Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden ter zake hosting en het aanvragen van domeinnamen van CNS-IT VOF, verder CNS-IT, gevestigd aan de Informaticaweg 2B, 7007 CP Doetinchem, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen op 14 augustus 2009 onder nummer 29/2009. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met CNS-IT. 1.2 Indien een of meer artikelen of onderdelen daarvan nietig zouden zijn of vernietigd worden blijven de overige artikelen of onderdelen daarvan onverminderd van kracht. 1.3 Van deze voorwaarden kan slechts door middel van een rechtsgeldig namens CNS-IT ondertekend geschrift worden afgeweken. 1.4 De contractspartij verbindt zich alle op hem rustende bepalingen uit deze algemene voorwaarden één op één te bedingen bij klanten ten behoeve van wie de contractpartij diensten afneemt van CNS-IT. 1.5 Zonder voorafgaande instemming van CNS-IT is het de contractspartij niet toegestaan verbintenissen uit een overeenkomst met CNS-IT aan derden over te dragen. Artikel 2 Communicatie 2.1 De communicatie tussen CNS-IT en de contractspartij, waaronder in deze voorwaarden tevens wordt verstaan mogelijke contractspartijen, kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet wordt afgeweken. 2.2 De door CNS-IT verstuurde of ontvangen opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de contractspartij. 2.3 Elektronische communicatie door CNS-IT wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel daarvan door de contractspartij wordt bewezen. CNS-IT is niet verantwoordelijk voor toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de box van de contractspartij, ook in het geval deze bij een derde gehuisvest is. Artikel 3 Overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van CNS-IT zijn vrijblijvend, tenzij namens CNS-IT schriftelijk anders is vermeld. Van een aanbod deel uitmakende specificaties gelden als aanduiding bij benadering. 3.2 Een overeenkomst met CNS-IT komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een schriftelijke overeenkomst, dan wel door bevestiging door CNS-IT van een bestelling van een contractspartij. Bevestiging door CNS-IT kan elektronisch plaatsvinden (via de website of per e- mail), of schriftelijk per fax of per brief. 3.3 De zich op de website van CNS-IT bevindende uitingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten of producten geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden CNS-IT niet. Elke overeenkomst wordt aangegaan door CNS-IT onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten. Artikel 4 Internettoegangsdienst 4.1 De aan de contractspartij te verstrekken Internettoegangsdienst, waaronder hosting en/ of het ter beschikking stellen van faciliteiten zal, voor zover de contractspartij aan al zijn verplichtingen jegens CNS-IT heeft voldaan, vanaf de eerste dag van de duur van de overeenkomst, althans vanaf de dag dat de contractspartij al al zijn verbintenissen jegens CNS-IT heeft voldaan ter beschikking van de contractspartij staan.

2 4.2 Voor zover de contractspartij diensten van CNS-IT wenst af te nemen welke niet rechtstreeks verband houden met de Internettoegangsdienst kan zulks eerst plaatsvinden nadat de contractspartij met CNS-IT dienaangaande een overeenkomst heeft gesloten. 4.3 De contractspartij dient een beveiligingscode en gebruikersnaam te hanteren om gebruik te kunnen maken van de Internettoegangsdienst. CNS-IT kan niet garanderen dat de Internettoegangsdienst te allen tijde beschikbaar is. CNS-IT is niet aansprakelijk voor eventuele schade van contractpartij of haar klanten verband houdend met het niet beschikbaar zijn van de Internettoegangsdienst. 4.4 CNS-IT houdt zich het recht voor de inhoud van de Internettoegangsdienst te wijzigen. Indien dat redelijkerwijs wenselijk wordt geacht voor het functioneren daarvan. CNS-IT zal de contractspartij tijdig informeren over eventuele wijzigingen, indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop de Internettoegangsdienst voor de contractspartij beschikbaar is. Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst 5.1 De contractspartij van CNS-IT is zelf verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij benut voor het gebruik van de Internettoegangsdienst. De contractspartij van CNS-IT verbindt zich voor het gebruik van de Internettoegangsdienst slechts apparatuur en programmatuur te hanteren die compatibel is met de door CNS-IT gebruikte systemen en welke voldoen aan de door CNS-IT te stellen eisen. 5.2 De contractspartij is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik van de Internettoegangsdienst. De contractspartij verbindt zich jegens CNS-IT derden die niet behoren tot de organisatie van de contractspartij geen gebruik laten maken van de Internettoegangsdienst, tenzij rechtsgeldig anderszins met CNS-IT is overeengekomen. Voor zover een relatie of klant van de contractspartij gebruik maakt van de aan de contractspartij verleende Internettoegangsdienst, worden de gedragingen in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Internettoegangsdienst van deze relatie of klant tussen CNS-IT en de contractspartij beschouwd als gedragingen van de contractspartij. 5.3 De contractspartij zal zich gedragen zoals een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker betaamt en de Internettoegangsdienst in overeenstemming met de overeenkomst, wettelijke bepalingen en de algemeen aanvaarde regels omtrent gebruik van internet te gebruiken, waaronder regels van openbare orde of goede zeden. In het bijzonder zal de contractspartij: - de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren; - niet in strijd met de wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; - geen materiaal of uitingen middels de Internettoegangsdienst te presenteren dat door CNS-IT kan worden opgevat als bedreigend, discriminerend of aanstootgevend; - middels de Internettoegangsdienst geen illegale activiteiten uit te voeren of promoten dan wel tonen waaronder ondermeer wordt begrepen pirated software, hacker-programma s of archieven, warez sites, MP3, shareware, geluid, video, beeld en multi media-archieven, IRCbots, het gebruik van meer dan 20% van de webruimte als downloads; - zich geen toegang (proberen) te verschaffen tot computers of computersystemen waartoe hij niet geautoriseerd is; - geen gegevens van derden veranderen, wissen of onbruikbaar maken; - niet opzettelijk virus- of andere programma s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur dan wel gegevens van CNS-IT of van derden; - adequate en de meeste recente versies hanteren van virusprotectieprogrammatuur; 2

3 - op een zodanige wijze gebruik te maken van de internet toegangsdienst dat daardoor de werking van de computersystemen van CNS-IT of derden niet worden verhinderd of belemmerd; - geen beveiligingen of (gebruiks-) beperkingen van de Internettoegangsdienst verwijderen; - zich onthouden van het via de Internettoegangsdienst verspreiden, tonen of opvragen van onrecht-matige of strafbare gegevens, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, of ander sexueel gerelateerd materiaal, crimineel dataverkeer en beledigende uitingen; - zich onthouden een chatroom te installeren dan wel IRC of IRC-bots via de Internettoegangsdienst te installeren; - zich onthouden van het zijn van bronbemiddelaar of aanknopingspunt bij spamflames of mailbommen van de servers van CNS-IT; - het zich onthouden van het ondernemen van pogingen om servers aan te vallen dan wel onstabiel te maken van CNS-IT of derden; - het zich onthouden van het creëren van mirrorsites, distributiepunten dan wel het aanhouden van sites met als primair doel filedistributie. 5.4 Voor zover de contractspartij of zijn (voormalige) klant in strijd handelt met zijn verplichtingen jegens CNS-IT bijvoorbeeld voortvloeiend uit artikel 5.3, heeft CNS-IT het recht met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Internettoegangsdienst op te schorten of te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding jegens de contractspartij of de klant van de contractspartij Voor zover aan de contractspartij schijfruimte ter beschikking is gesteld, zal de contractspartij het ter beschikking gestelde hoeveelheid ruimte niet overschrijden. Voor zover de contractspartij de hoeveelheid schijfruimte toch overschrijdt is CNS-IT gerechtigd het meerdere boven de overeengekomen schijfruimte te verwijderen dan wel de overeengekomen prijs te verhogen. 5.6 CNS-IT is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door de contractspartij of diens (voormalige) klanten bij gebruik van de Internettoegangsdienst worden opgeslagen of doorgegeven. CNS-IT is voor zij overgaat tot het treffen van maatregelen gehouden de contractspartij een termijn van tenminste 24 uur te stellen uit eigen beweging informatie opgeslagen of doorgegeven via de Internettoegangsdienst te verwijderen. 5.7 CNS-IT is gerechtigd alle redelijke schadebeperkende maatregelen te nemen indien door de contractspartij of zijn (voormalige) klanten verstuurde informatie een virus of andere programmatuur gegevens bevat die redelijkerwijs schade kunnen toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van leverancier of derden. 5.8 CNS-IT behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing CGI-scripts te deactiveren welke de (normale) server-werking beïnvloeden. Artikel 6 Domeinnamen en IP-adressen 6.1 Voor zover overeengekomen zal CNS-IT de contractspartij de benodigde IP-adressen toewijzen en bemiddelen bij het aan de contractspartij of klanten van de contractspartij toewijzen van domeinnamen. 6.2 CNS-IT kan geen garantie geven met betrekking tot toewijzing van een specifieke domeinnaam aan een contractspartij. Mede reden daarvoor is dat voor toewijzing van een domeinnaam regels en procedures gelden van de betreffende toewijzende instantie. 6.3 Tenzij anders is overeengekomen worden domeinnamen geregistreerd op naam van de contractspartij. In beginsel zal CNS-IT worden geregistreerd als technisch- en administratief 3

4 contactpersoon voor de toegewezen domeinnaam. CNS-IT draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam. De contractspartij vrijwaart CNS-IT tegen elke aanspraak van derden in verband met het gebruik door de contractspartij of zijn (voormalige) klant van de domeinnaam, ongeacht of deze al dan niet door CNS-IT is aangevraagd. Artikel 7 Onderhoud en ondersteuning 7.1 CNS-IT is gerechtigd de internet toegangsdienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar computersystemen en/of de Internettoegangsdienst. CNS-IT zal vanwege zodanige buitengebruikstelling van de internet toegangsdienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de contractspartij gehouden kunnen zijn. De contractspartij vrijwaart CNS-IT tegen vorderingen tot schadevergoeding van contractspartij of klanten van de contractpartij voortvloeiend uit het tijdelijk buiten gebruik stellen van de Internettoegangsdienst. 7.2 Voor zover overeengekomen zal CNS-IT de contractspartij ondersteunen bij het gebruik van de Internettoegangsdienst tegen de daarvoor geldende tarieven. 7.3 CNS-IT zal zich inspannen problemen op te lossen die de contractspartij ondervindt bij het gebruik van de Internettoegangsdienst. CNS-IT kan niet garanderen dat een probleem welke de contractspartij ondervindt daadwerkelijk wordt opgelost. Tenzij anders is overeengekomen zal CNS-IT geen (ondersteunings-)werkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van de contractspartij of diens klanten. Artikel 8 Betaling 8.1 De contractspartij is gehouden vooraf, dan wel binnen 14 dagen na verzending van een factuur door CNS-IT te betalen. 8.2 CNS-IT is steeds gerechtigd van de contractspartij te verlangen dat (de eerstvolgende) betaling vooruit geschiedt dan wel dat daarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld voordat CNS-IT gehouden kan worden te presteren. 8.3 Voor zover de contractspartij tekort komt in de nakoming van zijn verplichting tot betaling is hij zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt. 8.4 De contractspartij is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 250,00 exclusief b.t.w. per factuur. 8.5 De contractspartij is nimmer gerechtigd een vordering op CNS-IT te verrekenen met een vordering van CNS-IT op de contractspartij. Voorts is de contractspartij nimmer gerechtigd zijn verbintenis tot betaling jegens CNS-IT op te schorten. 8.6 Voor zover de contractspartij niet tijdig betaalt, is CNS-IT gerechtigd de Internettoegangs-dienst te beëindigen, mits CNS-IT nadat de betalingstermijn verstreken is de contracts-partij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog te betalen en heeft aangezegd bij gebreke van betaling de Internettoegangsdienst te zullen beëindigen. Beëindiging van de Internettoegangsdienst ontslaat de contractspartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens CNS-IT. Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 9.1 Alle door CNS-IT geleverde zaken blijven eigendom van CNS-IT totdat volledige betaling daarvoor heeft plaatsgevonden inclusief eventueel verschuldigde rente en incassokosten. 4

5 9.2 Indien hetgeen CNS-IT levert (mede) een gebruiksrecht omvat op intellectuele eigendomsrechten wordt afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (cd-rom, diskette, usb-stick) en krijgt de contractspartij daarnaast een gebruiksrecht op de betreffende rechten van intellectuele eigendom. 9.3 In geval van niet- dan wel niet tijdige betaling is CNS-IT gerechtigd het gebruiksrecht vermeld in artikel 9.2 te beëindigen door mededeling aan de contractspartij. Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom 10.1 Bij CNS-IT dan wel degene van wie CNS-IT een (onderdeel van een) recht op een product heeft verkregen berusten alle rechten van intellectuele eigendom op die producten bij de CNS-IT in het kader van de overeenkomst aan de contractspartij ter beschikking stelt. CNS-IT verleent aan de contractspartij een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht Voor zover CNS-IT vaststelt dat de door haar geleverde producten inbreuk maken op rechten van derden is zij geheel naar eigen keuze gerechtigd om - ofwel zorg te dragen dat de contractspartij gebruik kan blijven maken van de geleverde producten; - ofwel de levering van de betreffende producten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het reeds gemaakte gebruik daarvan en terugbetaling van het meerdere; - het ter beschikking stellen aan de contractspartij van een naar het oordeel van CNS-IT gelijkwaardig product; Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten De contractspartij staat ervoor in dat wanneer hij in het kader van de overeenkomst aan CNS-IT materialen of gegevens ter beschikking stelt, hij daartoe gerechtigd is en voorts dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag de contractspartij ter beschikking gestelde programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daaraan reverseengineering toepassen. Daarnaast is het de contractspartij verboden beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van programmatuur of internetdiensten te verwijderen of te omzeilen Voor zover in het kader van de overeenkomsten programmatuur aan de contractspartij ter beschikking wordt gesteld, verleent CNS-IT hierbij aan de contractspartij het recht de programmatuur te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke programmatuur. De contractspartij garandeert CNS-IT dat deze de licentievoorwaarden volledig zal naleven. Artikel 11 Overmacht 11.1 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan bedrijfsstoringen bij CNS-IT of haar leveranciers, stakingen bij CNS-IT of haar leveranciers, storingen in de ruimste zin des woords, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan CNS-IT, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen dan wel storingen in hard- of software alsmede vernielingen aan eigendommen van CNS-IT en diefstal, alsmede vernielingen of diefstal van aan CNS-IT voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken CNS-IT is gerechtigd de uitvoering van verbintenissen uit een overeenkomst met de contractspartij minimaal voor de duur van de verhindering in de zin van artikel 11.1 op te schorten. 5

6 11.3 Voor zover na afloop van de tijdelijke verhindering in de zin van artikel 11.1 verdere nakoming van de overeenkomst op CNS-IT een onredelijke last legt is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Artikel 12 Reclames 12.1 De reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden binnen zeven dagen na levering althans ontstaan van de omstandigheid die aanleiding is tot de klacht. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode vervalt het recht van de contractspartij zich op enig gebrek of onjuistheid te beroepen Het is de contractspartij noch diens klanten toegestaan aangelegenheden waarover gereclameerd wordt zelf te herstellen of te trachten te herstellen Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 Behoudens opzet of grove schuld van CNS-IT is zij nimmer aansprakelijk voor enige schade van een contractspartij of derde. Onder schade wordt mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, geheel of gedeeltelijk verlies, vermissing, vertraging in leveringen, onbruikbaar worden van gegevens en immateriële schade, alsmede schade ontstaan door het door een menselijke oorzaak ongewild verwijderen van een hostingaccount of cleanport Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden geldt tussen partijen dat CNS-IT nimmer gehouden zal zijn in een jaar een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan het bedrag dat CNS-IT exclusief b.t.w. aan de contractspartij gefactureerd heeft met een maximum van 5.000, De contractspartij vrijwaart CNS-IT voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, rente of kosten verband houdend met deze overeenkomst of het gebruik van de daaruit voortvloeiende producten of diensten. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten met CNS-IT en ondemeer daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en met uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen CNS-IT en haar contractspartijen zullen te allen tijde in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, tenzij een geschil tot de competentie behoort van de Rechtbank, Sector Kanton. Voor zover een geschil tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort, is de kantonrechter bevoegd overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 6

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas.

123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas. Algemene voorwaarden 1.0 Definities 123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen

Nadere informatie

AvSHosting behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

AvSHosting behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities AvSHosting, kantoor gevestigd in Alkmaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door AvSHosting worden gedaan

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BaOpt Benelux bv

Algemene Voorwaarden BaOpt Benelux bv Algemene Voorwaarden BaOpt Benelux bv 1. GELDIGHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BaOpt Benelux bv, waaronder maar niet beperkt tot, overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor contracteren via internet van Two-M. Two-M is gevestigd aan de Sparreboomstraat 10, 3862 DG te Nijkerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Calypso Vastgoed B.V., dat handelt onder de naam Calypso Facility, gevestigd te Hengelo.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Calypso Vastgoed B.V., dat handelt onder de naam Calypso Facility, gevestigd te Hengelo. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Calypso Vastgoed B.V., dat handelt onder de naam Calypso Facility, gevestigd te Hengelo. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StoneTech B.V.

Algemene voorwaarden StoneTech B.V. Algemene voorwaarden StoneTech B.V. Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor contracteren via internet van StoneTech B.V. (StoneTech). StoneTech is gevestigd aan de Woudenbergseweg 19 D-1, 3707

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386.

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLANK PENSIOENAIRS Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 26 september 2011

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie