Wetenschappelijke Verhandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke Verhandeling"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Corporate Social Responsibility als Community Empowerment-model. Case Studie: Jordanië Wetenschappelijke Verhandeling Aantal woorden: ASTRID DECLERCQ MASTERPROEF MANAMA CONFLICT AND DEVELOPMENT PROMOTOR: PROF. DR. CHRISTOPHER PARKER COMMISSARIS: PROF. DR. BERNARD MAZIJN COMMISSARIS: PASCAL DEBRUYNE ACADEMIEJAAR

2 Abstract Deze masterproef maakt een kritische analyse van Corporate Social Responsibility als commmunity empowerment- model. Aan de hand van een algemene literatuurstudie met betrekking tot CSRdebatten en empirisch veldonderzoek in Jordanië werd onderzoek gevoerd naar de aard en de genealogie van CSR-initiatieven. De taal van Public Relations, Social Branding en de duurzaamheid van de bedrijven zelf wordt impliciet of expliciet benadrukt in het huidige CSR- discours. Academici spreken in die zin over the business case van CSR. Bovendien richten de meeste CSR-initiatieven zich louter op het bijbrengen van skills en het stimuleren van ondernemerschap. De meerderheid van de kritische CSR- literatuur komt tot dit besluit. Echter, in deze masterproef trachten we verder te gaan dan dit besluit door deze CSR-initiatieven te plaatsen in een context van globalisering, een nieuwe afbakening van publiek-private ruimtes en een verschuivende rol tussen de staat, Civil Society en bedrijven. Daarbij worden mainstreamende processen en actoren van het huidige CSR-discours geanalyseerd, zoals onder meer de CSR-industrie, de shift naar de private sector als de nieuwe ontwikkelingsactor en de sterke nadruk op partnerschappen en participatie van de gemeenschap. De aard en betekenis van het CSR-discours wordt onderhandeld door verscheidene actoren en ontstaat aldus niet in een neutrale homogene omgeving. In dit onderzoek worden machtsrelaties centraal gesteld bij de analyses over governance, governmentality en neoliberalisme. Enkel door deze kwesties te betrekken kunnen we de vooronderstellingen en de contradicties binnen het CSR-discours ontdekken en aldus het meest effectief contesteren. Dit onderzoek beperkt zich tot de studie van CSRinitiatieven in slechts één land, in relatie gebracht tot structurele patronen in het globale CSR-discours. Om beter zicht te hebben op de doorwerking van deze structurele patronen in andere landen in het Zuiden, zal verder vergelijkend onderzoek nodig zijn. We make the world by the questions we ask - John Wheeler- fysicus (in Newell, 2008) 2

3 Voorwoord In mijn studie Rechten met specialisatie internationaal recht werd mijn aandacht al gericht op de problematiek van transnationale ondernemingen en hun onzekere volkenrechtelijke positie. Pogingen werden meermaals ondernomen om bedrijven bepaalde plichten en verantwoordelijkheden op te leggen. Tot dusver situeren de initiatieven zich nagenoeg uitsluitend in de sfeer van soft law en morele gedragscodes. Tijdens mijn reis door Peru ontstond de belangstelling om CSR in vraag te stellen gezien de gebrekkige naleving van deze standaarden. Mijn vijf jaar rechtenstudie leverde mij louter problem solving redeneringen op, in de zin hoe deze standaarden verbeterd zouden kunnen worden. Ondermeer door mijn studie Conflict & Development werd ik meer vertrouwd met diepere kritische inzichten. Vooral op mijn studiereis in Jordanië duidde mijn promotor Professor Christopher Parker en assistent Pascal Debruyne mij op de manieren waarop ik het paradigma van CSR in vraag kon stellen. Gezien mijn beperkte kennis over sociologie en filosofie vormde dit een uitdaging voor mij. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar om mij in die richting te sturen, daar het schrijven van deze masterproef zeer leerrijk was voor mezelf en mijn belangstelling voor kritische sociologie heeft aangewakkerd. De reis naar Jordanië betekende voor mij ook een leerrijke ervaring die verder reikte dan het kader van mijn masterproef. Ik wil bij deze ook nog iedereen danken die mij op één of andere manier gesteund heeft tijdens het schrijven van deze masterproef. 3

4 Lijst van afkortingen AMIR CBO CS CSR EU EC FDI GRI ISO JD JRF KAACE KMO MNO MANGO NGO OECD PR RONGO SABEQ TUA UNDP UJRC USAID VN VS WB WBCSD WEF WSF WSSD WTO Achievement of Market-Friendly Initiatives and Results Program Community Based Organisation Civil Society Corporate Social Responsibility Europese Unie Europese Commissie Foreign Direct Investment Global Reporting Initiative International Standardization Organization Jordan Dinar Jordan River Foundation King Abdullah Award Centre for Excellence Kleine en Middelgrote Onderneming Multinationale Onderneming Market Oriented NGO Niet-gouvernementele Organisatie Organisation for Economic Cooperation and Development Public Relations Royal NGO Sustainable Achievement of Business Expansion and Quality Tkiyet Um Ali (NGO) United Nations Development Programme Urdun Al Jadid Research Centre United States Agency for International Development Verenigde Naties Verenigde Staten Wereldbank World Business Council for Sustainable Development World Economic Forum World Social Forum World Summit on Sustainable Development World Trade Organisation 4

5 Inhoud INLEIDING METHODOLOGIE ONDERZOEKSKADER DE AARD VAN CSR INITIATIEVEN IN JORDANIË OVERZICHT FOCUS OP COMMUNITY INVOLVEMENT PROJECTEN EN DE ADOPTIE VAN DORPEN, FAMILIES EN BOSSEN PUBLIC RELATIONS EN SOCIAL BRANDING: FOCUS OP WERKNEMERS EN CONSUMENTEN DE DUURZAAMHEID VAN HET BEDRIJF ZELF EN NIEUWE INVULLINGEN VAN CSR INVULLING: ENTREPRENEURING EN RESPONSABILISERING VAN DE COMMUNITY Focus op skills, ondernemerschap en innovatie Focus op microkredieten Self-Empowerment (Self-reliance) en responsabilisering via vrijwilligerswerk Initiële redenen van die specifieke invulling BESLUIT: DE BUSINESS CASE VAN CSR GENEALOGIE, POLITIEKE ECONOMIE VAN CSR EN CSR ALS GOVERNMENTALITY GLOBALISERING EN DE NIEUWE ROL VAN BEDRIJVEN IN DE MAATSCHAPPIJ CONTRADICTORISCH ONTSTAAN CSR & CSR ALS STRATEGISCH ANTWOORD CSR IN DE NIEUWE AFBAKENING VAN SOCIAALECONOMISCHE EN PUBLIEK-PRIVATE RUIMTES New Governance en het vermarkten van autoriteiten De moralisering van bedrijven/markt Governmentality en responsabilisering MOBILISATOREN EN MAINSTREAMING VAN CSR ALS BUSINESS CASE De private sector als nieuwe ontwikkelingsactor, globaal en in Jordanië Benadering USAID De retoriek van de partnerschappen Benadering Koningshuis Jordanië, Royal NGO s en facilitering door de overheid Academici, consultancies, fora en de CSR markt De retoriek van participatie en Community Empowerment ALTERNATIEF MODEL CSR? BESLUIT...63 BIBLIOGRAFIE...65 BIJLAGEN...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5

6 Inleiding Ideeën over CSR en concrete initiatieven vieren vandaag hoogtij in Jordanië. Zo adopteert ondermeer de telecomgigant Orange gehele dorpen, de multinational Nuqul Group doet hetzelfde hetzij met een andere invulling, en de tycoon Fadi Ghandour van Aramex wil een cultuur van Corporate Citizenship ontwikkelen en geeft daartoe de aanzet door het oprichten van een NGO. Niet enkel bedrijven zien het grote potentieel daarvan. Een industrie van consultants, een hele resem NGO s, vooral de zogenaamde Royal NGO s die opgericht zijn door een lid van de Koninklijke familie, de overheid en internationale donoragentschappen dragen CSR hoog in het vaandel. Meer zelfs, ontwikkeling zal enkel mogelijk zijn wanneer de private sector via zijn CSR-initiatieven, hand in hand met de overheid en de gemeenschap, mee de ontwikkelingsagenda bepaalt, zo klinkt het. In tijden van globalisering schieten de natiestaten tekort en de private sector moet inspringen to fill the gaps. De private sector betrekt zich d.m.v. community involvement- projecten op de gemeenschap en stellen allen het belang van de autonome ontwikkeling van de gemeenschap voorop. Het zijn de individuen zelf die het heft in handen moeten nemen en hun lot kunnen keren. De aanwakkering van ondernemerschap en de toegang tot kapitaal opdat zo de aanzet kan gegeven worden om uit de onderontwikkeling te stappen, vormen de kenmerken van deze initiatieven. De rol van grote bedrijven in machtsstructuren en armoede wordt daarbij niet besproken. De initiatieven hebben dan ook behalve de formele aansluiting bij vrijwillige standaarden zoals de UN Global Compact waarbij de naleving van mensenrechten, arbeidsrechten etc. centraal staat -geen betrekking op de eigen bedrijfspraktijk. CSR zal aldus moeten bestudeerd worden vanuit het oogpunt van de bestuurden, en niet vanuit de vooronderstellingen van degenen die het CSR-discours verdedigen, gezien het gevaar bestaat dat deze laatste in een cocon leven en tegen zichzelf praten, zonder de contradicties te bemerken, en zo het woord van Corporate Citizenship betekenisloos verspreiden. Welke kwesties worden ingesloten in het CSR-discours in Jordanië en welke uitgesloten? Wat zijn de achterliggende drijfveren? In welke mate kan een bedrijf een grotere civiele rol opnemen? Welke rolverschuivingen tussen staat, Civil Society en bedrijven geven aanleiding tot CSR? Of werkt het huidige CSR-discours eerder zelf rolverschuivingen in de hand? Dit zijn vragen die transversaal behandeld zullen worden. 1. Methodologie Over de selectie van de initiatieven: In de hoop via een sneeuwbaleffect te komen tot de grote CSRspelers, werden vooreerst interviews afgenomen bij de vele PR-, CSR- en ontwikkelingsconsultancies in Jordanië (Terravertis, Mahara, Tactix, Schematt) en bij het onderzoekscentrum Al Urdun Al Jadid Research Center dat onder andere onderzoek verricht m.b.t. CSR in Jordanië. Ook werd gekeken naar de aansluiting van bedrijven bij de Global Compact. Om de keuze verder te vernauwen, ging de 6

7 voorkeur uit naar grote machtige economische figuren in Jordanië (via algemene bekendheid, media, websites) zoals Elia Nuqul en Fadi Ghandour waarvan hun bedrijven (respectievelijk Nuqul Group en Aramex) een uitgebreid CSR- programma voorleggen. Naast deze twee machtige bedrijven en tegelijk hoofdrolspelers op het gebied van CSR in Jordanië, werden telkens de telecomsector en de bankensector vernoemd als grote CSR-spelers. De keuze werd verder vernauwd door de wil om mee te werken aan het onderzoek. De bankensector weigerde aangezien ze nog niet in het stadium waren van een uitgebreid CSR- beleid. De telecomsector bleek zeer bereidwillig voor het bespreken van hun CSR-initiatieven. In Jordanië bestaat de telecomsector uit Orange, Zain en Umniah. De initiatieven van deze sector, vooral van Orange, bleken ook het meest in de media aanwezig te zijn. Via verder onderzoek kwamen we bij de belangrijkste NGO s die vaak voor de uitvoering van deze initiatieven instonden (Shabakat), opgericht zijn door de private sector (Ruwwad) of volledig gesponsord worden door de private sector (Tkiyet Um Ali). Daarnaast werd ervoor gekozen om een bedrijf te interviewen dat geen uitgebreide community empowerment- initiatieven had, maar dat wel een grote directe impact heeft op de gemeenschap. Zo werd het bedrijf Abdali Investment & Development Company geïnterviewd, omwille van hun impact op de gemeenschap in Abdeli. De keuze voor verscheidene initiatieven levert interessant vergelijkingsmateriaal en een representatiever beeld van de initiatieven in Jordanië op. Hoe werd het onderzoek praktisch gevoerd? Vooreerst vonden semigestructureerde interviews plaats. De vragen werden gericht op het achterhalen van de aard en de motieven van de initiatieven van het CSR-beleid. De interviews werden voorbereid aan de hand van een analyse van de beschikbare mediarapporten, duurzaamheidsrapporten en webpagina s van de geïnterviewden. Naast interviews werden participerende observaties toegepast bij het bezoeken van grotere community empowermentprogramma s. Concreet werd zo Rajm Al Shami (het tweede Orange village ), Jebal Al Nadheef (initiatief van Ruwwad, de NGO opgericht door Aramex) en Al Koura District (Uitreiking van Microfondsen op initiatief van Nuqul Group in Irbid) bezocht. Dit met het oog op het onderzoeken van de impact op de gemeenschap en hun participatie in de initiatieven. Dit plaatselijk onderzoek vond plaats in een tijdspanne van vijf weken. Door middel van een literatuurstudie in kritische sociologie m.b.t. het CSR-discours werd een poging gedaan dit rijzende CSR-beleid te verklaren en te bekritiseren, via een onderzoek naar de genealogie van het CSR- discours. Er werd gezocht naar structurele patronen. Hierbij werd zo veel mogelijk teruggegrepen naar voorbeelden vanuit de interviews, om ons standpunt duidelijk te maken. Hoe de kritisch genealogische methode werd uitgevoerd, schetsen we in het volgende punt. 7

8 2. Onderzoekskader Er wordt vertrokken vanuit de concrete CSR-initiatieven in Jordanië, maar ook het gehele CSR paradigma wordt in vraag gesteld. In tegenstelling tot een problem solving - benadering wordt een kritische benadering vooropgesteld. Intern kritisch onderzoek legt de aannames en beperkingen bloot van het CSR-discours door onderzoek naar de onderliggende contradicties en machtsrelaties daarmee geassocieerd. Genealogie deconstrueert waarheden door de werking van macht en kennis hierop te onderzoeken, het vormt een zoektocht naar een vaak contradictorisch verleden van sporen van invloed van macht op waarheden. De nadruk wordt gelegd op discours, dat een dominante taal en manier van spreken over -, en betekenis geven aan CSR, inhoudt. De werkelijkheid wordt geconstrueerd en (impliciet) wordt daarbij vastgelegd wat voor moraliteit en waarheid wordt gehouden. Genealogie betreft zo het bevragen van historische en conceptuele verstarringen in ons denken over aannames van wat juist, waar en legitiem is. Bij onderzoek naar de politieke economie van CSR wordt zo bijzondere aandacht gericht op de betrokken actoren en instituties en de structurele en discursieve machtmechanismen die deze politieke economie ondersteunen. Macht en kennis worden geproblematiseerd, en niet puur in materialistische termen. Zoals Gibson beschrijft, houdt dat concreet in dat vragen gesteld worden als wie werkt en wie is werkloos, wie verdeelt de goederen, wie beslist, wie heeft de macht om ongelijkheid te portretteren als natuurlijke orde van zaken of sociaal noodzakelijk, wiens waarden worden als evident beschouwd? (Gibson, 1998). Zowel institutionele vormen van macht (IMF, WTO, WB etc.) als economische macht (grote bedrijven en ontwikkelde kapitalistische staten) en discursieve macht zijn daarbij van belang. Dit laatste is van belang voor ons bij het verklaren van hoe concepten en domeinen van het sociale en het economische discursief afgebakend worden. Macht resulteert uit de nexus van macht en kennis waarbij kennis, verbonden met macht, de autoriteit aanneemt van waarheid. Dit macht/kennis discours produceert en stuurt individuele sociale en politieke identiteiten en praktijken. Politieke structuren hebben als functie dergelijke waarheidsdiscours te vertalen in concrete vormen en praktijken (Banerjee, 2007, p ). Macht manifesteert zich zo in een evoluerend netwerk dat alle niveaus van het sociale bestaan doordringt, zowel de private als de publieke sferen van rechterlijke, politieke en economische systemen. De organisatie van de samenleving is dan het effect van die macht (Charkiewicz, 2005, p.76). De Governmentality-benadering is daarbij een manier om dergelijke kritische lijnen van onderzoek te openen, vooral m.b.t. het problematiseren van implicaties van neoliberale vormen van governing. De discursieve macht die de sociale orde doordringt en instituties stuurt, vertaalt zich in een complex systeem van instituties, reguleringen, teksten, beleid en praktijken. Het impliceert een shift van de traditionele autoriteit van de staat naar governmentality dat een bredere betekenis van overheid en 8

9 bestuur omvat (Banerjee, 2007, p ). Echter, het is hierbij belangrijk nu reeds te stellen dat governmentality niet als eenzijdig hegemonisch neoliberalisme in één richting mag verstaan worden waarbij geen mogelijkheid tot weerstand zou bestaan. De uitwerking van deze governmentality - benadering met betrekking tot CSR zal later duidelijk worden. 3. De aard van CSR initiatieven in Jordanië De concrete CSR-initiatieven zullen dienen als startpunt van onze kritische analyse. Er wordt onderzocht wat de motieven zijn bij deze initiatieven, wat ze inhouden, wie ze bevoordelen en welke kwesties, individuen en groepen daarbij worden ingesloten of uitgesloten. Welke constructies deze aard als algemeen aanvaard bepalen, wordt besproken in deel vier Overzicht Hieronder stellen we een schema voor van de geïnterviewde bedrijven, consultancies en NGO s die de initiatieven uitvoeren. De Jordaniër Fadi Ghandour is de oprichter en CEO van Aramex International. Aramex is één van de grootste logistieke en transportbedrijven van het Midden-Oosten en Zuid-Azië, en was het eerste bedrijf van de Arabische wereld dat publiek ging op de Nasdaq beurs. Ghandour is daarnaast o.a. ook vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Jordan River Foundation, Voorzitter van de Nationale 9

10 Micro-financieringbank in Jordanië en oprichter van Ruwwad, een regionaal CSR initiatief. Daarnaast sloot Aramex partnerschappen voor bepaalde projecten met UNRWA, The Hikmat Road Safety, UNICEF ed. Hij is betrokken bij de organisaties Wamda en Endeavor, twee organisaties die zich richten op het promoten van ondernemerschap bij jongeren om zo tot ontwikkeling te komen. Hij schrijft ook vaak rapporten over dit thema, enkele in het kader van het WEF. Elia Nuqul is de oprichter van Nuqul Group, een multinationaal bedrijf met ongeveer tien verschillende sectoren en verscheidene departementen in de V.S., Afrika, Azië en Rusland. De Elia Nuqul Familie is de volledige en enige eigenaar van Nuqul Group, daardoor behorende tot de rijkste elitefamilies van Jordanië. Zij besteden hun CSR-beleid uit aan Tactix Consulting. In Jordanië hebben ze onder meer Al Koura District geadopteerd waarvoor ze samenwerken met de NGO s Tkiyet Um Ali en Shabakat Al Ordon. Ook werd de Elia Nuqul Foundation opgericht, met twee programma s: het Nuqul Scolarship Fund en het Social Entrepeneurship Program. Ook Elia Nuqul is lid van de organisatie Endeavour. Abdali Investment Company is een groep buitenlandse investeerders die instaan voor het hervormen van Abdali Downtown, gelegen naast de arme wijk Jebal Al Nadheef. Ze richten zich naar eigen zeggen op the high end en er zal ondermeer plaats komen voor een moderne overdekte Abdali markt en voor wolkenkrabbers waar nieuwe bedrijven, hotels en vergaderzalen kunnen ondergebracht worden. Abdali richtte de CSR-arm Abdali Ru yatuk op Focus op Community Involvement projecten en de adoptie van dorpen, families en bossen Veel bedrijven en consultancies in Jordanië sluiten zich aan bij de Global Compact en andere CSR - standaarden waarbij ze zich verbinden af te zien van corruptie en van schendingen van mensen-, arbeids- en milieurechten of te voorzien in transparantierapporten. Deze categorie dont s of negatieve verplichtingen leggen meer nadruk op verantwoordelijkheid in de zin van aansprakelijkheid, zij het dat het vrijwillige standaarden blijven. Dat is volgens de geïnterviewden een minimum dat moet nageleefd worden en wordt als vanzelfsprekend geacht. Meestal wordt hier op de websites weinig aandacht aan besteed, vooral als men dit vergelijkt met de aandacht in de media en de websites voor de snelrijzende do s en positieve verplichtingen. Steeds meer heerst er immers een mentaliteit bij bedrijven dat ze zich actief zouden moeten betrekken op de lokale gemeenschappen, waarbij initiatieven verder gaan dan louter filantropische giften, maar waarbij participatie van de gemeenschap centraal staat, zoals ze zelf stellen. Een veel gehoorde quote in bijna al de interviews was dan ook: It s our duty to give back to the community. Volgens Chapple en Moon (2005) vormen deze initiatieven globaal gezien de grootste golf van CSR. Een CEO wordt een goede CEO geacht als deze betrokken is met de gemeenschap door middel van community empowerment/involvement- 10

11 initiatieven. Hoe ambitieuzer en omvattender dergelijke initiatieven, hoe meer sociaal verantwoordelijk dat bedrijf wordt geacht. In de interviews werd duidelijk belang gehecht aan het idee van de nauwe relatie met de gemeenschap, waardoor de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven en de gemeenschap centraal worden gesteld. Zo de nieuwe CSR-verantwoordelijke van Abdali: We are part of the community, we take and we have to give back to the community we wanted to let feel the Jordanians that this project is theirs there is this vision that foreign investors came to town to build modern towers, to modernize and change the city, but it s sincere: this project is for the Jordanians, they are the first beneficiaries I like to be more involved, f.e. we give only 10 JD to a project, but it has a big impact for the hospital so no cost and good words for Abdeli I believe in these small contributions, they make me happier than when I give big amounts to big organisations, I am directly involved if I don t support them with budget, they are surprised, they say it should be a peanut for Abdeli, I always say that it s not a matter of amount of money, it s the idea of engagement Umniah stelt dat de Telecomsector zo sterk betrokken is bij dit soort initiatieven omdat die sector door de aard van de diensten sterk aanwezig is in de gemeenschap. Opvallend is de beeldspraak gebruikt bij de initiatieven, waardoor bedrijven en de gemeenschap ook weer als één familie met gemeenschappelijke belangen wordt geportretteerd. Zo is er sprake van het adopteren van dorpen, families en bossen (zie verder). Zo is er Umniah Belong this indicates something positive: belonging to the community through education, sports, music, communication. We are all part of our CSR. of het Umniah project genaamd Umniah happiness convey. En verder: We want to do more, not only financial support to Madrasati but also actual involvement, so that students get moral support engagement is important. 1 Opvallend was de kadering van enkele initiatieven in de adoptie van een dorp of regio. Zo heeft Orange de twee dorpen Rassoun en Rajm Al Shami geadopteerd en worden deze op de Orange website en in de media de Orange Villages genoemd. De initiatieven van Nuqul in Al Koura worden gekaderd in de adoptie van het Al Koura District. Het grote CSR- initiatief van Aramex, namelijk de oprichting van Ruwwad, betreft ook het ontwikkelen van een regio, namelijk Jebal Al Nadheef, een arme regio in Amman bestaande uit een niet erkend vluchtelingenkamp. Elk initiatief betreft een verschillende aanpak, maar opvallend is de keuze voor het ontwikkelen van één bepaalde gemeenschap. Het concept van adoptie sloeg ook bij anderen aan: zo denkt Zain er nu ook aan een bos te adopteren, en zal het de naam Zain Forest krijgen. De adoptie van een bepaalde gemeenschap wordt door de initiatiefnemers vernoemd als een proefproject, en bij succes zal dat uitgebreid worden naar andere regio s. Zo stelt de Jordan River Foundation, die instond voor de implementatie van het eerste Orange village, dat bij replicatie van dergelijke projecten, heel Jordanië zo tot ontwikkeling gebracht kan worden. Stap voor stap ontwikkeling is de boodschap. Tkiyet Um Ali, UJRC en de 1 Ms. N. Shahin, Umniah Corporate Communications Supervisor, 03/05/2011, Amman. 11

12 consultancies Schematt en Mahara zijn enthousiast hierover en menen dat deze drie initiatieven de meest succesvolle community development - programma s uitmaken: They adopt villages from A till Z not only giving or feeding people (f.e. during Ramadan), this is not sustainable. Investing in a bakery, restaurant, income generating projects brings real impact all effort and resources in one area. 2 Tactix stelt zo ook: If you choose one theme, you cannot make a difference Once we have the feeling that we have created something different in Al Koura, we will take this model and implement it somewhere else. 3 Deze projecten zijn alvast het meest opvallend in hun betrekking op de gemeenschap door een concentratie van verschillende initiatieven. Hier wordt duidelijk dat misschien wel meer dan community empowerment-, een zo groot mogelijke community involvement wordt benadrukt in het huidige CSR- discours. 4 De vraag rijst welke gemeenschappen het geluk treffen uitgekozen te worden. Over de keuze van de gemeenschap werd meestal aangehaald dat het poverty pockets betroffen. Het departement van statistieken van de overheid erkent bepaalde zones als poverty pockets in Jordanië en deze worden gesponsord door USAID en de WereldBank. Naast een poverty pocket te zijn, werd Al Koura ook gekozen omwille van het feit dat het een gemeenschap van Jordaanse herkomst is en Nuqul zelf van Palestijnse afkomst is. Ze wensten een publieke beschuldiging van bevooroordeling te vermijden. Verder werd door de consultancy Schematt nog vernoemd dat dit tactisch was voor Nuqul aangezien die daar een industriële fabriek hebben: Al Koura is successful because it gives added value to consumers There is also need for labour and the training-programs also contribute to sustainable development, this is a clear win-win situation 5 Rassoun was daarnaast ook een goede keuze omwille van de kleinschaligheid (Tactix: not too big, something we can manage ) en volgens de CEO van Shabakat omwille van zijn staproutes, uitzichtpunten, bossen en ecovriendelijkheid. 6 Rajm Al Shami ligt ook vlak bij Amman, naast Sahab dat in een Qualified Industrial Zone valt, waarmee de overheid private bedrijven heeft aangemoedigd satellietsteden te ontwikkelen. Jebal Natheef zou zo ook een goed gekozen plaats zijn omdat deze locatie voorziet voor een goede showcase en return voor de CSR-portfolio voor deelnemende bedrijven (Parker, 2009, p. 118). Over de criteria valt te speculeren, maar hoe dan ook is het duidelijk dat regio s zo worden ingesloten en anderen uitgesloten 2 Mr. Monaem Ben Lellahom, Schematt, Business Development Manager, interview 13/04/2011, Amman 3 Mevr. Nadine K. Tadros, Tactix Consultancy, Chief Communication Strategist, interview 12/04/2011, Amman 4 Er werd een participatieve observatie uitgevoerd in het tweede Orange village Rajm Al Shami waar de website de renovatie van een ziekencentrum en school, de opzet van een voetbalstadium en van een computer-lab in de kijker stelde. Hoewel het doel van de masterproef niet inhoudt om goed of slecht uitgevoerde initiatieven in kaart te brengen, verdient het toch te vermelden dat in casu een groot verschil bestond tussen de voorstelling van de initiatieven op de website en de eigenlijke inhoud van de initiatieven (zie bijlage Participatieve observatie Rajm Al Shami). 5 Mr. Monaem Ben Lellahom, Schematt, Business Development Manager, interview 13/04/2011, Amman 6 Nieuwe CEO Shabakat Al Ordon, interview 9/05/2011, Amman 12

13 op basis van criteria gekozen door de bedrijven zelf, soms in samenwerking met initiatiefnemende NGO s en de overheid Public Relations en Social Branding: focus op werknemers en consumenten Public Relations betreft vooral het goed verschijnen in de media en goede relaties met ondermeer investeerders en klanten. Social Branding gaat verder en handelt over het creëren van een merk waarbij iedereen, vooral consumenten en werknemers, sociale verantwoordelijkheid voor de gemeenschap relateren. De brand wordt steeds belangrijker voor het genereren van winst, daarom is CSR een goede investering in toekomst (Sadler, 2004, p. 852). Opvallend was dat de geïnterviewden steeds het belang van hun werknemers benadrukten bij de betrokkenheid van hun CSR-initiatieven. Zo zullen het de werknemers zijn die bij het Zain Forest de bomen adopteren en planten: You find always people who are willing to volunteer, they get confidence in the company. 7 Het is belangrijk hen te engageren klonk het steeds. Umniah engageert zo werknemers die lokale mensen vrijwillig een training in computer-skills willen geven. We had a Mother School celebration which included story telling with mothers, engaging our employees so they believe in us, because they think it s important that a part of the money goes to the community, so why not engage them? Op de vraag wat de winsituatie is voor het bedrijf van de CSR-initiatieven stelt ze ondermeer: Employees are important: they have to believe that it s a social company, not only about money we have to create a bond Verder: The community is the community of the employees we focus foremost on the employees 8. En Terravertis This is also an approach of CSR: the productivity of your employees as a result of the work environment: benefit number one is to reduce running cost and to improve the work conditions (f.e. quality oxygen in room, lighting, ventilation, ) within the company. 9 En Fadi Ghandour van Aramex: The corporate culture is what keeps the employees in the company if not responsible, we ll have problems recruiting people We focus foremost on people that work for us, train them, so that the employee is productive, so that he sees that he makes a difference and so their ambitions rise Empowerment is about feeling ownership in the company you re in. 10 Zo worden ze aangespoord tijd, geld en kennis bij te dragen om zo ook deel uit te maken van de reputatie als sociaal verantwoord bedrijf. Shamir stelt dat er gebruik wordt gemaakt van een normatieve controle in de corporate culture, die erin bestaat werknemers proberen te sturen en te doen 7 Mr. M. Al Qarem, Zain, CSR Team leader, interview 09/04/2011, Amman 8 Ms. N. Shahin, Umniah Corporate Communications Supervisor, 03/05/2011, Amman 9 Mr. Saleh El Tayeh, CEO Terravertis, interview 02/05/2011, Amman 10 Mr. F. Ghandour, BSR (Business of a Better World) Conferentie, oktober 2009, youtube 13

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen

Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004-2005 Employer branding en HR- marketing in Belgische ondernemingen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Licentiaat

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen

Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende jongeren Een onderzoek naar de aanpak van straatcoaches in de gemeenten Helmond en Nijmegen Abdullah Pehlivan November 2011 Straatcoachen van Marokkaanse overlastgevende

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree Patrick de Lange

Voorwoord. Stan de Vree Patrick de Lange November 2002 Nummer 1 Voorwoord Verantwoord ondernemen of anders genoemd Corporate Responsibility, is een issue dat zich op dit moment in een grote belangstelling mag verheugen. Niet alleen hebben de

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS

E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS Spoor egovernment E-DEMOCRATIE: HOE, WAT, WAAR OF NIET? BESCHOUWINGEN VOOR BELEIDSMAKERS Davy Janssen Rapport D/2006/10106/003 Februari 2006 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

The Thrill of the Climb

The Thrill of the Climb The Thrill of the Climb Foto: Carien J. Touwen, HU Sirius Studiereis Denver November 2014 Verenigde Staten Officiële landstaal: Engels Hoofdstad: Washington D.C. Inwoners: 316.668.567 (niet-officiële schatting

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Theoretische inleiding In-house lawyers are striding ahead as the biggest drivers of change in the legal industry. The requirement for corporate legal departments

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro

Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro P r e f a c e Studytour 2011 São Paulo & Rio de Janeiro Every year Asset Accounting & Finance organizes a Studytour to an interesting destination somewhere in the world. This year the committee chose to

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Collaboration: the next step

Collaboration: the next step Collaboration: the next step A whitepaper on the foundations of an Enterprise Social Network. Een whitepaper door DMC-studenten van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de cursus E-organisation gegeven

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie