IMforYou Pascalweg LE Hellevoetsluis. Telefoon: Website: Algemene Voorwaarden IMforYou

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMforYou Pascalweg 23 3225 LE Hellevoetsluis. Telefoon: 0181 74 50 26. Email: info@imforyou.nl Website: www.imforyou.nl. Algemene Voorwaarden IMforYou"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden IMforYou 1. Definities 1.1. Diensten en producten van IMforYou: internet marketing (waaronder zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, content marketing, social media, website usability en website analytics), ontwerp, realisatie, hosting en verhuur en/of huurkoop van websites en webshops alsmede andere aanvullende en ondersteunende diensten en producten Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en producten van IMforYou wordt gesloten c.q. ten behoeve van wie IMforYou diensten verricht en/of aan wie IMforYou producten levert. 2. Toepasbaarheid 2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, dienst, overeenkomst, verkoop en levering van, met of door IMforYou De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Aanbieding, acceptatie, totstandkoming overeenkomst 3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege IMforYou gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door IMforYou schriftelijk anders is vermeld Een aanbieding of offerte gedaan door IMforYou heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de opdrachtgever getekende acceptatieformulier door IMforYou is ontvangen, de opdrachtgever anderszins akkoord geeft of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt voor de opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever gewenste wijzigingen en/of aanvullende afspraken zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door IMforYou uitdrukkelijk zijn aanvaard. 4. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

2 4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen De overeenkomst kan uitsluitend per volledige kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden IMforYou kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever, nadat hij hiertoe door IMforYou in gebreke is gesteld met gunning van een redelijke termijn om alsnog na te komen, aan een of meer van zijn verplichtingen jegens IMforYou nog steeds niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee nog steeds in strijd handelt IMforYou heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding Verder heeft IMforYou het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van IMforYou; - de opdrachtgever informatie, (handels)producten en diensten verspreidt die in strijd zijn met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden; - de opdrachtgever informatie, (handels)producten en diensten verspreidt die discriminerend zijn ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. 5. Verplichtingen van de opdrachtgever 5.1. De opdrachtgever zal IMforYou tijdig alle informatie verstrekken die IMforYou naar haar oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan IMforYou ter beschikking gestelde informatie, ook als deze afkomstig is van derden IMforYou is bevoegd de werkzaamheden uit de overeenkomst op te schorten als de opdrachtgever de op grond van artikel 5.1. gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet volledig aan IMforYou ter beschikking stelt De opdrachtgever dient wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan IMforYou. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele extra kosten en/of schade die IMforYou als gevolg daarvan lijdt. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

3 5.4. Cliënt dient voorafgaand aan eventuele werkzaamheden een recente kopie van alle relevante digitale informatie op deugdelijke wijze op te slaan. IMforYou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. 6. Uitvoering van de overeenkomst 6.1. IMforYou voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de overeenkomst het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen IMforYou heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover de opdrachtgever gelden voor eventuele derden die IMforYou inschakelt voor de uitvoering van overeenkomsten. 7. Leveringstermijnen 7.1. De door IMforYou opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen. Bij onverhoopte niet-tijdige levering dient IMforYou dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld Als de opdrachtgever aanbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden informatie aan IMforYou moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de overeenkomst moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat de opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen. 8. Tarieven 8.1. Alle door IMforYou genoemde tarieven, alsmede tussen partijen overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders vermeld IMforYou heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 6 weken voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging ingeval van een tariefstijging van meer dan 10% Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is de vergoeding door de opdrachtgever aan IMforYou te betalen niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

4 9. Betalingsvoorwaarden 9.1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt De aan IMforYou verschuldigde vergoeding wordt, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient vooraf te worden voldaan per automatische incasso waartoe de opdrachtgever IMforYou bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. Als partijen afspreken dat geen automatische incasso plaatsvindt, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum IMforYou heeft het recht om een aanbetaling te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de overeenkomst en pas te starten met de werkzaamheden nadat de aanbetaling door IMforYou is ontvangen De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd of anderszins niet tijdig aan IMforYou is voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele betaling een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente over het door hem verschuldigde bedrag Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die IMforYou in redelijkheid maakt als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld volgens de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 10. Opschorting en buitengebruikstelling IMforYou heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten en geleverde diensten en producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever haar betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst jegens IMforYou niet of niet-tijdig nakomt dan wel anderszins in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. IMforYou zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dit in redelijkheid niet van IMforYou kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de beperking of buitengebruikstelling bestaan. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

5 10.2. Tot hervatting van haar werkzaamheden en/of herindienststelling wordt overgegaan als de opdrachtgever binnen een door IMforYou gestelde termijn zijn verplichtingen geheel is nagekomen en, indien van toepassing, een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 11. Klachten De opdrachtgever dient klachten met betrekking tot waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk door middel van een aangetekende brief aan IMforYou te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens IMforYou vervalt Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door de opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak jegens IMforYou Indien een klacht gegrond is worden de geleverde diensten en/of producten na overleg aangepast, vervangen of vergoed Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum aan IMforYou kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal IMforYou een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 12. Overmacht Als de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, heeft IMforYou het recht de uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen voor het wel uitgevoerde gedeelte, zonder dat IMforYou de opdrachtgever enige schadevergoeding hoeft te betalen Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen als ook onbereikbaarheid van systemen door niet aan IMforYou toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

6 13. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door IMforYou verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij IMforYou. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en IMforYou strekt, tenzij schriftelijk anders en ondubbelzinnig overeengekomen, nooit tot overdacht van rechten met betrekking tot producten van de geest. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de opdrachtgever is uitgesloten De opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, modellen, documenten en dergelijke die IMforYou hem verstrekt, alleen zelf gebruiken en alleen voor het doel waarvoor deze is verstrekt Het is opdrachtgever toegestaan de op de IMforYou site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend, te downloaden en te gebruiken De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "open source") te respecteren en vrijwaart IMforYou ter zake van enige aanspraak. 14. Eigendomsvoorbehoud Het door IMforYou vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van IMforYou De door de opdrachtgever aan IMforYou verstrekte informatie is en blijft eigendom van de opdrachtgever. 15. Aansprakelijkheid Voor zover IMforYou bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, waarop IMforYou weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan IMforYou op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met IMforYou of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IMforYou In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de totale aansprakelijkheid van IMforYou beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het totaal van de Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

7 vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar. Iedere aansprakelijkheid van IMforYou voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder in ieder geval begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst De opdrachtgever vrijwaart IMforYou voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten van IMforYou Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IMforYou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. IMforYou is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die IMforYou mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot een server en de prestaties van het netwerk van IMforYou daardoor schade ondervinden, behoudt IMforYou zich het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van IMforYou de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. IMforYou is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, DoSÐ of DDoS-aanvallen en andere gelijksoortige aanvallen van derden op onze producten In geval van een storing in de dienstverlening, garandeert IMforYou een, tijdens kantoortijden, responsetijd van 4 uur en dat de dienstverlening vervolgens binnen 72 uur zal zijn hersteld. Voor eventuele schade is IMforYou niet aansprakelijk. 16. Overdracht rechten en plichten Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

8 16.2. Het bepaalde in artikel 6.2. blijft onverkort van toepassing. 17. Wijziging algemene voorwaarden IMforYou behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging Indien de opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen per deze datum of binnen 7 dagen na de datum waarop de wijzigingen aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt indien deze bekendmakingsdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 18. Toepasselijk recht en geschillen Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden van IMforYou is Nederlands recht van toepassing De opdrachtgever en IMforYou zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen Als de opdrachtgever en IMforYou een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 19. Overige bepalingen In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, geldt op dat punt het bepaalde in de overeenkomst Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door IMforYou met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, de administratieve gegevens van IMforYou beslissend Indien om welke reden dan ook op een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling(en) een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht. Algemene voorwaarden IMforYou v van 8

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten.

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Special-Hosting wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Special-Hosting:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

1 ITnet BV 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging De algemene voorwaarden van 1ITnet BV vormen een onlosmakelijk geheel met afgesloten overeenkomsten. KLANT verklaard bij het aangaan van de overeenkomst deze te hebben ontvangen en hiermede akkoord te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten

Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten Algemene voorwaarden - VisualWeb Internet Services VOF Webhosting diensten 1. Definities Amsterdam, 29 mei 2004 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl

Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Algemene Voorwaarden Backupruimte.nl Artikel 1. Definities 1.1. Backupruimte.nl, onderdeel van ICTComplete: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268443. 1.2. Cliënt: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data Universal BV

Algemene Voorwaarden Data Universal BV Algemene Voorwaarden Data Universal BV Artikel 1. Definities 1.1. Data Universal BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 39074780. Hierna te noemen DU. 1.2. Cliënt:

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)

Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1) STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van InDiv Solutions te Emmen, hierna te noemen InDiv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door InDiv afgegeven

Nadere informatie