Bouwkundig inspectierapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwkundig inspectierapport"

Transcriptie

1 Rapportnummer KE Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn telefoon IBAN NL20RABO Bic RABONL2U BTW NL B0 KvK Utrecht pagina 1 van 26

2 Algemene informatie Gekeurd object Adres Postcode Woonplaats Woningtype Bouwjaar Bewoond Gebruik Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Tussenwoning 1932 Particulier De heer A.J. de Vries Hofstraat AB Amersfoort Opdrachtgever Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Inspectiegegevens Soort inspectie Rapportnummer Datum inspectie Verkopend makelaar Aankopend makelaar Aanwezig bij de inspectie Was de woning bewoond tijdens opname? Weersgesteldheid tijdens opname Inspecteur Bouwkundige keuring KE Ma 20 Aug 2012 om 0900 nssen makelaardij Era makelaardij Aankopend makelaar,verkopend makelaar,koper Droog Inspecteur 2 Onafhankelijkheid en objectiviteit Q-Keur garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Q-Keur verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. pagina 2 van 26

3 Verstrekte informatie Onderstaande vragen zijn beantwoord door de verkoper en/of makelaar Zijn er, waar ook, in de woning vochtproblemen en/of lekkages geweest of bekend? - Er is een daklekkage geweest bij de schoorsteen, de lekkage is verholpen. Zijn er verstoppingen bij de riolering/afvoer(en) geweest of bekend? Zijn er gebreken bekend van de technische installaties? Zijn er nog andere zaken/gebreken te melden die van belang kunnen zijn? Zijn er houtvernielers aangetroffen/bestreden? - In de kap is houtworm geconstateerd, deze zijn bestreden (zelf uitgevoerd). Zijn er asbesthoudende materialen in of buiten de woning aanwezig? Is de buitenriolering in kunststof uitgevoerd? Olietank, septictank aanwezig? Is het bouwjaar van de verwarmingsketel bekend? Is er een onderhoudscontract voor de verwarmingsketel? Onbekend Onbekend Uitgevoerd onderhoud/verbeteringen in eigendom, volgens opgave verkoper Zijn er recent dakonderdelen vernieuwd? Zijn er recent kozijnen of gevelonderdelen vernieuwd? Wanneer is de laatste buitenschilderbeurt uitgevoerd? Zijn er reparaties aan de vloer(en) uitgevoerd? Is de (hoofd)riolering (inpandig) in pvc uitvoering? Zijn er (recent) installaties vernieuwd? Zijn er inpandig nog andere (noemenswaardige) onderdelen die recent vernieuwd zijn? 2008 Informatie m.b.t. Vereniging van Eigenaars (V.v.E.) Is er een vereniging van eigenaars? Is de V.v.E. Actief? Is er onderhoud gepland de komende 5 jaar? Is er een meerjaren onderhoudsplan? Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing pagina 3 van 26

4 Algemene beoordeling en kostenindicatie Algemene beoordeling Bouwkundige staat uitwendig Bouwkundige staat inwendig Algehele indruk exterieur Algehele indruk interieur Redelijk Redelijk Redelijk Redelijk/matig Overzicht kostenindicatie Onderdeel Herstel advies Hellend dak - De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. - De dakbedekkingen van de hoge platte daken (voor en achter) op korte termijn vervangen. - De boeiboorden ter plaatse van de achtergevel gelijktijdig met de dakbedekking vernieuwen. - Het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. - Rekenen op plaatselijk herstel houtwerk (o.a. achtergevelkozijn), reparaties dienen te worden uitgevoerd met een kwalitatief goed vulmiddel en het aangetaste hout moet voldoende verwijderd te worden. - Het draairaam tpv de achtergevel vernieuwen. - Enkele draaiende delen gangbaar maken/pas schaven. - Het buitenschilderwerk binnen 2 jaar in zijn geheel uitvoeren. Deels rekenen op het aanbrengen van een geheel nieuw schildersysteem. - Op lange termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (cyclus). - Enkele ruiten (slaapkamer voor- en achter) met condensvorming in de spouw, deze vervangen. - In de achtergevel (extra) ventilatievoorzieningen aanbrengen. Platte daken Schoorsteen Kozijnen / gevelbekledingen Schilderwerk Kruipruimte Totaal (incl. BTW) Direct Op termijn 400, ,- 900,- 400, 600,- 450,200,4.200, ,300,- 400, , ,- pagina 4 van 26

5 Overzicht modernisatie In onderstaande tabel zijn indicatiekosten aangegeven voor (eventuele) modernisatie. De kosten zijn sterk afhankelijk van uitvoering en materiaalkeuze. Eventuele modernisatie naar eigen wens/inzicht uitvoeren. Onderdeel Modernisatie Wanden (constructief en tussenwand) en plafonds Sanitair/keuken - Stelpost deels vervanging verdiepingplafonds , 8.500, 2.200, 7.000, ,- Elektrische installatie Verwarming Totaal (incl. BTW) Renovatie/modernisatie badkamer (indien wenselijk), stelpost. Nieuwe keuken, stelpost. Stelpost uitbreiding/modernisatie elektra. Aanbrengen gehele cv-installatie met combi-ketel. Bedrag 2.200,- pagina 5 van 26

6 Indicatie meerjarenonderhoudsplanning HOOFDELEMENT 2012 Hellend dak 400 Platte daken - Dakbedekking Platte daken - Boeiboorden 900 Schoorsteen 400 Kozijnen / gevelbekledingen Schilderwerk - Volledige schilderbeurt Schilderwerk - Bijwerkbeurt Schilderwerk - Glaswerk Kruipruimte TOTAAL Kapitalisatie JAAR ONKOSTEN RESERVERING SALDO Toelichting Onkosten Reservering Saldo De totale uitgave voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW pagina 6 van 26

7 Grafiek kapitalisatie Kapitalisatie - Kosten en Saldo per jaar Legenda Onkosten Saldo Toelichting Onkosten Saldo De totale uitgave voor het onderhoud per jaar. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW pagina 7 van 26

8 Nadere toelichting en uitgangspunten Toelichting kostenindicatie Alle in de rapportage vermelde kosten zijn ramingen van noodzakelijk herstel en/of vervangingskosten, e.e.a. ter beoordeling van de inspecteur. Door de samensteller van dit rapport kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het uiteindelijke prijsinschrijvings-cijfer van de door opdrachtgever in te schakelen bouwondernemer, installateur e.a. Hoeveelheden worden niet gemeten en ook kan bij uitvoering van herstel blijken dat er ingrijpender werkzaamheden noodzakelijk zijn dan er tijdens de inspectie redelijkerwijs is voorzien. Van invloed is ook het moment (en dus verdere achteruitgang van een onderdeel) van herstel/vervanging; dit ligt geheel buiten de invloedsfeer van de samensteller van dit rapport. Er zijn geen kosten voor klein onderhoud en/of modernisering opgenomen. De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op - Direct noodzakelijke kosten kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken; - Kosten op termijn kosten van toekomstig onderhoud (0 tot 5 jaar); De kostenindicaties worden - Gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid; - Vermeld inclusief BTW - Indien mogelijk en economisch verantwoordt, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging. - Vastgesteld met uitgangspunt dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig/achterelkaar worden uitgevoerd. - Kosten op termijn zijn van het prijspijl ten tijde van het opstellen van het rapport. Algemeen Een bouwtechnische keuring vindt plaats op basis van een visuele inspectie en heeft tot doel inzicht te geven in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel aanwezige gebreken en/of tekortkomingen. Daar een bouwtechnische keuring een momentopname is geeft deze de situatie weer zoals aangetroffen ten tijde van de inspectie. Zie ook de algemene voorwaarden; samenvattend houdt e.e.a. in dat er beperkingen zijn door weersinvloeden, afwerkingen en het niet toegankelijk en/of zichtbaar zijn van onderdelen (ook i.v.m beschikbare middelen en/of veiligheid). Daar waar specialistisch onderzoek wordt aanbevolen dient u rekening te houden met aanvullende onderzoekskosten. De algemene beoordeling van een object dient gezien te worden in relatie tot het bouwjaar en de daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen. Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit. De keuring ontslaat de kopende en verkopende partij niet van zijn onderzoeksplicht of meldingsplicht. De geldigheidsduur van deze rapportage is 3 maanden na de datum van keuring. Na deze periode en/of ingrijpende verbouwing/ werkzaamheden vervalt het rapport. Indien in voornoemde termijn geen transactie heeft plaatsgevonden dient op verzoek en tegen betaling een check-up uitgevoerd te worden. Op de sites van de terzake gemeente en in het bijzonder op de website van de overheid kan informatie worden gezocht aangaande, woningwet, bouwvergunningen, gevaarlijke stoffen (asbest), bodemverontreiniging enz. Waarderingen Goed Redelijk Matig Slecht Specialistisch onderzoek Dit onderdeel vertoont geen gebreken en nauwelijks verouderingsverschijnselen. Dit onderdeel vertoont duidelijk verouderingsverschijnselen; incidenteel kunnen gebreken voorkomen. Regulier onderhoud is noodzakelijk. Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen; plaatselijk komen gebreken voor. Preventief/groot onderhoud is noodzakelijk. Het einde van de technische levensduur is bereikt, regelmatig komen ernstige gebreken voor. Renovatie of vervanging op korte termijn noodzakelijk. Dit onderdeel is niet te beoordelen en/of er zijn twijfels over de kwaliteit; specialistisch onderzoek wordt aanbevolen. Kosten worden nimmer begroot. pagina 8 van 26

9 Milieuaspecten Onderzoek naar Bodemverontreiniging, oude olietanks, asbest e.d. worden buiten beschouwing gelaten. Indien er bij de inspecteur de indruk bestaat dat deze zaken aanwezig zijn, zal dit in dit rapport vermeldt worden en ook onderstaand samengevat. Nader specialistisch onderzoek kan de aanwezigheid definitief vaststellen. Verwijdering en/of werkzaamheden aan milieubelastende onderdelen kunnen kosten verhogend werken. Asbest Zijn er bijgebouwen/bergingen o.i.d. met asbesthoudende (golf)platen? Is de riolering (deels) asbesthoudend? Zijn er restanten van een asbesthoudende riolering in de kruipruimte aangetroffen? Is er asbesthoudend/asbestverdacht vloerzeil aangetroffen? - Ten behoeven van de inspectie worden geen vloerafwerkingen verwijderd. Zijn er asbestverdachte materialen aanwezig in of op het schoorsteenkanaal? Is er asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen nabij cv-ketel? Is er asbestverdachte leidingisolatie toegepast? Zijn er verder nog asbestverdachte of asbesthoudende materialen aangetroffen? Olietank Zijn er aanwijzingen die wijzen op de aanwezigheid van een olietank? - Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van een olietank. Indien aanwezig, is de olietank volgens opgaaf gesaneerd? Indien gesaneerd, is er een Kiwa certificaat aanwezig? Niet van toepassing Niet van toepassing Bodemverontreiniging Heeft de verkopende partij melding gedaan betreffende eventuele (bodem)verontreiniging? - Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. pagina 9 van 26

10 Toelichting Bouwkundige Keuring pagina 10 van 26

11 Extern Hellend dak Welk type pan is toegepast? Wat is de conditie van de pannen? Liggen de pannen voldoende dekkend? Liggen de vorsten voldoende vast? Zijn de vorsten goed aangesmeerd? Verkeren de panlatten in voldoende staat (steekproefsgewijze controle)? Verkeren de boeiboorden en windveren in een voldoende staat? Verkeren de overstekken in een voldoende staat? Verkeren de goten/gootbekledingen en kilgoten in voldoende staat? Zijn er dilatiaties/expansiestukken aanwezig? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Verkeren de dakramen in voldoende staat? Verkeren de dakdoorvoeren in een voldoende staat? Verkeren de loodaansluitingen in voldoende staat? Keramisch, Oud Hollandse pan Redelijk Niet van toepassing Zie bij ter zake onderdelen Opmerkingen - Op het dak liggen zgn. "Oud Hollandse dakpannen", deze pannen hebben een mindere onderlinge aansluiting waardoor ze lekkagegevoelig zijn. - De levensduur van keramische pannen bedraagt gemiddeld jaar. - De panlatten zijn niet of beperkt inspecteerbaar, afgaande op de ligging van de pannen verkeren de panlatten in een voldoende staat. Hersteladviezen - De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Direct Op termijn 400,- pagina 11 van 26

12 Platte daken Dakbedekking Hoe is de conditie van de dakbedekking van het hoge platte dak? Hoe is de conditie van de dakbedekking van het aanbouwdak? Overige Is het dak/zijn de daken voorzien van een grindballast? Verkeren de loodaansluitingen in een voldoende staat? Verkeren de koepel(s)/daklicht(en) in voldoende staat? Verkeren de boeiboorden/overstekken algemeen in een voldoende staat? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Is de bouwfysische dakopbouw inspecteerbaar in combinatie met ventilatie? Verkeren de dakdoorvoeren in een voldoende staat. Redelijk/matig Goed Niet van toepassing Deels Deels Opmerkingen - Moderne bitumineuze dakbedekkingen hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van jaar. - Het afschot indien nodig bij vervanging dakbedekking corrigeren, kosten meegenomen bij vervanging dakbedekking. - De dakdoorvoeren gelijktijdig met de dakbedekking vernieuwen, kosten meegenomen bij het vervangen van de dakbedekking. Hersteladviezen - De dakbedekkingen van de hoge platte daken (voor en achter) op korte termijn vervangen. - De boeiboorden ter plaatse van de achtergevel gelijktijdig met de dakbedekking vernieuwen. Direct Op termijn 2.800, 900,- Schoorsteen Hoe is algemeen de conditie van de schoorste(n) en? Verkeert het loodwerk algemeen in voldoende staat? Verkeert het voegwerk algemeen in voldoende staat? Verkeert het metselwerk algemeen in een voldoende staat? Verkeert de afsmeerlaag/betonnen afdekplaat in een voldoende staat? Is er asbest aangetroffen? Zijn er lekkage-/doorslagplekken aanwezig in/op het schoorsteenkanaal (inpandig)? Zijn de kanalen inspecteerbaar? Redelijk/goed Deels Niet te inspecteren Opmerkingen - Op de zolder zijn oude lekkageplekken op/nabij het schoorsteenkanaal aanwezig, de lekkage is voor zover zichtbaar niet actief. Hersteladviezen - Het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. Direct Op termijn 400,- pagina 12 van 26

13 Gevels/metselwerk Zijn de gevels in spouw uitgevoerd? Zijn de gevels in massief metselwerk uitgevoerd? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de voorgevel aangetroffen? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de achtergevel aangetroffen? Is het voegwerk algemeen voldoende? Is het stucwerk algemeen voldoende? Verkeren de lateien voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Verkeren de lekdorpels /raamdorpelstenen in een voldoende staat? Wordt de spouw geventileerd? Zijn de gevels aan de buitenzijde nageïsoleerd? Beperkt Beperkt Opmerkingen - Aan het metselwerk zijn herstelwerkzaamheden/wijzigingen uitgevoerd. - In de achtergevel zit enige verticale scheurvorming, deze zijn voornamelijk ontstaan doordat er geen dilitaties in het metselwerk zijn aangebracht. De aanwezige scheurvorming(en) is/zijn constructief niet van invloed. Maatregelen zijn ons inziens niet noodzakelijk. - Eventuele lateien zijn niet of onvoldoende inspecteerbaar, er is geen noemenwaardige doorbuiging bij de gevelopeningen aangetroffen. Kozijnen / gevelbekledingen Hoe is algemeen de conditie van de kozijnen? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de voorgevel? Zijn er kozijnen/draaiende delen aangetast door houtrot t.p.v. de achtergevel? Zijn er (zichtbare) reparaties uitgevoerd? Zijn er ramen/deuren die klemmen? Verkeert het hang en sluitwerk algemeen in voldoende staat? Is de gevelbetimmering algemeen voldoende? Redelijk/goed Beperkt Niet van toepassing Opmerkingen - Altijd rekenen op enig herstel hang- en sluitwerk (vastzetten onderdelen etc). Geen kosten opgenomen. Hersteladviezen - Rekenen op plaatselijk herstel houtwerk (o.a. achtergevelkozijn), reparaties dienen te worden uitgevoerd met een kwalitatief goed vulmiddel en het aangetaste hout moet voldoende verwijderd te worden. - Het draairaam tpv de achtergevel vernieuwen. - Enkele draaiende delen gangbaar maken/pas schaven. Direct Op termijn 600,- 450,200,- pagina 13 van 26

14 Schilderwerk Hoe is algemeen de conditie van het buitenschilderwerk? Is het schilderwerk van de kozijnen/draaiende delen voldoende? Is het schilderwerk overstekken/boeiboorden voldoende? Is het schilderwerk van de pleisterlagen of metselwerk voldoende? Is er isolerende beglazing toegepast? Is er noemenswaardige ruitschade aangetroffen? Redelijk Deels Opmerkingen - Buitenschilderwerk dient minimaal eens in de 6 jaar te worden uitgevoerd, met tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de cyclus beduidend korter. Hersteladviezen - Het buitenschilderwerk binnen 2 jaar in zijn geheel uitvoeren. Deels rekenen op het aanbrengen van een geheel nieuw schildersysteem. - Op lange termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (cyclus). - Enkele ruiten (slaapkamer voor- en achter) met condensvorming in de spouw, deze vervangen. Direct Op termijn 4.200, ,- 300,- pagina 14 van 26

15 Intern Dakconstructies Hellende houten daken Zijn de dakconstructies goed inspecteerbaar? Is er noemenswaardige doorbuiging/vervorming aangetroffen? Verkeren de dakconstructies in een voldoende staat? Is het dakbeschot goed inspecteerbaar? Verkeert het dakbeschot in voldoende staat? Zijn de daken geïsoleerd? Is de opbouw van het dak zichtbaar? Zijn er lekkageplekken aangetroffen? Zo ja, waren de lekkageplekken bij opname droog? Platte houten daken Zijn de dakconstructies inspecteerbaar? Voor zover belopen, zijn de platte daken stabiel? Indien dakconstuctie/-beschot beperkt/niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Zijn de daken geisoleerd? Is de opbouw van het dak zichtbaar? Zijn er lekkageplekken aangetroffen? Steenachtige daken Is de dakconstructie goed inspecteerbaar? Deels,voor zover inspecteerbaar Deels Goed Geen steenachtige daken aanwezig Wanden (constructief en tussenwand) en plafonds Wanden Zijn er voorzetwanden toegepast? Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de wanden aangetroffen? Is er noemenswaardig (optrekkend) vocht aangetroffen? Plafonds Verkeren de plafonds algemeen in een voldoende staat? Hoe is algemeen de afwerking van de plafonds? Zijn er (krimp)scheuren of naden in de plafonds geconstateerd? Zijn er vochtplekken in de plafonds geconstateerd? Zijn er brandonveilige plafonds aangetroffen? Deels Beperkt Deels Redelijk/matig Opmerkingen - Wanneer voorzetwanden tegen de muren zijn aangebracht, is dit in het algemeen gebeurd i.v.m. vochtdoorslag, optrekkend vocht, of heeft men de buitenmuur willen isoleren. Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw zijn dan niet visueel waarneembaar. - De aanwezige scheurvormingen in de wanden zijn constructief niet van invloed (= herstel wandafwerking). - Het verdient aanbeveling over de aanwezige scheurvormingen een fibergaas aan te brengen en de muren/wanden vervolgens te stucen. Geen kosten opgenomen. - In enkele stucplafonds (stuc op riet) zit scheurvorming, deze wordt veelal veroorzaakt door werking/beweging van de verdiepingsvloeren/dakbalken of door onthechting plafonds als gevolg van roestend binddraad. Constructief niet van invloed. Modernisaties - Stelpost deels vervanging verdiepingplafonds. Bedrag 2.200,- pagina 15 van 26

16 Vloeren Houten verdiepingsvloeren Zijn er vloer- en plafondafwerkingen aanwezig? Zijn de vloeren bij belopen stabiel? Zit er noemenswaardige vervorming in de vloeren? Zo ja, zijn er maatregelen noodzakelijk. Zijn de vloerbalken voor zover zichtbaar in voldoende staat? Indien vloerconstuctie niet inspecteerbaar, hoe is de indruk? Houten begane grondvloer Is de begane grondvloer aan de onderzijde inspecteerbaar? Zit er noemenswaardige vervoming in de begane grondvloer? Is de begane grondvloer aan de onderzijde geisoleerd? Is er noemenswaardige aantasting aangetroffen? Zijn de vloerbalken voor zover zichtbaar in voldoende staat? Steenachtige vloeren Zijn er systeemvloeren aanwezig? Zijn de vloeren aan de onderzijde geïsoleerd? Zijn de vloeren op vaste bodem gestort (geen kruipruimte)? Is er noemenswaardige schade aangetroffen? Is de badkamervloer steenachtig (dekvloer)? Verkeren de steenachtige vloeren voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Beperkt Niet te inspecteren Goed Fundering Zijn er aan de fundering gerelateerde scheurvormingen en/of zettingen in de gevels/metselwerk aanwezig? Is de woning op staal gefundeerd (direct op vaste grondslag)? Heeft de woning een paal fundering? Opmerkingen - Gezien het totale beeld van de gevels, wanden en vloeren in combinatie met de leeftijd van de woning kan worden geconcludeerd dat er geen funderingsproblemen zijn. Kelder Zijn kelderwanden vochtig? Was de kelder bij opname "droog" Worden er maatregelen noodzakelijk geacht om eventueel vocht te bestrijden? Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen in de kelder aanwezig? Hoe is de conditie van de koekoek? Niet ongebruikelijk Niet van toepassing pagina 16 van 26

17 Kruipruimte Is de kruipruimte onder de entree toegankelijk? Is de kruipruimte onder de woonkamer toegankelijk? Is de kruipruimte onder de keuken toegankelijk? Is de kruipruimte onder de bijkeuken toegankelijk? Is de kruipruimte onder het toilet toegankelijk? Was de kruipruimte bij opname droog? Is de kruipruimte schoon? Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig? Hersteladviezen - In de achtergevel (extra) ventilatievoorzieningen aanbrengen. Geen kruipruimte aanwezig Geen kruipruimte aanwezig Direct Op termijn 400,- Afwerkingen en binnenschilderwerk Opmerkingen - Wandafwerkingen (o.a. behang-, stuc- en tegelwerken buiten natte groepen) worden buiten beschouwing gelaten. - Altijd rekenen op enig herstel (gaatjes stoppen, hol klinkend stucwerk etc.). - Binnenschilderwerk en glaswerk wordt tevens buiten beschouwing gelaten, over het algemeen zal een woning inpandig opnieuw geschilderd gaan worden alvorens te worden betrokken. - Er zijn geen kosten opgenomen voor aftimmerwerk (plinten, kleine reparaties etc.). Binnendeuren en kozijnen Zijn er klemmende deuren? Zijn de binnendeuren algemeen voldoende? Is het hang en sluitwerk algemeen voldoende? Opmerkingen - Altijd rekenen op enig herstel hang en sluitwerk (o.a. vastzetten onderdelen etc.). Geen kosten opgenomen. Ongedierte/Zwam Is er houtworm geconstateerd? Is er boktor geconstateerd? Is er schimmel, zwam/bruinrot geconstateerd? Opmerkingen - Aanwezigheid van houtvernielers is niet uit te sluiten. pagina 17 van 26

18 Sanitair/keuken Badkamer Wat is de algemene staat van de badkamer? Zijn voeg- en tegelwerk voldoende? Verkeert het kitwerk in voldoende staat? Zijn er lekkages van het sanitair in de badkamer(s) Zijn er vochtplekken zichtbaar achter de douche/baduitloop? Werkt het mechanisme van het badkamertoilet goed? Keuken Wat is de algemene staat van de keuken? Zijn er lekkages in de keuken geconstateerd? Zijn voeg- kit- en tegelwerk voldoende? Toilet Wat is de algemene staat van de toiletruimte? Is de toiletpot goed bevestigd? Werkt het mechanisme van het toilet goed? Verkeert het fonteintje in voldoende staat? Zijn voeg- en tegelwerk voldoende? Redelijk (gedateerd) Redelijk (gedateerd) Redelijk/goed Opmerkingen - Enkele wandtegels in de badkamer/douchehoek klinken hol. Verhoogde kans op lekkage/los komen tegelwerk. - Bij handhaving badkamer rekenen op herstel/vernieuwing kitwerk badkamer/douche, mogelijk zelfwerkzaamheid. - Eventuele keukenapparatuur is buiten beschouwing gelaten. Modernisaties - Renovatie/modernisatie badkamer (indien wenselijk), stelpost. - Nieuwe keuken, stelpost. Bedrag , 8.500,- pagina 18 van 26

19 Technische installaties Installaties worden slechts visueel beoordeeld, in ieder geval voor zover dit mogelijk is. De installaties worden niet beoordeeld op goede werking en of deze voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. Een erkend/waarborginstallateur en/of de nutsbedrijven kunnen u middels een inspectie een gedetailleerd inzicht geven in de algehele staat van de betreffende installaties en deze toetsen aan de geldende eisen. Elektrische installatie Hoe is algemeen de conditie van de elektrische installatie? Hoeveel groepen zijn er aanwezig? Zijn er aardlekschakelaar(s) aanwezig? Is er een aarde aanwezig? Is de bedrading geplastificeerd/voldoende (steeksproefgewijze controle)? Zijn de stopcontacten en schakelaars algemeen voldoende? Is er elektrische vloerverwarming aanwezig? Redelijk/gedateerd 4 Deels Opmerkingen - De installatie is niet gekeurd in relatie tot geldende NEN normen. - Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet doorgemeten. - Altijd rekenen op herstel/vernieuwing wandcontactdozen/schakelaars e.d. en eventueel naar wens op uitbreiding/aanpassing. - De aanwezige stopcontacten voldoen veelal niet aan de huidige maatstaven, naar wens/eigen inzicht rekenen op uitbreiding. Modernisaties - Stelpost uitbreiding/modernisatie elektra. Bedrag 2.200,- Gasinstallatie Zijn de gasleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? Zijn de gasleidingen in staal uitgevoerd? Was er bij opname een gaslucht ruikbaar? Verkeren de gasleidingen voor zover zichtbaar in een voldoende staat? Opmerkingen - Gasleidingen worden visueel geinspecteerd. Gasleidingen worden door ons niet afgeperst. Verwarming Hoe wordt de woning verwarmd? Is er noemenswaardige corrosie opgetreden aan de radiatoren/leidingen? Gaskachels Deels Opmerkingen - Gaskachels zijn buiten beschouwing gelaten. Modernisaties - Aanbrengen gehele cv-installatie met combi-ketel. Bedrag 7.000,- pagina 19 van 26

20 Waterinstallatie Zijn de waterleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? Zijn er loden waterleidingen aangetroffen? Zijn er lekkages in het leidingwerk aangetroffen? Hoe is de warmwater voorziening? Geiser Opmerkingen - Kranen zijn buiten beschouwing gelaten. - De geiser is buiten beschouwing gelaten. Ventilatie/vocht Is er centrale mechanische ventilatie aanwezig? Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de badkamer? Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de toiletruimte? Is er een ventilatievoorziening/afzuigkap aanwezig in de keuken? Opmerkingen - Schoonmaken afzuigventielen De afzuigventielen in het plafond moeten regelmatig schoongemaakt worden, zodat ze niet dichtslibben met vuil of stof. Meestal kunnen deze ventielen uit het plafond gehaald worden. Het is belangrijk dat ze niet verwisseld worden en ook in de zelfde stand blijven staan. Als op een bepaalde plek het ventiel namelijk meer of minder geopend is dan voorheen wordt er meer of minder lucht afgezogen. De vooraf bepaalde afstelling van het afzuigsysteem wordt dan verstoord. - Reinigen ventilator Ook de ventilator zelf moet periodiek schoongemaakt worden. Dit kan door een professioneel bedrijf gedaan worden, maar eventueel kunt u het zelf doen. Voordat de behuizing van de ventilator gedemonteerd wordt, moet uiteraard eerst de stekker uit het stopcontact gehaald worden. Met een stofzuiger en een oude tandenborstel kan dan het stof van de ventilator verwijderd worden. - De aanwezige ventilatievoorzieningen zijn niet beoordeeld/getest op hun capaciteit. Riolering In welk materiaal is de hoofdriolering (voor zover zichtbaar) uitgevoerd? Is er asbesthoudende riolering aangetroffen? Zijn er loden afvoeren aangetroffen? Zijn er lekkages aangetroffen? Zijn er verstoppingen geconstateerd? Was er een rioollucht ruikbaar bij opname? Pvc/tyleen pagina 20 van 26

21 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER Naam Adres Telefoonnr. De heer A.J. de Vries Hofstraat AB Amersfoort KEURINGSINSTANTIE Bedrijf Adres Telefoonnr. Inspecteur Keuringsdatum Nummer KVK Ingeschreven als WONING Adres Postcode/Plaats Woningtype Bouwjaar Rapportnummer Rodijka Koningshof HN Harmelen Inspecteur 2 Ma 20 Aug 2012 om Bouwkundig (advies) bureau VERANTWOORDING Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Tussenwoning 1932 KE Datum inspectie Ma 20 Aug 2012 om 0900 Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend (Handtekening inspecteur) KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) KOSTEN (van toepassing voor NHG) Direct noodzakelijke kosten Totaal algemene bouwdelen Totaal bouwlagen TOTAAL WONING Op termijn noodzakelijke kosten Totale kosten 4.900,- 0, ,- 0, , , , , ,- pagina 21 van 26

22 KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN Code Locatie en omschrijving gebrek A.1 A.3.1 A.3.1 A.3.1 A.3.2 Kruipruimte In de achtergevel (extra) ventilatievoorzieningen aanbrengen. Hellend dak De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Platte daken De dakbedekkingen van de hoge platte daken (voor en achter) op korte termijn vervangen. Platte daken De boeiboorden ter plaatse van de achtergevel gelijktijdig met de dakbedekking vernieuwen. Schoorsteen Het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. TOTAAL ALGEMEEN Actie k.v.(%) Direct Op termijn noodzakelijke kosten noodzakelijke kosten 400,- N 100 H ,- V ,- V ,- H ,4.900,- 0,- Toelichting Code Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v.(%) Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld totale kosten EUR ,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%, noodzakelijke kosten EUR 2.500,-. Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. pagina 22 van 26

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming) Offerte toelichting Onderbouw Kelder (geen woonbestemming) Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Lichte vochtdoorslag De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie