HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 HUMEN Information Services B.V. / FLUXMATIX / ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen HUMEN Information Services B.V. (dan wel handelend onder een van haar handelsnamen, dan wel haar rechtsopvolger) en haar opdrachtgever. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van HUMEN Information Services B.V. wordt gesloten; producten en diensten: de door HUMEN Information Services B.V. te exploiteren producten en diensten waarbij door de opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers en/of systemen uitgewisseld kunnen waarden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, mobiele, server, desktop en embedded applicaties, api s, colocatie-, cloud-, dataen hosting-diensten, de huur en registratie van domeinnamen, de promotie van geleverde producten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten; overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per bevestigd, van levering van een of meer producten en/of diensten van HUMEN Information Services B.V. aan haar opdrachtgever; partijen: HUMEN Information Services B.V. en haar opdrachtgever Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht en/of overeenkomst van of met HUMEN Information Services B.V De algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. van derden zijn voor HUMEN Information Services B.V. niet bindend en niet van toepassing. 2. Aanbieding en acceptatie

2 2.1. Alle offertes en prijsopgaven door HUMEN Information Services B.V. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door HUMEN Information Services B.V. schriftelijk of per anders is vermeld Een aanbieding ofofferte gedaan door HUMEN Information Services B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. 3. Aanvang van de overeenkomst 3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat HUMEN Information Services B.V. een getekende opdrachtbevestiging van haar opdrachtgever ontvangt, dan wel op het moment dat een offerte uitgebracht door HUMEN Information Services B.V. door haar opdrachtgever schriftelijk, dan wel per , is bevestigd en akkoord bevonden Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden Bij een opdracht met een initiële waarde van 1000 of meer dient 50% van het geoffreerde bedrag aanbetaald te worden. 4. Duur en beëindiging 4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een maand en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden worden opgezegd HUMEN Information Services B.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens HUMEN Information Services B.V. niet, niet behoorlijk en/of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

3 4.4. HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever: in staat van faillissement is verklaard; surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen; anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft in bovengenoemde gevallen geen recht op schadevergoeding HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever: oneigenlijk gebruik maakt van het internet; informatie verspreidt of activiteiten ontplooit die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie verspreidt of activiteiten ontplooit die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; pornografisch materiaal, zogenaamde adult-pages, warez-sites, peer-2-peer filesparing of diensten van gelijke strekking plaatst die strijdig is met de wetgeving in het land waar de betreffende servers en diensten zijn geplaatst of ondergebracht; informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met HUMEN Information Services B.V. te beëindigen indien HUMEN Information Services B.V. niet voldoet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden. 5. Levering en leveringstijd 5.1. De levertijd van een te produceren website, applicatie of dienst is volgens offerte, calculatie of overeenkomst Plaatsing van een website of applicatie geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke

4 opdracht en aanlevering van alle nodige gegevens en promotiemateriaal en/of andere (grafische) bestanden vereist voor de ontwikkeling van de website, applicatie of dienst, of op een later tussen partijen overeengekomen tijdstip Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk vvorden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van HUMEN Information Services B.V. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht Bij aanvraag en registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden gehouden met een doorlooptijd van enkele weken. 6. Verplichtingen HUMEN Information Services B.V HUMEN Information Services B.V. verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten HUMEN Information Services B.V. ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en op vakbekwame wijze worden uitgevoerd HUMEN Information Services B.V. ziet er op toe dat haar personeel of onderaannemers voldoen en zullen blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring De persoonsgegevens die de opdrachtgever aan HUMEN Information Services B.V. verstrekt. worden door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij HUMEN Information Services B.V. daartoe wordt verplicht door de wet en/of jurisprudentie. 7 Verplichtingen opdrachtgever 7.1. De opdrachtgever mag geen illegale programma's (warez) of mediabestanden uploaden naar het

5 account, server, of verspreiden via de ontwikkelde diensten of Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hosting, data of server-pakket. Indien de datalimiet overschreden wordt heeft HUMEN Information Services B.V. het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand aan de opdrachtgever te factureren tegen het daarvoor geldende tarief Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding van HUMEN Information Services B.V. dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij het afgenomen product of dienst. Indien de dataverkeerlimiet overschreden wordt heeft Bricks 8a Clicks New Media het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand aan de opdrachtgever te factureren tegen het daarvoor geldende tarief De loginnaam, wachtwoord, authenticatiesteutel of andere authenticatie gegevens voor systemen, applicaties en websites ontwikkeld voor, of ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever zijn strikt persoonlijk. Onder geen enkel beding mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken De opdrachtgever heeft geen inspraak in de wijze waarop HUMEN Information Services B.V. haar servers beheert en/of wijze waarop deze worden geïnstalleerd of geconfigureerd De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conforrm hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de Netiquette" (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt en toekomstige aanpassingen hiervan) Het is de opdrachtgever niet toegestaan het systeem, de applicaties en/of server-, hosting-, data- en/of clouddiensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of onderhavige algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een

6 bericht met dezelfde inhoud; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet; inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden: het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen De opdrachtgever onthoudt zich ervan andere opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma s, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks HUMEN Information Services B.V., andere opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door HUMEN Information Services B.V. toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de opdrachtgever niet toegestaan haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij HUMEN Information Services B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is de opdrachtgever niet toegestaan door een derde een website en/of applicatie te laten ontwerpen, plaatsen en/of onderhouden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever blijft wel te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account, wachtwoord, authenticatie sleutels of andere authenticatie gegevens De opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem en/of de applicatie mogelijk te maken HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord die verband houdt met en/of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van, en/of toegang tot het systeem of het internet; een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever; handelingen van andere opdrachtgevers en/of internetgebruikers; wijzigingen in log-in procedure, account. adres, lp-adressen en/of domeinnamen; het door de opdrachtgever onjuist installeren van software vereist voor de toegang tot de

7 ontwikkelde website, applicatie en/of dienst; gebrekkige kennis van de software vereist voor de toegang tot de ontwikkelde website, applicatie en/of dienst De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van HUMEN Information Services B.V. onredelijk zwaar belasten Indien door de opdrachtgever storingen in de systemen van HUMEN Information Services B.V., is HUMEN Information Services B.V. gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van de opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hosting)pakketten, data- of andere clouddiensten te verkopen als reseller onder eigen domein of naam. HUMEN Information Services B.V. neemt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Bij wederverkoop van sub-hosting onder eigen domein of naam van de opdrachtgever heeft HUMEN Information Services B.V. het recht per onmiddellijke ingang het account van de opdrachtgever op te zeggen en toegang tot de geleverde applicaties en/of diensten te ontzeggen Indien HUMEN Information Services B.V. ten geboete van de opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra aan opdrachtgever in rekening gebracht. 8. Domeinnamen en lp-adressen 8.1. Indien is overeengekomen dat HUMEN Information Services B.V. voor de opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of lp-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn

8 afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting lnternet Donìeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. HUMEN Information Services B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag zal worden gehonoreerd Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en laatstgenoemde is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart HUMEN Information Services B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik vran de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam HUMEN Information Services B.V. geen bemiddeling heeft verleend. 9. Prijzen 9.1. Alle in offertes en/of eventueel op andere wijze communiceerde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten HUMEN Information Services B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 10. Meerwerk Indien gedurende de uitvoering van een opdracht zijdens de opdrachtgever aanvullende producten en of diensten, dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de werkzaamheden van HUMEN Information Services B.V. aantoonbaar worden verzwaard dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door HUMEN Information Services B.V. wordt gehanteerd in aanmerking komt.

9 10.2. HUMEN Information Services B.V. is niet verplicht aan een verzoek tot levering van aanvullende producten en/of diensten te voldoen en kan verlangen dat hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooing van de opdracht kan worden beïnvloed Voor zover partijen voornemens zijn om met betrekking tot levering van aanvullende producten en/of diensten een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal HUMEN Information Services B.V. de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden. 11. Betalingsvoorwaarden Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert HUMEN Information Services B.V. de navolgende betalingstermijn: 50% van het totale factuurbedrag bij opdrachtbevestiging en 50% bij oplevering De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur. Gebeurt dit niet, dan behoudt HUMEN Information Services B.V. zich het recht voor haar werkzaamheden (tijdelijk) stil te leggen of toegang tot geleverde diensten (tijdelijk) te ontzeggen aan opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Wordt ook binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 3 dagen na de factuurdatum aan HUMEN Information Services B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal HUMEN Information Services B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10 11.6. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet aan HUMEN Information Services B.V. is voldaan Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd en/of niet worden ontvangen, brengt HUMEN Information Services B.V. een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de alsdan geldende wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient HUMEN Information Services B.V. het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk aan de opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd. 12. Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart HUMEN Information Services B.V. van enige aanspraak Indien niet anders overeengekomen is en blijven de door HUMEN Information Services B.V. ontwikkelde producten en diensten eigendom van HUMEN Information Services B.V Aansprakelijkheid HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor: fouten en/of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden, fouten en/of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen; fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

11 gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; fouten en/of tekortkomingen in het ontwerp en/of teksten, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest; inbreuk op auteursrecht, portretrecht, privacywetgeving of andere wet- en/of regelgeving door materiaal dat beschikbaar is gesteld door de opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van HUMEN Information Services B.V. en/of haar werknemers, doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt enkel verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke korsten noodzakelijk o, de gebrekkige prestatie van HUMEN Information Services B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden Aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade is uitgesloten Aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. voor schade aan derden is uitgesloten HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijke voor eventuele schade, in de ruimste zin van het woord, als gevolg van (technische) storingen aan de door HUMEN Information Services B.V. ter beschikking gestelde en/of geleverde producten en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid zìjdens HUMEN Information Services B.V..

12 13.6. HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of tekortkomingen indien schade en/of gebreken zich voordoen wegens het handelen van de opdrachtgever in strijd met de gebruikersinstructies en/of de in alle redelijkheid en billijkheid te betrachten zorgvuldigheid De aansprakelijkheid van HUMEN Information Services B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever HUMEN Information Services B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Bricks 8c Clicks New Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat HUMEN Information Services B.V. in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HUMEN Information Services B.V. meldt Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid De opdrachtgever is gehouden. indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan HUMEN Information Services B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 14. Overmacht Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en/of jurisprudentie wordt begrepen, alsmede een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van HUMEN Information Services B.V HUMEN Information Services B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Van overmacht is

13 onder meer sprake indien HUMEN Information Services B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven door ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomt is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn. 15. Buitengebruikstelling HUMEN Information Services B.V. heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens HUMEN Information Services B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met onderhavige algemene voorwaarden. HUMEN Information Services B.V. zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van HUMEN Information Services B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door HUMEN Information Services B.V. gestelde termijn haar verplichtingen nakomt en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, minimaal 500,- groot (exclusief BTW). 16. Reclame De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens HUMEN Information Services B.V. vervalt Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel

14 van een aangetekend schrijven binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet. dan vervalt elke aanspraak en aanzien van HUMEN Information Services B.V lndien reclame gegrond is worden de geleverde producten en of diensten na overleg aangepast, vervangen en/of vergoed Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 17. Beheer en onderhoud van/aan de systemen HUMEN Information Services B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen HUMEN Information Services B.V. is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure HUMEN Information Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde. 18. Wijziging van de voorwaarden HUMEN Information Services B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging lndien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15 19. Toepasselijk recht en geschillen Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing De geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een door HUMEN Information Services B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HUMEN Information Services B.V. is gevestigd. 20. Slotbepalingen Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte zal worden gegeven De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HUMEN Information Services B.V., rechten en plichten uit onderhavige algemene voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden De opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door HUMEN Information Services B.V. van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde, dan wel aan haar rechtsopvolger, zover HUMEN Information Services B.V. nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever garandeert Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover HUMEN Information Services B.V. eerst van kracht worden nadat HUMEN Information Services B.V. daarvan schriftelijk door de opdrachtgever in kennis is gesteld De opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan HUMEN Information Services B.V.. De opdrachtgever kiest in haar relatie tot HUMEN Information Services B.V. uitdrukkelijk

16 domicilie op het laatste door de opdrachtgever aan HUMEN Information Services B.V. schriftelijk opgegeven adres De opdrachtgever dient in geval van een mogelijk faillissement. surseance van betaling of schuldsaneringsregeling HUMEN Information Services B.V. hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen Onderhavige algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van HUMEN Information Services B.V. (www.fluxmatix.com) en aldaar in te zien. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door HUMEN Information Services B.V. De Algemene Voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.

Algemene voorwaarden Flaxe.eu

Algemene voorwaarden Flaxe.eu Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Flaxe.eu. Door het aangaan van een relatie met Flaxe.eu zijn alle betrekkingen tussen Flaxe.eu en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344.

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. 1. Definities 1. Maakum: Maakum B.V. 2. Deze voorwaarden hebben betrekking

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 Definities

Algemene voorwaarden 1 Definities Algemene voorwaarden 1 Definities Agar Hosting. De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a."media-enzo": de eenmanszaak Media-Enzo, gevestigd te Hoevelaken, kantoorhoudend aan het adres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie