Lijst van operaties Heelkunde 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van operaties Heelkunde 2006"

Transcriptie

1 Lijst van operaties Heelkunde 2006 Classificatie van verrichtingen met zwaarteklassen te gebruiken bij het opmaken van het rapport ten behoeve van de visitatie voor het specialisme Heelkunde en het rapport voor de kwaliteitsvisitatie CONCILIUM CHIRURGICUM NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE December 2005 Lijst van operaties Heelkunde

2 Lijst van operaties Heelkunde

3 INHOUDSOPGAVE 1. TOELICHTING GROEPS- EN KLASSENINDELING LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR ZWAARTEKLASSE LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR CONCILIUMCODE...58 Lijst van operaties Heelkunde

4 1 - TOELICHTING Achtergrond De Lijst van operaties Heelkunde 2006 dient ter vervanging van de Lijst van Operaties en de facultatieve Lijst van operaties Heelkunde De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de NVvH en het Concilium Chirurgicum. De "Lijst van operaties Heelkunde 1999" diende ter vervanging van de bestaande "Lijst van operaties Heelkunde " aangezien die lijst niet meer voldeed. Tussen 1999 en heden is die aangepaste Lijst van operaties Heelkunde 1999 facultatief in gebruik geweest. Op grond van ervaringen met deze lijst zijn cosmetische aanpassingen aangebracht die eerst hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op en gewijzigd inzicht heeft geleid tot aanpassingen. Het resultaat daarvan is de Lijst van operaties Heelkunde 2006 In een volgende fase zal in de komende jaren een nieuw registratie- en classificatiesysteem worden ontwikkeld dat zal kunnen voldoen aan de veel hogere eisen die men tegenwoordig mag stellen aan een dergelijk systeem en waarbij het mogelijk wordt om in te zoomen op gegevens teneinde een gewenst detail zichtbaar te maken. Het doel van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is om een gemeenschappelijke wijze van documentatie en classificatie te bereiken opdat gegevens over operatieve verrichtingen vergelijkbaar worden en als zodanig kunnen worden begrepen. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen registratie (codering) en classificatie. Codering en documentatie Coderen van verrichtingen is het toekennen van een code aan een betekenisvolle omschrijving van een verrichting. De gebruikte codes kunnen op zichzelf betekenisloos zijn. Door verrichtingen te voorzien van een code is men in staat om enerzijds verrichtingen in een geautomatiseerd systeem te groeperen en te tellen (classificeren), anderzijds door koppelingen van deze codes aan andere codestelsels gekoppelde gegevens te genereren voor bijvoorbeeld facturering (koppeling met CTG-codes of DBC-validatiecodes). Classificatie Classificatie van verrichtingen is het indelen van verrichtingen of groepen verrichtingen met een zekere samenhang. Het criterium voor deze indelingssystematiek kan heel verschillend zijn, zoals tracti, aard van verrichting, zwaarteklasse of ook combinaties. Het doel van classificatie is om volgens een gekozen vorm inzicht te verkrijgen in de uitgevoerde verrichtingen. Bij elke vorm van classificatie zal informatie verloren gaan. Het verschil tussen documentatie en classificatie laat zich als volgt beschrijven: Documentatie - vastleggen ten behoeve van de directe patiëntenzorg - communicatie - behouden van noodzakelijke details Classificatie - Tellen ten behoeve van rapportage - verzamelen - beperken van onnodige details Lijst van operaties Heelkunde

5 De geschiedenis van de Lijst van operaties Heelkunde De Lijst van operaties Heelkunde heeft sinds 1988 als gestructureerde lijst gefunctioneerd ten behoeve van het inzichtelijk maken van het profiel van operatieve verrichtingen op het operatiekamercomplex voor het Rapport ten behoeve van de visitatie van de opleiding Heelkunde. De Lijst van operaties Heelkunde is niet meer dan een indeling in categorieën van operaties die al voor 1988 konden worden gecodeerd met behulp van zogenaamde conciliumcodes. Al vanaf 1988 was het voor opleidingsinrichtingen verplicht om de uitgevoerde verrichtingen ten minste volgens deze conciliumcodes te presenteren opdat er in categorieën en zwaarteklassen kon worden geteld ten behoeve van de rapportage. Het feit dat nog vele maatschappen tot op de dag van vandaag niet verder komen dan de vastlegging van de door hen uitgevoerde verrichtingen in CTG-codes laat onverlet dat deze verplichting wel bestaat. De Lijst van operaties Heelkunde kende als grote onvolkomenheid de groep overige verrichtingen, waardoor het niet zelden voorkwam dat tot 50% van de verrichtingen van een Agio tot die groep behoorde. In 1997 is veel inspanning verricht om over te stappen op een ander classificatiestelsel namelijk de Classificatie van Verrichtingen, kortweg de CVV geheten, welke gebaseerd is op de Classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen (CMSV). Om allerlei redenen heeft die op de CVV gebaseerde lijst niet de instemming van de opleiders Heelkunde verkregen. Nadien is de Lijst van operaties Heelkunde herzien in de Lijst van operaties Heelkunde 1999, waarbij niets meer is gedaan dan de bestaande conciliumcodes nieuw in te delen en wel volgens logische anatomische tracti. Tevens zijn alle zwaarteklassen herzien en bij de tijd gebracht. Deze Lijst van operaties Heelkunde 1999 is door het Concilium Chirurgicum geaccepteerd als standaard maar uiteindelijk nog niet per 1 januari 2001 verplicht gesteld aangezien het indertijd geautomatiseerde visitatierapport nog moest worden overgezet van WP 5.2 naar Word 97. Doordat de Lijst van operaties Heelkunde 1999 al wel facultatief werd gebruikt ontstond voortschrijdend inzicht over voornamelijk kleine verbeteringen. Deze verbeteringen zijn daarna aangebracht en hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde Deze Lijst van operaties Heelkunde 2004 zou per 1 januari 2004 verplicht worden voor de visitatie van opleidingen Heelkunde. De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op. Inmiddels was het inzicht gewijzigd. Het oogmerk van de classificatie van verrichtingen mocht niet beperkt blijven tot het inzichtelijk maken van uitgevoerde operatieve verrichtingen in het kader van de opleiding Heelkunde maar moest ook kunnen dienen voor de representatie van uitgevoerde verrichtingen in het kader van de kwaliteitsvisitatie. Een onevenwichtigheid in de verhoudingen van operatieve verrichtingen tussen lagere en hogere zwaarteklassen moest tevens worden hersteld. Daartoe is een groot aantal ingrepen van nieuwe zwaarteklassen voorzien. Hiermee zijn de differentiatiecodes komen te vervallen. Tevens is er een aantal conciliumcodes en omschrijvingen toegevoegd die het mogelijk moeten maken de laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zichtbaar te maken alsmede elementen van conservatieve fractuurbehandeling. Verder is vrijwel ongewijzigd gebruik gemaakt van de bestaande conciliumcodes met omschrijvingen om vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk te maken. Dit betekent dat er codes met omschrijvingen zijn gebleven voor ingrepen die niet meer worden uitgevoerd binnen het vak Heelkunde en codes met omschrijvingen die niet meer goed representeren wat werkelijk verricht wordt. Lijst van operaties Heelkunde 2006 De bestaande conciliumcodes en de daarbij behorende omschrijvingen zijn geordend naar groepen en klassen op zodanige wijze dat er geen restgroepen meer bestaan. Er zijn op grond van de ervaringen met de Lijst van operaties Heelkunde 1999 en de nieuwe inzichten uit 2005 enkele nieuwe conciliumcodes toegevoegd en bestaande conciliumcodes beter omschreven. Daardoor blijft de huidige registratiemethode grotendeels intact en verandert alleen de wijze van ordening en presentatie. Dat maakt vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk. Lijst van operaties Heelkunde

6 Ten opzichte van de Lijst van operaties Heelkunde 1999 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 0337 inbrengen/verwijderen centrale lijn / poortkatheter wordt ondergebracht bij klasse 13 overige hartvaatstelsel Nieuwe klasse: 43 appendix onder groep F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND Uit groep F wordt oude klasse 25 opgesplitst in 3 klassen: 44 buikwandbreuken; 45 laparotomie en 46 overig operaties abdomen Nieuwe klasse: 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL Nieuwe klasse: 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL In groep K MAMMA komen twee klassen: 47 mamma eenvoudig en 48 mamma uitgebreid Aan de verschillende daartoe passende klassen zijn de volgende nieuwe conciliumcodes met omschrijvingen toegevoegd groep F, klasse 45, conciliumcode 1401 diagnostische laparoscopie groep F, klasse 43, conciliumcode 1402 laparoscopische appendectomie groep F, klasse 23, conciliumcode 1403 laparoscopische cholecystectomie en exploratie galwegen groep F, klasse 20, conciliumcode 1404 laparoscopische colonresectie groep F, klasse 17, conciliumcode 1405 laparoscopische antirefluxoperatie groep F, klasse 46, conciliumcode 1407 laparoscopische bijnieroperatie groep F, klasse 20, conciliumcode 1408 laparoscopische totale mesorectale excisie groep F, klasse 17, conciliumcode 1409 laparoscopische bariatrische chirurgie groep F, klasse 17, conciliumcode 1410 laparoscopische gastric bypass groep C, klasse 06, conciliumcode 1406 thoracoscopische ingrepen De tellingen van het aantal laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zal uit de basisregistratie (niveau conciliumcode) moeten worden gedestilleerd. De systematiek van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is hiërarchisch: - Groep - Klasse - Conciliumcode met daaraan gekoppelde zwaarteklasse Door toevoeging van nieuwe klassen werd het noodzakelijk om een telcode toe te voegen die het mogelijk maakt om de verschillende klassen op de juiste plaats binnen de groepen te ordenen. De systematiek van de aangegeven zwaarteklassen is als volgt: 1 5: behorende tot de eerste vijf opleidingsjaren in toenemende moeilijkheidsgraad 6: behorende tot het zesde of differentiatiejaar 7: niet behorende tot de opleiding Heelkunde omdat het een te hoge moeilijkheidsgraad heeft of niet (meer) tot de Heelkunde kan worden gerekend. Koppelingen Op niveau van de conciliumcodes zijn er koppelingen met andere codestelsels. De conciliumcodes zijn gekoppeld aan de heelkundige CTG-codes en aan de voor de Heelkunde van toepassing zijnde CBV-codes (o.a. in gebruik in OPERA). Indien alleen de CTG-codes worden gebruikt als basisregistratie is er een tabel beschikbaar om vanuit CTG-code naar conciliumcode te komen en zo te kunnen voldoen aan de vraag om de ingrepen te ordenen (bijvoorbeeld: tabellen in visitatierapport). Lijst van operaties Heelkunde

7 Gebruik Afhankelijk van de methode van basisregistratie zijn er verschillende mogelijkheden om de gekoppelde bestanden te kunnen gebruiken: 1. Basisregistratie met CBV-code: CTG-bestand DBC-validatie CBV-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 visitatierapport Door gebruik te maken van de koppelingen tussen CBV-code en CTG-code kan de DBC-validatie plaatsvinden. Door de koppeling van conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 aan de CBV-codes kunnen de verrichtingen worden geordend naar groepen, klassen en zwaarteklassen ten behoeve van rapportage. 2. Basisregistratie met CTG-code: DBC-validatie CTG-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 Visitatierapport Het CTG-bestand is direct gerelateerd aan de DBC-validatie en DBC-registratie op basis van CTG-codes maakt validatie vanuit het bronbestand mogelijk. Om van registratie op basis van CTG-codes te komen tot de conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 moet gebruik gemaakt worden van de tabel met koppelingen. Lijst van operaties Heelkunde

8 Onderhoud Het onderhoud van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CBV-codes en de conciliumcodes en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes is door de NVvH uitbesteed aan de Stichting CBV. De Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes worden via het ledendomein van de website van de NVvH ter beschikking gesteld aan de leden van de NVvH. De koppeling tussen de CBV-codes en de conciliumcodes zijn uitsluitend beschikbaar voor de abonnementshouders van de Stichting CBV. Het staat de leden vrij om ten behoeve van de genoemde koppelingen een abonnement aan te gaan. Op grond van voortschrijdend inzicht zal een jaarlijkse aanpassing van de Lijst noodzakelijk blijven. Ten behoeve van het beheer en onderhoud zal een beheerscommissie van deskundigen uit de NVvH worden ingesteld. Op- en aanmerkingen kunnen gericht worden aan: Dr. O.H. Brook, directeur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus LB Utrecht of aan: Dr. Z.J. de Langen, chirurg Consulent Medische Informatica Afdeling Chirurgie Universitair Medisch Centrum Groningen Postbus RB Groningen tel: fax: Lijst van operaties Heelkunde

9 Lijst van operaties Heelkunde

10 2 GROEPS- EN KLASSENINDELING GROEP KLASSE A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 03 schildklier en bijschildklier 04 speekselklieren 05 hals C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 07 borstwand, pleura en mediastinum D HARTVAATSTELSEL 08 hart 09 arterieel centraal 10 arterieel perifeer 11 veneus 12 toegangschirurgie 13 overig hartvaatstelsel E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 15 milt en beenmerg F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 17 maag en pylorus 18 darm, niet gespecificeerd 19 dunne darm 43 appendix 20 dikke darm en rectum 21 anus en perianaal weefsel 22 lever 23 galblaas en galwegen 24 pancreas 44 buikwandbreuken 45 laparotomie 46 overige operaties abdomen Lijst van operaties Heelkunde

11 G NIER EN URINEWEGEN 26 nier en urinewegen H GESLACHTSORGANEN 27 prostaat en vesiculae seminales 28 scrotum, testis, epididymis en vas deferens 29 penis 30 vrouwelijke geslachtsorganen J BOTSPIERSTELSEL 31 fracturen hoofd en romp 32 fracturen bovenste extremiteit 33 fracturen onderste extremiteit 34 luxaties 35 verwijderen osteosynthesemateriaal 36 overige operaties bot 37 overige operaties gewricht 38 weke delen en bursae 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling K MAMMA 47 mamma eenvoudig 48 mamma uitgebreid L HUID EN SUBCUTIS 40 huid en subcutis Z OVERIGE VERRICHTINGEN 88 overige verrichtingen Lijst van operaties Heelkunde

12 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel 0001 neurectomie bij Morton's metatarsalgie intra- of extrapelvine resectie van de n. obturatorius zenuwdoorsnijding of exerese (b.v. n.cutaneus femoris) primaire hechting(-en) perifere zenuwen zenuwplastiek secundaire hechting(-en) perifere zenuwen eenvoudige neurolyse gecompliceerde neurolyse uitgebr.rep. perif.zenuw: m.b.v. zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep. perif.zenuw: zonder zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep.perif.zenuw:zonder transpl., tweede en volgende zenuw cervicale sympathectomie thoracale sympathectomie lumbale sympathectomie sacrale sympathectomie periarteriële sympathectomie a. carotis communis periarteriële sympathectomie (niet a. carotis communis) 7 Lijst van operaties Heelkunde

13 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 0071 tracheotomie tijdelijk tracheotomie permanent hechten van de trachea sluiten tracheotomieopening of -fistel trachearesectie etc extirpatie van een grote kaakcyste excisie pathologische afwijking van de tong gedeeltelijke extirpatie van de tong extirpatie van de gehele tong hechten van de tong extirpatie tumor weke delen mond biopsie tong biopsie mondholte, verhemelte, uvula halve bovenkaakresectie totale bovenkaakresectie halve onderkaakresectie totale onderkaakresectie commandoresectie excisie/excochleatie van pathologische botafwijking hoofd/hals 4 03 schildklier en bijschildklier 0031 extirpatie nodus schildklier enkelzijdig extirpatie nodus schildklier dubbelzijdig subtotale thyreoidectomie hemithyreoidectomie totale thyreoidectomie excisie resterend gedeelte schildklier excisie retrosternale schildklier opnieuw openen operatiewond na schildklierchir. wegens bloeding excisie van een tumor van de glandula parathyreoidea reëxploratie glandula parathyreoidea 7 04 speekselklieren 0370 incisie van de speekselklier excisie pathologische afwijking glandula parotis excisie pathologische afwijking andere speekselklier parotidectomie: partieel (totale extirpatie v.h. oppervlakkig deel) parotidectomie: totaal andere speekselklieren: partiële excisie andere speekselklieren: totale excisie operatie van speekselfistel biopsie van de speekselklier 3 Lijst van operaties Heelkunde

14 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 05 hals 0038 excisie ductus thyreoglossus extirpatie glomus caroticumtumor excisie van branchiogene cyste excisie mediane halscyste of -fistel excisie laterale halscyste of -fistel torticollisoperatie 4 Lijst van operaties Heelkunde

15 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 0081 wigexcisie van de bronchus sleeve-resectie van de bronchus anastomose bronchus naar trachea hechten van bronchusruptuur sluiten van bronchusfistel pneumonotomie lokale excisie van pathologische afwijking van de longen segmentresectie long wigresectie long bullectomie met partiële pleurectomie lobectomie long bilobectomie long pneumonectomie pleuropneumonectomie longtransplantatie decorticatie long, resectie viscerale pleura open longbiopsie losmaken van adhesies long hechten van de long thoracoscopische ingrepen 6 07 borstwand, pleura en mediastinum 0056 excisie van pathologische afwijking thymus partiële of totale excisie thymus excisie van pathologische afwijking van de borstwand (klein) biopsie van borstwand, pleura, mediastinum (punctie) beh. van empyema thoracis d.m.v. thoracotomie en pleurotomie proefthoracotomie rethoracotomie (binnen 3 weken) mediastinotomie operatie van mediastinumtumor mediastinoscopie decorticatie van de long (zelfstandig) excisie pathologische afwijking van de pleura partiële pleurectomie operatie van het middenrif sluiten open thoraxverwonding verwijderen corpus alienum uit long/pleuraholte biopsie van pleura en mediastinum (excisie) borstwandresectie voor (grote) pathologische afwijking plastiek voor pectus excavatum partiële thoracoplastiek totale thoracoplastiek plastiek voor pectus carinatum 7 Lijst van operaties Heelkunde

16 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN D HARTVAATSTELSEL 08 hart 0131 openen van het pericard partiële pericardresectie operaties wegens perforerende hartverwonding inbrengen pacemaker operatief inbrengen epicardiale pacemaker operatief inbrengen bifocale pacemaker operatief vervanging of verwijdering pacemaker (operatief) 4 09 arterieel centraal 0134 reconstructie directe zijtakken van de thoracale aorta reconstructie van de thoracale aorta embolectomie uit de arteria pulmonalis aorta en/of directe zijtakken: endarteriectomie (m.b.v. patch) aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. autotransplantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. synthetisch implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. bypass implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstructie N.N.O reconstructie en revascularisatie van de nierarterie electieve bifurcatieprothese voor obstructief vaatlijden herstel van aneurysma van buikaorta en/of bifurcatie operatieve behandeling gebarsten infrarenaal aneurysma aortae abdominalis operatieve behandeling gebarsten suprarenaal aneurysma aortae abdominalis verwijderen van geïnfecteerde prothese 7 10 arterieel perifeer 0140 incisie voor embolectomie hoofd, hals en hersenbasis incisie voor exploratie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis incisie voor trombectomie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis endarteriectomie (incl. shunt en patch) hoofd, hals en hersenbasis reconstructie m.b.v. autotransplantaat bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. synthetisch impl. bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. bypass-implantaat hoofd-hals herstel van aneurysma m.b.v. applicatie e.d herstel van arterioveneuze fistel hechten of onderbinden van halsslagader: - bij verwonding hechten of onderbinden van halsslagader: - bij cerebrale vaatafwijking incisie voor embolectomie abd. bloedvaten incisie voor trombectomie abd. bloedvaten herstel van aneurysma/fistel overige arteriën buik incisie voor embolectomie perifere bloedvaten incisie voor exploratie perifere bloedvaten incisie voor trombectomie perifere bloedvaten perifere endarteriëctomie (incl. patch) 6 Lijst van operaties Heelkunde

17 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0215 excisie van aneurysma perifere arterie excisie en onderbinden van de perifere arterie operatie van perifere arterioveneuze fistel reconstructie perifere arterie, bypass: bovenste extremiteiten reconstructie perifere arterie, bypass: axillo(bi)femoraal reconstructie perifere arterie, bypass: femoropopliteaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorotibiaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorocruraal cross-over a.a. subclavia/a.a. femoralis (Li = Re) herstel van defecten perifere arterien t.g.v. trauma 6 11 veneus 0151 veneuze anastomose aanleggen veneuze anastomose in de buik: arterioveneuze anastomose veneuze anastomose in de buik: vervaardiging portocavale shunt veneuze anastomose in de buik: vervaardiging splenorenale shunt veneuze anastomose in de buik: andere shunt ter decrompressie V.P.S onderbinden of vernauwen vena cava strippen van gehele VSM strippen van gehele VSP perforantectomie (subfasciaal) beh. voll. chron. veneuze insuff. incl. strippen VSM/VSP onderbinden en scleroseren varices naar perifeer excisie van varices vervaardigen van veneuze kleppen transplantatie van venen 7 12 toegangschirurgie 0330 aanleggen uitwendige A-V-shunt (Quinten-Scribner) aanleggen interne A-V-fistel (Cimino-Brescia) verwijderen externe shunt opheffen interne A-V-fistel aanleggen interne A-V-shunt m.b.v. bypass vervanging of revisie A-V-shunt 6 13 overig hartvaatstelsel 0147 excisie van pathologische afwijking bloedvat (b.v. angioom) excisiebiopsie van arterie of vene hechten en onderbinden groot buikvat bij verwonding aanbrengen LeVeen-shunt (b.v. bij ascites) inbrengen / verwijderen centale lijn / poortkatheter 1 Lijst van operaties Heelkunde

18 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 0270 enkelvoudige lymfeklierexcisie incl. biopsie regionale lymfeklierextirpatie b.v. okseltoilet radicale halslymfeklieruitruiming + spieren + vena jug. int lymfeklierbiopsie supraclaviculair vlgs. Daniels operaties van de ductus thoracicus lymfaticoveneuze anastomose excisie lymfangioom 7 15 milt en beenmerg 0280 splenotomie splenectomie: compleet splenectomie: partieel hechten van de milt 4 Lijst van operaties Heelkunde

19 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 0080 operatie van pharynx-oesophagusdivertikel operatie voor cardiospasmus/achalasie operatieve behandeling oesophagusstenose oesofagotomie of cardiotomie oesophagusdivertikel operatief oesophagusfistel excisie oesofagostomie oesophagusatresie oesophagusperforatie oesophagusvarices (b.v. knoop van Boerema/stapler) resectie oesophagus als oesofagogastrectomie (end-to-end-anastomose) resectie van de oesophagus: partiële resectie resectie oesophagus wegens oesophaguscarcinoom oesofagojejunostomie Roux-en-Y-anastomose oesophagus overige anastomosen m.b.v. maag of darm aan oesophagus oesofago-oesofagostomie colonimplantaat oesophagus buismaag t.b.v. oesophagus antesternale interpositie van een darmsegment antesternale oesofagogastrostomie afbreken interponaat 7 17 maag en pylorus 0420 gastrotomie (verwijderen poliep, corpus alienum e.d.) pyloromyotomie (Ramstedt-Weber) partiële maagresectie: antrumresectie partiële maagresectie: maagresectie B-I partiële maagresectie: maagresectie B-II partiële maagresectie + galblaasextirpatie partiële maagresectie: reresectie maag partiële maagresectie: reconstructie resectiemaag (Henly-Roux-en-Y) totale maagresectie gastrostomie sluiten van gastrostomie gastroduodenostomie gastro-enterostomie gastrogastrostomie pyloroplastiek gastric bypass overhechten van maagperforatie overhechten bloedend ulcus ventriculi of duodeni bariatrische chirurgie van de maag 7 Lijst van operaties Heelkunde

20 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0442 selectieve vagotomie HSV stamvagotomie en overige vagotomie (combinatie) vagotomie met gastro-enterostomie vagotomie met pyloroplastiek vagotomie met antrumresectie antirefluxoperatie (Nissen, Thal, gastropexie) laparoscopische antirefluxoperatie laparoscopische bariatrische chirurgie laparoscopische gastric bypass 7 18 darm, niet gespecificeerd 0460 enterotomie: drainage, verwijderen corpus alienum e.d opheffen invaginatie opheffen volvulus adhesiolyse 3 19 dunne darm 0461 plaatselijke excisie dunne darm excisie van fistel dunne darm excisie van ulcus dunne darm Meckel-divertikeloperatie (dunne darm) excisie van overige divertikels (dunne darm) verwijderen dunnedarmpoliepen overhechten perforatie dunne darm resectie van duodenum resectie van jejunum resectie van ileum duodenostomie jejunostomie ileostomie ileostomie volgens Kock entero-enterostomie (anastomose dun-dun) plicatie volgens Noble 4 43 appendix 0530 appendiculair abces appendectomie laparoscopische appendectomie 2 20 dikke darm en rectum 0473 excisie van divertikel dikke darm excisie van fistel dikke darm excisie van poliep dikke darm overhechten perforatie dikke darm resectie van caecum 4 Lijst van operaties Heelkunde

21 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0479 resectie ileocaecaal resectie transversum resectie sigmoid hemicolectomie links hemicolectomie rechts subtotale colectomie totale colectomie + rectumamputatie colostomie: aanleggen AP/vorlagerung Hartmann-procedure (AP en resectie) plastisch herstel AP sluiten AP d.m.v. partiële colonresectie sluiten AP extraperitoneaal enterocolostomie (anastomose dun-dik) colocolostomie (anastomose dik-dik) ileorectale anastomose elektrocoagulatie rectumcarcinoom eerste maal elektrocoagulatie rectumcarcinoom herhaling excisie van fistel rectum excisie van mucosa van het rectum excisie van poliep van het rectum operatie rectumprolaps: bij volwassenen - resectie operatie rectumprolaps: bij volwassenen - abdominaal operatie rectumprolaps: bij kinderen operatie rectumprolaps: bij volwassenen - sfincterplastiek operatie rectumprolaps: rectopexie en rectosigmoidopexie rectumresectie (zonder stoma) rectumextirpatie (met stoma) rectosigmoid resectie (anteriorresectie) vesicorectale fistel operatief rectovaginale fistel operatief totale colectomie + rectumresectie ileo-anale anastomose totale colectomie + rectumresectie pouch/ileo-anale anastomose laparoscopische colonresectie laparoscopische totale mesorectale excisie 7 21 anus en perianaal weefsel 0563 operaties hemorroïden operatie van een fissura ani operatie van een fistula ani operatie perianaal abces operatie perianale fistel oprekken sfincter ani of laterale sfincterotomie hechten van sfincter ani sfincterplastiek (postanal repair) condylomata acuminata - operatieve behandeling 1 Lijst van operaties Heelkunde

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten Anesthesiologie Anesthesiologie/ Pijnbestrijding kosten 990089002 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B410 2.085,00 598,28 2.683,28 990089004 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B411 1.015,00 359,53

Nadere informatie

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure.

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (en waar nodig de typering) nummer behandeling omschrijving behandeling

Nadere informatie

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 1: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (Deze lijst is nog niet definitief, bij vaststelling door de

Nadere informatie

K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011

K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011 K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 14 HEELKUNDE d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde

Nadere informatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 "K.B. 26.3.2003"

Nadere informatie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie 3 abces intraabdominaal 7 abdominaal abces 9 abdominale sepsis 10 acalculeuze cholecystitis 18 afasie 39 anastomose lek 40 aneurysma spurium

Nadere informatie

Afdeling 5. - Heelkunde.

Afdeling 5. - Heelkunde. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/03/2013 (blz. 10) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verµstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015 Decalaratiecode Omschrijving Totaalprijs 230000 Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. Op aanvraag 230001 Vacatiegelden, per uur. 47,82 230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. 40,70

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 oog Refractiechirurgie 155 Invasieve behandeling refractieafwijking oog X01 geen typerende ZA en DBC- ZP getypeeerd, aanvragen via te

Nadere informatie

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen.

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 "K.B.24.10.2013" (in werking 1.1.2014) + Erratum B.S. 27.12.2013 "k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren : I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige Bijlage bij Tarieflijst Instellingen 2002 De hieronder genoemde bedragen zijn alle in euro MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN 030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal. A102

Nadere informatie

PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 officieuze coördinatie

PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 officieuze coördinatie PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 "c) de verstrekkingen die tot het specialisme plastische heelkunde (DB) behoren : 250132 250143 Geschrapt door K.B. 26.3.2003 (in werking 1.4.2003) 250154 250165 Geschrapt

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 code omschrijving Ommerking 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0)

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0) 20109031 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 15B449 5.604,19 5.230,78 373,41 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie

Nadere informatie

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2013 per 1 januari 2013 301 Oogheelkunde 302 KNO Zorgactiviteit Omschrijving

Nadere informatie

specialisme ZA-Code Zorgactiviteit_omschrijving normtijd 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH.

specialisme ZA-Code Zorgactiviteit_omschrijving normtijd 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH. 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH. ACUUT TRAUMA CAPITIS 65,38 0389 030102 SUBTEMPORALE DECOMPRESSIE 242,50 0389 030103 TREPANATIE EXTRACERE. EPIDU. HAEMATOMEN 111,00

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken en/of opspuiten van tissue expander bij / door een plastisch chirurg 15D162 582,24 480,00 102,24 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling

Nadere informatie

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B904 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B905 508,97 359,70 149,27 010501005

Nadere informatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie typische klinische situatie no zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 open buik behandeling 3 ernstige

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 483,10 237,52 720,62 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste

Nadere informatie

DBC s in het nieuwe zorgstelsel

DBC s in het nieuwe zorgstelsel DBC s in het nieuwe zorgstelsel Ontstaan DBC 1995 2004 Introductie DBC 2005 1995: Start Waarom de verandering : Functiegerichte budgettering voor ziekenhuizen Het verrichtingensysteem voor medisch specialisten

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur)

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) Wouter Vaneerdeweg Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) - mesoscheur - urethrascheur - perineaal

Nadere informatie

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180 rt. 14 G De RODE markeringen in voege vanaf 01/02/2013 (blz. 3) OPGELET! De BLUWE wijzigingen op blz. 4 mbt IVF werden ingetrokken vanaf 14/02/2013 bij KB van 11/02/2013 (BS 14/02/2013). fdeling 5. - eelkunde.

Nadere informatie

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek)

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) typische klinische situatie no thema leermiddel 1 leermiddel 2 leermiddel 3 zwelling in de lies 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren Vlak As Beweging Gym Frontaal Sagitale Ab-adductie Radslag Latero flexie Ulnair-radiaal deviatie Elevatie-depressie Sagitaal Frontale Flexie-extensie Salto Transversale Ante-retro flexie Dorsaal flexie

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs 100101002 15A847 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 20120101 549,42 323,03 226,39 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014 Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten Versie *) In juni komt de Nederlandse Zorgautoriteit met aanpassingen in de tarieven en productstructuur die ingaan met terugwerkende kracht vanaf.

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten DBC-zorgproductcode / DBC-ZORGPRODUCTEN 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1

HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1 HULP BIJ HET CORRECTE GEBRUIK VAN CODAP 2007 VERSIE 2012.1 VERWISSELING LETSELCODE EN ORGAANCODE Letselcode 98 Letselcode 98 betekent dat het informatie betreft over een metastase. Die informatie kan op

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum

Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum mini symposium voor verwijzers Maatschap Orthopedie Zaans Medisch Centrum Miguel Sewnath Even voorstellen Miguel Sewnath 5 jaar orthopedisch chirurg Opleiding OLVG/ UMCU Fellowship Trauma Engeland Vlietland

Nadere informatie

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 UROLOGIE Art. 14j pag. 1 j) De verstrekkingen die tot het specialisme urologie (DO) behoren : 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 3003 260050 260061 Nephrotomie, met of zonder verwijderen van stenen

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6)

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de

Nadere informatie

Ulcus cruris venosum. Otto Dankerlui Dermatoloog

Ulcus cruris venosum. Otto Dankerlui Dermatoloog Ulcus cruris venosum Otto Dankerlui Dermatoloog TweeSteden ziekenhuis Vestiging Tilburg Indeling Inleiding Epidemiologie Etiologie Symptomatologie Diagnostiek Inleiding Inleiding Oorzaken Ulcus Cruris

Nadere informatie

Postgraduaat onderwijs 2014. Ileo en colostoma. M. Schoneveld. abdominale heelkunde UZ-Brussel

Postgraduaat onderwijs 2014. Ileo en colostoma. M. Schoneveld. abdominale heelkunde UZ-Brussel Postgraduaat onderwijs 2014 Ileo en colostoma M. Schoneveld abdominale heelkunde UZ-Brussel Anus Praeter Anus praeter naturalis Een chirurgisch aangelegde uitgang, een kunstmatig aangelegde anus op de

Nadere informatie

Fixatie en revalidatiesysteem

Fixatie en revalidatiesysteem Fixatie en revalidatiesysteem Neofrakt is het enige fixatiesysteem dat zelfmodellerend, corrigeerbaar en afneembaar is. Bovendien kunnen Neofrakt -systemen herhaaldelijk gedragen worden zonder dat het

Nadere informatie

Fracturen en luxaties hand

Fracturen en luxaties hand Fracturen en luxaties hand phalanx fracturen hand veel voorkomende fracturen op EHBO indien verkeerde behandeling: aanzienlijk functieverlies kans op arbeidsongeschiktheid goede behandeling: anatomische

Nadere informatie

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven.

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. Toelichting op de O(V)P lijst B-segment In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. De gehele lijst is

Nadere informatie

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016

Passantentarieven zorgproducten Bergman Clinics 2016 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 277,26 14D607 972804040 Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 621,11

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie

Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Release RZ15a + RZ15b Chirurgie Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de inhoud

Nadere informatie

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder de GGZ-systematiek wordt verwezen naar de tarieflijst voor tandartsspecialisten

Nadere informatie

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede.

Anatomie. Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn drie antwoorden gegeven. Slechts één van deze antwoorden is het goede. Examenstichting Perimedische Opleidingen Diploma: sportmassage, massage, wellness massage 22 januari 2010, Beschikbare tijd: 60 minuten Anatomie Aanwijzing: Hier volgen 50 opgaven. Bij elke opgave zijn

Nadere informatie

Turbo afvallen na bariatrische chirurgie: complicaties. Sander Wolters Refereeravond radiologie OOR-ZON 8 oktober 2012 Van der Valk Motel Urmond

Turbo afvallen na bariatrische chirurgie: complicaties. Sander Wolters Refereeravond radiologie OOR-ZON 8 oktober 2012 Van der Valk Motel Urmond Turbo afvallen na bariatrische chirurgie: complicaties. Sander Wolters Refereeravond radiologie OOR-ZON 8 oktober 2012 Van der Valk Motel Urmond Bariatrische chirurgie Gastric Bypass 2 GBS succesvol voor

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

SEO. Beelden op te slaan voor SEO protocol 2.0

SEO. Beelden op te slaan voor SEO protocol 2.0 SEO Beelden op te slaan voor SEO protocol 2.0 beeldkwaliteit het logboek bestaat grotendeels uit optimale beelden, het is niet de verwachting dat deze kwaliteit van de beelden bij iedere zwangere te bereiken

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting THE CUTTING EDGE Reconstructieve technieken in de oncologie Aukje Does-den Heijer APN mammachirurgie Diaconessenhuis Leiden Doel Reconstructie Herstel van functie Herstel van uiterlijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels

INFORMATIE VOOR HUISARTS Preoperatieve Consultatie AZ Jan Portaels 1 Geachte Collega, Uw patient wordt op geopereerd en wordt hiervoor op. opgenomen. Aard van de ingreep.. De patiënt vulde zelf reeds een vragenlijst in, welke hij/zij u zal voorleggen. Gelieve deze lijst

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes

Poorter honorarium. Kosten instelling. Zorgproduct. Totaal Tarief. codes 17A016 020107007 8976,23 689,69 10.760,62 Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 17A123 020110002 767,51 227,75 1.521,33 Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 17A124 020110003 5776,57

Nadere informatie

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen

HALLUX VALGUS. bulten en kromme tenen HALLUX VALGUS bulten en kromme tenen Dr. Karel D Hoore 04 november 2014 Wat is hallux valgus? Variabel klinisch beeld Bunion overrijdende teen Wonden!! Wat is hallux valgus? Wat is hallux valgus? Hallux

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten Instelling Honoraria

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten Instelling Honoraria 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 512,55

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 1

Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Historie... 6 1.2 Doelstelling... 6 1.3 Leeswijzer... 7 1.4 Onderdeel Reductie

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Totaal

Declaratiecode Omschrijving Totaal Declaratiecode Omschrijving Totaal Kosten Ziekenhuis Honorarium 14B101 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.798,57 1.705,51 93,06 14B102 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering

Nadere informatie

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter.

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter. Urologische wondzorg Urologische wondzorg Cel Vandewinkel ZNA Jan Palfijn Urobel Urogenitaal Afleiding van urine: tijdelijk of definitief Incontinentie en impotentie : taboe Endoscopisch, percutaan, open

Nadere informatie

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS

WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS WORKSHOP INJECTIES IN DE POLS EN HAND DOOR DE PLASTISCH CHIRURGEN VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS 6-8 juni: Marius Kemler, Sandra Jongen en Diederik Vooijs 27-29 juni: Lidewij Hoorntje en Lars van der Ham Vraag

Nadere informatie

Ondersteuners - ongesplitst

Ondersteuners - ongesplitst Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 14B101 972800034 1705,51 85,08 7,98 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

conclusie en samenvatting

conclusie en samenvatting HOOFDSTUK XV conclusie en samenvatting Schrijver geeft een overzicht over de gevolgen van het stompe buikletsel en analyseert de ziektegeschiedenissen van de patienten die in de periode 1 909 tot 1 januari

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Europees erkend Hand Trauma Centrum Medisch Protocol PIP hyperextensie (volaire plaat) letsel v.2-07/2013 Het hyperextensie letsel van het PIP gewricht is de meest voorkomende luxatie in de hand. - Instabiliteit

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie

Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Botbreukoperatie afdeling Chirurgie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie september 2013 pavo 0323 Inleiding In het menselijk lichaam zitten zeer veel verschillende botten, die op verschillende

Nadere informatie

Verstrekkingen voor invasief medisch materiaal met CM-tegemoetkoming Geldig voor hospitalisaties vanaf 01-04-2015

Verstrekkingen voor invasief medisch materiaal met CM-tegemoetkoming Geldig voor hospitalisaties vanaf 01-04-2015 Verstrekkingen voor invasief medisch materiaal met CM-tegemoetkoming Geldig voor hospitalisaties vanaf 01-04-2015 Code (hospitalisatie) Code (ambulant) Omschrijving 150264 150253 150286 150275 150301 150290

Nadere informatie

University Medical Center Groningen Traumatology

University Medical Center Groningen Traumatology Benn Beuker traumachirurg epidemiologie hoewel schotwonden minder vaak voorkomen dan steekwonden, is de inwerking op het weefsel vele malen ernstiger tgv holtevorming en energieoverdracht. Abdominaal letsel

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium

Passantenlijst Spaarne Ziekenhuis 2014 (Basis zorg) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal Tarief Kosten Instelling Honorarium 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 1.799 1.706 93 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 513 508 4 14B107

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel 119499035 Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 17C551 16.299,32 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus 119499036 Operatie aan het spijsverteringskanaal

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Ontslagadviezen chirurgie na opname op de afdeling dagbehandeling

Ontslagadviezen chirurgie na opname op de afdeling dagbehandeling Ontslagadviezen chirurgie na opname op de afdeling dagbehandeling Afdeling chirurgie Lumpectomie/ Sentinel Node (SN), Knobbeltje in de borst (mammatumor) Na 2 dagen mag u weer douchen. Niet baden of zwemmen

Nadere informatie

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 15B903 010501002 Klin kort Infectie SOA 1.333,59 257,33 1.590,92 15B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 195,87 94,03 289,90 17B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 178,05 94,03 272,08 15B905 010501004

Nadere informatie

Chirurgische behandeling darmcarcinoom

Chirurgische behandeling darmcarcinoom ONCOLOGISCH ZORGPROGRAMMA KEMPEN Regionale Vormingscel Oncologie Maandag 10 februari 2014 Dr. Maarten Michiels H.Hartziekenhuis Mol Chirurgische behandeling darmcarcinoom Fast facts Anatomie, fysiologie,

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie