Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 mei 2004 tot en met 30 april 2008 Tussen: HTM Personenvervoer N.V. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV BedrijvenBond, gevestigd te Utrecht, gezamenlijk partij te anderer zijde is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten: 1

2 2

3 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST PREAMBULE 9 t/m 14 Hoofdstuk I De individuele arbeidsovereenkomst AFDELING 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN...15 t/m 18 Artikel 1 Definities Artikel 2 Looptijd, wijziging en opzegging CAO Artikel 3 Karakter van de CAO Artikel 4 Werkingssfeer. Voor wie geldt de CAO AFDELING 2 AANVANG, INHOUD EN EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST...19 t/m 22 Artikel 5 (On)bepaalde tijd. Proeftijd Artikel 6 Bepaalde tijd Artikel 7 Indiensttreding. Het contract Artikel 8 Wijzigingen Artikel 9 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Artikel 10 Opzegging. Algemeen Artikel 11 Opzegtermijn werkgever Artikel 12 Opzegtermijn werknemer Artikel 13 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd AFDELING 3 ENKELE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER EN DE WERKGEVER...23 t/m 25 Artikel 14 Werknemersverplichtingen. Algemeen Artikel 15 Nevenfuncties Artikel 16 Schadevergoeding Artikel 17 Werkgeversverplichtingen. Algemeen Artikel 18 Vervallen Artikel 19 Arbeidsomstandigheden Artikel 20 Faciliteiten zwangere werkneemsters Artikel 21 Dienst- en werkkleding AFDELING 4 SALARIS/BEZOLDIGING, TOESLAGEN, OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID...26 t/m 42 1; Salaris Artikel 22 Salarisvaststelling. Functiewaardering Artikel 23 Periodiek. Toekenning. Onthouding. Beroep Artikel 24 Waarneming hogere functie. Toeslag Artikel 25 Wijze van betaling van de bezoldiging

4 Artikel 26 Loonafspraken ; Toeslagregelingen Artikel 27 Algemeen. Indexering toeslagen Artikel 28 Bij onregelmatige diensten Artikel 29 Bij gebroken diensten Artikel 30 Bij verschoven arbeidstijd Artikel 31 Bij verplaatsing van een vrije dag Artikel 32 Diverse toeslagen en vergoedingen Artikel 32a Flextoeslag Artikel 33 Bijzondere beloning Artikel 33a Bonus voor elk kwartaal dat men niet ziek is ; Vakantietoeslag, jubileumuitkering en overige financiële verplichtingen Artikel 34 Vakantietoeslag Artikel 35 Voorschot op vakantietoeslag Artikel 36 Vervallen Artikel 37 Jubileumuitkering. Extra verlof Artikel 38 Uitkering bij vertrek Artikel 39 Reiskosten woon/werkverkeer. Vrij vervoer Artikel 40 Studiefaciliteiten Artikel 41 Spaarloonregeling ; Sociale Zekerheid Artikel 42 Collectieve ziektekostenverzekering Artikel 43 Tegemoetkoming particuliere ziektekostenpremie. 5%-regeling Artikel 44 Hardheidsclausule Artikel 45 Vervallen per 1 januari 2006 (vervangen door art. 42) Artikel 46 Tegemoetkoming ziektekostenpremie (vervallen per ) Artikel 46a 5%-regeling (per vervangen door art.43) Artikel 46b Hardheidsclausule (per vervangen door artikel 44) Artikel 47 FPU (vervallen per ) Artikel 48 IP-aanvullingsplan (IPAP) Artikel 49 Pensioenvoorziening Artikel 50 Uitkering bij overlijden Artikel 51 Reorganisatie en bezoldiging. Afbouwregeling Artikel 52 Sociaal Plan Artikel 53 Reorganisatie en wachtgeld Artikel 54 Vervallen AFDELING 5 AFWEZIGHEID WEGENS VAKANTIE, BUITENGEWOON VERLOF, ZIEKTE EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN...43 t/m 58 1; Vakantie Artikel 55 Vakantieduur Artikel 56 Vakantie-opbouw tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 44 4

5 Artikel 57 Opname vakantiedagen. Algemeen Artikel 58 Opname vakantiedagen rijdend personeel Artikel 59 Wijziging vastgestelde vakantie Artikel 60 Arbeidsongeschiktheid en vakantie Artikel 61 Verzilvering en verjaring vakantiedagen ; Buitengewoon verlof Artikel 62 Buitengewoon verlof Artikel 63 Seniorenverlof Artikel 64 Ouderschapsverlof en overig onbetaald verlof Artikel 65 Aanvraag (buitengewoon) verlof ; Feestsnipperdagen Artikel 66 Feestsnipperdagen. Toelage Artikel 67 Indeling diensten op feestdagen Artikel 68 Vervallen Artikel 69 Vervallen ; Arbeidsongeschiktheid Artikel 70 Uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid. Voorschriften Artikel 71 Loondoorbetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof Artikel 72 Aanvulling op Ziektewetuitkering ex-werknemer Artikel 73 Extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid/overlijden in/door de dienst 57 Artikel 74 Vervallen AFDELING 6 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN, OVERWERK, DIENSTROOSTER...59 t/m 65 Artikel 75 Arbeidsduur. Algemeen Artikel 75a Uitbreiding werktijd Artikel 76 ADV Artikel 77 Dienstrooster- en werktijdenregeling Artikel 78 Variabele werktijden Artikel 79 Verschoven arbeidstijd Artikel 80 Arbeid op vrije dagen Artikel 81 Vrije dagen Artikel 82 Werktijden oudere werknemers tot Artikel 82a Werktijden oudere werknemers vanaf Artikel 83 Overwerk Artikel 84 Vergoedingen overwerk en feestdagen. Algemeen Artikel 85 Vergoeding in vrije tijd Artikel 86 Vergoeding in geld Artikel 87 Deeltijd en overwerkvergoeding AFDELING 7 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

6 Artikel 88 Plichtsverzuim Artikel 89 Bevoegdheid. Hoor en wederhoor Artikel 90 Disciplinaire straffen. Beroep

7 Hoofdstuk II Voorschriften bij Hoofdstuk I AFDELING 1 UITGANGSPUNTEN SOCIAAL BELEID en 68 Artikel 91 Personeelsbeleid Artikel 92 Organisatiebeleid Artikel 93 Arbeidsomstandighedenbeleid Artikel 94 Informatiebeleid AFDELING 2 DIVERSEN Artikel 95 Beleid tegen discriminatie en seksuele intimidatie Artikel 96 Uitzendkrachten Hoofdstuk III Collectief gedeelte. Verhouding werkgever en Vakverenigingen/ Ondernemingsraad Artikel 97 Fusie/reorganisatie Artikel 98 Werkgelegenheidsbeleid. Informatie vakverenigingen Artikel 99 Vakverenigingen. Overleg Artikel 100 Uitkeringen vakverenigingen Artikel 101 Faciliteiten vakverenigingen Hoofdstuk IV Klachten- en geschillenregeling Artikel 102 Geschillen. Beroep tegen disciplinaire maatregelen Artikel 103 Klachtrecht voor individuele werknemers

8 BIJLAGEN BIJ DE CAO Bijlage 1 Regeling Functiewaardering Bijlage 2 Salarisregeling Bijlage 3 Regeling Toeslagen en Vergoedingen Bijlage 4 Verzuimprotocol HTM Bijlage 5 oud Suppletieregeling Bijlage 5 nieuw Werktijden voor oudere werknemers Bijlage 6 Wachtgeldregeling Bijlage 6a Sociaal Plan Bijlage 7 Regeling Variabele Werktijden Bijlage 8 Regeling Arbeidsduurverkorting Bijlage 9 Regeling Dienstroosters Bijlage 9a Bijlage 9b Bijlage 10 Regeling Dienstjubilea Bijlage 11 Regeling Studiefaciliteiten Bijlage 12 Klachtenregeling Bijlage 13 Regeling Permanente Geschillencommissie Bijlage 14 Klachtenregeling Seksuele Intimidatie en Discriminatie Bijlage 15 Financiële Regelingen Bijlage 16 Regeling vrije tijdsaanspraken kopen, verkopen of sparen Bijlage 17 Regeling Arbeidsvoorwaarden Leerlingwerknemers Bijlage 18 oud FPU-CAO Bijlage 18 nieuw VPL-CAO

9 9

10 Preambule a. productiviteit Partijen komen in deze CAO een aantal wijzigingen overeen, die erop zijn gericht om in elke vestiging gemiddeld 1050 dienstregelinguren (DRU s) per full-time rijdend personeelslid per jaar te bereiken, bij een berekend ziekteverzuim van 8%. HTM heeft een model ontwikkeld, waarmee de effecten van de verschillende maatregelen op het gemiddeld aantal DRU s kunnen worden berekend. Indien uit het rekenmodel blijkt, dat bij een berekend ziekteverzuim van 8%, er een hoger of lager gemiddeld aantal DRU s dan 1050 per jaar wordt bereikt, zullen partijen (een deel van) de overeengekomen wijzigingen zodanig aanpassen, dat de realiteit uitkomt op gemiddeld 1050 DRU s per jaar. b. convenant werken naar wens Partijen realiseren zich dat het door de marktwerking in het openbaar vervoer noodzakelijk is om de kosten per DRU te beperken en dat het daarom nodig is om de productiviteit te verbeteren. Partijen onderkennen dat dit gevolgen heeft voor het personeel. Partijen hebben een convenant opgesteld om binnen de grenzen van de gewenste productiviteitsverbetering tot een betere kwaliteit van werken en werkbeleving te komen. Dit convenant: werken naar wens is onderdeel van dit onderhandelingsresultaat en is als bijlage 1 aan deze pre-ambule toegevoegd. c. werkzekerheid Personeel dat solliciteert naar de functie van bestuurder RandstadRail heeft voorrang boven externe sollicitanten. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: 1. Personeel dat werkzaam is in de functie van trambestuurder, heeft voorrang boven alle andere interne sollicitanten. 2. Personeel dat werkzaam is in de functie van buschauffeur, heeft voorrang boven andere interne kandidaten die niet werkzaam zijn als trambestuurder. d. FPU / levensloopregeling Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de FPU-regeling. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet VUT, Prepensioen en Levensloop. Op 5 juli 2005 hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de bij het ABP aangesloten instellingen, een akkoord bereikt over de gevolgen van deze wet voor de pensioenregeling van het ABP. In de nieuwe pensioenregeling zoals die vanaf 1 januari 2006 geldt, is eerder stoppen met werken geregeld met een versterkt ouderdomspensioen. Bij de afspraken over deze pensioenregeling is ook geld vrij gemaakt voor levensloop. Partijen komen overeen dat de aanvulling op de FPU-uitkering ten laste van HTM op grond van de FPU-CAO, die tot 1 mei 2007 geldt, wordt aangepast aan de nieuwe pensioenregeling van het ABP. Uitgangspunt daarbij is dat HTM de totale kosten van een aanvulling door HTM niet méér zullen bedragen, dan het geval zou zijn geweest als de FPU-regeling na 1 januari 2006 zou zijn gecontinueerd. In een paritaire commissie zal één en ander worden uitgewerkt. De verdere uitgangspunten daarbij zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze preambule. NB) In april 2007 hebben partijen, met inachtneming met het bovenstaande een VPL CAO afgesloten voor personeel dat na 30 april 1947 is geboren, ter vervanging van de FPU-CAO (bijlage 18 oud). De VPL CAO is als bijlage 18 nieuw bij deze CAO opgenomen. 10

11 11

12 Bijlage 1 bij Preambule convenant werken naar wens Directie en vakbonden (partijen) realiseren dat de wereld van het openbaar vervoer verandert is. Dat door politieke besluitvorming een marktwerking is ontstaan die direct gevolgen heeft voor de medewerkers van HTM/SVD. Partijen hebben in de arbeidsvoorwaarden een balans gezocht tussen inspelen op deze (opgelegde) marktwerking en behoud van de positieve elementen van de huidige cultuur binnen HTM/SVD. Partijen hebben dit convenant opgesteld om binnen de grenzen van de marktwerking tot een betere kwaliteit van werken en werkbeleving te komen. Partijen willen nadrukkelijk voorkomen dat door de marktwerking de unieke- en sociale structuur van HTM/SVD wordt aangetast. Dit convenant vormt een onlosmakelijk onderdeel van de CAO. concrete doelen concreet resultaat Invalshoek is verhoging van de medewerkertevredenheid. Partijen stellen zich ten doel om bij alle bedrijfsonderdelen binnen een jaar na start minimaal een positief resultaat te bereiken. Hierbij dienen alle gemeten aspecten tenminste voldoende scoren, ook als het totaal gemiddelde voor een afdeling al voldoende (of hoger) is. Partijen stellen zich verder ten doel dat bedrijfsonderdelen waar momenteel sprake is van een voldoende deze met minimaal 5 % op jaarbasis te verbeteren totdat de grens van een acht is bereikt. uitgangssituatie HTM heeft in het verleden reeds een nulmeting verricht. Deze wordt in 2005 opgevolgd door een vervolganalyse (één-meting) De resultaten van deze nog te houden vervolganalyse zal uitgangspunt zijn voor verbetering van de medewerkertevredenheid. Indien nodig worden voor aanvullende informatie de volgende meetinstrumenten gehanteerd: - Sociale beleidstest FNV Bondgenoten Globale analyse van HTM en haar sociale beleid t.a.v. haar medewerkers; - Emotech test Test die verhoudingen tussen (groepen) individuen in kaart brengt; randvoorwaarden Partijen realiseren dat er randvoorwaarden nodig zijn om de beoogde doelstelling te realiseren. - Bottum up werkmethodiek Nadrukkelijk kiezen partijen voor het faciliteren en stimuleren van medewerkers om tot verbetering in hun eigen werk en werkbeleving te komen. De tijdens, de door FNV Bondgenoten gehouden, thema bijeenkomst geformuleerde doelen (in sheetvorm bijgevoegd) worden hierin nadrukkelijk meegenomen; - Eerste lijns management Partijen zijn zich bewust dat de komende veranderingen veel gaat vragen van het eerste lijns management. HTM is bereid die investeringen te plegen die nodig zijn om aan het veranderproces vorm te geven; - Ombudsman / klankbord Partijen willen laagdrempelig en interactief communiceren met alle geledingen binnen HTM/SVD. Hiervoor zal een meldpunt met bijbehorende faciliteiten en bevoegdheden worden ingericht. Dit meldpunt zal autonoom functioneren en op basis van verkregen informatie naar bevinden kunnen handelen.alleen verantwoording afleggen begeleidingscommissie Partijen, of een door hen aangewezen persoon vormen de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie zal waar nodig middelen beschikbaar stellen om de structurele verbetering van de medewerktevredenheid te realiseren. De begeleidingscommissie vergadert minimaal één keer per kwartaal 12

13 De begeleidingscommissie zal het convenant tussentijds evalueren en zonodig bijstellen Waar nodig stelt de begeleidingscommissie werkgroepen in. ten slotte Partijen zijn ervan overtuigd dat een goede uitvoering van het convenant tot synergievoordelen zal leiden. Grotere medewerkertevredenheid zal in de ogen van partijen o.a. leiden tot verbeterde kwaliteit van dienstverlening, een afname van het (langdurig) verzuim een meer volwassen relatie tussen werknemers en management. Partijen willen op deze wijze zorgdragen dat de unieke- en sociale structuur van HTM/SVD behouden blijft. De inhoud van het convenant zal transparant en positief worden gecommuniceerd Onvoorziene omstandigheden worden vanuit een positieve, oplossingsgerichte invalshoek benaderd. 13

14 Bijlage 2 bij preambule Pensioenen en veranderde wetgeving Inleiding Door veranderende wetgeving zijn CAO partijen genoodzaakt nieuwe afspraken te maken met betrekking tot de oudedagsvoorziening binnen HTM. De nieuwe wet en de ABP pensioenregeling vormen voor CAO partijen een gegeven. Afwijken is niet mogelijk, benutten van geboden mogelijkheden wel. ABP pensioenregeling De partijen die betrokken zijn bij de ABP pensioenregeling zijn een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. De respectievelijke achterbannen dienen zich nog over dit akkoord uit te spreken. Onderdeel van de ABP pensioenregeling is een overgangsregeling van de FPUregeling. Dit houdt in: De FPU-richtleeftijd schuift voor werknemers geboren voor 2 april 1947 op naar 61 jaar en 2 maanden (was 61 jaar). De FPU-richtleeftijd schuift voor werknemers geboren na 1 april 1947 en voor 1 januari 1950 op naar 62 jaar en 3 maanden (was 62 jaar). Voor beide categorieën geldt een uitkeringspercentage van 70% van de berekeningsgrondslag. De gevolgen voor werknemers die geboren zijn op en na 1 januari 1950 zijn het grootst. Voor hen wordt de pensioenleeftijd 62 jaar en 9 maanden (was 62 jaar) tegen een pensioenuitkering van 70%. Men moet dan wel 40 pensioenjaren hebben opgebouwd. Bijdrage van HTM aan een vroegpensioenregeling: HTM zegt toe het bedrag dat thans nodig is om de kosten van de FPU-aanvulling te financieren beschikbaar te stellen voor de nieuwe oudedagsvoorziening, teneinde de gevolgen van de veranderde regelgeving te beperken en het opnieuw mogelijk te maken om eerder te vertrekken en/of een hogere pensioenuitkering te ontvangen. Verwacht wordt dat dit op jaarbasis tussen 1,8 miljoen en 2,4 miljoen bedraagt. Hierbij is rekening gehouden met: - de in 2005 verwachte ontwikkeling van het aantal gerechtigden op een aanvulling, indien de huidige FPU-regeling na onverkort was voortgezet. - de verwachte toename van het aantal FPU-gerechtigden door de vergrijzing, overeenkomstig de afspraken die er gemaakt zijn bij de vorming van het 2-dagenfonds; - de aanname dat men tot op 60-jarige leeftijd van de FPU gebruik zou maken en dat men vanaf op een leeftijd van 61 jaar en 3 maanden van de regeling gebruik zou maken. De berekende bedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling (indexatie). Bij de uitwerking van de regeling zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - de fiscale mogelijkheden worden ten volle benut; - een toekomstbestendige oudedagsvoorziening, die recht doet aan alle leeftijdgroepen binnen HTM; - de beschikbare ruimte wordt aangewend voor een levensloopregeling, of een andere regeling waaraan werknemers op ieder moment individuele rechten kunnen ontlenen. - deeltijdpensioen zal onderdeel uitmaken van de oudedagsvoorziening; - de huidige FPU-CAO, die loopt tot 1 april 2007, zal onverkort worden toegepast; na deze datrum komt deze te vervallen; - het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden; partijen onderzoeken of de levensloopregeling hiervoor het meest optimale instrument is. - dat ieder personeelslid, met gelijk aantal dienstjaren, maar ongeacht de leeftijd vanaf 1 januari 2006, op dezelfde leeftijd van de regeling gebruik kan maken tegen hetzelfde pensioenpercentage. Partijen realiseren zich daarbij dat: 14

15 - de invloed op de ontwikkeling van de ABP regelingen beperkt is; - de uittredingsleeftijd van 60 jaar tegen het huidige uitkeringsniveau niet langer haalbaar zal zijn; - herverdeling van middelen nodig kan zijn om alle leeftijdsgroepen zicht te blijven bieden op een goede regeling. HTM zal ABP verzoeken om personeelsbijeenkomsten te beleggen waar de nieuwe ABPregeling, inclusief de bijdrage van HTM, worden uitgelegd. Deze personeelsbijeenkomsten komen zo spoedig nadat duidelijk is hoe de nieuwe regeling er voor HTM gaat uitzien. 15

16 Hoofdstuk I De individuele arbeidsovereenkomst AFDELING 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Definities Artikel 1 In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: afdelingsleiding: personeel dat, daartoe door de directie gemandateerd, leiding geeft aan een organisatieonderdeel in de functie van manager, afdelingshoofd of bedrijfsleider. bezoldiging: het salaris verhoogd met alle toeslagen en vergoedingen met uitzondering van: a. vergoedingen die het karakter dragen van kostenvergoeding; b. vakantietoeslag; c. de vergoeding voor overwerk en arbeid op feestdagen en voor het verplaatsen van vrije dagen als bedoeld in artikel 31 van de CAO; d. toeslagen voor tijdelijke functies als bedoeld in artikel 24 lid 5 van de CAO en artikel 1 van bijlage 3. directie: de algemeen directeur en de directeuren feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Bevrijdingsdag (met die verstande dat deze dag vanaf 1 januari 2004 uitsluitend als feestdag geldt in de jaren waarin deze dag als Nationale feestdag wordt aangemerkt, zijnde eens in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en Koninginnedag. huwelijk: een verbintenis tussen twee personen, conform artikel 1:67 van het Burgerlijk Wetboek. Met huwelijk wordt gelijkgesteld het geregistreerde partnerschap, conform artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek. leerlingwerknemer: een leerling die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg en die in het kader daarvan een praktijkopleiding bij de werkgever volgt. ondernemingsraad: het medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden. partner: de echtgeno(o)t(e) of hij/zij die met de ongehuwde werknemer volgens een door beiden ondertekende en bij de werkgever gedeponeerde verklaring gedurende tenminste zes maanden een gemeenschappelijke en duurzame huishouding voert als waren zij gehuwd. Met een ongehuwde werknemer bedoeld in de eerste volzin wordt gelijkgesteld een gehuwde werknemer die duurzaam gescheiden van diens echtgeno(o)t(e) leeft. partijen bij de CAO: partij te ener zijde: HTM Personenvervoer N.V. (HTM). partij te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. 16

17 rijdend personeel: personeel werkzaam in de functie van buschauffeur of trambestuurder, of RandstadRailbestuurder of een combinatie van deze functies. roosterpersoneel: werknemers die volgens rooster arbeid verrichten op andere tijden dan op de werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. roostervrije dag: iedere dag van de kalenderweek waarop volgens rooster of werktijdregeling geen arbeid behoeft te worden verricht. salaris: het bruto-maandbedrag, waarop de werknemer krachtens het bepaalde in artikel 22 van deze CAO, aanspraak heeft. servicemedewerker: werknemer waarvoor de werkgever loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen of latere regelingen ter vervanging hiervan. stagiaire: scholier of student die als onderdeel van zijn (beroeps)opleiding gedurende enige tijd in de onderneming werkzaam is. uitvoerend technisch personeel werknemers werkzaam bij de afdeling HTM-Infra, Railmaterieel of Wagenparkservice in een functie waarvan bij functiewaardering punten worden toegewezen voor het gezichtspunt bezwarende werkomstandigheden. NB) Dit betreft werknemers die in overwegende mate handarbeid verrichten en belast zijn met het maken, herstellen of monteren, zoals monteurs, lassers en dergelijke. Maar ook de wisselreiniger en de baanvakreiniger worden onder deze categorie personeel gerekend. Toezichthouders en magazijnpersoneel dat niet zelf in overwegende mate met uitvoerende technische werkzaamheden is beslast, valt niet onder deze groep personeel. uurloon: voor het rijdend - en varend personeel : het salaris gedeeld door 160,03. voor de functie servicemedewerker : het salaris gedeeld door 158 voor het overige personeel : het salaris gedeeld door 164,02 vakantiewerker: scholier of student die in de schoolvakanties gedurende betrekkelijk korte tijd in de onderneming werkzaam is. varend personeel: personeel werkzaam in de functie van kapitein, motordrijver/kaartverkoper en matroos/kaartverkoper. vervoersafdelingen: afdeling Tram, vestigingen Lijsterbesstraat, Scheveningen en Zichtenburg, afdeling Bus, vestigingen Radarstraat, Telexstraat en Beheer, afdeling Informatie en Controle, de afdeling Centrale Verkeersleiding en Stadsvervoer Dordrecht BV. werkdag: iedere dag van de kalenderweek waarop volgens rooster of werktijdregeling arbeid moet worden verricht. 17

18 werkgever: de partij ter ene zijde van deze overeenkomst dan wel een dochteronderneming waarop deze overeenkomst van toepassing is, die met de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. werknemer: de man of vrouw die krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek in dienst is van de werkgever. Looptijd, wijziging en opzegging CAO Artikel 2 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt van 1 mei 2004 tot en met 30 april Indien noch partij ter ene zijde, noch één van de organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde bij de CAO uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop deze CAO eindigt bij aangetekende brief te kennen heeft gegeven, dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen of te wijzigen, zal de overeenkomst geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te worden verlengd. 3. In geval van opzegging als omschreven in lid 2 van dit artikel zullen partijen de onderhandelingen en het overleg over een nieuwe CAO uiterlijk in de maand maart 2008 aanvangen. Hiertoe zullen partijen tijdig vóór 1 maart 2008 hun voorstellen aan de andere CAO-partij doen toekomen. Tijdens dit overleg blijft de CAO volledig van kracht. Zodra komt vast te staan dat tussen partijen geen volledige overeenstemming is bereikt, wordt de CAO als beëindigd beschouwd. Karakter van de CAO Artikel 3 De bepalingen van de CAO hebben een standaardkarakter, tenzij uit de tekst van een bepaling blijkt, dat er sprake is van een minimumbepaling. Werkingssfeer. Voor wie geldt deze CAO? Artikel 4 1. De in deze CAO vermelde arbeidsvoorwaarden zijn met inachtneming van de in de volgende leden van dit artikel vermelde uitzonderingen van toepassing op alle werknemers in dienst van HTM Personenvervoer NV, van Stadsvervoer Dordrecht BV (tot 1 juli 2007) of van Aqua Dordt BV (vanaf 1 juli 2007) en lid van één der organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde 2. De werkgever is gehouden de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden voorkomend in deze CAO ook in acht te nemen in de individuele arbeidsovereenkomsten, die hij aangaat met werknemers die niet lid zijn van één der organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde. 3. Deze CAO is niet van toepassing op: a. de directie; 18

19 b. vakantiewerkers; c. stagiaires, met uitzondering van de Vergoedingsregeling, opgenomen in de Financiële Regelingen, bijlage 15, Op leerlingwerknemers is de Regeling Arbeidsvoorwaarden Leerlingwerknemers, zoals opgenomen in bijlage 17 van de CAO, van toepassing. 5. Op rijdend personeel in dienst van Stadsvervoer Dordrecht BV is, gelet op het gestelde in het Protocol inzake Stadsvervoer Dordrecht BV, bijlage 9 van deze CAO niet van toepassing. 19

20 AFDELING 2. AANVANG, INHOUD EN EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (On)bepaalde tijd. Proeftijd Artikel 5 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan: a. hetzij voor onbepaalde tijd; b. hetzij voor bepaalde tijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid Met inachtneming van het in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel bepaalde, kan overeengekomen worden, dat de eerste twee maanden van de arbeidsovereenkomst als proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek gelden. 3. De in het tweede lid bedoelde proeftijd blijft beperkt tot één maand ingeval: a. de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor korter dan twee jaar; b. het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld. 4. Geen proeftijd kan worden overeengekomen met werknemers, die, na een periode als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben, aansluitend een, qua functie identieke, arbeidsovereenkomst sluiten, tenzij de totale duur van uitzendarbeid en overeengekomen proeftijd een periode van twee maanden niet overschrijdt. 5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op de werknemers, die aansluitend op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een, qua functie identieke, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten. Bepaalde tijd Artikel 6 1. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor ten hoogste één jaar en wordt bij een voortzetting van het dienstverband derhalve omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van één van de onderstaande redenen: a. vervanging van een tijdelijk afwezige -bijvoorbeeld zieke- werknemer; b. een formatieplaats boven de sterkte; c. werkzaamheden ten behoeve van een bepaald project; d. te verwachten reorganisatie(s) of aantoonbare vermindering van arbeidsplaatsen; e. werkzaamheden van een kennelijk tijdelijk karakter; f. tijdelijke uitbreiding/toename van de bedrijfsactiviteiten. 20

21 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Indiensttreding. Het contract Artikel 7 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Zij wordt in tweevoud opgemaakt en door de werkgever en werknemer ondertekend, waarna beiden één exemplaar behouden. De werkgever verstrekt voorts aan de werknemer een ringband CAO en diverse regelingen, waaronder het Reglement ondernemingsraad HTM en het Bedrijfskleding-reglement. 2. In de arbeidsovereenkomst dient te worden vermeld: a. de datum van indiensttreding; b. indien overeengekomen het tijdvak van de proeftijd, bedoeld in artikel 5, lid 2, op straffe van nietigheid van dit beding bij niet vermelding in de arbeidsovereenkomst; c. de functie waarin en het salaris waarop de werknemer is aangesteld, dit laatste met verwijzing naar en aanduiding van de functionele salarisgroep; bij gebreke hiervan dient vermeld te worden binnen welke termijn de functiebeschrijving en functiewaardering zal plaatsvinden; d. de overeengekomen arbeidsduur per week. In geval van deeltijdarbeid tevens de spreiding van het overeengekomen aantal arbeidsuren over week en dag(en); e. of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel voor bepaalde tijd is gesloten. In geval van een voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 1, de reden(en) waarom en de periode waarvoor deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. f. de al dan niet deelname aan de pensioenregeling; g. het van toepassing zijn van deze CAO; h. bijzondere afspraken waarvan schriftelijke vastlegging van belang is voor een correcte nakoming van rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Wijzigingen Artikel 8 Overeengekomen wijzigingen van onderdelen van de arbeidsovereenkomst genoemd in artikel 7, geschieden schriftelijk door de werkgever, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst zelf, dan wel een gevolg zijn van wettelijke maatregelen, van wijziging van de CAO dan wel van overleg met de ondernemingsraad. 21

22 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Artikel 9 1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 2, door opzegging nadat de ingevolge artikel 6 BBA (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) vereiste toestemming is verkregen en met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen, vermeld in de artikelen 10 t/m De arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat opzegging vereist is: a. door het overlijden van de werknemer; b. met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt (zie voorts lid 3); c. door beëindiging met wederzijds goedvinden; d. door beëindiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 5, lid 2; e. door beëindiging op staande voet wegens dringende redenen op grond van de artikelen 7:677 jo. 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; f. door ontbinding wegens gewichtige redenen door de (kanton)rechter op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De beëindiging bedoeld in lid 2 onder b kan, indien de werknemer zulks uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk verzoekt, ook ingaan op de dag waarop de 65- jarige leeftijd wordt bereikt. Opzegging. Algemeen Artikel Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever of de werknemer dient schriftelijk en zodanig plaats te vinden, dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van de maand. 2. De opzegtermijn vangt aan zodra de opzegging de wederpartij bereikt heeft. Nochtans heeft ook een opzegging die de wederpartij niet of niet tijdig heeft bereikt haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen. Opzegtermijn werkgever Artikel Voor de werkgever gelden de wettelijke opzegtermijnen als bedoeld in artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Met inachtneming van het in het derde lid van dit artikel bepaalde, bedraagt de opzegtermijn derhalve bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 22

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 (aanpast per 1-1- 2014)

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 (aanpast per 1-1- 2014) 1 2 3 Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 Gewijzigd per 1 januari 2014 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, HTMbuzz BV. (HTMbuzz),

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, HTMbuzz BV. (HTMbuzz), gevestigd te s-gravenhage, partij

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 mei 2004 tot en met 30 april 2008 Tussen: HTM Personenvervoer N.V. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 Gewijzigd per 1 januari 2015 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, HTMbuzz BV. (HTMbuzz), gevestigd

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 mei 2009 tot en met 31 december 2010 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 mei 2008 tot en met 30 april 2009 Tussen: HTM Personenvervoer NV. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def)

CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) CAO-Larcom 2016 (CAO-Larcom 2016 def) Preambule De CAO-Larcom 2010 kende een looptijd van 2 jaar. Deze looptijd is verlengd. Eind 2013 is er gesproken over de CAO-Larcom en het Sociaal Plan. Op dat moment

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017 Uitgave: juni 2016 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring Artikel 17: De arbeidsovereenkomst Hoofdstuk 2 Indiensttreding en ontslag Artikel 16: Intredekeuring 1. Indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, geldt een verplichte

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN.

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN. VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN oktober 2005 ARTIKEL 1A Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze overeenkomst

Nadere informatie