COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM(2002) 99 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom (door de Commissie ingediend)

2 TOELICHTING 1. INLEIDING Overeenkomstig artikel 79 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verlangt de Commissie het bijhouden en overleggen van werkstaten, om de rekening en verantwoording der gebruikte of geproduceerde ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen mogelijk te maken. De aard en de strekking van de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verplichtingen worden omschreven in een door de Commissie op te maken en door de Raad goed te keuren verordening. Op grond van dit artikel is Verordening (Euratom) nr. 3227/76 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom door de Commissie opgesteld en door de Raad goedgekeurd. Toen Verordening nr. 3227/76 werd opgesteld, gaf deze de state of the art van de kernindustrie en de informatietechnologie weer. Nu, 25 jaar later, wordt een nieuwe verordening voorgesteld om rekening te houden met de ontwikkelingen op technologisch gebied en de wijzigingen in het wettelijk kader. 2. DE NOODZAAK VAN EEN NIEUWE VERORDENING Sinds Verordening nr. 3227/76 van de Commissie bijna 25 jaar geleden in werking is getreden, heeft deze de Commissie in staat gesteld haar verplichtingen uit hoofde van het Euratom-Verdrag, de veiligheidscontrole-overeenkomsten tussen de Commissie, de IOAE en de lidstaten, alsook de overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking met de producerende landen (d.w.z. de VS, Canada en Australië) na te komen. In de loop der jaren heeft zich echter een aantal beperkingen en problemen vertoond, en is bovendien het wettelijk kader gewijzigd. Daardoor zijn sommige aspecten van de verordening achterhaald Wijzigingen in het wettelijk kader De Nieuwe Partnerschapsbenadering, die op 28 april 1992 is overeengekomen tussen commissaris Cardoso e Cunha en de directeur-generaal van de IOAE, dr. Blix. Door deze overeenkomst moeten de procedures voor de rapportage aan de IOAE worden gewijzigd, en deze wijzigingen moeten ook in de verordening worden opgenomen. De Aanvullende Protocollen bij de Veiligheidscontroleovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap, de Gemeenschap en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (ondertekend op 22 september 1998). Deze hebben tot doel de nucleaire non-proliferatie verder te verbeteren door de efficiëntie van de veiligheidscontroles van de IOAE te vergroten. Daarom moeten in de nieuwe verordening bijkomende rapportagevereisten worden opgenomen waarvoor de Gemeenschap de wettelijke verantwoordelijkheid draagt. 2

3 2.2. De uitbreiding van de Europese Gemeenschap In de loop van de 25 jaar dat Verordening nr. 3227/76 van kracht is, is het aantal lidstaten van de Europese Unie uitgebreid van 9 (1976) tot 15 (momenteel). Naar verwachting zal dat aantal in de nabije toekomst verder toenemen naarmate de kandidaat-lidstaten toetreden. Bijgevolg is het aantal nucleaire installaties dat aan Euratom rapporteert, aanzienlijk toegenomen, en zal het naar verwachting blijven toenemen. Daarom moet dringend een vernieuwde verordening worden ingediend. Om voor de hand liggende technische redenen is het verkieslijk dat de nieuwe verordening vóór de volgende uitbreiding in werking treedt Ontwikkelingen in de nucleaire industrie Gedurende de laatste kwarteeuw heeft de nucleaire industrie een aantal ontwikkelingen gekend, met name de ingebruikname van grote installaties voor bulkverwerking, het gebruik van MOX-splijtstof, het gebruik van installaties voor lange-termijnopslag en de sluiting en buitengebruikstelling van installaties. Een nieuwe verordening zal de rapportage daarover aanzienlijk vergemakkelijken Een vernieuwde rapportage De laatste jaren heeft de Commissie het gebruik van computers voor gegevensopslag en rapportage, alsook elektronische datatransmissie bevorderd. Dit sluit aan bij de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, waarin wordt opgeroepen om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologie- en andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. In een nieuwe verordening kan rekening worden gehouden met de recente ontwikkelingen en kunnen de bij Verordening 3227/76 opgelegde beperkingen inzake volume en formaat worden opgeheven. Zo kan gehoor worden gegeven aan de herhaalde verzoeken van exploitanten van nucleaire installaties in de Unie. 3. DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN VAN DE NIEUWE VERORDENING Rekening houdend met het bovenstaande hebben de diensten van de Commissie een nieuwe verordening opgesteld die de volgende onderdelen omvat: Opname van artikelen en bijlagen betreffende de rapportering in het kader van de Aanvullende Protocollen. In de nieuwe verordening zijn alleen de alinea s van de Aanvullende Protocollen opgenomen krachtens welke de Commissie, eventueel samen met de lidstaten, wettelijk verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan de IOAE; Melding van afvalstoffen. Overeenkomstig de huidige praktijk in de sector en de in het kader van het Euratom-Verdrag opgedane ervaring met efficiënte boekhouding en afvalcontrole zijn duidelijke omschrijvingen van afvalcategorieën, nieuwe codes voor inventariswijzigingen en speciale bijlagen voor de melding van afvaltransporten opgenomen. Dit beantwoordt aan de uitgebreidere rapportagevereisten voor afvalstoffen die in de Aanvullende Protocollen worden opgelegd. Afwijking inzake rapportage. Voor installaties die materiaal met een lagere strategische waarde bezitten, wordt een reeks voorschriften en procedures ingevoerd waardoor beknopter en minder vaak kan worden gerapporteerd. 3

4 Nieuw rapportageformaat. Hierdoor wijzigt het formaat en de inhoud van de boekhoudkundige rapporten. Er is met name voor een gelabeld formaat gekozen. In dit formaat is de lengte van de velden niet beperkt. Het is ongevoelig voor positieveranderingen en vergemakkelijkt de implementatie van nieuwe gegevenselementen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de invoering van inventariswijzigingscodes voor de melding van afvalstoffen en nucleaire transformaties, nieuwe correctiemechanismen, en nieuwe gegevenselementen om de interne consistentie en de verwijzingen in de rapporten te verbeteren. Er is ook een aantal kleine wijzigingen aangebracht, zoals het gebruik van de gram als enige gewichtseenheid en de verplichte elektronische gegevensopslag en rapportage. 4. CONCLUSIE De voorgestelde nieuwe verordening betreffende de toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader, de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. De Raad wordt daarom verzocht de bijgevoegde ontwerp-verordening goed te keuren door bijgaand besluit van de Raad goed te keuren. 4

5 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt: Het is belangrijk de voorschriften van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 1 aan te passen aan het huidige wettelijke kader en de ontwikkelingen op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie, BESLUIT: Enig artikel De verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom wordt hierbij goedgekeurd. Gedaan te Brussel, Voor de Raad De Voorzitter 1 PB L 363 van , blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 (PB L 191 van , blz. 75). 5

6 FINANCIEEL MEMORANDUM BIJ HET BESLUIT Beleidsgebied(en): Vervoer en energie (06) Activiteit(en): Nucleaire veiligheidscontrole (06-05) BENAMING VAN DE OPERATIE: NIEUWE VERORDENING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE VEILIGHEIDSCONTROLE VAN EURATOM 1. BEGROTINGSONDERDE(E)L(EN) + OMSCHRIJVING(EN) B4-2000: B4-2020: B4-2021: Veiligheidsinspecties ter plaatse en opleiding van inspecteurs Monsternemingen en analyses, materieel, specifieke werkzaamheden, dienstverlening en vervoer van uitrustingsmateriaal Specifieke controle op grootschalige installaties waar plutonium wordt bewerkt 2. ALGEMENE CIJFERS 2.1. Jaarlijks beheer vanaf 2002 voor rekening van hoofdstuk B4-2. Verwachte totale toewijzing voor de operatie: ongeveer 4 miljoen (vastleggingskredieten) 2.2. Duur: is een beginperiode. Daarna wordt een jaarlijkse basisactiviteit behouden (4 ambtenaren en 0,6 miljoen per jaar). De toewijzingen voor in punt 2.3. zijn indicatief. De definitieve bedragen worden tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedures vastgesteld Meerjarenraming van de uitgaven: (a) Tijdschema vastleggingskredieten/betalingskredieten (financiering uit de begroting) (cf. punt 6.1.1) Vastleggingskredieten Jaar [n] 2002 in miljoenen (tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en Totaal volg. jaren] 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 Betalingskredieten 0,800 1,300 1,000 0,400 0,400 0,130 4,030 6

7 (b) Technische en administratieve bijstand en ondersteuningsuitgaven (cf. punt 6.1.2) Vastleggingskredieten Betalingskredieten Subtotaal a+b Betalingskredieten (c) Financiële gevolgen in verband met de personele middelen en andere huishoudelijke uitgaven (cf. punten 7.2 en 7.3) 0,700 0,980 0,980 0,450 3,110 Betalingskredieten 0,650 0,950 0,950 0,450 0,110 3,110 TOTAAL a+c Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten 1,765 2,590 2,005 0,780 7,140 Betalingskredieten 1,450 2,250 1,950 0,850 0,510 0,130 7, Verenigbaarheid met de financiële programmering en de financiële vooruitzichten Voorstel verenigbaar met de bestaande financiële programmering. [X] Dit voorstel vereist een herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten. De operatie wordt gefinancierd met een deel van de resterende marge ten opzichte van het maximum van onderdeel 3. inclusief, in voorkomend geval, een beroep op de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord Financiële gevolgen voor de ontvangsten [X] OF Dit voorstel heeft geen enkele financiële implicatie (betreft technische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van een maatregel). Dit voorstel heeft financiële gevolgen het effect op de ontvangsten is als volgt: 7

8 3. BEGROTINGSKENMERKEN Aard van de uitgave Nieuwe Deelname EVA Deelname kandidaatlidstaten Rubriek financiële vooruitzichten NVU GK NEE* NEE NEE 3 * uitgezonderd de tenuitvoerlegging van het Aanvullend Protocol (actie 4 hieronder) 4. RECHTSGRONDSLAG Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, artikelen 77, 78, 79 en BESCHRIJVING EN MOTIVERING 5.1. Doel van het communautaire optreden Doelstellingen Zie toelichting Genomen maatregelen die onder de evaluatie ex ante vallen Zie toelichting Naar aanleiding van de evaluatie ex post genomen maatregelen Zie toelichting Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting De nieuwe Euratom-verordening beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader (d.w.z. de Aanvullende Protocollen), de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. Ook wordt verwacht dat de nieuwe verordening de Europese wetgeving ter zake zal helpen vereenvoudigen. Om de nieuwe verordening met succes te implementeren, zijn vier acties gepland: Actie 1: Wijziging van de centrale boekhouding splijtstoffen (CMF-2, Comptabilité Matières Fissiles-2) in het BVE-hoofdkantoor in Luxemburg, om deze compatibel te maken met de door de nieuwe verordening gewijzigde formaten en gegevenselementen. Actie 2: Wijziging van de modules voor validatie en rapportage ter plaatse. De exploitanten van nucleaire installaties en de veiligheidscontrole-inspecteurs van de Commissie worden van deze softwaremodules voorzien om de rapporten ter plaatse te valideren en de consistentie ervan te controleren alvorens ze naar Luxemburg worden verzonden. 8

9 Actie 3: Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dit omvat de ontwikkeling van opleidingsmodules, waaronder een multimedia-zelfstudieprogramma, en de organisatie van seminars over de inhoud en de toepassing van de nieuwe verordening. Deze seminars zijn bedoeld voor exploitanten van nucleaire installaties en andere gebruikers van de nieuwe verordening (bv. nationale autoriteiten en inspecteurs van de Commissie). Deze actie moet hen vertrouwd maken met de nieuwe meldingsvoorschriften. Actie 4: Implementatie van de acties die voortvloeien uit de Aanvullende Protocollen bij de overeenkomsten met de IOAE en die onder de nieuwe verordening vallen. Deze actie is onderverdeeld in vier sub-acties. De eerste sub-actie omvat de wijzigingen in de bestaande informatiesystemen (op het hoofdkantoor) en de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen om de informatie te verwerken die op het hoofdkantoor wordt ontvangen en verwerkt in het kader van de nieuwe vereisten van de Aanvullende Protocollen. De tweede sub-actie omvat de verwerking en controle van de ontvangen gegevens. De derde sub-actie betreft de organisatie van opleidingsseminars voor exploitanten en inspecteurs over de implementatie van de Aanvullende Protocollen. Gedurende de eerste twee jaar van de implementatie van de nieuwe verordening zullen de tweede en derde sub-actie arbeidsintensief zijn. De vierde sub-actie betreft de uitvoering van bijkomende inspectiedienstreizen door EG-inspecteurs, zoals bedoeld in de Aanvullende Protocollen Tenuitvoerlegging De geplande acties worden onder direct beheer van de Commissie uitgevoerd door statutair personeel. Het IT-ontwikkelingswerk zal toegewezen worden aan externe bedrijven. 6. FINANCIËLE GEVOLGEN 6.1. Totale financiële gevolgen voor deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Financiering Opsplitsing [Jaar n] 2002 Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] 2003 [n+2] 2004 [n+3] 2005 [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal Actie 1* 0,280 0,510 0,300 0,110 1,200 Actie 2* 0,240 0,415 0,190 0,100 0,945 Actie 3* 0,060 0,105 0, ,205 Actie 4* 0,485 0,580 0,495 0,120 1,680 TOTAAL 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 9

10 Technische en administratieve bijstand, ondersteuningsuitgaven en IT-uitgaven (vastleggingskredieten) 1) Technische en administratieve bijstand a) Bureaus voor technische bijstand b) Andere technische en administratieve bijstand - intra muros: - extramuros: Waarvan voor het opzetten en onderhouden van geautomatiseerde beheersystemen Subtotaal 1 2) Ondersteuningsuitgaven a) Studies b) Vergaderingen van deskundigen c) Informatie en publicaties Subtotaal 2 TOTAAL [Jaar n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal 10

11 6.2. Berekening van de kosten per overwogen maatregel in deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Opsplitsing Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) Soort prestaties/ producties (projecten, dossiers...) Aantal prestaties/ producties (totaal voor de jaren 1 n) Gemiddelde eenheidskosten Totale kosten (totaal voor de jaren 1 n) =(2X3) Actie 1* - Herschrijven CMF2 lader 0,715 - Wijziging CMF2 toepassingen 0,485 Actie 2* 0,945 Actie 3* 0,205 Actie 4* - Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen - Verwerking en controle gegevens Aanvullend Protocol - Opleidingsseminars Aanvullend Protocol - Bijkomende inspectiedienstreizen TOTALE KOSTEN 4,030 Kosten gedurende de operatie 1,320-0,300 0,060 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 7. GEVOLGEN VOOR HET PERSONEELSBESTAND EN DE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 7.1. Gevolgen voor de personele middelen (gemiddeld voor de gehele programmeringsperiode) Soort ambten Ambtenaren of tijdelijke functionarissen Ander personeel A B C Aan het beheer van de operatie toe te wijzen personeelsleden onder gebruik making van aanvullende middelen Aantal vaste ambten 7 ambtenaren per jaar (2A, 4B en 1C) Aantal tijdelijke ambten Totaal 0 7 Totaal 7 7 Beschrijving van de taken die uit de operatie voortvloeien Dit is het gemiddeld aantal toegevoegde personeelsleden per jaar gedurende de gehele beginperiode van de operatie. Voor een uitsplitsing per jaar, zie de bijlage. 11

12 Het personeel en de huishoudelijke uitgaven worden gefinancierd met het bedrag dat in het kader van de jaarlijkse budgetprocedures aan het beherende DG is toegewezen Algemene financiële gevolgen in verband met de personele middelen Soort ambten Bedrag in Berekeningswijze* Ambtenaren Tijdelijke functionarissen Ander personeel (begrotingsplaats vermelden) 3,110 miljoen 0,110 miljoen per jaar per ambtenaar (raming) Totaal 3,110 miljoen De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden Andere huishoudelijke uitgaven die uit de operatie voortvloeien Begrotingsonderdeel (nr. en omschrijving) Totale toewijzing (Titel A-7) A-701 Dienstreizen A-7030 Vergaderingen A Comités die moeten worden geraadpleegd 1 A Comités die niet hoeven te worden geraadpleegd 1 A-7040 Conferenties A Studies en adviezen Overige uitgaven (aangeven welke) Informatiesystemen (A-5001/A-4300) Overige uitgaven - deel A (aangeven welke) Totaal Bedrag in GEEN Berekeningswijze De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden. 1 De aard van het comité en de groep waar het deel van uitmaakt, vermelden. I. Jaartotaal ( ) II. Duur van de operatie III. Totale kosten van de operatie (I x II) jaar 12

13 8. TOEZICHT EN EVALUATIE 8.1. Follow-upsysteem Na afloop van de acties worden de volgende resultaten verwacht: Het gewijzigde centrale boekhoudsysteem voor kerntechnisch materiaal moet geïnstalleerd zijn en goed functioneren (actie 1). De modules voor validatie en rapportage ter plaatse moeten ontwikkeld zijn en ter plaatse in gebruik genomen zijn (actie 2). De opleiding van de exploitanten over de rapportage in het kader van de nieuwe verordening moet afgerond zijn (actie 3). De acties van de Aanvullende Protocollen die onder de nieuwe verordening vallen, moeten geïmplementeerd worden. Dit houdt het volgende in: de onder actie 4.1 vermelde informatiesystemen moeten geïnstalleerd zijn, de controle en verwerking van de rapporten in het kader van de Aanvullende Protocollen moeten ontwikkeld zijn (actie 4.2), de opleiding van de rapporteurs (d.w.z. de exploitanten en de sitevertegenwoordigers) moet afgerond zijn (actie 4.3) en de regeling voor bijkomende toegang moet van toepassing zijn (actie 4.4). Verwacht wordt dat alle maatregelen in het kader van de nieuwe verordening tegen het einde van de actieperiode (2005) routineus stelselmatig worden toegepast Procedure en periodiciteit van de voorgeschreven evaluatie De voortgang van elke actie wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie zal de voortgang van elke actie vergeleken worden met de in het meerjarenprogramma geplande voortgang. De mate waarin de in de nieuwe verordening geplande maatregelen geïmplementeerd zijn, zal als basisindicator voor de eindevaluatie dienen. 9. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN 1. Een gedegen planning van de activiteiten. 2. Grondige tests van de in de contracten voorziene uitrusting en producten. 3. Controle van de facturen aan de hand van de reële uitgaven en de conformiteit van de geleverde uitrusting en de verrichte werkzaamheden. 13

14 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen BIJLAGE Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Wijziging van het centrale boekhoudsysteem 1a Herschrijven CMF2-lader 1b Wijziging CMF-2- toepassingen 2. Wijziging van de modules voor validatie en melding ter plaatse Analyse 1,2 mensjaar à 585 per dag (220 d/j) Ontwikkeling 3 mensjaren à 500 per dag Tests 1,5 mensjaren à 500 per dag 0,060 0,070 0, ,110 0,110 0,110 0, ,110 0,055 0 Totaal sub-actie 0,2 0,2 0,2 0 0,170 0,290 0,190 0,065 Ontwikkeling 3,5 mensjaren à 500 per dag 0,110 0,220 0,110 0,045 Totaal sub-actie 0,1 0,1 0,1 0 0,110 0,220 0,110 0,045 Analyse 2 mensjaren à 585 per dag Ontwikkeling 4 mensjaren à 500 per dag Tests 1 mensjaar à 500 per dag Technisch redacteur Onderhoud en ondersteuning Totaal actie 1 0,3 0,3 0,3 0 0,280 0,510 0,300 0,110 0,130 0, ,110 0,220 0, ,055 0, ,020 0, ,100 Totaal actie 2 0,5 0,5 0,5 0 0,240 0,415 0,190 0, Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dienstreizen Opleidingsmateriaal 15 seminars van elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag CBT, cd-rom en video 0,5 0,5 0,5 0 0,040 0,045 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,020 0, Totaal actie 3 0,6 0,6 0,6 0,1 0,060 0,105 0,

15 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen vervolg Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Implementatie van de AP-acties die onder de nieuwe verordening vallen 4.2.Verwerking en controle gegevens AP 4.1. Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen 4.3.AP-opleidingsseminars voor rapporteurs 4.4. Bijkomende inspectiedienstreizen Wijziging CMF2-rapport en Wijziging handleiding Database AP-aangiften Workflow en bijkomende toegang Onderhoud en ondersteuning 0,005 0,010 0, , ,150 0, ,200 0,200 0, ,050 0,050 0, ,100 Totaal sub-actie 0,5 0,5 0,5 0 0,405 0,410 0,405 0,100 Laden, controleren en 4 5,75 5,75 3, verwerken van AP-meldingen Totaal sub-actie 4 5,75 5,75 3, seminars van 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0,070 0 elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag Totaal sub-actie 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0, dienstreizen per 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 jaar à 1000 per dienstreis Totaal sub-actie 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 Totaal actie 4 5 7,5 7,5 4 0,485 0,580 0,495 0,120 Totaal nieuwe verordening 6,4 8,9 8,9 4,1 1,065 1,610 1,025 0,330 Totaal personeel: 28,3 mensjaren Totale kosten: 4,030 miljoen 15

16 BIJLAGE Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom 16

17 INHOUD VERORDENING (EURATOM) NR. /... VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom Deel I Deel II Deel III Deel IV Deel V Deel VI Deel VII Bijlage I Werkingssfeer en definities Fundamentele technische kenmerken en bijzondere bepalingen inzake de veiligheidscontrole Materiaalboekhouding Overdrachten tussen landen Bijzondere bepalingen Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het grondgebied van lidstaten die over kernwapens beschikken Slotbepalingen Vragenlijst voor de mededeling van de fundamentele technische kenmerken van de installaties I-A: I-B: I-C: I-D: I-E: I-F: I-G: I-H: I-J: Reactoren Kritische en nulenergie-installaties Omzettings-, bereidings- en opwerkingsinstallaties Opslaginstallaties Isotopenscheidingsinstallaties Installaties waarin hoeveelheden van meer dan één kilogram effectief kerntechnisch materiaal worden gebruikt Installaties die kleine hoeveelheden kerntechnisch materiaal bezitten Installaties voor de hantering, opslag of verwerking van afvalstoffen Andere installaties Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Algemene beschrijving van de locatie Rapport over de inventariswijzigingen (ICR) Materiaalbalansrapport (MBR) 17

18 Bijlage V Feitelijke inventarislijst (PIL) Bijlage VI Voorafgaande kennisgeving van uitvoer/verzending van kerntechnisch materiaal Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Bijlage X Bijlage XI Bijlage XII Bijlage XIII Bijlage XIV Bijlage XV Voorafgaande kennisgeving van invoer/ontvangst van kerntechnisch materiaal Aangifte van uitvoer/verzending van erts Verzoek om een afwijking van de voorschriften voor de vorm en de periodiciteit van de rapporten voor een installatie Jaarlijks rapport of uitvoerrapport voor kerntechnisch materiaal waarvoor een afwijking is toegestaan Richtlijnen voor de kennisgeving van het algemene werkprogramma Voorafgaande kennisgeving van verdere afvalverwerkingsactiviteiten Mededeling van uitvoer/verzending van geconditioneerde afvalstoffen Mededeling van invoer/ontvangst van geconditioneerde afvalstoffen Jaarlijks rapport over de verplaatsing van geconditioneerde afvalstoffen 18

19 Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien de goedkeuring door de Raad, Overwegende hetgeen volgt: (1) In Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 3,wordendeaardende strekking van de in de artikelen 78 en 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen omschreven. (2) Gelet op de stijging van de in de Gemeenschap geproduceerde, gebruikte, vervoerde en gerecycleerde hoeveelheden kernmateriaal, alsook op de ontwikkeling van de handel in dit materiaal, en op de verdere uitbreiding van de Europese Unie, is het ter waarborging van de doeltreffendheid van de veiligheidscontrole noodzakelijk de aard en de strekking van de in artikel 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen, die nader zijn uitgewerkt in Verordening (Euratom) nr. 3227/76, bij te werken in het licht van de ontwikkelingen, met name op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie. (3) De Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn partij bij een Overeenkomst 4 met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze PB L 363 van , blz. 1. PB L 191 van , blz. 75. PB L 51 van , blz

20 Overeenkomst is op 21 februari 1977 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol 5, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (4) De Overeenkomst bevat een bijzondere verbintenis die de Gemeenschap is aangegaan met betrekking tot de toepassing van de veiligheidscontrole inzake grondstoffen en bijzondere splijtstoffen op het grondgebied van de lidstaten die niet over kernwapens beschikken en die partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. (5) De in de Overeenkomst vastgestelde procedures zijn het resultaat van uitgebreide internationale onderhandelingen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie over de toepassing van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze procedures zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IOAE. (6) De Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in het Verenigd Koninkrijk in verband met het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens 6. Die Overeenkomst is op 14 augustus 1978 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (7) De Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in Frankrijk 7. Deze Overeenkomst is op 12 september 1981 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (8) Op het grondgebied van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen bepaalde installaties of delen van installaties en bepaalde stoffen in de productiecyclus voor defensiedoeleinden worden gebruikt. Derhalve moeten speciale controleprocedures worden toegepast om rekening te houden met deze omstandigheden. (9) De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft de noodzaak onderstreept om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologieen andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. (10) Gelet op het voorgaande moet Verordening (Euratom) nr. 3227/76 worden ingetrokken en vervangen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: PB L 67 van , blz. 1. IOAE-document INFCIRC/263 van oktober IOAE-document INFCIRC/290van december

21 DEEL I WERKINGSSFEER EN DEFINITIES Artikel 1 Werkingssfeer In deze verordening worden de voorschriften voor de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom vastgesteld. Deze verordening is niet van toepassing op houders van eindproducten die bestemd zijn voor niet-nucleaire doeleinden en waarin zich kerntechnisch materiaal bevindt dat niet meer terug te winnen is. Artikel 2 Definities Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1) Lidstaat die niet over kernwapens beschikt : België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal Finland of Zweden; 2) Lidstaat die over kernwapens beschikt : Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk; 3) Derde land : alle landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 4) Kerntechnisch materiaal : ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen zoals gedefinieerd in artikel 197 van het Verdrag; 5) Afvalstoffen : kerntechnisch materiaal in concentraties of chemische vormen die thans geen terugwinning mogelijk maken en dat kan worden opgeslagen; 6) Bewaarde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die is overgebracht naar een specifieke plaats in het materiaalbalansgebied waaruit deze hoeveelheid kan worden teruggehaald. Afvalstoffen die tot deze categorie behoren, zijn nog niet geconditioneerd en worden beschouwd als niet meer terug te winnen met de huidige technologie. 7) Geconditioneerde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op zodanige wijze is geconditioneerd (bijvoorbeeld in glas, cement, beton of bitumen) dat deze niet meer geschikt is voor nucleair gebruik; 8) Uitstoot in het milieu : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op grond van een lozingsvergunning onherroepelijk in het milieu is uitgestoten; 21

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD. van 17 december 1999 L 17/22 21.1.2000 VERORDENING (EG) Nr. 104/2000 VAN DE RAAD van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) PUBLIC 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE AVIATION 37 CODEC 178 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81 8 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 81 A. TITEL Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0108 (COD) 15735/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad ENT 265 CONSOM 247 SOC 799 MI 909

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

Nationale strategie voor duurzame operationele programma s Vlaanderen deel 3

Nationale strategie voor duurzame operationele programma s Vlaanderen deel 3 NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME OPERATIONELE PROGRAMMA S België VLAANDEREN Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit Raadsverordening (EG) nr. 1234/2007 Commissieverordening (EU) nr. 543/2011

Nadere informatie