Belastingdienst. Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingdienst. Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD"

Transcriptie

1 Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD

2 Verwerkingen van persoonsgegevens door de Belastingdienst en de FIOD Datum eerste melding: 30 augustus 2002 Datum actualisatie melding: 30 augustus 2013 Inleiding Op grond van artikel 27 Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) moeten verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens of bij de functionaris voor de gegevensbescherming (hierna: Fg). Het ministerie van Financiën heeft sinds het begin van 2013 mevrouw A.C.M. Stuijt benoemd in deze functie. Met dit formulier worden deze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Fg van het ministerie van Financiën, mevrouw A.C.M. Stuijt. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt, dat deze melding voor de FIOD uitsluitend de verwerkingen op basis van de Wbp betreft en niet verwerkingen op grond van de Wet Politiegegevens (hierna: Wpg). Verantwoordelijke en contactpersoon De melding geschiedt door de verantwoordelijke: De minister van Financiën, Namens deze de Directeur-generaal van de Belastingdienst (DG) Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Als contactpersoon voor de meldingen treedt op: De Algemeen Directeur Belastingdienst/Belastingen, Namens deze de Directeur Vaktechniek, Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Toelichting meldingen De processen van de Belastingdienst zijn op te vatten als herkenbare ketens van taken en werkzaamheden die leiden tot producten en diensten. Bij al deze processen worden persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld, zoals voorgeschreven in artikel 28 Wbp. Ingevolge het vrijstellingsbesluit kunnen verwerkingen van persoonsgegevens worden vrijgesteld van de verplichte melding in het kader van artikel 27 Wbp. Deze van melding vrijgestelde verwerkingen van persoonsgegevens worden in een separaat register bijgehouden door de Fg. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 2

3 A Primaire processen van de Belastingdienst A.1 Belastingdienst en Douane Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: A.1.1 de Belastingdienst, in de processen: Toezicht, Dienstverlening en Massale processen; A.1.2 de Douane in de processen: Klantmanagement, Aangiftebehandeling, Fysiek Toezicht, Risicobeheersing en Algemene dienstverlening. A.2 FIOD Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: A.2.1 de processen van de FIOD, voor zover ze vallen onder het regime van de Wbp en niet onder dat van de Wpg. A.3 Toeslagen Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: A.3.1 Toeslagen, in de processen: Toezicht, Dienstverlening en Massale processen in het kader van het toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen van tegemoetkomingen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget). A.4 Internationaal Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: A.4.1 de Belastingdienst in het proces internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (WIB); A.4.2 de Douane in het proces Wederzijdse bijstand (WZB). B Besturende en ondersteunende processen, waarvoor geen vrijstelling van het regime van de Wbp geldt Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: B.1 de Insidersregeling Financiën 2006 en de Insidersregeling Belastingdienst 2008; B.2 de monitoring van de samenstelling van het personeelsbestand; B.3 de monitoring van de bereikbaarheid, de facilitering en de competenties van medewerkers van de Belastingdienst. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 3

4 A.1 Melding van verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: De Belastingdienst, in de processen: Toezicht, Dienstverlening en Massale processen; De Douane, in de processen: Klantmanagement, Aangiftebehandeling, Fysiek Toezicht, Risicobeheersing en Algemene dienstverlening Het doel of de doeleinden van de verwerking Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst en de Douane is te kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van aan de Belastingdienst en de Douane bij wet opgedragen taken en opgelegde verplichtingen, dan wel noodzakelijk zijn voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak door een ander bestuursorgaan. De Belastingdienst en de Douane verrichten opgedragen taken op de volgende gebieden: De heffing van, de inning van en het toezicht op Rijksbelastingen evenals de rechten bij invoer en uitvoer; De heffing van, de inning van en het toezicht op Premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; Het toezicht op de naleving van de douaneregelgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van toepassing zijn; Het toezicht op de naleving van (Europese en nationale) regelgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit; De opsporing van (douane)delicten, zowel fiscale als niet-fiscale. Meer in het bijzonder gespecificeerd naar de diverse procedures bij de uitvoering van deze toegekende taken: Het verzenden van informatie aan betrokkenen (de adressering van belastingbescheiden); Het intern beheer; Het verwerken van gegevens ten behoeve van het genereren van statistische informatie; Het verwerken van controlegegevens ten behoeve van de bestuurlijke procesgang van alle hiervoor genoemde taken; Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een bepaald thema ten behoeve van het genereren van controlestrategieën bij de uitvoering van alle hiervoor genoemde taken; Het verwerken van gegevens ten behoeve van informatie-uitwisseling met de EU-lidstaten op basis van communautaire regelgeving en met de landen, waarmee Belastingverdragen zijn afgesloten, elk conform de daarin overeengekomen voorwaarden. Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen De verwerkingen van persoonsgegevens bevatten gegevens over de volgende categorieën van natuurlijke personen: Personen, die in Nederland woonachtig zijn en die in de heffing en/of inning van belastingen en/of andere heffingen, zoals hiervoor genoemd, zijn betrokken; Personen, die in Nederland woonachtig zijn en die niet in de heffing en/of inning van belastingen en/ of andere heffingen, zoals hiervoor genoemd, zijn betrokken, maar waarvan een verwerking van persoonsgegevens kan leiden tot het betrekken in die heffing en/of inning en/of andere heffingen; Personen hierboven genoemd, die sinds circa 1989 in Nederland woonachtig zijn geweest; Personen, die buiten Nederland woonachtig zijn, voor zover zij op enigerlei wijze in de heffing en/ of inning van belastingen en/of andere heffingen, zoals hiervoor genoemd, door de Nederlandse Belastingdienst zijn betrokken; Personen aan wie een bedrag ten onrechte is uitbetaald; Personen, die vanuit hun beroep of functie en in opdracht van of namens hiervoor genoemde personen, bijstand of advies verlenen in het bestuurlijke verkeer tussen de Belastingdienst en de hiervoor genoemde personen of organisaties; Personen, die onderworpen zijn aan het toezicht op de naleving van douaneregelgeving en de wetgeving op economische, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit, voor zover dit toezicht op de Belastingdienst, de Douane en andere organisaties rust; Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 4

5 Personen met een, uit hoofde van hun functie, directe of indirecte zakelijke relatie met de Belastingdienst en/of de Douane; Personen, die de Europese Gemeenschap binnenkomen of verlaten met liquide middelen ten bedrage van of meer, in de zin van artikel 2, lid 2 van de Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005, betreffende de controle van liquide middelen, die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Een beschrijving van gegevens over bovengenoemde betrokkenen Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: Identificatienummers Burgerservicenummer / persoonsnummer (hierna: BSN); Het zogeheten a-nummer van de Gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA) of ander (in- of extern) identificatienummer; Sociaal-Fiscaalnummer / FI-nummer; KvK-nummer met vestigingnummer (voorheen subnummer); Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden (RSIN). (Wanneer een bedrijf voorheen een Fiscaal(FI)- nummer had, dan wordt dit automatisch door de KvK omgezet naar het nieuwe RSIN-nummer); BTW-nummer / BTW-identificatienummer / Omzetbelastingnummer / ID-nummer / MwSt-ID-nummer / VAT-ID-nummer (dit nummer bestaat uit een landscode NL, RSIN / Fiscaal-nummer of BSN/Sofinummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m. B99); Loonheffingennummer; Fiscaalnummer inzake assurantiebelasting; EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification nummer, het zgn. douanenummer voor bedrijven); Nummers voor belastingconsulenten om de aangiftes van cliënten gespreid te kunnen doen (Beconnummers). Persoonlijke gegevens Naam, met voorletters (voornaam of -namen), en bijbehorende voor- en tussenvoegsels; Titulatuur; Geboortedatum; Geboorteplaats; Overlijdensdatum; Geslacht; De nationaliteit (maximaal 2 nationaliteiten); Soort identiteitsbewijs, nummer, datum, plaats en land van afgifte; De verblijfstitel / statusgegevens; De burgerlijke staat / leefvorm; Het naamgebruik; Ingangsdatum en Vervaldatum bij persoonsgegevens; De eventuele persoonsrelatie met (een) andere geregistreerde(n) en de aard van de relatie, voor zover het gaat om een huwelijks-/geregistreerd partnerschaprelatie, samenwoonrelatie, ouder-kind-relatie, fiscaal vertegenwoordigerrelatie, firmant/maat/deelnemer van de relatie, oprichter van de relatie, eigenaar van de relatie, bestuurder van de relatie, commissaris van de relatie, zaakwaarnemer van de relatie, aandeelhouder van de relatie; Ingangsdatum en Vervaldatum bij persoonsrelatiegegevens. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 5

6 Adresseringsgegevens Samengestelde naam t.b.v. adressering; Het woonadres, voor zover het gaat om het woon- of briefadres volgens de Gemeente en het eventueel feitelijk waargenomen of opgegeven woonadres; Het postadres, voor zover het gaat om het postadres van de persoon zelf of het postadres met de naam van de (wettelijk) gemachtigde of vertegenwoordiger; Postcode en Huisnummer; Woon- of vestigingsplaats; Land, indien niet Nederland; adres; Ingangsdatum en Vervaldatum bij adresgegevens; De migratiegegevens, voor zover het gaat om de immigratie- en/of emigratiedatum en adres; Gegevens contactpersoon betrokkene. Overige gegevens Bankrekeningnummer(s); Creditcardnummer(s); Telefoon- en/of GSM-nummer(s) betrokkene of zijn/haar contactpersoon of -personen; Kenteken(s) auto( s); Reizigersgedrag; Het trefwoord (dit is een significant gedeelte van de naam); IP-adres; Elektronische (of handgeschreven en ingescande) handtekening. Fiscale heffingsgegevens Doelgroep (elementen doelgroep en beroep), codering, die aangeeft of de persoon voor de Belastingdienst tot een bepaalde doelgroep behoort; Rechtsvormcode, codering/code, die aangeeft of wel of niet sprake is van een natuurlijk persoon en/of de persoon eigenaar is van een eenmanszaak; Dossiernummer; De status van Authorized Economic Operator (AEO) in het kader van douanecontroles; Het organisatieonderdeel van de Belastingdienst, waartoe de betrokkene zich dient te richten inzake de heffing en de inning van belastingen en/of andere heffingen en toeslagen, zoals hiervoor genoemd; Team/afdeling/unit of andere aanduiding van een werkverband in de organisatie van de Belastingdienst; De fiscale activiteitsgegevens, voor zover het gaat om indicaties, die aangeven of de persoon als belastingplichtige wordt beschouwd voor de inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen / premie werknemersverzekeringen; Eerstedagsmelding (in het kader van de loonheffingen, is alleen nog verplicht onder speciale voorwaarden, zoals bij een naheffingsaanslag en een boete); Ingangsdatum en vervaldatum bij fiscale activiteitsgegevens; Fiscale activiteitsgegevens loon- en omzetbelasting; Belastingconsulentgegevens; Datum navorderings- en/of naheffingsaanslag; Datum uitnodiging tot betaling, de zgn. UTB; Gegevens werkgever(s) betrokkene, waaronder diens LB-nummer; Aanslagnummer(s) belastingheffing (inclusief die van de navorderings- en/of naheffingsaanslagen en van de UTB); Aanduiding fiscaal vertegenwoordiger of douane-expediteur ; Nummer verzoek om teruggave door buitenlandse dividendgenieter en zijn gemachtigde; Een aantekening omtrent het vrijgesteld zijn van het doen van een elektronische aangifte voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en/of omzetbelasting / BTW; Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 6

7 Gegevens chauffeurspassen; Rittenregistraties; Al dan niet anoniem spontaan verkregen informatie van derden omtrent inkomensgegevens of andere fiscaal relevante gegevens van een (potentiële) belastingplichtige; De product- en procesresultaten van de behandeling over de voorafgaande vijf jaren; De fiscale gegevens zoals door de geregistreerde zijn aangegeven door middel van het aangiftebiljet; Het soort aangiftebiljet; De aantekening of een voorlopige, dan wel een definitieve aanslag inkomstenbelasting, premieheffing volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is opgelegd; Het stadium van behandeling van de aangifte; Gegevens ten behoeve van de bewaking van wettelijke termijnen t.b.v. de aanslag, navorderings- of naheffingsaanslag of termijnen; Gegevens ten behoeve van de bewaking van de termijnen t.b.v. de UTB t.b.v. de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en in voorkomend geval de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 het communautair douanewetboek (CdW); Aanslaggegevens; Verminderingsgegevens; Teruggaafgegevens; Controlegegevens; Verzoekgegevens; Bezwaren; Indicatiecriteria, die betrekking hebben op mogelijke geschiktheid voor mediation. Fiscale inningsgegevens, voor zover deze niet te rangschikken zijn onder de fiscale heffingsgegevens (Openstaand) bedrag aan belasting (belastingschuld of douaneschuld); Plaats van betaling en/of beslag; Dwangbevel; Proces-verbaal van beslag; Verkoopdatum; Waarde van de zaken; Lijst van zaken in beslag; Openstaande rente; Openstaande kosten; Datum van betaling en aanduiding soort belasting; Motivering verzoeken; Persoonlijke omstandigheden, waaronder schuldensituatie. Gegevens in- en uitvoer en/of accijns Een indicatie, die aangeeft de omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de afhandeling van douaneaangiften, aangiften accijns en/of op de invordering van verschuldigde bedragen; De gegevens van de douaneaangifte en de aangifte accijns; De wettelijk voorgeschreven vermeldingen ten aanzien van binnengebrachte goederen of uitgaande goederen; Opgelegde antidumpingheffingen; Gegevens over de herkomst en de oorsprong van de goederen; Gegevens over eventuele douaneregelingen, douanebestemmingen en vereenvoudigde regelingen; Gegevens t.b.v. regelingen van andere ministeries in het kader van wetgeving op economische, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit, voor zover dit toezicht op de Belastingdienst en de Douane rust; Gegevens over de opbouw van de waarde en de eventuele verkoopprijs van de goederen. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 7

8 Gegevens liquide middelen ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1889/2005, betreffende de controle van liquide middelen, die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, voor zover hiervoor nog niet vermeld De aangever van de liquide middelen; De eigenaar van de liquide middelen (natuurlijk persoon of rechtspersoon, als het tenminste te relateren is aan een natuurlijk persoon); Reizigersgedrag van de aangever van de liquide middelen (komt of verlaat de EU); De beoogde ontvanger van de liquide middelen; Het bedrag en de aard van de liquide middelen; De herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen; De transportroute; Het vervoermiddel; Het vervoerbedrijf en referentienummer; Land van vertrek en de vertrekdatum; Land van bestemming en aankomstdatum; Eventueel via (land van doorreis) en datum van doorreis; De aangifte of het gebrek aan aangifte; Datum aangifte en getekende verklaring omtrent de juistheid en de volledigheid van de aangifte; Bevindingen van de Douane in een geldrapport (dit rapport gaat van de Douane naar de FIOD in Haarlem, gezien de loketfunctie van de FIOD voor de Financial Intelligence Unit (FIU); In beslag of in bewaring genomen liquide middelen; Geconstateerde onregelmatigheden met de liquide middelen; Eventueel de opgelegde boete en het boetebedrag. Economische gegevens Economische activiteitsgegevens c.q. bedrijfsgegevens; Het inschrijvingsnummer KvK met vestigingsnummer (voorheen subnummer); Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden (RSIN), als een bedrijf voorheen een FI-nummer had, dan wordt dit automatisch omgezet naar het nieuwe RSIN; UWV-inschrijvingsnummer; Gegevens omtrent de vestigingsplaats; Gegevens omtrent de AO/IC; Gegevens omtrent de Balans en Verlies- en Winstrekening; Taxivergunning, Douane-vergunningen en andere vergunningen; Certificaten van diverse organisaties in het kader van de AO/IC en veiligheid. Boete en sanctiegegevens Gegevens en omstandigheden omtrent een bestuurlijke boete of eventuele strafrechtelijke overtreding; Gegevens en omstandigheden omtrent een aangeboden strafbeschikking; Gegevens en omstandigheden omtrent een vermoeden van een strafbaar feit; Gegevens omtrent een veroordeling; Gegevens omtrent een AAFD-melding; Gegevens omtrent Awb-termijnen; Gegevens omtrent verzuimgegevens; Gegevens omtrent verzwarende en verzachtende omstandigheden; Gegevens omtrent opzet en grove schuld. Gegevens onroerende zaken Kadastergegevens van koper en verkoper, en eventuele erfgenamen; Objectgegevens onroerende zaak; Gegevens omtrent hypothecaire leningen, pandrecht en dergelijke gegevens omtrent leningen, inclusief inschrijvingen hiervan in openbare registers; Transactiegegevens onroerende zaak. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 8

9 Gegevens transacties inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), voor zover hiervoor nog niet vermeld Transactienummer, -plaats, -locatie, -datum, -tijd en stadium (uitgevoerd of voorgenomen); Indicator van de melding; Situatiebeschrijving; Soort financiële (schijn)handeling; Valutasoort, bedrag en (eventuele) coupureverdeling; Gedebiteerd en gecrediteerd rekeningnummer, naam en land van de betrokken banken; Money transfer control number (MTCN); Acceptantnummer creditcardtransactie; Soort object: voertuig, vaartuig, kunst en antiek, juwelen, edele metalen, edelstenen, sieraden en overige; Materiaal, merk, type en maker, kenmerken en omschrijving; Identificatienummer en bouwjaar. Controlegegevens die verband houden met motorrijtuigen voor zover niet eerder genoemd Kenteken waarneming; Datum en tijdstip waarneming in de gewenste opmaak; Verplaatsingsgedrag; Referentie van de foto van de kentekenplaat (vooraanzicht); Referentie van de foto van het voertuig (zijaanzicht); Foto van het bewuste voertuig met kenteken en landcode; Waargenomen gewicht voertuig; Waargenomen lengte totale combinatie; Landcode van het voertuig (in het bestand met de Nederlandse Kentekenpassages is deze altijd aangevuld met de waarde NL); Codering voertuigsubcategorie; Toegestaan totaal gewicht; Relaties met andere natuurlijke personen; Aantal asgroepen; Codering locatie van waarneming. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de onder het kopje Het doel of doeleinden bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; Anderen, in de gevallen als bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of in artikel 9, derde lid, Wbp; Bestuursorganen, die voor hun wettelijke taak inkomensgegevens moeten gebruiken, die worden verstrekt door de Belastingdienst op grond van de Basisregistratie Inkomen (Hoofdstuk IVA AWR); Overige bestuursorganen, die zijn opgenomen in artikel 43c Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen (hierna: Urg. Awr.); Degenen, die zijn opgenomen in artikel 15 van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 (het communautair douanewetboek (hierna: Cdw)) en artikel 1:33 Algemene douanewet (hierna: Adw); Ministerie van Financiën / Directoraat-generaal Belastingdienst (hierna: DGBel). In incidentele gevallen kunnen op verzoek gegevens worden verstrekt aan (andere) overheidsinstellingen, conform een afgegeven ontheffing van de geheimhoudingsplicht door de daartoe bevoegde instantie, geregeld in artikel 67, derde lid Algemene Wet Rijksbelastingen (hierna: Awr). Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 9

10 De voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie Er zijn verdragen gesloten met betrekking tot de administratieve uitwisseling van inlichtingen, wederzijdse bijstand in douanezaken en bijstand bij de invordering met landen. Beveiliging van persoonsgegevens Artikel 28, lid 1, letter f Wbp bepaalt, dat de melding van verwerkingen van persoonsgegevens een algemene beschrijving moet bevatten om een voorlopig oordeel te kunnen geven over de gepastheid van de voorgenomen maatregelen om, ter toepassing van de artikelen 13 en 14 Wbp, de beveiliging van de verwerking te waarborgen. Voor zover de Belastingdienst gebruik maakt van bewerkers, is artikel 14 Wbp van toepassing. Artikel 13 bepaalt, dat de verantwoordelijke, passende, technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico s, die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzamelingen van persoonsgegevens en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. In het hierna volgende wordt aan die algemene beschrijving uitvoering gegeven. Daarbij moet worden aangetekend, dat die beschrijving geldt voor alle persoonsgegevens en verwerkingen daarvan, binnen de Belastingdienst, zowel met betrekking tot natuurlijke personen als met betrekking tot rechtspersonen. Naast de beveiligingshandboeken dient hier vermeld te worden, dat een belangrijk element in de borging van de beveiliging van persoonsgegevens binnen de Belastingdienst is, de voor alle medewerkers van de Belastingdienst geldende geheimhoudingsplicht van artikel 67, lid 1, Algemene wet rijksbelastingen (hierna: Awr), artikel 67 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Daarnaast moet in dit verband gewezen worden op de personeelsvoorschriften van de Belastingdienst, waarin regelingen zijn opgenomen inzake zorgvuldig gebruik personeelsmiddelen, gedragsregels en het Voorschrift buitengewone voorvallen, waarin sancties zijn opgenomen. Omtrent de beveiliging en de integriteit binnen de Belastingdienst geldt een samenstel van (uitvoerings) voorschriften, die hun belangrijkste basis vinden in het interdepartementale voorschrift en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (hierna: VIR). Het VIR bepaalt, dat een departement of dienst een beleidsdocument voor informatiebeveiliging moet hebben vastgesteld. De Belastingdienst geeft hieraan invulling door het opstellen en het beleggen in de organisatie in het Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB). Ten behoeve van de sturing op het gebied van Informatiebeveiliging en Integriteit is een centraal overlegorgaan ingesteld met managementvertegenwoordiging uit de belangrijkste geledingen van de Belastingdienst en de Douane. Voorts bestaan er diverse coördinatie- en overlegorganen op deelgebieden van de beveiliging. De algemene ondersteuning en coördinatie van Beveiliging en Integriteit binnen de hele dienst wordt uitgevoerd door medewerkers van de IV keten binnen de diverse landelijke kantoren. Binnen alle bedrijfsonderdelen zijn beveiligingscoördinatoren aangewezen. Deze coördinatoren voeren regelmatig onderling overleg over bijstelling, implementatie en toetsing van de beveiligingsnormering en de uitvoeringsrichtlijnen daarbij. De beveiligingsvoorschriften van algemene aard, die gelden voor alle organisatieonderdelen ongeacht de aard van hun proces, vormen het uitgangspunt voor de vijfjaarlijkse certificering door de Auditdienst Rijk. Deze handboeken zijn mede samengesteld op basis van maatschappelijk aanvaarde normenkaders voor informatiebeveiliging, zoals (NEN-)ISO/IEC 27002:2007. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 10

11 Voor de facilitaire bedrijven, die processen ontwikkelen, automatiseren, beheren en exploiteren gelden specifieke beveiligingsnormenkaders en uitvoeringsvoorschriften, gericht op de technische infrastructuur, applicaties en procesinrichting. Voor de implementatie, de advisering en de toetsing daarvan worden op verschillende niveaus en geledingen van deze facilitaire organisaties beveiligingsspecialisten ingezet. Daarbij is het uitgangspunt, dat informatiebeveiliging vanaf de eerste fase van ontwikkeling wordt geadresseerd en dat de baselines voor beveiliging worden aangevuld met de uitkomsten van risicoanalyses. Op het operationele niveau van technisch beheer en exploitatie worden de facilitaire beveiligingsnormen op de uitvoering getoetst door de Auditdienst Rijk. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 11

12 A.2 Melding van verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: de processen van de FIOD, voor zover ze vallen onder het regime van de Wbp en niet onder die van de Wpg Het Ministerie van Financiën beschikt over een bijzondere opsporingsdienst, de Belastingdienst/FIOD (hierna: FIOD). Bij deze dienst worden persoonsgegevens verwerkt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan de Belasting dienst opgedragen fiscale opsporingstaken en de aan de FIOD specifiek opgedragen opsporingstaken in het kader van wetten, waarvan de handhaving onder de verantwoordelijkheid valt van de volgende ministeries: Financiën; Economische Zaken (EZ), inclusief Landbouw; Veiligheid en Justitie (VenJ); Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in het kader van volkshuisvesting; Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); Infrastructuur en Milieu (IenM); Defensie, in het kader van de kustwacht; Buitenlandse Zaken (BuZa). De FIOD werkt aan rechtshandhaving en daarmee aan de verbetering van de kwaliteit van de samenleving door bijdragen te leveren aan: Het strafrechtelijk tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude; Het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven; De bescherming van de consument; De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De specifieke taak van de FIOD is beschreven in artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten (hierna: Wet BOD). Verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze taakstelling geschiedt sinds 1 januari 2008 onder het regime van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg). De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de opsporingstaak van de FIOD is uitvoerig beschreven in de Wet politiegegevens, het Besluit politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten. De rechten van betrokkenen zijn ook omschreven in de Wet politiegegevens. Daarnaast kent de FIOD ook andere werkzaamheden die niet te rangschikken zijn onder de taken, zoals bedoeld in artikel 3 Wet BOD. Deze werkzaamheden zijn te beschouwen als een onderdeel van de nationale fiscale toezichtswerkzaamheden, het proces heffing, zoals dat in onderdeel A1. van deze melding van de Belastingdienst is weergegeven. De persoonsgegevens die in verband met die werkzaamheden worden verwerkt,zijn in deze melding vermeld bij A1. en A3, daar deze gegevens ook door de Belastingdienst, de Douane en Toeslagen worden verwerkt. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 12

13 A.3 Melding van verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van: Toeslagen, in de processen: Toezicht, Dienstverlening en Massale processen in het kader van het toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen van tegemoetkomingen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) Het doel of de doeleinden van de verwerking Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst is te kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan de Belastingdienst opgedragen taken dan wel noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak door een ander bestuursorgaan. Meer in het bijzonder het toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen van tegemoetkomingen op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir). Waaronder begrepen: Het verwerken van controlegegevens ten behoeve van de bestuurlijke procesgang van het toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen, alsmede ten behoeve van de bestuurlijke procesgang van de heffing van de rijksbelastingen, premieheffing volksverzekeringen en verschuldigde belastingen; Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een bepaald thema ten behoeve van het genereren van controlestrategieën ten aanzien van het toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen van tegemoetkomingen; Het verzenden van informatie aan betrokkenen (de adressering van bescheiden); Het intern beheer; Het verwerken van gegevens ten behoeve van informatie-uitwisseling met de EU-lidstaten en met de landen, waarmee Belastingverdragen zijn afgesloten elk conform de daarin overeengekomen voorwaarden. Het genereren van statistische informatie. Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen De verwerking van persoonsgegevens bevat gegevens over de volgende categorieën van natuurlijke personen: Personen, die een aanvraag hebben ingediend voor een tegemoetkoming, alsmede indien van toepassing zijn partner en medebewoner en eventuele kind(eren); Personen, die in Nederland woonachtig zijn, die al dan niet in de heffing of inning van belastingen en/ of andere heffingen door de Belastingdienst zijn betrokken en die mogelijk in aanmerking (kunnen) komen voor een tegemoetkoming; Personen, die buiten Nederland woonachtig zijn en die al dan niet in de heffing en/of inning van belastingen en/of andere heffingen door de Nederlandse Belastingdienst zijn betrokken en die mogelijk in aanmerking (kunnen) komen voor een tegemoetkoming. Een beschrijving van gegevens over bovengenoemde betrokkenen Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: Aanvraag op datum; Wijzigingen van de aanvraag op datum en tegemoetkomingsjaar; Bezwaarschriften op datum; Beroepschriften op datum; Telefoonnummer; Naam aanvrager; Adres aanvrager; Woonland aanvrager; Burgerservicenummer (hierna: BSN) aanvrager of Fiscaal-nummer / sofinummer; Geboortedatum aanvrager; Gemachtigde; Rekeningnummer; Naam rekeninghouder; Inkomen aanvrager; Naam toeslagpartner; Adres toeslagpartner; Woonland toeslagpartner; Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 13

14 Woonplaatsverklaring, indien één van beide toeslagpartners in het buitenland woont, maar zelf of de andere partner wel inkomen heeft uit Nederland. Onder voorwaarden kan recht bestaan op zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget (hierna: Kgb). Er is geen recht op huurtoeslag bij wonen in het buitenland; Geboortedatum toeslagpartner; BSN toeslagpartner of fiscaalnummer / sofinummer; Inkomen toeslagpartner; Huurprijs woning met specificatie; Huurprijs woning met specificatie, volgens verhuurder; Redelijke huur volgens huurcommissie (maximale huurgrens); Oordeel passendheid huurobject door gemeenten (tot tegemoetkomingsjaar 2008); Soort woning; Adres woning; Naam verhuurder; Adres verhuurder; Nummer KvK verhuurder met vestigingsnummer; Indicatie verhuurder als al dan niet toegelaten instelling; Indicatie geclusterd betalen; Rekening verhuurder; Naam medebewoner; Geboortedatum medebewoner; BSN medebewoner; Persoonsrelatie medebewoner; Toeslag aanvrager / partner / medebewoner heeft vermogen volgens Wet IH (i.v.m. vermogenstoets huur, zorg en kgb); Status zorgverzekering en woonlandfactor van toeslagaanvrager / toeslagpartner (Zorgtoeslag en Kgb); Aanvrager volgt een (re)integratietraject bij WW of WIA/WAO; Aanvrager heeft een bijstandsuitkering (hierna: Abw-uitkering) en werkt; Aanvrager heeft een uitkering voor (oudere) werklozen of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten (op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: Ioaz), Werkloosheidswet (hierna: WW), Wet Inkomen Kunstenaars (hierna: WWIK t/m. 2012), Wet op de Arbeids ongeschiktheids-verzekering (hierna: WAO) of Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (hierna: Wajong) en een re-integratietraject; Aanvrager heeft een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (hierna: Anw) en volgt een re-integratietraject; Aanvrager is niet-uitkeringsgerechtigd werkzoekende met een re-integratietraject; Aanvrager is student; Aanvrager volgt inburgeringscursus (volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO)); Toeslagpartner volgt (re)integratietraject bij WW of WIA/WAO; Toeslagpartner heeft Abw-uitkering en werkt; Toeslagpartner heeft een uitkering op basis van de Ioaw, Ioaz, WW, WWIK, WAO, Wajong of Anw en een re-integratietraject; Toeslagpartner is niet-uitkeringsgerechtigd werkzoekende met een re-integratietraject; Toeslagpartner is student; Toeslagpartner volgt inburgeringscursus volgens DUO; Indicaties hardheidsclausule; Gemoedsbezwaarde op grond van de sociale verzekeringswetgeving; Niet-verplicht verzekerde militair; Aantal kinderen, leeftijd kinderen en woonplaats en/of woonland kinderen; Naam kind; Geboortedatum kind; Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 14

15 BSN kind of Fiscaal-nummer of sofinummer; Wettelijk vertegenwoordiger; Nummer Landelijk Register Kinderopvanginstellingen en Peuterspeelzalen en registratieperiode (vanaf 2010); (NB: Peuterspeelzalen die voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang kunnen ook een registratie nummer krijgen. Vanaf december 2012 kan in zo n geval kinderopvangtoeslag worden toegekend); Naam opvanglocatie; Adres opvanglocatie; Naam gastouderbureau; Adres gastouderbureau; Uurtarief opvang; Aantal uren opvang; Aantal gewerkte uren per loontijdvak volgens Polis administratie UWV in het kader van bepaling recht op kinderopvangtoeslag (met ingang van tegemoetkomingsjaar 2012); Ingangsdatum kinderopvangtoeslag; Bijdrage werkgever kinderopvang aan kinderopvangtoeslagpartner of kinderopvangtoeslagaanvrager (t/m. tegemoetkomingsjaar 2006); Bijdrage gemeente of UWV kinderopvang aan kinderopvangtoeslagpartner of kinderopvangtoeslagaanvrager (t/m. tegemoetkomingsjaar 2012); Toeslagpartner of toeslagaanvrager heeft recht op kinderbijslag op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (hierna: AKW) voor een kind; Naam intermediair; Adres intermediair; Telefoonnummer intermediair; Rekeningnummer intermediair; Product- en procesresultaten van de behandeling van de aanvraag, zoals de hoogte van de toeslag (beschikking). Naast de bovengenoemde gegevens kunnen op grond van de Awir ook alle onder A1 genoemde gegevens worden verwerkt. Bij behandeling wordt in het kader van toezicht en handhaving gebruikt gemaakt van profiling met het doel van risicoselectie. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt Op grond van de gevallen genoemd in de artikelen 8, c t/m f en art. 9, derde lid Wbp kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan: Degenen, in de gevallen, bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of in artikel 9, derde lid, Wbp; Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met, of leiding geven aan de onder het kopje Het doel of doeleinden bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; Hulp- en Informatiepunten (hierna: HIP s)op grond van artikel 38 Awir en art. 8, letter a Wbp. HIP s worden door Toeslagen thans genoemd/onderscheiden in: Toeslagenverleners die in het algemeen een dienst ten behoeve van één soort toeslag verlenen (bijvoorbeeld ten behoeve van een woningbouwvereniging); Toeslagenservicepunten die diensten ten behoeve van een samenstel van toeslagen verlenen in het kader van een brede belangenbehartiging(bijvoorbeeld Sociale Raadslieden)). Overige bestuursorganen, voor zover er een wettelijk voorschrift is, dat tot de verstrekking van gegevens verplicht; Het ministerie van Financiën / Directoraat-generaal Belastingdienst (hierna: DGBel). Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 15

16 De voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie Er zijn momenteel nog geen verdragen gesloten met betrekking tot administratieve uitwisseling van inlichtingen en invorderingsbijstand met landen buiten de EU, met betrekking tot de in dit onderdeel genoemde tegemoetkomingen. Beveiliging van persoonsgegevens Voor de beveiligingsaspecten geldt datgene wat in onderdeel A.1 van deze melding is gesteld. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 16

17 A.4.1 De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van: de Belastingdienst in het proces internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) Het doel of de doeleinden van de verwerking Het uitvoeren van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB): Het verlenen van bijstand bij de heffing van belastingen naar het inkomen, de winst en het vermogen, de heffing van belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen, krachtens erfrecht en schenkingen, en de heffing van omzetbelasting en accijns. Dit betreft tevens het uitvoeren van diverse richtlijnen, zoals de Richtlijn 2003/48/EG (Spaarrichtlijn), zoals geïmplementeerd in de artikelen 4a t/m. 4p en artikel 6a van de WIB. Een beschrijving van de categorie van betrokkenen De verwerkingen bevatten gegevens over natuurlijke personen, waarover inlichtingen worden verstrekt of verzocht in het kader van de WIB, of; die wonen in één van de lidstaten van de Europese Unie (EU), niet zijnde Nederland en uiteindelijk gerechtigd zijn tot rentebetalingen door één in Nederland gevestigde marktdeelnemer en/of uitbetalende instantie1 1. Een beschrijving van gegevens over bovengenoemde betrokkenen Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: Burgerservicenummer (hierna: BSN); Sociaal-Fiscaalnummer / FI-nummer; Naam, met voorletters (voornaam of namen), en bijbehorende voor- en tussenvoegsels; Geboortedatum; Geboorteplaats; Particulier of Ondernemer; Rechtsvorm; KvK-nummer met vestigingsnummer (voorheen subnummer); Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden (RSIN), als een bedrijf voorheen een FI-nummer had, dan wordt dit automatisch omgezet naar het nieuwe RSIN; Bedrijfsbranche; Adres; Woonplaats; Woonland; De naam en het adres van de uitbetalende instantie; Belastingmiddel; Verzoek uit het buitenland; Aanvraag aan het buitenland; Datum ontvangst; Datum reactie; De bevoegde autoriteit ( partij ); Beslissing; Beslissingsdatum; 1 Onder marktdeelnemer wordt verstaan: Ieder lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr.), dat rentebetalingen verricht of iedere natuurlijke persoon, die in het kader van de uitoefening van zijn onderneming of beroep rentebetalingen verricht. Onder uitbetalende instantie wordt verstaan: De marktdeelnemer, die rente uitbetaalt of een rentebetaling bewerkstelligt ten onmiddellijke begunstiging van de uiteindelijk gerechtigde, ongeacht of deze marktdeelnemer de debiteur is van de rente dragende schuldvordering, dan wel de marktdeelnemer, die door de debiteur of de uiteindelijk gerechtigde is belast met het uitbetalen van de rente of het bewerkstelligen van de rentebetaling. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 17

18 Het rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde of, bij het ontbreken daarvan, een eenduidige omschrijving van de rentedragende schuldvordering; De rente, die is aangegroeid of gekapitaliseerd op het moment van de verkoop, de terugbetaling of de aflossing van de schuldvordering; De inkomsten, die zijn gerealiseerd bij verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in een collectieve beleggingsinstelling; De rente, uitbetaald of bijgeschreven op een rekening, die is terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan niet gedekt door een hypotheek of voorzien van een winstdelingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen, inclusief daaraan gehechte premies en prijzen; boete voor te late betaling wordt niet als rentebetaling aangemerkt; Het totale bedrag van de rente, dat aan de uitbetalende instantie is uitbetaald of ten gunste van haar is bewerkstelligd. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (EU); De in de WIB bij de heffing van belastingen genoemde bevoegde autoriteiten; De bevoegde autoriteiten van mogendheden, waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, dat voorziet in de wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen; De Belastingdienst, via de Nederlandse bevoegde autoriteit of via de Nederlandse bevoegde functionaris op basis van een wettelijke verplichting; Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de onder het kopje Het doel of doeleinden bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of in artikel 9, derde lid, van de Wbp. De voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie Er zijn momenteel nog geen verdragen gesloten met betrekking tot administratieve uitwisseling van inlichtingen en invorderingsbijstand met landen buiten de EU met betrekking tot de in dit onderdeel genoemde tegemoetkomingen. Beveiliging van persoonsgegevens Voor de beveiligingsaspecten geldt datgene, wat in onderdeel A.1. van deze melding omtrent de beveiliging is gesteld. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 18

19 A.4.2 De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van: de Douane in het proces Wederzijdse bijstand (WZB) Het doel of de doeleinden van de verwerking Het detecteren van (mogelijke) inbreuken op wet- en regelgeving op douanegebied, zoals omschreven in de overeenkomsten c.q. verdragen. Een beschrijving van de categorie van betrokkenen De verwerkingen van persoonsgegevens bevatten gegevens over natuurlijke personen, waarover inlichtingen worden verstrekt of verzocht in het kader van internationale wet- en regelgeving. Een beschrijving van gegevens over bovengenoemde betrokkenen Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: Burgerservicenummer (hierna: BSN); Sociaal-Fiscaalnummer / FI-nummer; Naam, met voorletters (voornaam of namen), en bijbehorende voor- en tussenvoegsels; Geboortedatum; Geboorteplaats; Particulier of Ondernemer; Rechtsvorm; KvK-nummer met vestigingsnummer (voorheen subnummer); Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden (RSIN), als een bedrijf voorheen een FI-nummer had, dan wordt dit automatisch omgezet naar het nieuwe RSIN; Bedrijfsbranche; Adres; Woonplaats; Woonland; Belastingmiddel; Verzoek uit het buitenland; Aanvraag aan het buitenland; Datum ontvangst; Datum reactie; De bevoegde autoriteit ( partij ); Beslissing; Beslissingsdatum. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (EU); De bevoegde autoriteiten van mogendheden, waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten in het kader van Wederzijdse Bijstand; De Belastingdienst, via de Nederlandse bevoegde autoriteit of via de Nederlandse bevoegde functionaris op basis van een wettelijke verplichting; Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de onder het kopje Het doel of doeleinden bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of in artikel 9, derde lid, van de Wbp. De gegevens mogen alleen voor het doel worden gebruikt, waarvoor ze verstrekt zijn, in beginsel voor douanedoeleinden. Ander gebruik mag slechts na toestemming van de verstrekkende partij. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 19

20 De voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie Aan alle buitenlandse autoriteiten, waarmee een juridisch dekkende overeenkomst c.q. verdrag is gesloten, worden in overeenstemming hiermede gegevens geleverd. Dit is afhankelijk van de tekst van het betreffende verdrag of overeenkomst. Als dit op basis hiervan niet mogelijk is, wordt deze informatie niet doorgegeven. De informatie-uitwisseling door de Douane vindt plaats via het Douane Informatiecentrum, het zgn. DIC/front-Office. Het DIC/front-Office toetst of de overeenkomst c.q. het verdrag kan dienen voor de desbetreffende vraag van de buiten landse autoriteit dan wel de beantwoording aan de buitenlandse autoriteit. Het DIC/front-Office beschikt hiervoor over een actueel overzicht van landen, waarmee verdragen of overeenkomsten zijn afgesloten. Beveiliging van persoonsgegevens Voor de beveiligingsaspecten geldt datgene, wat in onderdeel A.1. van deze melding omtrent de beveiliging is gesteld. Belastingdienst Verwerkingen van persoons gegevens door de Belastingdienst en de FIOD 20

Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst

Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst Verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst Datum eerste melding: 30 augustus 2002 Datum actualisatie melding : 8 mei 2003, 12 februari 2004, 10 oktober 2006 en 24 november 2008 Inleiding Met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 531 Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet van 24 april 1986, op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, laatstelijk gewijzigd bij Stb.

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens

Overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens Overeenkomst als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens Partijen 1. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs.

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3)

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Waarom dit formulier Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van kinderopvang op sociaal-medische gronden.

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. het CBG: de Stichting

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Formulier verwerking persoonsgegevens

Formulier verwerking persoonsgegevens Alleen voor intern gebruik Formulier verwerking persoonsgegevens Is er voor deze verwerking van persoonsgegevens eerder een WBP-melding gedaan?, met meldingsnummer: Niet bekend Vraag 1 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Aanvraag voor toegang tot microdata

Aanvraag voor toegang tot microdata Aanvraag voor toegang tot microdata versie 1 januari 2017 Een instelling die voor onderzoeksdoeleinden toegang tot CBS microdata wil verkrijgen dient daarvoor een aanvraag in te dienen. De toegang kan

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Registratienummer (in te vullen door ) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Voornamen (voluit) BSN / Sofinummer Nationaliteit Soort identiteitsbewijs¹ Nummer identiteitsbewijs Burgerlijke staat Alleenstaand

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 02-10-2006 Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 6 Ministerie

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 7 Ministerie

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere kosten heeft die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte voor

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie