Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden ter zake hosting en het aanvragen van domeinnamen van CNS-IT VOF, verder CNS-IT, gevestigd aan de Informaticaweg 2B, 7007 CP Doetinchem, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen op 14 augustus 2009 onder nummer 29/2009. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met CNS-IT. 1.2 Indien een of meer artikelen of onderdelen daarvan nietig zouden zijn of vernietigd worden blijven de overige artikelen of onderdelen daarvan onverminderd van kracht. 1.3 Van deze voorwaarden kan slechts door middel van een rechtsgeldig namens CNS-IT ondertekend geschrift worden afgeweken. 1.4 De contractspartij verbindt zich alle op hem rustende bepalingen uit deze algemene voorwaarden één op één te bedingen bij klanten ten behoeve van wie de contractpartij diensten afneemt van CNS-IT. 1.5 Zonder voorafgaande instemming van CNS-IT is het de contractspartij niet toegestaan verbintenissen uit een overeenkomst met CNS-IT aan derden over te dragen. Artikel 2 Communicatie 2.1 De communicatie tussen CNS-IT en de contractspartij, waaronder in deze voorwaarden tevens wordt verstaan mogelijke contractspartijen, kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet wordt afgeweken. 2.2 De door CNS-IT verstuurde of ontvangen opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de contractspartij. 2.3 Elektronische communicatie door CNS-IT wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel daarvan door de contractspartij wordt bewezen. CNS-IT is niet verantwoordelijk voor toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de box van de contractspartij, ook in het geval deze bij een derde gehuisvest is. Artikel 3 Overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van CNS-IT zijn vrijblijvend, tenzij namens CNS-IT schriftelijk anders is vermeld. Van een aanbod deel uitmakende specificaties gelden als aanduiding bij benadering. 3.2 Een overeenkomst met CNS-IT komt tot stand door ondertekening door beide partijen van een schriftelijke overeenkomst, dan wel door bevestiging door CNS-IT van een bestelling van een contractspartij. Bevestiging door CNS-IT kan elektronisch plaatsvinden (via de website of per e- mail), of schriftelijk per fax of per brief. 3.3 De zich op de website van CNS-IT bevindende uitingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten of producten geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden CNS-IT niet. Elke overeenkomst wordt aangegaan door CNS-IT onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten. Artikel 4 Internettoegangsdienst 4.1 De aan de contractspartij te verstrekken Internettoegangsdienst, waaronder hosting en/ of het ter beschikking stellen van faciliteiten zal, voor zover de contractspartij aan al zijn verplichtingen jegens CNS-IT heeft voldaan, vanaf de eerste dag van de duur van de overeenkomst, althans vanaf de dag dat de contractspartij al al zijn verbintenissen jegens CNS-IT heeft voldaan ter beschikking van de contractspartij staan.

2 4.2 Voor zover de contractspartij diensten van CNS-IT wenst af te nemen welke niet rechtstreeks verband houden met de Internettoegangsdienst kan zulks eerst plaatsvinden nadat de contractspartij met CNS-IT dienaangaande een overeenkomst heeft gesloten. 4.3 De contractspartij dient een beveiligingscode en gebruikersnaam te hanteren om gebruik te kunnen maken van de Internettoegangsdienst. CNS-IT kan niet garanderen dat de Internettoegangsdienst te allen tijde beschikbaar is. CNS-IT is niet aansprakelijk voor eventuele schade van contractpartij of haar klanten verband houdend met het niet beschikbaar zijn van de Internettoegangsdienst. 4.4 CNS-IT houdt zich het recht voor de inhoud van de Internettoegangsdienst te wijzigen. Indien dat redelijkerwijs wenselijk wordt geacht voor het functioneren daarvan. CNS-IT zal de contractspartij tijdig informeren over eventuele wijzigingen, indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop de Internettoegangsdienst voor de contractspartij beschikbaar is. Artikel 5 Voorwaarden gebruik Internettoegangsdienst 5.1 De contractspartij van CNS-IT is zelf verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij benut voor het gebruik van de Internettoegangsdienst. De contractspartij van CNS-IT verbindt zich voor het gebruik van de Internettoegangsdienst slechts apparatuur en programmatuur te hanteren die compatibel is met de door CNS-IT gebruikte systemen en welke voldoen aan de door CNS-IT te stellen eisen. 5.2 De contractspartij is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik van de Internettoegangsdienst. De contractspartij verbindt zich jegens CNS-IT derden die niet behoren tot de organisatie van de contractspartij geen gebruik laten maken van de Internettoegangsdienst, tenzij rechtsgeldig anderszins met CNS-IT is overeengekomen. Voor zover een relatie of klant van de contractspartij gebruik maakt van de aan de contractspartij verleende Internettoegangsdienst, worden de gedragingen in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Internettoegangsdienst van deze relatie of klant tussen CNS-IT en de contractspartij beschouwd als gedragingen van de contractspartij. 5.3 De contractspartij zal zich gedragen zoals een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker betaamt en de Internettoegangsdienst in overeenstemming met de overeenkomst, wettelijke bepalingen en de algemeen aanvaarde regels omtrent gebruik van internet te gebruiken, waaronder regels van openbare orde of goede zeden. In het bijzonder zal de contractspartij: - de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren; - niet in strijd met de wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; - geen materiaal of uitingen middels de Internettoegangsdienst te presenteren dat door CNS-IT kan worden opgevat als bedreigend, discriminerend of aanstootgevend; - middels de Internettoegangsdienst geen illegale activiteiten uit te voeren of promoten dan wel tonen waaronder ondermeer wordt begrepen pirated software, hacker-programma s of archieven, warez sites, MP3, shareware, geluid, video, beeld en multi media-archieven, IRCbots, het gebruik van meer dan 20% van de webruimte als downloads; - zich geen toegang (proberen) te verschaffen tot computers of computersystemen waartoe hij niet geautoriseerd is; - geen gegevens van derden veranderen, wissen of onbruikbaar maken; - niet opzettelijk virus- of andere programma s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur dan wel gegevens van CNS-IT of van derden; - adequate en de meeste recente versies hanteren van virusprotectieprogrammatuur; 2

3 - op een zodanige wijze gebruik te maken van de internet toegangsdienst dat daardoor de werking van de computersystemen van CNS-IT of derden niet worden verhinderd of belemmerd; - geen beveiligingen of (gebruiks-) beperkingen van de Internettoegangsdienst verwijderen; - zich onthouden van het via de Internettoegangsdienst verspreiden, tonen of opvragen van onrecht-matige of strafbare gegevens, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, of ander sexueel gerelateerd materiaal, crimineel dataverkeer en beledigende uitingen; - zich onthouden een chatroom te installeren dan wel IRC of IRC-bots via de Internettoegangsdienst te installeren; - zich onthouden van het zijn van bronbemiddelaar of aanknopingspunt bij spamflames of mailbommen van de servers van CNS-IT; - het zich onthouden van het ondernemen van pogingen om servers aan te vallen dan wel onstabiel te maken van CNS-IT of derden; - het zich onthouden van het creëren van mirrorsites, distributiepunten dan wel het aanhouden van sites met als primair doel filedistributie. 5.4 Voor zover de contractspartij of zijn (voormalige) klant in strijd handelt met zijn verplichtingen jegens CNS-IT bijvoorbeeld voortvloeiend uit artikel 5.3, heeft CNS-IT het recht met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Internettoegangsdienst op te schorten of te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding jegens de contractspartij of de klant van de contractspartij Voor zover aan de contractspartij schijfruimte ter beschikking is gesteld, zal de contractspartij het ter beschikking gestelde hoeveelheid ruimte niet overschrijden. Voor zover de contractspartij de hoeveelheid schijfruimte toch overschrijdt is CNS-IT gerechtigd het meerdere boven de overeengekomen schijfruimte te verwijderen dan wel de overeengekomen prijs te verhogen. 5.6 CNS-IT is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door de contractspartij of diens (voormalige) klanten bij gebruik van de Internettoegangsdienst worden opgeslagen of doorgegeven. CNS-IT is voor zij overgaat tot het treffen van maatregelen gehouden de contractspartij een termijn van tenminste 24 uur te stellen uit eigen beweging informatie opgeslagen of doorgegeven via de Internettoegangsdienst te verwijderen. 5.7 CNS-IT is gerechtigd alle redelijke schadebeperkende maatregelen te nemen indien door de contractspartij of zijn (voormalige) klanten verstuurde informatie een virus of andere programmatuur gegevens bevat die redelijkerwijs schade kunnen toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van leverancier of derden. 5.8 CNS-IT behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing CGI-scripts te deactiveren welke de (normale) server-werking beïnvloeden. Artikel 6 Domeinnamen en IP-adressen 6.1 Voor zover overeengekomen zal CNS-IT de contractspartij de benodigde IP-adressen toewijzen en bemiddelen bij het aan de contractspartij of klanten van de contractspartij toewijzen van domeinnamen. 6.2 CNS-IT kan geen garantie geven met betrekking tot toewijzing van een specifieke domeinnaam aan een contractspartij. Mede reden daarvoor is dat voor toewijzing van een domeinnaam regels en procedures gelden van de betreffende toewijzende instantie. 6.3 Tenzij anders is overeengekomen worden domeinnamen geregistreerd op naam van de contractspartij. In beginsel zal CNS-IT worden geregistreerd als technisch- en administratief 3

4 contactpersoon voor de toegewezen domeinnaam. CNS-IT draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam. De contractspartij vrijwaart CNS-IT tegen elke aanspraak van derden in verband met het gebruik door de contractspartij of zijn (voormalige) klant van de domeinnaam, ongeacht of deze al dan niet door CNS-IT is aangevraagd. Artikel 7 Onderhoud en ondersteuning 7.1 CNS-IT is gerechtigd de internet toegangsdienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar computersystemen en/of de Internettoegangsdienst. CNS-IT zal vanwege zodanige buitengebruikstelling van de internet toegangsdienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de contractspartij gehouden kunnen zijn. De contractspartij vrijwaart CNS-IT tegen vorderingen tot schadevergoeding van contractspartij of klanten van de contractpartij voortvloeiend uit het tijdelijk buiten gebruik stellen van de Internettoegangsdienst. 7.2 Voor zover overeengekomen zal CNS-IT de contractspartij ondersteunen bij het gebruik van de Internettoegangsdienst tegen de daarvoor geldende tarieven. 7.3 CNS-IT zal zich inspannen problemen op te lossen die de contractspartij ondervindt bij het gebruik van de Internettoegangsdienst. CNS-IT kan niet garanderen dat een probleem welke de contractspartij ondervindt daadwerkelijk wordt opgelost. Tenzij anders is overeengekomen zal CNS-IT geen (ondersteunings-)werkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van de contractspartij of diens klanten. Artikel 8 Betaling 8.1 De contractspartij is gehouden vooraf, dan wel binnen 14 dagen na verzending van een factuur door CNS-IT te betalen. 8.2 CNS-IT is steeds gerechtigd van de contractspartij te verlangen dat (de eerstvolgende) betaling vooruit geschiedt dan wel dat daarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld voordat CNS-IT gehouden kan worden te presteren. 8.3 Voor zover de contractspartij tekort komt in de nakoming van zijn verplichting tot betaling is hij zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt. 8.4 De contractspartij is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 250,00 exclusief b.t.w. per factuur. 8.5 De contractspartij is nimmer gerechtigd een vordering op CNS-IT te verrekenen met een vordering van CNS-IT op de contractspartij. Voorts is de contractspartij nimmer gerechtigd zijn verbintenis tot betaling jegens CNS-IT op te schorten. 8.6 Voor zover de contractspartij niet tijdig betaalt, is CNS-IT gerechtigd de Internettoegangs-dienst te beëindigen, mits CNS-IT nadat de betalingstermijn verstreken is de contracts-partij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog te betalen en heeft aangezegd bij gebreke van betaling de Internettoegangsdienst te zullen beëindigen. Beëindiging van de Internettoegangsdienst ontslaat de contractspartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens CNS-IT. Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 9.1 Alle door CNS-IT geleverde zaken blijven eigendom van CNS-IT totdat volledige betaling daarvoor heeft plaatsgevonden inclusief eventueel verschuldigde rente en incassokosten. 4

5 9.2 Indien hetgeen CNS-IT levert (mede) een gebruiksrecht omvat op intellectuele eigendomsrechten wordt afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (cd-rom, diskette, usb-stick) en krijgt de contractspartij daarnaast een gebruiksrecht op de betreffende rechten van intellectuele eigendom. 9.3 In geval van niet- dan wel niet tijdige betaling is CNS-IT gerechtigd het gebruiksrecht vermeld in artikel 9.2 te beëindigen door mededeling aan de contractspartij. Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom 10.1 Bij CNS-IT dan wel degene van wie CNS-IT een (onderdeel van een) recht op een product heeft verkregen berusten alle rechten van intellectuele eigendom op die producten bij de CNS-IT in het kader van de overeenkomst aan de contractspartij ter beschikking stelt. CNS-IT verleent aan de contractspartij een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht Voor zover CNS-IT vaststelt dat de door haar geleverde producten inbreuk maken op rechten van derden is zij geheel naar eigen keuze gerechtigd om - ofwel zorg te dragen dat de contractspartij gebruik kan blijven maken van de geleverde producten; - ofwel de levering van de betreffende producten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het reeds gemaakte gebruik daarvan en terugbetaling van het meerdere; - het ter beschikking stellen aan de contractspartij van een naar het oordeel van CNS-IT gelijkwaardig product; Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten De contractspartij staat ervoor in dat wanneer hij in het kader van de overeenkomst aan CNS-IT materialen of gegevens ter beschikking stelt, hij daartoe gerechtigd is en voorts dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag de contractspartij ter beschikking gestelde programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daaraan reverseengineering toepassen. Daarnaast is het de contractspartij verboden beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van programmatuur of internetdiensten te verwijderen of te omzeilen Voor zover in het kader van de overeenkomsten programmatuur aan de contractspartij ter beschikking wordt gesteld, verleent CNS-IT hierbij aan de contractspartij het recht de programmatuur te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke programmatuur. De contractspartij garandeert CNS-IT dat deze de licentievoorwaarden volledig zal naleven. Artikel 11 Overmacht 11.1 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan bedrijfsstoringen bij CNS-IT of haar leveranciers, stakingen bij CNS-IT of haar leveranciers, storingen in de ruimste zin des woords, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan CNS-IT, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen dan wel storingen in hard- of software alsmede vernielingen aan eigendommen van CNS-IT en diefstal, alsmede vernielingen of diefstal van aan CNS-IT voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken CNS-IT is gerechtigd de uitvoering van verbintenissen uit een overeenkomst met de contractspartij minimaal voor de duur van de verhindering in de zin van artikel 11.1 op te schorten. 5

6 11.3 Voor zover na afloop van de tijdelijke verhindering in de zin van artikel 11.1 verdere nakoming van de overeenkomst op CNS-IT een onredelijke last legt is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Artikel 12 Reclames 12.1 De reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden binnen zeven dagen na levering althans ontstaan van de omstandigheid die aanleiding is tot de klacht. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode vervalt het recht van de contractspartij zich op enig gebrek of onjuistheid te beroepen Het is de contractspartij noch diens klanten toegestaan aangelegenheden waarover gereclameerd wordt zelf te herstellen of te trachten te herstellen Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 Behoudens opzet of grove schuld van CNS-IT is zij nimmer aansprakelijk voor enige schade van een contractspartij of derde. Onder schade wordt mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, geheel of gedeeltelijk verlies, vermissing, vertraging in leveringen, onbruikbaar worden van gegevens en immateriële schade, alsmede schade ontstaan door het door een menselijke oorzaak ongewild verwijderen van een hostingaccount of cleanport Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden geldt tussen partijen dat CNS-IT nimmer gehouden zal zijn in een jaar een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan het bedrag dat CNS-IT exclusief b.t.w. aan de contractspartij gefactureerd heeft met een maximum van 5.000, De contractspartij vrijwaart CNS-IT voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, rente of kosten verband houdend met deze overeenkomst of het gebruik van de daaruit voortvloeiende producten of diensten. Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten met CNS-IT en ondemeer daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en met uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen CNS-IT en haar contractspartijen zullen te allen tijde in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, tenzij een geschil tot de competentie behoort van de Rechtbank, Sector Kanton. Voor zover een geschil tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort, is de kantonrechter bevoegd overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 6

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M Algemene levering- en betalingsvoorwaarden v.o.f. Two-M Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor contracteren via internet van Two-M. Two-M is gevestigd aan de Sparreboomstraat 10, 3862 DG te Nijkerk

Nadere informatie

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting. ALGEMENE VOORWAARDEN H4Hosting B.V. versie 25-06-2010 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door H4Hosting.

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24348011 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Ermis gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSVERHOUDING 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden De Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor levering van zaken en/of het verlenen van diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Afspraaknietvergeten.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 320 96 362. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en leveringen van NXG Hosting / uwhostingwinkel. Versie 1.0 november 2012.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en leveringen van NXG Hosting / uwhostingwinkel. Versie 1.0 november 2012. Algemene voorwaarden van NXG Hosting / uwhostingwinkel De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en leveringen van NXG Hosting / uwhostingwinkel. Versie 1.0 november 2012. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICT Frameworks

Algemene voorwaarden ICT Frameworks Algemene voorwaarden ICT Frameworks Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf ICT Frameworks, gevestigd te 's-gravenzande en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52425762,

Nadere informatie