Bouwkundige rapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwkundige rapportage"

Transcriptie

1 Bouwkundige rapportage Voorbeeldstraat 10 Leiden Fundamenteel Onafhankelijk Buro Bas Zwanensteeg HH Noordwijk tel / BTW NL B01 KvK Den Haag Bank NL11RABO

2 Algemene informatie Gekeurd object Adres Postcode Woonplaats Woningtype Bouwjaar Bewoond Gebruik Voorbeeldstraat AB Leiden Vrijstaande woning 1928 Particulier De heer A. Bijvoorbeeld AB Voorbeeld Bouwkundige keuring KE Vr 21 Mrt 2014 om 0930 n.v.t. n.v.t. Verkopend makelaar,verkoper Regenachtig Eric Beckman Opdrachtgever Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Inspectiegegevens Soort inspectie Rapportnummer Datum inspectie Verkopend makelaar Aankopend makelaar Aanwezig bij de inspectie Was de woning bewoond tijdens opname? Weersgesteldheid tijdens opname Inspecteur Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend Buro BAS is partner van Eric Beckman Onafhankelijkheid en objectiviteit Buro Bas garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Buro Bas verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. pagina 2 van 34

3 Verstrekte informatie Onderstaande vragen zijn beantwoord door de verkoper en/of makelaar Zijn er, waar ook, in de woning vochtproblemen aanwezig? Zijn er verstoppingen bij de riolering/afvoer(en) geweest of bekend? Zijn er gebreken bekend van de technische installaties? Zijn er nog zaken/gebreken te melden die van belang kunnen zijn? Zijn er houtvernielers aangetroffen/bestreden? Zijn er asbesthoudende materialen in of buiten de woning aanwezig? Is de buitenriolering in kunststof uitgevoerd? Olietank, septictank aanwezig? Is het bouwjaar van de verwarmingsketel bekend? Is de verwarmingsketel (jaarlijks) onderhouden? Onbekend Uitgevoerd onderhoud/verbeteringen in eigendom, volgens opgave verkoper Zijn er recent dakonderdelen vernieuwd? - in 1985 is het dak vernieuwd incl. isolatie Zijn er recent kozijnen of gevelonderdelen vernieuwd? - in 2000 is een raam vernieuwd linkergevel 1e verdieping Wanneer is de laatste buitenschilderbeurt uitgevoerd? Zijn er reparaties aan de vloer(en) uitgevoerd? - in 2000 is de houten vloer bgg uitgevlakt en daarop parket gelegd Is de (hoofd)riolering (inpandig) in pvc uitvoering? Zijn er (recent) installaties vernieuwd? Zijn er inpandig nog andere (noemenswaardige) onderdelen die recent vernieuwd zijn? - in 2000 is een volledige verbouwing geweest voor de bgg o.a. nieuwe serre, vloeren, plafonds, open haard, bijkeuken, keuken, vloer uitgevlakt 2000 deels 2000 zie opmerkingen 2000 Informatie m.b.t. Vereniging van Eigenaars (V.v.E.) Is er een vereniging van eigenaars? Niet van toepassing pagina 3 van 34

4 Algemene beoordeling en kostenindicatie Algemene beoordeling Bouwkundige staat uitwendig Bouwkundige staat inwendig Redelijk Redelijk/goed Zijn er nog opmerkingen? volgens verkoper is scheurvorming sinds 1985 niet meer actief Overzicht kostenindicatie Onderdeel Herstel advies Hellend dak - enkele hoek soldeernaden zinken goot zijn los, nakijken en herstellen - aansluiting goot/regenpijp links achter lekt, passtuk goot opnieuw solderen - opstaande loodslabbe goot/voorgevel zit niet in de gevel, herstellen - Het voegwerk + afsmeerlaag vernieuwen om lekkage te voorkomen. - Tegelwerk entree herstellen - De aanwezige scheurvormingen in de gevels herstellen/afdichten. - granito/beton reparaties uitvoeren ter plaatse van de gescheurde lateien. Referentie - vervangen van 2 openslaande ramen en 1 schuitraam incl. dubbel glas - Diverse draaiende delen gangbaar maken/pas schaven. - Bijwerkbeurt schilderwerk gevels woonhuis - Een geheel nieuw schildersysteem voor de kozijnen ramen, deuren en markiezen opzetten (houtwerk kaal maken). - Op termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (cyclus) voor met name de liggende delen. - De onderhoudsgevoelige boeiboorden, windveren en overstekken overschilderen en waar nodig bijwerken. - gevel bijgebouw schoonmaken en opnieuw schilderen Schoorsteen Gevels/metselwerk Kozijnen / gevelbekledingen Schilderwerk Aangebouwde berging Totaal (incl. BTW) Direct Op termijn 120,- 50,- 60, 600,- 500, , ,- 800, ,- 500,4.700,- 250, , ,- 400, ,- pagina 4 van 34

5 Overzicht modernisatie In onderstaande tabel zijn indicatiekosten aangegeven voor (eventuele) modernisatie. De kosten zijn sterk afhankelijk van uitvoering en materiaalkeuze. Eventuele modernisatie naar eigen wens/inzicht uitvoeren. Onderdeel Modernisatie Verwarming - stelpost vervangen diverse radiatoren Bedrag 2.000,- pagina 5 van 34

6 Indicatie meerjarenonderhoudsplanning HOOFDELEMENT 2014 Hellend dak Schoorsteen Gevels/metselwerk Kozijnen / gevelbekledingen Schilderwerk - bijwerkbeurt gevels Schilderwerk Schilderwerk - bijwerkbeurt kozijnen Schilderwerk Aangebouwde berging TOTAAL Kapitalisatie JAAR ONKOSTEN RESERVERING SALDO Toelichting Onkosten Reservering Saldo De totale uitgave voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW pagina 6 van 34

7 Grafiek kapitalisatie Kapitalisatie - Kosten en Saldo per jaar Legenda Onkosten Saldo Toelichting Onkosten Saldo De totale uitgave voor het onderhoud per jaar. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW pagina 7 van 34

8 Nadere toelichting en uitgangspunten Toelichting kostenindicatie Alle in de rapportage vermelde kosten zijn ramingen van noodzakelijk herstel en/of vervangingskosten, e.e.a. ter beoordeling van de inspecteur. Door de samensteller van dit rapport kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het uiteindelijke prijsinschrijvings-cijfer van de door opdrachtgever in te schakelen bouwondernemer, installateur e.a. Hoeveelheden worden niet gemeten en ook kan bij uitvoering van herstel blijken dat er ingrijpender werkzaamheden noodzakelijk zijn dan er tijdens de inspectie redelijkerwijs is voorzien. Van invloed is ook het moment (en dus verdere achteruitgang van een onderdeel) van herstel/vervanging; dit ligt geheel buiten de invloedsfeer van de samensteller van dit rapport. Er zijn geen kosten voor klein onderhoud en/of modernisering opgenomen. De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op - Direct noodzakelijke kosten kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken; - Kosten op termijn kosten van toekomstig onderhoud (0 tot 5 jaar); De kostenindicaties worden - Gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid; - Vermeld inclusief BTW - Indien mogelijk en economisch verantwoordt, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging. - Vastgesteld met uitgangspunt dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig/achterelkaar worden uitgevoerd. - Kosten op termijn zijn van het prijspijl ten tijde van het opstellen van het rapport. Algemeen Een bouwtechnische keuring vindt plaats op basis van een visuele inspectie en heeft tot doel inzicht te geven in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel aanwezige gebreken en/of tekortkomingen. Daar een bouwtechnische keuring een momentopname is geeft deze de situatie weer zoals aangetroffen ten tijde van de inspectie. Zie ook de algemene voorwaarden; samenvattend houdt e.e.a. in dat er beperkingen zijn door weersinvloeden, afwerkingen en het niet toegankelijk en/of zichtbaar zijn van onderdelen (ook i.v.m beschikbare middelen en/of veiligheid). Daar waar specialistisch onderzoek wordt aanbevolen dient u rekening te houden met aanvullende onderzoekskosten. De algemene beoordeling van een object dient gezien te worden in relatie tot het bouwjaar en de daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen. Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit. De keuring ontslaat de kopende en verkopende partij niet van zijn onderzoeksplicht of meldingsplicht. De geldigheidsduur van deze rapportage is 3 maanden na de datum van keuring. Na deze periode en/of ingrijpende verbouwing/ werkzaamheden vervalt het rapport. Indien in voornoemde termijn geen transactie heeft plaatsgevonden dient op verzoek en tegen betaling een check-up uitgevoerd te worden. Op de sites van de terzake gemeente en in het bijzonder op de website van de overheid kan informatie worden gezocht aangaande, woningwet, bouwvergunningen, gevaarlijke stoffen (asbest), bodemverontreiniging enz. Waarderingen Goed Redelijk Matig Slecht Specialistisch onderzoek Dit onderdeel vertoont geen gebreken en nauwelijks verouderingsverschijnselen. Dit onderdeel vertoont duidelijk verouderingsverschijnselen; incidenteel kunnen gebreken voorkomen. Regulier onderhoud is noodzakelijk. Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen; plaatselijk komen gebreken voor. Preventief/groot onderhoud is noodzakelijk. Het einde van de technische levensduur is bereikt, regelmatig komen ernstige gebreken voor. Renovatie of vervanging op korte termijn noodzakelijk. Dit onderdeel is niet te beoordelen en/of er zijn twijfels over de kwaliteit; specialistisch onderzoek wordt aanbevolen. Kosten worden nimmer begroot. pagina 8 van 34

9 Milieuaspecten Onderzoek naar Bodemverontreiniging, oude olietanks, asbest e.d. worden buiten beschouwing gelaten. Indien er bij de inspecteur de indruk bestaat dat deze zaken aanwezig zijn, zal dit in dit rapport vermeldt worden en ook onderstaand samengevat. Nader specialistisch onderzoek kan de aanwezigheid definitief vaststellen. Verwijdering en/of werkzaamheden aan milieubelastende onderdelen kunnen kosten verhogend werken. Asbest - Ten behoeven van de inspectie worden geen vloerafwerkingen verwijderd. Olietank - Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van een olietank. Bodemverontreiniging Heeft de verkopende partij melding gedaan betreffende eventuele (bodem)verontreiniging? - Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. pagina 9 van 34

10 Toelichting Bouwkundige Keuring pagina 10 van 34

11 Extern Hellend dak Welk type pan is toegepast? Wat is de conditie van de pannen? Liggen de pannen voldoende dekkend? Liggen de vorsten voldoende vast? Zijn de vorsten goed aangesmeerd? Ligt er een (dampdoorlatende) folie onder de dakpannen? Verkeren de panlatten in voldoende staat (steekproefsgewijze controle)? Verkeren de boeiboorden en windveren in een voldoende staat? Verkeren de goten/gootbekledingen en kilgoten in voldoende staat? Zijn er dilatiaties/expansiestukken aanwezig? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Is er condensvorming aangetroffen in de beglazing van de dakramen? Verkeren de dakdoorvoeren in een voldoende staat? Verkeren de loodaansluitingen in voldoende staat? Betonnen sneldekpan Goed Algemeen wel Algemeen wel Algemeen wel - De panlatten zijn niet of beperkt inspecteerbaar, afgaande op de ligging van de pannen verkeren de panlatten in een voldoende staat. - Het hellend dak verkeert in zijn geheel in een goede staat, er zijn geen noemenswaardige gebreken geconstateerd. Hersteladviezen - aansluiting goot/regenpijp links achter lekt, passtuk goot opnieuw solderen - opstaande loodslabbe goot/voorgevel zit niet in de gevel, herstellen - enkele hoek soldeernaden zinken goot zijn los, nakijken en herstellen Direct Op termijn 50, 60,- 120,- pagina 11 van 34

12 Platte daken Dakbedekking Hoe is de conditie van de dakbedekking van het hoofddak? Hoe is de conditie van de dakbedekking van het aanbouwdak? Hoe is de conditie van de dakbedekking van het serredak? Overige Is het dak/zijn de daken voorzien van een grindballast? Indien er water op het dak blijft staan, dienen er maatregelen genomen te worden? Verkeren de loodaansluitingen in een voldoende staat? Verkeren de koepel(s)/daklicht(en) in voldoende staat? Verkeren de boeiboorden/overstekken algemeen in een voldoende staat? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Is de bouwfysische dakopbouw inspecteerbaar in combinatie met ventilatie? Goed Goed details aansluiting goed - Op het platte aanbouwdak blijft water staan, het afschot is verkeerd. Er zijn echter geen lekkages zichtbaar aan de binnenzijde. Afschot corrigeren bij vernieuwen dakbedekking. Geen kosten opgenomen. pagina 12 van 34

13 Schoorsteen Hoe is algemeen de conditie van de schoorste(n) en? Verkeert het loodwerk algemeen in voldoende staat? Verkeert het voegwerk algemeen in voldoende staat? Verkeert het metselwerk algemeen in een voldoende staat? Verkeert de afsmeerlaag/betonnen afdekplaat in een voldoende staat? Verkeren de schoorsteenpijpen in een voldoende staat? Is er asbest aangetroffen? Zijn er schoorsteenkap(pen) aanwezig? Zijn er lekkage-/doorslagplekken aanwezig in/op het schoorsteenkanaal (inpandig)? Zijn de kanalen inspecteerbaar? Redelijk Voor zover zichtbaar wel Voor zover zichtbaar wel Voor zover zichtbaar wel Niet te inspecteren doorslag beperkt inspecteerbaar - doorslag is niet meer actief doordat een inwendige pijp is aangebracht. Hersteladviezen - Het voegwerk + afsmeerlaag vernieuwen om lekkage te voorkomen. Direct Op termijn 600,- pagina 13 van 34

14 Dakkapellen algemeen Dakkapellen algemeen Hoe is algemeen de conditie van de dakkapel(len)? Hoe is algemeen de conditie van de dakbedekking(en)? Verkeren de boeiboorden/windveren in een voldoende staat? Verkeren de zijwangen in een voldoende staat? Verkeert het loodwerk in een voldoende staat? Verkeert het houtwerk in een voldoende staat? Zijn er aan de binnenkant lekkagesporen aangetroffen? Voor zover zichtbaar goed Niet te inspecteren - Het loodwerk van de dakkapel achter is zonder dilataties gelegd. TIjdens inspectie zijn echter geen scheuren waargenomen, in de toekomst valt dit wel te verwachten. Geen kosten opgenomen. pagina 14 van 34

15 Gevels/metselwerk Zijn de gevels in spouw uitgevoerd? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de voorgevel aangetroffen? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de achtergevel aangetroffen? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de rechter gevel aangetroffen? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de linker gevel aangetroffen? Is het voegwerk algemeen voldoende? Verkeren de lateien voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Verkeren de lekdorpels /raamdorpelstenen in een voldoende staat? Wordt de spouw geventileerd? Is de spouw (na)geïsoleerd? Niet vast te stellen - het voegwerk is niet inspecteerbaar doordat de gevel geschilderd is. Hersteladviezen - De aanwezige scheurvormingen in de gevels herstellen/afdichten. - granito/beton reparaties uitvoeren ter plaatse van de gescheurde lateien. Referentie - Tegelwerk entree herstellen Direct Op termijn 500, ,- 250,- pagina 15 van 34

16 Kozijnen / gevelbekledingen Hoe is algemeen de conditie van de kozijnen? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de voorgevel? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de achtergevel? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de linker zijgevel? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de rechter zijgevel? Zijn er (zichtbare) reparaties uitgevoerd? Zijn er ramen/deuren die klemmen? Verkeert het hang en sluitwerk algemeen in voldoende staat? Redelijk Algemeen wel - Bij oudere kozijnen altijd met schilderwerk rekenen op stop- en vulwerk. - Altijd rekenen op enig herstel hang- en sluitwerk (vastzetten onderdelen etc). Geen kosten opgenomen. Hersteladviezen - vervangen van 2 openslaande ramen en 1 schuitraam incl. dubbel glas - Diverse draaiende delen gangbaar maken/pas schaven. Direct Op termijn 1.200, 400,- pagina 16 van 34

17 Schilderwerk Hoe is algemeen de conditie van het buitenschilderwerk? Is het schilderwerk van de kozijnen/draaiende delen voldoende? Is het schilderwerk overstekken/boeiboorden voldoende? Is het schilderwerk van de pleisterlagen of metselwerk voldoende? Is er isolerende beglazing toegepast? Is er noemenswaardige ruitschade aangetroffen? Matig, grotendeels - De kozijnen en ramen vertonen veel oud stop -en vulwerk, het houtwerk valt over het algemeen echter nog 'hard' aan, dit komt door de goede kwaliteit hout wat in de dertiger jaren werd geleverd. In het kader van dit non-destructief onderzoek rekening houden met eventuele rotte plekken die bij het nieuwe schildersysteem naar voren kunnen komen. - Het schilderwerk aan de binnenzijde van diverse gevelkozijnen dient te worden uitgevoerd, tevens waar nodig kitwerk vervangen. Geen kosten opgenomen. - Buitenschilderwerk dient minimaal eens in de 6 jaar te worden uitgevoerd, met tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de cyclus beduidend korter. Hersteladviezen - Een geheel nieuw schildersysteem voor de kozijnen ramen, deuren en markiezen opzetten (houtwerk kaal maken). - Op termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (cyclus) voor met name de liggende delen. - De onderhoudsgevoelige boeiboorden, windveren en overstekken overschilderen en waar nodig bijwerken. - Bijwerkbeurt schilderwerk gevels woonhuis Direct Op termijn 8.000, , ,- 800,- pagina 17 van 34

18 Intern Dakconstructies Hellende houten daken Zijn de dakconstructies goed inspecteerbaar? Is er noemenswaardige doorbuiging/vervorming aangetroffen? Verkeren de dakconstructies in een voldoende staat? Is het dakbeschot goed inspecteerbaar? Verkeert het dakbeschot in voldoende staat? Indien dakconstuctie/-beschot beperkt/niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Zijn de daken geïsoleerd? Is de opbouw van het dak zichtbaar? Zijn er lekkageplekken aangetroffen? Platte houten daken Zijn de dakconstructies inspecteerbaar? Zijn er noemenswaardige doorbuiging/vervorming aangetroffen? Verkeren de constructies voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Verkeert het dakbeschot in voldoende staat? Voor zover belopen, zijn de platte daken stabiel? Indien dakconstuctie/-beschot beperkt/niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Zijn de daken geisoleerd? Is de opbouw van het dak zichtbaar? Zijn er lekkageplekken aangetroffen? Steenachtige daken Deels inspecteerbaar Deels Goed ja, buitenzijde Niet te inspecteren Goed Niet te inspecteren Wanden (constructief en tussenwand) en plafonds Wanden Zijn er voorzetwanden toegepast? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de wanden aangetroffen? Zo ja, dienen er maatregelen genomen te worden? Is er noemenswaardig (optrekkend) vocht aangetroffen? Plafonds Verkeren de plafonds algemeen in een voldoende staat? Hoe is algemeen de afwerking van de plafonds? Zijn er (krimp)scheuren of naden in de plafonds geconstateerd? Zijn er vochtplekken in de plafonds geconstateerd? Zijn er brandonveilige plafonds aangetroffen? Goed Niet noemenswaardig algemeen niet, alleen zachtboard in de CV ruimte - Ter plaatse van de inwendige hoeken en plafondaansluitingen de gebruikelijke krimpscheurtjes. - Plaatselijk enige scheurvorming en scheefstanden, constructief waarschijnlijk niet meer van invloed pagina 18 van 34

19 Vloeren Houten verdiepingsvloeren Zijn er vloer- en plafondafwerkingen aanwezig? Zijn de vloeren bij belopen stabiel? Zit er noemenswaardige vervorming in de vloeren? Zo ja, zijn er maatregelen noodzakelijk. Zijn de vloerbalken voor zover zichtbaar in voldoende staat? Indien vloerconstuctie niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Houten begane grondvloer Is de begane grondvloer aan de onderzijde inspecteerbaar? Zit er noemenswaardige vervoming in de begane grondvloer? Zijn de vloeren bij belopen stabiel? Is de begane grondvloer aan de onderzijde geisoleerd? Is er noemenswaardige aantasting aangetroffen? Zijn de vloerbalken voor zover zichtbaar in voldoende staat? Indien vloerconstuctie niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Steenachtige vloeren Zijn er systeemvloeren aanwezig? Zijn de vloeren op vaste bodem gestort (geen kruipruimte)? Is er noemenswaardige schade aangetroffen? Is de badkamervloer steenachtig (dekvloer)? Verkeren de steenachtige vloeren voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Niet te inspecteren Niet te inspecteren Goed Niet te inspecteren Niet te inspecteren Goed Niet te inspecteren Niet te inspecteren Voor zover zichtbaar niet pagina 19 van 34

20 Fundering Zijn er aan de fundering gerelateerde scheurvormingen en/of zettingen in de gevels/metselwerk aanwezig? Zo ja, dient er funderingsherstel uitgevoerd te worden? Is de woning op staal gefundeerd (direct op vaste grondslag)? Heeft de woning een paal fundering? - In de gevels en lateien is diverse scheurvorming aanwezig. Bij navraag bij de opdrachtgever en gemeente kan geconcludeerd worden dat de aanwezige scheurvorming niet meer actief is en derhalve gedateerd. Zwaar vrachtverkeer en een groot bouwproject uit het verleden zijn waarschijnlijk de oorzaak geweest. In het kader van dit non-destructief onderzoek kan echter nooit volledige zekerheid gegeven worden. Referentie voor destructief funderingsonderzoek - Volgens het bestek uit 1926 zijn de opgaande muren gemaakt van hardgrauw, het trasraam van klinkers en de binnenmuren, fundamenten en binnenspouwmuren gemaakt van kalkzandsteen. Kelder Zijn kelderwanden vochtig? Was de kelder bij opname "droog" Worden er maatregelen noodzakelijk geacht om eventueel vocht te bestrijden? Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen in de kelder aanwezig? Deels Voor zover zichtbaar niet - Volgens de verkopende partij is er in het verleden een flinke lekkage geweest doordat kinderen op de waterleiding hebben gestaan. De vrijgekomen stoffen zijn in de aanslag op de verweerde vloer nog goed te zien, - Tijdens meting is in de vloer een verhoogd percentage vocht gemeten, echter dit kwam zeer waarschijnlijk door een recente schoonmaakbeurt. Kruipruimte Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig? Deels - De eventuele kruipruimte is niet geinspecteerd. Bij opname was geen (zichtbaar of bereikbaar) inspectieluik aanwezig. - Ventilatieopeningen zijn aan de buitenzijde deels beperkt door grondophoging. Het is raadzaam om de ventilatie geheel vrij te maken. Geen kosten opgenomen. pagina 20 van 34

21 Afwerkingen en binnenschilderwerk Hoe is inpandig het algemene afwerkingsnivo? Redelijk/goed - Wandafwerkingen (o.a. behang-, stuc- en tegelwerken buiten natte groepen) worden buiten beschouwing gelaten. - Altijd rekenen op enig herstel (gaatjes stoppen, hol klinkend stucwerk etc.). - Binnenschilderwerk en glaswerk wordt tevens buiten beschouwing gelaten, over het algemeen zal een woning inpandig opnieuw geschilderd gaan worden alvorens te worden betrokken. - Er zijn geen kosten opgenomen voor aftimmerwerk (plinten, kleine reparaties etc.). Binnendeuren en kozijnen Zijn er klemmende deuren? Zijn de binnendeuren algemeen voldoende? Is het hang en sluitwerk algemeen voldoende? - Altijd rekenen op enig herstel hang en sluitwerk (o.a. vastzetten onderdelen etc.). Geen kosten opgenomen. Trappen Verkeren de balustrades/leuningen algemeen in een voldoende staat? Verkeren de trappen algemeen in voldoende staat? Ongedierte/Zwam Is er houtworm geconstateerd? Is er boktor geconstateerd? Is er schimmel, zwam/bruinrot geconstateerd? nee, deels kunnen inspecteren - Bovenstaande geldt alleen voor de vliering, de bgg vloeren en aanbouw is niet geinspecteerd pagina 21 van 34

22 Sanitair/keuken Badkamer Wat is de algemene staat van de badkamer? Zijn voeg- en tegelwerk voldoende? Verkeert het kitwerk in voldoende staat? Zijn er lekkages van het sanitair in de badkamer(s) Zijn er vochtplekken zichtbaar achter de douche/baduitloop? Werkt het mechanisme van het badkamertoilet goed? Keuken Wat is de algemene staat van de keuken? Zijn er lekkages in de keuken geconstateerd? Zijn voeg- kit- en tegelwerk voldoende? Toilet Wat is de algemene staat van de toiletruimte? Is de toiletpot goed bevestigd? Werkt het mechanisme van het toilet goed? Verkeert het fonteintje in voldoende staat? Zijn voeg- en tegelwerk voldoende? Goed Deels Goed Goed - Rekenen op herstel/vernieuwing kitwerk badkamer/douche, mogelijk zelfwerkzaamheid. - Eventuele keukenapparatuur is buiten beschouwing gelaten. pagina 22 van 34

23 Overige - U dient altijd rekening te houden met (divers) klein herstel en het eventueel op smaak brengen van de woning. Geen kosten opgenomen. Technische installaties Installaties worden slechts visueel beoordeeld, in ieder geval voor zover dit mogelijk is. De installaties worden niet beoordeeld op goede werking en of deze voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. Een erkend/waarborginstallateur en/of de nutsbedrijven kunnen u middels een inspectie een gedetailleerd inzicht geven in de algehele staat van de betreffende installaties en deze toetsen aan de geldende eisen. Elektrische installatie Hoe is algemeen de conditie van de elektrische installatie? Hoeveel groepen zijn er aanwezig? Zijn er aardlekschakelaar(s) aanwezig? Is er een aarde aanwezig? Is er een hoofdschakelaar aanwezig? Is de bedrading geplastificeerd/voldoende (steeksproefgewijze controle)? Zijn de stopcontacten en schakelaars algemeen voldoende? Is er elektrische vloerverwarming aanwezig? Redelijk/goed 8 - De installatie is niet gekeurd in relatie tot geldende NEN normen. - Altijd rekenen op herstel/vernieuwing wandcontactdozen/schakelaars e.d. en eventueel naar wens op uitbreiding/aanpassing. - Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet doorgemeten. - Altijd rekenen op herstel/vernieuwing wandcontactdozen/schakelaars e.d. en eventueel naar wens op uitbreiding/aanpassing. pagina 23 van 34

24 Gasinstallatie Zijn de gasleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? Was er bij opname een gaslucht ruikbaar? Verkeren de gasleidingen voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Voor zover zichtbaar wel - Gasleidingen worden visueel geinspecteerd. Gasleidingen worden door ons niet afgeperst. pagina 24 van 34

25 Verwarming Hoe wordt de woning verwarmd? Wat is het merk van de cv-ketel? Heeft de ketel ook een warmwatervoorziening (combiketel)? Wat is het bouwjaar van de cv-/combiketel? Verkeren de radiatoren en leidingwerk algemeen in voldoende staat? Zijn er lekkages geconstateerd? Is er noemenswaardige corrosie opgetreden aan de radiatoren/leidingen? Is er vloerverwarming aanwezig? Centrale verwarming Daalderop 2006 deels - Algemeen oudere radiatoren, vervanging van diverse roestende radiatoren als modernisatie op te nemen Modernisaties - stelpost vervangen diverse radiatoren Bedrag 2.000,- pagina 25 van 34

26 Waterinstallatie Zijn de waterleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? Zijn er loden waterleidingen aangetroffen? Zijn er lekkages in het leidingwerk aangetroffen? Hoe is de warmwater voorziening? Niet te inspecteren Niet te inspecteren Combi-ketel/boiler - Kranen zijn buiten beschouwing gelaten. Ventilatie/vocht Is er centrale mechanische ventilatie aanwezig? Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de badkamer? Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de toiletruimte? Is er een ventilatievoorziening/afzuigkap aanwezig in de keuken? Zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig bij de woon- en slaapvertrekken? Buiten beschouwing gelaten beperkt, alleen d.m.v. ramen openzetten - De aanwezige ventilatievoorzieningen zijn niet beoordeeld/getest op hun capaciteit. Open haard(en) Is het kanaal aan de binnenzijde inspecteerbaar? Trekt de open haard volgens de verkoper(s) goed? Is het kanaal in het verleden jaarlijks geveegd? Zijn er gebreken aan de open haard gemeld? Beperkt inspecteerbaar Niet van toepassing - Betreft een open haard met gaselement, het gaselement is buiten beschouwing gelaten. pagina 26 van 34

27 Riolering In welk materiaal is de hoofdriolering (voor zover zichtbaar) uitgevoerd? Is er asbesthoudende riolering aangetroffen? Zijn er loden afvoeren aangetroffen? Zijn er lekkages aangetroffen? Zijn er verstoppingen geconstateerd? Was er een rioollucht ruikbaar bij opname? Niet inspecteerbaar Niet te inspecteren Niet te inspecteren Voor zover zichtbaar niet pagina 27 van 34

28 Bijgebouw(en) Aangebouwde berging Hoe is algemeen de conditie van de berging? Verkeert de dakconstructie in voldoende staat? Verkeert de dakbedekking in voldoende staat? Verkeren de boeiboorden in voldoende staat? Verkeren de goten in voldoende staat? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Verkeert het metselwerk in voldoende staat? Verkeert het voegwerk in voldoende staat? Verkeren de kozijnen in voldoende staat? Verkeert de vloer in voldoende staat? Is het schilderwerk voldoende? Is de elektra voldoende/functioneel? Zijn er verder nog bijgebouwen o.i.d. aanwezig? Goed Voor zover zichtbaar wel Beperkt inspecteerbaar - Kosten buitenschilderwerk houtwerk is meegenomen bij schilderwerk woning. Hersteladviezen - gevel bijgebouw schoonmaken en opnieuw schilderen Direct Op termijn 500,- pagina 28 van 34

29 Algemene voorwaarden 2014 Buro Bas Zwanensteeg HH Noordwijk Kvk Den Haag Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Buro Bas en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Buro Bas is een onderdeel van Adviesbureau Beckman statutair op hetzelfde adres kantoor houdende, hierna te noemen Buro Bas. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 2 Aanbieding en acceptatie Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Buro Bas zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden. Indien Buro Bas op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Buro Bas de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Buro Bas Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Buro Bas de feitelijke opdracht kan starten. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Buro Bas een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Buro Bas geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. Buro Bas is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Buro Bas - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Buro Bas voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. Artikel 3 Inhoud van de inspectie en het rapport De bouwkundige inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen waaronder vloerbedekking worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achter- of onderliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Buro Bas zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Buro Bas geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen. De opdrachtgever garandeert dat Buro Bas vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen, waaronder zolders, kruipruimten en dergelijke. Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Buro Bas. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,70 meter vereist. pagina 29 van 34

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zetacom BV

Algemene voorwaarden Zetacom BV Algemene voorwaarden Zetacom BV Artikel 1: Algemeen In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: 1.1. Zetacom : Zetacom BV handelend onder de naam Zetacom. 1.2.

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Keurmijnwoning werkt volgens de onderstaande algemene voorwaarden. Voor zaken die door deze voorwaarden niet afgedekt worden, valt keurmijnwoning terug op de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie