Lijst van operaties Heelkunde 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van operaties Heelkunde 2006"

Transcriptie

1 Lijst van operaties Heelkunde 2006 Classificatie van verrichtingen met zwaarteklassen te gebruiken bij het opmaken van het rapport ten behoeve van de visitatie voor het specialisme Heelkunde en het rapport voor de kwaliteitsvisitatie CONCILIUM CHIRURGICUM NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE December 2005 Lijst van operaties Heelkunde

2 Lijst van operaties Heelkunde

3 INHOUDSOPGAVE 1. TOELICHTING GROEPS- EN KLASSENINDELING LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR ZWAARTEKLASSE LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR CONCILIUMCODE...58 Lijst van operaties Heelkunde

4 1 - TOELICHTING Achtergrond De Lijst van operaties Heelkunde 2006 dient ter vervanging van de Lijst van Operaties en de facultatieve Lijst van operaties Heelkunde De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de NVvH en het Concilium Chirurgicum. De "Lijst van operaties Heelkunde 1999" diende ter vervanging van de bestaande "Lijst van operaties Heelkunde " aangezien die lijst niet meer voldeed. Tussen 1999 en heden is die aangepaste Lijst van operaties Heelkunde 1999 facultatief in gebruik geweest. Op grond van ervaringen met deze lijst zijn cosmetische aanpassingen aangebracht die eerst hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op en gewijzigd inzicht heeft geleid tot aanpassingen. Het resultaat daarvan is de Lijst van operaties Heelkunde 2006 In een volgende fase zal in de komende jaren een nieuw registratie- en classificatiesysteem worden ontwikkeld dat zal kunnen voldoen aan de veel hogere eisen die men tegenwoordig mag stellen aan een dergelijk systeem en waarbij het mogelijk wordt om in te zoomen op gegevens teneinde een gewenst detail zichtbaar te maken. Het doel van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is om een gemeenschappelijke wijze van documentatie en classificatie te bereiken opdat gegevens over operatieve verrichtingen vergelijkbaar worden en als zodanig kunnen worden begrepen. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen registratie (codering) en classificatie. Codering en documentatie Coderen van verrichtingen is het toekennen van een code aan een betekenisvolle omschrijving van een verrichting. De gebruikte codes kunnen op zichzelf betekenisloos zijn. Door verrichtingen te voorzien van een code is men in staat om enerzijds verrichtingen in een geautomatiseerd systeem te groeperen en te tellen (classificeren), anderzijds door koppelingen van deze codes aan andere codestelsels gekoppelde gegevens te genereren voor bijvoorbeeld facturering (koppeling met CTG-codes of DBC-validatiecodes). Classificatie Classificatie van verrichtingen is het indelen van verrichtingen of groepen verrichtingen met een zekere samenhang. Het criterium voor deze indelingssystematiek kan heel verschillend zijn, zoals tracti, aard van verrichting, zwaarteklasse of ook combinaties. Het doel van classificatie is om volgens een gekozen vorm inzicht te verkrijgen in de uitgevoerde verrichtingen. Bij elke vorm van classificatie zal informatie verloren gaan. Het verschil tussen documentatie en classificatie laat zich als volgt beschrijven: Documentatie - vastleggen ten behoeve van de directe patiëntenzorg - communicatie - behouden van noodzakelijke details Classificatie - Tellen ten behoeve van rapportage - verzamelen - beperken van onnodige details Lijst van operaties Heelkunde

5 De geschiedenis van de Lijst van operaties Heelkunde De Lijst van operaties Heelkunde heeft sinds 1988 als gestructureerde lijst gefunctioneerd ten behoeve van het inzichtelijk maken van het profiel van operatieve verrichtingen op het operatiekamercomplex voor het Rapport ten behoeve van de visitatie van de opleiding Heelkunde. De Lijst van operaties Heelkunde is niet meer dan een indeling in categorieën van operaties die al voor 1988 konden worden gecodeerd met behulp van zogenaamde conciliumcodes. Al vanaf 1988 was het voor opleidingsinrichtingen verplicht om de uitgevoerde verrichtingen ten minste volgens deze conciliumcodes te presenteren opdat er in categorieën en zwaarteklassen kon worden geteld ten behoeve van de rapportage. Het feit dat nog vele maatschappen tot op de dag van vandaag niet verder komen dan de vastlegging van de door hen uitgevoerde verrichtingen in CTG-codes laat onverlet dat deze verplichting wel bestaat. De Lijst van operaties Heelkunde kende als grote onvolkomenheid de groep overige verrichtingen, waardoor het niet zelden voorkwam dat tot 50% van de verrichtingen van een Agio tot die groep behoorde. In 1997 is veel inspanning verricht om over te stappen op een ander classificatiestelsel namelijk de Classificatie van Verrichtingen, kortweg de CVV geheten, welke gebaseerd is op de Classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen (CMSV). Om allerlei redenen heeft die op de CVV gebaseerde lijst niet de instemming van de opleiders Heelkunde verkregen. Nadien is de Lijst van operaties Heelkunde herzien in de Lijst van operaties Heelkunde 1999, waarbij niets meer is gedaan dan de bestaande conciliumcodes nieuw in te delen en wel volgens logische anatomische tracti. Tevens zijn alle zwaarteklassen herzien en bij de tijd gebracht. Deze Lijst van operaties Heelkunde 1999 is door het Concilium Chirurgicum geaccepteerd als standaard maar uiteindelijk nog niet per 1 januari 2001 verplicht gesteld aangezien het indertijd geautomatiseerde visitatierapport nog moest worden overgezet van WP 5.2 naar Word 97. Doordat de Lijst van operaties Heelkunde 1999 al wel facultatief werd gebruikt ontstond voortschrijdend inzicht over voornamelijk kleine verbeteringen. Deze verbeteringen zijn daarna aangebracht en hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde Deze Lijst van operaties Heelkunde 2004 zou per 1 januari 2004 verplicht worden voor de visitatie van opleidingen Heelkunde. De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op. Inmiddels was het inzicht gewijzigd. Het oogmerk van de classificatie van verrichtingen mocht niet beperkt blijven tot het inzichtelijk maken van uitgevoerde operatieve verrichtingen in het kader van de opleiding Heelkunde maar moest ook kunnen dienen voor de representatie van uitgevoerde verrichtingen in het kader van de kwaliteitsvisitatie. Een onevenwichtigheid in de verhoudingen van operatieve verrichtingen tussen lagere en hogere zwaarteklassen moest tevens worden hersteld. Daartoe is een groot aantal ingrepen van nieuwe zwaarteklassen voorzien. Hiermee zijn de differentiatiecodes komen te vervallen. Tevens is er een aantal conciliumcodes en omschrijvingen toegevoegd die het mogelijk moeten maken de laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zichtbaar te maken alsmede elementen van conservatieve fractuurbehandeling. Verder is vrijwel ongewijzigd gebruik gemaakt van de bestaande conciliumcodes met omschrijvingen om vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk te maken. Dit betekent dat er codes met omschrijvingen zijn gebleven voor ingrepen die niet meer worden uitgevoerd binnen het vak Heelkunde en codes met omschrijvingen die niet meer goed representeren wat werkelijk verricht wordt. Lijst van operaties Heelkunde 2006 De bestaande conciliumcodes en de daarbij behorende omschrijvingen zijn geordend naar groepen en klassen op zodanige wijze dat er geen restgroepen meer bestaan. Er zijn op grond van de ervaringen met de Lijst van operaties Heelkunde 1999 en de nieuwe inzichten uit 2005 enkele nieuwe conciliumcodes toegevoegd en bestaande conciliumcodes beter omschreven. Daardoor blijft de huidige registratiemethode grotendeels intact en verandert alleen de wijze van ordening en presentatie. Dat maakt vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk. Lijst van operaties Heelkunde

6 Ten opzichte van de Lijst van operaties Heelkunde 1999 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 0337 inbrengen/verwijderen centrale lijn / poortkatheter wordt ondergebracht bij klasse 13 overige hartvaatstelsel Nieuwe klasse: 43 appendix onder groep F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND Uit groep F wordt oude klasse 25 opgesplitst in 3 klassen: 44 buikwandbreuken; 45 laparotomie en 46 overig operaties abdomen Nieuwe klasse: 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL Nieuwe klasse: 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL In groep K MAMMA komen twee klassen: 47 mamma eenvoudig en 48 mamma uitgebreid Aan de verschillende daartoe passende klassen zijn de volgende nieuwe conciliumcodes met omschrijvingen toegevoegd groep F, klasse 45, conciliumcode 1401 diagnostische laparoscopie groep F, klasse 43, conciliumcode 1402 laparoscopische appendectomie groep F, klasse 23, conciliumcode 1403 laparoscopische cholecystectomie en exploratie galwegen groep F, klasse 20, conciliumcode 1404 laparoscopische colonresectie groep F, klasse 17, conciliumcode 1405 laparoscopische antirefluxoperatie groep F, klasse 46, conciliumcode 1407 laparoscopische bijnieroperatie groep F, klasse 20, conciliumcode 1408 laparoscopische totale mesorectale excisie groep F, klasse 17, conciliumcode 1409 laparoscopische bariatrische chirurgie groep F, klasse 17, conciliumcode 1410 laparoscopische gastric bypass groep C, klasse 06, conciliumcode 1406 thoracoscopische ingrepen De tellingen van het aantal laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zal uit de basisregistratie (niveau conciliumcode) moeten worden gedestilleerd. De systematiek van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is hiërarchisch: - Groep - Klasse - Conciliumcode met daaraan gekoppelde zwaarteklasse Door toevoeging van nieuwe klassen werd het noodzakelijk om een telcode toe te voegen die het mogelijk maakt om de verschillende klassen op de juiste plaats binnen de groepen te ordenen. De systematiek van de aangegeven zwaarteklassen is als volgt: 1 5: behorende tot de eerste vijf opleidingsjaren in toenemende moeilijkheidsgraad 6: behorende tot het zesde of differentiatiejaar 7: niet behorende tot de opleiding Heelkunde omdat het een te hoge moeilijkheidsgraad heeft of niet (meer) tot de Heelkunde kan worden gerekend. Koppelingen Op niveau van de conciliumcodes zijn er koppelingen met andere codestelsels. De conciliumcodes zijn gekoppeld aan de heelkundige CTG-codes en aan de voor de Heelkunde van toepassing zijnde CBV-codes (o.a. in gebruik in OPERA). Indien alleen de CTG-codes worden gebruikt als basisregistratie is er een tabel beschikbaar om vanuit CTG-code naar conciliumcode te komen en zo te kunnen voldoen aan de vraag om de ingrepen te ordenen (bijvoorbeeld: tabellen in visitatierapport). Lijst van operaties Heelkunde

7 Gebruik Afhankelijk van de methode van basisregistratie zijn er verschillende mogelijkheden om de gekoppelde bestanden te kunnen gebruiken: 1. Basisregistratie met CBV-code: CTG-bestand DBC-validatie CBV-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 visitatierapport Door gebruik te maken van de koppelingen tussen CBV-code en CTG-code kan de DBC-validatie plaatsvinden. Door de koppeling van conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 aan de CBV-codes kunnen de verrichtingen worden geordend naar groepen, klassen en zwaarteklassen ten behoeve van rapportage. 2. Basisregistratie met CTG-code: DBC-validatie CTG-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 Visitatierapport Het CTG-bestand is direct gerelateerd aan de DBC-validatie en DBC-registratie op basis van CTG-codes maakt validatie vanuit het bronbestand mogelijk. Om van registratie op basis van CTG-codes te komen tot de conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 moet gebruik gemaakt worden van de tabel met koppelingen. Lijst van operaties Heelkunde

8 Onderhoud Het onderhoud van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CBV-codes en de conciliumcodes en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes is door de NVvH uitbesteed aan de Stichting CBV. De Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes worden via het ledendomein van de website van de NVvH ter beschikking gesteld aan de leden van de NVvH. De koppeling tussen de CBV-codes en de conciliumcodes zijn uitsluitend beschikbaar voor de abonnementshouders van de Stichting CBV. Het staat de leden vrij om ten behoeve van de genoemde koppelingen een abonnement aan te gaan. Op grond van voortschrijdend inzicht zal een jaarlijkse aanpassing van de Lijst noodzakelijk blijven. Ten behoeve van het beheer en onderhoud zal een beheerscommissie van deskundigen uit de NVvH worden ingesteld. Op- en aanmerkingen kunnen gericht worden aan: Dr. O.H. Brook, directeur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus LB Utrecht of aan: Dr. Z.J. de Langen, chirurg Consulent Medische Informatica Afdeling Chirurgie Universitair Medisch Centrum Groningen Postbus RB Groningen tel: fax: Lijst van operaties Heelkunde

9 Lijst van operaties Heelkunde

10 2 GROEPS- EN KLASSENINDELING GROEP KLASSE A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 03 schildklier en bijschildklier 04 speekselklieren 05 hals C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 07 borstwand, pleura en mediastinum D HARTVAATSTELSEL 08 hart 09 arterieel centraal 10 arterieel perifeer 11 veneus 12 toegangschirurgie 13 overig hartvaatstelsel E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 15 milt en beenmerg F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 17 maag en pylorus 18 darm, niet gespecificeerd 19 dunne darm 43 appendix 20 dikke darm en rectum 21 anus en perianaal weefsel 22 lever 23 galblaas en galwegen 24 pancreas 44 buikwandbreuken 45 laparotomie 46 overige operaties abdomen Lijst van operaties Heelkunde

11 G NIER EN URINEWEGEN 26 nier en urinewegen H GESLACHTSORGANEN 27 prostaat en vesiculae seminales 28 scrotum, testis, epididymis en vas deferens 29 penis 30 vrouwelijke geslachtsorganen J BOTSPIERSTELSEL 31 fracturen hoofd en romp 32 fracturen bovenste extremiteit 33 fracturen onderste extremiteit 34 luxaties 35 verwijderen osteosynthesemateriaal 36 overige operaties bot 37 overige operaties gewricht 38 weke delen en bursae 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling K MAMMA 47 mamma eenvoudig 48 mamma uitgebreid L HUID EN SUBCUTIS 40 huid en subcutis Z OVERIGE VERRICHTINGEN 88 overige verrichtingen Lijst van operaties Heelkunde

12 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel 0001 neurectomie bij Morton's metatarsalgie intra- of extrapelvine resectie van de n. obturatorius zenuwdoorsnijding of exerese (b.v. n.cutaneus femoris) primaire hechting(-en) perifere zenuwen zenuwplastiek secundaire hechting(-en) perifere zenuwen eenvoudige neurolyse gecompliceerde neurolyse uitgebr.rep. perif.zenuw: m.b.v. zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep. perif.zenuw: zonder zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep.perif.zenuw:zonder transpl., tweede en volgende zenuw cervicale sympathectomie thoracale sympathectomie lumbale sympathectomie sacrale sympathectomie periarteriële sympathectomie a. carotis communis periarteriële sympathectomie (niet a. carotis communis) 7 Lijst van operaties Heelkunde

13 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 0071 tracheotomie tijdelijk tracheotomie permanent hechten van de trachea sluiten tracheotomieopening of -fistel trachearesectie etc extirpatie van een grote kaakcyste excisie pathologische afwijking van de tong gedeeltelijke extirpatie van de tong extirpatie van de gehele tong hechten van de tong extirpatie tumor weke delen mond biopsie tong biopsie mondholte, verhemelte, uvula halve bovenkaakresectie totale bovenkaakresectie halve onderkaakresectie totale onderkaakresectie commandoresectie excisie/excochleatie van pathologische botafwijking hoofd/hals 4 03 schildklier en bijschildklier 0031 extirpatie nodus schildklier enkelzijdig extirpatie nodus schildklier dubbelzijdig subtotale thyreoidectomie hemithyreoidectomie totale thyreoidectomie excisie resterend gedeelte schildklier excisie retrosternale schildklier opnieuw openen operatiewond na schildklierchir. wegens bloeding excisie van een tumor van de glandula parathyreoidea reëxploratie glandula parathyreoidea 7 04 speekselklieren 0370 incisie van de speekselklier excisie pathologische afwijking glandula parotis excisie pathologische afwijking andere speekselklier parotidectomie: partieel (totale extirpatie v.h. oppervlakkig deel) parotidectomie: totaal andere speekselklieren: partiële excisie andere speekselklieren: totale excisie operatie van speekselfistel biopsie van de speekselklier 3 Lijst van operaties Heelkunde

14 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 05 hals 0038 excisie ductus thyreoglossus extirpatie glomus caroticumtumor excisie van branchiogene cyste excisie mediane halscyste of -fistel excisie laterale halscyste of -fistel torticollisoperatie 4 Lijst van operaties Heelkunde

15 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 0081 wigexcisie van de bronchus sleeve-resectie van de bronchus anastomose bronchus naar trachea hechten van bronchusruptuur sluiten van bronchusfistel pneumonotomie lokale excisie van pathologische afwijking van de longen segmentresectie long wigresectie long bullectomie met partiële pleurectomie lobectomie long bilobectomie long pneumonectomie pleuropneumonectomie longtransplantatie decorticatie long, resectie viscerale pleura open longbiopsie losmaken van adhesies long hechten van de long thoracoscopische ingrepen 6 07 borstwand, pleura en mediastinum 0056 excisie van pathologische afwijking thymus partiële of totale excisie thymus excisie van pathologische afwijking van de borstwand (klein) biopsie van borstwand, pleura, mediastinum (punctie) beh. van empyema thoracis d.m.v. thoracotomie en pleurotomie proefthoracotomie rethoracotomie (binnen 3 weken) mediastinotomie operatie van mediastinumtumor mediastinoscopie decorticatie van de long (zelfstandig) excisie pathologische afwijking van de pleura partiële pleurectomie operatie van het middenrif sluiten open thoraxverwonding verwijderen corpus alienum uit long/pleuraholte biopsie van pleura en mediastinum (excisie) borstwandresectie voor (grote) pathologische afwijking plastiek voor pectus excavatum partiële thoracoplastiek totale thoracoplastiek plastiek voor pectus carinatum 7 Lijst van operaties Heelkunde

16 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN D HARTVAATSTELSEL 08 hart 0131 openen van het pericard partiële pericardresectie operaties wegens perforerende hartverwonding inbrengen pacemaker operatief inbrengen epicardiale pacemaker operatief inbrengen bifocale pacemaker operatief vervanging of verwijdering pacemaker (operatief) 4 09 arterieel centraal 0134 reconstructie directe zijtakken van de thoracale aorta reconstructie van de thoracale aorta embolectomie uit de arteria pulmonalis aorta en/of directe zijtakken: endarteriectomie (m.b.v. patch) aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. autotransplantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. synthetisch implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. bypass implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstructie N.N.O reconstructie en revascularisatie van de nierarterie electieve bifurcatieprothese voor obstructief vaatlijden herstel van aneurysma van buikaorta en/of bifurcatie operatieve behandeling gebarsten infrarenaal aneurysma aortae abdominalis operatieve behandeling gebarsten suprarenaal aneurysma aortae abdominalis verwijderen van geïnfecteerde prothese 7 10 arterieel perifeer 0140 incisie voor embolectomie hoofd, hals en hersenbasis incisie voor exploratie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis incisie voor trombectomie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis endarteriectomie (incl. shunt en patch) hoofd, hals en hersenbasis reconstructie m.b.v. autotransplantaat bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. synthetisch impl. bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. bypass-implantaat hoofd-hals herstel van aneurysma m.b.v. applicatie e.d herstel van arterioveneuze fistel hechten of onderbinden van halsslagader: - bij verwonding hechten of onderbinden van halsslagader: - bij cerebrale vaatafwijking incisie voor embolectomie abd. bloedvaten incisie voor trombectomie abd. bloedvaten herstel van aneurysma/fistel overige arteriën buik incisie voor embolectomie perifere bloedvaten incisie voor exploratie perifere bloedvaten incisie voor trombectomie perifere bloedvaten perifere endarteriëctomie (incl. patch) 6 Lijst van operaties Heelkunde

17 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0215 excisie van aneurysma perifere arterie excisie en onderbinden van de perifere arterie operatie van perifere arterioveneuze fistel reconstructie perifere arterie, bypass: bovenste extremiteiten reconstructie perifere arterie, bypass: axillo(bi)femoraal reconstructie perifere arterie, bypass: femoropopliteaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorotibiaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorocruraal cross-over a.a. subclavia/a.a. femoralis (Li = Re) herstel van defecten perifere arterien t.g.v. trauma 6 11 veneus 0151 veneuze anastomose aanleggen veneuze anastomose in de buik: arterioveneuze anastomose veneuze anastomose in de buik: vervaardiging portocavale shunt veneuze anastomose in de buik: vervaardiging splenorenale shunt veneuze anastomose in de buik: andere shunt ter decrompressie V.P.S onderbinden of vernauwen vena cava strippen van gehele VSM strippen van gehele VSP perforantectomie (subfasciaal) beh. voll. chron. veneuze insuff. incl. strippen VSM/VSP onderbinden en scleroseren varices naar perifeer excisie van varices vervaardigen van veneuze kleppen transplantatie van venen 7 12 toegangschirurgie 0330 aanleggen uitwendige A-V-shunt (Quinten-Scribner) aanleggen interne A-V-fistel (Cimino-Brescia) verwijderen externe shunt opheffen interne A-V-fistel aanleggen interne A-V-shunt m.b.v. bypass vervanging of revisie A-V-shunt 6 13 overig hartvaatstelsel 0147 excisie van pathologische afwijking bloedvat (b.v. angioom) excisiebiopsie van arterie of vene hechten en onderbinden groot buikvat bij verwonding aanbrengen LeVeen-shunt (b.v. bij ascites) inbrengen / verwijderen centale lijn / poortkatheter 1 Lijst van operaties Heelkunde

18 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 0270 enkelvoudige lymfeklierexcisie incl. biopsie regionale lymfeklierextirpatie b.v. okseltoilet radicale halslymfeklieruitruiming + spieren + vena jug. int lymfeklierbiopsie supraclaviculair vlgs. Daniels operaties van de ductus thoracicus lymfaticoveneuze anastomose excisie lymfangioom 7 15 milt en beenmerg 0280 splenotomie splenectomie: compleet splenectomie: partieel hechten van de milt 4 Lijst van operaties Heelkunde

19 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 0080 operatie van pharynx-oesophagusdivertikel operatie voor cardiospasmus/achalasie operatieve behandeling oesophagusstenose oesofagotomie of cardiotomie oesophagusdivertikel operatief oesophagusfistel excisie oesofagostomie oesophagusatresie oesophagusperforatie oesophagusvarices (b.v. knoop van Boerema/stapler) resectie oesophagus als oesofagogastrectomie (end-to-end-anastomose) resectie van de oesophagus: partiële resectie resectie oesophagus wegens oesophaguscarcinoom oesofagojejunostomie Roux-en-Y-anastomose oesophagus overige anastomosen m.b.v. maag of darm aan oesophagus oesofago-oesofagostomie colonimplantaat oesophagus buismaag t.b.v. oesophagus antesternale interpositie van een darmsegment antesternale oesofagogastrostomie afbreken interponaat 7 17 maag en pylorus 0420 gastrotomie (verwijderen poliep, corpus alienum e.d.) pyloromyotomie (Ramstedt-Weber) partiële maagresectie: antrumresectie partiële maagresectie: maagresectie B-I partiële maagresectie: maagresectie B-II partiële maagresectie + galblaasextirpatie partiële maagresectie: reresectie maag partiële maagresectie: reconstructie resectiemaag (Henly-Roux-en-Y) totale maagresectie gastrostomie sluiten van gastrostomie gastroduodenostomie gastro-enterostomie gastrogastrostomie pyloroplastiek gastric bypass overhechten van maagperforatie overhechten bloedend ulcus ventriculi of duodeni bariatrische chirurgie van de maag 7 Lijst van operaties Heelkunde

20 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0442 selectieve vagotomie HSV stamvagotomie en overige vagotomie (combinatie) vagotomie met gastro-enterostomie vagotomie met pyloroplastiek vagotomie met antrumresectie antirefluxoperatie (Nissen, Thal, gastropexie) laparoscopische antirefluxoperatie laparoscopische bariatrische chirurgie laparoscopische gastric bypass 7 18 darm, niet gespecificeerd 0460 enterotomie: drainage, verwijderen corpus alienum e.d opheffen invaginatie opheffen volvulus adhesiolyse 3 19 dunne darm 0461 plaatselijke excisie dunne darm excisie van fistel dunne darm excisie van ulcus dunne darm Meckel-divertikeloperatie (dunne darm) excisie van overige divertikels (dunne darm) verwijderen dunnedarmpoliepen overhechten perforatie dunne darm resectie van duodenum resectie van jejunum resectie van ileum duodenostomie jejunostomie ileostomie ileostomie volgens Kock entero-enterostomie (anastomose dun-dun) plicatie volgens Noble 4 43 appendix 0530 appendiculair abces appendectomie laparoscopische appendectomie 2 20 dikke darm en rectum 0473 excisie van divertikel dikke darm excisie van fistel dikke darm excisie van poliep dikke darm overhechten perforatie dikke darm resectie van caecum 4 Lijst van operaties Heelkunde

21 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0479 resectie ileocaecaal resectie transversum resectie sigmoid hemicolectomie links hemicolectomie rechts subtotale colectomie totale colectomie + rectumamputatie colostomie: aanleggen AP/vorlagerung Hartmann-procedure (AP en resectie) plastisch herstel AP sluiten AP d.m.v. partiële colonresectie sluiten AP extraperitoneaal enterocolostomie (anastomose dun-dik) colocolostomie (anastomose dik-dik) ileorectale anastomose elektrocoagulatie rectumcarcinoom eerste maal elektrocoagulatie rectumcarcinoom herhaling excisie van fistel rectum excisie van mucosa van het rectum excisie van poliep van het rectum operatie rectumprolaps: bij volwassenen - resectie operatie rectumprolaps: bij volwassenen - abdominaal operatie rectumprolaps: bij kinderen operatie rectumprolaps: bij volwassenen - sfincterplastiek operatie rectumprolaps: rectopexie en rectosigmoidopexie rectumresectie (zonder stoma) rectumextirpatie (met stoma) rectosigmoid resectie (anteriorresectie) vesicorectale fistel operatief rectovaginale fistel operatief totale colectomie + rectumresectie ileo-anale anastomose totale colectomie + rectumresectie pouch/ileo-anale anastomose laparoscopische colonresectie laparoscopische totale mesorectale excisie 7 21 anus en perianaal weefsel 0563 operaties hemorroïden operatie van een fissura ani operatie van een fistula ani operatie perianaal abces operatie perianale fistel oprekken sfincter ani of laterale sfincterotomie hechten van sfincter ani sfincterplastiek (postanal repair) condylomata acuminata - operatieve behandeling 1 Lijst van operaties Heelkunde

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC

Bijlage G. Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUMC Bijlage G Lokaal Opleidings Plan Heelkunde LUM Inhoudsopgave Lokaal Opleidingsplan 1. Inleiding 2. Regionale verdeling opleidingsjaren Heelkunde (Regio 3) 3. Regionaal overzicht Opleiding Heelkunde en

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Februari 2013 Voor u ligt de eerste versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Richtlijn. Behandeling van de liesbreuk

Richtlijn. Behandeling van de liesbreuk Richtlijn Behandeling van de liesbreuk BEHANDELING VAN DE LIESBREUK Colofon Behandeling van de liesbreuk ISBN 90-8523-001-2 2003, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus 20061 3502 LB Utrecht Uitgever

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, geen decimaal punt en zeven karakters. - ICD-10-PCS wordt in 16 hoofdstukken

Nadere informatie

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk.

Deze uitgave is tot stand gekomen door financiële ondersteuning van MediRisk. Copyright 2005 Exemplaren van dit boek zijn te bestellen via het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Deze uitgave is

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE Augustus 2010 Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Inhoudsopgave Deel I: Opleidingsplan 1. Inleiding 05 2. Profiel van het specialisme orthopedie 07 2.1 Wat is Orthopedie?

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014

Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven. 15 oktober 2014 Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven 15 oktober 2014 1 Toelichting letsellijst Slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig fysiek of psychisch letsel oplopen, kunnen in aanmerking komen

Nadere informatie

REP-Online NIV Complicatieregistratie

REP-Online NIV Complicatieregistratie REP-Online NIV Complicatieregistratie Complicatieregistratie De doel van de NIV Commissie Complicatieregistratie is: het ontwikkelen van een complicatieregistratie voor alle internisten in Nederland uitgaande

Nadere informatie

EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE

EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE EEN CONSULT KINDERORTHOPEDIE KNIE, ONDEREEN, ENKEL, VOET, TENEN, EENLENGTEVERSCHIL, FWIJKEND LOOPPTROON, NEK, RUG EN EKKEN PROF. DR. JN DOUWES VISSER Orthopedisch chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen

Nadere informatie

17 Letsels van de extremiteiten

17 Letsels van de extremiteiten 17 Letsels van de extremiteiten N.W.L. Schep, I.B. Schipper Inleiding Bij een gesloten verwonding van een extremiteit zijn er vier mogelijkheden: Contusie (kneuzing) Distorsie (verstuiking) Luxatie (ontwrichting)

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Juni 2010, Vol. 17, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Juni 2010, Vol., Nummer 2 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Masterclass How to address revisions in the knee Onderwerpen: Masterclass

Nadere informatie

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014

Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Praktijkvariatierapport 7 aandoeningen electieve zorg 2014 Samengesteld door: Expertteam Ziekenhuiszorg Datum: 27 mei 2014 Versie: 1.0 Voorwoord Zorgverzekeraars streven op het brede terrein van cure,

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 11 Nummer 3 juli 2012 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Tilburgse chirurgen zeer blij met samenwerking in één maatschap Over opleiden in een fusiemaatschap nu

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid

LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid Jaarrapportage uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 2013 LROI-Rapportage 2013 Zicht op Kwaliteit & Veiligheid Jaarrapportage uit

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

NHG-Standaard Hand- en polsklachten

NHG-Standaard Hand- en polsklachten NHG-Standaard Hand- en polsklachten Eerste herziening Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39.

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit 1 Richtlijn Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit Colofon Richtlijn Diagnostiek

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Juni 2014 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 INHOUDSOPGAVE blz 0-1 Definitie hoofddiagnose 1 0-2 Risicofactoren 1 0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen (mutatie!) 2 0-4 Aanvullend coderen 4 0-5 Multipele

Nadere informatie

Informatie voor de huisarts over. het Ehlers-Danlos syndroom

Informatie voor de huisarts over. het Ehlers-Danlos syndroom Informatie voor de huisarts over het Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten in het overzicht niet

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nadere informatie