HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen HUMEN Information Services B.V. (dan wel handelend onder een van haar handelsnamen, dan wel haar rechtsopvolger) en haar opdrachtgever. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van HUMEN Information Services B.V. wordt gesloten; producten en diensten: de door HUMEN Information Services B.V. te exploiteren producten en diensten waarbij door de opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers en/of systemen uitgewisseld kunnen waarden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, mobiele, server, desktop en embedded applicaties, api s, colocatie-, cloud-, dataen hosting-diensten, de huur en registratie van domeinnamen, de promotie van geleverde producten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten; overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per bevestigd, van levering van een of meer producten en/of diensten van HUMEN Information Services B.V. aan haar opdrachtgever; partijen: HUMEN Information Services B.V. en haar opdrachtgever Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht en/of overeenkomst van of met HUMEN Information Services B.V De algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. van derden zijn voor HUMEN Information Services B.V. niet bindend en niet van toepassing. 2. Aanbieding en acceptatie

2 2.1. Alle offertes en prijsopgaven door HUMEN Information Services B.V. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door HUMEN Information Services B.V. schriftelijk of per anders is vermeld Een aanbieding ofofferte gedaan door HUMEN Information Services B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. 3. Aanvang van de overeenkomst 3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat HUMEN Information Services B.V. een getekende opdrachtbevestiging van haar opdrachtgever ontvangt, dan wel op het moment dat een offerte uitgebracht door HUMEN Information Services B.V. door haar opdrachtgever schriftelijk, dan wel per , is bevestigd en akkoord bevonden Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden Bij een opdracht met een initiële waarde van 1000 of meer dient 50% van het geoffreerde bedrag aanbetaald te worden. 4. Duur en beëindiging 4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een maand en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden worden opgezegd HUMEN Information Services B.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens HUMEN Information Services B.V. niet, niet behoorlijk en/of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

3 4.4. HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever: in staat van faillissement is verklaard; surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen; anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft in bovengenoemde gevallen geen recht op schadevergoeding HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever: oneigenlijk gebruik maakt van het internet; informatie verspreidt of activiteiten ontplooit die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie verspreidt of activiteiten ontplooit die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; pornografisch materiaal, zogenaamde adult-pages, warez-sites, peer-2-peer filesparing of diensten van gelijke strekking plaatst die strijdig is met de wetgeving in het land waar de betreffende servers en diensten zijn geplaatst of ondergebracht; informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met HUMEN Information Services B.V. te beëindigen indien HUMEN Information Services B.V. niet voldoet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden. 5. Levering en leveringstijd 5.1. De levertijd van een te produceren website, applicatie of dienst is volgens offerte, calculatie of overeenkomst Plaatsing van een website of applicatie geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke

4 opdracht en aanlevering van alle nodige gegevens en promotiemateriaal en/of andere (grafische) bestanden vereist voor de ontwikkeling van de website, applicatie of dienst, of op een later tussen partijen overeengekomen tijdstip Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk vvorden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van HUMEN Information Services B.V. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht Bij aanvraag en registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden gehouden met een doorlooptijd van enkele weken. 6. Verplichtingen HUMEN Information Services B.V HUMEN Information Services B.V. verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten HUMEN Information Services B.V. ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd HUMEN Information Services B.V. ziet er op toe dat haar personeel of onderaannemers voldoen en zullen blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring De persoonsgegevens die de opdrachtgever aan HUMEN Information Services B.V. verstrekt. worden door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij HUMEN Information Services B.V. daartoe wordt verplicht door de wet en/of jurisprudentie. 7 Verplichtingen opdrachtgever 7.1. De opdrachtgever mag geen illegale programma's (warez) of mediabestanden uploaden naar het

5 account, server, of verspreiden via de ontwikkelde diensten of Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hosting, data of server-pakket. Indien de datalimiet overschreden wordt heeft HUMEN Information Services B.V. het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand aan de opdrachtgever te factureren tegen het daarvoor geldende tarief Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding van HUMEN Information Services B.V. dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij het afgenomen product of dienst. Indien de dataverkeerlimiet overschreden wordt heeft Bricks 8a Clicks New Media het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand aan de opdrachtgever te factureren tegen het daarvoor geldende tarief De loginnaam, wachtwoord, authenticatiesteutel of andere authenticatie gegevens voor systemen, applicaties en websites ontwikkeld voor, of ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever zijn strikt persoonlijk. Onder geen enkel beding mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken De opdrachtgever heeft geen inspraak in de wijze waarop HUMEN Information Services B.V. haar servers beheert en/of wijze waarop deze worden geïnstalleerd of geconfigureerd De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conforrm hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de Netiquette" (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt en toekomstige aanpassingen hiervan) Het is de opdrachtgever niet toegestaan het systeem, de applicaties en/of server-, hosting-, data- en/of clouddiensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of onderhavige algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een

6 bericht met dezelfde inhoud; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet; inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden: het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen De opdrachtgever onthoudt zich ervan andere opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma s, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks HUMEN Information Services B.V., andere opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door HUMEN Information Services B.V. toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de opdrachtgever niet toegestaan haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij HUMEN Information Services B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is de opdrachtgever niet toegestaan door een derde een website en/of applicatie te laten ontwerpen, plaatsen en/of onderhouden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever blijft wel te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account, wachtwoord, authenticatie sleutels of andere authenticatie gegevens De opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem en/of de applicatie mogelijk te maken HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord die verband houdt met en/of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van, en/of toegang tot het systeem of het internet; een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever; handelingen van andere opdrachtgevers en/of internetgebruikers; wijzigingen in log-in procedure, account. adres, lp-adressen en/of domeinnamen; het door de opdrachtgever onjuist installeren van software vereist voor de toegang tot de

7 ontwikkelde website, applicatie en/of dienst; gebrekkige kennis van de software vereist voor de toegang tot de ontwikkelde website, applicatie en/of dienst De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van HUMEN Information Services B.V. onredelijk zwaar belasten Indien door de opdrachtgever storingen in de systemen van HUMEN Information Services B.V., is HUMEN Information Services B.V. gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van de opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hosting)pakketten, data- of andere clouddiensten te verkopen als reseller onder eigen domein of naam. HUMEN Information Services B.V. neemt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bij wederverkoop van sub-hosting onder eigen domein of naam van de opdrachtgever heeft HUMEN Information Services B.V. het recht per onmiddellijke ingang het account van de opdrachtgever op te zeggen en toegang tot de geleverde applicaties en/of diensten te ontzeggen Indien HUMEN Information Services B.V. ten geboete van de opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra aan opdrachtgever in rekening gebracht. 8. Domeinnamen en lp-adressen 8.1. Indien is overeengekomen dat HUMEN Information Services B.V. voor de opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of lp-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn

8 afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting lnternet Donìeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. HUMEN Information Services B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag zal worden gehonoreerd Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en laatstgenoemde is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart HUMEN Information Services B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik vran de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam HUMEN Information Services B.V. geen bemiddeling heeft verleend. 9. Prijzen 9.1. Alle in offertes en/of eventueel op andere wijze communiceerde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 10. Meerwerk Indien gedurende de uitvoering van een opdracht zijdens de opdrachtgever aanvullende producten en of diensten, dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de werkzaamheden van HUMEN Information Services B.V. aantoonbaar worden verzwaard dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door HUMEN Information Services B.V. wordt gehanteerd in aanmerking komt.

9 10.2. HUMEN Information Services B.V. is niet verplicht aan een verzoek tot levering van aanvullende producten en/of diensten te voldoen en kan verlangen dat hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooing van de opdracht kan worden beïnvloed Voor zover partijen voornemens zijn om met betrekking tot levering van aanvullende producten en/of diensten een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal HUMEN Information Services B.V. de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden. 11. Betalingsvoorwaarden Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert HUMEN Information Services B.V. de navolgende betalingstermijn: 50% van het totale factuurbedrag bij opdrachtbevestiging en 50% bij oplevering De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur. Gebeurt dit niet, dan behoudt HUMEN Information Services B.V. zich het recht voor haar werkzaamheden (tijdelijk) stil te leggen of toegang tot geleverde diensten (tijdelijk) te ontzeggen aan opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Wordt ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 3 dagen na de factuurdatum aan HUMEN Information Services B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal HUMEN Information Services B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10 11.6. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet aan HUMEN Information Services B.V. is voldaan Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd en/of niet worden ontvangen, brengt HUMEN Information Services B.V. een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient HUMEN Information Services B.V. het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk aan de opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd. 12. Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart HUMEN Information Services B.V. van enige aanspraak Indien niet anders overeengekomen is en blijven de door HUMEN Information Services B.V. ontwikkelde producten en diensten eigendom van HUMEN Information Services B.V Aansprakelijkheid HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor: fouten en/of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden, fouten en/of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen; fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

11 gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; fouten en/of tekortkomingen in het ontwerp en/of teksten, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest; inbreuk op auteursrecht, portretrecht, privacywetgeving of andere wet- en/of regelgeving door materiaal dat beschikbaar is gesteld door de opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van HUMEN Information Services B.V. en/of haar werknemers, doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt enkel verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke korsten noodzakelijk o, de gebrekkige prestatie van HUMEN Information Services B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden Aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade is uitgesloten Aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. voor schade aan derden is uitgesloten HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijke voor eventuele schade, in de ruimste zin van het woord, als gevolg van (technische) storingen aan de door HUMEN Information Services B.V. ter beschikking gestelde en/of geleverde producten en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid zìjdens HUMEN Information Services B.V..

12 13.6. HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of tekortkomingen indien schade en/of gebreken zich voordoen wegens het handelen van de opdrachtgever in strijd met de gebruikersinstructies en/of de in alle redelijkheid en billijkheid te betrachten zorgvuldigheid De aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Bricks 8c Clicks New Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat HUMEN Information Services B.V. in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HUMEN Information Services B.V. meldt Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid De opdrachtgever is gehouden. indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan HUMEN Information Services B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 14. Overmacht Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en/of jurisprudentie wordt begrepen, alsmede een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van HUMEN Information Services B.V HUMEN Information Services B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Van overmacht is

13 onder meer sprake indien HUMEN Information Services B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven door ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomt is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn. 15. Buitengebruikstelling HUMEN Information Services B.V. heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens HUMEN Information Services B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met onderhavige algemene voorwaarden. HUMEN Information Services B.V. zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van HUMEN Information Services B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door HUMEN Information Services B.V. gestelde termijn haar verplichtingen nakomt en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, minimaal 500,- groot (exclusief BTW). 16. Reclame De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens HUMEN Information Services B.V. vervalt Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel

14 van een aangetekend schrijven binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet. dan vervalt elke aanspraak en aanzien van HUMEN Information Services B.V lndien reclame gegrond is worden de geleverde producten en of diensten na overleg aangepast, vervangen en/of vergoed Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 17. Beheer en onderhoud van/aan de systemen HUMEN Information Services B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen HUMEN Information Services B.V. is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde. 18. Wijziging van de voorwaarden HUMEN Information Services B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging lndien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15 19. Toepasselijk recht en geschillen Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing De geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een door HUMEN Information Services B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HUMEN Information Services B.V. is gevestigd. 20. Slotbepalingen Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte zal worden gegeven De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HUMEN Information Services B.V., rechten en plichten uit onderhavige algemene voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden De opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door HUMEN Information Services B.V. van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde, dan wel aan haar rechtsopvolger, zover HUMEN Information Services B.V. nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever garandeert Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover HUMEN Information Services B.V. eerst van kracht worden nadat HUMEN Information Services B.V. daarvan schriftelijk door de opdrachtgever in kennis is gesteld De opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan HUMEN Information Services B.V.. De opdrachtgever kiest in haar relatie tot HUMEN Information Services B.V. uitdrukkelijk

16 domicilie op het laatste door de opdrachtgever aan HUMEN Information Services B.V. schriftelijk opgegeven adres De opdrachtgever dient in geval van een mogelijk faillissement. surseance van betaling of schuldsaneringsregeling HUMEN Information Services B.V. hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen Onderhavige algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van HUMEN Information Services B.V. (www.fluxmatix.com) en aldaar in te zien. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door HUMEN Information Services B.V. De Algemene Voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. Algemene voorwaarden MT4You 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MT4You wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor paradise hosting.nl niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor paradise hosting.nl niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Paradisehosting.nl wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor QuicklyConnected / QC-hosting niet bindend en niet van toepassing. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van QuicklyConnected / QC-hosting wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Catsburg Automatisering

Nadere informatie

Wij leveren oplossingen. ICT helpt ons daarbij. SST Software B.V. Algemene voorwaarden

Wij leveren oplossingen. ICT helpt ons daarbij. SST Software B.V. Algemene voorwaarden SST Software B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Gebruiker: SST Software B.V. (hierna te noemen: SST ), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, onder nummer 08178465. b.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services

Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services Leveringsvoorwaarden DE SHOPSHOP Internet Services 1. Definities 1. DE SHOPSHOP Internet Services, hierna te noemen DE SHOPSHOP: handelsnaam van Pleasure Providers VOF t.b.v. aanvraag, registratie en hosting

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten. Algemene voorwaarden Dot72 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Dot72 wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden Hieronder vindt U de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met BeVisual. Door het aangaan van een relatie met BeVisual zijn alle betrekkingen tussen BeVisual

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01. v1.0 2014 Sadara Internet 1/5

Algemene Voorwaarden. KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01. v1.0 2014 Sadara Internet 1/5 Algemene Voorwaarden KvK: 34179885 btw: NL 2178.46.464 B01 v1.0 2014 Sadara Internet 1/5 1. Definities 1.1- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ACW-IT

Algemene voorwaarden ACW-IT Algemene voorwaarden ACW-IT 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ACW-IT wordt gesloten. 1.2. Producten en

Nadere informatie

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN

HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN HOSTSLIM ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle diensten van HostSlim B.V. zijn haar algemene voorwaarden van kracht. Eventueel aanwezige (inkoop) voorwaarden van de klant worden dan ook nadrukkelijk verworpen.

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Finanstratie/SSM niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Finanstratie/SSM niet bindend en niet van toepassing. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Finanstratie of handelend onder de handelsnaam van Sweet Soul Media wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MCH MEDIA wordt gesloten. 2. Producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 Artikel 1: Definities 1.1 DOTMADESHOP: DOTMADESHOP staat

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN 2B SUPPORT 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 2B Support wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Cees & Co niet bindend en niet van toepassing.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Cees & Co niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Webpoort B.V., handelend onder de naam Cees & Co

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van R-WebDesign wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Juiste Vorm wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Algemene voorwaarden Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Artikel 1. Definities 1.1 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sinicon Interactive

Algemene voorwaarden Sinicon Interactive Algemene voorwaarden Sinicon Interactive Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Sinicon Interactive. Door het aangaan van een relatie met Sinicon Interactive zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flaxe.eu

Algemene voorwaarden Flaxe.eu Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Flaxe.eu. Door het aangaan van een relatie met Flaxe.eu zijn alle betrekkingen tussen Flaxe.eu en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden In dit document vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miix. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Miix, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke

Nadere informatie

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e- mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van FlexxNL.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e- mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van FlexxNL. 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van FlexxNL wordt gesloten. 1.2. Producten en diensten van FlexxNL: De door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions

Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions Algemene Voorwaarden CueDesign IT Solutions 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CueDesign IT Solutions, verder te noemen

Nadere informatie

Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en verkoopvoorwaarden.

Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en verkoopvoorwaarden. Algemene voorwaarden Patula (t.b.v. webdesign en services) Patula Heuvelstraat 3 5391EP Nuland Alle betrekkingen tussen Patula en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan de hier volgende leverings- en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.0)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.0) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor To The Point Webdesign niet bindend en niet van toepassing. To The Point Webdesign betalings- en leveringsvoorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasbaarheid 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Allroundhosting ('Hosting faciliteiten') 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dissplay Online

Algemene voorwaarden Dissplay Online Algemene voorwaarden Dissplay Online 1. Definities 1.1. Dissplay Online dan wel dissplayonline.com: handelend onder de naam Dissplay Online, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel. 1.2. Opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cbuild

Algemene Voorwaarden Cbuild Algemene Voorwaarden Cbuild 26 juli 2014 1. Begripsomschrijvingen Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Cbuild Reclamebureau, verder te noemen Cbuild, gevestigd te Medemblik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Zenid en opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Zenid en opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Zenid.net Door het aangaan van een relatie met Zenid zijn alle betrekkingen tussen Zenid en haar cliënten onderworpen aan deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden, voor zover

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Joomla Hosting Support en opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Joomla Hosting Support en opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Joomla Hosting Support Door het aangaan van een relatie met Joomla Hosting Support zijn alle betrekkingen tussen Joomla Hosting Support en haar cliënten onderworpen aan deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010

Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010 Algemene Voorwaarden Blue Rose Webdesign Versie 2-29 september 2010 1 Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Blue

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Windhoos Servers

Algemene voorwaarden Windhoos Servers Algemene voorwaarden Windhoos Servers 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Windhoos Servers wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden van Noud Kessels Webdesign & Artwork (hierna te noemen: NKW&A ) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument

Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument Algemene voorwaarden WindhoosNL - Consument 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WindhoosNL wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten

Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Prioserve Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Codiga BV.

Algemene Voorwaarden Codiga BV. Algemene Voorwaarden Codiga BV. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en de Overeenkomst met Codiga BV, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Codiga BV (hierna

Nadere informatie

1.8 Drukwerk: Producten die in opdracht van Opdrachtgever in vaste vorm gedrukt zullen worden. Bijvoorbeeld; visitekaartjes, flyers, menukaarten.

1.8 Drukwerk: Producten die in opdracht van Opdrachtgever in vaste vorm gedrukt zullen worden. Bijvoorbeeld; visitekaartjes, flyers, menukaarten. Algemene voorwaarden Dexo v.o.f. KVK: 52652467 Eindhoven, 19 Januari 2014 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou

IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou Algemene Voorwaarden IMforYou 1. Definities 1.1. Diensten en producten van IMforYou: internet marketing (waaronder zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, content marketing, social media, website

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Yildi digital services - Algemene Voorwaarden

Yildi digital services - Algemene Voorwaarden Yildi digital services - Algemene Voorwaarden Artikel 1 - algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "Yildi": gevestigd te Tilburg, kantoorhoudend aan het adres Korvelseweg 183,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN Internetdiensten Automatisering Reclame & Ontwerp Bezoekadres Didamseweg 25 c 7037 DJ Beek (Montferland) Postadres Postbus 192 6940 AB Didam Telefoon E-mail

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344.

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. 1. Definities 1. Maakum: Maakum B.V. 2. Deze voorwaarden hebben betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is gesloten.

Algemene voorwaarden. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is gesloten. Algemene voorwaarden Art. 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de producten en dienstverlening van Pixel Supply, gevestigd te Beinsdorp aan de Venneperweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden, Artikel 1 Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Media Duo een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie