Powador 16.0 TR TR3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Powador 16.0 TR3 18.0 TR3"

Transcriptie

1 Powador 16.0 TR TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie

2

3 Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen Aanwijzingen voor deze documentatie Kenmerken lay-out Veiligheid Reglementair gebruik Voorzieningen ter bescherming en veiligheid Richtlijnen en normen Omschrijving Functionele werking Beschrijving van het apparaat Technische gegevens Elektrische gegevens Mechanische gegevens Landspecifieke instellingen van de parameters Uitlevering en transport Uitlevering Transport Omvormer monteren Omvormer installeren Aansluitruimte openen Elektrische aansluiting uitvoeren Interfaces aansluiten Aansluitruimte afsluiten Omvormer inbedrijfstellen Configuratie en bediening Bedieningselementen De eerste maal inbedrijfstellen Menustructuur Omvormer bewaken Een software-update uitvoeren Onderhoud / het verhelpen van storingen Visuele controle Uitwendige reiniging Uitschakelen voor onderhoud en het verhelpen van een storing Ventilator vervangen of reinigen Aardingsbeveiliging vervangen Storingen Meldingen op de display / LED Storing Service Uitschakelen / demontage Omvormer uitschakelen Omvormer deïnstalleren Omvormer demonteren Afvoeren Apparaat Verpakking Documenten EU-conformiteitsverklaring VDEW-conformiteitsverklaring...55 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 3

4 Algemene aanwijzingen 1 Algemene aanwijzingen 1.1 Aanwijzingen voor deze documentatie WAARSCHUWING Gevaar door ondeskundige omgang met de omvormer U dient de bedieningsinstructies gelezen en begrepen te hebben, opdat u de omvormer veilig kunt installeren en gebruiken! Tevens geldende documenten Bij de installatie dient u alle montage- en installatie-instructies van de onderdelen alsmede van de componenten van de installatie in acht te nemen. Deze instructies worden met de desbetreffende componenten van de installatie en de bijbehorende onderdelen meegeleverd. Een gedeelte van de, voor de aanmelding en de keuring (afname) van uw fotovoltaïsche (PV)-installatie, benodigde documenten zijn toegevoegd aan deze bedieningsinstructies Bewaren documentatie De instructies en documentatie moeten bij de installatie bewaard worden en indien nodig altijd onder handbereik zijn. 1.2 Kenmerken lay-out Toegepaste symbolen Algemeen gevarensymbool Brand- of explosiegevaar! Elektrische spanning! Gevaar voor verbranden! Elektricien Gemarkeerde werkzaamheden mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd! Afbeelding van de veiligheidsaanwijzingen GEVAAR Direct gevaar Dit symbool duidt op een ernstige waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen onmiddellijk tot overlijden of zwaar lichamelijk letsel leidt. WAARSCHUWING Mogelijk gevaar Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen mogelijkerwijze tot overlijden of zwaar lichamelijk letsel leidt. VOORZICHTIG Dreigend gevaar met laag risico Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel leidt. Pagina 4 Bedieningsinstructiesc_Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_c_DE

5 Algemene aanwijzingen VOORZICHTIG Dreigend gevaar met risico op materiële schade Dit symbool duidt op een waarschuwing, waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade leidt Afbeelding extra informatie OPMERKING Dit symbool verwijst naar nuttige informatie en aanwijzingen DE Landspecifieke functie Op één of meerdere landen beperkte functies zijn met landafkortingen volgens ISO gemarkeerd Afbeelding van handelswijzen a) Enkele of in volgorde vrije handelswijzen: Handelswijze Voorwaarde/voorwaarden voor uw handelswijze/uw handelswijzen (optie) Handeling uitvoeren. (eventueel meerdere handelingen)» Resultaat van uw handelswijze/uw handelswijzen (optie) b) Handelswijzen in meerdere stappen in vastgelegde volgorde: Handelswijze Voorwaarde/voorwaarden voor uw handelswijzen (optie) 1. Handeling uitvoeren. 2. Handeling uitvoeren. 3. (eventueel meerdere handelingen)» Resultaat van uw handelswijzen (optie) Afkortingen PV EEG MPP Fotovoltaïsch Wet- en regelgeving duurzame energie (EEG in Duitsland) Maximum Power Point (punt van het stroom-spanningsdiagram van een PV-generator, waarop het grootste vermogen kan worden afgenomen) Afkortingen volgens IEC BK BN BU GNYE GY zwart bruin blauw groen-geel grijs Bedieningsinstructiesc_Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_c_DE Pagina 5

6 Veiligheid 2 Veiligheid GEVAAR Er staan nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen ook na het vrij- en uitschakelen van de omvormer op de klemmen en kabels in de omvormer! Ernstige letsels of overlijden door het aanraken van de kabels en klemmen in de omvormer. De omvormer mag uitsluitend door een erkende en door het elektriciteitsbedrijf geautoriseerde elektricien geopend, geïnstalleerd en onderhouden worden. Omvormer tijdens het in bedrijf zijn gesloten houden. Bij het uit- en inschakelen niet de kabels en klemmen aanraken! Geen wijzigingen aan de omvormer uitvoeren! De elektricien is verantwoordelijk voor het naleven van de bestaande normen en voorschriften. Onbevoegde personen mogen zich niet in de buurt van de omvormer of de PV-installatie ophouden. In het bijzonder de norm IEC :2002 Eisen voor bedrijfsruimten, ruimten en bijzondere installaties zonne-fotovoltaïsche-(pv-)voedingssystemen in acht nemen. Veiligheid door een juiste aarding, dimensionering van kabels en geleiders en passende beveiliging tegen kortsluiting volgens de voorschriften garanderen. Veiligheidsaanwijzingen op de omvormer en binnen deze bedieningsinstructies in acht nemen. Vóór visuele controles en onderhoudswerkzaamheden alle spanningsbronnen uitschakelen en deze tegen onbedoeld inschakelen beveiligen. Bij metingen aan de stroomgeleidende omvormer in acht nemen: elektrische aansluitingen niet aanraken, sieraden van polsen en vingers verwijderen, bedrijfszekere toestand van de gebruikte meetinstrumenten e.d. controleren en vaststellen. Tijdens werkzaamheden aan de omvormer op een geïsoleerde ondergrond staan. Wijzigingen in de omgeving van de omvormer moeten aan de geldende nationale normen voldoen. Bij werkzaamheden aan de PV-generator tevens voor de vrijschakeling van het net de DC-spanning met behulp van de DC-scheidingsschakelaar op de omvormer uitschakelen. 2.1 Reglementair gebruik De omvormer zet de door fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) opgewekte gelijkspanning in wisselspanning om, en voedt deze spanning in het openbare elektriciteitsnet. De omvormer is gebouwd overeenkomstig de actuele technische stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische voorschriften. Desondanks kan niet reglementair gebruik tot gevaren voor leven en goed van de gebruiker of van derden leiden resp. afbreuk doen aan het functioneren van het apparaat en andere onderdelen. De omvormer uitsluitend met een vaste aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gebruiken. Ander of verdergaand gebruik geldt als niet reglementair. Daartoe behoren: mobiele toepassing, toepassing binnen explosiegevaarlijke ruimten, toepassing binnen ruimten met rel. luchtvochtigheid > 95 %, gebruik buiten de door de fabrikant voorgeschreven specificaties, eilandbedrijf. Pagina 6 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

7 Veiligheid 2.2 Voorzieningen ter bescherming en veiligheid Voor uw veiligheid zijn de hieronder vermelde bewakings- en veiligheidsfuncties in de Powador-omvormers geïntegreerd: overspanningsbeveiligingen / varistoren ter bescherming van de halfgeleiders bij energetische transiënte karakteristieken aan de net- en de generatorzijde, temperatuurbewaking van het koellichaam, EMC-filter ter bescherming van de omvormer tegen hoogfrequente netstoringen, geaarde varistoren aan de netzijde ter bescherming van de omvormer tegen burst-and-surge impulsen, eilandnetherkenning volgens VDE Richtlijnen en normen De omvormer is van de CE-markering voorzien. Hij voldoet aan de hieronder vermelde richtlijnen en normen: 2006/95/EG Richtlijn betreffende de onder - linge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 2004/108/EG Richtlijn inzake de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Richtlijn voor het aansluiten en parallel bedrijf van eigen opwekkingsinstallaties op het laagspanningsnet Veiligheid van het apparaat Weerstand tegen interferentie IEC :2010 EN :2007 EN :2005 Immuniteit EN :2007 EN :2007 Harmonische stromen EN :2006** EN :2005*** EN :2008** EN :2000*** ** geldig voor type apparaten 16 A *** geldig voor type apparaten 16 A 4. druk 2001 Netbewaking DIN V VDE V : OPMERKING De conformiteitsverklaringen treft u aan in de bijlage. Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 7

8 Omschrijving 3 Omschrijving 3.1 Functionele werking De omvormer zet de door fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) opgewekte gelijkspanning in wisselspanning om, en voedt deze spanning in het openbare elektriciteitsnet. Het voedingsbedrijf wordt gestart, zodra voldoende lichtinstraling aanwezig is en hierdoor een bepaalde minimale spanning aan de omvormer geleverd wordt. Als de minimale spanningswaarde bij het invallen van de schemering wordt onderschreden, wordt het voedingsbedrijf beëindigd en wordt de omvormer automatisch uitgeschakeld. 3.2 Beschrijving van het apparaat De Powador-omvormer als onderdeel van een PV-installatie Opbouw van de installatie PV-generator PV-generator Powador met DC-scheidingsschakelaar Powador met DC-scheidingsschakelaar Zekering Zekering Woning kwh-meter afname KWh KWh kwh-meter Hoofdschakelaar Selectieve hoofdschakelaar Huisaansluiting Afb. 1: Overzichtsschakelschema voor een installatie met twee omvormers Pagina 8 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

9 Omschrijving Componenten in een overzicht PV-generator De PV-generator, d.w.z. het PV-paneel, zet stralingsenergie van het zonlicht om in elektrische energie. DC-klemmenplaats Varianten van parallelschakelingen van meerdere generatorkabels: op een DC-klemmenplaats tussen DC-generator en omvormer, direct op de omvormer (op de omvormer zijn klemmen voor 9 (3x3) kabels aangebracht), direct op de PV-generator met een plus- en min-kabel naar de omvormer. DC-scheidingsschakelaar Maak gebruik van de DC-scheidingsschakelaar, teneinde de omvormer aan de PV-generator-zijde spanningsvrij te schakelen. Netzekeringen Geschikt zijn NEOZED-zekeringen of aardlekautomaten. kwh-meter De kwh-meter wordt door het energiebedrijf voorgeschreven en geïnstalleerd. Sommige energiebedrijven gaan ook akkoord met de inbouw van eigen geijkte kwh-meters. Selectieve hoofdschakelaar Neemt u bij vragen over de selectieve hoofdschakelaar contact op met uw energiebedrijf Opbouw van de omvormer Afb. 2: Opbouw van de omvormer Legenda 1 Bedieningsveld 4 Aansluitplaat 2 Deksel voor de aansluitruimte 5 DC-scheidingsschakelaar 3 USB-interface Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 9

10 Omschrijving Elektrische functies Relais voor het melden van storingen In de omvormer is een potentiaalvrij relaiscontact geïntegreerd. Het contact sluit zodra een storing tijdens het bedrijf optreedt. Aansluiting zie paragraaf op pagina 25. DE Landspecifieke functie Relais voor het melden van storingen / relais 33 In de omvormer is een potentiaalvrij relaiscontact geïntegreerd. Gebruik dit contact voor één van de hieronder vermelde functies: Relais voor het melden van storingen (z. b.) Relais 33 Relais 33 De herziene versie van de EEG omvat een vergoeding voor het eigenverbruik van zelf opgewekte PVenergie voor installaties tot max. 500 kwp. De energie, die door de fotovoltaïsche installatie geleverd wordt, kan direct door de in huis aangesloten verbruikers omgezet worden. In de functie als relais 33 neemt het potentiaalvrije contact deze functie over. Het contact sluit, indien gedurende een tijdspanne van 30 minuten voldoende PV-energie ter beschikking staat. Bij het sluiten van het contact volgt een optische of akoestische signalering, bijv. met behulp van een signaallamp of sirene (optie). Activeren van de functie (optie) De functie relais 33 is bij uitlevering niet actief. Het password voor deze functie ontvangt u als optie van uw toeleverancier. Vervolgens activeert de elektricien deze functie in het menu instellingen (zie paragraaf op pagina 32). R33-switch (optie) Met het potentiaalvrije contact kunnen grotere verbruikers (bijv. airconditioning-installaties) in- en uitgeschakeld worden. Daartoe is een externe voedingsspanning (max. 30 V DC) en een extern lastrelais noodzakelijk. U ontvangt beiden als R33-switch van uw toeleverancier. DE Landspecifieke functie Vermogensbegrenzing (Power Control) Sedert eist de EEG een vermogensbegrenzing voor installaties > 100 kw. Deze grenswaarde kan in een cluster bestaande uit meerdere omvormers worden overschreden. Om deze reden moet de mogelijkheid tot vermogensbegrenzing in iedere omvormer aanwezig zijn, zelfs als deze in een installatie < 100 kw niet vereist is. In omvormers van KACO new energy GmbH wordt deze vermogensreductie via een ripple control ontvanger gerealiseerd. Het energiebedrijf kan via een extra apparaat uit de Powador-proLOG-familie bij behoefte het vermogen van de installatie op afstand reduceren. De Powador-proLOG activeert deze reeds in de omvormer geïntegreerde functie. Na een vastgelegde tijdsduur zonder signaal van het energiebedrijf schakelt de omvormer weer naar het normale bedrijf om. Neemt u voor informatie over Powador-proLOG contact op met uw toeleverancier. Trappen van de AC-vermogensreductie Actie van de omvormer 100 % normaal voedingsbedrijf 60 % begrenzing van het vermogen op 60 % 30 % begrenzing van het vermogen op 30 % 0 % scheiding van het net Pagina 10 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

11 Omschrijving IT Landspecifieke functie Zelftest conform ENEL grid connection guide Ed. 2.1 OPMERKING De test dient, indien nodig, door de netbeheerder te worden uitgevoerd. U activeert de zelftest in het parameteermenu (zie paragraaf 8.3 op pagina 31). Een premisse voor het uitvoeren van de zelftest is dat de omvormer reeds in het net voedt zodat de uitschakelvoorwaarde kan worden gesimuleerd. De bedieningstoetsen mogen tijdens de zelftest niet worden aangeraakt. Zo functioneert de uitschakeltest: De opgeslagen onderspanning-uitschakelgrens wordt door middel van een software-rampfunctie verhoogd. De rampfunctie heeft een gradiënt van 5 V/s. Zolang de omvormer in het net voedt, verhoogt de software de onderspanning-uitschakelgrens overeenkomstig de vastgelegde rampfunctie. Zodra de omvormer uitschakelt, berekent de software automatisch de uitschakelgrens. De berekende uitschakelgrens alsmede de uitschakeltijd en het soort test worden via de RS485-interface naar een terminal-programma gezonden. De daaropvolgende overspanning-uitschakeltest wordt automatisch gestart. Deze test verloopt overeenkomstig het schema van de onderspanning-uitschakeltest. Met de beschreven procedure wordt tevens de frequentiemeting uitgevoerd. Daar wordt een software-rampfunctie met een gradiënt van 0,05 Hz/s toegepast. Bij afsluiting van de test wordt het resultaat voor de complete test naar het terminal-programma gezonden alsmede in de display van de omvormer weergegeven. Indien een test mislukt wordt de complete test afgebroken en een overeenkomstige melding getoond. De test kan aansluitend worden herhaald. KACO adviseert het terminal-programma Tera Term. Deze als freeware aangeboden software kan de resultaten van de uitschakeltest in een tekstbestand uitprinten. Van dit tekstbestand kan aansluitend een pdf-bestand worden gemaakt dat tevens van een datum- en tijdstempel voorzien is. De zelftest verloopt automatisch en duurt wellicht meerdere minuten. Na een succesvol afgesloten zelftest brengt het apparaat de voorheen ingestelde uitschakelwaarden weer tot stand. De omvormer start automatisch met het voedingsproces Mechanische componenten DC-scheidingsschakelaar Aan de linker zijde van de behuizing van de omvormer bevindt zich de DC-scheidingsschakelaar. Met behulp van de DC-scheidingsschakelaar kan in een servicegeval de omvormer van de PV-generator worden gescheiden. Omvormer van de PV-generator scheiden DC-scheidingsschakelaar van 1 (IN) naar 0 (UIT) omschakelen. Omvormer met de PV-generator koppelen DC-scheidingsschakelaar van 0 (UIT) naar 1 (IN) omschakelen Interfaces De omvormer biedt de hieronder vermelde interfaces voor de communicatie resp. bewaking op afstand: RS485-interface Ethernet-interface USB-interface S0-interface U configureert de interfaces en de webserver in het menu instellingen (zie paragraaf op pagina 32). Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 11

12 Omschrijving RS485-interface Gebruik deze bewakingsvariant, als u het functioneren van de installatie niet regelmatig ter plekke kunt controleren, bijv. als uw verblijfplaats ver van de installatie verwijderd is. Neem voor het aansluiten van de RS485-interface contact op met uw elektricien. KACO new energy GmbH biedt voor de bewaking van uw PV-installaties via de RS485-interface de hieronder vermelde apparatuur aan: Powador-proLOG S tot XL (optie) Met behulp van de Powador-proLOG bewaakt u maximaal 31 omvormers tegelijkertijd. Afhankelijk van de productvariant verzendt de Powador-proLOG opbrengst- en bedrijfsgegevens alsmede storingsmeldingen per sms of . Powador-link RS485 (optie) Met behulp van de Powador-link RS485 overbrugt u grotere afstanden tussen meerdere omvormers of een omvormer en de Powador-proLOG door middel van overdracht via een draadloze verbinding Ethernet-interface De monitoring kan direct aan het apparaat via de geïntegreerde ethernet-interface plaatsvinden. Op het apparaat is voor dit doel een lokale webserver geïnstalleerd. Voor de bewaking van een installatie bestaande uit een cluster van omvormers wordt de toepassing van een extern datalogging- en monitoringsysteem aanbevolen USB-interface De USB-aansluiting van de omvormer is via een type-a-poort gerealiseerd. Zij bevindt zich op de aansluitplaat aan de onderkant van de omvormer onder een afdekplaat. De USB-aansluiting is voor een vermogensopname van 100 ma gespecificeerd. Gebruik de USB-interface voor het uitlezen van opgeslagen bedrijfsgegevens en het uploaden van software-updates met behulp van een FAT32-geformateerde USB-stick S0-interface De S0-interface zendt impulsen tussen tussen een pulsfrequentiemeter en een tarief kwh-meter. Zij is een galvanisch gescheiden transistoruitgang. Deze interface is volgens DIN EN : (pulsvoorziening voor inductiemeters of elektronische meters) ontworpen. De pulsfrequentie van de S0-interface is in drie stappen te selecteren (500, 1000 en 2000 impulsen/kwh). Pagina 12 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

13 Technische gegevens 4 Technische gegevens 4.1 Elektrische gegevens Ingangsgrootten 16.0 TR TR3 PV-generatorvermogen max. [W] MPP-spanningsbereik (Maximum Power Point) DC van [V] tot [V] Minimale DC-spanning [V] 200 Aantal strings 9 Aantal MPP-regelaars (Maximum Power Point) Beveiliging tegen ompoling DC-overspanningscategorie Uitgangsgrootten 3 Kortsluitdiode OVCII Nominaal vermogen [VA] Vermogen max. [VA] Netspanning [V] 230 / 400 Nominale stroom [A] 3 x 19,5 3 x 21,7 Stroom max. [A] 3 x 19,5 3 x 21,7 Nominale frequentie [Hz] 50 / 60 cos phi 0,80 inductief... 0,80 capacitief Aantal voedingsfasen 3 Vervormingsfactor [%] < 3 AC-overspanningscategorie Algemene elektrische gegevens OVCIII Eff. rendement max. [%] 96,2 Eff. rendement Europ. [%] 95,6 Eigenverbruik: Standby [W] < 10 Eigenverbruik: Nacht [W] 1,9 Voeding vanaf [W] 180 Schakelconcept Transformator Netbewaking CE-conformiteit autonoom, galvanisch gescheiden, HF-trafo ja landspecifiek Taktfrequentie [khz] 17 Tafel 1: Elektrische gegevens ja Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 13

14 Technische gegevens 4.2 Mechanische gegevens 16.0 TR3 / 18.0 TR3 Weergave LC-grafisch display, 3 LEDs Bedieningselementen 4-weg-schakelaars, 2 toetsen Interfaces Ethernet, USB, RS485, S0 Relais voor het melden van storingen potentiaalvrij sluitcontact max. 30 V DC / 1 A of 250 V AC / 1 A Aansluitingen AC: klemmenstrook Klemmenstroken aan de binnenkant van het apparaat (max. doorsnede: 6 mm² flexibel, 10 mm² massief) Aansluitingen AC: Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartels M40 Aansluitingen DC: klemmenstrook Klemmenstroken aan de binnenkant van het apparaat (max. doorsnede: 10 mm² flexibel, 16 mm² massief) Aansluitingen DC: Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartels M16 Aansluiting ethernet Kabelinvoer Kabelinvoer via kabelwartel M25 Omgevingstemperatuurbereik [ C] Luchtvochtigheidsbereik (niet condenserend) [%] Maximale opstellingshoogte 2000 [m boven NAP] Temperatuurbewaking ja Koeling (vrije convectie (C) / ventilator (V)) V Beschermingsklasse volgens EN IP 54 Vervuilingsklasse PD2 Geluidsdrukniveau [db (A)] < 45 / geluidloos zonder ventilator in bedrijf DC-scheidingsschakelaar geïntegreerd Behuizing aluminium gietwerk H x B x D [mm] 945 x 510 x 269 Totaal gewicht [kg] ca. 80 Tafel 2: Mechanische gegevens Pagina 14 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

15 Technische gegevens 4.3 Landspecifieke instellingen van de parameters Netspanningsbereik [V] Netspanning volgens EN [V] Standaardfrequentiebereik [Hz] Inschakeltijd na opnieuw starten* [s] Inschakeltijd (opnieuw) na te laag voedingsvermogen* [s] DE , ,2 > 60 > 180 > 30 ES , ,0 > 180 > 180 > 180 IT , ,3 > 180 > 180 > 30 FR , ,5 > 60 > 180 > 30 CY , ,5 > 180 > 180 > 180 GR , ,5 > 180 > 180 > 180 KR , ,3 > 360 > 360 > 360 CZ , ,0 > 60 > 180 > 30 PT , ,0 > 60 > 180 > 30 BG , ,0 > 60 > 180 > 30 * ca.-waarden Tafel 3: Landspecifieke instellingen van de parameters Inschakeltijd (opnieuw) na fout* [s] Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 15

16 Uitlevering en transport 5 Uitlevering en transport 5.1 Uitlevering Iedere omvormer verlaat onze fabriek in een onberispelijke elektrische en mechanische toestand. Een speciale verpakking zorgt voor een veilig transport. Voor onverhoopt optredende transportschade is de transporteur veantwoordelijk. Omvang van de levering 1 Powador-omvormer 1 Wandbeugel 1 Montageset 1 Aardingsbrug 1 Documentatie Levering controleren 1. Omvormer zorgvuldig onderzoeken. 2. Terstond bij de transporteur te reclameren: beschadiging van de verpakking, die de indruk op beschadiging van de omvormer wekt, zichtbare beschadiging van de omvormer. 3. Schademelding direct aan de transporteur richten. De schademelding moet daar binnen 6 dagen na ontvangst van de omvormer in schriftelijke vorm aanwezig zijn. Indien gewenst ondersteunen wij u graag. 5.2 Transport WAARSCHUWING Dreigend gevaar door stoten en schokken, breukrisico voor de omvormer Omvormer voor het transport deugdelijk beschermd verpakken. Omvormer voorzichtig en aan de grepen van de pallet transporteren. Omvormer niet aan schokken en stoten blootstellen. Voor het veilig transporteren van de omvormer zijn 2 personen noodzakelijk. Maakt u gebruik van de in de kartonnen verpakking aangebrachte openingen. Afb. 3: Transport van de omvormer Pagina 16 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

17 Omvormer monteren Elektricien 6 Omvormer monteren Montageruimte GEVAAR Levensgevaar door brand of explosies! Brand door ontvlambaar of explosief materiaal in de directe omgeving van de omvormer kan tot ernstige letsels leiden. Omvormer niet binnen explosiegevaarlijke omgevingen of in de buurt van licht ontvlambare stoffen monteren. VOORZICHTIG Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing! Het aanraken van de behuizing kan tot verbrandingen leiden. Omvormer zodanig monteren dat het onbedoeld aanraken niet mogelijk is. naar mogelijkheid droog en goed geklimatiseerd, de afgegeven warmte moet van de omvormer worden afgevoerd, ongehinderde luchtcirculatie, bij de montage in een schakelkast voor voldoende warmteafvoer door mechanische ventilatie zorgen, goede toegankelijkheid van voorzijde en zijkanten, bij een buitenopstelling tegen directe zonnestralen en vochtigheid (regen) beschermd, voor een comfortabele bediening tijdens de montage erop letten, dat zich de display enigszins onder ooghoogte bevindt. Wand van massief beton, met voldoende draagvermogen, voor montage- en onderhoudswerkzaamheden toegankelijk, van hittebestendig materiaal (tot 90 C), moeilijk ontvlambaar, minimale afstanden bij de montage: zie afbeelding 5 op pagina 18 en afbeelding 6 op pagina 18. VOORZICHTIG Geschikt montagemateriaal gebruiken. Uitsluitend de meegeleverde ankerbouten gebruiken. Omvormer uitsluitend op massief en niet-gescheurd beton monteren. Omvormer uitsluitend rechtop aan een verticale wand monteren. OPMERKING Vermogensreductie door stuwwarmte. Bij het negeren van de aanbevolen minimale afstanden kan de omvormer door een belemmerde ventilatie en de daarmee verbonden warmteontwikkeling naar vermogensreductie omschakelen. Minimale afstanden aanhouden. Voor voldoende warmteafvoer zorgen. Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 17

18 Omvormer monteren Elektricien Plafond Decke Vloer Boden Afb. 4: Voorschriften voor wandmontage Afb. 5: Boorsjabloon voor de wandmontage met minimale afstanden (in mm) Abstand Afstand tot zur het Decke: plafond: 500mm mm Abstand Afstand tot zu einem een volgende weiteren omvormer: Wechselrichter: 700 mm 700mm mm 500mm 1 500mm Abstand zum Boden: 500mm Abstand Afstand zu tot einem de vloer: weiteren 500 mmwechselrichter: 700mm Afstand tot een volgende omvormer: 700 mm Afb. 6: Minimale afstanden/montageplaat Legenda 1 Ophanglippen (aan achterkant behuizing) 3 Ankerbout 2 Montageplaat Pagina 18 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

19 Omvormer installeren Elektricien Omvormer monteren 1. Positie van de boorgaten met behulp van de uitsparingen in de montageplaat aftekenen. 2. Montageplaat met de ankerbouten en moeren aan de wand monteren. Let erop dat de montageplaat waterpas wordt gemonteerd. 3. De omvormer met de ophanglippen aan de achterkant van de behuizing in de montageplaat inhaken.» De omvormer is nu gemonteerd. Ga vervolgens verder met de installatie. 7 Omvormer installeren GEVAAR Er staan nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen ook na het vrij- en uitschakelen van de omvormer op de klemmen en kabels in de omvormer! Ernstige letsels of overlijden door het aanraken van de kabels en klemmen in de omvormer. De omvormer mag uitsluitend door een erkende en door het elektriciteitsbedrijf geautoriseerde elektricien worden geopend en geïnstalleerd. De omvormer moet vóór het elektrisch aansluiten vast gemonteerd zijn. Houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften en de actuele, geldende technische aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energiebedrijf. Zowel de AC- als de DC-zijde spanningsvrij schakelen. Beveilig e.e.a. tegen opnieuw inschakelen. Vergewis u ervan dat zowel de AC- als de DC-zijde spanningsvrij zijn. Sluit dan pas de omvormer aan. 7.1 Aansluitruimte openen Aansluitruimte openen U heeft de wandmontage uitgevoerd. 1. De vier Torx-schroeven aan de voorzijde van het deksel van de aansluitruimte (blauw) losdraaien en verwijderen. 2. Deksel van de aansluitruimte verwijderen. 3. Kabelschoen van de aarding van het aardingspunt van de behuizing lostrekken. 4. Deksel van de aansluitruimte naar beneden wegnemen.» Elektrische aansluiting uitvoeren. 7.2 Elektrische aansluiting uitvoeren De aansluiting op de PV-generator alsmede de netaansluiting via de klemmenstroken in de aansluitruimte van de omvormer uitvoeren. De hieronder vermelde kabeldoorsneden in acht nemen: AC-aansluiting DC-aansluiting Max. kabeldoorsnede zonder adereindhulzen 16 mm² 16 mm² Max. kabeldoorsnede met adereindhulzen 10 mm² 10 mm² Striplengte 10 mm 10 mm Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL Pagina 19

20 Omvormer installeren Elektricien Afb. 7: Aansluitruimte: Elektrische aansluiting Legenda 1 DC-aansluitklemmen 4 DC-scheidingsschakelaar 2 Aardingsklemmen voor PV-generator 5 Kabelwartels (M40) voor DC-aansluiting 3 AC-aansluitklemmen 6 Kabelwartel (M40) voor AC-aansluiting Omvormer op het voedingsnet aansluiten De netaansluiting-kabels worden in de aansluitruimte rechts aangesloten (zie afbeelding 7). GEVAAR Levensgevaar door elektrische schok! Zwaar letsel of overlijden door het aanraken van de spanningsgeleidende aansluitingen. Schakel de omvormer geheel spanningsvrij voordat de netkabel in het apparaat wordt ingevoerd. Aanbevolen kabeldoorsneden en afzekering van de NYM-kabels bij een vaste aansluiting volgens VDE 0100 deel 430 Gebruik bij kabellengten tot 20 m de in tabel 4 genoemde kabeldoorsneden. Langere kabellengten verlangen grotere kabeldoorsneden. Type apparaat kabeldoorsnede Afzekering: NEOZED smeltzekeringen gl of vergelijkbare aardlekautomaten Powador 16.0 TR3 6,0 mm² 35 A bij 6,0 mm² kabeldoorsnede Powador 18.0 TR3 6,0 mm² 35 A bij 6,0 mm² kabeldoorsnede Tafel 4: Aanbevolen kabeldoorsneden en afzekering van de NYM-kabels OPMERKING Bij hoge kabelweerstand, d.w.z. bij een grote lengte van de kabel aan de netzijde, wordt de spanning aan de netklemmen van de omvormer tijdens het voedingsbedrijf verhoogd. De omvormer bewaakt deze spanning. Overschrijdt deze spanning de landspecifieke grenswaarde van de netoverspanning, dan schakelt de omvormer uit. Let op kabeldoorsneden van voldoende grootte resp. korte kabellengten. Pagina 20 Bedieningsinstructies Powador 16.0 TR3, 18.0 TR3_NL

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Bedieningsinstructies. Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Bedieningsinstructies. Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Bedieningsinstructies Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie. Bedieningsinstructies

Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie. Bedieningsinstructies Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Bedieningsinstructies Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie Bedieningsinstructies

Nadere informatie

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Bedieningsinstructies Vertaling van de Duitse oorspronkelijke versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Nadere informatie

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR De aansluitdoos van de generator Powador Mini-Argus bundelt stringzekering, overspanningsbeveiliging en DC-massaschakelaar in één afzonderlijke behuizing en kan in een

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL Bron: SMA Operating Manual Version 1.0 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Omschrijving van het apparaat... 3 1.2 Gebruik van deze handleiding...

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Compacte PV-generatorbewaking

Compacte PV-generatorbewaking Productdetails Uitrustingskenmerken en montagemogelijkheden voor SUNNY STRING MONITOR SSM Compacte PV-generatorbewaking De Sunny String Monitor SSM is speciaal ontworpen voor de bewaking van grote PV-generatoren.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS / / 2013

Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS / / 2013 Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS3000 7097 / 01 07 / 2013 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Veiligheidsaanwijzingen...3 3 Gebruik volgens de voorschriften... Montage....1 Montage

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing DC 24 V. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing DC 24 V. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Best.nr. : 0388 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

SUNNY CENTRAL. 1 Inleiding. Aanwijzingen voor het geaarde bedrijf van de PV-generator

SUNNY CENTRAL. 1 Inleiding. Aanwijzingen voor het geaarde bedrijf van de PV-generator SUNNY CENTRAL Aanwijzingen voor het geaarde bedrijf van de PV-generator 1 Inleiding Bij het gebruik van dunnefilmpanelen en PV-panelen met contacten aan de achterzijde adviseren enkele fabrikanten van

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding met druk-wisselschakelaar met druk-wisselschakelaar Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid, DC 24 V. Art.-Nr.: 224 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid, DC 24 V. Art.-Nr.: 224 ME. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 224 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Gebruik van aardlekbeveiliging bij SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL en SUNNY TRIPOWER Inhoud Bij de installatie van omvormers bestaat er vaak onzekerheid

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT PV-systeem

INSPECTIERAPPORT PV-systeem INSPECTIERAPPORT PV-systeem VOOR SYSTEMEN TOT 1 MVA AANGESLOTEN OP LAAGSPANNINGSNET OF TRAFO (NIET VOOR SYSTEMEN DIE DIRECT OP 12 kv ZIJN AANGESLOTEN) Gegevens eigenaar PV-systeem Naam organisatie/ perceeleigenaar

Nadere informatie

Universele dimmer inzetmoduul Gebruiksaanwijzing

Universele dimmer inzetmoduul Gebruiksaanwijzing Systeem 2000 Art. nr.: 0305 00, 0495 07 Functie Universele dimmer voor het schakelen en dimmen van vele soorten lampen zoals: 230 V gloeilampen 230 V halogeenlampen LV-halogeenlampen in combinatie met

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 230 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

HS/S4.2.1 Lichtsterktesensor D GB F I E NL 2CDG120044R0011. Montage- en bedieningshandleiding HS/S4.2.1 SELV HS/S 4.2.

HS/S4.2.1 Lichtsterktesensor D GB F I E NL 2CDG120044R0011. Montage- en bedieningshandleiding HS/S4.2.1 SELV HS/S 4.2. 309597 01 HS/S4.2.1 Lichtsterktesensor 2CDG120044R0011 SELV DATA NL Montage- en bedieningshandleiding D GB F C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Sensorwerte L1 Sensor Ost L2 Sensor Süd L3 Sensor West 528 lx 505 lx

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Kamerthermostaat Fan Coil Art. nr. : TRDLS9248.. Kamerthermostaat Fan Coil Art. nr. : TRDA5248.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

1. Funddamentele veiligheidsinstructies

1. Funddamentele veiligheidsinstructies 309691 NL Bewegingsmelder theluxa S150 WH 1010500 theluxa S150 BK 1010501 theluxa S180 WH 1010505 theluxa S180 BK 1010506 1. Funddamentele veiligheidsinstructies WAARSCHUWING Levensgevaar door elektrische

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement DIN-rail vermogenuitbreider universeel W. Art. nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement DIN-rail vermogenuitbreider universeel W. Art. nr. Art. nr. ULZ 1215 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 2210 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule MultifunctioneleBUVA Ergo-Motion MFB besturingsmodule MONTAGE & INSTALL ATIE BUVA Montage & Installatie Ergo-Motion MFB 2 Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Ingangen 4 1.3 Uitgangen 5 1.4 Instelling

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1

Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl Gebruiksaanwijzing RCD-tester PCE-RCD 1 Versie 1.2

Nadere informatie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NIEUW Nu ook in 10 en 12 kw beschikbaar! Rendabel Flexibel

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie