personeel & recht Nieuws Sneller aan het werk vanuit Ziektewet Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personeel & recht Nieuws Sneller aan het werk vanuit Ziektewet Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit"

Transcriptie

1 Nieuws personeel & Sneller aan het werk vanuit Ziektewet De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk te krijgen. Werkgevers worden gestimuleerd om zieke werknemers, die in tijdelijk in dienst zijn, te re-integreren. Ook werknemers worden geprikkeld om aan de slag te blijven. Werknemers met tijdelijke contracten zijn gemiddeld langer ziek dan mensen die in vaste dienst werken en komen ook vaker in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te. Het kabinet wil bedrijven stimuleren meer aan preventie en nazorg te doen. Hoe meer mensen in de Ziektewet, des te hoger de premie. Bij kleine werkgevers wordt gekeken naar het aantal mensen dat in de betreffende sector in de Ziektewet belandt. Als werknemers minder lang in de Ziektewet zitten, bespaart de overheid bijna 300 miljoen aan uitkeringen. Hoogte ZW-uitkering afhankelijk van arbeidsverleden Om ervoor te zorgen dat flexibele werknemers hun best doen om te re-integreren, wordt op 1 januari 2013 de hoogte van de uitkering afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden. Werknemers krijgen in eerste instantie 70% van hun loon. Op een bepaald moment, afhankelijk van het aantal jaren dat diegene heeft gewerkt, wordt dit teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Een zieke werknemer heeft 24 maanden op een uitkering. Het wetsvoorstel regelt verder dat UWV na één jaar ziekte beoordeelt of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Ook kan UWV tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden besluiten. Nu kunnen mensen maximaal drie maanden met behoud van uitkering op proef bij een werkgever werken. Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2013 twee weken het loon van hun uitzendkrachten doorbetalen als ze ziek worden. Gemiddeld ontvangen zo n mensen een uitkering op grond van de Ziektewet. Driekwart hiervan zijn zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bron: SZW, 9 december 2011 Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit Per 1 januari 2012 wordt het Ontslagbesluit gewijzigd. De wijziging houdt in dat de tijdelijke verruiming van het onmisbaarheidscriterium wordt beëindigd. Dit blijkt uit de wijziging van het Ontslagbesluit dat op woensdag 14 december 2011 in de Staatscourant is verschenen. Sinds 1 augustus 2009 gold een verruiming van de mogelijkheid tot afwijking van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag. Daarvoor werd het zogenoemde onmisbaarheidscriterium in het kader van de economische crisis tijdelijk verruimd, in beginsel tot het najaar van Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 21 september 2011 per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van deze crisismaatregel en over zijn - mede daarop gebaseerde besluit om de maatregel in te trekken. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat er weinig gebruik is gemaakt van de maatregel. Bron: Ministerie SZW, 14 december 2011 Tijdelijke crisismaatregel extra tijdelijke contracten jongeren niet verlengd Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel Extra tijdelijke contracten voor jongeren niet te verlengen. Deze maatregel liep tot 1 januari 2012, maar kon worden verlengd tot uiterlijk 1 januari Uit de evaluatie door bureau Astri blijkt enerzijds dat de maatregel voor een aantal jongeren het beoogde effect heeft gehad jongeren die anders geen vierde contract hadden gekregen bij dezelfde werkgever, zijn dankzij de maatregel aan het werk gebleven. Anderzijds 2

2 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee zou aan 9000 jongeren zonder de maatregel waarschijnlijk een vast contract zijn aangeboden. De maatregel maakte het mogelijk om met jongeren tot 27 jaar gedurende vier jaar (in plaats van drie) of vier (in plaats van drie) opeenvolgende tijdelijke contracten aan te gaan voordat een vast contract ontstaat. De maatregel was bedoeld om jongeren gedurende de economische crisis langer aan het werk te houden, zodat zij uitzicht hielden op een vast contract als de economische situatie herstelt. Bron: Ministerie SZW, 9 december 2011 Apps voor personeel verhoogt productiviteit Bedrijven zijn heel actief om klanten te winnen en binden met apps om boodschappen te doen, tickets te kopen of te bankieren. Maar apps om personeel te helpen overal hun werk te kunnen doen, is nog een ondergeschoven kindje. Terwijl door het juist inzetten van interne apps de productiviteit stijgt. Dat stelt prof. dr. ir. Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO op de TNO Masterclass Het Nieuwe Werken. Volgens Bongers lijkt Het Nieuwe Werken een hype, maar als je de cijfers ziet, valt het allemaal reuze mee. In 2005 werkte ruim 25% van alle werknemers minstens één uur per week thuis. In 2010 was dat 27%. Dus van een spectaculaire groei kun je nog niet spreken. Ook het idee dat thuiswerken vooral leeft bij jongeren, klopt niet. Uit TNO-onderzoek naar Het Nieuwe Werken onder werknemers blijkt dat het vooral de oudere man tussen de 55 en 64 jaar hierin voorloper is. Met gemiddeld twee uur en een kwartier per week thuis werken, scoort hij hoger dan 15- tot 24-jarigen die gemiddeld een kwartier per week thuiswerken. Leegloopuren Ook de leegloopuren die nu niet benut worden om productief te zijn, kunnen onder Het Nieuwe Werken (HNW) worden gevat. De uren die je wacht of besteedt in de trein kunnen heel productief zijn als je op de ipad met een speciale app kunt inloggen op het werk. Gemiddeld besteedt een werknemer 53 minuten per dag aan woon-werkverkeer. Als je een groot deel van deze tijd kan gebruiken om werk te doen, levert dat heel wat effectieve uren op. Volgens Bongers denkt men te makkelijk dat het bij HNW vooral om thuiswerken gaat. Bij veel bedrijven zie je dat ook scrum een succes is. Het is een andere vorm van Het Nieuwe Werken waarbij een team van medewerkers zich twee weken opsluit in een kamer en er pas uitkomt als het project is afgerond. Daarna nemen ze een week vrij om de lange dagen te compenseren. De cultuur van een bedrijf moet het ook aankunnen, waarschuwt Bongers. Dat telt vooral voor bedrijven met zowel kenniswerkers als arbeiders. Je moet op de werkvloer geen scheve blikken krijgen als de manager om drie uur al naar huis gaat. Katalysator Ook zijn er bedrijven die Het Nieuwe Werken niet als eerste inzetten voor de productiviteit, maar vooral om talenten te binden. Door talenten flexibiliteit te bieden, vinden ze het leuk bij die bedrijven te werken. Jongeren die binnenkomen, komen niet voor een baan, ze komen voor een klus. Is de klus klaar, dan gaan ze net zo makkelijk weer weg. Tenzij je ze als bedrijf weet te binden. Het Nieuwe Werken is een katalysator om deze cultuurverandering te bewerkstelligen. Volgens Bongers moeten we daarbij vooral de zachte kant niet vergeten. Als je je collega s door Het Nieuwe Werken minder ziet, is het des te belangrijker ze te stimuleren met schouderklopjes. Dan houden ze binding met het bedrijf en beginnen ze met meer plezier aan een nieuwe opdracht. Dat komt de productiviteit ten goede. Er zijn bedrijven die daar speciale budgets voor hebben vrijgemaakt. Kortom: Het Nieuwe Werken is geen hype, maar de trend van een nieuwe generatie werknemers die vragen stelt waarop bedrijven nog te weinig antwoord hebben. Bron: Persbericht TNO, 15 december 2011 AWVN: Voorrang voor flexibel loon Werkgevers en werknemers moeten het komende jaar vooral kiezen voor flexibele beloningsvormen. Dat bepleit werkgeversvereniging AWVN in zijn Arbeidsvoorwaardenvisie AWVN is de belangrijkste cao-adviseur van het bedrijfsleven. Cao-partijen moeten anticiperen op snel verslechterende economische omstandigheden, stelt AWVN. Terwijl werkgevers de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in het vasthouden van hun medewerkers, voelen steeds meer werkgevers zich gedwongen alsnog medewerkers te ontslaan. Door flexibele loonafspraken kunnen werkge- 3

3 Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan meer werken door financiële prikkels van de overheid. Financiële prikkels, zoals fiscale kortingen, beïnvloeden vooral de keuze om wel of niet te werken, maar veel minder het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Als beleidsmakers de arbeidsparticipatie willen stimuleren, dan zouden de financiële prikkels daarom specifiek gericht moeten zijn op mensen met een lagere opleiding en op jonge moevers sneller reageren op bedrijfseconomische schommelingen. Zulke afspraken resulteren in meer ruimte voor verdere investeringen in inzetbaarheid van medewerkers en helpen om het aantal ontslagen te minimaliseren, aldus AWVN. In de Arbeidsvoorwaardenvisie presenteert AWVN een tienpuntenplan waarmee cao-partijen de economische crisis kunnen tegengaan en waarmee zij tóch anticiperen op de toekomstige krappe arbeidsmarkt. Mogelijkheden voor flexibel beloningsbeleid zijn onder meer: winstdeling, collectieve en/of individuele resultatendeling, loonaanpassingen die afhankelijk zijn van macro- of micro-economische ontwikkelingen en loonaanpassingen die gefinancierd worden door creatieve aanpassingen van roosters en werktijden. Cao-afspraken ter vergroting van loonruimte De werkgeversvereniging bepleit verder cao-afspraken die tot doel hebben de loonruimte te vergroten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het afslanken of afschaffen van zogenaamde ontziemaatregelen voor ouderen en om het verminderen van bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de vrije dagen zou gebruikt kunnen worden voor individueel inzetbaarheidsbudgetten of voor vormen van (flexibele) loonsverhoging. Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en -onderhandelingen en is betrokken bij meer dan de helft van alle Nederlandse cao s. Bron: AWVN, 12 december 2011 Eerste Kamer akkoord met aanscherping bijstand en afschaffen WWIK De Eerste Kamer is akkoord met de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand en de afschaffing van de WWIK, een aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Gecombineerd met de aanvaarding van het Wetsvoorstel Algemene Heffingskorting heeft staatssecretaris De Krom van SZW in 2011 drie wetten hervormd. Aanscherping Wet werk en Bijstand (WWB) De verplichtingen voor bijstandsgeigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken. Met de aanscherping van de wet Werk en Bijstand wordt benadrukt dat bijstand écht het laatste vangnet is. Werk gaat boven een uitkering. Wie kan werken, werkt, dat is het motto, aldus de staatssecretaris De Krom. Het is niet sociaal mensen op te sluiten in een uitkering. Werk is de beste manier om actief mee te doen in de samenleving en jezelf te ontplooien. Deze maatregel levert structureel 120 miljoen op per jaar en levert daarmee een substantiële bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Afbouw dubbele heffingskorting kostwinners Het is onacceptabel dat de bijstand hoger komt te liggen dan het netto minimumloon voor kostwinners. Uitgangspunt moet zijn dat werken moet lonen. Bij ongewijzigd beleid zou het verschil tussen een bijstandsuitkering en het minimumloon kleiner worden. Vanaf 2019 zou de bijstand zelfs hoger worden dan het minimumloon,. Dit is niet goed voor de arbeidsmarkt en zorgt voor verlies aan werkgelegenheid. Door het afschaffen van de dubbele heffingskorting (AHK) wordt geregeld dat werken loont. WWIK Het kabinet wenst ook dat er op 1 januari 2012 een einde komt aan de WWIK, een aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Nadat de Tweede Kamer daar eerder mee instemde, steunde ook een meerderheid in de Eerste Kamer het voorstel van Staatssecretaris De Krom om de regeling af te schaffen. Volgens De Krom is niet uit te leggen dat voor één beroepsgroep een uitzondering wordt gemaakt. Als beginnend kunstenaars er echt niet in slagen met werk in de bestaanskosten te voorzien, is er net als voor ieder ander het algemene vangnet van de bijstand. De bank Den Haag heeft echter in een uitspraak in kort geding op 3 januari 2012 bepaald dat voor kunstenaars die tot 1 januari 2012 hadden op de WWIKuitkering een goede overgangsregeling moet komen voordat deze regeling voor hen mag worden afgeschaft. Bron: Ministerie SZW, 21 december 2011 en Voorzieningener Rechtbank Den Haag, 3 januari 2012, LJN BU 992 Fiscale prikkels voor jonge moeders en laagopgeleiden 4

4 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee ders. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek door het Centraal Planbureau, CPB Policy Brief 2011/14 Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders? Mannen en vrouwen reageren anders op financiële prikkels wanneer zij alleenstaand zijn dan wanneer zij een stel vormen. Alleenstaande mannen zijn bijna even gevoelig voor financiële prikkels als alleenstaande vrouwen. In een stel reageren mannen echter veel minder dan vrouwen. Dit suggereert dat het traditionele kostwinnersmodel nog in grote mate bestaat in Nederland, waarbij de man voor het inkomen zorgt en het inkomen van de vrouw van secundair belang is. Vooral bij stellen met jonge kinderen zijn verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Ook gaat bij een hoger loon van de man de vrouw minder werken, maar omgekeerd is dat niet zo. Enerzijds betekent dit dat vooral fiscale kortingen voor werkende jonge moeders en voor laagopgeleide alleenstaanden leiden tot een hogere deelname aan het arbeidsproces. Anderzijds betekent dit dat uitkeringen voor deze groepen, zoals de bijstand en de overdraagbare heffingskorting, een belangrijke rem op de arbeidsparticipatie zijn. Fiscale prikkels om bijv. jonge moeders meer uren of dagen per week te laten werken, hebben weinig effect. Fiscale kortingen voor werkenden, zoals arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting, moeten vanuit participatieoogpunt vooral worden gericht op lagere inkomens en in mindere mate op de hogere inkomens. Dit stimuleert namelijk de keuze om te werken van de groep die het meest gevoelig is voor dergelijke financiële prikkels. Bron: persbericht CPB, 22 december 2011 Reikwijdte Wet melding collectief ontslag per 1 maart 2012 uitgebreid Per 1 maart 2012 gaat de wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) in, waardoor de vraag of een melding van collectief ontslag (ontslag van 20 of meer werknemers binnen een tijdsbestek van 3 maanden) gedaan moet worden, los komt te staan van de gekozen ontslagroute. Beëindigingen met wederzijds goedvinden tellen voortaan ook mee. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn in 2011 akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de WMCO (wetsvoorstel ) aan te passen. Door de wetswijziging is het niet meer mogelijk om ontslagen op te knippen in een groep van minder dan 20 ontslagaanvragen via UWV en voor de andere ontslagen een andere route te volgen, zoals ontslagen met wederzijds goedvinden. Bovendien regelt de wetswijziging dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet eerder sgeldig kan opzeggen, laten eindigen of ontbinden dan een maand nadat aan de meldplicht aan de vakbonden en UWV is voldaan. Bron: Kamerstukken nr en Staatsblad 28 december 2011, nr. 655 Flexwerk slecht voor werknemers en werkgevers Het bedrijfsleven zet steeds meer en vaker uitzendkrachten, zzp ers en werknemers met tijdelijke contracten in. Het blijkt dat dit helemaal geen duurzaam economisch voordeel oplevert. Flexwerk gaat gepaard met minder werk- en inkomenszekerheid en dat veroorzaakt stress bij werknemers. Ook kan het in andere opzichten schadelijk zijn voor de gezondheid en kan het tot meer ongevallen leiden. Op de korte termijn verlaagt het flexwerken wel de arbeidskosten en wordt de positie tegenover concurrenten versterkt. Maar op de langere termijn leidt het tot minder innovatie en lagere productiviteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport Flexibilisering De balans opgemaakt dat De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging FNV, op 22 december jl. heeft uitgebracht. Vooral voor laagopgeleiden met een zwakke onderhandelingspositie kan flexwerk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit hangt samen met een verhoogd risico op ongevallen onder flexwerkers (onder andere bij nachtwerk), maar ook met stress als gevolg van baanonzekerheid en fysiek zwaar werk, waarvoor vaak flexwerkers worden ingeschakeld. Kwetsbare positie Onzeker werk kan een opstap bieden van werkloosheid naar werk. Dat kan positief uitpakken voor kansarme werklozen in verband met re-integratie. Maar de doorstroom naar vast werk is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Er is een serieus gevaar dat mensen langere tijd in een kwetsbare arbeidspositie zitten en weinig inkomensen werkzekerheid hebben. Bron: FNV, 22 december

5 Lonen 2012: ouderen met hogere inkomens vangen klappen op Nederlandse werknemers met een bovenmodaal inkomen gaan er dit jaar netto op achteruit. De achteruitgang is in euro s het grootst bij een brutoloon vanaf 4750 per maand. Oudere werknemers worden sowieso geconfronteerd met een lager nettoloon dan in Vanaf het geboortejaar 1953 geldt, hoe ouder hoe meer ze inleveren. Bovendien kunnen de stijgende pensioenpremies het inkomen van een werknemer fors drukken. Per saldo kan dit nog eens 18 euro minder per maand betekenen. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de loonstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt. In de berekeningen zijn de in december 2011 vastgestelde pensioenpremies, en eventuele premies voor bedrijfstakfondsen meegenomen. Nettoloon omlaag Vanaf een brutoloon van 3500 per maand gaat dit jaar het nettoloon achteruit. Waarbij de inkomens vanaf 4750 het meeste inleveren: werknemers geboren na 1953 krijgen volgens de algemene berekeningen netto 27,45 minder. Werknemers van 58 jaar of ouder gaan er netto nog meer op achteruit. De verhoogde arbeidskorting is per 1 januari 2012 afgeschaft. Zo levert een werknemer geboren in 1948 met een loon van twee maal modaal netto 93,10 in. Wat de hogere inkomens aan geld moeten inboeten, komt de lagere inkomens ten goede. Werknemers die na 1953 zijn geboren en een modaal inkomen hebben (circa 2500) gaan er het meest op vooruit met netto 13,42 meer per maand. Dit voordeel neemt vanaf een inkomen van 2500 tot 3250 langzaam af tot 2,83 netto meer per maand. Het vervallen van de populaire spaarloonregeling heeft ook een behoorlijke invloed op de nieuwe loonstrook. Het maandelijkse spaarbedrag van 51 wordt nu bruto uitbetaald. Hierdoor wordt de daling wellicht beperkt, maar werknemers moeten zich wel realiseren dat zij het belastingvoordeel over het spaarbedrag missen, vertelt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. Dit belastingvoordeel varieerde van ongeveer 17 tot 26 per maand. Pensioenpremie drukt stempel op nettoloon De pensioenfondsen hebben hun premies voor 2012 in december bekend gemaakt. In de lijn der verwachting is de pensioenpremie die werknemers betalen in bijna alle branches gestegen, aldus Van Leeuwerden. Een stijging van de pensioenpremies beïnvloedt het nettoloon per branche en betekent voor sommige werknemers een grotere netto achteruitgang dan het algemene beeld laat zien. Werknemers in de sector Metaal en Techniek die in 1953 zijn geboren en twee keer modaal verdienen leveren netto per maand 67,36 in. Dit is 17,91 bovenop de algemene achteruitgang in deze inkomensgroep. Ook werknemers in de sector Bouw die anderhalf keer modaal verdienen leveren ten opzichte van de algemene berekeningen meer in, namelijk 11,27 netto. De Nederlandse werknemer in de zorgsector met een gelijkblijvend loon boert niet slecht ten opzichte van het algemene beeld. Bij een salaris van anderhalf keer modaal verdient een werknemer geboren na 1953 niet 13,45 minder, maar krijgt netto juist 0,45 meer dit jaar. Oudere werknemers leveren in De stimulans van het kabinetsbeleid om langer door te werken, ziet de Nederlandse werknemer in 2012 niet terug op de loonstrook. Uit de berekeningen van ADP blijkt dat oudere werknemers in 2012 er meer op achteruit gaan ten opzichte van de jongere generatie. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 tussen de 58 en de 60 jaar oud. Een van de oorzaken is het wegvallen van de verhoogde arbeidskorting voor werkenden die 58 jaar of ouder zijn. Zo gaat een werknemer van 59 jaar met een modaal inkomen er per maand 8,59 netto op achteruit. En een werknemer van 63 jaar met een modaal inkomen in 2012 verdient zelfs 50,33 netto per maand minder. Daar komt nog eens bovenop dat het percentage van de doorwerkbonus, waar werkenden vanaf 62 jaar op hebben, wordt teruggeschroefd, vertelt Van Leeuwerden. Zo gaat de bonus van een werknemer die in jaar wordt (geboren in 1950) van 5% naar 1,5%. Voor een werknemer die 63 jaar wordt (geboren in 1949) geldt dat de doorwerkbonus van 8% naar 6% gaat. Ondanks de voorgeschreven daling in de doorwerkbonus, is er toch per saldo voor die werknemers een stijging te zien. Van Leeuwerden: Je wordt immers ook weer een jaar ouder. Zo gaat de bonus van iemand die nu 62 jaar is en in jaar wordt van 5% naar 6%. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 dus tussen de 58 en de 60 jaar oud. Zij lopen de arbeidskorting mis en hebben een lagere doorwerkbonus in het verschiet. 6

6 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee Arbeids Werkgevers gaan meer betalen Ondanks dat de VVD de lastenverlichting voor werkgevers hoog in het vaandel heeft staan, komen ook de werkgevers er niet altijd even goed vanaf. Vooral bedrijven die relatief meer werknemers in dienst hebben met een bruto maandloon van 2800 of meer moeten dieper in de buidel tasten, zegt Van Leeuwerden. Deze werkgevers gaan een hogere bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZWV) betalen. Weliswaar daalt de bijdrage van 7,75% naar 7,1%, maar de maximale grondslag gaat omhoog van naar euro waardoor de uiteindelijke inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZWV van werknemers met hogere inkomens stijgt. Dit kan wel oplopen tot 964 euro per werknemer meer bij een loon van en hoger per maand. De bijdrage ZWV van werkgevers voor werknemers met een loon tot per maand neemt af door de verlaging van het bijdragepercentage naar 7,1%. De stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage is niet de enige lastenverzwaring waar werkgevers mee worden geconfronteerd. Ook de sectorpremies die werkgevers betalen om de werkloosheidsuitkeringen mede te financieren nemen toe. Deze premie verschilt per branche. Bron: nieuwsbericht ADP, 2 januari 2012 Welke en heeft een werknemer rond zijn personeelsdossier? Afgelopen tijd is er een flink aantal uitspraken gewezen waarin de werknemer invloed probeerde uit te oefenen op de samenstelling van zijn personeelsdossier. Op een personeelsdossier zijn in principe de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze privacy wetgeving stelt regels omtrent het voeren van een administratie waarin de persoonsgegevens van iemand zijn vastgelegd. Wettelijk gezien heeft een werknemer op inzage in zijn personeelsdossier en heeft hij om fouten te laten corrigeren. Het blijkt dat daarvan ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt door werknemers. Wat behoort tot het personeelsdossier? Een belangrijke vraag om mee te beginnen is wat allemaal tot het personeelsdossier behoort. Het geshof in Den Bosch moest zich uitspreken over de vraag of iemand had op kopieën en afschriften van het personeelsdossier en had op transcripties van opgenomen telefoongesprekken. Dat een werkgever kosten zou moeten maken om aan de betreffende persoon kopieën en transcripties te verstrekken en dat daar tijd mee gemoeid is, betekent niet dat een werkgever dat niet zou hoeven te doen. De wet kent immers een regel dat redelijke kosten voor bijvoorbeeld kopieën in rekening kunnen worden gebracht bij de werknemer. Belangrijke kanttekening van het geshof was dat interne notities niet onder de bescherming van persoonsgegevens vallen en de werknemer daarop dus geen op inzage of op kopieën heeft. In een andere zaak bij het geshof Amsterdam werd wat dieper ingegaan op die interne notities. Het betrof een kwestie waarin tussen de werkgever en de werkneemster een arbeidsgeschil was ontstaan. Over dit arbeidsgeschil was intern gecorrespondeerd tussen de afdeling arbeidszaken en andere afdelingen van de werkgever, tussen de voorzitter van de or en de Raad van Bestuur en tussen de advocaat en de juridische afdeling. De werkneemster wilde inzage in al deze communicatie maar de werkgever weigerde dat. De er oordeelde dat het uitgangspunt is dat de werkneemster een inzage heeft. Dat inzage geldt echter niet onbeperkt. Meer in het bijzonder strekt het zich niet uit tot de interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever bevatten en die uitslui- 7

7 tend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Als op basis van interne notities een definitief rapport wordt opgemaakt, dan valt dat rapport wel onder het inzage. Voor de praktijk is dit van belang, omdat er bij de (fysieke) indeling van een personeelsdossier rekening mee kan worden gehouden dat bepaalde interne notities dus niet hoeven te worden gedeeld met de werknemer, zodat die ook afzonderlijk zijn te bewaren. Belastend materiaal in een personeelsdossier De werknemer heeft er soms belang bij om bepaald belastend materiaal uit het dossier te laten verwijderen. Zo was er een werkneemster die als thuishulp werkzaam was maar door de werkgever werd aangesproken op het declareren van meer zorgminuten dan volgens de geldende indicatie was geoorloofd. Er werd haar een officiële waarschuwing wegens fraude gegeven, waartegen zij bezwaar maakte. De werkgever had vervolgens bevestigd het woord fraude terug te nemen waarna werkneemster verzocht de officiële waarschuwing en alle andere stukken die betrekking hebben op de kwestie uit haar personeelsdossier, te verwijderen. De werkgever trok de waarschuwingsbrief in maar de rest van de stukken niet. Volgens de kantoner is een werkgever bevoegd een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden. Dat dossier is nodig om vast te leggen wat van belang is voor de inhoud en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het verloop van de arbeidsrelatie. De werkgever bepaalt wat hij van belang acht om toe te voegen aan het personeelsdossier, waarbij de grens ligt in de privacywetgeving én het goed werkgeverschap. Een werknemer kan zich dus alleen tegen toevoeging van bepaalde informatie verzetten als de werkgever in strijd handelt met een van die twee regels. Daarvan was volgens de kantoner geen sprake. De werkgever heeft er namelijk belang bij om in het personeelsdossier vast te leggen wat het onderwerp van het geschil was, hoe dat is verlopen en wat de afloop daarvan was. Op die manier kan worden voorkomen dat achteraf onjuiste verhalen in de wereld komen die niet meer kunnen worden weerlegd. Omdat de werkgever had toegezegd de uitgebreide inhoudelijke reactie van de werknemer ook in het dossier op te nemen vond de kantoner dat er geen sprake was van strijd met goed werkgeverschap of de privacywetgeving en hoefde de werkgever de inhoudelijke stukken niet te verwijderen. Dat de officiële waarschuwingsbrief was verwijderd, was wel te. Een soortgelijk geval was aan de orde bij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die beschuldigd werd van het verrichten van ongeoorloofde nevenactivitei- ten. In een gesprek over die nevenactiviteiten kreeg hij een officiële waarschuwing vanwege het ontoelaatbaar overschrijden van alle fatsoensnormen. Er werd meegedeeld dat de waarschuwing zou worden opgenomen in het personeelsdossier en zou worden gebruikt bij een officiële ontslagaanvraag, als zich binnen drie jaar nieuwe incidenten zouden voordoen. Werknemer eiste intrekking van die officiële waarschuwing en verwijdering uit het personeelsdossier. Bovendien zou het de werkgever verboden moeten worden de waarschuwing op enigerlei wijze te gebruiken. De kantoner ging daar niet in mee. Volgens hem heeft de werkgever vanuit zijn gezagsverhouding de bevoegdheid de werknemer aan te spreken op het functioneren en/of het gedrag. In dit geval heeft de werkgever gemeend een officiële schriftelijke waarschuwing te geven waartegen de werknemer zich heeft verweerd. Ook het verweer van de werknemer was opgenomen in het personeelsdossier. De kantoner vond daarmee dat geen sprake was van strijd met goed werkgeverschap; integendeel, juist het opleggen van concrete sancties zonder voorafgaande waarschuwing zou niet toelaatbaar zijn. De kantoner voegde daaraan toe dat een werkgever niet verplicht is zo n waarschuwing na drie jaar uit het personeelsdossier te verwijderen. Sowieso is voor dat verwijderen geen wettelijke basis. Het verbod om een officiële waarschuwing te gebruiken wordt tenslotte evenmin toegewezen: als de werkgever van de waarschuwing gebruik zou willen maken, dan wordt ook het weerwoord van de werknemer meegenomen. Op die manier zal in de toekomst een afgewogen beoordeling plaats kunnen vinden. In beide zaken is dus van belang gebleken om ook het weerwoord van de werknemer toe te voegen aan het personeelsdossier. Daarmee is voldaan aan de eisen van goed werkgeverschap en is het dus redelijk om een officiële waarschuwing, die immers past binnen de beleidsvrijheid van de werkgever, in het dossier te laten zitten. Een laatste voorbeeld is een uitspraak van afgelopen zomer waarin de werkneemster werkte als sales representative in een commerciële organisatie. Zij behaalde haar targets niet maar ontving wel een voldoende beoordeling en salarisverhogingen. Een nieuwe leidinggevende sprak in een beoordelingsgesprek echter zijn onvrede uit. Zij ontving een formele waarschuwing voor het niet behalen van targets én voor een onprofessionele werkhouding. Zij zou arrogant en vijandig zijn. De werkneemster eiste intrekking en verwijdering van de waarschuwing uit het dossier. Voor wat betreft de targets had de werkgever echter heel duidelijk en specifiek 8

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 ABGP magazine 53 jaar 2 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2003 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014

Vizier. Special Belastingservice. Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ. Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 1 Voorjaar 2014 Special Belastingservice Minimumloon Sociale Verzekeringen Bijstandsuitkeringen IOAW en IOAZ Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Let op werknemers met schulden!

Let op werknemers met schulden! Scholieren aan de slag 6 Overnemen of verzuipen 12 Leren re-integreren 18 Weggooien is verboden 24 Als uw werknemers in de schoolva- Reorganisaties zijn nu aan de orde U moet werken aan de terugkeer van

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 3 begroting SZW Arbeidsongeschiktheid

Beleidsdoorlichting artikel 3 begroting SZW Arbeidsongeschiktheid Beleidsdoorlichting artikel 3 begroting SZW Arbeidsongeschiktheid December 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Korte inhoud arbeidsongeschiktheidsregelingen: 6 B. Ratio achter de WAO Aanleiding en het oorspronkelijke

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam 1 Inleiding Een kleine drie

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Positie vangnetters

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie