Lijst van operaties Heelkunde 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van operaties Heelkunde 2006"

Transcriptie

1 Lijst van operaties Heelkunde 2006 Classificatie van verrichtingen met zwaarteklassen te gebruiken bij het opmaken van het rapport ten behoeve van de visitatie voor het specialisme Heelkunde en het rapport voor de kwaliteitsvisitatie CONCILIUM CHIRURGICUM NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE December 2005 Lijst van operaties Heelkunde

2 Lijst van operaties Heelkunde

3 INHOUDSOPGAVE 1. TOELICHTING GROEPS- EN KLASSENINDELING LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR ZWAARTEKLASSE LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2004 GEORDEND NAAR CONCILIUMCODE...58 Lijst van operaties Heelkunde

4 1 - TOELICHTING Achtergrond De Lijst van operaties Heelkunde 2006 dient ter vervanging van de Lijst van Operaties en de facultatieve Lijst van operaties Heelkunde De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de NVvH en het Concilium Chirurgicum. De "Lijst van operaties Heelkunde 1999" diende ter vervanging van de bestaande "Lijst van operaties Heelkunde " aangezien die lijst niet meer voldeed. Tussen 1999 en heden is die aangepaste Lijst van operaties Heelkunde 1999 facultatief in gebruik geweest. Op grond van ervaringen met deze lijst zijn cosmetische aanpassingen aangebracht die eerst hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op en gewijzigd inzicht heeft geleid tot aanpassingen. Het resultaat daarvan is de Lijst van operaties Heelkunde 2006 In een volgende fase zal in de komende jaren een nieuw registratie- en classificatiesysteem worden ontwikkeld dat zal kunnen voldoen aan de veel hogere eisen die men tegenwoordig mag stellen aan een dergelijk systeem en waarbij het mogelijk wordt om in te zoomen op gegevens teneinde een gewenst detail zichtbaar te maken. Het doel van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is om een gemeenschappelijke wijze van documentatie en classificatie te bereiken opdat gegevens over operatieve verrichtingen vergelijkbaar worden en als zodanig kunnen worden begrepen. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen registratie (codering) en classificatie. Codering en documentatie Coderen van verrichtingen is het toekennen van een code aan een betekenisvolle omschrijving van een verrichting. De gebruikte codes kunnen op zichzelf betekenisloos zijn. Door verrichtingen te voorzien van een code is men in staat om enerzijds verrichtingen in een geautomatiseerd systeem te groeperen en te tellen (classificeren), anderzijds door koppelingen van deze codes aan andere codestelsels gekoppelde gegevens te genereren voor bijvoorbeeld facturering (koppeling met CTG-codes of DBC-validatiecodes). Classificatie Classificatie van verrichtingen is het indelen van verrichtingen of groepen verrichtingen met een zekere samenhang. Het criterium voor deze indelingssystematiek kan heel verschillend zijn, zoals tracti, aard van verrichting, zwaarteklasse of ook combinaties. Het doel van classificatie is om volgens een gekozen vorm inzicht te verkrijgen in de uitgevoerde verrichtingen. Bij elke vorm van classificatie zal informatie verloren gaan. Het verschil tussen documentatie en classificatie laat zich als volgt beschrijven: Documentatie - vastleggen ten behoeve van de directe patiëntenzorg - communicatie - behouden van noodzakelijke details Classificatie - Tellen ten behoeve van rapportage - verzamelen - beperken van onnodige details Lijst van operaties Heelkunde

5 De geschiedenis van de Lijst van operaties Heelkunde De Lijst van operaties Heelkunde heeft sinds 1988 als gestructureerde lijst gefunctioneerd ten behoeve van het inzichtelijk maken van het profiel van operatieve verrichtingen op het operatiekamercomplex voor het Rapport ten behoeve van de visitatie van de opleiding Heelkunde. De Lijst van operaties Heelkunde is niet meer dan een indeling in categorieën van operaties die al voor 1988 konden worden gecodeerd met behulp van zogenaamde conciliumcodes. Al vanaf 1988 was het voor opleidingsinrichtingen verplicht om de uitgevoerde verrichtingen ten minste volgens deze conciliumcodes te presenteren opdat er in categorieën en zwaarteklassen kon worden geteld ten behoeve van de rapportage. Het feit dat nog vele maatschappen tot op de dag van vandaag niet verder komen dan de vastlegging van de door hen uitgevoerde verrichtingen in CTG-codes laat onverlet dat deze verplichting wel bestaat. De Lijst van operaties Heelkunde kende als grote onvolkomenheid de groep overige verrichtingen, waardoor het niet zelden voorkwam dat tot 50% van de verrichtingen van een Agio tot die groep behoorde. In 1997 is veel inspanning verricht om over te stappen op een ander classificatiestelsel namelijk de Classificatie van Verrichtingen, kortweg de CVV geheten, welke gebaseerd is op de Classificatie van Medisch Specialistische Verrichtingen (CMSV). Om allerlei redenen heeft die op de CVV gebaseerde lijst niet de instemming van de opleiders Heelkunde verkregen. Nadien is de Lijst van operaties Heelkunde herzien in de Lijst van operaties Heelkunde 1999, waarbij niets meer is gedaan dan de bestaande conciliumcodes nieuw in te delen en wel volgens logische anatomische tracti. Tevens zijn alle zwaarteklassen herzien en bij de tijd gebracht. Deze Lijst van operaties Heelkunde 1999 is door het Concilium Chirurgicum geaccepteerd als standaard maar uiteindelijk nog niet per 1 januari 2001 verplicht gesteld aangezien het indertijd geautomatiseerde visitatierapport nog moest worden overgezet van WP 5.2 naar Word 97. Doordat de Lijst van operaties Heelkunde 1999 al wel facultatief werd gebruikt ontstond voortschrijdend inzicht over voornamelijk kleine verbeteringen. Deze verbeteringen zijn daarna aangebracht en hebben geleid tot de Lijst van operaties Heelkunde Deze Lijst van operaties Heelkunde 2004 zou per 1 januari 2004 verplicht worden voor de visitatie van opleidingen Heelkunde. De invoering van deze lijst liep door allerlei omstandigheden vertraging op. Inmiddels was het inzicht gewijzigd. Het oogmerk van de classificatie van verrichtingen mocht niet beperkt blijven tot het inzichtelijk maken van uitgevoerde operatieve verrichtingen in het kader van de opleiding Heelkunde maar moest ook kunnen dienen voor de representatie van uitgevoerde verrichtingen in het kader van de kwaliteitsvisitatie. Een onevenwichtigheid in de verhoudingen van operatieve verrichtingen tussen lagere en hogere zwaarteklassen moest tevens worden hersteld. Daartoe is een groot aantal ingrepen van nieuwe zwaarteklassen voorzien. Hiermee zijn de differentiatiecodes komen te vervallen. Tevens is er een aantal conciliumcodes en omschrijvingen toegevoegd die het mogelijk moeten maken de laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zichtbaar te maken alsmede elementen van conservatieve fractuurbehandeling. Verder is vrijwel ongewijzigd gebruik gemaakt van de bestaande conciliumcodes met omschrijvingen om vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk te maken. Dit betekent dat er codes met omschrijvingen zijn gebleven voor ingrepen die niet meer worden uitgevoerd binnen het vak Heelkunde en codes met omschrijvingen die niet meer goed representeren wat werkelijk verricht wordt. Lijst van operaties Heelkunde 2006 De bestaande conciliumcodes en de daarbij behorende omschrijvingen zijn geordend naar groepen en klassen op zodanige wijze dat er geen restgroepen meer bestaan. Er zijn op grond van de ervaringen met de Lijst van operaties Heelkunde 1999 en de nieuwe inzichten uit 2005 enkele nieuwe conciliumcodes toegevoegd en bestaande conciliumcodes beter omschreven. Daardoor blijft de huidige registratiemethode grotendeels intact en verandert alleen de wijze van ordening en presentatie. Dat maakt vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk. Lijst van operaties Heelkunde

6 Ten opzichte van de Lijst van operaties Heelkunde 1999 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 0337 inbrengen/verwijderen centrale lijn / poortkatheter wordt ondergebracht bij klasse 13 overige hartvaatstelsel Nieuwe klasse: 43 appendix onder groep F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND Uit groep F wordt oude klasse 25 opgesplitst in 3 klassen: 44 buikwandbreuken; 45 laparotomie en 46 overig operaties abdomen Nieuwe klasse: 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL Nieuwe klasse: 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling fixatie onder groep J BOSPIERSTELSEL In groep K MAMMA komen twee klassen: 47 mamma eenvoudig en 48 mamma uitgebreid Aan de verschillende daartoe passende klassen zijn de volgende nieuwe conciliumcodes met omschrijvingen toegevoegd groep F, klasse 45, conciliumcode 1401 diagnostische laparoscopie groep F, klasse 43, conciliumcode 1402 laparoscopische appendectomie groep F, klasse 23, conciliumcode 1403 laparoscopische cholecystectomie en exploratie galwegen groep F, klasse 20, conciliumcode 1404 laparoscopische colonresectie groep F, klasse 17, conciliumcode 1405 laparoscopische antirefluxoperatie groep F, klasse 46, conciliumcode 1407 laparoscopische bijnieroperatie groep F, klasse 20, conciliumcode 1408 laparoscopische totale mesorectale excisie groep F, klasse 17, conciliumcode 1409 laparoscopische bariatrische chirurgie groep F, klasse 17, conciliumcode 1410 laparoscopische gastric bypass groep C, klasse 06, conciliumcode 1406 thoracoscopische ingrepen De tellingen van het aantal laparoscopische en thoracoscopische ingrepen zal uit de basisregistratie (niveau conciliumcode) moeten worden gedestilleerd. De systematiek van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 is hiërarchisch: - Groep - Klasse - Conciliumcode met daaraan gekoppelde zwaarteklasse Door toevoeging van nieuwe klassen werd het noodzakelijk om een telcode toe te voegen die het mogelijk maakt om de verschillende klassen op de juiste plaats binnen de groepen te ordenen. De systematiek van de aangegeven zwaarteklassen is als volgt: 1 5: behorende tot de eerste vijf opleidingsjaren in toenemende moeilijkheidsgraad 6: behorende tot het zesde of differentiatiejaar 7: niet behorende tot de opleiding Heelkunde omdat het een te hoge moeilijkheidsgraad heeft of niet (meer) tot de Heelkunde kan worden gerekend. Koppelingen Op niveau van de conciliumcodes zijn er koppelingen met andere codestelsels. De conciliumcodes zijn gekoppeld aan de heelkundige CTG-codes en aan de voor de Heelkunde van toepassing zijnde CBV-codes (o.a. in gebruik in OPERA). Indien alleen de CTG-codes worden gebruikt als basisregistratie is er een tabel beschikbaar om vanuit CTG-code naar conciliumcode te komen en zo te kunnen voldoen aan de vraag om de ingrepen te ordenen (bijvoorbeeld: tabellen in visitatierapport). Lijst van operaties Heelkunde

7 Gebruik Afhankelijk van de methode van basisregistratie zijn er verschillende mogelijkheden om de gekoppelde bestanden te kunnen gebruiken: 1. Basisregistratie met CBV-code: CTG-bestand DBC-validatie CBV-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 visitatierapport Door gebruik te maken van de koppelingen tussen CBV-code en CTG-code kan de DBC-validatie plaatsvinden. Door de koppeling van conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 aan de CBV-codes kunnen de verrichtingen worden geordend naar groepen, klassen en zwaarteklassen ten behoeve van rapportage. 2. Basisregistratie met CTG-code: DBC-validatie CTG-bestand Lijst van operatie Heelkunde 2006 Visitatierapport Het CTG-bestand is direct gerelateerd aan de DBC-validatie en DBC-registratie op basis van CTG-codes maakt validatie vanuit het bronbestand mogelijk. Om van registratie op basis van CTG-codes te komen tot de conciliumcodes uit de Lijst van operaties Heelkunde 2006 moet gebruik gemaakt worden van de tabel met koppelingen. Lijst van operaties Heelkunde

8 Onderhoud Het onderhoud van de Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CBV-codes en de conciliumcodes en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes is door de NVvH uitbesteed aan de Stichting CBV. De Lijst van operaties Heelkunde 2006 en de koppelingen tussen de CTG-codes en de conciliumcodes worden via het ledendomein van de website van de NVvH ter beschikking gesteld aan de leden van de NVvH. De koppeling tussen de CBV-codes en de conciliumcodes zijn uitsluitend beschikbaar voor de abonnementshouders van de Stichting CBV. Het staat de leden vrij om ten behoeve van de genoemde koppelingen een abonnement aan te gaan. Op grond van voortschrijdend inzicht zal een jaarlijkse aanpassing van de Lijst noodzakelijk blijven. Ten behoeve van het beheer en onderhoud zal een beheerscommissie van deskundigen uit de NVvH worden ingesteld. Op- en aanmerkingen kunnen gericht worden aan: Dr. O.H. Brook, directeur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus LB Utrecht of aan: Dr. Z.J. de Langen, chirurg Consulent Medische Informatica Afdeling Chirurgie Universitair Medisch Centrum Groningen Postbus RB Groningen tel: fax: Lijst van operaties Heelkunde

9 Lijst van operaties Heelkunde

10 2 GROEPS- EN KLASSENINDELING GROEP KLASSE A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 03 schildklier en bijschildklier 04 speekselklieren 05 hals C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 07 borstwand, pleura en mediastinum D HARTVAATSTELSEL 08 hart 09 arterieel centraal 10 arterieel perifeer 11 veneus 12 toegangschirurgie 13 overig hartvaatstelsel E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 15 milt en beenmerg F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 17 maag en pylorus 18 darm, niet gespecificeerd 19 dunne darm 43 appendix 20 dikke darm en rectum 21 anus en perianaal weefsel 22 lever 23 galblaas en galwegen 24 pancreas 44 buikwandbreuken 45 laparotomie 46 overige operaties abdomen Lijst van operaties Heelkunde

11 G NIER EN URINEWEGEN 26 nier en urinewegen H GESLACHTSORGANEN 27 prostaat en vesiculae seminales 28 scrotum, testis, epididymis en vas deferens 29 penis 30 vrouwelijke geslachtsorganen J BOTSPIERSTELSEL 31 fracturen hoofd en romp 32 fracturen bovenste extremiteit 33 fracturen onderste extremiteit 34 luxaties 35 verwijderen osteosynthesemateriaal 36 overige operaties bot 37 overige operaties gewricht 38 weke delen en bursae 41 onbloedige repositie van fractuur of luxatie zonder interne fixatie 42 aanbrengen tractiemateriaal t.b.v. conservatieve behandeling K MAMMA 47 mamma eenvoudig 48 mamma uitgebreid L HUID EN SUBCUTIS 40 huid en subcutis Z OVERIGE VERRICHTINGEN 88 overige verrichtingen Lijst van operaties Heelkunde

12 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN A ZENUWSTELSEL 01 zenuwstelsel 0001 neurectomie bij Morton's metatarsalgie intra- of extrapelvine resectie van de n. obturatorius zenuwdoorsnijding of exerese (b.v. n.cutaneus femoris) primaire hechting(-en) perifere zenuwen zenuwplastiek secundaire hechting(-en) perifere zenuwen eenvoudige neurolyse gecompliceerde neurolyse uitgebr.rep. perif.zenuw: m.b.v. zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep. perif.zenuw: zonder zenuwtransplantaat (m.b.v. microsc) uitgebr.rep.perif.zenuw:zonder transpl., tweede en volgende zenuw cervicale sympathectomie thoracale sympathectomie lumbale sympathectomie sacrale sympathectomie periarteriële sympathectomie a. carotis communis periarteriële sympathectomie (niet a. carotis communis) 7 Lijst van operaties Heelkunde

13 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN B HOOFD EN HALS 02 zintuigen, mond, kaak, keel en trachea 0071 tracheotomie tijdelijk tracheotomie permanent hechten van de trachea sluiten tracheotomieopening of -fistel trachearesectie etc extirpatie van een grote kaakcyste excisie pathologische afwijking van de tong gedeeltelijke extirpatie van de tong extirpatie van de gehele tong hechten van de tong extirpatie tumor weke delen mond biopsie tong biopsie mondholte, verhemelte, uvula halve bovenkaakresectie totale bovenkaakresectie halve onderkaakresectie totale onderkaakresectie commandoresectie excisie/excochleatie van pathologische botafwijking hoofd/hals 4 03 schildklier en bijschildklier 0031 extirpatie nodus schildklier enkelzijdig extirpatie nodus schildklier dubbelzijdig subtotale thyreoidectomie hemithyreoidectomie totale thyreoidectomie excisie resterend gedeelte schildklier excisie retrosternale schildklier opnieuw openen operatiewond na schildklierchir. wegens bloeding excisie van een tumor van de glandula parathyreoidea reëxploratie glandula parathyreoidea 7 04 speekselklieren 0370 incisie van de speekselklier excisie pathologische afwijking glandula parotis excisie pathologische afwijking andere speekselklier parotidectomie: partieel (totale extirpatie v.h. oppervlakkig deel) parotidectomie: totaal andere speekselklieren: partiële excisie andere speekselklieren: totale excisie operatie van speekselfistel biopsie van de speekselklier 3 Lijst van operaties Heelkunde

14 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 05 hals 0038 excisie ductus thyreoglossus extirpatie glomus caroticumtumor excisie van branchiogene cyste excisie mediane halscyste of -fistel excisie laterale halscyste of -fistel torticollisoperatie 4 Lijst van operaties Heelkunde

15 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN C LONGEN, BRONCHI, PLEURA, BORSTWAND, MEDIASTINUM EN MIDDENRIF 06 longen en bronchi 0081 wigexcisie van de bronchus sleeve-resectie van de bronchus anastomose bronchus naar trachea hechten van bronchusruptuur sluiten van bronchusfistel pneumonotomie lokale excisie van pathologische afwijking van de longen segmentresectie long wigresectie long bullectomie met partiële pleurectomie lobectomie long bilobectomie long pneumonectomie pleuropneumonectomie longtransplantatie decorticatie long, resectie viscerale pleura open longbiopsie losmaken van adhesies long hechten van de long thoracoscopische ingrepen 6 07 borstwand, pleura en mediastinum 0056 excisie van pathologische afwijking thymus partiële of totale excisie thymus excisie van pathologische afwijking van de borstwand (klein) biopsie van borstwand, pleura, mediastinum (punctie) beh. van empyema thoracis d.m.v. thoracotomie en pleurotomie proefthoracotomie rethoracotomie (binnen 3 weken) mediastinotomie operatie van mediastinumtumor mediastinoscopie decorticatie van de long (zelfstandig) excisie pathologische afwijking van de pleura partiële pleurectomie operatie van het middenrif sluiten open thoraxverwonding verwijderen corpus alienum uit long/pleuraholte biopsie van pleura en mediastinum (excisie) borstwandresectie voor (grote) pathologische afwijking plastiek voor pectus excavatum partiële thoracoplastiek totale thoracoplastiek plastiek voor pectus carinatum 7 Lijst van operaties Heelkunde

16 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN D HARTVAATSTELSEL 08 hart 0131 openen van het pericard partiële pericardresectie operaties wegens perforerende hartverwonding inbrengen pacemaker operatief inbrengen epicardiale pacemaker operatief inbrengen bifocale pacemaker operatief vervanging of verwijdering pacemaker (operatief) 4 09 arterieel centraal 0134 reconstructie directe zijtakken van de thoracale aorta reconstructie van de thoracale aorta embolectomie uit de arteria pulmonalis aorta en/of directe zijtakken: endarteriectomie (m.b.v. patch) aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. autotransplantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. synthetisch implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstr. m.b.v. bypass implantaat aorta en/of directe zijtakken: reconstructie N.N.O reconstructie en revascularisatie van de nierarterie electieve bifurcatieprothese voor obstructief vaatlijden herstel van aneurysma van buikaorta en/of bifurcatie operatieve behandeling gebarsten infrarenaal aneurysma aortae abdominalis operatieve behandeling gebarsten suprarenaal aneurysma aortae abdominalis verwijderen van geïnfecteerde prothese 7 10 arterieel perifeer 0140 incisie voor embolectomie hoofd, hals en hersenbasis incisie voor exploratie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis incisie voor trombectomie bloedvaten hoofd, hals en hersenbasis endarteriectomie (incl. shunt en patch) hoofd, hals en hersenbasis reconstructie m.b.v. autotransplantaat bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. synthetisch impl. bloedvaten hoofd, hals, hersenbasis reconstructie m.b.v. bypass-implantaat hoofd-hals herstel van aneurysma m.b.v. applicatie e.d herstel van arterioveneuze fistel hechten of onderbinden van halsslagader: - bij verwonding hechten of onderbinden van halsslagader: - bij cerebrale vaatafwijking incisie voor embolectomie abd. bloedvaten incisie voor trombectomie abd. bloedvaten herstel van aneurysma/fistel overige arteriën buik incisie voor embolectomie perifere bloedvaten incisie voor exploratie perifere bloedvaten incisie voor trombectomie perifere bloedvaten perifere endarteriëctomie (incl. patch) 6 Lijst van operaties Heelkunde

17 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0215 excisie van aneurysma perifere arterie excisie en onderbinden van de perifere arterie operatie van perifere arterioveneuze fistel reconstructie perifere arterie, bypass: bovenste extremiteiten reconstructie perifere arterie, bypass: axillo(bi)femoraal reconstructie perifere arterie, bypass: femoropopliteaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorotibiaal reconstructie perifere arterie, bypass: femorocruraal cross-over a.a. subclavia/a.a. femoralis (Li = Re) herstel van defecten perifere arterien t.g.v. trauma 6 11 veneus 0151 veneuze anastomose aanleggen veneuze anastomose in de buik: arterioveneuze anastomose veneuze anastomose in de buik: vervaardiging portocavale shunt veneuze anastomose in de buik: vervaardiging splenorenale shunt veneuze anastomose in de buik: andere shunt ter decrompressie V.P.S onderbinden of vernauwen vena cava strippen van gehele VSM strippen van gehele VSP perforantectomie (subfasciaal) beh. voll. chron. veneuze insuff. incl. strippen VSM/VSP onderbinden en scleroseren varices naar perifeer excisie van varices vervaardigen van veneuze kleppen transplantatie van venen 7 12 toegangschirurgie 0330 aanleggen uitwendige A-V-shunt (Quinten-Scribner) aanleggen interne A-V-fistel (Cimino-Brescia) verwijderen externe shunt opheffen interne A-V-fistel aanleggen interne A-V-shunt m.b.v. bypass vervanging of revisie A-V-shunt 6 13 overig hartvaatstelsel 0147 excisie van pathologische afwijking bloedvat (b.v. angioom) excisiebiopsie van arterie of vene hechten en onderbinden groot buikvat bij verwonding aanbrengen LeVeen-shunt (b.v. bij ascites) inbrengen / verwijderen centale lijn / poortkatheter 1 Lijst van operaties Heelkunde

18 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN E BLOED- EN LYMFESTELSEL 14 lymfeklieren 0270 enkelvoudige lymfeklierexcisie incl. biopsie regionale lymfeklierextirpatie b.v. okseltoilet radicale halslymfeklieruitruiming + spieren + vena jug. int lymfeklierbiopsie supraclaviculair vlgs. Daniels operaties van de ductus thoracicus lymfaticoveneuze anastomose excisie lymfangioom 7 15 milt en beenmerg 0280 splenotomie splenectomie: compleet splenectomie: partieel hechten van de milt 4 Lijst van operaties Heelkunde

19 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN F TRACTUS DIGESTIVUS, ABDOMINALE ORGANEN EN BUIKWAND 16 oesophagus 0080 operatie van pharynx-oesophagusdivertikel operatie voor cardiospasmus/achalasie operatieve behandeling oesophagusstenose oesofagotomie of cardiotomie oesophagusdivertikel operatief oesophagusfistel excisie oesofagostomie oesophagusatresie oesophagusperforatie oesophagusvarices (b.v. knoop van Boerema/stapler) resectie oesophagus als oesofagogastrectomie (end-to-end-anastomose) resectie van de oesophagus: partiële resectie resectie oesophagus wegens oesophaguscarcinoom oesofagojejunostomie Roux-en-Y-anastomose oesophagus overige anastomosen m.b.v. maag of darm aan oesophagus oesofago-oesofagostomie colonimplantaat oesophagus buismaag t.b.v. oesophagus antesternale interpositie van een darmsegment antesternale oesofagogastrostomie afbreken interponaat 7 17 maag en pylorus 0420 gastrotomie (verwijderen poliep, corpus alienum e.d.) pyloromyotomie (Ramstedt-Weber) partiële maagresectie: antrumresectie partiële maagresectie: maagresectie B-I partiële maagresectie: maagresectie B-II partiële maagresectie + galblaasextirpatie partiële maagresectie: reresectie maag partiële maagresectie: reconstructie resectiemaag (Henly-Roux-en-Y) totale maagresectie gastrostomie sluiten van gastrostomie gastroduodenostomie gastro-enterostomie gastrogastrostomie pyloroplastiek gastric bypass overhechten van maagperforatie overhechten bloedend ulcus ventriculi of duodeni bariatrische chirurgie van de maag 7 Lijst van operaties Heelkunde

20 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0442 selectieve vagotomie HSV stamvagotomie en overige vagotomie (combinatie) vagotomie met gastro-enterostomie vagotomie met pyloroplastiek vagotomie met antrumresectie antirefluxoperatie (Nissen, Thal, gastropexie) laparoscopische antirefluxoperatie laparoscopische bariatrische chirurgie laparoscopische gastric bypass 7 18 darm, niet gespecificeerd 0460 enterotomie: drainage, verwijderen corpus alienum e.d opheffen invaginatie opheffen volvulus adhesiolyse 3 19 dunne darm 0461 plaatselijke excisie dunne darm excisie van fistel dunne darm excisie van ulcus dunne darm Meckel-divertikeloperatie (dunne darm) excisie van overige divertikels (dunne darm) verwijderen dunnedarmpoliepen overhechten perforatie dunne darm resectie van duodenum resectie van jejunum resectie van ileum duodenostomie jejunostomie ileostomie ileostomie volgens Kock entero-enterostomie (anastomose dun-dun) plicatie volgens Noble 4 43 appendix 0530 appendiculair abces appendectomie laparoscopische appendectomie 2 20 dikke darm en rectum 0473 excisie van divertikel dikke darm excisie van fistel dikke darm excisie van poliep dikke darm overhechten perforatie dikke darm resectie van caecum 4 Lijst van operaties Heelkunde

21 3 - LIJST VAN OPERATIES HEELKUNDE 2006 GEORDEND NAAR GROEPEN EN KLASSEN 0479 resectie ileocaecaal resectie transversum resectie sigmoid hemicolectomie links hemicolectomie rechts subtotale colectomie totale colectomie + rectumamputatie colostomie: aanleggen AP/vorlagerung Hartmann-procedure (AP en resectie) plastisch herstel AP sluiten AP d.m.v. partiële colonresectie sluiten AP extraperitoneaal enterocolostomie (anastomose dun-dik) colocolostomie (anastomose dik-dik) ileorectale anastomose elektrocoagulatie rectumcarcinoom eerste maal elektrocoagulatie rectumcarcinoom herhaling excisie van fistel rectum excisie van mucosa van het rectum excisie van poliep van het rectum operatie rectumprolaps: bij volwassenen - resectie operatie rectumprolaps: bij volwassenen - abdominaal operatie rectumprolaps: bij kinderen operatie rectumprolaps: bij volwassenen - sfincterplastiek operatie rectumprolaps: rectopexie en rectosigmoidopexie rectumresectie (zonder stoma) rectumextirpatie (met stoma) rectosigmoid resectie (anteriorresectie) vesicorectale fistel operatief rectovaginale fistel operatief totale colectomie + rectumresectie ileo-anale anastomose totale colectomie + rectumresectie pouch/ileo-anale anastomose laparoscopische colonresectie laparoscopische totale mesorectale excisie 7 21 anus en perianaal weefsel 0563 operaties hemorroïden operatie van een fissura ani operatie van een fistula ani operatie perianaal abces operatie perianale fistel oprekken sfincter ani of laterale sfincterotomie hechten van sfincter ani sfincterplastiek (postanal repair) condylomata acuminata - operatieve behandeling 1 Lijst van operaties Heelkunde

Lijst met CTG codes per ingreep

Lijst met CTG codes per ingreep Bijlage I Lijst met codes per ingreep Voor het maken van de referentiecijfers zijn codes soms samengevoegd, om zo voldoende aantallen operaties te krijgen voor betrouwbare getallen. In deze tabel staan

Nadere informatie

Overzicht van Zorgactiviteiten bij volumenormen

Overzicht van Zorgactiviteiten bij volumenormen Overzicht van en bij volumenormen Disclaimer De NVvH vindt het van belang dat de normen die wij als beroepsgroep hebben opgesteld correct worden geïnterpreteerd door leden en zorgverzekeraars. Hiertoe

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep

Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep Tabel 4 Aantal operaties en postoperatieve wondinfecties, infectiepercentage en aantal bijdragende ziekenhuizen, per ingreep In deze tabel wordt per ingreep weergegeven: het aantal operaties, het aantal

Nadere informatie

Operatieduur (min.) Ingreep CTG code(s) P75 mediaan

Operatieduur (min.) Ingreep CTG code(s) P75 mediaan Tabel 7 50 e en 75 ste percentiel van de operatieduur per ingreep De grens tussen een normale en lange operatieduur is gelegd bij het 75 ste percentiel (P75) van de duur voor de betreffende ingreep. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag

Jaarverslag. Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag Jaarverslag Opleiding Heelkunde Kandidaat : Opleidingsjaar : 1 2 3 4 5 6 (7) (8) (volgnummer omcirkelen) Dit stagejaar : liep van: tot: Inhoud van dit jaarverslag stagemeester: coördinerend stagemeester:

Nadere informatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 "K.B. 26.3.2003"

Nadere informatie

Passantentarieven 2014

Passantentarieven 2014 29399003 dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 611,86 517,19 94,67 29399019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 157,47 109,57 47,90

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Omschrijving 15A249 29499005 1055,2 88,71 Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 15A259 29499016 809,85 133,12 Operatie bij

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde. v20110701

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde. v20110701 Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Heelkunde v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Dubbelzijdige behandelingen... 4 2.1 Zorgtrajecten bij dubbelzijdigheid...

Nadere informatie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie

4-4-2012. traumatology. M.Holla orthopaedisch chirurg. doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie orthopaedisch chirurg traumatology UMC St Radboud doel van het onderwijs: - kennis van veelvoorkomende termen bij traumatologie - inzicht in de behandeling van fracturen en luxaties: - van de bovenste

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten Anesthesiologie Anesthesiologie/ Pijnbestrijding kosten 990089002 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B410 2.085,00 598,28 2.683,28 990089004 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B411 1.015,00 359,53

Nadere informatie

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure.

einddatum begindatum diagnosetypering als 1-1-2016 als 31-12-2015 nvt nvt 033089 TAAA (thoraco-abdominaal aorta aneurysma), open procedure. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (en waar nodig de typering) nummer behandeling omschrijving behandeling

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262

CT 15-20. Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden. somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 2 bij regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/CU-262 Bijlage 1: Aandoeningen en kenmerkende zorgactiviteiten (Deze lijst is nog niet definitief, bij vaststelling door de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct

Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Tarief Omschrijving 15A249 29499005 1143,91 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 15A259 29499016 942,97 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker

Nadere informatie

3. ONDERARM POLS - VINGERS. 1 Beenderen en articulaties :

3. ONDERARM POLS - VINGERS. 1 Beenderen en articulaties : 3. ONDERARM POLS - VINGERS 1 Beenderen en articulaties : 284491 284502 Bloedige behandeling van een luxatie-fractuur van Monteggia of van Galeazzi N 365 275494 275505 Gesloten of mini-open reductie en

Nadere informatie

K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011

K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011 K.B. 24.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 22.11.2011 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 14 HEELKUNDE d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 "K.B. 26.3.2003"

Nadere informatie

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a In deze bijlage vindt u de rapportage reductie. Hieronder lichten we eerst het overzicht kort toe, daarna vindt u de rapportage in tabelvorm. De Rapportage Uitvalreductie

Nadere informatie

6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties :

6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties : 6. VOET EN TENEN : 1. Beenderen en articulaties : 291815 291826 Bloedige behandeling van fractuur van calcaneus N 300 Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de voetwortel

Nadere informatie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie

Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie Rereferentietabel Complicatiecode, ernst 2 hoger en wondinfectie 3 abces intraabdominaal 7 abdominaal abces 9 abdominale sepsis 10 acalculeuze cholecystitis 18 afasie 39 anastomose lek 40 aneurysma spurium

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden

JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE. Medisch Centrum Haaglanden JAARVERSLAG 2002 MAATSCHAP ORTHOPEDIE In het jaar 2002 functioneert de afdeling orthopedie in dezelfde samenstelling als in 2001. Overheid: De desastreuze bemoeizucht van de overheid en het enorme tekort

Nadere informatie

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed?

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Artikel 14j Interpretatieregel 01 Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Het onderbinden van de ducti deferentes mag niet bij het honorarium voor prostatectomie

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 officieuze coördinatie HEELKUNDE OP HET ABDOMEN Art. 14d pag. 1 d) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op het abdomen. 2316 240155 240166 Lombotomie N 300 "K.B. 26.3.2003"

Nadere informatie

Afdeling 5. - Heelkunde.

Afdeling 5. - Heelkunde. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/03/2013 (blz. 10) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verµstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van

Nadere informatie

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen.

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 "K.B.24.10.2013" (in werking 1.1.2014) + Erratum B.S. 27.12.2013 "k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren : I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige

Nadere informatie

Tarieven Radiologie 2011

Tarieven Radiologie 2011 Tarieven Radiologie 2011 Tarief per 01-01-2011 interne verrichting code omschrijving interne verrichting code declaratie code tarief honorarium tarief kosten tarief totaal 080028 Niet-electieve embolisatie

Nadere informatie

Vaatoperatie preoperatief Fempop boven de knie/ileo-/femorofemorale POSTOP Femorofibulaire bypass POSTOP

Vaatoperatie preoperatief Fempop boven de knie/ileo-/femorofemorale POSTOP Femorofibulaire bypass POSTOP Code TVHK0082 TVHK0081 TVHK0080 TVHK0079 TVHK0078 TVHK0077 TVHK0076 TVHK0075 TVHK0074 TVHK0073 TVHK0072 TVHK0071 TVHK0070 TVHK0069 TVHK0068 TVHK0067 TVHK0066 TVHK0065 TVHK0064 TVHK0063 TVHK0062 TVHK0061

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 Kaakchirurgie per 01-01-2015 Decalaratiecode Omschrijving Totaalprijs 230000 Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. Op aanvraag 230001 Vacatiegelden, per uur. 47,82 230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. 40,70

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen.

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren: I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. 1 Beenderen

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Artikel 14, d) (Heelkunde op het abdomen)

Artikel 14, d) (Heelkunde op het abdomen) Artikel 14, d) (Heelkunde op het abdomen) INTERPRETATIEREGEL 1 Divertikel van het coecum, resectie van een divertikelvorming van het coecum, dubbele innaaistreek, ringsluiting met trinyl en innaaien, met

Nadere informatie

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012

Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2012 oog Refractiechirurgie 155 Invasieve behandeling refractieafwijking oog X01 geen typerende ZA en DBC- ZP getypeeerd, aanvragen via te

Nadere informatie

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct.

Passantenprijslijst HanzeKliniek 2013 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2013 Declaratiecode. Hanze Kliniek. Zorgproduct. 15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 304,89 pols) 15A384 070401007 Operatieve ingreep bij Een

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20150701 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72

Zorgproduct Omschrijving. Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 1.980,00 85, ,72 Zorgproduct Omschrijving Kosten instelling Honorarium specialist Totaal tarief Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van 131999052 botspierstelsel of

Nadere informatie

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige

C007 432 030231 Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een A102 51 extracraniële drainage, meer dan vier weken na de vorige Bijlage bij Tarieflijst Instellingen 2002 De hieronder genoemde bedragen zijn alle in euro MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN 030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal. A102

Nadere informatie

HEELKUNDE OP DE THORAX Art. 14e pag. 1 officieuze coördinatie Uitruiming van okselklieren N 300

HEELKUNDE OP DE THORAX Art. 14e pag. 1 officieuze coördinatie Uitruiming van okselklieren N 300 HEELKUNDE OP DE THORAX Art. 14e pag. 1 e) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : verstrekkingen inzake heelkunde op de thorax. 2505 226936 226940 Uitruiming van okselklieren

Nadere informatie

Artikel 14d Interpretatieregel 22 In werking 1.1.1985 B.S. 15.4.2015. Artikel 14d

Artikel 14d Interpretatieregel 22 In werking 1.1.1985 B.S. 15.4.2015. Artikel 14d Artikel 14d Interpretatieregel 22 In werking 1.1.1985 B.S. 15.4.2015 Interpretatieregel 01 Artikel 14d Wijzigen Invoegen Verwijderen Divertikel van het coecum, resectie van een divertikelvorming van het

Nadere informatie

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen.

ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 officieuze coördinatie. I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige behandelingen. A. Algemene bloedige behandelingen. ORTHOPEDIE Art. 14k pag. 1 "K.B.24.10.2013" (in werking 1.1.2014) + Erratum B.S. 27.12.2013 "k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren : I. Heelkundige verstrekkingen. 1. Bloedige

Nadere informatie

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 029399019 15C164 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 162,75 029999011

Nadere informatie

Inhoud. a algemeen 21. Woord vooraf 13

Inhoud. a algemeen 21. Woord vooraf 13 Inhoud Woord vooraf 13 Redacteuren en auteurs 15 Video s uit Acland s Video Atlas of Human Anatomy 17 Website bij Leerboek chirurgie 19 a algemeen 21 1 Veiligheid en kwaliteit rondom operaties 23 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130926 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 DBC-zorgproduct B-Segment 657,58 539,69 108,41 10501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met

Nadere informatie

Passantentarieven tm

Passantentarieven tm Passantentarieven 01-01-2017 tm 31-12-2017 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de 069499031

Nadere informatie

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Passantenprijslijst 2012. Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totale prijs Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste 100101002 15A847 luchtwegen 729,00 582,21 146,79 100101004 15A848

Nadere informatie

PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 officieuze coördinatie

PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 officieuze coördinatie PLASTISCHE HEELKUNDE Art. 14c pag. 1 "c) de verstrekkingen die tot het specialisme plastische heelkunde (DB) behoren : 250132 250143 Geschrapt door K.B. 26.3.2003 (in werking 1.4.2003) 250154 250165 Geschrapt

Nadere informatie

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 465,30 85,72 551,02

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 465,30 85,72 551,02 Voordeurprijzen 2014 Zorgproduct Declaratie code 131999052 15B034 131999054 15B036 131999095 15B057 131999097 15B059 131999102 15B060 131999104 15B062 131999105 15B063 131999106 15B064 131999138 15B080

Nadere informatie

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008

Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 Verrichtingentabel NZa met ingangsdatum 1-1-2008 code omschrijving Ommerking 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten / GGZ producten Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten / GGZ producten Versie 6 v DBCzorgproductcode / Zorgactiviteitencode Declaratiecode Verzekerde zorg Declaratiecode Onverzekerde zorg DBCzorgproduct

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Bijlage 8 (herzien, december 2011) Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Bijlage 9 Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes.

Nadere informatie

specialisme ZA-Code Zorgactiviteit_omschrijving normtijd 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH.

specialisme ZA-Code Zorgactiviteit_omschrijving normtijd 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH. 0389 000001 POS 10,44 0389 012345 in- uitleiding 30,00 0389 030100 OK-BEH. ACUUT TRAUMA CAPITIS 65,38 0389 030102 SUBTEMPORALE DECOMPRESSIE 242,50 0389 030103 TREPANATIE EXTRACERE. EPIDU. HAEMATOMEN 111,00

Nadere informatie

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013

K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 K.B. 11.2.2013 B.S. 14.2.2013 In werking 14.2.2013 Artikel 14g - GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Wijzigen Invoegen Verwijderen g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren

Nadere informatie

Artikel 15. Interpretatieregel 01 VRAAG

Artikel 15. Interpretatieregel 01 VRAAG Artikel 15 Interpretatieregel 01 Artikel 15, 2, van de nomenclatuur luidt als volgt : «Behoudens in gevallen van overmacht, moeten de bewerkingen met een waarde gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200 of

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0)

Standaard Prijslijst Gelre Ziekenhuizen 2012 (versie 1.0) 20109031 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 15B449 5.604,19 5.230,78 373,41 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie

Nadere informatie

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC s vanaf 1 januari 2013 Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2013 per 1 januari 2013 301 Oogheelkunde 302 KNO Zorgactiviteit Omschrijving

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting MC Breda Geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken en/of opspuiten van tissue expander bij / door een plastisch chirurg 15D162 582,24 480,00 102,24 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling

Zorgproductcode en omschrijving Declaratiecode Totaal prijs Kostenbedrag zorginstelling 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B904 Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 010501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 17B905 508,97 359,70 149,27 010501005

Nadere informatie

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving

Declaratiecode BeterGezond tarief Omschrijving 15B034 10797,96 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 15B060 3811,66 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van 15B062 11871,71 Implanteren van een knieprothese

Nadere informatie

Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen)

Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) Artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege d.d. 24.6.2003) Artikel 15, 2, van de nomenclatuur luidt als volgt : «Behoudens in gevallen

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 483,10 237,52 720,62 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste

Nadere informatie

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg

Stomp buiktrauma. 28 februari 2013. GAM Govaert, traumachirurg Stomp buiktrauma 28 februari 2013 GAM Govaert, traumachirurg Inhoud Incidentie Anatomie Patroonherkenning Diagnostiek Behandeling Verdeling van abdominale letsels Adrenal Omentum Urethra Bladder Pancreas

Nadere informatie

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013

Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Aanvullingen inhoud updaterelease DBC-pakket 2013 Versie 1.0 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wijzigingen ten opzichte van 2 e go RZ13d... 4 2.1 Wijzigingsverzoeken ingediend na 2 e go RZ13d...

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) :

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 15 (Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen) : Art. 15 INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 24/06/2003 - BS 24/06/2003)

Nadere informatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie typische klinische situatie no zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 open buik behandeling 3 ernstige

Nadere informatie

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren :

GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 officieuze coördinatie. g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : GYNECOLOGIE-VERLOSKUNDE Art. 14g pag. 1 g) de verstrekkingen die tot het specialisme gynecologie en verloskunde (DG) behoren : 1105 431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Module incidentieonderzoek postoperatieve wondinfecties. PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Module incidentieonderzoek postoperatieve wondinfecties. PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Module incidentieonderzoek postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2018 Documentversie: 1.0 Inhoudsopgave Samenvatting van wijzigingen...3 1 Toelichting op de definities van

Nadere informatie

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015

Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Passantentarieven verzekerde zorg 01-01-2015 tm 31-12-2015 Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief 29399003 15C159 dagbehandeling bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen 867,33

Nadere informatie

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur)

Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) Wouter Vaneerdeweg Stomp abdominaal trauma -bloeding ( milt; lever) -pancreasletsel -perforatie - retroperitoneale bloeding (nier ; grote bloedvaten; pelvisfractuur) - mesoscheur - urethrascheur - perineaal

Nadere informatie

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek)

Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) Koppeling Typisch Klinische Situatie, thema en leermiddel (werkplek) typische klinische situatie no thema leermiddel 1 leermiddel 2 leermiddel 3 zwelling in de lies 1 zwelling of defect buikwand polikliniek

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

MEDISCHE STATISTIEKEN Weergave van Medische verrichtingen en patientenbestand over het jaar 2016

MEDISCHE STATISTIEKEN Weergave van Medische verrichtingen en patientenbestand over het jaar 2016 MEDISCHE STATISTIEKEN 2016 Weergave van Medische verrichtingen en patientenbestand over het jaar 2016 Publicatie van de Medische Administratie Juli 2017 Voorwoord Dit verslag omvat de Medische Statistieken

Nadere informatie

DBC s in het nieuwe zorgstelsel

DBC s in het nieuwe zorgstelsel DBC s in het nieuwe zorgstelsel Ontstaan DBC 1995 2004 Introductie DBC 2005 1995: Start Waarom de verandering : Functiegerichte budgettering voor ziekenhuizen Het verrichtingensysteem voor medisch specialisten

Nadere informatie

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180

431012 431023 Heelkundige bewerking wegens elytrocele langs abdominale weg... K 180 rt. 14 G De RODE markeringen in voege vanaf 01/02/2013 (blz. 3) OPGELET! De BLUWE wijzigingen op blz. 4 mbt IVF werden ingetrokken vanaf 14/02/2013 bij KB van 11/02/2013 (BS 14/02/2013). fdeling 5. - eelkunde.

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE

RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE RELEASE RZ17AB 1100 KAAKCHIRURGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. De aanvulling hierop is medio november uitgebracht, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis

Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst DBC-zorgproducten per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct omschrijving Prijs 100101002 15A847 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014

OLVG-Prijslijst 2014 voor Passanten m.i.v. 1 juni 2014 14B101 972800034 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 370,71 93,06 14B102 972800035 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek 413,13 4,13 14B107

Nadere informatie

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren

23-Oct-14. 6) Waardoor wordt hyperextensie van het kniegewricht vooral beperkt? A) Banden B) Bot C) Menisci D) Spieren Vlak As Beweging Gym Frontaal Sagitale Ab-adductie Radslag Latero flexie Ulnair-radiaal deviatie Elevatie-depressie Sagitaal Frontale Flexie-extensie Salto Transversale Ante-retro flexie Dorsaal flexie

Nadere informatie

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's

Bijlage 1 bij CI-887. Verrichtingenlijst in verband met de introductie van DBC's 000400 Voor honorariumtarieven kaakchirurgie, orthodontie en psychiatrie voor zover het psychiatrie betreft die niet valt onder de GGZ-systematiek wordt verwezen naar de tarieflijst voor tandartsspecialisten

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten UMCG per 1 januari 2012 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Document doorzoeken Wilt u dit document doorzoeken? Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F (tegelijkertijd indrukken). Het zoekvenster

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven.

In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. Toelichting op de O(V)P lijst B-segment In dit document worden de wijzigingen van O(V)P lijst B-segment 2010 v20091109 t.o.v. de vorige definitieve versie 2009 v20080827 beschreven. De gehele lijst is

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012

Martini Ziekenhuis Groningen: Standaard prijslijst DBC zorgproducten 2012 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 mei 2012 100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 15A847 20120101 549,42 323,03 226,39 100101004 Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie