Powador 16.0 TR TR3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Powador 16.0 TR3 18.0 TR3"

Transcriptie

1 Powador 16.0 TR TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie

2

3 Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen Aanwijzingen voor deze documentatie Kenmerken lay-out Veiligheid Reglementair gebruik Voorzieningen ter bescherming en veiligheid Richtlijnen en normen Omschrijving Functionele werking Beschrijving van het apparaat Technische gegevens Elektrische gegevens Mechanische gegevens Landspecifieke instellingen van de parameters Uitlevering en transport Uitlevering Transport Omvormer monteren Omvormer installeren Aansluitruimte openen Elektrische aansluiting uitvoeren Interfaces aansluiten Aansluitruimte afsluiten Omvormer inbedrijfstellen Configuratie en bediening Bedieningselementen De eerste maal inbedrijfstellen Menustructuur Omvormer bewaken Een software-update uitvoeren Onderhoud / het verhelpen van storingen Visuele controle Uitwendige reiniging Uitschakelen voor onderhoud en het verhelpen van een storing Ventilator vervangen of reinigen Aardingsbeveiliging vervangen Storingen Meldingen op de display / LED Storing Service Uitschakelen / demontage Omvormer uitschakelen Omvormer deïnstalleren Omvormer demonteren Afvoeren Apparaat Verpakking Documenten EU-conformiteitsverklaring VDEW-conformiteitsverklaring...55 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 3

4 Algemene aanwijzingen 1 Algemene aanwijzingen 1.1 Aanwijzingen voor deze documentatie WAARSCHUWING Gevaar door ondeskundige omgang met de omvormer U dient de bedieningsinstructies gelezen en begrepen te hebben, opdat u de omvormer veilig kunt installeren en gebruiken! Tevens geldende documenten Bij de installatie dient u alle montage- en installatie-instructies van de onderdelen alsmede van de componenten van de installatie in acht te nemen. Deze instructies worden met de desbetreffende componenten van de installatie en de bijbehorende onderdelen meegeleverd. Een gedeelte van de, voor de aanmelding en de keuring (afname) van uw fotovoltaïsche (PV)-installatie, benodigde documenten zijn toegevoegd aan deze bedieningsinstructies Bewaren documentatie De instructies en documentatie moeten bij de installatie bewaard worden en indien nodig altijd onder handbereik zijn. 1.2 Kenmerken lay-out Toegepaste symbolen Algemeen gevarensymbool Brand- of explosiegevaar! Elektrische spanning! Gevaar voor verbranden! Elektricien Gemarkeerde werkzaamheden mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd! Afbeelding van de veiligheidsaanwijzingen GEVAAR Direct gevaar Dit symbool duidt op een ernstige waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen onmiddellijk tot overlijden of zwaar lichamelijk letsel leidt. WAARSCHUWING Mogelijk gevaar Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen mogelijkerwijze tot overlijden of zwaar lichamelijk letsel leidt. VOORZICHTIG Dreigend gevaar met laag risico Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel leidt. Pagina 4 Bedieningsinstructiesc_Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_c_DE

5 Algemene aanwijzingen VOORZICHTIG Dreigend gevaar met risico op materiële schade Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade leidt Afbeelding extra informatie OPMERKING Dit symbool verwijst naar nuttige informatie en aanwijzingen DE Landspecifieke functie Op één of meerdere landen beperkte functies zijn met landafkortingen volgens ISO gemarkeerd Afbeelding van handelswijzen a) Enkele of in volgorde vrije handelswijzen: Handelswijze Voorwaarde/voorwaarden voor uw handelswijze/uw handelswijzen (optie) Handeling uitvoeren. (eventueel meerdere handelingen)» Resultaat van uw handelswijze/uw handelswijzen (optie) b) Handelswijzen in meerdere stappen in vastgelegde volgorde: Handelswijze Voorwaarde/voorwaarden voor uw handelswijzen (optie) 1. Handeling uitvoeren. 2. Handeling uitvoeren. 3. (eventueel meerdere handelingen)» Resultaat van uw handelswijzen (optie) Afkortingen PV EEG MPP Fotovoltaïsch Wet- en regelgeving duurzame energie (EEG in Duitsland) Maximum Power Point (punt van het stroom-spanningsdiagram van een PV-generator, waarop het grootste vermogen kan worden afgenomen) Afkortingen volgens IEC BK BN BU GNYE GY zwart bruin blauw groen-geel grijs Bedieningsinstructiesc_Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_c_DE Pagina 5

6 Veiligheid 2 Veiligheid GEVAAR Er staan nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen ook na het vrij- en uitschakelen van de omvormer op de klemmen en kabels in de omvormer! Ernstige letsels of overlijden door het aanraken van de kabels en klemmen in de omvormer. De omvormer mag uitsluitend door een erkende en door het elektriciteitsbedrijf geautoriseerde elektricien geopend, geïnstalleerd en onderhouden worden. Omvormer tijdens het in bedrijf zijn gesloten houden. Bij het uit- en inschakelen niet de kabels en klemmen aanraken! Geen wijzigingen aan de omvormer uitvoeren! De elektricien is verantwoordelijk voor het naleven van de bestaande normen en voorschriften. Onbevoegde personen mogen zich niet in de buurt van de omvormer of de PV-installatie ophouden. In het bijzonder de norm IEC :2002 Eisen voor bedrijfsruimten, ruimten en bijzondere installaties zonne-fotovoltaïsche-(pv-)voedingssystemen in acht nemen. Veiligheid door een juiste aarding, dimensionering van kabels en geleiders en passende beveiliging tegen kortsluiting volgens de voorschriften garanderen. Veiligheidsaanwijzingen op de omvormer en binnen deze bedieningsinstructies in acht nemen. Vóór visuele controles en onderhoudswerkzaamheden alle spanningsbronnen uitschakelen en deze tegen onbedoeld inschakelen beveiligen. Bij metingen aan de stroomgeleidende omvormer in acht nemen: elektrische aansluitingen niet aanraken, sieraden van polsen en vingers verwijderen, bedrijfszekere toestand van de gebruikte meetinstrumenten e.d. controleren en vaststellen. Tijdens werkzaamheden aan de omvormer op een geïsoleerde ondergrond staan. Wijzigingen in de omgeving van de omvormer moeten aan de geldende nationale normen voldoen. Bij werkzaamheden aan de PV-generator tevens voor de vrijschakeling van het net de DC-spanning met behulp van de DC-scheidingsschakelaar op de omvormer uitschakelen. 2.1 Reglementair gebruik De omvormer zet de door fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) opgewekte gelijkspanning in wisselspanning om, en voedt deze spanning in het openbare elektriciteitsnet. De omvormer is gebouwd overeenkomstig de actuele technische stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische voorschriften. Desondanks kan niet reglementair gebruik tot gevaren voor leven en goed van de gebruiker of van derden leiden resp. afbreuk doen aan het functioneren van het apparaat en andere onderdelen. De omvormer uitsluitend met een vaste aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gebruiken. Ander of verdergaand gebruik geldt als niet reglementair. Daartoe behoren: mobiele toepassing, toepassing binnen explosiegevaarlijke ruimten, toepassing binnen ruimten met rel. luchtvochtigheid > 95 %, gebruik buiten de door de fabrikant voorgeschreven specificaties, eilandbedrijf. Pagina 6 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

7 Veiligheid 2.2 Voorzieningen ter bescherming en veiligheid Voor uw veiligheid zijn de hieronder vermelde bewakings- en veiligheidsfuncties in de Powador-omvormers geïntegreerd: overspanningsbeveiligingen / varistoren ter bescherming van de halfgeleiders bij energetische transiënte karakteristieken aan de net- en de generatorzijde, temperatuurbewaking van het koellichaam, EMC-filter ter bescherming van de omvormer tegen hoogfrequente netstoringen, geaarde varistoren aan de netzijde ter bescherming van de omvormer tegen burst-and-surge impulsen, eilandnetherkenning volgens VDE Richtlijnen en normen De omvormer is van de CE-markering voorzien. Hij voldoet aan de hieronder vermelde richtlijnen en normen: 2006/95/EG Richtlijn betreffende de onder - linge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 2004/108/EG Richtlijn inzake de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Richtlijn voor het aansluiten en parallel bedrijf van eigen opwekkingsinstallaties op het laagspanningsnet Veiligheid van het apparaat Weerstand tegen interferentie IEC :2010 EN :2007 EN :2005 Immuniteit EN :2007 EN :2007 Harmonische stromen EN :2006** EN :2005*** EN :2008** EN :2000*** ** geldig voor type apparaten 16 A *** geldig voor type apparaten 16 A 4. druk 2001 Netbewaking DIN V VDE V : OPMERKING De conformiteitsverklaringen treft u aan in de bijlage. Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 7

8 Omschrijving 3 Omschrijving 3.1 Functionele werking De omvormer zet de door fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) opgewekte gelijkspanning in wisselspanning om, en voedt deze spanning in het openbare elektriciteitsnet. Het voedingsbedrijf wordt gestart, zodra voldoende lichtinstraling aanwezig is en hierdoor een bepaalde minimale spanning aan de omvormer geleverd wordt. Als de minimale spanningswaarde bij het invallen van de schemering wordt onderschreden, wordt het voedingsbedrijf beëindigd en wordt de omvormer automatisch uitgeschakeld. 3.2 Beschrijving van het apparaat De Powador-omvormer als onderdeel van een PV-installatie Opbouw van de installatie PV-generator PV-generator Powador met DC-scheidingsschakelaar Powador met DC-scheidingsschakelaar Zekering Zekering Woning kwh-meter afname KWh KWh kwh-meter Hoofdschakelaar Selectieve hoofdschakelaar Huisaansluiting Afb. 1: Overzichtsschakelschema voor een installatie met twee omvormers Pagina 8 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

9 Omschrijving Componenten in een overzicht PV-generator De PV-generator, d.w.z. het PV-paneel, zet stralingsenergie van het zonlicht om in elektrische energie. DC-klemmenplaats Varianten van parallelschakelingen van meerdere generatorkabels: op een DC-klemmenplaats tussen DC-generator en omvormer, direct op de omvormer (op de omvormer zijn klemmen voor 9 (3x3) kabels aangebracht), direct op de PV-generator met een plus- en min-kabel naar de omvormer. DC-scheidingsschakelaar Maak gebruik van de DC-scheidingsschakelaar, teneinde de omvormer aan de PV-generator-zijde spanningsvrij te schakelen. Netzekeringen Geschikt zijn NEOZED-zekeringen of aardlekautomaten. kwh-meter De kwh-meter wordt door het energiebedrijf voorgeschreven en geïnstalleerd. Sommige energiebedrijven gaan ook akkoord met de inbouw van eigen geijkte kwh-meters. Selectieve hoofdschakelaar Neemt u bij vragen over de selectieve hoofdschakelaar contact op met uw energiebedrijf Opbouw van de omvormer Afb. 2: Opbouw van de omvormer Legenda 1 Bedieningsveld 4 Aansluitplaat 2 Deksel voor de aansluitruimte 5 DC-scheidingsschakelaar 3 USB-interface Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 9

10 Omschrijving Elektrische functies Relais voor het melden van storingen In de omvormer is een potentiaalvrij relaiscontact geïntegreerd. Het contact sluit zodra een storing tijdens het bedrijf optreedt. Aansluiting zie paragraaf op pagina 25. DE Landspecifieke functie Relais voor het melden van storingen / relais 33 In de omvormer is een potentiaalvrij relaiscontact geïntegreerd. Gebruik dit contact voor één van de hieronder vermelde functies: Relais voor het melden van storingen (z. b.) Relais 33 Relais 33 De herziene versie van de EEG omvat een vergoeding voor het eigenverbruik van zelf opgewekte PVenergie voor installaties tot max. 500 kwp. De energie, die door de fotovoltaïsche installatie geleverd wordt, kan direct door de in huis aangesloten verbruikers omgezet worden. In de functie als relais 33 neemt het potentiaalvrije contact deze functie over. Het contact sluit, indien gedurende een tijdspanne van 30 minuten voldoende PV-energie ter beschikking staat. Bij het sluiten van het contact volgt een optische of akoestische signalering, bijv. met behulp van een signaallamp of sirene (optie). Activeren van de functie (optie) De functie relais 33 is bij uitlevering niet actief. Het password voor deze functie ontvangt u als optie van uw toeleverancier. Vervolgens activeert de elektricien deze functie in het menu instellingen (zie paragraaf op pagina 32). R33-switch (optie) Met het potentiaalvrije contact kunnen grotere verbruikers (bijv. airconditioning-installaties) in- en uitgeschakeld worden. Daartoe is een externe voedingsspanning (max. 30 V DC) en een extern lastrelais noodzakelijk. U ontvangt beiden als R33-switch van uw toeleverancier. DE Landspecifieke functie Vermogensbegrenzing (Power Control) Sedert eist de EEG een vermogensbegrenzing voor installaties > 100 kw. Deze grenswaarde kan in een cluster bestaande uit meerdere omvormers worden overschreden. Om deze reden moet de mogelijkheid tot vermogensbegrenzing in iedere omvormer aanwezig zijn, zelfs als deze in een installatie < 100 kw niet vereist is. In omvormers van KACO new energy GmbH wordt deze vermogensreductie via een ripple control ontvanger gerealiseerd. Het energiebedrijf kan via een extra apparaat uit de Powador-proLOG-familie bij behoefte het vermogen van de installatie op afstand reduceren. De Powador-proLOG activeert deze reeds in de omvormer geïntegreerde functie. Na een vastgelegde tijdsduur zonder signaal van het energiebedrijf schakelt de omvormer weer naar het normale bedrijf om. Neemt u voor informatie over Powador-proLOG contact op met uw toeleverancier. Trappen van de AC-vermogensreductie Actie van de omvormer 100 % normaal voedingsbedrijf 60 % begrenzing van het vermogen op 60 % 30 % begrenzing van het vermogen op 30 % 0 % scheiding van het net Pagina 10 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

11 Omschrijving IT Landspecifieke functie Zelftest conform ENEL grid connection guide Ed. 2.1 OPMERKING De test dient, indien nodig, door de netbeheerder te worden uitgevoerd. U activeert de zelftest in het parameteermenu (zie paragraaf 8.3 op pagina 31). Een premisse voor het uitvoeren van de zelftest is dat de omvormer reeds in het net voedt zodat de uitschakelvoorwaarde kan worden gesimuleerd. De bedieningstoetsen mogen tijdens de zelftest niet worden aangeraakt. Zo functioneert de uitschakeltest: De opgeslagen onderspanning-uitschakelgrens wordt door middel van een software-rampfunctie verhoogd. De rampfunctie heeft een gradiënt van 5 V/s. Zolang de omvormer in het net voedt, verhoogt de software de onderspanning-uitschakelgrens overeenkomstig de vastgelegde rampfunctie. Zodra de omvormer uitschakelt, berekent de software automatisch de uitschakelgrens. De berekende uitschakelgrens alsmede de uitschakeltijd en het soort test worden via de RS485-interface naar een terminal-programma gezonden. De daaropvolgende overspanning-uitschakeltest wordt automatisch gestart. Deze test verloopt overeenkomstig het schema van de onderspanning-uitschakeltest. Met de beschreven procedure wordt tevens de frequentiemeting uitgevoerd. Daar wordt een software-rampfunctie met een gradiënt van 0,05 Hz/s toegepast. Bij afsluiting van de test wordt het resultaat voor de complete test naar het terminal-programma gezonden alsmede in de display van de omvormer weergegeven. Indien een test mislukt wordt de complete test afgebroken en een overeenkomstige melding getoond. De test kan aansluitend worden herhaald. KACO adviseert het terminal-programma Tera Term. Deze als freeware aangeboden software kan de resultaten van de uitschakeltest in een tekstbestand uitprinten. Van dit tekstbestand kan aansluitend een pdf-bestand worden gemaakt dat tevens van een datum- en tijdstempel voorzien is. De zelftest verloopt automatisch en duurt wellicht meerdere minuten. Na een succesvol afgesloten zelftest brengt het apparaat de voorheen ingestelde uitschakelwaarden weer tot stand. De omvormer start automatisch met het voedingsproces Mechanische componenten DC-scheidingsschakelaar Aan de linker zijde van de behuizing van de omvormer bevindt zich de DC-scheidingsschakelaar. Met behulp van de DC-scheidingsschakelaar kan in een servicegeval de omvormer van de PV-generator worden gescheiden. Omvormer van de PV-generator scheiden DC-scheidingsschakelaar van 1 (IN) naar 0 (UIT) omschakelen. Omvormer met de PV-generator koppelen DC-scheidingsschakelaar van 0 (UIT) naar 1 (IN) omschakelen Interfaces De omvormer biedt de hieronder vermelde interfaces voor de communicatie resp. bewaking op afstand: RS485-interface Ethernet-interface USB-interface S0-interface U configureert de interfaces en de webserver in het menu instellingen (zie paragraaf op pagina 32). Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 11

12 Omschrijving RS485-interface Gebruik deze bewakingsvariant, als u het functioneren van de installatie niet regelmatig ter plekke kunt controleren, bijv. als uw verblijfplaats ver van de installatie verwijderd is. Neem voor het aansluiten van de RS485-interface contact op met uw elektricien. KACO new energy GmbH biedt voor de bewaking van uw PV-installaties via de RS485-interface de hieronder vermelde apparatuur aan: Powador-proLOG S tot XL (optie) Met behulp van de Powador-proLOG bewaakt u maximaal 31 omvormers tegelijkertijd. Afhankelijk van de productvariant verzendt de Powador-proLOG opbrengst- en bedrijfsgegevens alsmede storingsmeldingen per sms of . Powador-link RS485 (optie) Met behulp van de Powador-link RS485 overbrugt u grotere afstanden tussen meerdere omvormers of een omvormer en de Powador-proLOG door middel van overdracht via een draadloze verbinding Ethernet-interface De monitoring kan direct aan het apparaat via de geïntegreerde ethernet-interface plaatsvinden. Op het apparaat is voor dit doel een lokale webserver geïnstalleerd. Voor de bewaking van een installatie bestaande uit een cluster van omvormers wordt de toepassing van een extern datalogging- en monitoringsysteem aanbevolen USB-interface De USB-aansluiting van de omvormer is via een type-a-poort gerealiseerd. Zij bevindt zich op de aansluitplaat aan de onderkant van de omvormer onder een afdekplaat. De USB-aansluiting is voor een vermogensopname van 100 ma gespecificeerd. Gebruik de USB-interface voor het uitlezen van opgeslagen bedrijfsgegevens en het uploaden van software-updates met behulp van een FAT32-geformateerde USB-stick S0-interface De S0-interface zendt impulsen tussen tussen een pulsfrequentiemeter en een tarief kwh-meter. Zij is een galvanisch gescheiden transistoruitgang. Deze interface is volgens DIN EN : (pulsvoorziening voor inductiemeters of elektronische meters) ontworpen. De pulsfrequentie van de S0-interface is in drie stappen te selecteren (500, 1000 en 2000 impulsen/kwh). Pagina 12 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

13 Technische gegevens 4 Technische gegevens 4.1 Elektrische gegevens Ingangsgrootten 16.0 TR TR3 PV-generatorvermogen max. [W] MPP-spanningsbereik (Maximum Power Point) DC van [V] tot [V] Minimale DC-spanning [V] 200 Aantal strings 9 Aantal MPP-regelaars (Maximum Power Point) Beveiliging tegen ompoling DC-overspanningscategorie Uitgangsgrootten 3 Kortsluitdiode OVCII Nominaal vermogen [VA] Vermogen max. [VA] Netspanning [V] 230 / 400 Nominale stroom [A] 3 x 19,5 3 x 21,7 Stroom max. [A] 3 x 19,5 3 x 21,7 Nominale frequentie [Hz] 50 / 60 cos phi 0,80 inductief... 0,80 capacitief Aantal voedingsfasen 3 Vervormingsfactor [%] < 3 AC-overspanningscategorie Algemene elektrische gegevens OVCIII Eff. rendement max. [%] 96,2 Eff. rendement Europ. [%] 95,6 Eigenverbruik: Standby [W] < 10 Eigenverbruik: Nacht [W] 1,9 Voeding vanaf [W] 180 Schakelconcept Transformator Netbewaking CE-conformiteit autonoom, galvanisch gescheiden, HF-trafo ja landspecifiek Taktfrequentie [khz] 17 Tafel 1: Elektrische gegevens ja Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 13

14 Technische gegevens 4.2 Mechanische gegevens 16.0 TR3 / 18.0 TR3 Weergave LC-grafisch display, 3 LEDs Bedieningselementen 4-weg-schakelaars, 2 toetsen Interfaces Ethernet, USB, RS485, S0 Relais voor het melden van storingen potentiaalvrij sluitcontact max. 30 V DC / 1 A of 250 V AC / 1 A Aansluitingen AC: klemmenstrook Klemmenstroken aan de binnenkant van het apparaat (max. doorsnede: 6 mm² flexibel, 10 mm² massief) Aansluitingen AC: Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartels M40 Aansluitingen DC: klemmenstrook Klemmenstroken aan de binnenkant van het apparaat (max. doorsnede: 10 mm² flexibel, 16 mm² massief) Aansluitingen DC: Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartels M16 Aansluiting ethernet Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartel M25 Omgevingstemperatuurbereik [ C] Luchtvochtigheidsbereik (niet condenserend) [%] Maximale opstellingshoogte 2000 [m boven NAP] Temperatuurbewaking ja Koeling (vrije convectie (C) / ventilator (V)) V Beschermingsklasse volgens EN IP 54 Vervuilingsklasse PD2 Geluidsdrukniveau [db (A)] < 45 / geluidloos zonder ventilator in bedrijf DC-scheidingsschakelaar geïntegreerd Behuizing aluminium gietwerk H x B x D [mm] 945 x 510 x 269 Totaal gewicht [kg] ca. 80 Tafel 2: Mechanische gegevens Pagina 14 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

15 Technische gegevens 4.3 Landspecifieke instellingen van de parameters Netspanningsbereik [V] Netspanning volgens EN [V] Standaardfrequentiebereik [Hz] Inschakeltijd na opnieuw starten* [s] Inschakeltijd (opnieuw) na te laag voedingsvermogen* [s] DE , ,2 > 60 > 180 > 30 ES , ,0 > 180 > 180 > 180 IT , ,3 > 180 > 180 > 30 FR , ,5 > 60 > 180 > 30 CY , ,5 > 180 > 180 > 180 GR , ,5 > 180 > 180 > 180 KR , ,3 > 360 > 360 > 360 CZ , ,0 > 60 > 180 > 30 PT , ,0 > 60 > 180 > 30 BG , ,0 > 60 > 180 > 30 * ca.-waarden Tafel 3: Landspecifieke instellingen van de parameters Inschakeltijd (opnieuw) na fout* [s] Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 15

16 Uitlevering en transport 5 Uitlevering en transport 5.1 Uitlevering Iedere omvormer verlaat onze fabriek in een onberispelijke elektrische en mechanische toestand. Een speciale verpakking zorgt voor een veilig transport. Voor onverhoopt optredende transportschade is de transporteur veantwoordelijk. Omvang van de levering 1 Powador-omvormer 1 Wandbeugel 1 Montageset 1 Aardingsbrug 1 Documentatie Levering controleren 1. Omvormer zorgvuldig onderzoeken. 2. Terstond bij de transporteur te reclameren: beschadiging van de verpakking, die de indruk op beschadiging van de omvormer wekt, zichtbare beschadiging van de omvormer. 3. Schademelding direct aan de transporteur richten. De schademelding moet daar binnen 6 dagen na ontvangst van de omvormer in schriftelijke vorm aanwezig zijn. Indien gewenst ondersteunen wij u graag. 5.2 Transport WAARSCHUWING Dreigend gevaar door stoten en schokken, breukrisico voor de omvormer Omvormer voor het transport deugdelijk beschermd verpakken. Omvormer voorzichtig en aan de grepen van de pallet transporteren. Omvormer niet aan schokken en stoten blootstellen. Voor het veilig transporteren van de omvormer zijn 2 personen noodzakelijk. Maakt u gebruik van de in de kartonnen verpakking aangebrachte openingen. Afb. 3: Transport van de omvormer Pagina 16 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

17 Omvormer monteren Elektricien 6 Omvormer monteren Montageruimte GEVAAR Levensgevaar door brand of explosies! Brand door ontvlambaar of explosief materiaal in de directe omgeving van de omvormer kan tot ernstige letsels leiden. Omvormer niet binnen explosiegevaarlijke omgevingen of in de buurt van licht ontvlambare stoffen monteren. VOORZICHTIG Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing! Het aanraken van de behuizing kan tot verbrandingen leiden. Omvormer zodanig monteren dat het onbedoeld aanraken niet mogelijk is. naar mogelijkheid droog en goed geklimatiseerd, de afgegeven warmte moet van de omvormer worden afgevoerd, ongehinderde luchtcirculatie, bij de montage in een schakelkast voor voldoende warmteafvoer door mechanische ventilatie zorgen, goede toegankelijkheid van voorzijde en zijkanten, bij een buitenopstelling tegen directe zonnestralen en vochtigheid (regen) beschermd, voor een comfortabele bediening tijdens de montage erop letten, dat zich de display enigszins onder ooghoogte bevindt. Wand van massief beton, met voldoende draagvermogen, voor montage- en onderhoudswerkzaamheden toegankelijk, van hittebestendig materiaal (tot 90 C), moeilijk ontvlambaar, minimale afstanden bij de montage: zie afbeelding 5 op pagina 18 en afbeelding 6 op pagina 18. VOORZICHTIG Geschikt montagemateriaal gebruiken. Uitsluitend de meegeleverde ankerbouten gebruiken. Omvormer uitsluitend op massief en niet-gescheurd beton monteren. Omvormer uitsluitend rechtop aan een verticale wand monteren. OPMERKING Vermogensreductie door stuwwarmte. Bij het negeren van de aanbevolen minimale afstanden kan de omvormer door een belemmerde ventilatie en de daarmee verbonden warmteontwikkeling naar vermogensreductie omschakelen. Minimale afstanden aanhouden. Voor voldoende warmteafvoer zorgen. Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 17

18 Omvormer monteren Elektricien Plafond Decke Vloer Boden Afb. 4: Voorschriften voor wandmontage Afb. 5: Boorsjabloon voor de wandmontage met minimale afstanden (in mm) Abstand Afstand tot zur het Decke: plafond: 500mm mm Abstand Afstand tot zu einem een volgende weiteren omvormer: Wechselrichter: 700 mm 700mm mm 500mm 1 500mm Abstand zum Boden: 500mm Abstand Afstand zu tot einem de vloer: weiteren 500 mmwechselrichter: 700mm Afstand tot een volgende omvormer: 700 mm Afb. 6: Minimale afstanden/montageplaat Legenda 1 Ophanglippen (aan achterkant behuizing) 3 Ankerbout 2 Montageplaat Pagina 18 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

19 Omvormer installeren Elektricien Omvormer monteren 1. Positie van de boorgaten met behulp van de uitsparingen in de montageplaat aftekenen. 2. Montageplaat met de ankerbouten en moeren aan de wand monteren. Let erop dat de montageplaat waterpas wordt gemonteerd. 3. De omvormer met de ophanglippen aan de achterkant van de behuizing in de montageplaat inhaken.» De omvormer is nu gemonteerd. Ga vervolgens verder met de installatie. 7 Omvormer installeren GEVAAR Er staan nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen ook na het vrij- en uitschakelen van de omvormer op de klemmen en kabels in de omvormer! Ernstige letsels of overlijden door het aanraken van de kabels en klemmen in de omvormer. De omvormer mag uitsluitend door een erkende en door het elektriciteitsbedrijf geautoriseerde elektricien worden geopend en geïnstalleerd. De omvormer moet vóór het elektrisch aansluiten vast gemonteerd zijn. Houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften en de actuele, geldende technische aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energiebedrijf. Zowel de AC- als de DC-zijde spanningsvrij schakelen. Beveilig e.e.a. tegen opnieuw inschakelen. Vergewis u ervan dat zowel de AC- als de DC-zijde spanningsvrij zijn. Sluit dan pas de omvormer aan. 7.1 Aansluitruimte openen Aansluitruimte openen U heeft de wandmontage uitgevoerd. 1. De vier Torx-schroeven aan de voorzijde van het deksel van de aansluitruimte (blauw) losdraaien en verwijderen. 2. Deksel van de aansluitruimte verwijderen. 3. Kabelschoen van de aarding van het aardingspunt van de behuizing lostrekken. 4. Deksel van de aansluitruimte naar beneden wegnemen.» Elektrische aansluiting uitvoeren. 7.2 Elektrische aansluiting uitvoeren De aansluiting op de PV-generator alsmede de netaansluiting via de klemmenstroken in de aansluitruimte van de omvormer uitvoeren. De hieronder vermelde kabeldoorsneden in acht nemen: AC-aansluiting DC-aansluiting Max. kabeldoorsnede zonder adereindhulzen 16 mm² 16 mm² Max. kabeldoorsnede met adereindhulzen 10 mm² 10 mm² Striplengte 10 mm 10 mm Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 19

20 Omvormer installeren Elektricien Afb. 7: Aansluitruimte: Elektrische aansluiting Legenda 1 DC-aansluitklemmen 4 DC-scheidingsschakelaar 2 Aardingsklemmen voor PV-generator 5 Kabelwartels (M40) voor DC-aansluiting 3 AC-aansluitklemmen 6 Kabelwartel (M40) voor AC-aansluiting Omvormer op het voedingsnet aansluiten De netaansluiting-kabels worden in de aansluitruimte rechts aangesloten (zie afbeelding 7). GEVAAR Levensgevaar door elektrische schok! Zwaar letsel of overlijden door het aanraken van de spanningsgeleidende aansluitingen. Schakel de omvormer geheel spanningsvrij voordat de netkabel in het apparaat wordt ingevoerd. Aanbevolen kabeldoorsneden en afzekering van de NYM-kabels bij een vaste aansluiting volgens VDE 0100 deel 430 Gebruik bij kabellengten tot 20 m de in tabel 4 genoemde kabeldoorsneden. Langere kabellengten verlangen grotere kabeldoorsneden. Type apparaat kabeldoorsnede Afzekering: NEOZED smeltzekeringen gl of vergelijkbare aardlekautomaten Powador 16.0 TR3 6,0 mm² 35 A bij 6,0 mm² kabeldoorsnede Powador 18.0 TR3 6,0 mm² 35 A bij 6,0 mm² kabeldoorsnede Tafel 4: Aanbevolen kabeldoorsneden en afzekering van de NYM-kabels OPMERKING Bij hoge kabelweerstand, d.w.z. bij een grote lengte van de kabel aan de netzijde, wordt de spanning aan de netklemmen van de omvormer tijdens het voedingsbedrijf verhoogd. De omvormer bewaakt deze spanning. Overschrijdt deze spanning de landspecifieke grenswaarde van de netoverspanning, dan schakelt de omvormer uit. Let op kabeldoorsneden van voldoende grootte resp. korte kabellengten. Pagina 20 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL083330 TBNL-ALL Versie 3.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord...................................... 5 1.1 Doelgroep..........................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Noodstroomsystemen inclusief optimalisering van het eigen verbruik met SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H en SUNNY

Nadere informatie

Handboek. Veldbusinterface DFE33B EtherNet/IP en Modbus/TCP. Uitgave 10/2008 16725689 / NL

Handboek. Veldbusinterface DFE33B EtherNet/IP en Modbus/TCP. Uitgave 10/2008 16725689 / NL Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Veldbusinterface DFE33B EtherNet/IP en Modbus/TCP Uitgave 10/2008 16725689 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie