoering van de Werkzaamheden en kan/mag zich door een andere ZZP er laten vervangen. Artikel 2 Context, toepasselijkheid en reikwijdte 1. Menzis maakt voor het uitvoeren van bepaalde tijdelijke werkzaamheden, onder meer vanwege het ontbreken van een bepaald specialisme, gebruik van de tijdelijke inleen van Arbeidskrachten. Indien Menzis besluit een Arbeidskracht in te huren, wenst Menzis dat de contractering en facturering via haar Contract Service Partner verloopt. Hiervoor is Menzis met de Contract Service Partner een nadere overeenkomst aangegaan waarbij de Contract Service Partner onder meer alle daarmee samenhangende (administratieve) handelingen verricht, alsmede alle (fiscale en arbeidsrechtelijke) risico s borgt. 2. De Contract Service Partner zal vervolgens met Opdrachtnemer een Aanvullende overeenkomst afsluiten. In deze overeenkomst worden de bijzonderheden met betrekking tot de Opdracht vastgelegd en zijn de bepalingen van deze AIV van toepassing. 3. De AIV bevat ook voorwaarden die een derdenbeding met zich mee kunnen brengen conform artikel 253 Boek 6 BW. Dit houdt in dat bepaalde voorwaarden een rechtstreeks vorderingsrecht kunnen scheppen van Menzis ten aanzien van Opdrachtnemer. 4. Partijen sluiten per Opdracht telkens een afzonderlijke Aanvullende overeenkomst.. De Aanvullende overeenkomst geldt voor de daarin opgenomen periode, en bevat de specifieke voorwaarden waaronder de betreffende Arbeidskracht de Werkzaamheden uitvoert. 5. Indien Opdrachtnemer de Werkzaamheden in persoon verricht, dient in aanmerking te worden genomen dat Partijen expliciet beoogd hebben om de Werkzaamheden krachtens overeenkomst van opdracht uit te voeren. Partijen wensen uitdrukkelijk niet dat de Aanvullende overeenkomst als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Pagina 2 van 11

3 6. De voorwaarden van de Contract Service Partner zijn van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst. Opdrachtnemer stemt er bij voorbaat uitdrukkelijk mee in dat de voorwaarden van de Contract Service Partner, niet door Partijen ondertekend worden, maar wel van toepassing zijn, indien een Aanvullende overeenkomst door Partijen wordt overeengekomen. Afwijkingen op de voorwaarden van de Contract Service Partner worden door Partijen schriftelijk vastgelegd in de Aanvullende overeenkomst. De voorwaarden van de Contract Service Partner komen overeen met de AIV. 7. In geval van tegenstrijdigheid tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de navolgende rangorde: 1) De raamovereenkomst met Opdrachtnemer (indien aanwezig tussen Menzis en Opdrachtnemer) 2) de Aanvullende overeenkomst; 3) de AIV dan wel de voorwaarden van de Contract Service Partner; 8. Indien in een Aanvullende overeenkomst een bepaling is opgenomen die afwijkt van de voorwaarden van de Contract Service Partner, dan geldt deze afwijking alleen met betrekking tot de specifieke Aanvullende overeenkomst. Vorenbedoelde afwijking geldt derhalve niet als een afwijking op de voorwaarden van de Contract Service Partner in algemene zin, of te wel voor andere of toekomstige Aanvullende overeenkomsten tussen Partijen. 9. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel branche voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 3 - Opdracht 1. De deskundigheid waaraan de Arbeidskracht van Opdrachtnemer dient te voldoen, is nader omschreven in de aanvraag, dus niet in de Aanvullende overeenkomst. Indien Opdrachtnemer niet op de hoogte is van de deskundigheid zal Opdrachtnemer voor ondertekening van de Aanvullende overeenkomst de Contract Service Partner hiervan op de hoogte brengen. De deskundigheid wordt dan alsnog tussen partijen vastgelegd in een bijlage op de Aanvullende overeenkomst. 2. Opdrachtnemer zal, mede aan de hand van de aanvraag, uitsluitend gekwalificeerde Arbeidskrachten werkzaamheden voor Menzis laten verrichten, die voldoen aan de vooraf door Menzis gestelde kwaliteitseisen en die voor de werkzaamheden de benodigde opleiding, kennis en ervaring bezitten. 3. De Arbeidskracht zal zich conformeren aan de Menzis specifieke methoden en technieken en zal zich tijdig de kennis van deze methoden en technieken eigen maken. Indien het door de Arbeidskracht volgen van een cursus noodzakelijk wordt geacht, zullen de kosten daarvan door Opdrachtnemer worden gedragen. Opdrachtnemer zal de cursusdagen niet in rekening brengen. Indien de cursus specifiek voor Menzis doeleinden is, en door Menzis vereist wordt, worden de kosten van de cursus door Menzis gedragen en komen de uren voor rekening van Opdrachtnemer. 4. Indien, gedurende de looptijd van de Aanvullende overeenkomst, de door Menzis gebruikte methoden en/of technieken worden gewijzigd, kan de noodzaak ontstaan tot aanvullende maatregelen met betrekking tot de invulling van de Aanvullende overeenkomst. Hierover zullen Partijen in overleg treden. Artikel 4 - Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Contract Service Partner 1. De Contract Service Partner staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat haar dienstverlening op het gebied van Contract Management deskundig, met zorg en professionaliteit wordt uitgevoerd. De Contract Service Partner is met name verantwoordelijk voor het juiste beheer van de contracten en de tijdige en juiste afwikkeling van de facturen van Opdrachtnemer. 2. De dienstverlening Contract Management is sterk afhankelijk van derden, te weten Menzis en Opdrachtnemer. Zo moet Menzis bijvoorbeeld de nieuwe inzet van een Arbeidskracht tijdig bij de Contract Service Partner aanmelden of de verlenging van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van de Arbeidskracht naar de Contract Service Partner doen toekomen. Opdrachtnemer dient bijvoorbeeld tijdig de gevraagde informatie te verstrekken om het voor de Contract Service Partner mogelijk te maken een contract op te stellen. De mogelijkheden voor de Contract Service Partner om invloed uit te oefenen op de doorlooptijd ten aanzien van deze afhankelijkheden zijn beperkt. Wel kan de Contract Service Partner aanmanen tot het aanleveren van informatie en communiceren/escaleren bij ongewenste vertragingen. 3. De Contract Service Partner zal Opdrachtnemer op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen haar organisatie indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van een Aanvullende overeenkomst. 4. De Contract Service Partner zal Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van alle relevante bedrijfsinformatie van Menzis voor zover deze informatie bij de Contract Service Partner bekend is of wordt en deze informatie voor de uitvoering van een Aanvullende overeenkomst van belang is. Pagina 3 van 11

4 Artikel 5 Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtnemer 1. Opdrachtnemer staat er jegens de Contract Service Partner en Menzis voor in dat Opdrachtnemer haar dienstverlening deskundig, met zorg en professionaliteit uitvoert. Opdrachtnemer staat er voor in dat de Arbeidskracht het opleidingsniveau, de deskundigheid, de ervaring, de competenties en de persoonlijkheden bezit om de Werkzaamheden naar behoren en conform eventueel geldende -al dan niet wettelijke- voorschriften uit te voeren. 2. Daar de Contract Service Partner niet betrokken is geweest bij de werving en selectie van de in te zetten Arbeidskracht en niet betrokken is bij de voortgang van de Werkzaamheden, geldt hoe dan ook dat Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft over de kwaliteit en de continuïteit van de Werkzaamheden. 3. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Opdrachtnemer zal de Contract Service Partner op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen haar organisatie indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van een Aanvullende overeenkomst. Opdrachtnemer dient op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) verplicht in het Handelsregister te vermelden dat zij personeel ter beschikking stellen en zal gedurende de overeenkomst als zodanig in het register vermeld staan. 4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat door Opdrachtnemer ingeschakelde Onderleveranciers voldoen aan het bepaalde in deze AIV. 5. Opdrachtnemer is verplicht de Arbeidskracht op te dragen de bij Menzis geldende gedragscodes, veiligheidsvoorschriften en richtlijnen na te leven, alsmede zich op de eerste werkdag te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. 6. Opdrachtnemer is verplicht de Arbeidskracht, op te dragen de instructies van Menzis met betrekking tot de te verrichten Werkzaamheden op te volgen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd. 7. Opdrachtnemer is verplicht de Arbeidskracht zo spoedig mogelijk na aanvang van de Werkzaamheden een Verklaring omtrent Gedrag bij de Contract Service Partner aan te laten leveren. Indien de Verklaring omtrent Gedrag niet binnen 14 dagen na aanvang van de Werkzaamheden aan de Contract Service Partner verstrekt is, kan de Contract Service Partner, op verzoek van Menzis, de Aanvullende overeenkomst direct, zonder opzegtermijn, beëindigen. 8. Opdrachtnemer gaat akkoord met het feit dat de Contract Service Partner kopieën van de door Opdrachtnemer verstrekte documenten alsmede van de met Opdrachtnemer overeengekomen Aanvullende overeenkomst(en) verstrekt aan Menzis. Opdrachtnemer garandeert dat de Arbeidskracht ook akkoord gaat met verstrekking door de Contract Service Partner aan Menzis van de documenten die betrekking hebben op de Arbeidskracht. 9. Opdrachtnemer verklaart volledig te zullen meewerken aan het tijdig aanleveren van onderstaande documenten m.b.t. de Arbeidskracht die benodigd zijn om een Aanvullende overeenkomst te kunnen opstellen. Van onderstaande opsomming kan onder sommige omstandigheden worden afgeweken. Benodigde documenten ten behoeve van dossiervorming: - een (volledig) ingevulde vragenlijst (wordt door Contract Service Partner verstrekt); - kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort òf voor- én achterzijde van ID-kaart) of een verklaring identiteit (model Contract Service Partner); - kopie van een recent uittreksel Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer inclusief een separaat uittreksel van (alle) hierin participerende ondernemingen (B.V./holding) indien van toepassing (niet ouder dan een half jaar); - kopie van een recent uittreksel Kamer van Koophandel van Onderleverancier. (niet ouder dan een half jaar) (*); - kopie van een vrijwarende VAR-verklaring (VAR-WUO/VAR-RRV) voor dit kalenderjaar afgegeven op naam van de Arbeidskracht (*); - een ingevulde en ondertekende verklaring van loondienst, waaruit blijkt dat de Arbeidskracht voorkomt in de loonadministratie van Opdrachtnemer. De verklaring dient ondertekend te worden door een persoon die hiertoe namens Opdrachtnemer bevoegd is (*); - een ingevulde en ondertekende verklaring van loondienst, waaruit blijkt dat de Arbeidskracht voorkomt in de loonadministratie van Onderleverancier. De verklaring dient ondertekend te worden door een persoon die hiertoe namens Onderleverancier bevoegd is (*); - kopie van de G-rekeningovereenkomst van Opdrachtnemer (*); - geheimhoudingsverklaring van Menzis door de Arbeidskracht ondertekend (wordt verstrekt door Contract Service Partner). Pagina 4 van 11

5 Benodigde documenten ten behoeve van screening: - een recent CV van de Arbeidskracht; - kopieën van relevante diploma s voor de uit te voeren functie; - kopie aanvraag VOG en in latere instantie de verstrekte VOG. (*) voor zover van toepassing Artikel 6 Verplichtingen en rechten Menzis 1. Bij de Aanvraag zal Menzis aangeven aan welke Deskundigheid de Arbeidskracht dient te voldoen, welke Werkzaamheden verricht dienen te worden, alsmede een inschatting van de periode gedurende welke de Werkzaamheden verricht dienen te worden. 2. Menzis is gehouden de Arbeidskracht toegang te verlenen tot de plaats waar de Werkzaamheden verricht dienen te worden, alsmede dat de Arbeidskracht in staat wordt gesteld de Werkzaamheden onder de gebruikelijke arbeidsomstandigheden bij Menzis te verrichten. Menzis zal daartoe alle benodigde hulpmiddelen en materialen ter beschikking stellen. 3. Menzis zal voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waarmee de Arbeidskracht werkt en voor het verrichten van de Werkzaamheden dusdanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Arbeidskracht bij het verrichten van de Werkzaamheden schade lijdt. 4. Menzis waarborgt dat de arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit worden nageleefd. Eventueel handelen in strijd met deze regelgeving komt volledig voor rekening en risico van Menzis. 5. Menzis is steeds, in het belang van de waarborging van de integriteit van haar bedrijfsvoering, bevoegd een integriteitsscreening ten aanzien van de Arbeidskracht uit te (laten) voeren. Hiertoe zal niet worden overgegaan zonder dat hierover overleg met Opdrachtnemer heeft plaatsgehad. 6. Indien Menzis tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit dit artikel kan Opdrachtnemer de Contract Service Partner hierop aanspreken en nakoming vorderen. Artikel 7 Looptijd, verlenging en beëindiging Aanvullende overeenkomst 1. Een Aanvullende overeenkomst geldt voor de daarin vermelde periode, en deze treedt in werking op de daarin vermelde startdatum en eindigt van rechtswege op de daarin vermelde einddatum. 2. Indien een Arbeidskracht langer benodigd is dan de vooraf overeengekomen periode zal de Contract Service Partner, op verzoek van Menzis, dit uiterlijk 4 weken voor het einde van de Aanvullende overeenkomst bij Opdrachtnemer aangeven of zoveel eerder als dit mogelijk is. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Arbeidskracht in dit geval de Werkzaamheden kan vervolgen. Onverkort lid 2 van dit artikel kan de Aanvullende overeenkomst worden verlengd voor een door Menzis en Opdrachtnemer in onderling overleg nader te bepalen periode. Opdrachtnemer dient in geval van verlenging de afspraak daartoe voor het verstrijken van de lopende periode schriftelijk aan de Contract Service Partner kenbaar te maken. De Contract Service Partner zal de overeengekomen (nieuwe) einddatum van de Aanvullende overeenkomst schriftelijk bevestigen aan Opdrachtnemer, zodra de corresponderende bevestiging van Menzis ontvangen is. Opdrachtnemer realiseert zich dat in geval van niet tijdige verlenging de eventuele risico s, zoals vertraging in de betaling van de facturen van Opdrachtnemer voor Opdrachtnemer zijn. 4. Een Aanvullende overeenkomst eindigt tussentijds, voor het verstrijken van de overeengekomen einddatum, door het, op verzoek van Menzis, opzeggen door de Contract Service Partner, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. 5. Indien Menzis na de eerste, maar uiterlijk 5e (vijfde) werkdag van een Arbeidskracht van oordeel is dat de Arbeidskracht niet voldoet aan de gestelde eisen, of de Werkzaamheden naar het oordeel van Menzis niet naar behoren vervult, dan wel anderszins niet naar behoren functioneert, is de Contract Service Partner, op verzoek van Menzis, gerechtigd de Aanvullende overeenkomst met betrekking tot de Arbeidskracht met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen. De gewerkte uren, tot een maximum van 3 werkdagen, kunnen niet door Opdrachtnemer in rekening gebracht worden bij de Contract Service Partner. Pagina 5 van 11

6 6. Indien Menzis na de 5e werkdag van een Arbeidskracht van oordeel is dat de Arbeidskracht niet voldoet aan de gestelde eisen, of de Werkzaamheden naar het oordeel van Menzis niet naar behoren vervult, dan wel anderszins niet naar behoren functioneert, dan stelt de Contract Service Partner of Menzis Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis en geeft zij aan op welke wijze aan gestelde eisen kan worden voldaan of hoe de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 7. Indien de Arbeidskracht, ondanks de aanwijzingen als in het vorige lid bedoeld, weigert, of niet in staat is aan de gestelde eisen te voldoen of de Werkzaamheden conform deze aanwijzingen uit te voeren, zonder dat hij aan deze weigering gewichtige redenen ten grondslag kan leggen, is de Contract Service Partner, op verzoek van Menzis, bevoegd de Aanvullende overeenkomst met betrekking tot de Arbeidskracht met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen en zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn. De gewerkte uren kunnen door Opdrachtnemer in rekening gebracht worden bij de Contract Service Partner. 8. Indien een Arbeidskracht langer dan 14 werkdagen, met uitzondering van vakanties van de Arbeidskracht die conform artikel 9.3 met Menzis zijn afgestemd, niet of in het geheel niet langer beschikbaar is, heeft de Contract Service Partner, op verzoek van Menzis, het recht de Aanvullende overeenkomst met betrekking tot de Arbeidskracht met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen en zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn. De gewerkte uren kunnen door Opdrachtnemer in rekening gebracht worden bij de Contract Service Partner. 9. Een Partij is gerechtigd Aanvullende overeenkomst(en) schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, als; a. de andere Partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een verplichting krachtens de AIV, de voorwaarden van de Contract Service Partner of Aanvullende overeenkomst(en), en welke tekortkoming ondanks schriftelijke aanmaning niet binnen de in de aanmaning genoemde redelijke termijn is hersteld, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; b. door de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd dan wel aan die Partij wordt verleend; c. ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel die Partij in staat van faillissement wordt verklaard; d. de andere Partij wordt ontbonden; e. de zeggenschap over of de beslissende stem in de andere Partij bij een derde komt te berusten, en de ontbindende Partij daaraan redelijkerwijze geen goedkeuring kan verlenen. 10. Beëindiging van de Aanvullende overeenkomst(en) ontslaat Partijen nadrukkelijk niet van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, en intellectuele eigendomsrechten. Artikel 8 Vervanging 1. Menzis en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat de Arbeidskracht voor de overeengekomen Werkzaamheden wordt vervangen door een andere Arbeidskracht. 2. Het vervangen van een Arbeidskracht zal niet leiden tot meerkosten voor Menzis ten aanzien van bijvoorbeeld een inwerkperiode en/of kennisoverdracht. Partijen en Menzis zullen in onderling overleg de duur van de inwerkperiode vaststellen. Eventuele extra (inwerk)kosten van deze vervanging komen voor rekening van Opdrachtnemer. 3. Als zich een vervanging als bedoeld in dit artikel voordoet, zal Opdrachtnemer de Contract Service Partner informeren en een nieuwe Aanvullende overeenkomst met de Contract Service Partner overeenkomen. Opdrachtnemer realiseert zich dat in geval van niet tijdig melden van een vervanging de eventuele risico s voor Opdrachtnemer zijn. Artikel 9 - Werkdagen, werktijden en standplaats 1. De werkdagen en werktijden worden in overeenstemming tussen Menzis en Opdrachtnemer bepaald. 2. De Werkzaamheden worden in beginsel op de vestiging(en) van Menzis verricht. In voorkomende gevallen kan Menzis van de Arbeidskracht verlangen de Werkzaamheden op een andere locatie te verrichten. 3. De Arbeidskracht zal plannen met betrekking tot vakanties van Arbeidskracht, minimaal vier (4) weken voor aanvang van de vakantie afstemmen met de leidinggevende van Menzis. Indien een vakantie zonder afstemming met Menzis wordt genoten dan geldt te allen tijde artikel 7.8. Een geplande vakantie moet bij aanvang van de Opdracht aan Menzis worden gemeld. Artikel 10 Vergoeding 1. Menzis maakt gebruik van minimale en maximale (richt)tarieven op basis van de TarievenTool. De minimale en maximale (richt)tarieven zijn opgesteld op basis van de salarisschaal van Menzis en per functie. Het uiteindelijke tarief en de salarisschaal worden in de Aanvullende overeenkomst vastgelegd. Pagina 6 van 11

7 2. Voor de functies tot en met salarisschaal 10 van Menzis geldt dat de Arbeidskracht Overuren mag schrijven mits dit schriftelijk is goedgekeurd door de verantwoordelijke van Menzis. Boven deze salarisschaal kunnen geen Overuren worden gedeclareerd. 3. Overuren worden alleen vergoed, indien de leidinggevende van de Arbeidskracht hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De goedkeuring van de urenverantwoording door de leidinggevende van de Arbeidskracht bij Menzis wordt eveneens gezien als de benodigde schriftelijke toestemming. Voor de Overuren geldt hetzelfde tarief als de normale uren. 4. Het uurtarief kan zowel gedurende de initiële looptijd van de Aanvullende overeenkomst, alsmede gedurende de eventuele verlenging(en) van de Aanvullende overeenkomst niet eenzijdig door Opdrachtnemer verhoogd dan wel geïndexeerd worden. 5. De tarieven worden eventueel, zulks naar het oordeel van Menzis, eenmaal per jaar op 1 januari door Menzis geïndexeerd conform het beleid dat Menzis hiervoor hanteert. 6. Als zich een tariefswijziging als bedoeld in artikel 10.5 voordoet, zal de Contract Service Partner Opdrachtnemer informeren en een nieuwe Aanvullende overeenkomst met Opdrachtnemer overeenkomen. Opdrachtnemer realiseert zich dat in geval van het niet tijdig overeenkomen van een nieuwe Aanvullende overeenkomst naar aanleiding van een tariefsaanpassing de eventuele risico s voor Opdrachtnemer zijn. 7. Met betrekking tot de kosten, verband houdende met de uitvoering van de Opdracht, geldt het volgende: - kosten van woon/werkverkeer en verkeer tussen de vestigingen van Menzis zijn inbegrepen in het uurtarief, als bedoeld in dit artikel; - verblijfskosten worden vergoed, als en voor zover Menzis voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft verleend voor het maken daarvan; - alle overige kosten zijn inbegrepen in het uurtarief als bedoeld in dit artikel. Artikel 11 Urenverantwoording, facturering en betaling 1. De Arbeidskracht draagt zorg voor een deugdelijke urenverantwoording op de Menzis urenstaat, welke toegankelijk is via de intranetsite van Menzis. Andere urenverantwoordingsformulieren worden niet geaccepteerd tenzij op de betreffende afdeling een andere wijze van urenverantwoording gebruikelijk is. De Arbeidskracht dient zijn/haar uren maandelijks, uiterlijk de 3e werkdag in de daaropvolgende kalendermaand, in te voeren in het registratiesysteem, uit te printen en ter goedkeuring voor te leggen aan (zijn/haar leidinggevende binnen) Menzis. 2. De urenverantwoording is definitief als deze door de bij Menzis verantwoordelijke leidinggevende is goedgekeurd middels een handtekening. De verantwoordelijke leidinggevende dient de urenregistratie, indien deze tijdig is aangeboden, uiterlijk de 5 e werkdag na afloop van de betreffende maand, te tekenen en te retourneren. Bij afwezigheid zal de leidinggevende zorgen voor vervanging, zodat het tekenen van de urenregistratie niet vertraagd wordt. 3. De ingevulde en goedgekeurde urenstaat alsmede de (verlengde) Aanvullende overeenkomst vormen de basis van de facturering door Opdrachtnemer aan de Contract Service Partner. 4. Opdrachtnemer zal de op grond van de Aanvullende overeenkomst verrichte Werkzaamheden op basis van een maandelijkse periode (ieder kalenderjaar beginnend met januari) aan de Contract Service Partner factureren. Opdrachtnemer zal per ingezette Arbeidskracht één factuur aan de Contract Service Partner sturen, waarbij de factuur gebaseerd is op de door de Arbeidskracht in die kalendermaand gewerkte uren. Daarbij dient Opdrachtnemer het door Menzis formeel goedgekeurde urenverantwoordingsformulier mee te zenden. Opdrachtnemer zal zijn factuur, voorzien van de urenverantwoording, uiterlijk op de 7 e werkdag na afloop van de betreffende maand (per ) naar de Contract Service Partner zenden. 5. De facturen van Opdrachtnemer dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, alsmede een vermelding te bevatten van de naam van de Arbeidskracht, kostenplaatsnummer, aantal uren, tarief, maand en jaar waarin de Werkzaamheden zijn verricht. 6. Facturen van Opdrachtnemer dienen opgesteld te zijn vanuit de juiste juridische entiteit van Opdrachtnemer en gericht te zijn aan de juiste juridische entiteit van de Contract Service Partner, oftewel de entiteiten waartussen de Aanvullende overeenkomst is overeengekomen. Pagina 7 van 11

8 7. Opdrachtnemer dient eventuele kosten, die op grond van een Aanvullende overeenkomst gemaakt zijn separaat van de uren te factureren. Opdrachtnemer dient bij de factuur een, door de verantwoordelijk leidinggevende, ondertekende specificatie van de onkosten mee te sturen. 8. Facturen die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit artikel worden niet in behandeling genomen. 9. Facturen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit artikel worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door CSP aan Opdrachtnemer betaald. Facturen die niet uiterlijk op de 7 e werkdag na afloop van de daaropvolgende kalendermaand zijn ingediend, worden pas in de daaropvolgende maand in behandeling genomen. Dit betekent dat de betaling een maand vertraging zal oplopen. 10. Lid 9 van dit artikel is niet van toepassing indien de factuur en het urenverantwoordingsformulier van Opdrachtnemer door de Contract Service Partner ontvangen zijn, voor het moment dat de Aanvullende overeenkomst of verlenging van de Aanvullende overeenkomst door Partijen is overeengekomen. In een dergelijke situatie geldt het moment dat er een getekend Aanvullende overeenkomst ligt als indieningsdatum van de factuur 11. In geval van verschil van mening over de juistheid van de factuur en/of het urenverantwoordingsformulier stelt de Contract Service Partner Opdrachtnemer hiervan op de hoogte en treden Partijen zo spoedig mogelijk in overleg. De in het negende lid van dit artikel bedoelde termijn van 30 dagen gaat in dat geval in zodra Partijen overeenstemming hebben bereikt over de juistheid van de factuur of ontvangst door de Contract Service Partner van de door Opdrachtnemer verstuurde correctiefactuur. Artikel 12 - Aansprakelijkheid voor belastingen en sociale premies 1. Opdrachtnemer garandeert de Contract Service Partner dat op de vergoeding van een Arbeidskracht die in loondienst is van Opdrachtnemer de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting en premies sociale verzekeringswetten, voor zover direct of indirect verband houdend met de uitvoering van de Werkzaamheden, worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. 2. De Contract Service Partner kan Opdrachtnemer periodiek (maximaal eenmaal per drie maanden) verzoeken aan de Contract Service Partner een afschrift te verstrekken van de verklaringen inzake het betalingsgedrag met betrekking tot BTW en indien van toepassing loonheffingen van Opdrachtnemer of haar Onderleverancier(s) bij de Belastingdienst. 3. Opdrachtnemer vrijwaart de Contract Service Partner voor alle door de Contract Service Partner te lijden schade te zake, daaronder begrepen kosten en wettelijke rente, alsmede boetes en verhogingen van de inhoudings- en afdrachtsverplichtingen ten gevolge van aanspraken van derden. 4. Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor bedrijfsaansprakelijkheid uit overeenkomst inclusief deze AIV met Menzis. Opdrachtnemer overlegt op verzoek van Menzis onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling voor de hierboven genoemde verzekering. Voorgaande kan tevens een kopie certificaat van verzekering zijn, echter de Contract Service Partner kan te allen tijde op verzoek van Menzis om aanvullende documenten vragen. Opdrachtnemer zal de Contract Service Partner informeren indien Opdrachtnemer voornemens is om de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan te beëindigen. 5. Opdrachtnemer garandeert voornoemde verplichtingen uit lid 1 van dit artikel op te (doen) leggen aan zijn Onderleveranciers, die deze verplichting aan haar Onderleveranciers dienen op te leggen, enzovoorts. 6. De Inleensoort wordt vastgelegd in de Aanvullende overeenkomst. Opdrachtnemer zal de Contract Service Partner terstond informeren bij wijzigingen in de Inleensoort. 7. Indien Opdrachtnemer op grond van een Aanvullende overeenkomst een Arbeidskracht met een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer inzet, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan het ondertekenen van de Aanvullende overeenkomst aan de Contract Service Partner de volgende documenten afgeven: 1. een kopie van een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer en indien van toepassing de Onderleverancier(s), niet ouder dan een maand; 2. (voor zover hier een wettelijke grondslag voor is) een kopie van een geldig reisdocument van de Arbeidskracht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of tweede lid, van de Paspoortwet. Indien een kopie van een paspoort wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de eerste twee pagina s. Indien een kopie van een identiteitskaart wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de voor- en achterkant van de identiteitskaart; 3. een bewijs dat de Arbeidskracht in loondienst is van Opdrachtnemer of de leverancier van Opdrachtnemer; Pagina 8 van 11

9 4. Een certificering volgens de NEN norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA) waaruit blijkt dat Opdrachtnemer is opgenomen in het Register Normering Arbeid welke gepubliceerd wordt op de internetsite Opdrachtnemer verplicht zich haar volledige fiscale en sociale verplichtingen boekhouding aan deze toetsing te onderwerpen. Bij het niet tijdig ter hand stellen aan Contract Service Partner van de actuele verklaringen van inschrijving in het register van de SNA heeft Contract Service Partner het recht de ontvangen en goedgekeurde facturen niet betaalbaar te stellen en de betreffende betalingstermijn ten laste van Opdrachtnemer op te schorten totdat actuele verklaringen van Opdrachtnemer door Contract Service Partner zijn ontvangen, een en ander in relatie tot onderstaande. Een kopie van de G-rekening overeenkomst conform de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, zoals deze is afgesloten door Opdrachtnemer, zelfs als Opdrachtnemer gecertificeerd is volgens de NEN norm van de SNA. Contract Service Partner kan naar haar keuze gebruik maken van deze speciale G-rekening ter voldoening van de verplichtingen uit goedgekeurde facturen van Opdrachtnemer. De hoogte van de stortingen bedraagt 25% van het factuurbedrag indien Opdrachtnemer gecertificeerd is volgens de NEN norm van de SNA en 50% indien Opdrachtnemer niet gecertificeerd is. Van dit artikel wordt geen gebruik gemaakt indien Opdrachtnemer in het bezit is van een beschikking met betrekking tot de disculpatieregeling van de Belastingdienst waarin wordt aangemerkt dat Opdrachtnemer SNA gecertificeerd is en tevens beursgenoteerd is in een OESO-land. De eventuele stortingen op de G-rekening zijn tezamen met de betaling van het aandeel op de rekeningcourant van Opdrachtnemer ter finale kwijting van de betreffende factuur. 8. Indien Opdrachtnemer op grond van een Aanvullende overeenkomst een Arbeidskracht met Inleensoort VAR WUO inzet zal Opdrachtnemer voorafgaand aan het ondertekenen van de Aanvullende overeenkomst aan de Contract Service Partner de volgende documenten afgeven: 1. een kopie van een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer en indien van toepassing van de leverancier van Opdrachtnemer, niet ouder dan een maand; 2. een kopie van een geldig reisdocument van de Arbeidskracht als bedoeld in artikel 2 eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of tweede lid, van de Paspoortwet. Indien een kopie van een paspoort wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de eerste twee pagina s. Indien een kopie van een identiteitskaart wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de voor- en achterkant van de identiteitskaart. 3. een VAR WUO op naam van de Arbeidskracht. De verklaring moet geldig zijn vanaf de dag dat de Aanvullende overeenkomst aanvangt tot en met het betreffende kalenderjaar en betrekking hebben op de Werkzaamheden zoals die door de door de Arbeidskracht op grond van de Aanvullende overeenkomst (zullen) worden uitgevoerd. In geval van aanpassingen in de wetgeving met betrekking tot de VAR-uitgifte wordt de richtlijn van de Belastingdienst gevolgd. Voorts dient de Opdrachtnemer gedurende de gehele looptijd van de Aanvullende overeenkomst steeds een nieuwe VAR WUO op naam van de Arbeidskracht voor het opvolgende kalenderjaar op naam van de Arbeidskracht aan de Contract Service Partner te overleggen, voordat de looptijd van de oude VAR WUO is verstreken (minimaal 2 weken vooraf). Indien Opdrachtnemer deze nieuwe VAR WUO niet tijdig aanlevert, is de Contract Service Partner gerechtigd de Aanvullende overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Partijen zullen in nader overleg treden op welke manier de Opdracht gecontinueerd kan worden. 9. Indien Opdrachtnemer op grond van een Aanvullende overeenkomst een Arbeidskracht met Inleensoort VAR DGA inzet zal Opdrachtnemer voorafgaand aan het ondertekenen van de Aanvullende overeenkomst aan de Contract Service Partner de volgende documenten afgeven: 1. een kopie van een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel van Opdrachtnemer en indien van toepassing van de leverancier van Opdrachtnemer, niet ouder dan een maand; 2. een kopie van een geldig reisdocument van de Arbeidskracht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of tweede lid, van de Paspoortwet. Indien een kopie van een paspoort wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de eerste twee pagina s. Indien een kopie van een identiteitskaart wordt verstrekt, dient dit een kopie te zijn van de voor- en achterkant van de identiteitskaart. 3. een VAR DGA op naam van de Arbeidskracht. De verklaring moet geldig zijn vanaf de dag dat de Aanvullende overeenkomst aanvangt tot en met het betreffende kalenderjaar en betrekking hebben op de Werkzaamheden zoals die door de door de Arbeidskracht op grond van de Aanvullende overeenkomst (zullen) worden uitgevoerd. Voorts dient de Opdrachtnemer gedurende de gehele looptijd van de Aanvullende overeenkomst steeds een nieuwe VAR DGA op naam van de Arbeidskracht voor het opvolgende kalenderjaar op naam van de Arbeidskracht aan de Contract Service Partner te overleggen, voordat de looptijd van de oude VAR DGA is verstreken (minimaal 2 weken vooraf). Indien Opdrachtnemer deze nieuwe VAR DGA niet tijdig aanlevert, is de Contract Service Partner gerechtigd de Aanvullende overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Partijen zullen in nader overleg treden op welke manier de Opdracht gecontinueerd kan worden. In geval van aanpassingen in de wetgeving met betrekking tot de VAR-uitgifte wordt de richtlijn van de Belastingdienst gevolgd. Pagina 9 van 11

10 10. Opdrachtnemer draagt in voorkomende gevallen zorg voor de noodzakelijke tewerkstellingsvergunningen en staat er tegenover de Contract Service Partner voor in dat met betrekking tot elke Arbeidskracht is voldaan aan alle geldende identificatieverplichtingen, waaronder die uit de (geldende) Wet op de identificatieplicht. Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, gebruik woord-beeldmerk Menzis 1. Alle intellectuele en industriële (eigendoms)rechten, inclusief broncodes, die tijdens of in verband met uitvoering van de Werkzaamheden ontstaan of voor vestiging vatbaar worden, komen toe aan Menzis. 2. Voor zover voornoemde rechten bij Opdrachtnemer komen te berusten draagt Opdrachtnemer deze rechten hierbij (reeds nu voor alsdan) over aan Menzis, welke overdracht Menzis aanvaardt. Indien voor de overdracht een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Menzis reeds nu voor alsdan onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Menzis aan de overdracht zijn medewerking te verlenen. De aan de overdracht verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtnemer. 3. Opdrachtnemer doet afstand van alle eventueel aan haar toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Opdrachtnemer, de Arbeidskracht of haar Onderleverancier geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Menzis of derden. 5. Partijen verplichten zich alle gegevens en informatie die zij tijdens de looptijd van de Aanvullende overeenkomst van de andere Partij en Menzis verkrijgen, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden jegens derden, tenzij de andere Partij of Menzis vooraf schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking of kennisgeving aan een derde. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot de gegevens over organisatie, bedrijfsvoering en ontwikkelingen van Partijen en Menzis die de andere Partij verkrijgt uit hoofde van de Aanvullende overeenkomst. Deze geheimhouding strekt zich niet uit tot gegevens die in het publieke domein terecht zijn gekomen, anders dan door schending van de Aanvullende overeenkomst of tot informatie die op verzoek van de bevoegde autoriteiten wordt opgevraagd. 6. Opdrachtnemer is verplicht de Arbeidskracht een verklaring, in verband met geheimhouding, naleving gedragsregels, zorgvuldigheid en intellectuele eigendomsrechten (de "Geheimhoudingsverklaring ) te laten ondertekenen en aan de Contract Service Partner te verstrekken voor aanvang van de Werkzaamheden. 7. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/beeldmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Menzis op een andere wijze of voor reclame-, promotionele- en/of acquisitiedoeleinden doeleinden te gebruiken tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen met Menzis. 8. Partijen zullen van rechtswege in gebreke zijn door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. In dat geval verbeurt de in overtreding zijnde of niet-nakomende Partij aan de andere Partij een direct opeisbare boete van ,- per gebeurtenis en tevens 1.000,- voor iedere dag dat de Arbeidskracht in overtreding is, onverminderd het recht van de andere Partij om via de rechter nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 Aansprakelijkheid 1. Partijen staan jegens elkaar in voor de deugdelijke nakoming van alle op hem betrekking hebbende verplichtingen uit hoofde van de Aanvullende overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichtingen. 2. Opdrachtnemer zal de Contract Service Partner en Menzis, ook na het einde van een Opdracht, in elk opzicht vrijwaren voor enige aansprakelijkheid welke ter zijde van de Contract Service Partner en/of Menzis ontstaat of kan ontstaan en welke toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, indien Opdrachtnemer verplichtingen uit hoofde van de Aanvullende overeenkomst en zoals onder meer bij wet opgelegd niet of niet volledig nakomt. Gevolgschade is hiervan uitgesloten. 3. De aansprakelijkheid voor gebeurtenissen waarbij de Arbeidskracht heeft gehandeld zoals Menzis hem/haar heeft gevraagd, komt voor rekening van Menzis. Deze beperking geldt niet ten aanzien van schade die ontstaan is als gevolg van de opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer of de Arbeidskracht. 4. Opdrachtnemer is ook aansprakelijk jegens de Contract Service Partner, Menzis en derden met betrekking tot de Arbeidskracht(s) van een Onderleveranciers van Opdrachtnemer. Artikel 15 -Overname personeel 1. Indien Menzis een Arbeidskracht in dienst wil nemen, zal Menzis hierover nadere afspraken maken met Opdrachtnemer. Pagina 10 van 11

11 2. Als toevoeging aan lid 1 van dit artikel geldt op hoofdlijnen dat Opdrachtnemer waarborgt dat de Medewerker niet gebonden is aan een concurrentie- en/of relatiebeding, die de Medewerker verhinderen om hetzij rechtstreeks dan wel via een andere tussenpersoon dan Opdrachtnemer, voor Opdrachtgever te werken. 3. Indien van toepassing zal Opdrachtnemer voor het aangaan van de werkzaamheden door de Medewerker aangeven wat de periode is waarna Menzis de Medewerker kosteloos over kan nemen. Indien dit niet vooraf door Opdrachtnemer is aangegeven geldt dat na een periode van een half jaar (of 800 inzet) een kosteloze overname van Medewerker(s) door Menzis mogelijk is. Bij overname wordt een opzegtermijn gehanteerd van 2 maanden. Artikel 16 - Algemene bepalingen 1. Wijzigingen van en aanvullingen op de AIV en of Aanvullende overeenkomst(en) zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en beide Partijen door ondertekening uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven met de wijzigingen c.q. aanvullingen in te stemmen. 2. Indien een Partij toerekenbaar tekortkomt zal de andere Partij deze Partij schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen de andere Partij alsnog op een correcte wijze aan haar verplichtingen dient te voldoen, tenzij nakoming niet mogelijk is. 3. In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partijen van de uit de AIV en/of Aanvullende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht zonder dat Partijen jegens elkaar tot schadevergoeding te zake zijn gehouden. Van een geval van Overmacht zal omgaand schriftelijk mededeling worden gedaan en zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke bewijsstukken aan de andere Partij worden overhandigd. 4. Als een bepaling uit de AIV of een Aanvullende overeenkomst onverbindend blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is, en, gelet op het doel en de strekking van de AIV en de Aanvullende overeenkomst, zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. Partijen verbinden zich in het bijzonder om bij wetswijzigingen die de inhoud van de AIV of een Aanvullende overeenkomst raken, in goed onderling overleg tot aanpassing daarvan te komen conform het bepaalde in dit lid. Artikel 17 - Richttarieven 1. De in artikel 10 van deze AIV genoemde (richt)tarieven worden door Menzis bepaald en per Aanvullende overeenkomst overeengekomen welke in lijn liggen met de (richttarieven). Afwijken hierop is toegestaan echter dit weegt mee in de beoordeling van de Arbeidskracht door Menzis. 2. Ten behoeve van het Contractmanagement wordt een vergoeding door de Contract Service Partner gerekend. Deze is geïntegreerd in de (richt)tarieven van lid 1 van dit artikel. Bij facturatie zal Opdrachtnemer het overeengekomen tarief verminderen met de vergoeding van de Contract Service Partner. Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen 1. Op deze AIV en elke Aanvullende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. In geval van een geschil tussen Partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) deze AIV of een Aanvullende overeenkomst, trachten Partijen in goed onderling overleg tot een minnelijke schikking te komen. Mochten Partijen hierin niet binnen een redelijke termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Pagina 11 van 11

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank.

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Inschrijving KVK, VAR 4. Tot stand komen opdrachtovereenkomst 5. Uitvoering diensten/

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam inzake Universitair Medisch Centrum Utrecht Versie: juli 2014 Pagina 1 van 9 B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Management Services B.V. te Rotterdam. inzake

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Management Services B.V. te Rotterdam. inzake B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing Management Services B.V. te Rotterdam inzake Leden van inkoopcoöperatie Intrakoop te Waardenburg Versie: maart 2014 Pagina 1 van 10 B r o k e r I

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012.

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012. Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Versie: augustus 2012 Versiebeheer Versie 1.0 - Juni 2008 Versie opgesteld door werkgroep met

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Staffing Management Services B.V. inzake Equens SE Datum: 10 juli 2013 De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Opdrachtgever (broker) Staffing Management

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V.

Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V. Algemene voorwaarden Coulant Interim B.V. Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Coulant

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Pagina 1 van 48 Versie april 2013 Inhoudsopgave: A ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 7 3. OPDRACHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AB Brabant

Algemene voorwaarden. AB Brabant Versie 01-2015 Algemene voorwaarden AB Brabant Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 17207238 Van toepassing op: AB Brabant Groep BV te Best en de aan haar gelieerde bedrijven: AB Brabant

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Artikel 1. Definities Versie november 2014 De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder aangegeven.

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Payrolljobs BV

Algemene voorwaarden Payrolljobs BV Algemene voorwaarden Payrolljobs BV Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2 3. Vrijblijvendheid offertes 2 4. Wijze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten...

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... 1 Definities... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie