Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) Telefax (+5999) Adres kantoor Sint Maarten Convent Building 26 Frontstreet, P.O. Box 686 Philipsburg, Sint Maarten Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem Datum 21 oktober 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk Cft Pagina Bijlagen 1/4 - Telefoon (+1721) Telefax (+1721) Internet Onderwerp Advies op de ontwerpbegroting 2015 van het openbaar lichaam Bonaire Geachte heer Rijna, Op 17 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van u de ontwerpbegroting 2015 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op deze ontwerpbegroting. Bij doorzending van de ontwerpbegroting aan de eilandsraad zult u aan moeten geven op welke wijze rekening is gehouden met dit advies waarna de eilandsraad over de begroting zal beraadslagen. Het bestuurscollege dient de begroting 2015 zodra deze is vastgesteld voor 15 november a.s. (door tussenkomst van het Cft) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan te bieden. Toets Cft Het Cft toetst de begroting aan de hand van in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet finbes) en in het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) opgenomen criteria. Er is onder andere voorgeschreven dat de begroting in evenwicht dient te zijn en dat de in de begroting opgenomen baten en lasten in overeenstemming zijn met de best mogelijke inschatting van reeds aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen. Conclusies Het Cft constateert dat de ontwerpbegroting 2015 van het openbaar lichaam Bonaire behoedzaam is opgesteld en dat aan de wettelijk gestelde criteria is voldaan. Zo heeft Bonaire in de ontwerpbegroting voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige ontvangsten, zoals de bijstelling van de vrije uitkering in 2015.

341 Kenmerk Cft Blad 2/4 De ontwerpbegroting 2015 laat een positief saldo zien van circa USD 2,5 mln. Dit saldo heeft Bonaire bestemd voor een aantal aflossingen en investeringen. Het Cft heeft het vertrouwen dat de lasten de baten niet zullen overschrijden, waarmee wordt voldaan aan het criterium dat de begroting 2015 (minimaal) in evenwicht is. Het Cft adviseert derhalve positief op de ingediende ontwerpbegroting Toelichting De conceptbegroting 2015 van Bonaire heeft een nieuwe indeling. Er is nu sprake van een directiemodel in plaats van een functiemodel. Bij het begrotingsproces heeft Bonaire een bottom-up benadering gehanteerd. De input van de verschillende directies en afdelingen is duidelijk merkbaar. De conceptbegroting is een overzichtelijk, duidelijk en goed leesbaar document. Bonaire presenteert in de ontwerpbegroting 2015 een totaal aan lasten van USD en een totaal aan baten van USD Deze batenstand is nagenoeg gelijk aan de batenstand zoals die door Bonaire bij de (bij het Cft laatst bekende) tweede uitvoeringsrapportage 2014 is gepresenteerd. Het overschot op de ontwerpbegroting 2015 bedraagt bijna USD 2,5 mln. Dit overschot is bestemd voor een aantal aflossingen en investeringen, zoals de aflossing van de schuld aan de Stichting Wegenfonds Bonaire. Daarnaast zet Bonaire het overschot in voor het terugbetalen aan het ministerie van BZK van het doelsaldo, waarop de in het verleden te weinig ontvangen gelden in het kader van de tekortreeks in mindering zijn gebracht. Tevens wordt het overschot gebruikt om de renteloze lening onderwijshuisvesting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap af te lossen. Bonaire heeft het voornemen om een deel van het overschot in te zetten voor het financieren van enkele investeringen zoals Hoofdwegen fase 2B, renovatie LVV te Lagun en infrastructuur kaden, pieren en boeien. Liquiditeit Uit de meest recente rapportage van het geïntegreerd middelen beheer (GMB) blijkt dat er eind september sprake is van een liquiditeitspositie van ruim USD 3,6 mln. Uit de GMB-rapportages valt af te leiden dat het openbaar lichaam in 2014 aan het interen is op de liquide middelen. Per eind december 2013 had het openbaar lichaam nog circa USD 5,2 mln in kas, een afname dus van USD 1,6 mln. Een goede analyse van deze afname kon door het Cft niet worden uitgevoerd, omdat vanaf juni er geen bijgestelde liquiditeitsprognoses meer door Bonaire werden aangeleverd. Half oktober zijn alsnog conceptversies van de liquiditeitsprognoses overlegd en is uit een ambtelijk overleg gebleken dat momenteel een inhaalslag wordt gemaakt voor wat betreft de periodieke bijstelling van de prognoses. Bij de 3e uitvoeringsrapportage over 2014, welke eind oktober zal worden aangeleverd, zal het openbaar lichaam volledig inzicht bieden in de realisaties tot en met eind september en de verwachtingen tot en met eind dit jaar. Bovendien zal Bonaire op korte termijn ook voor volgend jaar een liquiditeitsprognose overleggen, waardoor het openbaar lichaam haar interne risico s kan beheersen door haar treasury-activiteiten te baseren op deze actuele liquiditeitsplanning.

342 Kenmerk Cft Blad 3/4 Het Cft constateerde eerder dit jaar dat o.a. naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijzigingen het liquiditeitssaldo onder grote druk zou komen te staan. De medio oktober ontvangen geactualiseerde concept liquiditeitsprognose en de verkregen inhoudelijke toelichting op de verwerkte cijfers geven nu een vollediger beeld, op basis waarvan gesteld kan worden dat het eerder gesignaleerde risico op een liquiditeitstekort aanzienlijk is afgenomen. Collectieve sector Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland (CBS) heeft eind 2013 de collectieve sector voor Bonaire vastgesteld. Deze bestaat naast het openbaar lichaam zelf verder uit een tiental entiteiten. Een deel van deze entiteiten is niet langer operationeel (slapende vennootschappen en stichtingen). Het Cft heeft er eerder bij Bonaire op aangedrongen deze vennootschappen en stichtingen te liquideren. Bonaire heeft hier de afgelopen jaren geen prioriteit aan gegeven vanwege onvoldoende capaciteit, maar is voornemens in 2015 hier een aanvang mee te maken. Het Cft is onlangs een inventarisatie gestart naar de financiële posities van de overheidsvennootschappen en overige collectieve sector entiteiten. Het doel van deze inventarisatie is het inschatten van eventuele financiële risico s die zich kunnen voordoen wanneer een overheidsvennootschap of een andere entiteit het financieel niet redt. Ondanks dat nog niet alle jaarrekeningen het Cft hebben bereikt (er wordt hier op ambtelijk niveau aan gewerkt), heeft het Cft al wel kunnen constateren dat er overheidsvennootschappen zijn die geen positief eigen vermogen hebben dan wel structureel verliesgevend zijn. Het Cft verneemt graag wat het openbaar lichaam gaat doen om deze onwenselijke situatie op korte termijn op te lossen. Financieel beheer Plan van aanpak verbetering financieel beheer Begin dit jaar is Bonaire gestart met een omvangrijk verandertraject met als doel het financieel beheer te verbeteren en daardoor de financiële positie van het openbaar lichaam te stabiliseren. Bij dit traject heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen Bonaire, de SOAB en het Cft. Dit heeft geresulteerd in een meerjarig plan van aanpak. Uit de laatst ingediende kwartaalrapportage blijkt dat de uitvoering van het plan van aanpak de afgelopen maanden vertraging heeft opgelopen. Het Cft verwacht dat Bonaire de voor dit jaar geplande verbeterpunten niet meer (geheel) dit jaar zal weten te realiseren. Uit ambtelijk overleg blijkt dat het openbaar lichaam op zeer korte termijn een geactualiseerd plan van aanpak stuurt, aan de hand waarvan de monitoring door het Cft kan worden vervolgd. Het Cft is van mening dat de in gang gezette reorganisatie van de afdeling Financiën ertoe zal moeten leiden dat het meerjarig plan van aanpak op korte termijn tot concrete acties zal moeten leiden. Een inhoudelijk overleg hierover met de afdeling Financiën staat reeds gepland.

343 Kenmerk Cft Blad 4/4 In december zal het College tijdens zijn bezoek aan Bonaire hierover met u in gesprek willen gaan op basis van de resultaten die in de komende maanden gerealiseerd worden. Mocht blijken dat de noodzakelijke acties blijkend uit het (geactualiseerde) verbeterplan financieel beheer niet met de nodige daadkracht worden opgepakt, dan zal het Cft de minister hierover informeren. Het Cft vraagt de aandacht van Bonaire voor een aantal verbeterpunten uit voorgaande jaren die reeds geruime tijd in afrondende fase dan wel in de fase van besluitvorming zijn. Het gaat met name om het dividendbeleid (waarvan het concept sinds 2012 gereed is), het grondbeleid (dat bij de eilandsraad ter goedkeuring ligt) en het subsidiebeleid (waarvan het concept gereed is). Uitvoeringsrapportages Het Cft heeft er steeds op gewezen dat een belangrijk en zichtbaar aspect van het financieel beheer betreft het tijdig opleveren van juiste en volledige uitvoeringsrapportages. Een rapportage met de meest actuele financiële stand van zaken dient op elk moment opgeleverd te worden. Een goed financieel beheer impliceert dat Bonaire in financial control is. Samen met de SOAB heeft Bonaire begin dit jaar een format voor de uitvoeringsrapportages ontwikkeld. De oplevering van de uitvoeringsrapportages verloopt qua tijdigheid en inhoud nog niet geheel conform de daarover met elkaar gemaakte afspraken. Graag ziet het Cft dat het komende begrotingsjaar de noodzakelijke verbeterslag zal worden gerealiseerd. Hoogachtend, De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba prof. dr. A.F.P. Bakker Deze brief is in afschrift verstuurd aan: De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Bonaire De voorzitter van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire De griffier van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire De eilandsecretaris van het openbaar lichaam Bonaire Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

344 College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) Telefax (+5999) Adres kantoor Sint Maarten Convent Building 26 Frontstreet, P.O. Box 686 Philipsburg, Sint Maarten Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem Datum 14 november 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk Cft Pagina Bijlagen 1/2 5 Telefoon (+1721) Telefax (+1721) Internet Onderwerp Begroting 2015 openbaar lichaam Bonaire Geachte heer Plasterk, Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 13 november jl. de door de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire op 11 november jl. vastgestelde begroting 2015 ontvangen (zie bijlagen). Er zijn in de eilandsraadvergadering geen amendementen op de voorgestelde begroting aan de orde geweest. Het Cft heeft op 21 oktober jl. (kenmerk: Cft ) zijn advies op de ontwerpbegroting 2015 uitgebracht aan het bestuurscollege. In dit advies stond opgenomen dat het Cft op basis van de toetsing van de ontwerpbegroting aan de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES komt tot een positief oordeel over de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting 2015 wordt een lastentotaal gepresenteerd van USD tegenover een batentotaal van USD Bonaire presenteert daarmee een overschot van circa USD 2,5 mln. Het Cft adviseert u derhalve om uw goedkeuring te verlenen aan de door de eilandsraad vastgestelde begroting 2015 en dit binnen twee weken na ontvangst van de vastgestelde begroting kenbaar te maken aan de eilandsraad. Hoogachtend, De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba prof. dr. A.F.P. Bakker

345 Kenmerk Cft Blad 2/2 Deze brief is in afschrift verstuurd aan: Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Bonaire Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

346

Sandrien de Klerk. +5999 4619081 Nadya van Putten. 10 april 2015 info@cft.cw. Cft 201500050 1/6 1

Sandrien de Klerk. +5999 4619081 Nadya van Putten. 10 april 2015 info@cft.cw. Cft 201500050 1/6 1 Aan De minister van Financiën van Aruba College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1 Aan De minister van Financiën van Aruba College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentiekader Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 20 februari 2012 2 Referentiekader Caribisch Nederland Referentiekader Caribisch Nederland

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Vertraagde val. Rapportage deelonderzoek Public Governance ten behoeve van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis.

Vertraagde val. Rapportage deelonderzoek Public Governance ten behoeve van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis. Vertraagde val Een onderzoek naar de handelwijze en de bevoegdheidsuitoefening van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs in relatie tot de financiële problematiek

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA

januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA De afbeelding op de voorzijde van dit verslag: Project - Onderhoud Pastorie Rincon in Bonaire Voortgangsverslag (U)SONA januari juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14 WET HOF in EDE? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Voorgeschiedenis wet HOF...4 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons?7 3.1. EMU-saldo in Ede...7 3.2. EMU-schuldquote

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 21 juni 2013 Mogelijkheden voor deregulering en

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie