Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos"

Transcriptie

1 2012 Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos C. Buijtendorp RSG Wolfsbos Hoogeveen

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Algehele veiligheid lokalen (losliggende snoeren, vrije uitgangen etc.)... 5 Elektriciteit... 5 Nooduitgangen... 5 Opbergruimten... 5 Reinigingsactiviteiten... 6 Waarschuwings- en alarmsignalen... 6 Blus en EHBO middelen Blusmiddelen... 7 EHBO... 7 Gereedschappen, machines en hulpmaterialen Boormachine... 8 Demonstratietafel... 8 Gereedschap... 8 Machines algemeen... 9 Instructies en informatievoorziening richting leerlingen (en derde) Informatievoorziening Gevaarlijke stoffen Lokaal inrichting (elektriciteit, licht, ventilatie, geluid, gas, etc) Elektriciteit Gas Geluid Gevaarlijke stoffen Licht Temperatuur Ventilatie Opslag en transport van gevaarlijke (afval)stoffen/middelen Afvalbakken Afvalstof Gevaarlijke stoffen Persoonlijke beschermingsmiddelen Gehoorbescherming Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen Registratie van gevaarlijke (afval)stoffen/middelen Registratie Veilig werken Gevaarlijke stoffen Onderwijsmiddelen Practicums Werkhouding Zuurkast

3 INLEIDING Geachte lezer, Iedereen die werkt heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de inzetbaarheid en motivatie van werknemers en voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Zowel de werkgever als de werknemer dragen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van het personeel bij de vormgeven van het Arbobeleid vormt hiervan een belangrijk uitgangspunt. Bij het geven van een praktijkles kunnen docenten en leerlingen risico s lopen ten aanzien van veiligheid. Daarom is er voor gekozen om een format op te stellen die praktijkdocenten kunnen gebruiken om invulling te geven aan een eigen praktijkprotocol. Het algemene format protocol dat voor u ligt is geschreven voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos. Om de praktijkdocent een idee te geven van hetgeen er beschreven dient te worden in een praktijkprotocol is dit format een eerste opzet. Dit document bevat enkel de algemene randvoorwaarden voor een praktijkles. U, als docent, dient uw eigen protocol op te stellen voor de lessen die u geeft. Door het doorlopen van de RI&E worden de meeste risico s voor uw vak genoemd. Zie hiervoor ook Leeswijzer op blz. 4. U dient dit algemene format te beschouwen als een richtlijn. De hoofdstukken en paragrafen zijn niet uitputtend ofwel dit document houdt wellicht niet met alle aspecten rekening. Het is van belang dat dit document als een dynamisch document beschouwd wordt. Ofwel er is ruimte voor het aanpassen van dit document naar aanleiding van bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of het ontbreken van belangrijke praktische zaken. Jaarlijks dient dit document aangevuld en aangepast te worden. Aanvullingen kunt u aangeven bij de afdeling Facilitaire Dienstverlening Door het opstellen van het algemene format protocol is getracht om u ondersteuning te bieden bij de invulling van uw eigen praktijkprotocol betrekking hebbend op uw eigen vak. Rest er nog u veel succes te wensen met het opstellen van uw persoonlijke praktijkprotocol. 3

4 LEESWIJZER Dit document is onderverdeeld in negen thema s welke donkerblauw zijn gearceerd. Per thema is vervolgens een onderverdeling gemaakt in subthema s, de subthema s zijn lichtblauw gearceerd. THEMA SUBTHEMA Zowel de hoofdonderwerpen als de subonderwerpen zijn gefilterd uit de in november 2010 uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Per subthema vindt u allereerst de voorwaarden welke door de wetgever zijn bepaald, vervolgens vindt u (afhankelijk van het subthema) een toelichting, hier wordt (indien noodzakelijk) de voorwaarde toegelicht. In de kolom suggesties vindt u een voorbeeld om het subthema in uw persoonlijke protocol vorm te geven. Ten slotte vindt u de kolom referentie, dit getal verwijst naar de desbetreffende vraag van de reeds uitgevoerde RI&E. De informatie welke u in de subonderwerpen zult vinden voldoet aan de actuele wetgeving en de daaruit voortvloeiende arbonormen voor het voortgezet onderwijs. In de inhoudsopgave kunt u eenvoudig aflezen welke informatie u in welk hoofdonderwerp kunt vinden. 4

5 ALGEHELE VEILIGHEID LOKALEN (LOSLIGGENDE SNOEREN, VRIJE UITGANGEN ETC.) ELEKTRICITEIT REFERENTIE Snoeren liggen vast (geen losse snoeren op de grond). Kabels en snoeren zijn, in geval zij over de vloer lopen, goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen. REFERENTIE Snoeren en kabels zijn niet opgebost. Kabels en snoeren worden warm, indien zijn samen zijn opgebost. Dit kan leiden tot een brand. NOODUITGANGEN De vluchtmogelijkheden vanuit het lokaal naar buiten worden vrijgehouden en zijn bij iedere gebruiker bekend. In praktijklokalen dienen dit er minimaal twee te zijn. In theorielokalen is één uitgang voldoende. In de vaklokalen scheikunde en techniek en in de gymzaal is een tweede uitgang verplicht. De vluchtmogelijkheden vanuit het lokaal naar buiten: Zijn bij iedere gebruiker bekend Worden te allen tijde vrijgehouden Zijn voldoende breed Kunnen direct (naar buiten draaiend) geopend worden Zijn gemarkeerd door een pictogram De pictogrammen en richtingspijlen moeten door de noodverlichting voldoende helder en gelijkmatig zijn verlicht REFERENTIE OPBERGRUIMTEN Kasten en stellingen zijn voldoende stabiel en ook verankerd, daarnaast worden planken niet overbelast. De kasten en stellingen dienen deugdelijk te zijn. - REFERENTIE REFERENTIE In of nabij het lokaal dient voldoende kleding- en tassenberging aanwezig te zijn. Dit uit oogpunt van: Voorkomen struikelgevaar. Hygiëne Openbare geordendheid 5

6 REFERENTIE Materialen, gereedschap en werkstukken dienen veilig te zijn opgeborgen. Dit om gevaar voor verwonding door scherpe delen van uitstekend en scherp gereedschap te voorkomen. REINIGINGSACTIVITEITEN De vloer en de tafels dienen eenmaal per week nat gereinigd te worden om resten chemicaliën afdoende te verwijderen. - REFERENTIE Voor elke tien leerlingen dient er één wasgelegenheid voorzien te zijn van zeep en papieren wegwerphanddoeken. - REFERENTIE WAARSCHUWINGS- EN ALARMSIGNALEN Waarschuwings- en alarmsignalen dienen in alle omstandigheden te horen en/of te zien te zijn. Een alarm moet duidelijk hoorbaar en/of zichtbaar zijn. Bij een geluidssignaal moet de geluidssterkte boven het geluidsniveau van de omgeving uitkomen (15 db(a) hoger). Bij een lichtsignaal moet het signaal duidelijk te onderscheiden zijn van de andere lichtbronnen of -signalen. REFERENTIE

7 BLUS EN EHBO MIDDELEN. BLUSMIDDELEN De blusmiddelen zijn direct bereikbaar en de plek is aangeduid met een pictogram. Tevens weet elke aanwezige in het lokaal waar de blusmiddelen zich bevinden. Op elke gang moet een blusmiddel aanwezig zijn. Ze moeten op een goede wijze over het gebouw verdeeld zijn Geschikte blusstoffen zijn: o water (niet gebruiken bij elektra!) o poeder- en koolzuursneeuw Het blusmiddel moet op een duidelijk zichtbare plaats hangen zijn direct bereikbaar de plek is aangeduid met een pictogram REFERENTIE REFERENTIE Bij het gebruik van open vuur dient een blusdeken en/of nooddouche aanwezig te zijn. De nooddouche moet altijd 'stand-by' zijn (capaciteit 80 liter/minuut). Jaarlijks moet de werking gecontroleerd worden. De blusdeken moet bij voorkeur opgevouwen zijn. Blusdekens in kokers zijn minder geschikt. Voor het verbranden van lichte metalen (natrium en magnesium) dient een emmer zand als blusmiddel aanwezig te zijn. - REFERENTIE EHBO REFERENTIE Een verbandtrommel dient aanwezig en goed bereikbaar te zijn in het praktijklokaal. De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende plaats (verbandtrommel A), deze bevind zich ergens in de school. verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen (verbandtrommel B). Bij gevaar voor oogletsel dient een oogdouche aanwezig te zijn, deze moet aangesloten zijn op de koudwaterleiding. De uitloop van de oogdouche moet worden voorzien van cupjes die bescherming bieden tegen vuil en stof. Losse oogdouches zijn toegestaan, maar worden niet aanbevolen vanwege mogelijke biologische verontreiniging. Een losse oogdouche moet tweejaarlijks worden gecontroleerd. REFERENTIE

8 GEREEDSCHAPPEN, MACHINES EN HULPMATERIALEN. BOORMACHINE REFERENTIE Vast opgestelde boormachines voldoen aan de de eisen. De vast opgestelde boormachine voldoet aan de volgende eisen: Voorwerpen worden ingeklemd. Boortjes worden na gebruik verwijderd. Kleding, haar en sieraden leveren bij het boren geen gevaar op. DEMONSTRATIETAFEL Wanneer in het vaklokaal een demonstratietafel aanwezig is dienen de juiste richtlijnen gevolgd te worden. Wanneer in het vaklokaal een demonstratietafel aanwezig is gelden de volgende richtlijnen: De afstand tussen de demonstratietafel en de voorste rij leerlingen is minimaal 1,20 m. De plaatsing van de demonstratietafel is zodanig dat de leerlingen in geval van nood niet vlak langs de tafel moeten lopen. Bij explosie- en/of spatgevaar wordt een spatscherm gebruikt. Het spatscherm moet van slagvast materiaal zijn. De demonstratietafel is bij voorkeur voorzien van puntafzuiging Voor het vacuüm trekken wordt glaswerk gebruikt dat daar speciaal voor geschikt is. De zuurkast staat bij voorkeur naast de demonstratietafel. REFERENTIE GEREEDSCHAP Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen dienen in goede staat te zijn en moeten minimaal jaarlijks worden gekeurd Handgereedschap is in goede staat als: het onbeschadigd is houten delen geen splinters kunnen opleveren snijvlakken voldoende scherp zijn (bijvoorbeeld bij messen en beitels) onderdelen in het gebruik niet los kunnen schieten (bijvoorbeeld bij hamers en bijlen) SUGGESTIES Raadpleeg bij twijfel de vakhandel of leverancier. Het gereedschap moet goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd worden. REFERENTIE

9 Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast - REFERENTIE MACHINES ALGEMEEN Aangaande grote machines voor het bewerken van halffabricaten: Machines met draaiende delen moeten voorzien zijn van een noodstopschakelaar. Instabiele machines moeten verankerd zijn aan de vloer. Aandrijvingen en draaiende delen van machines moeten zijn afgeschermd Bij gevaarlijke elektrisch aangedreven apparatuur moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen noodstopschakelaars aanwezig zijn - REFERENTIE

10 INSTRUCTIES EN INFORMATIEVOORZIENING RICHTING LEERLINGEN (EN DERDE) INFORMATIEVOORZIENING Op een duidelijk zichtbare plaats (nabij de uitgang) dient een instructie aanwezig te zijn: 'Hoe te handelen bij brand!' Behalve voor leerlingen is dit ook bedoeld om degenen te informeren die niet regelmatig in het lokaal komen. REFERENTIE De leerlingen/studenten dienen te zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand en ontruiming. Het is aan te bevelen de maatregelen voor EHBO en brand aan het begin van het schooljaar met de leerlingen/studenten door te nemen en te oefenen. REFERENTIE Er dienen duidelijke gebruiksinstructies op of nabij machines, gereedschappen en transportmiddelen te zijn. Duidelijk betekent in ieder geval in het normaal Nederlands (geen wetenschappelijke benamingen en vaktaal). REFERENTIE GEVAARLIJKE STOFFEN In het lokaal dient recente informatie over de risico's van de aanwezige stoffen beschikbaar te zijn. Tevens dienen leerlingen op de hoogte te zijn van de risico s van chemicaliën waarmee ze werken. In het lokaal moeten naslagwerken aanwezig zijn om risico's en maatregelen op te zoeken. Bijvoorbeeld: Productinformatiebladen (leverancier). Chemiekaartenboek. Posters en wandkaarten. Etiketten originele verpakking. SUGGESTIES De site geeft recente informatie (jaarlijks te checken). REFERENTIE

11 LOKAAL INRICHTING (ELEKTRICITEIT, LICHT, VENTILATIE, GELUID, GAS, ETC) ELEKTRICITEIT De elektrische spanning (maar niet de lichtgroepen!) dient centraal in- en uit geschakeld te kunnen worden. - REFERENTIE Wanneer geen stroom op leerlingentafels nodig is, dient de stroom afgesloten t zijn. Tevens dienen er verlengsnoeren of tafelcontactdozen te worden gebruikt. REFERENTIE GAS Indien er met gasbranders wordt gewerkt, dient er een hoofdafsluiter voor gas in het lokaal aanwezig te zijn. Deze afsluiter dient na elke lesdag gesloten te worden. - REFERENTIE GELUID REFERENTIE Het geluidsniveau dient acceptabel te zijn (geen hinder van lawaai). Er mag dus geen last worden ondervonden van: verkeerslawaai aangrenzende ruimten ventilatiesystemen (lawaai) GEVAARLIJKE STOFFEN REFERENTIE Lokale bronnen van gevaarlijke stoffen dienen te zijn voorzien van plaatselijke afzuiging. Voorbeelden: Afzuigkap boven ets- en ontvettingsbaden. Afzuiging van houtstof op houtbewerkingsmachines. Zuurkasten bij laboratoriumwerkzaamheden. In een nabijheid van twee meter van een voorraadkast of kluis dient geen open vuur mogelijk te zijn. - REFERENTIE

12 LICHT De verlichting (ook kunstlicht) dient goed te zijn (geen hinder van licht). Er mag dus geen last worden ondervonden van: flikkerend licht glans scherpe contrasten hinderlijke lichtval REFERENTIE Te sterke contrasten en verblinding van lampen door direct zicht erop komen dienen niet voor te komen. TL-armaturen met roosters en/of spiegels, ingebouwd in het plafond bevorderen verstrooiing van het licht en voorkomen verblinding. Werkplekken moeten zo opgesteld worden dat verblinding en te sterke contrasten niet voorkomen. De gewenste lichtsterkteverhouding werk : werkplek : omgeving is 10 : 3 : 1 REFERENTIE REFERENTIE Direct invallend zonlicht dient geweerd te kunnen worden. Uitvalschermen zijn hiervoor de beste oplossing. Het uitzicht en de ventilatie blijven behouden. TEMPERATUUR De temperatuur dient per ruimte (lokaal, werkplek) regelbaar te zijn. Individuele klimaatregeling is mogelijk bij voorkeur door thermostaatkranen op radiatoren. De temperatuur dient zowel s zomers als s winters als behaaglijk te worden ervaren. Minimaal 90% van de gebruikstijd wordt voldaan aan: De operatieve temperatuur op alle werk- en leerplekken (plekken waar iemand meer dan 2 uur per dag zittend werkt, respectievelijk leert) is minimaal 19 C Bij buitentemperaturen < 20 C is de operatieve temperatuur maximaal 24 C Bij buitentemperaturen > 20 C is de operatieve temperatuur maximaal 4 C boven de buitentemperatuur. SUGGESTIES De volgende temperaturen worden over het algemeen als behaaglijk ervaren: In verblijfruimtes 20 C In ruimtes voor bewegingsonderwijs 18 C In werkplaatsen of ruimtes die niet bestemd zijn voor langdurig verblijf 15 C REFERENTIE

13 VENTILATIE Ventilatieroosters in deuren en wanden dienen te worden vrijgehouden. - REFERENTIE Het lokaal dient geventileerd te worden door ramen te openen en/of door mechanische ventilatie. De keuze voor natuurlijke of mechanische ventilatie is afhankelijk van de soort activiteiten in het praktijklokaal (bij schilderen, lassen en scheikunde bijvoorbeeld altijd mechanische ventilatie toepassen). Klachten als bedompte lucht, geurhinder, hoofdpijn, onvoldoende afvoer van kook- en bakdampen kunnen wijzen op gebrekkige ventilatie. Een beoordeling van de ventilatie (door een deskundige) gaat bij voorkeur vooraf door een klachteninventarisatie (hoeveel mensen, welke klachten, welke ruimte en wanneer). Indicatieve metingen naar luchtsnelheden en luchtbewegingen (met rook) kunnen een indruk geven van de werking van de ventilatie. REFERENTIE

14 OPSLAG EN TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN/MIDDELEN. AFVALBAKKEN Afvalbakken dienen dagelijks na het einde van de lestijd geleegd te worden in de grote afvalcontainer. Het brandgevaar van oud/los papier (zoals bij kopieermachines) en emballage dient voldoende ingeperkt te zijn. Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal (metalen afvalbak). REFERENTIE AFVALSTOF Indien er in een praktijklokaal voor houtbewerking houtstof ontstaat bij het zagen, schaven en schuren van hout, ofwel er is door fijn en zeer fijn houtstof een risico op een stofexplosie. Dan moeten risico s en maatregelen zijn beschreven in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument. Eisen voor het verwijderen van houtstof in een lokaal: Het stof mag niet weggeveegd of weggeblazen worden! Stof wordt nat verwijderd of weggezogen met een waterstofzuiger De stofzuiger wordt na gebruik direct geleegd, zodat er geen broei kan ontstaan. Het houtstof dat door de afzuiginstallaties en stofzuiger wordt verzameld wordt opgeslagen in een mothok. SUGGESTIES KLIK HIER voor een link naar het explosieveiligheidsdocument. Of kopieer de onderstaande link naar de adresbalk van een internet browser: met%20toelichting.pdf REFERENTIE GEVAARLIJKE STOFFEN Gevaarlijke stoffen dienen op veilige wijze te zijn opgeslagen Toelichting: Gevaarlijke stoffen kunnen worden ingedeeld in vijf hoofdcategorieën: 1. oxiderende stoffen 2. zeer licht of licht ontvlambare vloeistoffen 3. zeer licht of licht ontvlambare vaste stoffen 4. (zeer) vergiftige stoffen 5. corrosieve/bijtende stoffen De categorieën gevaarlijke stoffen mogen niet bij elkaar opgeslagen worden. De enige combinaties die wel bij elkaar opgeslagen mogen worden zijn 3 met 2 en 3 met 4. SUGGESTIES Daarnaast gelden onderstaande aandachtspunten: Glazen flessen zijn bij voorkeur kleiner dan 2,5 liter, maar in ieder geval niet groter dan 5 liter Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld en met andere emballage mag dat alleen wanneer die daarvoor geschikt is Voedingsmiddelen moeten altijd gescheiden van andere stoffen worden opgeslagen REFERENTIE

15 REFERENTIE Voor de opslag van brandbare stoffen dienen extra maatregelen te worden genomen. Voor de opslag van brandbare vloeistoffen geldt: Opslag in brandwerende kasten. Opslag in of op lekbakken die het gehele volume van de brandbare vloeistof kunnen opvangen. De buitenzijde van de kast is voorzien van de gevaarsaanduiding brandbare stoffen Geen opslag onder in zuurkasten. Gevaarlijk afval dient te worden ingezameld naar soort, in goed herkenbare, deugdelijke afsluitbare vaten. Het afval moet zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Kleine hoeveelheden vloeibare gevaarlijk afvalstromen kunnen bij elkaar gevoegd worden waarbij minimaal de volgende indeling geldt: Vaten voor waterige oplossingen met chemicaliën. Vaten voor overige wateroplossingen. Vaten voor organische halogeenrijke oplosmiddelen. Vaten voor organische halogeenarme oplosmiddelen. Zilvernitraat en ammonia nooit samen (explosief). Aceton nooit samenvoegen met halogeenverbindingen. REFERENTIE Op de buitenzijde van een kast of kluis dienen de nodige waarschuwingsborden (brandbaar/giftig/bijtend) en verbodsborden (open vuur verboden) te worden geplaatst. - REFERENTIE

16 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN GEHOORBESCHERMING Gehoorbeschermingsmiddelen dient daadwerkelijk te worden gedragen op plaatsen waar gehoorbescherming noodzakelijk is. Er dienen ten alle tijden genoeg gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te zijn. In principe zijn er twee typen middelen, namelijk die in en die op het oor worden gedragen. De reductie van het geluid is ondermeer afhankelijk van: Soort en type gehoorbeschermingsmiddel. Juiste plaatsing in of op het oor (volledige afsluiting). Consequent dragen van het middel (discipline). Let op hygiëne en goede opbergplaatsen. SUGGESTIES De arbodienst kan nader adviseren over de mogelijkheden van gehoorbescherming. Voorbeelden van praktijkruimtes waarbij gehoorbescherming noodzakelijk is: Machinale houtbewerking. Motorvoertuigentechniek. Machines groene ruimte. Plaatwerken. REFERENTIE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN ALGEMEEN Ter voorkoming van verwonding door spatten, wegspringende deeltjes, hitte etc. dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Er dienen genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig te zijn. De persoonlijke beschermingsmiddelen dienen in goede staat te zijn en doelmatig onderhouden en gereinigd te worden. De gebruikers van de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen voorgelicht te worden door de docent over het gebruik ervan. Voorbeelden: Veiligheidsbril bij labwerkzaamheden, slijpen, zagen en bankwerken. Hittebestendige handschoenen Gehoorbescherming bij schadelijk lawaai Adembescherming bij spuiten en schuren Laskap bij Lassen Veiligheidsjas in elke parktijkles REFERENTIE t/m

17 REGISTRATIE VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN/MIDDELEN. REGISTRATIE Er dient een register van gevaarlijke stoffen welke gebruikt worden in het lokaal/onderwijsinstelling aanwezig te zijn. Over de aanwezige chemicaliën dient informatie beschikbaar te zijn over de risico's en te nemen maatregelen (etiket, chemiekaartenboek, wandkaart). Het register is een schriftelijk document (de vorm ervan is vrij) waarin vermeld moet worden: Naam product en vermelding stofnamen (indien voorhanden ook het CASnummer vermelden; zie hiervoor het etiket of productinformatie van de leverancier of het chemiekaartenboek). De risico's (onder andere R-zinnen vermelden). Waar de stoffen zijn opgeslagen. Kankerverwekkend, ja of nee. SUGGESTIES De geeft recente informatie (jaarlijks te checken). REFERENTIE REFERENTIE Voor de afvoer van chemisch afval dient een procedure te worden opgesteld. Het gemeentelijk depot of een erkende inzamelaar chemisch afval kan hierover informeren. Verpakkings- en stickermateriaal is eveneens verkrijgbaar. 17

18 VEILIG WERKEN GEVAARLIJKE STOFFEN Bronnen van gevaarlijke stoffen dienen in voldoende mate van personen in tijd en/of plaats gescheiden te worden. Voorbeelden van ruimtelijke scheiding: Aparte spuitruimtes. Aparte droogruimtes. Voorbeelden van vermindering van de blootstellingtijd: Verschuiving van activiteiten in de tijd in het lesprogramma. Iets één keer demonstreren in plaats van het alle leerlingen laten uitvoeren. REFERENTIE SUGGESTIES Tijdens de blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen (om de kans op inademing en huidcontact te voorkomen) doelmatige adem- en huidbeschermingsmiddelen te worden gebruikt. Doelmatig betekent hier dat het beschermingsmiddel geschikt is voor de gevaarlijke stof. Mogelijke adembeschermingsmiddelen zijn: Maskers die stof filteren P2 of P3 (schuren, slijpen). Maskers met filters die gassen en dampen tegenhouden (let op keuze van het juiste filter). Gecombineerde maskers (voor stof, gassen en dampen). Mogelijke huidbeschermingsmiddelen zijn: Brillen en gelaatschermen. Labjassen, schorten en overalls. Laarzen. Handschoenen (het materiaal van de handschoen moet bestand zijn tegen de gevaarlijke stof). REFERENTIE In het lokaal dienen niet meer gevaarlijke stoffen opgeslagen te zijn dan voor direct gebruik noodzakelijk is. In het algemeen geldt: niet meer opslag in het lokaal dan een dagvoorraad en de leerlingsets. REFERENTIE Regels om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het lokaal vrijkomen dienen in voldoende mate te worden nageleefd. Het vrijkomen van schadelijke stoffen in het lokaal wordt voorkómen door de volgende basisregels (in de gegeven volgorde): Vermijding/vervanging van schadelijke stoffen. Gebruik van minimale hoeveelheden. Zoveel mogelijk gesloten apparatuur en opstellingen. Afzuiging (in een goed werkende zuurkast). Algemene ruimteventilatie. REFERENTIE

19 Te gebruiken gassen dienen bij voorkeur met behulp van eenvoudige proeven in kleine hoeveelheden zelf gemaakt te worden De gebruikte gassen blijven beperkt tot: stikstof waterstof zuurstof kooldioxide en edelgassen REFERENTIE ONDERWIJSMIDDELEN REFERENTIE Leerlingensets dienen te voldoen aan de eisen. Leerlingensets voldoen aan de volgende eisen: Geen verpakking van meer dan 100 cm3. De stoffen zijn niet giftig, (licht)ontvlambaar of corrosief. Er zijn geen organische peroxiden bij. Op de verpakking staat de inhoud vermeld met de nodige gevarensymbolen. De sets worden bewaard in vloeistofdichte kunststofbakken. Machines en gereedschappen dienen alleen gebruikt te worden door de vakdocent, technisch onderwijsassistent en leerlingen die daartoe geïnstrueerd zijn. Leerlingen werken alleen dan met machines of gereedschappen als er toezicht is. Machines en gereedschappen worden alleen gebruikt door de vakdocent, technisch onderwijsassistent en leerlingen die daartoe geïnstrueerd zijn. REFERENTIE PRACTICUMS Elke leerling dient bij het eerste practicum een practicumreglement te krijgen waarvan kennis genomen wordt. Op de naleving hiervan wordt toegezien. Het reglement moet continue actueel worden gehouden. Dit reglement kan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bevatten: Gebruik bril en jas. Handschoenen dragen bij bepaalde werkzaamheden. Opbinden lang haar. Indien een hoofddoek wordt gedragen is deze gemaakt van niet ontvlambaar materiaal: katoen of wol. Verbod op eten, drinken, cosmetica opbrengen en pipetteren met de mond. Verbod op open vuur. Verplicht handen wassen. Melden gevaar. Opruimen. Ontvluchting en vluchtroute lokaal. SUGGESTIES Advies: dit document laten tekenen door de leerling en voor minderjarige leerlingen ook door de ouders. REFERENTIE

20 Indien er practicumwerk door de leerlingen wordt uitgevoerd dient dit bij voorkeur staande verricht te worden. Staand werken biedt een betere vluchtpositie. REFERENTIE Bij de werkzaamheden van leerlingen dienen de ter zake deskundige begeleiders voortdurend aanwezig te zijn. - REFERENTIE Tijdens het practicum dienen leerlingen, docent en technisch onderwijsassistent een laboratoriumjas en een veiligheidsbril/gelaatsscherm te dragen. Het schuifraam van een zuurkast is niet bestand tegen explosies. Als dit gevaar bestaat, zijn aanvullende maatregelen nodig zoals het dragen van een gelaatsscherm. Na afloop van het practicum wassen alle leerlingen hun handen. REFERENTIE Apparatuur, machines en processen waarbij schadelijke gassen, dampen en stof vrijkomen dienen te worden afgezogen. Voorbeelden: Solderen. Bewerken van kunststof. Sommige scheikundeproeven. Afbijten. Afzuigkap bij frituren. Houtbewerkingmachines. Lassen. Etsen (bijvoorbeeld van printen). Uitlaatgassen bij verbrandingsmotoren. REFERENTIE

21 WERKHOUDING Indien er practicumwerk door de leerlingen wordt uitgevoerd dient dit bij voorkeur staande verricht te worden. Staand werken biedt een betere vluchtpositie. REFERENTIE Er dient voldoende afwisseling mogelijk te zijn in de verschillende werkhoudingen (zitten, staan en lopen). Voldoende afwisseling in werkhouding voorkomt overbelasting. Statische- en dynamische belasting van spieren en gewrichten worden zodoende ook steeds afgewisseld. Een kruk of stasteun is een hulpmiddel om de statische lichaamsbelasting door staan te voorkomen. Voorovergebogen staan (bijvoorbeeld bij het geven van instructies) is een slechte houding die de rug zwaar belast. Deze houding veroorzaakt evenals veel tillen rugklachten! REFERENTIE Voor het verplaatsen van zware lasten dienen hulpmiddelen te worden gebruikt. Duw- en trekhandelingen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Voorbeelden van hulpmiddelen: karretjes, steekwagens, kleine kratten met handgrepen. REFERENTIE ZUURKAST REFERENTIE De zuurkast dient conform de richtlijnen te worden gebruikt. Bij het gebruik van een zuurkast worden de volgende richtlijnen aangehouden: Het raam van de zuurkast is zoveel mogelijk gesloten. Heftige bewegingen voor het raam worden vermeden. Het loopverkeer voor de kast wordt beperkt. Het hoofd van de persoon blijft buiten de kast. 21

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Checklist 1. Nr Aandachtspunt in orde. niet in orde. in orde d.d. Opmerking. Algemeen

Checklist 1. Nr Aandachtspunt in orde. niet in orde. in orde d.d. Opmerking. Algemeen Checklist 1 Practicumlokalen biologie, natuurkunde, scheikunde en kabetten. School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg

Nadere informatie

Nummer Hoofdstuk Aandachtspunt In orde Aandacht nodig n.v.t. Opmerkingen

Nummer Hoofdstuk Aandachtspunt In orde Aandacht nodig n.v.t. Opmerkingen Rapport Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw Datum 20 11 2016 Naam RI&E RI&E Brede School Treebeek juli 2016 Gebruiker Bert Jennes Werkgever Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs School Basisschool

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Toolbox. Gevaarlijke stoffen

Toolbox. Gevaarlijke stoffen Toolbox Gevaarlijke stoffen Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden Hoe herken je een gevaarlijke stof? Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket: gevaarsymbolen; R-zinnen; S-zinnen. 2 Gevaarsymbolen

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Checklist 2. Gebruikers van (vak)lokalen en kabinetten

Checklist 2. Gebruikers van (vak)lokalen en kabinetten Checklist 2 Gebruikers van (vak)lokalen en kabetten School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:...... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers Gevaarlijke stoffen Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers Tijdens het werk krijgt u te maken met gevaarlijke stoffen in bouwmaterialen en bouwproducten, zoals verf, lijm, cement en kit. Ook

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer Gevaarlijke stoffen Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer Weet jij of je met gevaarlijke stoffen werkt? Als een product gevaarlijk is voor je gezondheid of onveilig is, dan is het etiket

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Naam flexwerker : Naam bedrijf/opdrachtgever : Ingevuld door : Functie/opdrachtnaam : Datum : 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie

Postbus AA Oud- Gastel

Postbus AA Oud- Gastel Postbus 3 4750 AA Oud- Gastel Tel.(0165)51 8070 Fax (0165) 518 071 e- mail:info@boladvies.nl www.boadvies.nl Weizigt NMC t.a.v. Mevrouw N. van Straaten Van Baerleplantsoen 30 3314 BH DORDRECHT Datum :

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING BENZEEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Schadelijke producten algemeen

Schadelijke producten algemeen Schadelijke producten algemeen Wat zijn schadelijke producten? Wat zijn de gevolgen van werken met schadelijke producten? Welke factoren zijn van invloed op de schadelijkheid? Wat zegt de wet? Wat kunnen

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten)

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM

GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET LABORATORIUM Of er gezondheidrisico s optreden bij het werken met gevaarlijke stoffen hangt af van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Om het risico te verkleinen

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

a. PROTOCOL VEILIG WERKEN MET STOFFEN IN DE GEVELREINIGIN G

a. PROTOCOL VEILIG WERKEN MET STOFFEN IN DE GEVELREINIGIN G Bijlage 15: Protocollen veilig werken met stoffen a. PROTOCOL VEILIG WERKEN MET STOFFEN IN DE GEVELREINIGIN G 1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN Reinigingsproducten kunnen stoffen bevatten die schadelijk kunnen

Nadere informatie

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines januari 2012 BENZEEN HSE LIFE THE INTERNATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN

HSE guidelines. april 2017 BENZEEN HSE guidelines H april 2017 BENZEEN Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN KWARTSSTOF TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN Allereerst moet bekeken worden of ander materiaal of een andere werkmethode mogelijk is. Als dat niet kan is het belangrijk om zoveel

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

licht ontvlambaar licht ontvlambaar

licht ontvlambaar licht ontvlambaar Tipkaart 22.5 1,2-dichloorethaan (C2H4Cl2) Algemene gegevens CAS nr: 107-06-2 EU-etikettering: R-zinnen: 45-11-22-36/37/38 S-zinnen: : 53-45 licht ontvlambaar zeer giftig CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Veilig werken, gereedschappen en machines

Veilig werken, gereedschappen en machines Docentenblad 3 Veilig werken, gereedschappen en machines De gevaren die optreden bij het gebruik van een gereedschap of machine(groep) staan beschreven in het boek of op de cd-rom Basisveiligheid VCA.

Nadere informatie