personeel & recht Nieuws Sneller aan het werk vanuit Ziektewet Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "personeel & recht Nieuws Sneller aan het werk vanuit Ziektewet Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit"

Transcriptie

1 Nieuws personeel & Sneller aan het werk vanuit Ziektewet De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk te krijgen. Werkgevers worden gestimuleerd om zieke werknemers, die in tijdelijk in dienst zijn, te re-integreren. Ook werknemers worden geprikkeld om aan de slag te blijven. Werknemers met tijdelijke contracten zijn gemiddeld langer ziek dan mensen die in vaste dienst werken en komen ook vaker in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te. Het kabinet wil bedrijven stimuleren meer aan preventie en nazorg te doen. Hoe meer mensen in de Ziektewet, des te hoger de premie. Bij kleine werkgevers wordt gekeken naar het aantal mensen dat in de betreffende sector in de Ziektewet belandt. Als werknemers minder lang in de Ziektewet zitten, bespaart de overheid bijna 300 miljoen aan uitkeringen. Hoogte ZW-uitkering afhankelijk van arbeidsverleden Om ervoor te zorgen dat flexibele werknemers hun best doen om te re-integreren, wordt op 1 januari 2013 de hoogte van de uitkering afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden. Werknemers krijgen in eerste instantie 70% van hun loon. Op een bepaald moment, afhankelijk van het aantal jaren dat diegene heeft gewerkt, wordt dit teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Een zieke werknemer heeft 24 maanden op een uitkering. Het wetsvoorstel regelt verder dat UWV na één jaar ziekte beoordeelt of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Ook kan UWV tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden besluiten. Nu kunnen mensen maximaal drie maanden met behoud van uitkering op proef bij een werkgever werken. Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2013 twee weken het loon van hun uitzendkrachten doorbetalen als ze ziek worden. Gemiddeld ontvangen zo n mensen een uitkering op grond van de Ziektewet. Driekwart hiervan zijn zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bron: SZW, 9 december 2011 Per 1 januari 2012: beëindiging Verruiming onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit Per 1 januari 2012 wordt het Ontslagbesluit gewijzigd. De wijziging houdt in dat de tijdelijke verruiming van het onmisbaarheidscriterium wordt beëindigd. Dit blijkt uit de wijziging van het Ontslagbesluit dat op woensdag 14 december 2011 in de Staatscourant is verschenen. Sinds 1 augustus 2009 gold een verruiming van de mogelijkheid tot afwijking van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag. Daarvoor werd het zogenoemde onmisbaarheidscriterium in het kader van de economische crisis tijdelijk verruimd, in beginsel tot het najaar van Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 21 september 2011 per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van deze crisismaatregel en over zijn - mede daarop gebaseerde besluit om de maatregel in te trekken. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat er weinig gebruik is gemaakt van de maatregel. Bron: Ministerie SZW, 14 december 2011 Tijdelijke crisismaatregel extra tijdelijke contracten jongeren niet verlengd Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel Extra tijdelijke contracten voor jongeren niet te verlengen. Deze maatregel liep tot 1 januari 2012, maar kon worden verlengd tot uiterlijk 1 januari Uit de evaluatie door bureau Astri blijkt enerzijds dat de maatregel voor een aantal jongeren het beoogde effect heeft gehad jongeren die anders geen vierde contract hadden gekregen bij dezelfde werkgever, zijn dankzij de maatregel aan het werk gebleven. Anderzijds 2

2 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee zou aan 9000 jongeren zonder de maatregel waarschijnlijk een vast contract zijn aangeboden. De maatregel maakte het mogelijk om met jongeren tot 27 jaar gedurende vier jaar (in plaats van drie) of vier (in plaats van drie) opeenvolgende tijdelijke contracten aan te gaan voordat een vast contract ontstaat. De maatregel was bedoeld om jongeren gedurende de economische crisis langer aan het werk te houden, zodat zij uitzicht hielden op een vast contract als de economische situatie herstelt. Bron: Ministerie SZW, 9 december 2011 Apps voor personeel verhoogt productiviteit Bedrijven zijn heel actief om klanten te winnen en binden met apps om boodschappen te doen, tickets te kopen of te bankieren. Maar apps om personeel te helpen overal hun werk te kunnen doen, is nog een ondergeschoven kindje. Terwijl door het juist inzetten van interne apps de productiviteit stijgt. Dat stelt prof. dr. ir. Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO op de TNO Masterclass Het Nieuwe Werken. Volgens Bongers lijkt Het Nieuwe Werken een hype, maar als je de cijfers ziet, valt het allemaal reuze mee. In 2005 werkte ruim 25% van alle werknemers minstens één uur per week thuis. In 2010 was dat 27%. Dus van een spectaculaire groei kun je nog niet spreken. Ook het idee dat thuiswerken vooral leeft bij jongeren, klopt niet. Uit TNO-onderzoek naar Het Nieuwe Werken onder werknemers blijkt dat het vooral de oudere man tussen de 55 en 64 jaar hierin voorloper is. Met gemiddeld twee uur en een kwartier per week thuis werken, scoort hij hoger dan 15- tot 24-jarigen die gemiddeld een kwartier per week thuiswerken. Leegloopuren Ook de leegloopuren die nu niet benut worden om productief te zijn, kunnen onder Het Nieuwe Werken (HNW) worden gevat. De uren die je wacht of besteedt in de trein kunnen heel productief zijn als je op de ipad met een speciale app kunt inloggen op het werk. Gemiddeld besteedt een werknemer 53 minuten per dag aan woon-werkverkeer. Als je een groot deel van deze tijd kan gebruiken om werk te doen, levert dat heel wat effectieve uren op. Volgens Bongers denkt men te makkelijk dat het bij HNW vooral om thuiswerken gaat. Bij veel bedrijven zie je dat ook scrum een succes is. Het is een andere vorm van Het Nieuwe Werken waarbij een team van medewerkers zich twee weken opsluit in een kamer en er pas uitkomt als het project is afgerond. Daarna nemen ze een week vrij om de lange dagen te compenseren. De cultuur van een bedrijf moet het ook aankunnen, waarschuwt Bongers. Dat telt vooral voor bedrijven met zowel kenniswerkers als arbeiders. Je moet op de werkvloer geen scheve blikken krijgen als de manager om drie uur al naar huis gaat. Katalysator Ook zijn er bedrijven die Het Nieuwe Werken niet als eerste inzetten voor de productiviteit, maar vooral om talenten te binden. Door talenten flexibiliteit te bieden, vinden ze het leuk bij die bedrijven te werken. Jongeren die binnenkomen, komen niet voor een baan, ze komen voor een klus. Is de klus klaar, dan gaan ze net zo makkelijk weer weg. Tenzij je ze als bedrijf weet te binden. Het Nieuwe Werken is een katalysator om deze cultuurverandering te bewerkstelligen. Volgens Bongers moeten we daarbij vooral de zachte kant niet vergeten. Als je je collega s door Het Nieuwe Werken minder ziet, is het des te belangrijker ze te stimuleren met schouderklopjes. Dan houden ze binding met het bedrijf en beginnen ze met meer plezier aan een nieuwe opdracht. Dat komt de productiviteit ten goede. Er zijn bedrijven die daar speciale budgets voor hebben vrijgemaakt. Kortom: Het Nieuwe Werken is geen hype, maar de trend van een nieuwe generatie werknemers die vragen stelt waarop bedrijven nog te weinig antwoord hebben. Bron: Persbericht TNO, 15 december 2011 AWVN: Voorrang voor flexibel loon Werkgevers en werknemers moeten het komende jaar vooral kiezen voor flexibele beloningsvormen. Dat bepleit werkgeversvereniging AWVN in zijn Arbeidsvoorwaardenvisie AWVN is de belangrijkste cao-adviseur van het bedrijfsleven. Cao-partijen moeten anticiperen op snel verslechterende economische omstandigheden, stelt AWVN. Terwijl werkgevers de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in het vasthouden van hun medewerkers, voelen steeds meer werkgevers zich gedwongen alsnog medewerkers te ontslaan. Door flexibele loonafspraken kunnen werkge- 3

3 Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan meer werken door financiële prikkels van de overheid. Financiële prikkels, zoals fiscale kortingen, beïnvloeden vooral de keuze om wel of niet te werken, maar veel minder het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Als beleidsmakers de arbeidsparticipatie willen stimuleren, dan zouden de financiële prikkels daarom specifiek gericht moeten zijn op mensen met een lagere opleiding en op jonge moevers sneller reageren op bedrijfseconomische schommelingen. Zulke afspraken resulteren in meer ruimte voor verdere investeringen in inzetbaarheid van medewerkers en helpen om het aantal ontslagen te minimaliseren, aldus AWVN. In de Arbeidsvoorwaardenvisie presenteert AWVN een tienpuntenplan waarmee cao-partijen de economische crisis kunnen tegengaan en waarmee zij tóch anticiperen op de toekomstige krappe arbeidsmarkt. Mogelijkheden voor flexibel beloningsbeleid zijn onder meer: winstdeling, collectieve en/of individuele resultatendeling, loonaanpassingen die afhankelijk zijn van macro- of micro-economische ontwikkelingen en loonaanpassingen die gefinancierd worden door creatieve aanpassingen van roosters en werktijden. Cao-afspraken ter vergroting van loonruimte De werkgeversvereniging bepleit verder cao-afspraken die tot doel hebben de loonruimte te vergroten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het afslanken of afschaffen van zogenaamde ontziemaatregelen voor ouderen en om het verminderen van bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de vrije dagen zou gebruikt kunnen worden voor individueel inzetbaarheidsbudgetten of voor vormen van (flexibele) loonsverhoging. Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en -onderhandelingen en is betrokken bij meer dan de helft van alle Nederlandse cao s. Bron: AWVN, 12 december 2011 Eerste Kamer akkoord met aanscherping bijstand en afschaffen WWIK De Eerste Kamer is akkoord met de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand en de afschaffing van de WWIK, een aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Gecombineerd met de aanvaarding van het Wetsvoorstel Algemene Heffingskorting heeft staatssecretaris De Krom van SZW in 2011 drie wetten hervormd. Aanscherping Wet werk en Bijstand (WWB) De verplichtingen voor bijstandsgeigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken. Met de aanscherping van de wet Werk en Bijstand wordt benadrukt dat bijstand écht het laatste vangnet is. Werk gaat boven een uitkering. Wie kan werken, werkt, dat is het motto, aldus de staatssecretaris De Krom. Het is niet sociaal mensen op te sluiten in een uitkering. Werk is de beste manier om actief mee te doen in de samenleving en jezelf te ontplooien. Deze maatregel levert structureel 120 miljoen op per jaar en levert daarmee een substantiële bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Afbouw dubbele heffingskorting kostwinners Het is onacceptabel dat de bijstand hoger komt te liggen dan het netto minimumloon voor kostwinners. Uitgangspunt moet zijn dat werken moet lonen. Bij ongewijzigd beleid zou het verschil tussen een bijstandsuitkering en het minimumloon kleiner worden. Vanaf 2019 zou de bijstand zelfs hoger worden dan het minimumloon,. Dit is niet goed voor de arbeidsmarkt en zorgt voor verlies aan werkgelegenheid. Door het afschaffen van de dubbele heffingskorting (AHK) wordt geregeld dat werken loont. WWIK Het kabinet wenst ook dat er op 1 januari 2012 een einde komt aan de WWIK, een aparte inkomensregeling voor kunstenaars. Nadat de Tweede Kamer daar eerder mee instemde, steunde ook een meerderheid in de Eerste Kamer het voorstel van Staatssecretaris De Krom om de regeling af te schaffen. Volgens De Krom is niet uit te leggen dat voor één beroepsgroep een uitzondering wordt gemaakt. Als beginnend kunstenaars er echt niet in slagen met werk in de bestaanskosten te voorzien, is er net als voor ieder ander het algemene vangnet van de bijstand. De bank Den Haag heeft echter in een uitspraak in kort geding op 3 januari 2012 bepaald dat voor kunstenaars die tot 1 januari 2012 hadden op de WWIKuitkering een goede overgangsregeling moet komen voordat deze regeling voor hen mag worden afgeschaft. Bron: Ministerie SZW, 21 december 2011 en Voorzieningener Rechtbank Den Haag, 3 januari 2012, LJN BU 992 Fiscale prikkels voor jonge moeders en laagopgeleiden 4

4 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee ders. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek door het Centraal Planbureau, CPB Policy Brief 2011/14 Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders? Mannen en vrouwen reageren anders op financiële prikkels wanneer zij alleenstaand zijn dan wanneer zij een stel vormen. Alleenstaande mannen zijn bijna even gevoelig voor financiële prikkels als alleenstaande vrouwen. In een stel reageren mannen echter veel minder dan vrouwen. Dit suggereert dat het traditionele kostwinnersmodel nog in grote mate bestaat in Nederland, waarbij de man voor het inkomen zorgt en het inkomen van de vrouw van secundair belang is. Vooral bij stellen met jonge kinderen zijn verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Ook gaat bij een hoger loon van de man de vrouw minder werken, maar omgekeerd is dat niet zo. Enerzijds betekent dit dat vooral fiscale kortingen voor werkende jonge moeders en voor laagopgeleide alleenstaanden leiden tot een hogere deelname aan het arbeidsproces. Anderzijds betekent dit dat uitkeringen voor deze groepen, zoals de bijstand en de overdraagbare heffingskorting, een belangrijke rem op de arbeidsparticipatie zijn. Fiscale prikkels om bijv. jonge moeders meer uren of dagen per week te laten werken, hebben weinig effect. Fiscale kortingen voor werkenden, zoals arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting, moeten vanuit participatieoogpunt vooral worden gericht op lagere inkomens en in mindere mate op de hogere inkomens. Dit stimuleert namelijk de keuze om te werken van de groep die het meest gevoelig is voor dergelijke financiële prikkels. Bron: persbericht CPB, 22 december 2011 Reikwijdte Wet melding collectief ontslag per 1 maart 2012 uitgebreid Per 1 maart 2012 gaat de wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) in, waardoor de vraag of een melding van collectief ontslag (ontslag van 20 of meer werknemers binnen een tijdsbestek van 3 maanden) gedaan moet worden, los komt te staan van de gekozen ontslagroute. Beëindigingen met wederzijds goedvinden tellen voortaan ook mee. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer zijn in 2011 akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de WMCO (wetsvoorstel ) aan te passen. Door de wetswijziging is het niet meer mogelijk om ontslagen op te knippen in een groep van minder dan 20 ontslagaanvragen via UWV en voor de andere ontslagen een andere route te volgen, zoals ontslagen met wederzijds goedvinden. Bovendien regelt de wetswijziging dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet eerder sgeldig kan opzeggen, laten eindigen of ontbinden dan een maand nadat aan de meldplicht aan de vakbonden en UWV is voldaan. Bron: Kamerstukken nr en Staatsblad 28 december 2011, nr. 655 Flexwerk slecht voor werknemers en werkgevers Het bedrijfsleven zet steeds meer en vaker uitzendkrachten, zzp ers en werknemers met tijdelijke contracten in. Het blijkt dat dit helemaal geen duurzaam economisch voordeel oplevert. Flexwerk gaat gepaard met minder werk- en inkomenszekerheid en dat veroorzaakt stress bij werknemers. Ook kan het in andere opzichten schadelijk zijn voor de gezondheid en kan het tot meer ongevallen leiden. Op de korte termijn verlaagt het flexwerken wel de arbeidskosten en wordt de positie tegenover concurrenten versterkt. Maar op de langere termijn leidt het tot minder innovatie en lagere productiviteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport Flexibilisering De balans opgemaakt dat De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging FNV, op 22 december jl. heeft uitgebracht. Vooral voor laagopgeleiden met een zwakke onderhandelingspositie kan flexwerk negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit hangt samen met een verhoogd risico op ongevallen onder flexwerkers (onder andere bij nachtwerk), maar ook met stress als gevolg van baanonzekerheid en fysiek zwaar werk, waarvoor vaak flexwerkers worden ingeschakeld. Kwetsbare positie Onzeker werk kan een opstap bieden van werkloosheid naar werk. Dat kan positief uitpakken voor kansarme werklozen in verband met re-integratie. Maar de doorstroom naar vast werk is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Er is een serieus gevaar dat mensen langere tijd in een kwetsbare arbeidspositie zitten en weinig inkomensen werkzekerheid hebben. Bron: FNV, 22 december

5 Lonen 2012: ouderen met hogere inkomens vangen klappen op Nederlandse werknemers met een bovenmodaal inkomen gaan er dit jaar netto op achteruit. De achteruitgang is in euro s het grootst bij een brutoloon vanaf 4750 per maand. Oudere werknemers worden sowieso geconfronteerd met een lager nettoloon dan in Vanaf het geboortejaar 1953 geldt, hoe ouder hoe meer ze inleveren. Bovendien kunnen de stijgende pensioenpremies het inkomen van een werknemer fors drukken. Per saldo kan dit nog eens 18 euro minder per maand betekenen. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de loonstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt. In de berekeningen zijn de in december 2011 vastgestelde pensioenpremies, en eventuele premies voor bedrijfstakfondsen meegenomen. Nettoloon omlaag Vanaf een brutoloon van 3500 per maand gaat dit jaar het nettoloon achteruit. Waarbij de inkomens vanaf 4750 het meeste inleveren: werknemers geboren na 1953 krijgen volgens de algemene berekeningen netto 27,45 minder. Werknemers van 58 jaar of ouder gaan er netto nog meer op achteruit. De verhoogde arbeidskorting is per 1 januari 2012 afgeschaft. Zo levert een werknemer geboren in 1948 met een loon van twee maal modaal netto 93,10 in. Wat de hogere inkomens aan geld moeten inboeten, komt de lagere inkomens ten goede. Werknemers die na 1953 zijn geboren en een modaal inkomen hebben (circa 2500) gaan er het meest op vooruit met netto 13,42 meer per maand. Dit voordeel neemt vanaf een inkomen van 2500 tot 3250 langzaam af tot 2,83 netto meer per maand. Het vervallen van de populaire spaarloonregeling heeft ook een behoorlijke invloed op de nieuwe loonstrook. Het maandelijkse spaarbedrag van 51 wordt nu bruto uitbetaald. Hierdoor wordt de daling wellicht beperkt, maar werknemers moeten zich wel realiseren dat zij het belastingvoordeel over het spaarbedrag missen, vertelt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. Dit belastingvoordeel varieerde van ongeveer 17 tot 26 per maand. Pensioenpremie drukt stempel op nettoloon De pensioenfondsen hebben hun premies voor 2012 in december bekend gemaakt. In de lijn der verwachting is de pensioenpremie die werknemers betalen in bijna alle branches gestegen, aldus Van Leeuwerden. Een stijging van de pensioenpremies beïnvloedt het nettoloon per branche en betekent voor sommige werknemers een grotere netto achteruitgang dan het algemene beeld laat zien. Werknemers in de sector Metaal en Techniek die in 1953 zijn geboren en twee keer modaal verdienen leveren netto per maand 67,36 in. Dit is 17,91 bovenop de algemene achteruitgang in deze inkomensgroep. Ook werknemers in de sector Bouw die anderhalf keer modaal verdienen leveren ten opzichte van de algemene berekeningen meer in, namelijk 11,27 netto. De Nederlandse werknemer in de zorgsector met een gelijkblijvend loon boert niet slecht ten opzichte van het algemene beeld. Bij een salaris van anderhalf keer modaal verdient een werknemer geboren na 1953 niet 13,45 minder, maar krijgt netto juist 0,45 meer dit jaar. Oudere werknemers leveren in De stimulans van het kabinetsbeleid om langer door te werken, ziet de Nederlandse werknemer in 2012 niet terug op de loonstrook. Uit de berekeningen van ADP blijkt dat oudere werknemers in 2012 er meer op achteruit gaan ten opzichte van de jongere generatie. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 tussen de 58 en de 60 jaar oud. Een van de oorzaken is het wegvallen van de verhoogde arbeidskorting voor werkenden die 58 jaar of ouder zijn. Zo gaat een werknemer van 59 jaar met een modaal inkomen er per maand 8,59 netto op achteruit. En een werknemer van 63 jaar met een modaal inkomen in 2012 verdient zelfs 50,33 netto per maand minder. Daar komt nog eens bovenop dat het percentage van de doorwerkbonus, waar werkenden vanaf 62 jaar op hebben, wordt teruggeschroefd, vertelt Van Leeuwerden. Zo gaat de bonus van een werknemer die in jaar wordt (geboren in 1950) van 5% naar 1,5%. Voor een werknemer die 63 jaar wordt (geboren in 1949) geldt dat de doorwerkbonus van 8% naar 6% gaat. Ondanks de voorgeschreven daling in de doorwerkbonus, is er toch per saldo voor die werknemers een stijging te zien. Van Leeuwerden: Je wordt immers ook weer een jaar ouder. Zo gaat de bonus van iemand die nu 62 jaar is en in jaar wordt van 5% naar 6%. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 dus tussen de 58 en de 60 jaar oud. Zij lopen de arbeidskorting mis en hebben een lagere doorwerkbonus in het verschiet. 6

6 actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de pe actualiteiten, trends en praktijk informatie over de juridische aspecten van de p ee Arbeids Werkgevers gaan meer betalen Ondanks dat de VVD de lastenverlichting voor werkgevers hoog in het vaandel heeft staan, komen ook de werkgevers er niet altijd even goed vanaf. Vooral bedrijven die relatief meer werknemers in dienst hebben met een bruto maandloon van 2800 of meer moeten dieper in de buidel tasten, zegt Van Leeuwerden. Deze werkgevers gaan een hogere bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZWV) betalen. Weliswaar daalt de bijdrage van 7,75% naar 7,1%, maar de maximale grondslag gaat omhoog van naar euro waardoor de uiteindelijke inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZWV van werknemers met hogere inkomens stijgt. Dit kan wel oplopen tot 964 euro per werknemer meer bij een loon van en hoger per maand. De bijdrage ZWV van werkgevers voor werknemers met een loon tot per maand neemt af door de verlaging van het bijdragepercentage naar 7,1%. De stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage is niet de enige lastenverzwaring waar werkgevers mee worden geconfronteerd. Ook de sectorpremies die werkgevers betalen om de werkloosheidsuitkeringen mede te financieren nemen toe. Deze premie verschilt per branche. Bron: nieuwsbericht ADP, 2 januari 2012 Welke en heeft een werknemer rond zijn personeelsdossier? Afgelopen tijd is er een flink aantal uitspraken gewezen waarin de werknemer invloed probeerde uit te oefenen op de samenstelling van zijn personeelsdossier. Op een personeelsdossier zijn in principe de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze privacy wetgeving stelt regels omtrent het voeren van een administratie waarin de persoonsgegevens van iemand zijn vastgelegd. Wettelijk gezien heeft een werknemer op inzage in zijn personeelsdossier en heeft hij om fouten te laten corrigeren. Het blijkt dat daarvan ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt door werknemers. Wat behoort tot het personeelsdossier? Een belangrijke vraag om mee te beginnen is wat allemaal tot het personeelsdossier behoort. Het geshof in Den Bosch moest zich uitspreken over de vraag of iemand had op kopieën en afschriften van het personeelsdossier en had op transcripties van opgenomen telefoongesprekken. Dat een werkgever kosten zou moeten maken om aan de betreffende persoon kopieën en transcripties te verstrekken en dat daar tijd mee gemoeid is, betekent niet dat een werkgever dat niet zou hoeven te doen. De wet kent immers een regel dat redelijke kosten voor bijvoorbeeld kopieën in rekening kunnen worden gebracht bij de werknemer. Belangrijke kanttekening van het geshof was dat interne notities niet onder de bescherming van persoonsgegevens vallen en de werknemer daarop dus geen op inzage of op kopieën heeft. In een andere zaak bij het geshof Amsterdam werd wat dieper ingegaan op die interne notities. Het betrof een kwestie waarin tussen de werkgever en de werkneemster een arbeidsgeschil was ontstaan. Over dit arbeidsgeschil was intern gecorrespondeerd tussen de afdeling arbeidszaken en andere afdelingen van de werkgever, tussen de voorzitter van de or en de Raad van Bestuur en tussen de advocaat en de juridische afdeling. De werkneemster wilde inzage in al deze communicatie maar de werkgever weigerde dat. De er oordeelde dat het uitgangspunt is dat de werkneemster een inzage heeft. Dat inzage geldt echter niet onbeperkt. Meer in het bijzonder strekt het zich niet uit tot de interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever bevatten en die uitslui- 7

7 tend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Als op basis van interne notities een definitief rapport wordt opgemaakt, dan valt dat rapport wel onder het inzage. Voor de praktijk is dit van belang, omdat er bij de (fysieke) indeling van een personeelsdossier rekening mee kan worden gehouden dat bepaalde interne notities dus niet hoeven te worden gedeeld met de werknemer, zodat die ook afzonderlijk zijn te bewaren. Belastend materiaal in een personeelsdossier De werknemer heeft er soms belang bij om bepaald belastend materiaal uit het dossier te laten verwijderen. Zo was er een werkneemster die als thuishulp werkzaam was maar door de werkgever werd aangesproken op het declareren van meer zorgminuten dan volgens de geldende indicatie was geoorloofd. Er werd haar een officiële waarschuwing wegens fraude gegeven, waartegen zij bezwaar maakte. De werkgever had vervolgens bevestigd het woord fraude terug te nemen waarna werkneemster verzocht de officiële waarschuwing en alle andere stukken die betrekking hebben op de kwestie uit haar personeelsdossier, te verwijderen. De werkgever trok de waarschuwingsbrief in maar de rest van de stukken niet. Volgens de kantoner is een werkgever bevoegd een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden. Dat dossier is nodig om vast te leggen wat van belang is voor de inhoud en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het verloop van de arbeidsrelatie. De werkgever bepaalt wat hij van belang acht om toe te voegen aan het personeelsdossier, waarbij de grens ligt in de privacywetgeving én het goed werkgeverschap. Een werknemer kan zich dus alleen tegen toevoeging van bepaalde informatie verzetten als de werkgever in strijd handelt met een van die twee regels. Daarvan was volgens de kantoner geen sprake. De werkgever heeft er namelijk belang bij om in het personeelsdossier vast te leggen wat het onderwerp van het geschil was, hoe dat is verlopen en wat de afloop daarvan was. Op die manier kan worden voorkomen dat achteraf onjuiste verhalen in de wereld komen die niet meer kunnen worden weerlegd. Omdat de werkgever had toegezegd de uitgebreide inhoudelijke reactie van de werknemer ook in het dossier op te nemen vond de kantoner dat er geen sprake was van strijd met goed werkgeverschap of de privacywetgeving en hoefde de werkgever de inhoudelijke stukken niet te verwijderen. Dat de officiële waarschuwingsbrief was verwijderd, was wel te. Een soortgelijk geval was aan de orde bij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die beschuldigd werd van het verrichten van ongeoorloofde nevenactivitei- ten. In een gesprek over die nevenactiviteiten kreeg hij een officiële waarschuwing vanwege het ontoelaatbaar overschrijden van alle fatsoensnormen. Er werd meegedeeld dat de waarschuwing zou worden opgenomen in het personeelsdossier en zou worden gebruikt bij een officiële ontslagaanvraag, als zich binnen drie jaar nieuwe incidenten zouden voordoen. Werknemer eiste intrekking van die officiële waarschuwing en verwijdering uit het personeelsdossier. Bovendien zou het de werkgever verboden moeten worden de waarschuwing op enigerlei wijze te gebruiken. De kantoner ging daar niet in mee. Volgens hem heeft de werkgever vanuit zijn gezagsverhouding de bevoegdheid de werknemer aan te spreken op het functioneren en/of het gedrag. In dit geval heeft de werkgever gemeend een officiële schriftelijke waarschuwing te geven waartegen de werknemer zich heeft verweerd. Ook het verweer van de werknemer was opgenomen in het personeelsdossier. De kantoner vond daarmee dat geen sprake was van strijd met goed werkgeverschap; integendeel, juist het opleggen van concrete sancties zonder voorafgaande waarschuwing zou niet toelaatbaar zijn. De kantoner voegde daaraan toe dat een werkgever niet verplicht is zo n waarschuwing na drie jaar uit het personeelsdossier te verwijderen. Sowieso is voor dat verwijderen geen wettelijke basis. Het verbod om een officiële waarschuwing te gebruiken wordt tenslotte evenmin toegewezen: als de werkgever van de waarschuwing gebruik zou willen maken, dan wordt ook het weerwoord van de werknemer meegenomen. Op die manier zal in de toekomst een afgewogen beoordeling plaats kunnen vinden. In beide zaken is dus van belang gebleken om ook het weerwoord van de werknemer toe te voegen aan het personeelsdossier. Daarmee is voldaan aan de eisen van goed werkgeverschap en is het dus redelijk om een officiële waarschuwing, die immers past binnen de beleidsvrijheid van de werkgever, in het dossier te laten zitten. Een laatste voorbeeld is een uitspraak van afgelopen zomer waarin de werkneemster werkte als sales representative in een commerciële organisatie. Zij behaalde haar targets niet maar ontving wel een voldoende beoordeling en salarisverhogingen. Een nieuwe leidinggevende sprak in een beoordelingsgesprek echter zijn onvrede uit. Zij ontving een formele waarschuwing voor het niet behalen van targets én voor een onprofessionele werkhouding. Zij zou arrogant en vijandig zijn. De werkneemster eiste intrekking en verwijdering van de waarschuwing uit het dossier. Voor wat betreft de targets had de werkgever echter heel duidelijk en specifiek 8

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016

Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22. Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015. Rekenregels per 1 januari 2016 Stimulansz - Regelingen & Voorzieningen 1.1.4.22 Bron: ministerie van SZW d.d. 30.11.2015 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2016

Rekenregels per 1 januari 2016 Rekenregels per 1 januari 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2015 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2016 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2016 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2012 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2012 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2011 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2011 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2011 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2007

Rekenregels per 1 juli 2007 Rekenregels per 1 juli 2007 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen

Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.27 Percentages en maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen bronnen Staatscourant 2015 nr. 43624 4 december 2015 De ministeriële regeling tot vaststelling

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Casus 9 Passief roken

Casus 9 Passief roken Casus 9 Passief roken Eerder (zie casus 6) is ingegaan op de situatie dat een werknemer al langer dan twee jaar ziek is. In casus 9 gaat het om een werknemer die binnen twee jaar weer hersteld is van zijn

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Behoort bij het besluit van de naad van /ļ- \ 1-13 SC13,04572 de griffier, Rapport Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Rapport

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW situatie febr 2010 Sociale zekerheid te verdelen in twee stukken: Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen worden beheerd/ uitgevoerd door de sociale verzekeringsfondsen (o.a.

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas

Addendum juli 2015. Hoffelijk Kompas Addendum juli 2015 Hoffelijk Kompas 2015 Beste collega, Begin 2015 heb je het Hoffelijk Kompas ontvangen. We hopen dat je daar in je dagelijkse praktijk je voordeel mee hebt kunnen doen. Bij het schrijven

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie