COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM(2002) 99 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom (door de Commissie ingediend)

2 TOELICHTING 1. INLEIDING Overeenkomstig artikel 79 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verlangt de Commissie het bijhouden en overleggen van werkstaten, om de rekening en verantwoording der gebruikte of geproduceerde ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen mogelijk te maken. De aard en de strekking van de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verplichtingen worden omschreven in een door de Commissie op te maken en door de Raad goed te keuren verordening. Op grond van dit artikel is Verordening (Euratom) nr. 3227/76 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom door de Commissie opgesteld en door de Raad goedgekeurd. Toen Verordening nr. 3227/76 werd opgesteld, gaf deze de state of the art van de kernindustrie en de informatietechnologie weer. Nu, 25 jaar later, wordt een nieuwe verordening voorgesteld om rekening te houden met de ontwikkelingen op technologisch gebied en de wijzigingen in het wettelijk kader. 2. DE NOODZAAK VAN EEN NIEUWE VERORDENING Sinds Verordening nr. 3227/76 van de Commissie bijna 25 jaar geleden in werking is getreden, heeft deze de Commissie in staat gesteld haar verplichtingen uit hoofde van het Euratom-Verdrag, de veiligheidscontrole-overeenkomsten tussen de Commissie, de IOAE en de lidstaten, alsook de overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking met de producerende landen (d.w.z. de VS, Canada en Australië) na te komen. In de loop der jaren heeft zich echter een aantal beperkingen en problemen vertoond, en is bovendien het wettelijk kader gewijzigd. Daardoor zijn sommige aspecten van de verordening achterhaald Wijzigingen in het wettelijk kader De Nieuwe Partnerschapsbenadering, die op 28 april 1992 is overeengekomen tussen commissaris Cardoso e Cunha en de directeur-generaal van de IOAE, dr. Blix. Door deze overeenkomst moeten de procedures voor de rapportage aan de IOAE worden gewijzigd, en deze wijzigingen moeten ook in de verordening worden opgenomen. De Aanvullende Protocollen bij de Veiligheidscontroleovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap, de Gemeenschap en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (ondertekend op 22 september 1998). Deze hebben tot doel de nucleaire non-proliferatie verder te verbeteren door de efficiëntie van de veiligheidscontroles van de IOAE te vergroten. Daarom moeten in de nieuwe verordening bijkomende rapportagevereisten worden opgenomen waarvoor de Gemeenschap de wettelijke verantwoordelijkheid draagt. 2

3 2.2. De uitbreiding van de Europese Gemeenschap In de loop van de 25 jaar dat Verordening nr. 3227/76 van kracht is, is het aantal lidstaten van de Europese Unie uitgebreid van 9 (1976) tot 15 (momenteel). Naar verwachting zal dat aantal in de nabije toekomst verder toenemen naarmate de kandidaat-lidstaten toetreden. Bijgevolg is het aantal nucleaire installaties dat aan Euratom rapporteert, aanzienlijk toegenomen, en zal het naar verwachting blijven toenemen. Daarom moet dringend een vernieuwde verordening worden ingediend. Om voor de hand liggende technische redenen is het verkieslijk dat de nieuwe verordening vóór de volgende uitbreiding in werking treedt Ontwikkelingen in de nucleaire industrie Gedurende de laatste kwarteeuw heeft de nucleaire industrie een aantal ontwikkelingen gekend, met name de ingebruikname van grote installaties voor bulkverwerking, het gebruik van MOX-splijtstof, het gebruik van installaties voor lange-termijnopslag en de sluiting en buitengebruikstelling van installaties. Een nieuwe verordening zal de rapportage daarover aanzienlijk vergemakkelijken Een vernieuwde rapportage De laatste jaren heeft de Commissie het gebruik van computers voor gegevensopslag en rapportage, alsook elektronische datatransmissie bevorderd. Dit sluit aan bij de conclusies van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, waarin wordt opgeroepen om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologie- en andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. In een nieuwe verordening kan rekening worden gehouden met de recente ontwikkelingen en kunnen de bij Verordening 3227/76 opgelegde beperkingen inzake volume en formaat worden opgeheven. Zo kan gehoor worden gegeven aan de herhaalde verzoeken van exploitanten van nucleaire installaties in de Unie. 3. DE VOORNAAMSTE ONDERDELEN VAN DE NIEUWE VERORDENING Rekening houdend met het bovenstaande hebben de diensten van de Commissie een nieuwe verordening opgesteld die de volgende onderdelen omvat: Opname van artikelen en bijlagen betreffende de rapportering in het kader van de Aanvullende Protocollen. In de nieuwe verordening zijn alleen de alinea s van de Aanvullende Protocollen opgenomen krachtens welke de Commissie, eventueel samen met de lidstaten, wettelijk verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie aan de IOAE; Melding van afvalstoffen. Overeenkomstig de huidige praktijk in de sector en de in het kader van het Euratom-Verdrag opgedane ervaring met efficiënte boekhouding en afvalcontrole zijn duidelijke omschrijvingen van afvalcategorieën, nieuwe codes voor inventariswijzigingen en speciale bijlagen voor de melding van afvaltransporten opgenomen. Dit beantwoordt aan de uitgebreidere rapportagevereisten voor afvalstoffen die in de Aanvullende Protocollen worden opgelegd. Afwijking inzake rapportage. Voor installaties die materiaal met een lagere strategische waarde bezitten, wordt een reeks voorschriften en procedures ingevoerd waardoor beknopter en minder vaak kan worden gerapporteerd. 3

4 Nieuw rapportageformaat. Hierdoor wijzigt het formaat en de inhoud van de boekhoudkundige rapporten. Er is met name voor een gelabeld formaat gekozen. In dit formaat is de lengte van de velden niet beperkt. Het is ongevoelig voor positieveranderingen en vergemakkelijkt de implementatie van nieuwe gegevenselementen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de invoering van inventariswijzigingscodes voor de melding van afvalstoffen en nucleaire transformaties, nieuwe correctiemechanismen, en nieuwe gegevenselementen om de interne consistentie en de verwijzingen in de rapporten te verbeteren. Er is ook een aantal kleine wijzigingen aangebracht, zoals het gebruik van de gram als enige gewichtseenheid en de verplichte elektronische gegevensopslag en rapportage. 4. CONCLUSIE De voorgestelde nieuwe verordening betreffende de toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader, de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. De Raad wordt daarom verzocht de bijgevoegde ontwerp-verordening goed te keuren door bijgaand besluit van de Raad goed te keuren. 4

5 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende hetgeen volgt: Het is belangrijk de voorschriften van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 1 aan te passen aan het huidige wettelijke kader en de ontwikkelingen op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie, BESLUIT: Enig artikel De verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom wordt hierbij goedgekeurd. Gedaan te Brussel, Voor de Raad De Voorzitter 1 PB L 363 van , blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 (PB L 191 van , blz. 75). 5

6 FINANCIEEL MEMORANDUM BIJ HET BESLUIT Beleidsgebied(en): Vervoer en energie (06) Activiteit(en): Nucleaire veiligheidscontrole (06-05) BENAMING VAN DE OPERATIE: NIEUWE VERORDENING BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE VEILIGHEIDSCONTROLE VAN EURATOM 1. BEGROTINGSONDERDE(E)L(EN) + OMSCHRIJVING(EN) B4-2000: B4-2020: B4-2021: Veiligheidsinspecties ter plaatse en opleiding van inspecteurs Monsternemingen en analyses, materieel, specifieke werkzaamheden, dienstverlening en vervoer van uitrustingsmateriaal Specifieke controle op grootschalige installaties waar plutonium wordt bewerkt 2. ALGEMENE CIJFERS 2.1. Jaarlijks beheer vanaf 2002 voor rekening van hoofdstuk B4-2. Verwachte totale toewijzing voor de operatie: ongeveer 4 miljoen (vastleggingskredieten) 2.2. Duur: is een beginperiode. Daarna wordt een jaarlijkse basisactiviteit behouden (4 ambtenaren en 0,6 miljoen per jaar). De toewijzingen voor in punt 2.3. zijn indicatief. De definitieve bedragen worden tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedures vastgesteld Meerjarenraming van de uitgaven: (a) Tijdschema vastleggingskredieten/betalingskredieten (financiering uit de begroting) (cf. punt 6.1.1) Vastleggingskredieten Jaar [n] 2002 in miljoenen (tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en Totaal volg. jaren] 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 Betalingskredieten 0,800 1,300 1,000 0,400 0,400 0,130 4,030 6

7 (b) Technische en administratieve bijstand en ondersteuningsuitgaven (cf. punt 6.1.2) Vastleggingskredieten Betalingskredieten Subtotaal a+b Betalingskredieten (c) Financiële gevolgen in verband met de personele middelen en andere huishoudelijke uitgaven (cf. punten 7.2 en 7.3) 0,700 0,980 0,980 0,450 3,110 Betalingskredieten 0,650 0,950 0,950 0,450 0,110 3,110 TOTAAL a+c Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten 1,765 2,590 2,005 0,780 7,140 Betalingskredieten 1,450 2,250 1,950 0,850 0,510 0,130 7, Verenigbaarheid met de financiële programmering en de financiële vooruitzichten Voorstel verenigbaar met de bestaande financiële programmering. [X] Dit voorstel vereist een herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten. De operatie wordt gefinancierd met een deel van de resterende marge ten opzichte van het maximum van onderdeel 3. inclusief, in voorkomend geval, een beroep op de bepalingen van het interinstitutioneel akkoord Financiële gevolgen voor de ontvangsten [X] OF Dit voorstel heeft geen enkele financiële implicatie (betreft technische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van een maatregel). Dit voorstel heeft financiële gevolgen het effect op de ontvangsten is als volgt: 7

8 3. BEGROTINGSKENMERKEN Aard van de uitgave Nieuwe Deelname EVA Deelname kandidaatlidstaten Rubriek financiële vooruitzichten NVU GK NEE* NEE NEE 3 * uitgezonderd de tenuitvoerlegging van het Aanvullend Protocol (actie 4 hieronder) 4. RECHTSGRONDSLAG Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, artikelen 77, 78, 79 en BESCHRIJVING EN MOTIVERING 5.1. Doel van het communautaire optreden Doelstellingen Zie toelichting Genomen maatregelen die onder de evaluatie ex ante vallen Zie toelichting Naar aanleiding van de evaluatie ex post genomen maatregelen Zie toelichting Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting De nieuwe Euratom-verordening beantwoordt aan de nieuwe behoeften inzake de melding van kerntechnisch materiaal die voortvloeien uit het nieuwe wettelijke kader (d.w.z. de Aanvullende Protocollen), de ontwikkelingen in de nucleaire industrie en de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. Ook wordt verwacht dat de nieuwe verordening de Europese wetgeving ter zake zal helpen vereenvoudigen. Om de nieuwe verordening met succes te implementeren, zijn vier acties gepland: Actie 1: Wijziging van de centrale boekhouding splijtstoffen (CMF-2, Comptabilité Matières Fissiles-2) in het BVE-hoofdkantoor in Luxemburg, om deze compatibel te maken met de door de nieuwe verordening gewijzigde formaten en gegevenselementen. Actie 2: Wijziging van de modules voor validatie en rapportage ter plaatse. De exploitanten van nucleaire installaties en de veiligheidscontrole-inspecteurs van de Commissie worden van deze softwaremodules voorzien om de rapporten ter plaatse te valideren en de consistentie ervan te controleren alvorens ze naar Luxemburg worden verzonden. 8

9 Actie 3: Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dit omvat de ontwikkeling van opleidingsmodules, waaronder een multimedia-zelfstudieprogramma, en de organisatie van seminars over de inhoud en de toepassing van de nieuwe verordening. Deze seminars zijn bedoeld voor exploitanten van nucleaire installaties en andere gebruikers van de nieuwe verordening (bv. nationale autoriteiten en inspecteurs van de Commissie). Deze actie moet hen vertrouwd maken met de nieuwe meldingsvoorschriften. Actie 4: Implementatie van de acties die voortvloeien uit de Aanvullende Protocollen bij de overeenkomsten met de IOAE en die onder de nieuwe verordening vallen. Deze actie is onderverdeeld in vier sub-acties. De eerste sub-actie omvat de wijzigingen in de bestaande informatiesystemen (op het hoofdkantoor) en de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen om de informatie te verwerken die op het hoofdkantoor wordt ontvangen en verwerkt in het kader van de nieuwe vereisten van de Aanvullende Protocollen. De tweede sub-actie omvat de verwerking en controle van de ontvangen gegevens. De derde sub-actie betreft de organisatie van opleidingsseminars voor exploitanten en inspecteurs over de implementatie van de Aanvullende Protocollen. Gedurende de eerste twee jaar van de implementatie van de nieuwe verordening zullen de tweede en derde sub-actie arbeidsintensief zijn. De vierde sub-actie betreft de uitvoering van bijkomende inspectiedienstreizen door EG-inspecteurs, zoals bedoeld in de Aanvullende Protocollen Tenuitvoerlegging De geplande acties worden onder direct beheer van de Commissie uitgevoerd door statutair personeel. Het IT-ontwikkelingswerk zal toegewezen worden aan externe bedrijven. 6. FINANCIËLE GEVOLGEN 6.1. Totale financiële gevolgen voor deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Financiering Opsplitsing [Jaar n] 2002 Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) [n+1] 2003 [n+2] 2004 [n+3] 2005 [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal Actie 1* 0,280 0,510 0,300 0,110 1,200 Actie 2* 0,240 0,415 0,190 0,100 0,945 Actie 3* 0,060 0,105 0, ,205 Actie 4* 0,485 0,580 0,495 0,120 1,680 TOTAAL 1,065 1,610 1,025 0,330 4,030 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 9

10 Technische en administratieve bijstand, ondersteuningsuitgaven en IT-uitgaven (vastleggingskredieten) 1) Technische en administratieve bijstand a) Bureaus voor technische bijstand b) Andere technische en administratieve bijstand - intra muros: - extramuros: Waarvan voor het opzetten en onderhouden van geautomatiseerde beheersystemen Subtotaal 1 2) Ondersteuningsuitgaven a) Studies b) Vergaderingen van deskundigen c) Informatie en publicaties Subtotaal 2 TOTAAL [Jaar n] [n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5 en volg. jaren] Totaal 10

11 6.2. Berekening van de kosten per overwogen maatregel in deel B (voor de gehele programmeringsperiode) Opsplitsing Vastleggingskredieten (in miljoenen, tot op 3 decimalen nauwkeurig) Soort prestaties/ producties (projecten, dossiers...) Aantal prestaties/ producties (totaal voor de jaren 1 n) Gemiddelde eenheidskosten Totale kosten (totaal voor de jaren 1 n) =(2X3) Actie 1* - Herschrijven CMF2 lader 0,715 - Wijziging CMF2 toepassingen 0,485 Actie 2* 0,945 Actie 3* 0,205 Actie 4* - Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen - Verwerking en controle gegevens Aanvullend Protocol - Opleidingsseminars Aanvullend Protocol - Bijkomende inspectiedienstreizen TOTALE KOSTEN 4,030 Kosten gedurende de operatie 1,320-0,300 0,060 * Zie details in bijlage Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen. 7. GEVOLGEN VOOR HET PERSONEELSBESTAND EN DE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 7.1. Gevolgen voor de personele middelen (gemiddeld voor de gehele programmeringsperiode) Soort ambten Ambtenaren of tijdelijke functionarissen Ander personeel A B C Aan het beheer van de operatie toe te wijzen personeelsleden onder gebruik making van aanvullende middelen Aantal vaste ambten 7 ambtenaren per jaar (2A, 4B en 1C) Aantal tijdelijke ambten Totaal 0 7 Totaal 7 7 Beschrijving van de taken die uit de operatie voortvloeien Dit is het gemiddeld aantal toegevoegde personeelsleden per jaar gedurende de gehele beginperiode van de operatie. Voor een uitsplitsing per jaar, zie de bijlage. 11

12 Het personeel en de huishoudelijke uitgaven worden gefinancierd met het bedrag dat in het kader van de jaarlijkse budgetprocedures aan het beherende DG is toegewezen Algemene financiële gevolgen in verband met de personele middelen Soort ambten Bedrag in Berekeningswijze* Ambtenaren Tijdelijke functionarissen Ander personeel (begrotingsplaats vermelden) 3,110 miljoen 0,110 miljoen per jaar per ambtenaar (raming) Totaal 3,110 miljoen De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden Andere huishoudelijke uitgaven die uit de operatie voortvloeien Begrotingsonderdeel (nr. en omschrijving) Totale toewijzing (Titel A-7) A-701 Dienstreizen A-7030 Vergaderingen A Comités die moeten worden geraadpleegd 1 A Comités die niet hoeven te worden geraadpleegd 1 A-7040 Conferenties A Studies en adviezen Overige uitgaven (aangeven welke) Informatiesystemen (A-5001/A-4300) Overige uitgaven - deel A (aangeven welke) Totaal Bedrag in GEEN Berekeningswijze De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden. 1 De aard van het comité en de groep waar het deel van uitmaakt, vermelden. I. Jaartotaal ( ) II. Duur van de operatie III. Totale kosten van de operatie (I x II) jaar 12

13 8. TOEZICHT EN EVALUATIE 8.1. Follow-upsysteem Na afloop van de acties worden de volgende resultaten verwacht: Het gewijzigde centrale boekhoudsysteem voor kerntechnisch materiaal moet geïnstalleerd zijn en goed functioneren (actie 1). De modules voor validatie en rapportage ter plaatse moeten ontwikkeld zijn en ter plaatse in gebruik genomen zijn (actie 2). De opleiding van de exploitanten over de rapportage in het kader van de nieuwe verordening moet afgerond zijn (actie 3). De acties van de Aanvullende Protocollen die onder de nieuwe verordening vallen, moeten geïmplementeerd worden. Dit houdt het volgende in: de onder actie 4.1 vermelde informatiesystemen moeten geïnstalleerd zijn, de controle en verwerking van de rapporten in het kader van de Aanvullende Protocollen moeten ontwikkeld zijn (actie 4.2), de opleiding van de rapporteurs (d.w.z. de exploitanten en de sitevertegenwoordigers) moet afgerond zijn (actie 4.3) en de regeling voor bijkomende toegang moet van toepassing zijn (actie 4.4). Verwacht wordt dat alle maatregelen in het kader van de nieuwe verordening tegen het einde van de actieperiode (2005) routineus stelselmatig worden toegepast Procedure en periodiciteit van de voorgeschreven evaluatie De voortgang van elke actie wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de evaluatie zal de voortgang van elke actie vergeleken worden met de in het meerjarenprogramma geplande voortgang. De mate waarin de in de nieuwe verordening geplande maatregelen geïmplementeerd zijn, zal als basisindicator voor de eindevaluatie dienen. 9. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN 1. Een gedegen planning van de activiteiten. 2. Grondige tests van de in de contracten voorziene uitrusting en producten. 3. Controle van de facturen aan de hand van de reële uitgaven en de conformiteit van de geleverde uitrusting en de verrichte werkzaamheden. 13

14 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen BIJLAGE Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Wijziging van het centrale boekhoudsysteem 1a Herschrijven CMF2-lader 1b Wijziging CMF-2- toepassingen 2. Wijziging van de modules voor validatie en melding ter plaatse Analyse 1,2 mensjaar à 585 per dag (220 d/j) Ontwikkeling 3 mensjaren à 500 per dag Tests 1,5 mensjaren à 500 per dag 0,060 0,070 0, ,110 0,110 0,110 0, ,110 0,055 0 Totaal sub-actie 0,2 0,2 0,2 0 0,170 0,290 0,190 0,065 Ontwikkeling 3,5 mensjaren à 500 per dag 0,110 0,220 0,110 0,045 Totaal sub-actie 0,1 0,1 0,1 0 0,110 0,220 0,110 0,045 Analyse 2 mensjaren à 585 per dag Ontwikkeling 4 mensjaren à 500 per dag Tests 1 mensjaar à 500 per dag Technisch redacteur Onderhoud en ondersteuning Totaal actie 1 0,3 0,3 0,3 0 0,280 0,510 0,300 0,110 0,130 0, ,110 0,220 0, ,055 0, ,020 0, ,100 Totaal actie 2 0,5 0,5 0,5 0 0,240 0,415 0,190 0, Opleidingsseminars en materiaal voor de implementatie van de nieuwe verordening. Dienstreizen Opleidingsmateriaal 15 seminars van elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag CBT, cd-rom en video 0,5 0,5 0,5 0 0,040 0,045 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,020 0, Totaal actie 3 0,6 0,6 0,6 0,1 0,060 0,105 0,

15 Gevolgen van de nieuwe Euratom-verordening voor de middelen vervolg Mensjaren voor het beheer en de uitvoering van de acties Kosten in miljoenen Actie Sub-activiteit Berekeningswijze Implementatie van de AP-acties die onder de nieuwe verordening vallen 4.2.Verwerking en controle gegevens AP 4.1. Wijzigingen en nieuwe informatiesystemen 4.3.AP-opleidingsseminars voor rapporteurs 4.4. Bijkomende inspectiedienstreizen Wijziging CMF2-rapport en Wijziging handleiding Database AP-aangiften Workflow en bijkomende toegang Onderhoud en ondersteuning 0,005 0,010 0, , ,150 0, ,200 0,200 0, ,050 0,050 0, ,100 Totaal sub-actie 0,5 0,5 0,5 0 0,405 0,410 0,405 0,100 Laden, controleren en 4 5,75 5,75 3, verwerken van AP-meldingen Totaal sub-actie 4 5,75 5,75 3, seminars van 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0,070 0 elk 3 dagen met 4 ambtenaren à 350 per dag Totaal sub-actie 0,5 1 0,5 0 0,080 0,150 0, dienstreizen per 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 jaar à 1000 per dienstreis Totaal sub-actie 0 0,25 0,25 0,25 0 0,020 0,020 0,020 Totaal actie 4 5 7,5 7,5 4 0,485 0,580 0,495 0,120 Totaal nieuwe verordening 6,4 8,9 8,9 4,1 1,065 1,610 1,025 0,330 Totaal personeel: 28,3 mensjaren Totale kosten: 4,030 miljoen 15

16 BIJLAGE Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom 16

17 INHOUD VERORDENING (EURATOM) NR. /... VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom Deel I Deel II Deel III Deel IV Deel V Deel VI Deel VII Bijlage I Werkingssfeer en definities Fundamentele technische kenmerken en bijzondere bepalingen inzake de veiligheidscontrole Materiaalboekhouding Overdrachten tussen landen Bijzondere bepalingen Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het grondgebied van lidstaten die over kernwapens beschikken Slotbepalingen Vragenlijst voor de mededeling van de fundamentele technische kenmerken van de installaties I-A: I-B: I-C: I-D: I-E: I-F: I-G: I-H: I-J: Reactoren Kritische en nulenergie-installaties Omzettings-, bereidings- en opwerkingsinstallaties Opslaginstallaties Isotopenscheidingsinstallaties Installaties waarin hoeveelheden van meer dan één kilogram effectief kerntechnisch materiaal worden gebruikt Installaties die kleine hoeveelheden kerntechnisch materiaal bezitten Installaties voor de hantering, opslag of verwerking van afvalstoffen Andere installaties Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Algemene beschrijving van de locatie Rapport over de inventariswijzigingen (ICR) Materiaalbalansrapport (MBR) 17

18 Bijlage V Feitelijke inventarislijst (PIL) Bijlage VI Voorafgaande kennisgeving van uitvoer/verzending van kerntechnisch materiaal Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Bijlage X Bijlage XI Bijlage XII Bijlage XIII Bijlage XIV Bijlage XV Voorafgaande kennisgeving van invoer/ontvangst van kerntechnisch materiaal Aangifte van uitvoer/verzending van erts Verzoek om een afwijking van de voorschriften voor de vorm en de periodiciteit van de rapporten voor een installatie Jaarlijks rapport of uitvoerrapport voor kerntechnisch materiaal waarvoor een afwijking is toegestaan Richtlijnen voor de kennisgeving van het algemene werkprogramma Voorafgaande kennisgeving van verdere afvalverwerkingsactiviteiten Mededeling van uitvoer/verzending van geconditioneerde afvalstoffen Mededeling van invoer/ontvangst van geconditioneerde afvalstoffen Jaarlijks rapport over de verplaatsing van geconditioneerde afvalstoffen 18

19 Ontwerp VERORDENING (EURATOM) NR. /.. VAN DE COMMISSIE van betreffende de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en in het bijzonder de artikelen 77, 78, 79 en 81, Gezien de goedkeuring door de Raad, Overwegende hetgeen volgt: (1) In Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Euratom 2, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2130/93 3,wordendeaardende strekking van de in de artikelen 78 en 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen omschreven. (2) Gelet op de stijging van de in de Gemeenschap geproduceerde, gebruikte, vervoerde en gerecycleerde hoeveelheden kernmateriaal, alsook op de ontwikkeling van de handel in dit materiaal, en op de verdere uitbreiding van de Europese Unie, is het ter waarborging van de doeltreffendheid van de veiligheidscontrole noodzakelijk de aard en de strekking van de in artikel 79 van het Verdrag bedoelde verplichtingen, die nader zijn uitgewerkt in Verordening (Euratom) nr. 3227/76, bij te werken in het licht van de ontwikkelingen, met name op het gebied van de nucleaire technologie en de informatietechnologie. (3) De Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn partij bij een Overeenkomst 4 met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze PB L 363 van , blz. 1. PB L 191 van , blz. 75. PB L 51 van , blz

20 Overeenkomst is op 21 februari 1977 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol 5, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (4) De Overeenkomst bevat een bijzondere verbintenis die de Gemeenschap is aangegaan met betrekking tot de toepassing van de veiligheidscontrole inzake grondstoffen en bijzondere splijtstoffen op het grondgebied van de lidstaten die niet over kernwapens beschikken en die partij zijn bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. (5) De in de Overeenkomst vastgestelde procedures zijn het resultaat van uitgebreide internationale onderhandelingen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie over de toepassing van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. Deze procedures zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IOAE. (6) De Gemeenschap, het Verenigd Koninkrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in het Verenigd Koninkrijk in verband met het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens 6. Die Overeenkomst is op 14 augustus 1978 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (7) De Gemeenschap, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie hebben een Overeenkomst gesloten over de toepassing van de veiligheidscontrole in Frankrijk 7. Deze Overeenkomst is op 12 september 1981 in werking getreden en werd aangevuld met een Aanvullend Protocol, dat op 22 september 1998 is ondertekend. (8) Op het grondgebied van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen bepaalde installaties of delen van installaties en bepaalde stoffen in de productiecyclus voor defensiedoeleinden worden gebruikt. Derhalve moeten speciale controleprocedures worden toegepast om rekening te houden met deze omstandigheden. (9) De Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 heeft de noodzaak onderstreept om de ontwikkeling van de meest geavanceerde informatietechnologieen andere telecommunicatienetwerken, alsmede de inhoud van deze netwerken te bevorderen. (10) Gelet op het voorgaande moet Verordening (Euratom) nr. 3227/76 worden ingetrokken en vervangen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: PB L 67 van , blz. 1. IOAE-document INFCIRC/263 van oktober IOAE-document INFCIRC/290van december

21 DEEL I WERKINGSSFEER EN DEFINITIES Artikel 1 Werkingssfeer In deze verordening worden de voorschriften voor de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom vastgesteld. Deze verordening is niet van toepassing op houders van eindproducten die bestemd zijn voor niet-nucleaire doeleinden en waarin zich kerntechnisch materiaal bevindt dat niet meer terug te winnen is. Artikel 2 Definities Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1) Lidstaat die niet over kernwapens beschikt : België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal Finland of Zweden; 2) Lidstaat die over kernwapens beschikt : Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk; 3) Derde land : alle landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 4) Kerntechnisch materiaal : ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen zoals gedefinieerd in artikel 197 van het Verdrag; 5) Afvalstoffen : kerntechnisch materiaal in concentraties of chemische vormen die thans geen terugwinning mogelijk maken en dat kan worden opgeslagen; 6) Bewaarde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die is overgebracht naar een specifieke plaats in het materiaalbalansgebied waaruit deze hoeveelheid kan worden teruggehaald. Afvalstoffen die tot deze categorie behoren, zijn nog niet geconditioneerd en worden beschouwd als niet meer terug te winnen met de huidige technologie. 7) Geconditioneerde afvalstoffen : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op zodanige wijze is geconditioneerd (bijvoorbeeld in glas, cement, beton of bitumen) dat deze niet meer geschikt is voor nucleair gebruik; 8) Uitstoot in het milieu : een gemeten of op grond van metingen geraamde hoeveelheid afvalstoffen die op grond van een lozingsvergunning onherroepelijk in het milieu is uitgestoten; 21

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 INGEKOMEN DOCUMENT van: voor de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.2.26 COM(25) 539 definitief 25/215 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.1.2004 COM(2004) 32 definitief 2004/0009 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.11.2003 COM(2003) 727 definitief 2003/0284 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een beveiligd, op internet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49 36 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1988 Nr. 49 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie met het oog op de vaststelling van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 26 januari 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (OR. fr) 14303/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0150 (AVC) JUSTCIV 236 ATO 193 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 augustus 2008 (27.08) (OR. fr) 12514/08 RECH 237 ATO 66 USA 35 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN or** ir ir * ie *ür* COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.12.1998 COM( 1998) 732 def. 98/0353 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 VOORSTEL van: ingekomen: 6 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie