Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Arpra - Hosting Algemene Voorwaarden van Arpra, gevestigd te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder het nummer Definities/woordverklaringen/ 1.1 Account: de klantennaam waarmee KLANT toegang krijgt tot het systeem van Arpra. 1.2 Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb. 1.3 Dienst: de specifieke dienst die Arpra met KLANT overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of op de factuur adres: een op naam van KLANT gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet. 1.5 Hardware: computer- en aanverwante apparatuur. 1.6 Hosting: het aanbieden van schijfruimte, cpu gebruik op een server met als doel de KLANT toe te laten zijn website via Internet toegankelijk te maken. 1.7 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Arpra teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet. 1.8 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 1.9 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Arpra gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van Arpra waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb Spam: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder vallen opt-out mailingen Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Arpra aan KLANT hosting diensten verleent Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage. 2 Algemeen 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arpra goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde - hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per zijn overeengekomen. 2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per of op enige andere wijze verstrekt aan Arpra, zodat een schriftelijke bevestiging door Arpra niet (alsnog) noodzakelijk is. 2.3 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Arpra uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.4 Alle door Arpra gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Arpra komt een overeenkomst tot stand. Een door Arpra gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Arpra heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren. 2.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Arpra zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen. 2.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro ( ) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld. 2.7 Arpra laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Arpra aanvaard geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.

2 2.8 KLANT geeft bij deze toestemming aan Arpra zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Arpra welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Arpra en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Arpra hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Arpra zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. 2.9 KLANT zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per aan Arpra doorgeven. Arpra zal enkel communiceren met de bekende contacten die door KLANT zijn opgegeven. KLANT zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Arpra heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Arpra. 3 Levering 3.1 Onder levering wordt hierna verstaan het activeren van het hostingpakket van de klant. 3.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling. 3.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Arpra vinden, Arpra tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Arpra het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Arpra stelt van een dergelijk besluit KLANT in kennis per Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van een website moeten schriftelijk of per worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Arpra is niet gehouden klachten per persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd. 3.5 KLANT dient Arpra in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT. 3.6 Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. 4 Betaling 4.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk of per anders overeengekomen. Diensten worden per maand vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per anders overeengekomen. 4.2 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan Arpra. 4.3 In geval van betaling later dan acht (8) dagen heeft KLANT nogmaals acht (8) dagen de tijd hebben om het te vorderen bedrag alsnog over te maken Hierna is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd en zal KLANT zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim worden gesteld. 4.4 In geval van niet tijdige betaling is Arpra gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, totdat alle facturen betaald zijn. 4.5 In geval van niet tijdige betaling zal Arpra de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van KLANT mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van 125,00. Arpra is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt. 4.6 Arpra is gerechtigd haar vorderingen op haar KLANT te verrekenen met de schulden die Arpra aan die KLANT heeft, zelfs indien de vorderingen op die KLANT niet opeisbaar zijn. 4.7 Arpra is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan KLANT bekend gemaakt. Arpra is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina s van de website van Arpra. KLANT die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen. 5 Gebruik 5.1 KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de factuur. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Arpra bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van Arpra uit voortvloeit. 5.2 KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Arpra, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

3 5.3 Het is niet toegestaan de verbinding met Arpra, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:» spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;» het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;» het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;» sexuele intimidatie, discriminatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;» hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet. 5.4 Indien Arpra de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder terugstorting van vooruitbetaalde vergoedingen, en wordt de overeenkomst ontbonden. Arpra behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen. 5.5 Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Arpra hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 5.6 De medewerkers van en namens Arpra nemen geen kennis van persoonlijke van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen Arpra en andere systemen op Internet, tenzij er bij Arpra een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf Arpra pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten van Arpra gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen. 6 Toegang 6.1 Arpra is gerechtigd de toegang tot KLANT s website en/of haar e- mail en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens Arpra niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. 6.2 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door Arpra gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 6.3 Arpra is gerechtigd de toegang tot KLANT s website en/of haar e- mail en/of haar server tijdelijk te blokkeren indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van Arpra heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen. Arpra behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen. 6.4 Arpra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. 7 Domeinnamen 7.1 Arpra verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij diverse domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. Arpra aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. 7.2 Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan. 7.3 Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is Arpra in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan, noch zal Arpra verplicht zijn stappen te ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.

4 8 Beheer 8.1 Arpra is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Arpra te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Arpra ontstaat. 8.2 Arpra is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Arpra ontstaat. Arpra zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 8.3 Arpra draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Arpra systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Arpra is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Arpra systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Arpra liggen. 9 Aansprakelijkheid 9.1 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Arpra mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 9.2 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Arpra mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Arpra. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Arpra een dadelijk opeisbare boete van 100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Arpra. 9.3 KLANT vrijwaart Arpra voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van Arpra. 9.4 Arpra is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen. 9.5 Arpra aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, , apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat. 9.6 Voor zover Arpra aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van ,00. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. 9.8 KLANT zal nalaten zich publiekelijk negatief over Arpra uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen KLANT en Arpra. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Arpra een dadelijk opeisbare boete van 100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Arpra. 10 Duur 10.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maand, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt iedere maand automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, of . Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden. 11 Ontbinding 11.1 Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Arpra gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van Arpra aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Arpra te voldoen, is Arpra gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Arpra dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Arpra tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Arpra verder toekomende rechten.

5 11.2 Arpra is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Arpra diensten te staken indien KLANT: aan Arpra valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd Arpra behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, zonder restitutie, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Arpra Ontbinding door Arpra vanwege artikel 11.1 en/of 11.2 laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. KLANT zal binnen drie (3) werkdagen de abonnementsgelden voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum. 12 Overmacht 12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Arpra niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, storingen in netwerken, 12.2 Arpra heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Arpra haar verbintenis had moeten nakomen Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Arpra opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Arpra niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat. 13 Geschillen 13.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen indeze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. 14 Werking 14.1 Arpra is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de website van kracht Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Tellix Telecom Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59874910 en terug te vinden op onze website www.tellix.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Isaeus Solutions B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60195525 en terug te vinden op onze website www.isaeus.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v1.4)

Algemene Voorwaarden (v1.4) Algemene Voorwaarden (v1.4) Algemene Voorwaarden van Cloudly Networks terug te vinden op onze website www.cloudlynetworks.com Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Artikel 1 Definities 1.1 Cartel: Cartel Internetservices BV 1.2 Klant: de partij die met Cartel een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Qball Internet aangeduid als Qball en haar contractpartner als Opdrachtgever. 1.2 Onder "schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Geva Webdesign 100920

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Geva Webdesign 100920 Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Geva Webdesign 100920 Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Geva Webdesign aangeduid als Geva Webdesign en haar contractpartner als Opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Xuna Solutions

Algemene Voorwaarden Xuna Solutions 1. Definities 1.1 De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven. Account: Webruimte

Nadere informatie

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten...

2.1 Verplichtingen i24 Group B.V... 5. 2.2 Verplichtingen Klant... 5. 2.3 Diensten i24 Group B.V... 5. 2.4 Beschikbaarheid van de Diensten... Algemene Voorwaarden i24 Group B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam - Brainpark Postbus 4365-3006 AJ Rotterdam Algemene website: www.i24.website Contact & Support: www.i24.support Versie: 01-05-2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 Definities

Algemene voorwaarden 1 Definities Algemene voorwaarden 1 Definities Agar Hosting. De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft

Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft Algemene Voorwaarden hosting Ideesoft Wanneer u een hosting abonnement neemt op een of meerdere diensten van Ideesoft, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Princen Internet Diensten B.V.

Princen Internet Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. Princen Group: onder Princen Group valt eveneens. Deze algemene voorwaarden zijn aldus eveneens van toepassing op. 1.2. Cliënt: de partij die met Princen Group een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van JouwNaamHier / Arent Computing.

1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van JouwNaamHier / Arent Computing. Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van JouwNaamHier / Arent Computing, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de zakelijke relatie

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

IMPRESSED diensten: De diensten die verleend worden of opdrachten die uitgevoerd worden door IMPRESSED ten behoeve van de opdrachtgever.

IMPRESSED diensten: De diensten die verleend worden of opdrachten die uitgevoerd worden door IMPRESSED ten behoeve van de opdrachtgever. DEFINITIES Algemeen Opdrachtgever: De partij die met IMPRESSED een overeenkomst heeft gesloten. IMPRESSED diensten: De diensten die verleend worden of opdrachten die uitgevoerd worden door IMPRESSED ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie

Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie Algemene Voorwaarden: Zandloper concept en realisatie Utrecht, Januari 2009 Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Zandloper concept en realisatie. Ingeschreven Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen... 3. Artikel 2 Offertes... 3. Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4. Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever...

Artikel 1 Algemeen... 3. Artikel 2 Offertes... 3. Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4. Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever... BETALINGSVOORWAARD Inhoud MAG-Groningen Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Offertes... 3 Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4 Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever... 5 Artikel 5 Uitvoering

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTING ORANGETALENT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTING ORANGETALENT B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1. Dataverkeer: verkeer van digitale informatie van en naar de Diensten die een Klant bij OrangeTalent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Mihosnet. Algemene Voorwaarden

Mihosnet. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie