Beheervisie Park Angerenstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheervisie Park Angerenstein 2006 2016"

Transcriptie

1 1 Beheervisie Park Angerenstein Een visie op het beheer van park Angerenstein Datum: December 2005 Dienst Stadsbeheer Afdeling Openbare Ruimte Van Oldenbarneveldtstraat 90 Postbus HA Arnhem Vastgesteld ST Regie d.d Ter informatie naar ST Onderhoud d.d Vastgesteld MT Stadsbeheer d.d Vastgesteld Staf Stadsbeheer d.d

2 2

3 Inhoud 1 Inleiding Wat hebben we? Gebiedsbeschrijving Landschap (Geomorfologie) Cultuurhistorie + Landschap Water Ecologie Gebruik Kader Wat willen we? Visie samenhang Groene wig Visie ruimtelijke opbouw park Streefbeelden park Hoe moet dat? Maatregelen Opzet uitvoeringsplan Financiële consequenties Bronnen...35 BIJLAGEN...37 Bijlage 1: Programma Beheer aanvraag Bijlage 2: Bestemmingsplan Paasberg en omgeving, Bijlage 3: Huidige en potentiële flora en fauna...41 Bijlage 4: BGB Angerenstein en Binnentuinproject...45 Bijlage 5: Keuze beplantingstypen...46 Bijlage 6: Consultatie intern en extern Kaarten...51 Kaart 1 Historische kaart Kaart 2 Eigendommen...51 Kaart 3 Historische kaart...51 Kaart 4 Monumenten...51 Kaart 5 Visie Groene wig...51 Kaart 6 Visie Landschap en cultuurhistorie...51 Kaart 7 Visie Water...51 Kaart 8 Visie Ecologie...51 Kaart 9 Visie Gebruik...51

4 4

5 1 Inleiding 5 In 2002 is het Groenplan Arnhem / 2015 door de Raad vastgesteld. Hierin staat onder andere dat er voor de grote groeneenheden, waaronder park Angerenstein, beheervisies moeten worden opgesteld. De beheervisies geven de grote lijnen aan voor het beheer. Het is het beleidsmatige kader voor het reguliere beheer van het park door Bossen & Parken. Het beheer is gericht op het realiseren en in stand houden van de gewenste streefbeelden. Daarnaast is er een afspraak met bewoners in het kader van BuitenGewoonBeter Angerenstein om voor het park Angerenstein een beheervisie op te stellen. Het park Angerenstein is als pluslocatie benoemd. Beheervisie park Angerenstein In de beheervisie park Angerenstein worden vanuit cultuurhistorie, landschap, ecologie en gebruik (recreatie) kaders aangegeven voor het beheer. Voor het park is de cultuurhistorie leidend. Veel cultuurhistorische elementen zijn nog aanwezig in het park. De beheervisie dient als de basis voor een uitvoeringsprogramma en voor ontwerpen. De visie is opgesteld door de sector Regie in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening. Verder zijn externe betrokkenen geraadpleegd. Zie voor gedetailleerde lijsten en opmerkingen bijlage 6. Het uitvoeringsprogramma wordt door de sector Onderhoud opgesteld. In de Staf MOR wordt de beheervisie vastgesteld. Nadat de Staf de beheervisie heeft vastgesteld, zal voor de visie een wijzigingsvergunning in het kader van de Monumentenverordening gemeente Arnhem 2000 (artikel 6) worden aangevraagd. Zo hoeft er niet voor iedere maatregel apart een vergunning worden aangevraagd. Parkoverleg en schouwgroep Een aantal keren per jaar is er een vakinhoudelijk parkenoverleg. Hierin wordt de problematiek en de voortgang van onderhoud en beheer besproken tussen de sectoren Onderhoud en Regie en Stadsontwikkeling RO/Landschap. Participatie van omwonende is belangrijk voor de inbreng bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Het Groenplan geeft aan dat er voor alle herkenbare terreineenheden in het grote groen met een schouwgroep zal worden gewerkt. Voor Park Angerenstein betekent dit dat de gemeente (vertegenwoordigers van Regie en Bossen & Parken) samen met de parkcommissie jaarlijks een schouw doet. Het rapport bestaat uit de volgende hoofdstukken: Wat hebben we? : Een gebiedsbeschrijving, een samenvatting van de beleidnota s (Structuurplan 2010, Groenplan Arnhem / 2015, Monumentenbeleid, Waterplan), het beheerplan park Angerenstein en het bestemmingsplan Paasberg en een beschrijving van de Cultuurhistorie / Landschap, Ecologie, Water en Recreatie. Wat willen we? : Een opsomming van de doelstellingen, potenties en beheer op hoofdlijnen voor het park vanuit Cultuurhistorie / Landschap, Ecologie, Water en Recreatie in streefbeelden. Hoe moet dat? : De gemaakte keuzes worden vertaald in een opzet voor het uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties worden globaal in beeld gebracht.

6 2 Wat hebben we? 2.1 Gebiedsbeschrijving 6 Ligging Park Angerenstein maakt deel uit van de groene wig Oost (figuur 1). De Groene wig oost bestaat tevens uit de monumentale begraafplaats Moscowa, park Klarenbeek, Hoogte 80, Rennen Enk (stichting Insula Dei), Sacre Coeur en park Presikhaaf. Rosendaalseweg Bernhardlaan Beek op de Paasberg Park Angerenstein Rennen Enk Julianalaan Park Sacre Coeur Figuur 1: Park Angerenstein in de groene wig Oost Park Angerenstein is circa 12 hectare groot. Het heeft een bosgebied van circa 5 ha en een open parkgebied bestaand uit gras met solitaire bomen van circa 7 ha. Het park is een gemeentelijk monument. Angerenstein vormt samen met het landgoed Rennen Enk een groene eenheid, maar zijn verschillend in gebruik en eigendom. Het park wordt gekenmerkt door bos, gazons, kronkelende paden, grote en kleine vijvers, beeklopen, monumentale bomen, lanen en een landhuis. Het landhuis is het oudste gebouw en heeft een centrale plek in het park. Er is een koetshuis, een voormalige forelkwekerij, skatehal (voormalig CIOS sporthal), schaftlokaal en er is een bijentuin (Angelenstein). Binnen de contouren van het park liggen 2 basisscholen, een aan de Julianalaan en een aan de Bernhardlaan.

7 7 Figuur 2: Luchtfoto Park Angerenstein en Rennen Enk, voorjaar Landschap (Geomorfologie) De stad Arnhem ligt op de overgang van de beboste en reliëfrijke Veluwe en het dynamische rivierenlandschap. De Veluwe is ontstaan tijdens de ijstijden. De uit het noorden afkomstige ijsmassa stuwde de bovenste bodemlagen op tot stuwwallen. De vlakten op de stuwwallen zijn opgevuld met materiaal dat werd achtergelaten door smeltwater. Omdat de bodem grotendeels uit grof zand bestaat, kan het hemelwater infiltreren, om in de erosiedalen weer aan de oppervlakte te komen en de vele beken te voeden. Op de plekken waar grondwater uit de bodem kwam zijn sprengen gegraven en de beken in het gebied zijn gekanaliseerd. Diepere grondwaterstromen voeren kwelwater tot ver in de ondergrond van het rivierengebied. Park Angerenstein ligt op de overgang van de zuidelijke stuwwal van de Veluwe en het Rivierengebied. Het ligt in een erosiedal, dat tijdens de laatste ijstijd door smeltwater is uitgeslepen. Het hoogste punt in het park ligt in de noordwestpunt aan de Rosendaalseweg (32,5 m boven NAP) en het laagste punt in de zuidoostpunt van het park (15 m boven NAP). Er is dus een hoogteverschil van ongeveer 17 m. De bodem bestaat uit grof zand met daarin leemlagen (keileem). Fijnzandig leem en grof leemarm zand komen over geringe afstanden naast elkaar voor. Het vochtleverend vermogen en de vochttoestand verschillen daardoor sterk. Het park staat bekend om de vele kwelplekken en het bronbos. Door de afwisseling van bodem en waterhuishouding is de vegetatie divers. De oorspronkelijke begroeiing is voornamelijk bos. In de droge delen is dit Zomer en Winter eik en Beuk. In de vochtig tot natte delen is dit Zwarte els.

8 2.3 Cultuurhistorie + Landschap Het stuwwallenlandschap bood aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. In eerste instantie was er een agrarisch landschap. Al in de vroege middeleeuwen werd op de Veluwe beekwater gebruikt om molens aan te drijven. De beken hadden echter geen constante wateraanvoer. Daarom werden er later sprengen gegraven en stuwvijvers aangelegd. De opkomst van de papierindustrie (eind 16 e, begin 17 e eeuw) betekende een grote stimulans voor dergelijke activiteiten. In de 19 e eeuw deed de Engelse landschapsstijl haar intrede in het park en de stuwvijvers werden tot siervijvers omgevormd. Hieronder worden in verschillende periodes de verschillende stijlen, ontwerpen en beelden van het park geschetst door de tijd. 17 e eeuw, eerste vermelding De vroegste vermelding van de naam Angerenstein dateert uit Het gebied had een agrarische functie. In 1684 toen Angerenstein in bezit kwam van de Arnhemse burgemeester Engelbert Engelen, was het landgoed circa 400 hectare groot en vormde toen één geheel met Rennen Enk en Klarenbeek. 18 e eeuw, de Franse stijl In de 18 e eeuw werd de Franse stijl geïntroduceerd met lanen, bossen en tuinen, waarvan momenteel nog enkele restanten in het park aanwezig zijn. Ook het zichtkanaal, ofwel grand canal, de zevenspreng (een spreng waarop een aantal paden uitkomen), de cascades en de kruislings springende fonteinen stammen uit deze tijd. Daarnaast lag om het landhuis een gracht e eeuw, de Engelse landschapsstijl Begin 19 e eeuw deed de Engelse landschapsstijl zijn intrede. Verfraaiing van het landschap door intensief sturen van de natuur was kenmerkend voor het romantische denken. De Tulpenboom voor het landhuis is in deze periode aangeplant en is nu een monumentale boom. De sprengenbeken brengen in combinatie met de vijverpartijen beweging, sfeer, sierlijkheid en afwisseling in het landschap. In het midden van de 19 e eeuw werd het landhuis uitgebreid met twee bijgebouwen, een oranjerie en een koetshuis. In 1880 werd vermoedelijk de siertuin (binnentuin) aangelegd. De buitenranden hadden een natuurlijke, gesloten heesterbeplanting. De tuin was strak en cultuurlijk vormgegeven, met een rozentuin en een pergola. Het rapport van L. Schellevis (Park Angerenstein, Ontwerpvoorstel herstel park en siertuin, maart 2003) geeft het ontwerp. In het kader zijn de algemene principes van de Engelse landschapsstijl opgesomd, die in het park zichtbaar zijn. Algemene principes van de Landschapsstijl Algemeen: - Romantisering van de natuur, de natuur als idylle. - Zichtlijnen eindigen op een gebouw of bijzondere boomgroepen. - Uitgekiende taferelen met zichtlijnen en dieptewerkingen, waardoor de wandelaar voortdurend voor ruimtelijke verrassingen komt te staan. Beplanting: - Bos bestaand uit bomen van één soort: eiken, beuken, iepen, linden, kastanjes. - Bomen en boomgroepen in weilanden: clumps, 2 bomen (beuk langs pad), 4 bomen, 3 bomen. Onderlinge afstand is 3 tot 7 meter. - Een rijk assortiment aan solitairen: kastanje, valse acacia, trompetboom, treurbeuk, rode kastanje, berk, valse acacia, esdoorns, linden, zomer en wintereik, esdoorn, moseik, beuk, douglas, den, lariks, ceder, sequoia, thuja, hulst, taxus en rododendron. De treurwilg markeert bruggen. - Standaardcombinaties bomen: diverse esdoorns, diverse eiken, diverse kastanjes, groene en rode beuk, beuk met kastanje. - Op markante punten bloeiende heesters, zoals rododendrons.

9 - Taxushagen ter afscheiding van erven en tuinen. Paden - Paden hebben verschillende breedtes, zijn natuurlijk en volgen het glooiende terrein. - Langs paden staan boom- en struikgroepen, met daartussen open ruimtes. - Afsplitsingen van paden zijn ingeplant met rododendrons, voor verrassingseffect. - Paden waren van een puin fundering, met een laag zand en vervolgens grind erover. Grasland - Weiland is open kijkgroen. Maaien bij gras met een hoogte van 20 cm. Water - De vijver en beekloop kennen een vorm met gebogen, zachte lijnen en glooiend aflopende oevers, waardoor de natuurlijke loop van een rivier werd gesuggereerd. - Overhangende boomkronen over water. - De cascades en fonteinen hebben een idyllische uitstraling , de kaart Op de kaart van 1865 (bijgewerkt tot 1912) (figuur 3) zijn veel elementen en structuren uit bovenstaande teksten herkenbaar. 9 Figuur 3: Historische kaart , architect Samuel Voorhoeve Het is bekend dat in 1886, toen Klarenbeek overging naar de gemeente, de tuinarchitect H.A.C. Poortman werd ingeschakeld, maar wat hij precies heeft gedaan is tot op heden onduidelijk. Dit zelfde geldt voor het werk van tuinarchitect S. Voorhoeve ( ). Daarnaast is er in de Tweede Wereldoorlog veel archiefmateriaal verloren gegaan, waaronder wellicht materiaal van Voorhoeve. Er zijn dan ook geen ontwerpen van Voorhoeve van het park Angerenstein zijn teruggevonden. Wel is er een korte beschrijving bekend van het park Angerenstein en van de architect Voorhoeve uit het boek van C. S. Oldenburger Ebbers e.a. Gids voor de Nederlandse tuinen landschapsarchitectuur. Deze beschrijvingen gaan in op algemene ontwerpbeelden van Voorhoeve.

10 Het parkgebied werd verfraaid, het landhuis verbouwd en enkele bijgebouwen, waaronder het koetshuis, werden vernieuwd. Daarnaast werd de forellenkwekerij gebouwd. De oude 18 de eeuwse structuren van de buitenplaatsen zijn nog enigszins te onderscheiden. Buiten deze structuren zijn er nog specifieke ontwerpprincipes van Voorhoeve. Deze zijn: - Park in landschapsstijl, gecombineerd met een formele aanleg bij het landhuis. - Behoud van natuurschoon, zoals het bronbos. - Gebruik van de hoogteverschillen voor een comfortabel en natuurlijk padenpatronen , de kaart (Bijlage kaart 2 en 3) Op de kaart van 1930 (figuur 4) is de eerste kaart na het ontwerp van Voorhoeve. Deze kaart wordt dan ook gebruikt als de referentie voor de cultuurhistorische kaart. Kaart 3 in de bijlage geeft de cultuurhistorische kaart weer, die als basis dient voor de visie en de streefbeelden in hoofdstuk 3. Figuur 4: Historische kaart 1930 Wanneer de historische kaart van 1930 over de bestaande structuren van het park wordt gelegd (zie kaart 1), valt op dat de ruimtelijke opbouw van 1930 veelal nog aanwezig in het park. De belangrijkste ontwerpbeelden zijn: - Aan de padenstructuur is te zien dan Rennen Enk gescheiden is van park Angerenstein. - Er zijn 3 hoofdwegen (oranje op de kaart) richting het landhuis. Alleen de hoofdweg vanaf de Velperweg en vanaf de hoek Bernhardlaan / Rosendaalseweg zijn in de huidige situatie nog aanwezig. - Achter het koetshuis ligt een holle weg richting de huidige Bernhardlaan. Deze holle weg is nog steeds herkenbaar in het landschap, maar in de huidige situatie nier meer aanwezig. - Op de kaart zijn het landhuis, het koetshuis, de forellenkwekerij en de oranjerie te zien. Verder is er een gebouw in het zuidwesten van het park Angerenstein, gelegen aan een open gebied. In de huidige situatie ligt hier de buitenschool en een speelveld. - Het terrein om het landhuis is verhard en heeft een open karakter. - De binnentuin is omgeven door beplanting. - Op het grote en kleine grasland zijn boomgroepen (clumps) aanwezig.

11 - De laanstructuren zijn op deze kaart niet herkenbaar, maar gezien de huidige situatie wel aanwezig. - De vijver aan de zuidwestzijde van het landhuis is niet getekend. Op de kaart van en op de latere kaart van 1943 is deze wel te zien. Er zijn 2 opties. Of de vijver is tijdelijk gedempt of de vijver is niet belangrijk gevonden in het ontwerp en dus niet ingetekend. Dat laatste is het meest waarschijnlijke. - Er is een open gebied, daar waar in de huidige situatie de skatehal ligt / 1943, eigendom gemeente In 1941 werd het park eigendom van de Gemeente, waardoor het een openbare ruimte werd en intensief gebruikt ging worden. Op de bedrijfskaart van 1943 (figuur 5) zijn de huidige contouren van park Angerenstein te herkennen. Angerenstein Zuid is bebouwd en het voormalige park Klarenbeek is verdwenen. Ook Angerenstein Noord is bebouwd en een deel van het bos van park Angerenstein is verdwenen. Tussen de toegangsweg en de Julianalaan is een vijverpartij aangelegd met een fontein en watervallen. Deze wordt gevoed vanuit de nieuwe verlegde Klarenbeek. De vijver aan de noordzijde van het landhuis is vergroot. De 2 ingangen aan de Bernhardlaan, waaronder de holle weg, zijn in de huidige situatie niet meer aanwezig. Wel is er een andere ingang gemaakt, het huidige fietspad. Figuur 5: Bedrijfskaart Water In 1997 is het beheer van de beken in Angerenstein overgenomen door het Waterschap. Het Waterschap houdt zich bezig met de waterbeheersing (waterkwaliteit en waterkwantiteit), het onderhoud van de watergangen. In 1998 en 1999 is in het kader van het Project Beheeren onderhoudsplan Beek op de Paasberg het bekenstelsel opgeknapt met subsidie van het Rijk. De verbindingen met Rennen Enk zijn opgeknapt en er is gebaggerd in de vijvers in het park. Bijna overal is sprake van een houten beschoeiing. Op sommige plaatsen zijn

12 ingemetselde keien hersteld en enka-mat toegepast. Dit project had betrekking op het traject vanaf de sprengkop bij de Rosendaalseweg tot aan de Velperweg. 12 Het beleid van het Waterschap geeft verder aan dat de waterloop tussen het grand canal en de zevenspreng spartelwater is. Hier is ruimte om speelaanleidingen met water te maken. Later is een beektraject in zuidelijke richting doorgetrokken, onderdoor de Velperweg richting park Sacre Coeur. Watersysteem Park Angerenstein ligt in een erosiedal. Het watersysteem van park Angerenstein wordt vanuit een aantal plekken gevoed: - De Beek op de Paasberg - Sprengkoppen achter het landhuis - Kwelplekken in het park - Grand canal - Bronbos achter landhuis De waterkwaliteit in het park is van nature goed omdat het sprengwater betreft, afkomstig van de Veluwe. Het verhardingswater dat op de beek wordt geloosd wordt gefilterd. Dit gefilterde hemelwater bereikt park Angerenstein via de Beek op de Paasberg en stroomt via deze beek in zuidoostelijke richting naar de Velperweg. Wel komt er nitraat in het water voor door de bemesting in de landbouw dat een bedreiging vormt voor karakteristieke natuurwaarden. Er zijn geen gegevens over de visstand. Wel is bekend dat er genoeg vis aanwezig is voor een gezond ecosysteem. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor de ijsvogel. Beschoeiingen De beektrajecten en de vijvers hebben over het algemeen een harde beschoeiing van hout. Op veel plekken zijn er gaten tussen beschoeiing en oever en de houten schoten steken boven het maaiveld uit. In de vijver achter het landhuis is een stenen muur gemetseld. Deze muur was nodig om afspoeling van de oever door kweldruk te voorkomen. Op een enkele plek in het bos is de beschoeiing afwezig en oogt de beek natuurlijk. Bij de bron achter het landhuis is een beschoeiing van basaltstenen aanwezig, waarbij later een houten beschoeiing tegenaan gezet is. Bruggen en duikers Daar waar het beektraject de hoofdroute en de omgeving van het landhuis kruist zijn duikers aanwezig. Op een aantal plekken zijn bruggen aanwezig. Alleen liggen veel bruggen met de onderkant op de waterlijn. Er zijn hier dan geen doorkijken onder door de brug. Fonteinen en cascades Op 5 plekken in de vijvers zijn fonteinen. Daarnaast is er in de vijver van de binnentuin een fontein, die in het oorspronkelijk ontwerp een beeld met spuitmond was. De hoogteverschillen in het park worden overbrugd met cascades en stuwen. Stuwen zijn uitgevoerd in baksteen met cirkelvormige smeedijzeren hekwerken. De cascades zijn uitgevoerd in keien en ogen idyllisch.

13 2.5 Ecologie Het park kent abiotische en biotische milieuverschillen die ertoe bijdragen dat dit gebied een grote ecologische waarde heeft. Hierbij moet vooral gedacht worden aan verschillen tussen hoger gelegen, drogere gedeelten en lager gelegen nattere gedeelten en de aanwezigheid van kwelplekken. Over het algemeen is aanwezig de vegetatie die hoort bij het type Droog wintereiken beukenbos. Op de kwelplekken (bronbos) is vegetatie aanwezig (o.a. groot springzaad) horend bij het type Elzenbronbos. De verdroging van het bronbos zorgt voor een ongewenste overwoekering van braam. Gebieden met ecologische waarden zijn: - Wintereiken beukenbos - Elzenbronbos - Beuken- en eikenlanen - Bloemrijke graslanden - Open ruimtes (graslanden) met bomen - Sprengbeken en bronnen - Kwelplekken De inventarisatielijst in de Bijlage 3 geeft een samenvatting van de soorten die in het park zijn waargenomen. Daarnaast geeft het de soorten weer die potentieel en van nature in het park thuishoren. Daarnaast zijn er 3 verspreidingskaarten opgenomen. 13 Er zijn 4 vaatplanten aanwezig, beschermd conform de Flora- en faunawet. De gebieden met waarde voor vaatplanten zijn de bronbosjes, de bloemrijke graslanden en de bosranden. De randen van het bos en de stamvoet van oude eiken en beuken vormen voor paddestoelen en schimmels belangrijke gebieden. Belangrijke plekken voor mossen zijn de (bron)beken en kwelplaatsen. De bloemrijke graslanden zijn de voornaamste vlindergebieden. Libellen komen voor aan het water. Alle vogels zijn beschermd conform de Flora- en faunawet en de soortbescherming van de Europese Vogelrichtlijn. Er broeden vogels in holen uit de Grote bonte specht groep en Boomklevergroep. Twee soorten staan op de Rode lijst vermeld. Dit is een lijst van in Nederland bedreigde dier- en plantensoorten. Alle amfibieën zijn beschermd conform de Flora- en faunawet. Uit de huidige inventarisaties is niet bekend waar zich exact de verschillende biotopen bevinden. Voor de zoogdieren in het park zijn vooral de oude bossen en bomen belangrijk. Er is een vliegroute van vleermuizen die van het buitengebied ten noorden van Arnhem via de groene wig oost richting de uiterwaarden loopt (Bron: VLEGEL, 1991). In de zuidpunt van de binnentuin is een boom met holen waarin rosse vleermuis verblijft (Bron: Vlegel). De zoogdieren zijn beschermd conform de Flora- en faunawet. De vleermuizen zijn ook nog eens beschermd conform de soortbescherming Europese Habitatrichtlijn, Bijlage IV. 2.6 Gebruik Park Angerenstein is een park met grote recreatieve waarde. Het is een buurtpark met een hoog gebruik. Dit is vooral te danken aan het unieke landschap, de gunstige ligging. Recreatieve functies Het park kent verschillende gebruikers. Het gebruik is onder te verdelen in: - Wandelen en genieten van de rust. - Sporten en spelen (speeltuin). Onder andere voetballen (zie figuur 13) en trimmen. - Hond uitlaten. In het park is een hondenlosloopgebied.

14 - Bijzondere evenementen, als een volleybaltoernooi en kerstboomverbranding. 14 Stadsenquête Uit de Stadsenquête over de Arnhemse parken, 2004 blijkt het volgende: - 80 % van de gebruikers is afkomstig uit de omliggende wijken % van de bezoekers komt er om te wandelen en 20 % om de hond uit te laten % van de bezoekers in het park komt er omdat de kortste route door het park loopt. Speelvoorzieningen Het wordt veel gebruikt door gezinnen en kinderen. Het grote grasveld wordt gebruikt om onder andere te voetballen. In het park zijn voor de jeugd enkele speelvoorzieningen aanwezig. Bij de binnentuin is een speelplek (0-6 jaar) en in het nabijgelegen bosje liggen boomstammen voor wat oudere kinderen. Tussen het bronbosje en de school ligt aan de Julianalaan een speelveldje met voorzieningen voor tafeltennis, basketbal en voetbal (6-12 jaar). Hiermee voldoet het park aan de behoefte van verschillende leeftijdscategorieën om te kunnen spelen in de nabije woonomgeving. Honden Borden met een kaart van het park bij de hoofd- en subentrees geven aan waar honden los mogen lopen. Verder zijn er borden in het park die het hondenlosloopgebied aangeven. Er is geen ruimte voor een honden-uitlaatservice. Bestemmingsverkeer Bewoners van het landhuis en koetshuis mogen de auto in het park parkeren. Bezoekers parkeren regelmatig hun auto in het park. Dit is een ongewenste situatie. Meubilair In het park zijn standaard banken en afvalbakken aanwezig. Ze staan op goede plekken. In de binnentuin staan witte Engelse banken met de standaard prullenbak. Een wens is deze prullenbakken te vervangen. De route waar bestemmingsverkeer over rijdt en de fietsroute zijn verlicht met lantaarnpalen, typisch voor een park. Hekwerk Om het gehele park (dus ook om de scholen) staan niet dezelfde hekwerken. De sector Stadsingenieurs is bezig hiervoor een uniform hekwerk te ontwerpen. Dit hek moet ook om Rennen Enk en deels tussen Rennen Enk en park Angerenstein staan. Poorten en hekwerken in het park geven een onrustig beeld en zijn niet gewenst. Toegankelijkheid en padenstelsel Het park is toegankelijk via diverse entrees en een uitgebreid padenstelsel, waardoor de recreant verschillende rondjes kan lopen. De aansluiting van het padenstelsel op de omliggende parken (onder andere Beek op de Paasberg) en de omliggende wijken Angerenstein Noord en Zuid kan beter. De oostwest verbinding voor fietsers, die als doorgaande route fungeert, is niet logisch opgebouwd. Alle paden in het park worden gebruikt als fietspad. Wel maakt de grootste stroom, vooral schoolgaande jeugd, gebruik van het aangewezen fietspad van oost naar west. Bij de hoofdingangen missen informatieborden over het park.

15 2.7 Kader 15 Beleidskader Structuurplan Arnhem 2010 In het Structuurplan Arnhem 2010 staat park Angerenstein met de functie park aangegeven. Het park maakt onderdeel uit van de Groene wig Oost en is een onderdeel van de groene hoofdstructuur van de stad. Kwaliteiten van het park zijn: - De groene wig is een uitloper van de Veluwe. De hoofdfuncties zijn natuur en landschap, met hoogwaardige ecologische kwaliteiten en ecologische verbindingen op schaalniveau van de stad en de stadsdelen. - Parkruimten zijn opgenomen in recreatieve routes naar het buitengebied. Ontwikkelingen tot 2010 zijn: - Stedelijke activiteiten in het gebied moeten de kwaliteiten van de groene wig versterken. De randen bepalen als grens van het stedelijke gebied. - Renovatie in het park, beken bovengronds brengen en met elkaar verbinden. Monumentenbeleid (kaart 4) Het gehele park Angerenstein heeft de status van gemeentelijk monument. Het gebied is van belang voor de Gemeente Arnhem wegens de cultuurhistorische, landschappelijke en tuin architectuurhistorische waarde. Alles wat aan een monument wordt gewijzigd behoeft een vergunning. Daarnaast zijn de volgende elementen in het park beschermenswaardig als Gemeentelijk monument in de Gemeente Arnhem: Het landhuis, het koetshuis en het hekwerk. Het schaftlokaal en de voormalige forellenkwekerij zijn in 1999 hier aan toegevoegd. Deze objecten zijn van belang voor de Gemeente Arnhem wegens hun cultuurhistorische, stedenbouwkundige (landschappelijk en ensemblewaarde) en/of architectuurhistorische waarde. De Tulpenboom voor het landhuis is een monumentale boom. Het Groenplan Arnhem /2015 Integrale groenvisie: De gemeente Arnhem streeft ernaar om de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het groen, door versterking en zonering, optimaal tot hun recht te laten komen, waarbij er voldoende ruimte voor recreatief medegebruik moeten zijn. De ontwikkelingsinitiatieven en het beheer in en om de stad worden afgestemd op dat groene streefbeeld. Park Angerenstein maakt deel uit van het GIS (Groot Groen in de Stad) en behoort tot de categorie stadsparken. Het gaat hier om structureel groen. Het GIS is een drager van de natuurlijke en culturele identiteit van Arnhem en herbergt landschappelijke, monumentale en natuurwaarden van de stad. Het grote groen is van belang voor een aantal natuurlijke ecotopen en de daarvan afhankelijke wilde flora en fauna. Het vormt ook een uitloopgebied voor de stadsbewoner. De streefbeelden zijn: - Landschap: Een voormalig landgoed met een bospark en een cultuurlijke kern rondom het oorspronkelijke landhuis. Het heeft een goede padenstructuur en goed beekstelsel. Dit vormt een aantrekkelijk landschap waar de historische identiteit en de hoge beeldkwaliteit leidend zijn. - Ecologie: Groene natuurlijke groenzone, bestaand uit structuurrijk groen met bomen, struiken en kruiden van lemige zandgronden. De Beek op de Paasberg is een

16 Natuurzone + stapsteen. De gebiedstypen hebben hun eigen natuurdoeltypen. Voor gebouwen en muren geldt het stimuleren van typische stadsnatuur. - Gebruik: Het park wordt tot het Stadsdeel en wijkgroen gerekend. Een intensieve padenstructuur en voorzieningen geven het park veel gebruiksruimte. Het park heeft een eigen karakter dat aansluit op die van de wijk en op die van de grote groeneenheden in de omgeving. De evenementen die hier plaats mogen vinden zijn zeer kleinschalig, zoals kamermuziek, het volleybaltoernooitje op het grote grasland en een kerstboomverbranding op het hondenuitlaatveld. Natuurkalender De Flora- en faunawet kent een zorgplicht voor beschermde inheemse planten en dieren. Om verstoring van planten en dieren zoveel mogelijk te voorkomen, is het tijdstip of de periode voor het uitvoeren van werkzaamheden van belang. Om te voldoen aan de zorgplicht moet het beheer in overeenstemming met de Natuurkalender worden uitgevoerd. Waterplan Het Waterplan streeft naar het bovengronds brengen van de beken. Hierbij is er een wederzijdse versterking van groen en water. Water is een belangrijk element in de kwaliteit van de openbare ruimte. Water moet om die reden een grotere rol gaan spelen in het stadsbeeld. Een speciaal aandachtspunt daarbij is het bovengronds halen en beschermen van de ecologische waarden van de sprengbeken in Arnhem-Noord. De beken en waterpartijen in het park moeten de historische omgeving versterken en op gebiedseigen wijze worden opgenomen in de omgeving. De cultuurhistorie is dus leidend. 16 Beheersplan Oppervlaktewater Het in het Beheersplan Oppervlaktewater Gemeenten Arnhem genoemde wensbeeld voor dit beektraject is: Een continu watervoerend, voldoende stromend, sterk tot nauwelijks beschaduwd beektraject met deels beschoeide oevers. Het plan geeft ook aan dat voor de Beek op de Paasberg vooral de trajecten in de parken en op het landgoed Rennen Enk ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor natte natuur. Specifiek Ecologische Doelstelling Figuur 6: HEN / SED wateren Het beekwater heeft een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) toekenning. Deze wordt beschreven in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP3). Hier gelden zwaardere normen voor de waterkwaliteit en via de inrichting moet aan de gestelde eisen worden

17 voldaan. Het beheer en onderhoud zijn afgestemd op de SED beek. Het betreft traditioneel onderhoud, waarbij niets extra s wordt gedaan voor de doelsoorten. Het is de bedoeling dat in deze spreng een halfnatuurlijk watersysteem wordt ontwikkeld. De oevers kunnen natuurlijk worden ingericht. 17 Begrenzing Bebouwde kom Boswet en Programma Beheer aanvraag (Bijlage 1) Angerenstein valt buiten de Bebouwde kom Boswet. Dit betekent dat het bos in het park valt onder de Boswet. De aanvrager komt in aanmerking voor beheersubsidie. De Gemeente Arnhem heeft subsidie aangevraagd voor het beheer van 2005 tot In het Programma Beheer aanvraag worden de voorwaarden uiteengezet waaraan bepaalde soorten groen moeten voldoen wil de gemeente voor de subsidie in aanmerking willen komen. Voor park Angerenstein is alleen het Basispakket Bos van toepassing. Het Basispakket Bos is dus bepalend voor wat er in het bos gedaan wordt. Bestemmingsplan (bijlage 2) Park Angerenstein is opgenomen in het bestemmingsplan van de wijk Paasberg en omgeving (Bestemmingsplan Paasberg e.o., 2003). Het bestemmingplan is sinds onherroepelijk. Het park heeft de bestemming park, waarvoor een aanlegvergunningstelsel van toepassing is. Eigendom gemeente (kaart 1) Op kaart 1 is aangegeven welke gronden in het park gemeentelijk eigendom zijn. Het water is in eigendom van het Waterschap Rijn en IJssel. Voor het landhuis en koetshuis geldt dat de gemeente de zakelijke rechten heeft. Een aantal gebouwen worden door de gemeente verhuurd. Het gaat om het schaftlokaal, de voormalige forellenkwekerij, de skatehal en het tuintje met de bijenkasten (Angelenstein). Verder zijn de 2 schoolterreinen eigendom van de gemeente. De scholen zijn elementen die historisch gezien niet in het park thuishoren en geen eenheid met het park vormen. De school aan de Julianalaan was voorheen een perceel met een huis en bouwland. De school aan de Bernhardlaan was voorheen weiland. Rennen Enk Rennen Enk is privaat eigendom en is geen openbaar gebied. Het is niet vrij toegankelijk. Er is wel een ruimtelijke samenhang (visueel), met doorzichten. Tussen park Angerenstein en Rennen Enk staat een hekwerk en vormt de beek een natuurlijke barrière. De ruimtelijke samenhang tussen park en Rennen Enk moet worden versterkt. Lopende projecten Op dit moment worden in park Angerenstein een aantal maatregelen en ingrepen uitgevoerd in het kader van twee lopende projecten: - BGB BuitenGewoonBeter: voor het park Angerenstein zijn de zogenaamde plusgelden beschikbaar. In Bijlage 4 zijn de plusopties opgenomen. Onder andere worden aangepakt de entrees en de speeltoestellen in de speeltuin. In 2005 wordt dit project afgerond. - Het opknappen van de binnentuin (baroktuin). Dit project wordt gefinancierd door gelden die resteren van het Project Monnikenhuizen. Bijlage 4 geeft een opsomming van de werkzaamheden. Gezien de monumentenstatus van het park moesten voor deze projecten wijzigingsvergunningen worden afgegeven.

18 3 Wat willen we? In de volgende paragrafen zijn de analyses en de kaders in het vorige hoofdstuk uitgewerkt in visies en streefbeelden. Er is een verdeling gemaakt in een visie voor de Groene wig, een visie voor de ruimtelijke opbouw van het park en streefbeelden van het park voortkomend uit de Cultuurhistorie en Landschap, Water, Ecologie en Recreatie. Per onderdeel zijn kaarten opgenomen in de bijlagen. Bijlage 7 geeft foto s van verschillende situaties weer Visie samenhang Groene wig De visie voor de samenhang van de Groene wig (kaart 5) Park Angerenstein maakt onderdeel uit van een doorlopende groene, blauwe en recreatieve dooradering, waardoor meer continuïteit in de oostelijke groene wig wordt gerealiseerd. Er is een duidelijke grens van het park met het stedelijke gebied en de toegangen op en dus de relatie met de omliggende wijken zijn helder. 3.2 Visie ruimtelijke opbouw park De ruimtelijke opbouw van het park is onder te verdelen in landschap en cultuurhistorie en in ecologie. De inrichting van het water en het recreatief medegebruik is afgestemd op de cultuurhistorie. De ruimtelijke opbouw van 1930 is veelal nog aanwezig in de huidige situatie en vormt dus het uitgangspunt voor de visie en de ontwerpbeelden. Het gehele park Angerenstein heeft de status van gemeentelijk monument, wegens de cultuurhistorische, landschappelijke en tuin architectuurhistorische waarde. Kaart 3 geeft de cultuurhistorische kaart, die de basis is voor de visie en de streefbeelden in hoofdstuk 3. Visie voor de ruimtelijke opbouw van het park - landschap en cultuurhistorie (kaart 6) Het park is een voormalig landgoed met een bospark en een cultuurlijke kern rondom het oorspronkelijke landhuis. De beschrijvingen van de ontwerpprincipes van architect Voorhoeve van 1921, met de kaart van 1930 (eerste kaartbeeld na Voorhoeve, kaart 1), de historische kaart (kaart 3) de algemene ontwerpprincipes van de Engelse landschapsstijl en de restanten van de Franse stijl en Engelse landschapsstijl in het park vormen de basis. Kaart 6 is hiervan het resultaat, geeft de ruimtelijke opbouw weer en vormt de basis voor nieuwe ontwerpen. Verder geeft bijlage 5 een soortenlijst per beplantingstypen dat past binnen het historisch perspectief en dat voor nieuwe ontwerpen uitgangspunt is. De beplantingstypen komen voort uit de algemene ontwerpprincipes van de Engelse Landschapsstijl. Visie voor de ruimtelijke opbouw van het park - water (kaart 7) De beken en vijvers vormen een onderdeel van de cultuurhistorische opbouw van het park. De inrichting en vorm is hierop aangepast. Uitgangspunt is de beektrajecten bovengronds te halen en bij kruisingen met wegen waar mogelijk bruggen of rooster te gebruiken. Visie voor de ruimtelijke opbouw van het park - ecologie (kaart 8) Het park is een groene natuurlijke groenzone, met structuurrijk groen. De bomen, struiken en kruiden zijn kenmerken voor lemige zandgronden, met bijbehorende kenmerkende diersoorten. Beheer (bijvoorbeeld dunning) in het bos en de beplanting moeten gefaseerd plaatsvinden.

19 Visie voor de ruimtelijke opbouw van het park - gebruik (kaart 9) Het gebruik van het park is afgestemd op de cultuurhistorische setting van het park. Het park heeft een intensieve padenstructuur en de voorzieningen geven het park veel gebruiksruimte. Er is ruimte voor wandelen en om de hond uit te laten. Verder is er ruimte voor verschillende vormen van spelen. Onder andere zijn er speeltoestellen en is er een trapveld. Het park heeft een eigen karakter dat aansluit op die van de wijk en op die van de grote groeneenheden in de omgeving. De evenementen die hier plaats mogen vinden zijn kleinschalig, zoals kamermuziek, het volleybaltoernooitje op het grote grasland en een kerstboomverbranding op het hondenuitlaatveld. 3.3 Streefbeelden park De bovenstaande visies kunnen worden verwoord in streefbeelden. Per onderdeel wordt kort het streefbeeld verwoord en wat momenteel het knelpunt is. Daarbij geven de cultuurhistorische waarden en de landschapswaarden de kaders aan voor het beheer en het behoud en de ontwikkeling van de ecologische waarde en gebruikswaarde. Streefbeelden samenhang Groene wig (kaart 5) - Een doorgaande wandelroute: Een doorgaande wandelroute vanaf park Klarenbeek / Hoogte 80 richting park Sacre Coeur, met een aftakking richting de Beek op de Paasberg. De aansluiting met deze parken is duidelijk, er zijn goede oversteken en eenvormige toegangen. Knelpunten: Voor de aansluiting met Hoogte 80 vormt het tankstation een obstakel. De wens om een doorgaande wandelroute richting de Beek op de Paasberg te maken wordt door o.a. SB, SO en de Parkcommisie gedragen. Probleem is de ruimte. Het huidige park is smal. Aan de ene kant ligt er de school aan de Bernhardlaan en aan de nader kant Rennen Enk. Rennen Enk wil het terrein niet openstellen voor publiek. En de begrenzing van de school staat momenteel niet ter discussie. Er zijn verschillende varianten die nog verder uitwerking behoeven op haalbaarheid en inpassing. Beide routes als project oppakken. - Doorgaand beektraject: Een bovengronds beektraject van de Beek op de Paasberg, door park Angerenstein, richting park Sacre Coeur en richting de Schaapsdrift. In het zuidelijke deel is een beektraject bovengronds doorgetrokken richting park Sacre Coeur. Het beektraject richting de Schaapsdrift wordt al als project opgepakt. Knelpunt: Geen. - Een betere ruimtelijke samenhang met Rennen Enk: Tussen het park en Rennen Enk zijn doorzichten, open hekwerken in dezelfde stijl als het parkhek en waar mogelijk is de beek is de natuurlijke barrière. Knelpunt: Het hekwerk heeft een afwijkende vorm en is begroeid met klimop. Er is op plekken veel ondergroei, waardoor er geen zichtrelatie is. Bij de ingang van de Velperweg kan de beek de functie van het hekwerk overnemen. - De school aan de Julianalaan betrekken bij het park: Het schoolperceel valt binnen de begrenzing van park als gemeentelijk monument. De beplanting op het schoolterrein sluit aan op het park en het hekwerk om de school is in dezelfde stijl als het parkhek. Een wens is de school af te breken en het terrein bij het park te voegen. Knelpunt: Het huidige hekwerk past niet bij het parkhek. Afdeling Erfgoed is hierover met de school in overleg. Wanneer er sprake is van het wijzigen van de situatie van de school 19

20 (bijvoorbeeld de school gaat fuseren en gaat op deze locatie weg), met het perceel deel uit gaan maken van het park. - De school aan de Bernhardlaan visueel betrekken bij het park: De beplanting op het schoolterrein sluit aan op het park. Hoewel de school buiten de begrenzing van park als gemeentelijk monument valt, is het een wens om de school (deels) bij het park te voegen. Knelpunt: Zie Een doorgaande wandelroute. - Een eenduidige begrenzing van het park als onderdeel van de Groene wig: Rennen Enk en de school aan de Julianalaan vormen ruimtelijk één geheel met park Angerenstein, door eenzelfde soort hekwerk. Het hek wat er nu staat is een gekopieerd historisch hek. Knelpunt: Het hekwerk is momenteel niet eenvormig. De sector Stadsingenieurs is bezig met het ontwerp voor een parkhek en toegangen. - Aansluiting op de omliggende wijken: Duidelijke en eenvormige toegangen aan de zijde van de wijken Angerenstein Noord en Zuid. Knelpunt: De toegangen zijn momenteel niet eenvormig. De sector Stadsingenieurs is bezig met het ontwerp voor een parkhek en toegangen. 20 Streefbeelden ruimtelijke opbouw park Landschap en cultuurhistorie (kaart 6) - Zichtlijnen: De herkenbaarheid en de eenheid in het park zijn versterkt door zichtlijnen. De ruimte van de zichtlijn is open, door water en/of grasland. Aan het eind van de zichtlijnen staat een gebouw of een bijzondere boomgroep. Op plekken staat aan het begin van een zichtlijn een bank. Knelpunt: Op verschillende plekken zijn de zichtlijnen dichtgegroeid met bomen en struiken. Zichtlijn over groot grasveld Zichtlijn over zevenspreng en grand canal - Bos: Het bos bestaat uit Wintereik (40%), Zomereik (40%), Beuk (15%), Ruwe berk (5%). De struiken zijn Wilde lijsterbes (10%), Hulst (5%) en Wilde kamperfoelie (5%). Er is ruimte voor dood stamhout of takkenrillen op de grond, in totaal 5% van de bodem. Op een enkele plaats mag een dode boomstam of een boomstronk van een omgewaaide boom blijven liggen. Langs de paden is dit niet toegestaan. Knelpunt: In het bos zijn ongewenste bomen en struiken aanwezig.

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840

reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 reconstructieplan Fogelsanghstate ontwerp L.P.Roodbaard 1840 Sneek, april 2003 Inhoud 1 2 Inleiding 7 Reconstructieplan 8 2.1 historie 8 2.2 eigendomssituatie 10 2.2 waterstructuur 12 2.3 padenstructuur

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Ecologische analyse en visie

Ecologische analyse en visie Ecologische analyse en visie Buitenplaats Hoorneboeg, Hilversum Projectnummer: 7344 Datum: 29-9-2015 Projectleider: Nelleke Manschot Opgesteld: Rob van Dijk en Jac Hakkens Inleiding Op buitenplaats Hoorneboeg,

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Rozemaai. Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk

Rozemaai. Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk Rozemaai Antwerpen Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte te herontwikkelen woonwijk Huidige situatie: hoogbouw, beek, uitzicht natuurgebied, open structuur Ekers Moeras Donkse beekvallei spoor Oude

Nadere informatie

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk

de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk de balije utrecht Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk De Balije Rijke cultuurhistorie en parken leiden tot ongewone vinexwijk Wie op de A12 rijdt ter hoogte van Leidsche Rijn

Nadere informatie

Toelichting schetsontwerp Molenpark

Toelichting schetsontwerp Molenpark Toelichting schetsontwerp Molenpark 1. Schetsontwerp Molenpark VO1 Het college heeft op 10 juni 2014 ingestemd met Schetsontwerp Molenpark VO1, onder voorbehoud dat de raad toestemming geeft om voor de

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Het groeiende beek concept

Het groeiende beek concept Het groeiende beek concept Een ontwikkelingsstrategie voor de Wilderbeek Aanleiding In juni 07 is de Wilderbeek verlegd ten behoeve van de aanleg van de A73. De Wilderbeek kent over het traject langs de

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere Monumentale Boom. De boomspecialist van gemeente

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Verslag opgesteld door Stichting Das&Boom in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe Beek-Ubbergen, maart 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken Prachtige oorspronkelijke stukken van beken 9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, doordat daar de werking van de elementen goed zichtbaar is, of omdat de sfeer er gewoonweg sprookjesachtig

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

Notitie Groen op Saksen Weimar: gewijzigd plan

Notitie Groen op Saksen Weimar: gewijzigd plan : gewijzigd plan Datum: 8 november 2012 Draagvlak voor Naar aanleiding van onduidelijkheid over groenplannen op Saksen Weimar is ter toelichting een notitie d.d. 23 oktober 2012 getiteld geschreven. Vervolgens

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

De Overtuin Oranjewoud

De Overtuin Oranjewoud De Overtuin Oranjewoud structuurplan De Overtuin Oranjewoud structuurplan Sneek, augustus 2002 C o l o f o n opdrachtgever gemeente Heerenveen M. Tiekink H. Huisman G. Wolters adviseur Noord Peil landschapsarchitekten

Nadere informatie

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013 Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel Harnaschpolder Delft November 2013 Het park is op te vatten als een interactie tussen deze ingrediënten die allemaal gelijkwaardig zijn en te samen het object

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK

Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Roodbaard s Rijkdom - Lucas Pieters Roodbaard ONTWERPMETHODIEK Door de analyse en vergelijking van de ontwerptekeningen en de bestaande tuinen en parken, kunnen enkele ontwerpmethoden worden vastgesteld

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-312228 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Natuurpad De Mient In het Nationaal Park Duinen van Texel Natuurpad De Mient De Mient was een

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht

Omgevingscheck De Del te Rozendaal. categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper en grote bonte specht Omgevingscheck De Del te Rozendaal categorie 5 nesten: koolmees,

Nadere informatie

Landschappelijke onderbouwing Aerwinkelsallee 1, Posterholt

Landschappelijke onderbouwing Aerwinkelsallee 1, Posterholt Landschappelijke onderbouwing Aerwinkelsallee 1, Posterholt Aanleiding en ligging plangebied Mevrouw de Haas wil de mogelijkheden van Landgoed Kasteel Aerwinkel verbreden. Hiervoor is een wijziging van

Nadere informatie

Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas.

Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas. Concept visie Biltse Duinen 1 Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas. Concept visie Biltse Duinen 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

4 WONINGEN/ Voor de bomen

4 WONINGEN/ Voor de bomen 4 WONINGEN/ Voor de bomen Landschap Dit beeldkwaliteitsplan beoogt om binnen de diversiteit van het landschap de eenheid te bewaren. Eenvoud en specifieke locatieeigenschappen definiëren de landschappelijke

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000. Rienk-Jan Bijlsma

Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000. Rienk-Jan Bijlsma Natuurkwaliteit en bosgebruik Natura 2000 Rienk-Jan Bijlsma Onderwerpen Habitatkaart bossen Veluwe Kwaliteitsverbetering habitattypen bos Oppervlaktevergroting habitattypen bos Habitatkaart: typen en criteria

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Nieuw landgoed De Horst schetsvisie studio 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Topografische kaart 1868 met globale aanduiding projectlocatie Zicht op boerderij De Horst vanaf Schammersteeg Boerderij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Op grond van de provinciale verordening is een beeldkwaliteitsparagraaf vereist indien sprake is van een gebied buiten de bebouwingscontour. Het plangebied van

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Flora en fauna quickscan. Eindhovenseweg Zuid Best

Flora en fauna quickscan. Eindhovenseweg Zuid Best Flora en fauna quickscan Eindhovenseweg Zuid Best Wilbertoord, 22 september 2010 Colofon Opdrachtgever Projectburo Noord B.V. de heer R. van der Ham Postbus 8009 6710 AA EDE Gelderland Dossiergegevens

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn

Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Verslag excursie subgroep Realisatie op de ALV-dag 21 april 2009 Herstel sprengen en Grift in Apeldoorn Met medewerking van Wim Vilsteren en Diederik Brem (Waterschap Veluwe) Op het programma staat een

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Spelregels Groencompensatie

Spelregels Groencompensatie 0 Gemeente Arnhem dienst Stadsbeheer 5 oktober 2006 1. Inleiding Sinds het vaststellen van het Arnhems Groenplan 2004-2007 werken we in Arnhem met het principe van groencompensatie. De spelregels hiervoor

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen Vijf parels in het Zuidelijk Westerkwartier De dorpen liggen in een lint liggen langs één licht slingerende hoofdweg. Haaks daarop strekken zich

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom Quick scan ecologie Quick scan ecologie Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Schuurman Beheer B.V. 089097 december 2009 de te slopen schuur Els & Linde B.V. Dr. A.R.

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Casco beoordeling. Aanvraag casco gemeente Dinkelland. Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen. Casco Noordoost Twente - 1 -

Casco beoordeling. Aanvraag casco gemeente Dinkelland. Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen. Casco Noordoost Twente - 1 - Casco beoordeling Aanvraag casco gemeente Dinkelland Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen Versie: Definitief Rapportnummer: LG-2015-06 / DNK-015 Datum: 30-04-2015 Casco Noordoost Twente - 1 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n Toelichting landschappelijke inpassing bedrijf Douma Staal, Sneek Inleiding Landschapsbeheer Friesland is gevraagd een ontwerp op te stellen voor de landschappelijke

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.

Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel. Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3. Tijdelijke schoolvoorziening Voorstraat 126 te Velddriel Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (art. 3.22 Wro) 4 januari 2011 1. Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad

Nadere informatie

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH De Rietvelden - De Vutter Huidige situatie Rietveldenweg De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van s-hertogenbosch zowel in oppervlakte als

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie