STICHTING DE NATIONALE DENKTANK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING DE NATIONALE DENKTANK TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 I STICHTING DE NATIONALE DENKTANK TE AMSTERDAM Jaarrekening 2013

2 INHOUDSOPGAVE Pagina IN LEIDING 1 2 Algemeen Bestuursverslag 4 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 Stichting de Nationale DenkTank Schiestins TG Amsterdam De Meern, 24 juni 2014 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot Stichting de Nationale DenkTank. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Met vriendelijke groet, BIJBVO administratie en belastingadvies R. van Otterlo

4 1 ALGEMEEN 1.1 Bedrijfsgegevens Stichting de Nationale DenkTank heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie door het creeren, faciliteren en onderhouden van een maatschappijbreed netwerk van jonge getalenteerde en ambitieuze mensen; alsmede het stimuleren van excellentie bij en het bieden van extra kansen aan studenten via deelname in de jaarlijks te vormen Nationale DenkTank. 1.2 Oprichting stichting Bij notariele akte d.d. 9 februari 2005 verleden voor notaris Mr Edzo Hommo Huisman te Heemstede is opgericht Stichting de Nationale DenkTank. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum I respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van Stichting de Nationale DenkTank. 1.3 Bestuur Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: J.A.F.M. (Hans) Peters (voorzitter) C.M.J. (Cassandra) Hensen- secretaris S. (Stefan) Derksen - penningmeester M.C. (Marijn) Meuwese- bestuurslid B. (Barbara) Jansen - bestuurslid A.K. (Arjan) in 't Veld- bestuurslid B. (Boris) Jansen- bestuurslid J.J.G. (Jakob) van der Waarden- bestuurslid J.K. (Jasper) Wesseling- bestuurslid T. (Tom) Smeenk- bestuurslid M.B.J. (Mark) Beumer- bestuurslid 1.4 Raad van Advies De stichting kent een raad van advies. De raad van advies heeft tot taak het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Het uitgebrachte advies is nimmer bindend voor het bestuur. De raad van advies komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. 1.5 Winstbestemming 2013 Het resultaat over 2013 bedraagt Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2013 toe te voegen aan het stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. -4-

5 2 BESTUURSVERSLAG 2.1 De visie en missie van Stichting de Nationale DenkTank lnnovatie vereist niet aileen kennis, maar vooral ook ondernemende en creatieve mensen die sam en ideeen kunnen bedenken en verwezenlijken. Met dat uitganspunt werd Stichting De Nationale DenkTank (de "Stichting") in 2005 opgericht. De Stichting heeft als doelstelling het stimuleren van synergie uit de kennis en ervaring binnen de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld metals doel het creeren van bewustwording voor en het analyseren van voor Nederland relevante maatschappelijke vraagstukken, alsmede het bedenken en implementeren van creatieve korte- en langetermijnoplossingen voor die vraagstukken door: a) jaarlijks een groep talentvolle, maatschappelijk betrokken jonge, hoger opgeleiden bij elkaar te brengen en te trainen in het op onafhankelijke, interdisciplinaire wijze analyseren van een complex, maatschappelijk relevant vraagstuk; het formuleren van korte- en langetermijnoplossingen oplossingen voor dat vraagstuk; alsmede een bijdrage te leveren aan de implementatie van de bedachte oplossingen (de jaarlijkse Nationale DenkTank); en b) het bouwen, onderhouden en faciliteren van een interdisciplinair netwerk (het DenkTank netwerk) van oud-deelnemers aan de Nationale DenkTank dat beschikt over de kennis, het inzicht en de ervaring om oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen te formuleren en te implementeren metals doel een platform te bieden om kennis te delen en maatschappelijke initiatieven te ontplooien. De Stichting hoopt met haar activiteiten een steentje bij te dragen aan de nationale ambitie om de Nederlandse kenniseconomie tot de Europese top te Iaten behoren. De Stichting verwacht dat de streng geselecteerde deelnemers aan de jaarlijkse Nationale DenkTank in de toekomst belangrijke functies zullen vervullen binnen het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap en met elkaar een hecht netwerk zullen vormen. De Stichting hoopt dat het DenkTank-netwerk op de lange termijn een brug zal vormen tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven, en kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines zal bevorderen. Het DenkTank-netwerk is bedoeld als broedplaats en broeinest voor vernieuwende ideeen, maatschappelijke initiatieven en ondernemingen. -5-

6 2.2 De Nationale DenkTank 2013 De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld. Het is oak de snelst groeiende sector van onze economie: als we niets veranderen, zal in 2040 een doorsnee gezin 36 procent van het inkomen uitgeven aan zorg. Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is hoe we tot een duurzaam zorgsysteem komen dat goed blijft presteren in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. De Nationale DenkTank 2013 heeft zich gebogen over de vraag hoe we kunnen bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren, daar verantwoordelijkheid voor nemen en aanspraak maken op de zorg en ondersteuning die maatschappelijke waarde oplevert? In haar onderzoek heeft de Nationale DenkTank 2013 ervoor gepleit dat de focus moet verschuiven van ziekte naar gezondheid, van wat iemand niet meer kan naar wat iemand nag wei kan. Vanuit deze gedachte is het wenselijk een grater beroep te doen op het vermogen van de burger om zelf de regie te voeren over zijn of haar gezondheid. De zorg wordt hierdoor meer in de eigen omgeving geregeld, in eerste instantie door mensen zelf en waar nodig met hulp van de sociale omgeving. Veerkracht en de mogelijkheid van zelfmanagement zouden de basis moeten zijn van de definitie van gezondheid. Daarbij gaat het om het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het Ieven. De Nationale DenkTank 2013 heeft tien oplossingen uitgewerkt die een aanzet kunnen geven tot een samenleving waar veerkracht de basis vormt van een goede gezondheid. 2.3 Het DenkTank-alumninetwerk Voor de Stichting is haar netwerk van alumni een essentieel element bij het verwezenlijken van de doelstelling van haar doelstelling: een brugfunctie vervullen tussen de pijlers overheid, wetenschap en bedrijfsleven. De Stichting streeft erna het DenkTank-netwerk nauw te betrekken bij de jaarlijkse Nationale DenkTank. De Stichting ondersteunt daarnaast het DenkTank-netwerk bij nieuwe maatschappelijke initiatieven en ondersteunt alumni bij de implementatie van DenkTank-oplossingen. In april 2013 heeft een groat alumni-event plaatsgevonden waarbij alumni gezamenlijk met partners en vrienden van de Stichting met elkaar in discussie zijn gegaan om nieuwe initiatieven binnen het netwerk aan te scherpen en bestaande DenkTank-oplossingen een zetje te geven. b~~~ D~ ~"i~~lb -~~ z,cj('t - 6-

7 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na winstbestemming) 31 december december 2012 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa (1) Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen (2) (3) PASS IVA Stichtingsvermogen (4) Kortlopende schulden (5)

8 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Bat en (6) Lasten Personeelslasten (7) Afschrijvingen (8) Exploitatielasten (9) Exploitatieresultaat Financiele baten en lasten (10) Batig saldo I nadelig saldo

9 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen op posten in de balans en winst- en verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Tenzij anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. - 9-

10 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter aileen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. -10-

11 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VASTE ACTIVA 1. Materiele vaste activa lnventaris lnventaris Boekwaarde per 1 januari 2013 Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages lnventaris % 20 VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Handelsdebiteuren Omzetbelasting Overlopende activa

12 Handelsdebiteuren Debiteuren Overlopende activa Verzekeringen Huur (incl. waarborg) Rente Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant ABN AMRO Bank N.V., internet spaarrekening De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

13 PASS IVA Stichtingsvermogen Overige reserve Stand per 1 januari Toevoeging/ontrekking a.g.v. resultaatbestemming Stand per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Loonheffing Overlopende passiva Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Overlopende passiva Projectlasten Vakantiedagen Accountantslasten Administratielasten Huurlasten Automatiseringslasten

14 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Sponsoring/bijdragen Evenementen Onze Tijd Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Lonen en salarissen Bruto lonen Mutatie vakantiedagenverplichting Socia/e fasten Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen Premie verzuimverzekering Pensioen/asten Pensioenlasten

15 Stichting de Nationale DenkTank te Amsterdam Overige personeelslasten Reis- en verblijflasten Onkostenvergoedingen Overige personeelslasten S 3S Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2013 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2012: 2). 8. Afschrijvingen Afschrijvingen materii?le vaste activo lnventaris 42S 42S 9. Lasten Huisvestingslasten so Projectlasten Kantoorlasten Algemene lasten S9 Huisvestings/asten Huur onroerend goed so Schoonmaaklasten 173 so 6.S

16 Stichting de Nationale DenkTank te Amsterdam Projectlasten Cursussen, workshops etc Overhead Projectcoordinatie Werving Zomerschool I training Onderzoeksperiode DenkTank netwerk lmpactrapport Evenementen Onze Tijd Kantoor/asten Kantoorbenodigdheden Automatiseringslasten Algemene fasten Administratielasten Verzekeringen Contributies/abonnementen Reis-, verblijf- en representatie Boetes en lasten belastingdienst 118 Overige algemene lasten FinanciiHe baten en lasten Rentebaten en soortge/ijke opbrengsten Bankrente en -lasten Rente fiscus

17 Lon en an Hollan ll... I(.. I._ I I II. A< <.. <.."l UN I 1\ N B I. I 1\-. 1 IN G 1\ I) V I.._ I U H...._ I.._ SAMENSTELLINGSVERKLARING Aan: Stichting De Nationale DenkTank Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting De Nationale DenkTank te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van bet bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiele verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Amsterdam, 30 juni 2014 Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs -----L~:ii':>io;:;;-~-v-,..._...H,.2\ A N D REG I ST E l~ac:co U NTA NTS EN BELA s r IN G A DV IS EU RS Pedro de Mcdinab.m 39 Corrcspondcncicadrcs: Postbus G Amsterdam Tel Fax II Website: BTW nr. NL BOI KvK nr IBAN nr. NL 98 INGB BIC nr. INGUNL2A Landen & Van Holland Registl raccountants c. n Ucl:~stinbradvist.!urs is ccn m;,arschap van bl slotc:n v~nnomschappl.'n. Op al haar vcrrichcingcn rn d~ rc:chtsvc:rhoudingcn met ha:~r zijn de door haar geh::mtecrdc alg~:mr:nc: voorwaarde11 van toc:pjssing. In dt:zc algc:ml'ilt: voorwaardcn is onder mccr ccn bcpcrking v:m de aanspr:tkdijkhcid opgcnomcn. Dl algemcnc voorwaardcn zijn gcdcponccrd bij de Kaml r van Koophandcl tc Ams[crd:un onder dl bi[curl'llnummcr en worden op aanvraag kostdoos toegczondcn.

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN - OAT Audit Franchise Company Holland Groep

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief Jaarrekening 2013 Stichting Dogon Vrouwen Initiatief Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 2 Jaarstukken Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

29583672/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag 2013. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag

29583672/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag 2013. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag 29583672/RO/as/9HQAYZ Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Algemeen 1 2 Leningen 1 3 Bruikleeninstrumenten voor het KC 2 4 Het belegde vermogen 2 5 De uitkomsten van het jaar 2013 3 6 Jaarrekening

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie