COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM(2002) 99 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom (door de Commissie ingediend)

2 TOELICHTING 1. INLEIDING Overeenkomstig artikel 79 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verlangt de Commissie het bijhouden en overleggen van werkstaten, om de rekening en verantwoording der gebruikte of geproduceerde ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen mogelijk te maken. De aard en de strekking van de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verplichtingen worden omschreven in een door de Commissie op te maken en door de Raad goed te keuren verordening. Op grond van dit artikel is Verordening (Euratom) nr. 3227/76 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom door de Commissie opgesteld en door de Raad goedgekeurd. Toen Verordening nr. 3227/76 werd opgesteld, gaf deze de state of the art van de kernindustrie en de informatietechnologie weer. Nu, 25 jaar later, wordt een nieuwe verordening voorgesteld om rekening te houden met de ontwikkelingen op technologisch gebied en de wijzigingen in het wettelijk kader. 2. DE NOODZAAK VAN EEN NIEUWE VERORDENING Sinds Verordening nr. 3227/76 van de Commissie bijna 25 jaar geleden in werking is getreden, heeft deze de Commissie in staat gesteld haar verplichtingen uit hoofde van het Euratom-Verdrag, de veiligheidscontrole-overeenkomsten tussen de Commissie, de IOAE en de lidstaten, alsook de overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking met de producerende landen (d.w.z. de VS, Canada en Australië) na te komen. In de loop der jaren heeft zich echter een aantal beperkingen en problemen vertoond, en is bovendien het wettelijk kader gewijzigd. Daardoor zijn sommige aspecten van de verordening achterhaald Wijzigingen in het wettelijk kader De Nieuwe Partnerschapsbenadering, die op 28 april 1992 is overeengekomen tussen commissaris Cardoso e Cunha en de directeur-generaal van de IOAE, dr. Blix. Door deze overeenkomst moeten de procedures voor de rapportage aan de IOAE worden gewijzigd, en deze wijzigingen moeten ook in de verordening worden opgenomen. De Aanvullende Protocollen bij de Veiligheidscontroleovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap, de Gemeenschap en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (ondertekend op 22 september 1998). Deze hebben tot doel de nucleaire non-proliferatie verder te verbeteren door de efficiëntie van de veiligheidscontroles van de IOAE te vergroten. Daarom moeten in de nieuwe verordening bijkomende rapportagevereisten worden opgenomen waarvoor de Gemeenschap de wettelijke verantwoordelijkheid draagt. 2

3 2.2. De uitbreiding van de Europese Gemeenschap In de loop van de 25 jaar dat Verordening nr. 3227/76 van kracht is, is het aantal lidstaten van de Europese Unie uitgebreid van 9 (1976) tot 15 (momenteel). Naar verwachting zal dat aantal in de nabije toekomst verder toenemen naarmate de kandidaat-lidstaten toetreden. Bijgevolg is het aantal nucleaire installaties dat aan Euratom rapporteert, aanzienlijk toegenomen, en zal het naar verwachting blijven toenemen. Daarom moet dringend een vernieuwde verordening worden ingediend. Om voor de hand liggende technische redenen is het verkieslijk dat de nieuwe verordening vóór de volgende uitbreiding in werking treedt Ontwikkelingen in de nucleaire industrie Gedurende de laatste kwarteeuw heeft de nucleaire industrie een aantal ontwikkelingen gekend, met name de ingebruikname van grote installaties voor bulkverwerking, het gebruik van MOX-splijtstof, het gebruik van installaties voor lange-termijnopslag en de sluiting en buitengebruikstelling van installaties. Een nieuwe verordening zal de rapportage daarover aanzienlijk vergemakkelijken Een vernieuwde rapportage De laatste jaren heeft de Commissie het gebruik van computers voor gegevensopslag en rapportage, alsook elektronische datatransmissie bevorderd. Dit sluit aan bij de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, waarin wordt opgeroepen om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologie- en andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. In een nieuwe verordening kan rekening worden gehouden met de recente ontwikkelingen en kunnen de bij Verordening 3227/76 opgelegde beperkingen inzake volume en formaat worden opgeheven. Zo kan gehoor worden gegeven aan de herhaalde verzoeken van exploitanten van nucleaire installaties in de Unie. 3. DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN VAN DE NIEUWE VERORDENING Rekening houdend met het bovenstaande hebben de diensten van de Commissie een nieuwe verordening opgesteld die de volgende onderdelen omvat: Opname van artikelen en bijlagen betreffende de rapportering in het kader van de Aanvullende Protocollen. In de nieuwe verordening zijn alleen de alinea s van de Aanvullende Protocollen opgenomen krachtens welke de Commissie, eventueel samen met de lidstaten, wettelijk verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan de IOAE; Melding van afvalstoffen. Overeenkomstig de huidige praktijk in de sector en de in het kader van het Euratom-Verdrag opgedane ervaring met efficiënte boekhouding en afvalcontrole zijn duidelijke omschrijvingen van afvalcategorieën, nieuwe codes voor inventariswijzigingen en speciale bijlagen voor de melding van afvaltransporten opgenomen. Dit beantwoordt aan de uitgebreidere rapportagevereisten voor afvalstoffen die in de Aanvullende Protocollen worden opgelegd. Afwijking inzake rapportage. Voor installaties die materiaal met een lagere strategische waarde bezitten, wordt een reeks voorschriften en procedures ingevoerd waardoor beknopter en minder vaak kan worden gerapporteerd. 3

4 Nieuw rapportageformaat. Hierdoor wijzigt het formaat en de inhoud van de boekhoudkundige rapporten. Er is met name voor een gelabeld formaat gekozen. In dit formaat is de lengte van de velden niet beperkt. Het is ongevoelig voor positieveranderingen en vergemakkelijkt de implementatie van nieuwe gegevenselementen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de invoering van inventariswijzigingscodes voor de melding van afvalstoffen en nucleaire transformaties, nieuwe correctiemechanismen, en nieuwe gegevenselementen om de interne consistentie en de verwijzingen in de rapporten te verbeteren. Er is ook een aantal kleine wijzigingen aangebracht, zoals het gebruik van de gram als enige gewichtseenheid en de verplichte elektronische gegevensopslag en rapportage. 4. CONCLUSIE De voorgestelde nieuwe verordening betreffende de toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader, de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. De Raad wordt daarom verzocht de bijgevoegde ontwerp-verordening goed te keuren door bijgaand besluit van de Raad goed te keuren. 4

5 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt: Het is belangrijk de voorschriften van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 1 aan te passen aan het huidige wettelijke kader en de ontwikkelingen op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie, BESLUIT: Enig artikel De verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom wordt hierbij goedgekeurd. Gedaan te Brussel, Voor de Raad De Voorzitter 1 PB L 363 van , blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 (PB L 191 van , blz. 75). 5

6 FINANCIEEL MEMORANDUM BIJ HET BESLUIT Beleidsgebied(en): Vervoer en energie (06) Activiteit(en): Nucleaire veiligheidscontrole (06-05) BENAMING VAN DE OPERATIE: NIEUWE VERORDENING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE VEILIGHEIDSCONTROLE VAN EURATOM 1. BEGROTINGSONDERDE(E)L(EN) + OMSCHRIJVING(EN) B4-2000: B4-2020: B4-2021: Veiligheidsinspecties ter plaatse en opleiding van inspecteurs Monsternemingen en analyses, materieel, specifieke werkzaamheden, dienstverlening en vervoer van uitrustingsmateriaal Specifieke controle op grootschalige installaties waar plutonium wordt bewerkt 2. ALGEMENE CIJFERS 2.1. Jaarlijks beheer vanaf 2002 voor rekening van hoofdstuk B4-2. Verwachte totale toewijzing voor de operatie: ongeveer 4 miljoen (vastleggingskredieten) 2.2. Duur: is een beginperiode. Daarna wordt een jaarlijkse basisactiviteit behouden (4 ambtenaren en 0,6 miljoen per jaar). De toewijzingen voor in punt 2.3. zijn indicatief. De definitieve bedragen worden tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedures vastgesteld Meerjarenraming van de uitgaven: (a) Tijdschema vastleggingskredieten/betalingskredieten (financiering uit de begroting) (cf. punt 6.1.1) Vastleggingskredieten Jaar [n] 2002 in miljoenen (tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en Totaal volg. jaren] 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 Betalingskredieten 0,800 1,300 1,000 0,400 0,400 0,130 4,030 6

7 (b) Technische en administratieve bijstand en ondersteuningsuitgaven (cf. punt 6.1.2) Vastleggingskredieten Betalingskredieten Subtotaal a+b Betalingskredieten (c) Financiële gevolgen in verband met de personele middelen en andere huishoudelijke uitgaven (cf. punten 7.2 en 7.3) 0,700 0,980 0,980 0,450 3,110 Betalingskredieten 0,650 0,950 0,950 0,450 0,110 3,110 TOTAAL a+c Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten 1,765 2,590 2,005 0,780 7,140 Betalingskredieten 1,450 2,250 1,950 0,850 0,510 0,130 7, Verenigbaarheid met de financiële programmering en de financiële vooruitzichten Voorstel verenigbaar met de bestaande financiële programmering. [X] Dit voorstel vereist een herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten. De operatie wordt gefinancierd met een deel van de resterende marge ten opzichte van het maximum van onderdeel 3. inclusief, in voorkomend geval, een beroep op de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord Financiële gevolgen voor de ontvangsten [X] OF Dit voorstel heeft geen enkele financiële implicatie (betreft technische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van een maatregel). Dit voorstel heeft financiële gevolgen het effect op de ontvangsten is als volgt: 7

8 3. BEGROTINGSKENMERKEN Aard van de uitgave Nieuwe Deelname EVA Deelname kandidaatlidstaten Rubriek financiële vooruitzichten NVU GK NEE* NEE NEE 3 * uitgezonderd de tenuitvoerlegging van het Aanvullend Protocol (actie 4 hieronder) 4. RECHTSGRONDSLAG Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, artikelen 77, 78, 79 en BESCHRIJVING EN MOTIVERING 5.1. Doel van het communautaire optreden Doelstellingen Zie toelichting Genomen maatregelen die onder de evaluatie ex ante vallen Zie toelichting Naar aanleiding van de evaluatie ex post genomen maatregelen Zie toelichting Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting De nieuwe Euratom-verordening beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader (d.w.z. de Aanvullende Protocollen), de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. Ook wordt verwacht dat de nieuwe verordening de Europese wetgeving ter zake zal helpen vereenvoudigen. Om de nieuwe verordening met succes te implementeren, zijn vier acties gepland: Actie 1: Wijziging van de centrale boekhouding splijtstoffen (CMF-2, Comptabilité Matières Fissiles-2) in het BVE-hoofdkantoor in Luxemburg, om deze compatibel te maken met de door de nieuwe verordening gewijzigde formaten en gegevenselementen. Actie 2: Wijziging van de modules voor validatie en rapportage ter plaatse. De exploitanten van nucleaire installaties en de veiligheidscontrole-inspecteurs van de Commissie worden van deze softwaremodules voorzien om de rapporten ter plaatse te valideren en de consistentie ervan te controleren alvorens ze naar Luxemburg worden verzonden. 8

9 Actie 3: Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dit omvat de ontwikkeling van opleidingsmodules, waaronder een multimedia-zelfstudieprogramma, en de organisatie van seminars over de inhoud en de toepassing van de nieuwe verordening. Deze seminars zijn bedoeld voor exploitanten van nucleaire installaties en andere gebruikers van de nieuwe verordening (bv. nationale autoriteiten en inspecteurs van de Commissie). Deze actie moet hen vertrouwd maken met de nieuwe meldingsvoorschriften. Actie 4: Implementatie van de acties die voortvloeien uit de Aanvullende Protocollen bij de overeenkomsten met de IOAE en die onder de nieuwe verordening vallen. Deze actie is onderverdeeld in vier sub-acties. De eerste sub-actie omvat de wijzigingen in de bestaande informatiesystemen (op het hoofdkantoor) en de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen om de informatie te verwerken die op het hoofdkantoor wordt ontvangen en verwerkt in het kader van de nieuwe vereisten van de Aanvullende Protocollen. De tweede sub-actie omvat de verwerking en controle van de ontvangen gegevens. De derde sub-actie betreft de organisatie van opleidingsseminars voor exploitanten en inspecteurs over de implementatie van de Aanvullende Protocollen. Gedurende de eerste twee jaar van de implementatie van de nieuwe verordening zullen de tweede en derde sub-actie arbeidsintensief zijn. De vierde sub-actie betreft de uitvoering van bijkomende inspectiedienstreizen door EG-inspecteurs, zoals bedoeld in de Aanvullende Protocollen Tenuitvoerlegging De geplande acties worden onder direct beheer van de Commissie uitgevoerd door statutair personeel. Het IT-ontwikkelingswerk zal toegewezen worden aan externe bedrijven. 6. FINANCIËLE GEVOLGEN 6.1. Totale financiële gevolgen voor deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Financiering Opsplitsing [Jaar n] 2002 Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] 2003 [n+2] 2004 [n+3] 2005 [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal Actie 1* 0,280 0,510 0,300 0,110 1,200 Actie 2* 0,240 0,415 0,190 0,100 0,945 Actie 3* 0,060 0,105 0, ,205 Actie 4* 0,485 0,580 0,495 0,120 1,680 TOTAAL 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 9

10 Technische en administratieve bijstand, ondersteuningsuitgaven en IT-uitgaven (vastleggingskredieten) 1) Technische en administratieve bijstand a) Bureaus voor technische bijstand b) Andere technische en administratieve bijstand - intra muros: - extramuros: Waarvan voor het opzetten en onderhouden van geautomatiseerde beheersystemen Subtotaal 1 2) Ondersteuningsuitgaven a) Studies b) Vergaderingen van deskundigen c) Informatie en publicaties Subtotaal 2 TOTAAL [Jaar n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal 10

11 6.2. Berekening van de kosten per overwogen maatregel in deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Opsplitsing Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) Soort prestaties/ producties (projecten, dossiers...) Aantal prestaties/ producties (totaal voor de jaren 1 n) Gemiddelde eenheidskosten Totale kosten (totaal voor de jaren 1 n) =(2X3) Actie 1* - Herschrijven CMF2 lader 0,715 - Wijziging CMF2 toepassingen 0,485 Actie 2* 0,945 Actie 3* 0,205 Actie 4* - Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen - Verwerking en controle gegevens Aanvullend Protocol - Opleidingsseminars Aanvullend Protocol - Bijkomende inspectiedienstreizen TOTALE KOSTEN 4,030 Kosten gedurende de operatie 1,320-0,300 0,060 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 7. GEVOLGEN VOOR HET PERSONEELSBESTAND EN DE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 7.1. Gevolgen voor de personele middelen (gemiddeld voor de gehele programmeringsperiode) Soort ambten Ambtenaren of tijdelijke functionarissen Ander personeel A B C Aan het beheer van de operatie toe te wijzen personeelsleden onder gebruik making van aanvullende middelen Aantal vaste ambten 7 ambtenaren per jaar (2A, 4B en 1C) Aantal tijdelijke ambten Totaal 0 7 Totaal 7 7 Beschrijving van de taken die uit de operatie voortvloeien Dit is het gemiddeld aantal toegevoegde personeelsleden per jaar gedurende de gehele beginperiode van de operatie. Voor een uitsplitsing per jaar, zie de bijlage. 11

12 Het personeel en de huishoudelijke uitgaven worden gefinancierd met het bedrag dat in het kader van de jaarlijkse budgetprocedures aan het beherende DG is toegewezen Algemene financiële gevolgen in verband met de personele middelen Soort ambten Bedrag in Berekeningswijze* Ambtenaren Tijdelijke functionarissen Ander personeel (begrotingsplaats vermelden) 3,110 miljoen 0,110 miljoen per jaar per ambtenaar (raming) Totaal 3,110 miljoen De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden Andere huishoudelijke uitgaven die uit de operatie voortvloeien Begrotingsonderdeel (nr. en omschrijving) Totale toewijzing (Titel A-7) A-701 Dienstreizen A-7030 Vergaderingen A Comités die moeten worden geraadpleegd 1 A Comités die niet hoeven te worden geraadpleegd 1 A-7040 Conferenties A Studies en adviezen Overige uitgaven (aangeven welke) Informatiesystemen (A-5001/A-4300) Overige uitgaven - deel A (aangeven welke) Totaal Bedrag in GEEN Berekeningswijze De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden. 1 De aard van het comité en de groep waar het deel van uitmaakt, vermelden. I. Jaartotaal ( ) II. Duur van de operatie III. Totale kosten van de operatie (I x II) jaar 12

13 8. TOEZICHT EN EVALUATIE 8.1. Follow-upsysteem Na afloop van de acties worden de volgende resultaten verwacht: Het gewijzigde centrale boekhoudsysteem voor kerntechnisch materiaal moet geïnstalleerd zijn en goed functioneren (actie 1). De modules voor validatie en rapportage ter plaatse moeten ontwikkeld zijn en ter plaatse in gebruik genomen zijn (actie 2). De opleiding van de exploitanten over de rapportage in het kader van de nieuwe verordening moet afgerond zijn (actie 3). De acties van de Aanvullende Protocollen die onder de nieuwe verordening vallen, moeten geïmplementeerd worden. Dit houdt het volgende in: de onder actie 4.1 vermelde informatiesystemen moeten geïnstalleerd zijn, de controle en verwerking van de rapporten in het kader van de Aanvullende Protocollen moeten ontwikkeld zijn (actie 4.2), de opleiding van de rapporteurs (d.w.z. de exploitanten en de sitevertegenwoordigers) moet afgerond zijn (actie 4.3) en de regeling voor bijkomende toegang moet van toepassing zijn (actie 4.4). Verwacht wordt dat alle maatregelen in het kader van de nieuwe verordening tegen het einde van de actieperiode (2005) routineus stelselmatig worden toegepast Procedure en periodiciteit van de voorgeschreven evaluatie De voortgang van elke actie wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie zal de voortgang van elke actie vergeleken worden met de in het meerjarenprogramma geplande voortgang. De mate waarin de in de nieuwe verordening geplande maatregelen geïmplementeerd zijn, zal als basisindicator voor de eindevaluatie dienen. 9. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN 1. Een gedegen planning van de activiteiten. 2. Grondige tests van de in de contracten voorziene uitrusting en producten. 3. Controle van de facturen aan de hand van de reële uitgaven en de conformiteit van de geleverde uitrusting en de verrichte werkzaamheden. 13

14 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen BIJLAGE Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Wijziging van het centrale boekhoudsysteem 1a Herschrijven CMF2-lader 1b Wijziging CMF-2- toepassingen 2. Wijziging van de modules voor validatie en melding ter plaatse Analyse 1,2 mensjaar à 585 per dag (220 d/j) Ontwikkeling 3 mensjaren à 500 per dag Tests 1,5 mensjaren à 500 per dag 0,060 0,070 0, ,110 0,110 0,110 0, ,110 0,055 0 Totaal sub-actie 0,2 0,2 0,2 0 0,170 0,290 0,190 0,065 Ontwikkeling 3,5 mensjaren à 500 per dag 0,110 0,220 0,110 0,045 Totaal sub-actie 0,1 0,1 0,1 0 0,110 0,220 0,110 0,045 Analyse 2 mensjaren à 585 per dag Ontwikkeling 4 mensjaren à 500 per dag Tests 1 mensjaar à 500 per dag Technisch redacteur Onderhoud en ondersteuning Totaal actie 1 0,3 0,3 0,3 0 0,280 0,510 0,300 0,110 0,130 0, ,110 0,220 0, ,055 0, ,020 0, ,100 Totaal actie 2 0,5 0,5 0,5 0 0,240 0,415 0,190 0, Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dienstreizen Opleidingsmateriaal 15 seminars van elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag CBT, cd-rom en video 0,5 0,5 0,5 0 0,040 0,045 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,020 0, Totaal actie 3 0,6 0,6 0,6 0,1 0,060 0,105 0,

15 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen vervolg Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Implementatie van de AP-acties die onder de nieuwe verordening vallen 4.2.Verwerking en controle gegevens AP 4.1. Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen 4.3.AP-opleidingsseminars voor rapporteurs 4.4. Bijkomende inspectiedienstreizen Wijziging CMF2-rapport en Wijziging handleiding Database AP-aangiften Workflow en bijkomende toegang Onderhoud en ondersteuning 0,005 0,010 0, , ,150 0, ,200 0,200 0, ,050 0,050 0, ,100 Totaal sub-actie 0,5 0,5 0,5 0 0,405 0,410 0,405 0,100 Laden, controleren en 4 5,75 5,75 3, verwerken van AP-meldingen Totaal sub-actie 4 5,75 5,75 3, seminars van 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0,070 0 elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag Totaal sub-actie 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0, dienstreizen per 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 jaar à 1000 per dienstreis Totaal sub-actie 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 Totaal actie 4 5 7,5 7,5 4 0,485 0,580 0,495 0,120 Totaal nieuwe verordening 6,4 8,9 8,9 4,1 1,065 1,610 1,025 0,330 Totaal personeel: 28,3 mensjaren Totale kosten: 4,030 miljoen 15

16 BIJLAGE Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom 16

17 INHOUD VERORDENING (EURATOM) NR. /... VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom Deel I Deel II Deel III Deel IV Deel V Deel VI Deel VII Bijlage I Werkingssfeer en definities Fundamentele technische kenmerken en bijzondere bepalingen inzake de veiligheidscontrole Materiaalboekhouding Overdrachten tussen landen Bijzondere bepalingen Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het grondgebied van lidstaten die over kernwapens beschikken Slotbepalingen Vragenlijst voor de mededeling van de fundamentele technische kenmerken van de installaties I-A: I-B: I-C: I-D: I-E: I-F: I-G: I-H: I-J: Reactoren Kritische en nulenergie-installaties Omzettings-, bereidings- en opwerkingsinstallaties Opslaginstallaties Isotopenscheidingsinstallaties Installaties waarin hoeveelheden van meer dan één kilogram effectief kerntechnisch materiaal worden gebruikt Installaties die kleine hoeveelheden kerntechnisch materiaal bezitten Installaties voor de hantering, opslag of verwerking van afvalstoffen Andere installaties Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Algemene beschrijving van de locatie Rapport over de inventariswijzigingen (ICR) Materiaalbalansrapport (MBR) 17

18 Bijlage V Feitelijke inventarislijst (PIL) Bijlage VI Voorafgaande kennisgeving van uitvoer/verzending van kerntechnisch materiaal Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Bijlage X Bijlage XI Bijlage XII Bijlage XIII Bijlage XIV Bijlage XV Voorafgaande kennisgeving van invoer/ontvangst van kerntechnisch materiaal Aangifte van uitvoer/verzending van erts Verzoek om een afwijking van de voorschriften voor de vorm en de periodiciteit van de rapporten voor een installatie Jaarlijks rapport of uitvoerrapport voor kerntechnisch materiaal waarvoor een afwijking is toegestaan Richtlijnen voor de kennisgeving van het algemene werkprogramma Voorafgaande kennisgeving van verdere afvalverwerkingsactiviteiten Mededeling van uitvoer/verzending van geconditioneerde afvalstoffen Mededeling van invoer/ontvangst van geconditioneerde afvalstoffen Jaarlijks rapport over de verplaatsing van geconditioneerde afvalstoffen 18

19 Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien de goedkeuring door de Raad, Overwegende hetgeen volgt: (1) In Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 3,wordendeaardende strekking van de in de artikelen 78 en 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen omschreven. (2) Gelet op de stijging van de in de Gemeenschap geproduceerde, gebruikte, vervoerde en gerecycleerde hoeveelheden kernmateriaal, alsook op de ontwikkeling van de handel in dit materiaal, en op de verdere uitbreiding van de Europese Unie, is het ter waarborging van de doeltreffendheid van de veiligheidscontrole noodzakelijk de aard en de strekking van de in artikel 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen, die nader zijn uitgewerkt in Verordening (Euratom) nr. 3227/76, bij te werken in het licht van de ontwikkelingen, met name op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie. (3) De Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn partij bij een Overeenkomst 4 met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze PB L 363 van , blz. 1. PB L 191 van , blz. 75. PB L 51 van , blz

20 Overeenkomst is op 21 februari 1977 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol 5, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (4) De Overeenkomst bevat een bijzondere verbintenis die de Gemeenschap is aangegaan met betrekking tot de toepassing van de veiligheidscontrole inzake grondstoffen en bijzondere splijtstoffen op het grondgebied van de lidstaten die niet over kernwapens beschikken en die partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. (5) De in de Overeenkomst vastgestelde procedures zijn het resultaat van uitgebreide internationale onderhandelingen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie over de toepassing van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze procedures zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IOAE. (6) De Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in het Verenigd Koninkrijk in verband met het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens 6. Die Overeenkomst is op 14 augustus 1978 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (7) De Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in Frankrijk 7. Deze Overeenkomst is op 12 september 1981 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (8) Op het grondgebied van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen bepaalde installaties of delen van installaties en bepaalde stoffen in de productiecyclus voor defensiedoeleinden worden gebruikt. Derhalve moeten speciale controleprocedures worden toegepast om rekening te houden met deze omstandigheden. (9) De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft de noodzaak onderstreept om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologieen andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. (10) Gelet op het voorgaande moet Verordening (Euratom) nr. 3227/76 worden ingetrokken en vervangen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: PB L 67 van , blz. 1. IOAE-document INFCIRC/263 van oktober IOAE-document INFCIRC/290van december

21 DEEL I WERKINGSSFEER EN DEFINITIES Artikel 1 Werkingssfeer In deze verordening worden de voorschriften voor de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom vastgesteld. Deze verordening is niet van toepassing op houders van eindproducten die bestemd zijn voor niet-nucleaire doeleinden en waarin zich kerntechnisch materiaal bevindt dat niet meer terug te winnen is. Artikel 2 Definities Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1) Lidstaat die niet over kernwapens beschikt : België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal Finland of Zweden; 2) Lidstaat die over kernwapens beschikt : Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk; 3) Derde land : alle landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 4) Kerntechnisch materiaal : ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen zoals gedefinieerd in artikel 197 van het Verdrag; 5) Afvalstoffen : kerntechnisch materiaal in concentraties of chemische vormen die thans geen terugwinning mogelijk maken en dat kan worden opgeslagen; 6) Bewaarde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die is overgebracht naar een specifieke plaats in het materiaalbalansgebied waaruit deze hoeveelheid kan worden teruggehaald. Afvalstoffen die tot deze categorie behoren, zijn nog niet geconditioneerd en worden beschouwd als niet meer terug te winnen met de huidige technologie. 7) Geconditioneerde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op zodanige wijze is geconditioneerd (bijvoorbeeld in glas, cement, beton of bitumen) dat deze niet meer geschikt is voor nucleair gebruik; 8) Uitstoot in het milieu : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op grond van een lozingsvergunning onherroepelijk in het milieu is uitgestoten; 21

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 augustus 2008 (27.08) (OR. fr) 12514/08 RECH 237 ATO 66 USA 35 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.11.2003 COM(2003) 727 definitief 2003/0284 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 februari 1990 tot wijziging van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Stichting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Titel 1 Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2072(BUD) 17.10.2014 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Begrotingscommissie 17.10.2014 2014/2072(BUD) ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.12.2001 COM(2001) 734 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031-0033

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD van 6 december 2004 betreffende op

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 september 2011 (02.09) (OR. en) 13710/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0223 (COD) VISA 159 CODEC 1370 COMIX 519 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

AF/CARIFORUM/CE/nl 1

AF/CARIFORUM/CE/nl 1 SLOTAKTE AF/CARIFORUM/CE/nl 1 AF/CARIFORUM/CE/nl 2 De vertegenwoordigers van ANTIGUA EN BARBUDA, HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S, BARBADOS, BELIZE, HET GEMENEBEST DOMINICA, DE DOMINICAANSE REPUBLIEK, GRENADA,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/43/EG VAN DE COMMISSIE van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie