Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst HTM 1 mei 2004 tot en met 30 april 2008 Tussen: HTM Personenvervoer N.V. (HTM), gevestigd te 's-gravenhage, partij te ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV BedrijvenBond, gevestigd te Utrecht, gezamenlijk partij te anderer zijde is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten: 1

2 2

3 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST PREAMBULE 9 t/m 14 Hoofdstuk I De individuele arbeidsovereenkomst AFDELING 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN...15 t/m 18 Artikel 1 Definities Artikel 2 Looptijd, wijziging en opzegging CAO Artikel 3 Karakter van de CAO Artikel 4 Werkingssfeer. Voor wie geldt de CAO AFDELING 2 AANVANG, INHOUD EN EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST...19 t/m 22 Artikel 5 (On)bepaalde tijd. Proeftijd Artikel 6 Bepaalde tijd Artikel 7 Indiensttreding. Het contract Artikel 8 Wijzigingen Artikel 9 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Artikel 10 Opzegging. Algemeen Artikel 11 Opzegtermijn werkgever Artikel 12 Opzegtermijn werknemer Artikel 13 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd AFDELING 3 ENKELE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER EN DE WERKGEVER...23 t/m 25 Artikel 14 Werknemersverplichtingen. Algemeen Artikel 15 Nevenfuncties Artikel 16 Schadevergoeding Artikel 17 Werkgeversverplichtingen. Algemeen Artikel 18 Vervallen Artikel 19 Arbeidsomstandigheden Artikel 20 Faciliteiten zwangere werkneemsters Artikel 21 Dienst- en werkkleding AFDELING 4 SALARIS/BEZOLDIGING, TOESLAGEN, OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID...26 t/m 42 1; Salaris Artikel 22 Salarisvaststelling. Functiewaardering Artikel 23 Periodiek. Toekenning. Onthouding. Beroep Artikel 24 Waarneming hogere functie. Toeslag Artikel 25 Wijze van betaling van de bezoldiging

4 Artikel 26 Loonafspraken ; Toeslagregelingen Artikel 27 Algemeen. Indexering toeslagen Artikel 28 Bij onregelmatige diensten Artikel 29 Bij gebroken diensten Artikel 30 Bij verschoven arbeidstijd Artikel 31 Bij verplaatsing van een vrije dag Artikel 32 Diverse toeslagen en vergoedingen Artikel 32a Flextoeslag Artikel 33 Bijzondere beloning Artikel 33a Bonus voor elk kwartaal dat men niet ziek is ; Vakantietoeslag, jubileumuitkering en overige financiële verplichtingen Artikel 34 Vakantietoeslag Artikel 35 Voorschot op vakantietoeslag Artikel 36 Vervallen Artikel 37 Jubileumuitkering. Extra verlof Artikel 38 Uitkering bij vertrek Artikel 39 Reiskosten woon/werkverkeer. Vrij vervoer Artikel 40 Studiefaciliteiten Artikel 41 Spaarloonregeling ; Sociale Zekerheid Artikel 42 Collectieve ziektekostenverzekering Artikel 43 Tegemoetkoming particuliere ziektekostenpremie. 5%-regeling Artikel 44 Hardheidsclausule Artikel 45 Vervallen per 1 januari 2006 (vervangen door art. 42) Artikel 46 Tegemoetkoming ziektekostenpremie (vervallen per ) Artikel 46a 5%-regeling (per vervangen door art.43) Artikel 46b Hardheidsclausule (per vervangen door artikel 44) Artikel 47 FPU (vervallen per ) Artikel 48 IP-aanvullingsplan (IPAP) Artikel 49 Pensioenvoorziening Artikel 50 Uitkering bij overlijden Artikel 51 Reorganisatie en bezoldiging. Afbouwregeling Artikel 52 Sociaal Plan Artikel 53 Reorganisatie en wachtgeld Artikel 54 Vervallen AFDELING 5 AFWEZIGHEID WEGENS VAKANTIE, BUITENGEWOON VERLOF, ZIEKTE EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN...43 t/m 58 1; Vakantie Artikel 55 Vakantieduur Artikel 56 Vakantie-opbouw tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 44 4

5 Artikel 57 Opname vakantiedagen. Algemeen Artikel 58 Opname vakantiedagen rijdend personeel Artikel 59 Wijziging vastgestelde vakantie Artikel 60 Arbeidsongeschiktheid en vakantie Artikel 61 Verzilvering en verjaring vakantiedagen ; Buitengewoon verlof Artikel 62 Buitengewoon verlof Artikel 63 Seniorenverlof Artikel 64 Ouderschapsverlof en overig onbetaald verlof Artikel 65 Aanvraag (buitengewoon) verlof ; Feestsnipperdagen Artikel 66 Feestsnipperdagen. Toelage Artikel 67 Indeling diensten op feestdagen Artikel 68 Vervallen Artikel 69 Vervallen ; Arbeidsongeschiktheid Artikel 70 Uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid. Voorschriften Artikel 71 Loondoorbetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof Artikel 72 Aanvulling op Ziektewetuitkering ex-werknemer Artikel 73 Extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid/overlijden in/door de dienst 57 Artikel 74 Vervallen AFDELING 6 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN, OVERWERK, DIENSTROOSTER...59 t/m 65 Artikel 75 Arbeidsduur. Algemeen Artikel 75a Uitbreiding werktijd Artikel 76 ADV Artikel 77 Dienstrooster- en werktijdenregeling Artikel 78 Variabele werktijden Artikel 79 Verschoven arbeidstijd Artikel 80 Arbeid op vrije dagen Artikel 81 Vrije dagen Artikel 82 Werktijden oudere werknemers tot Artikel 82a Werktijden oudere werknemers vanaf Artikel 83 Overwerk Artikel 84 Vergoedingen overwerk en feestdagen. Algemeen Artikel 85 Vergoeding in vrije tijd Artikel 86 Vergoeding in geld Artikel 87 Deeltijd en overwerkvergoeding AFDELING 7 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

6 Artikel 88 Plichtsverzuim Artikel 89 Bevoegdheid. Hoor en wederhoor Artikel 90 Disciplinaire straffen. Beroep

7 Hoofdstuk II Voorschriften bij Hoofdstuk I AFDELING 1 UITGANGSPUNTEN SOCIAAL BELEID en 68 Artikel 91 Personeelsbeleid Artikel 92 Organisatiebeleid Artikel 93 Arbeidsomstandighedenbeleid Artikel 94 Informatiebeleid AFDELING 2 DIVERSEN Artikel 95 Beleid tegen discriminatie en seksuele intimidatie Artikel 96 Uitzendkrachten Hoofdstuk III Collectief gedeelte. Verhouding werkgever en Vakverenigingen/ Ondernemingsraad Artikel 97 Fusie/reorganisatie Artikel 98 Werkgelegenheidsbeleid. Informatie vakverenigingen Artikel 99 Vakverenigingen. Overleg Artikel 100 Uitkeringen vakverenigingen Artikel 101 Faciliteiten vakverenigingen Hoofdstuk IV Klachten- en geschillenregeling Artikel 102 Geschillen. Beroep tegen disciplinaire maatregelen Artikel 103 Klachtrecht voor individuele werknemers

8 BIJLAGEN BIJ DE CAO Bijlage 1 Regeling Functiewaardering Bijlage 2 Salarisregeling Bijlage 3 Regeling Toeslagen en Vergoedingen Bijlage 4 Verzuimprotocol HTM Bijlage 5 oud Suppletieregeling Bijlage 5 nieuw Werktijden voor oudere werknemers Bijlage 6 Wachtgeldregeling Bijlage 6a Sociaal Plan Bijlage 7 Regeling Variabele Werktijden Bijlage 8 Regeling Arbeidsduurverkorting Bijlage 9 Regeling Dienstroosters Bijlage 9a Bijlage 9b Bijlage 10 Regeling Dienstjubilea Bijlage 11 Regeling Studiefaciliteiten Bijlage 12 Klachtenregeling Bijlage 13 Regeling Permanente Geschillencommissie Bijlage 14 Klachtenregeling Seksuele Intimidatie en Discriminatie Bijlage 15 Financiële Regelingen Bijlage 16 Regeling vrije tijdsaanspraken kopen, verkopen of sparen Bijlage 17 Regeling Arbeidsvoorwaarden Leerlingwerknemers Bijlage 18 oud FPU-CAO Bijlage 18 nieuw VPL-CAO

9 9

10 Preambule a. productiviteit Partijen komen in deze CAO een aantal wijzigingen overeen, die erop zijn gericht om in elke vestiging gemiddeld 1050 dienstregelinguren (DRU s) per full-time rijdend personeelslid per jaar te bereiken, bij een berekend ziekteverzuim van 8%. HTM heeft een model ontwikkeld, waarmee de effecten van de verschillende maatregelen op het gemiddeld aantal DRU s kunnen worden berekend. Indien uit het rekenmodel blijkt, dat bij een berekend ziekteverzuim van 8%, er een hoger of lager gemiddeld aantal DRU s dan 1050 per jaar wordt bereikt, zullen partijen (een deel van) de overeengekomen wijzigingen zodanig aanpassen, dat de realiteit uitkomt op gemiddeld 1050 DRU s per jaar. b. convenant werken naar wens Partijen realiseren zich dat het door de marktwerking in het openbaar vervoer noodzakelijk is om de kosten per DRU te beperken en dat het daarom nodig is om de productiviteit te verbeteren. Partijen onderkennen dat dit gevolgen heeft voor het personeel. Partijen hebben een convenant opgesteld om binnen de grenzen van de gewenste productiviteitsverbetering tot een betere kwaliteit van werken en werkbeleving te komen. Dit convenant: werken naar wens is onderdeel van dit onderhandelingsresultaat en is als bijlage 1 aan deze pre-ambule toegevoegd. c. werkzekerheid Personeel dat solliciteert naar de functie van bestuurder RandstadRail heeft voorrang boven externe sollicitanten. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: 1. Personeel dat werkzaam is in de functie van trambestuurder, heeft voorrang boven alle andere interne sollicitanten. 2. Personeel dat werkzaam is in de functie van buschauffeur, heeft voorrang boven andere interne kandidaten die niet werkzaam zijn als trambestuurder. d. FPU / levensloopregeling Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de FPU-regeling. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet VUT, Prepensioen en Levensloop. Op 5 juli 2005 hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de bij het ABP aangesloten instellingen, een akkoord bereikt over de gevolgen van deze wet voor de pensioenregeling van het ABP. In de nieuwe pensioenregeling zoals die vanaf 1 januari 2006 geldt, is eerder stoppen met werken geregeld met een versterkt ouderdomspensioen. Bij de afspraken over deze pensioenregeling is ook geld vrij gemaakt voor levensloop. Partijen komen overeen dat de aanvulling op de FPU-uitkering ten laste van HTM op grond van de FPU-CAO, die tot 1 mei 2007 geldt, wordt aangepast aan de nieuwe pensioenregeling van het ABP. Uitgangspunt daarbij is dat HTM de totale kosten van een aanvulling door HTM niet méér zullen bedragen, dan het geval zou zijn geweest als de FPU-regeling na 1 januari 2006 zou zijn gecontinueerd. In een paritaire commissie zal één en ander worden uitgewerkt. De verdere uitgangspunten daarbij zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze preambule. NB) In april 2007 hebben partijen, met inachtneming met het bovenstaande een VPL CAO afgesloten voor personeel dat na 30 april 1947 is geboren, ter vervanging van de FPU-CAO (bijlage 18 oud). De VPL CAO is als bijlage 18 nieuw bij deze CAO opgenomen. 10

11 11

12 Bijlage 1 bij Preambule convenant werken naar wens Directie en vakbonden (partijen) realiseren dat de wereld van het openbaar vervoer verandert is. Dat door politieke besluitvorming een marktwerking is ontstaan die direct gevolgen heeft voor de medewerkers van HTM/SVD. Partijen hebben in de arbeidsvoorwaarden een balans gezocht tussen inspelen op deze (opgelegde) marktwerking en behoud van de positieve elementen van de huidige cultuur binnen HTM/SVD. Partijen hebben dit convenant opgesteld om binnen de grenzen van de marktwerking tot een betere kwaliteit van werken en werkbeleving te komen. Partijen willen nadrukkelijk voorkomen dat door de marktwerking de unieke- en sociale structuur van HTM/SVD wordt aangetast. Dit convenant vormt een onlosmakelijk onderdeel van de CAO. concrete doelen concreet resultaat Invalshoek is verhoging van de medewerkertevredenheid. Partijen stellen zich ten doel om bij alle bedrijfsonderdelen binnen een jaar na start minimaal een positief resultaat te bereiken. Hierbij dienen alle gemeten aspecten tenminste voldoende scoren, ook als het totaal gemiddelde voor een afdeling al voldoende (of hoger) is. Partijen stellen zich verder ten doel dat bedrijfsonderdelen waar momenteel sprake is van een voldoende deze met minimaal 5 % op jaarbasis te verbeteren totdat de grens van een acht is bereikt. uitgangssituatie HTM heeft in het verleden reeds een nulmeting verricht. Deze wordt in 2005 opgevolgd door een vervolganalyse (één-meting) De resultaten van deze nog te houden vervolganalyse zal uitgangspunt zijn voor verbetering van de medewerkertevredenheid. Indien nodig worden voor aanvullende informatie de volgende meetinstrumenten gehanteerd: - Sociale beleidstest FNV Bondgenoten Globale analyse van HTM en haar sociale beleid t.a.v. haar medewerkers; - Emotech test Test die verhoudingen tussen (groepen) individuen in kaart brengt; randvoorwaarden Partijen realiseren dat er randvoorwaarden nodig zijn om de beoogde doelstelling te realiseren. - Bottum up werkmethodiek Nadrukkelijk kiezen partijen voor het faciliteren en stimuleren van medewerkers om tot verbetering in hun eigen werk en werkbeleving te komen. De tijdens, de door FNV Bondgenoten gehouden, thema bijeenkomst geformuleerde doelen (in sheetvorm bijgevoegd) worden hierin nadrukkelijk meegenomen; - Eerste lijns management Partijen zijn zich bewust dat de komende veranderingen veel gaat vragen van het eerste lijns management. HTM is bereid die investeringen te plegen die nodig zijn om aan het veranderproces vorm te geven; - Ombudsman / klankbord Partijen willen laagdrempelig en interactief communiceren met alle geledingen binnen HTM/SVD. Hiervoor zal een meldpunt met bijbehorende faciliteiten en bevoegdheden worden ingericht. Dit meldpunt zal autonoom functioneren en op basis van verkregen informatie naar bevinden kunnen handelen.alleen verantwoording afleggen begeleidingscommissie Partijen, of een door hen aangewezen persoon vormen de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie zal waar nodig middelen beschikbaar stellen om de structurele verbetering van de medewerktevredenheid te realiseren. De begeleidingscommissie vergadert minimaal één keer per kwartaal 12

13 De begeleidingscommissie zal het convenant tussentijds evalueren en zonodig bijstellen Waar nodig stelt de begeleidingscommissie werkgroepen in. ten slotte Partijen zijn ervan overtuigd dat een goede uitvoering van het convenant tot synergievoordelen zal leiden. Grotere medewerkertevredenheid zal in de ogen van partijen o.a. leiden tot verbeterde kwaliteit van dienstverlening, een afname van het (langdurig) verzuim een meer volwassen relatie tussen werknemers en management. Partijen willen op deze wijze zorgdragen dat de unieke- en sociale structuur van HTM/SVD behouden blijft. De inhoud van het convenant zal transparant en positief worden gecommuniceerd Onvoorziene omstandigheden worden vanuit een positieve, oplossingsgerichte invalshoek benaderd. 13

14 Bijlage 2 bij preambule Pensioenen en veranderde wetgeving Inleiding Door veranderende wetgeving zijn CAO partijen genoodzaakt nieuwe afspraken te maken met betrekking tot de oudedagsvoorziening binnen HTM. De nieuwe wet en de ABP pensioenregeling vormen voor CAO partijen een gegeven. Afwijken is niet mogelijk, benutten van geboden mogelijkheden wel. ABP pensioenregeling De partijen die betrokken zijn bij de ABP pensioenregeling zijn een hoofdlijnenakkoord overeengekomen. De respectievelijke achterbannen dienen zich nog over dit akkoord uit te spreken. Onderdeel van de ABP pensioenregeling is een overgangsregeling van de FPUregeling. Dit houdt in: De FPU-richtleeftijd schuift voor werknemers geboren voor 2 april 1947 op naar 61 jaar en 2 maanden (was 61 jaar). De FPU-richtleeftijd schuift voor werknemers geboren na 1 april 1947 en voor 1 januari 1950 op naar 62 jaar en 3 maanden (was 62 jaar). Voor beide categorieën geldt een uitkeringspercentage van 70% van de berekeningsgrondslag. De gevolgen voor werknemers die geboren zijn op en na 1 januari 1950 zijn het grootst. Voor hen wordt de pensioenleeftijd 62 jaar en 9 maanden (was 62 jaar) tegen een pensioenuitkering van 70%. Men moet dan wel 40 pensioenjaren hebben opgebouwd. Bijdrage van HTM aan een vroegpensioenregeling: HTM zegt toe het bedrag dat thans nodig is om de kosten van de FPU-aanvulling te financieren beschikbaar te stellen voor de nieuwe oudedagsvoorziening, teneinde de gevolgen van de veranderde regelgeving te beperken en het opnieuw mogelijk te maken om eerder te vertrekken en/of een hogere pensioenuitkering te ontvangen. Verwacht wordt dat dit op jaarbasis tussen 1,8 miljoen en 2,4 miljoen bedraagt. Hierbij is rekening gehouden met: - de in 2005 verwachte ontwikkeling van het aantal gerechtigden op een aanvulling, indien de huidige FPU-regeling na onverkort was voortgezet. - de verwachte toename van het aantal FPU-gerechtigden door de vergrijzing, overeenkomstig de afspraken die er gemaakt zijn bij de vorming van het 2-dagenfonds; - de aanname dat men tot op 60-jarige leeftijd van de FPU gebruik zou maken en dat men vanaf op een leeftijd van 61 jaar en 3 maanden van de regeling gebruik zou maken. De berekende bedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling (indexatie). Bij de uitwerking van de regeling zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - de fiscale mogelijkheden worden ten volle benut; - een toekomstbestendige oudedagsvoorziening, die recht doet aan alle leeftijdgroepen binnen HTM; - de beschikbare ruimte wordt aangewend voor een levensloopregeling, of een andere regeling waaraan werknemers op ieder moment individuele rechten kunnen ontlenen. - deeltijdpensioen zal onderdeel uitmaken van de oudedagsvoorziening; - de huidige FPU-CAO, die loopt tot 1 april 2007, zal onverkort worden toegepast; na deze datrum komt deze te vervallen; - het optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden; partijen onderzoeken of de levensloopregeling hiervoor het meest optimale instrument is. - dat ieder personeelslid, met gelijk aantal dienstjaren, maar ongeacht de leeftijd vanaf 1 januari 2006, op dezelfde leeftijd van de regeling gebruik kan maken tegen hetzelfde pensioenpercentage. Partijen realiseren zich daarbij dat: 14

15 - de invloed op de ontwikkeling van de ABP regelingen beperkt is; - de uittredingsleeftijd van 60 jaar tegen het huidige uitkeringsniveau niet langer haalbaar zal zijn; - herverdeling van middelen nodig kan zijn om alle leeftijdsgroepen zicht te blijven bieden op een goede regeling. HTM zal ABP verzoeken om personeelsbijeenkomsten te beleggen waar de nieuwe ABPregeling, inclusief de bijdrage van HTM, worden uitgelegd. Deze personeelsbijeenkomsten komen zo spoedig nadat duidelijk is hoe de nieuwe regeling er voor HTM gaat uitzien. 15

16 Hoofdstuk I De individuele arbeidsovereenkomst AFDELING 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Definities Artikel 1 In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: afdelingsleiding: personeel dat, daartoe door de directie gemandateerd, leiding geeft aan een organisatieonderdeel in de functie van manager, afdelingshoofd of bedrijfsleider. bezoldiging: het salaris verhoogd met alle toeslagen en vergoedingen met uitzondering van: a. vergoedingen die het karakter dragen van kostenvergoeding; b. vakantietoeslag; c. de vergoeding voor overwerk en arbeid op feestdagen en voor het verplaatsen van vrije dagen als bedoeld in artikel 31 van de CAO; d. toeslagen voor tijdelijke functies als bedoeld in artikel 24 lid 5 van de CAO en artikel 1 van bijlage 3. directie: de algemeen directeur en de directeuren feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Bevrijdingsdag (met die verstande dat deze dag vanaf 1 januari 2004 uitsluitend als feestdag geldt in de jaren waarin deze dag als Nationale feestdag wordt aangemerkt, zijnde eens in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en Koninginnedag. huwelijk: een verbintenis tussen twee personen, conform artikel 1:67 van het Burgerlijk Wetboek. Met huwelijk wordt gelijkgesteld het geregistreerde partnerschap, conform artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek. leerlingwerknemer: een leerling die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg en die in het kader daarvan een praktijkopleiding bij de werkgever volgt. ondernemingsraad: het medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden. partner: de echtgeno(o)t(e) of hij/zij die met de ongehuwde werknemer volgens een door beiden ondertekende en bij de werkgever gedeponeerde verklaring gedurende tenminste zes maanden een gemeenschappelijke en duurzame huishouding voert als waren zij gehuwd. Met een ongehuwde werknemer bedoeld in de eerste volzin wordt gelijkgesteld een gehuwde werknemer die duurzaam gescheiden van diens echtgeno(o)t(e) leeft. partijen bij de CAO: partij te ener zijde: HTM Personenvervoer N.V. (HTM). partij te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. 16

17 rijdend personeel: personeel werkzaam in de functie van buschauffeur of trambestuurder, of RandstadRailbestuurder of een combinatie van deze functies. roosterpersoneel: werknemers die volgens rooster arbeid verrichten op andere tijden dan op de werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. roostervrije dag: iedere dag van de kalenderweek waarop volgens rooster of werktijdregeling geen arbeid behoeft te worden verricht. salaris: het bruto-maandbedrag, waarop de werknemer krachtens het bepaalde in artikel 22 van deze CAO, aanspraak heeft. servicemedewerker: werknemer waarvoor de werkgever loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen of latere regelingen ter vervanging hiervan. stagiaire: scholier of student die als onderdeel van zijn (beroeps)opleiding gedurende enige tijd in de onderneming werkzaam is. uitvoerend technisch personeel werknemers werkzaam bij de afdeling HTM-Infra, Railmaterieel of Wagenparkservice in een functie waarvan bij functiewaardering punten worden toegewezen voor het gezichtspunt bezwarende werkomstandigheden. NB) Dit betreft werknemers die in overwegende mate handarbeid verrichten en belast zijn met het maken, herstellen of monteren, zoals monteurs, lassers en dergelijke. Maar ook de wisselreiniger en de baanvakreiniger worden onder deze categorie personeel gerekend. Toezichthouders en magazijnpersoneel dat niet zelf in overwegende mate met uitvoerende technische werkzaamheden is beslast, valt niet onder deze groep personeel. uurloon: voor het rijdend - en varend personeel : het salaris gedeeld door 160,03. voor de functie servicemedewerker : het salaris gedeeld door 158 voor het overige personeel : het salaris gedeeld door 164,02 vakantiewerker: scholier of student die in de schoolvakanties gedurende betrekkelijk korte tijd in de onderneming werkzaam is. varend personeel: personeel werkzaam in de functie van kapitein, motordrijver/kaartverkoper en matroos/kaartverkoper. vervoersafdelingen: afdeling Tram, vestigingen Lijsterbesstraat, Scheveningen en Zichtenburg, afdeling Bus, vestigingen Radarstraat, Telexstraat en Beheer, afdeling Informatie en Controle, de afdeling Centrale Verkeersleiding en Stadsvervoer Dordrecht BV. werkdag: iedere dag van de kalenderweek waarop volgens rooster of werktijdregeling arbeid moet worden verricht. 17

18 werkgever: de partij ter ene zijde van deze overeenkomst dan wel een dochteronderneming waarop deze overeenkomst van toepassing is, die met de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. werknemer: de man of vrouw die krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek in dienst is van de werkgever. Looptijd, wijziging en opzegging CAO Artikel 2 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt van 1 mei 2004 tot en met 30 april Indien noch partij ter ene zijde, noch één van de organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde bij de CAO uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop deze CAO eindigt bij aangetekende brief te kennen heeft gegeven, dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen of te wijzigen, zal de overeenkomst geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te worden verlengd. 3. In geval van opzegging als omschreven in lid 2 van dit artikel zullen partijen de onderhandelingen en het overleg over een nieuwe CAO uiterlijk in de maand maart 2008 aanvangen. Hiertoe zullen partijen tijdig vóór 1 maart 2008 hun voorstellen aan de andere CAO-partij doen toekomen. Tijdens dit overleg blijft de CAO volledig van kracht. Zodra komt vast te staan dat tussen partijen geen volledige overeenstemming is bereikt, wordt de CAO als beëindigd beschouwd. Karakter van de CAO Artikel 3 De bepalingen van de CAO hebben een standaardkarakter, tenzij uit de tekst van een bepaling blijkt, dat er sprake is van een minimumbepaling. Werkingssfeer. Voor wie geldt deze CAO? Artikel 4 1. De in deze CAO vermelde arbeidsvoorwaarden zijn met inachtneming van de in de volgende leden van dit artikel vermelde uitzonderingen van toepassing op alle werknemers in dienst van HTM Personenvervoer NV, van Stadsvervoer Dordrecht BV (tot 1 juli 2007) of van Aqua Dordt BV (vanaf 1 juli 2007) en lid van één der organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde 2. De werkgever is gehouden de bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden voorkomend in deze CAO ook in acht te nemen in de individuele arbeidsovereenkomsten, die hij aangaat met werknemers die niet lid zijn van één der organisaties tezamen vormende partij ter andere zijde. 3. Deze CAO is niet van toepassing op: a. de directie; 18

19 b. vakantiewerkers; c. stagiaires, met uitzondering van de Vergoedingsregeling, opgenomen in de Financiële Regelingen, bijlage 15, Op leerlingwerknemers is de Regeling Arbeidsvoorwaarden Leerlingwerknemers, zoals opgenomen in bijlage 17 van de CAO, van toepassing. 5. Op rijdend personeel in dienst van Stadsvervoer Dordrecht BV is, gelet op het gestelde in het Protocol inzake Stadsvervoer Dordrecht BV, bijlage 9 van deze CAO niet van toepassing. 19

20 AFDELING 2. AANVANG, INHOUD EN EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (On)bepaalde tijd. Proeftijd Artikel 5 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan: a. hetzij voor onbepaalde tijd; b. hetzij voor bepaalde tijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid Met inachtneming van het in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel bepaalde, kan overeengekomen worden, dat de eerste twee maanden van de arbeidsovereenkomst als proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek gelden. 3. De in het tweede lid bedoelde proeftijd blijft beperkt tot één maand ingeval: a. de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor korter dan twee jaar; b. het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld. 4. Geen proeftijd kan worden overeengekomen met werknemers, die, na een periode als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben, aansluitend een, qua functie identieke, arbeidsovereenkomst sluiten, tenzij de totale duur van uitzendarbeid en overeengekomen proeftijd een periode van twee maanden niet overschrijdt. 5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op de werknemers, die aansluitend op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een, qua functie identieke, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten. Bepaalde tijd Artikel 6 1. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor ten hoogste één jaar en wordt bij een voortzetting van het dienstverband derhalve omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van één van de onderstaande redenen: a. vervanging van een tijdelijk afwezige -bijvoorbeeld zieke- werknemer; b. een formatieplaats boven de sterkte; c. werkzaamheden ten behoeve van een bepaald project; d. te verwachten reorganisatie(s) of aantoonbare vermindering van arbeidsplaatsen; e. werkzaamheden van een kennelijk tijdelijk karakter; f. tijdelijke uitbreiding/toename van de bedrijfsactiviteiten. 20

21 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Indiensttreding. Het contract Artikel 7 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Zij wordt in tweevoud opgemaakt en door de werkgever en werknemer ondertekend, waarna beiden één exemplaar behouden. De werkgever verstrekt voorts aan de werknemer een ringband CAO en diverse regelingen, waaronder het Reglement ondernemingsraad HTM en het Bedrijfskleding-reglement. 2. In de arbeidsovereenkomst dient te worden vermeld: a. de datum van indiensttreding; b. indien overeengekomen het tijdvak van de proeftijd, bedoeld in artikel 5, lid 2, op straffe van nietigheid van dit beding bij niet vermelding in de arbeidsovereenkomst; c. de functie waarin en het salaris waarop de werknemer is aangesteld, dit laatste met verwijzing naar en aanduiding van de functionele salarisgroep; bij gebreke hiervan dient vermeld te worden binnen welke termijn de functiebeschrijving en functiewaardering zal plaatsvinden; d. de overeengekomen arbeidsduur per week. In geval van deeltijdarbeid tevens de spreiding van het overeengekomen aantal arbeidsuren over week en dag(en); e. of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel voor bepaalde tijd is gesloten. In geval van een voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 1, de reden(en) waarom en de periode waarvoor deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. f. de al dan niet deelname aan de pensioenregeling; g. het van toepassing zijn van deze CAO; h. bijzondere afspraken waarvan schriftelijke vastlegging van belang is voor een correcte nakoming van rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Wijzigingen Artikel 8 Overeengekomen wijzigingen van onderdelen van de arbeidsovereenkomst genoemd in artikel 7, geschieden schriftelijk door de werkgever, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst zelf, dan wel een gevolg zijn van wettelijke maatregelen, van wijziging van de CAO dan wel van overleg met de ondernemingsraad. 21

22 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Artikel 9 1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 2, door opzegging nadat de ingevolge artikel 6 BBA (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) vereiste toestemming is verkregen en met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen, vermeld in de artikelen 10 t/m De arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat opzegging vereist is: a. door het overlijden van de werknemer; b. met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt (zie voorts lid 3); c. door beëindiging met wederzijds goedvinden; d. door beëindiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 5, lid 2; e. door beëindiging op staande voet wegens dringende redenen op grond van de artikelen 7:677 jo. 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; f. door ontbinding wegens gewichtige redenen door de (kanton)rechter op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De beëindiging bedoeld in lid 2 onder b kan, indien de werknemer zulks uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk verzoekt, ook ingaan op de dag waarop de 65- jarige leeftijd wordt bereikt. Opzegging. Algemeen Artikel Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever of de werknemer dient schriftelijk en zodanig plaats te vinden, dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van de maand. 2. De opzegtermijn vangt aan zodra de opzegging de wederpartij bereikt heeft. Nochtans heeft ook een opzegging die de wederpartij niet of niet tijdig heeft bereikt haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen. Opzegtermijn werkgever Artikel Voor de werkgever gelden de wettelijke opzegtermijnen als bedoeld in artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek. 2. Met inachtneming van het in het derde lid van dit artikel bepaalde, bedraagt de opzegtermijn derhalve bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 22

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 CAO Uitvaartbranche 1 juli 2014 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 USEUM CAO 201 3 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 MUSEUM CAO *Museum CAO 2013 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 Colofon Oorspronkelijk ontwerp: Uncoated Utrecht Omslag en opmaak: Wilfred van

Nadere informatie

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010-1- Copyright 2009 CAO-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN Niets uit

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen CAO PLb 2013 1 CAO PLb 2013 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning 5. Werktijd en arbeidsduur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 Leeswijzer Partijen bij de cao voor de glastuinbouw hebben de cao zoals die geldt voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30

Nadere informatie

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode

ALGEMENE BANK-CAO. collectieve arbeidsovereenkomst. voor de periode ALGEMENE BANK-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD... 6 DEEL 1... 7 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 JULI 2008 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1 Wezep april 2010 Tussen de ondergetekende De Directie van CêlaVíta te Wezep Als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Vakmensen, gevestigd

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 CAO voor het omroeppersoneel 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 0 Rechten en plichten 2 Hoofdstuk 1 Indienstneming en ontslag.. 6 Hoofdstuk 2 Beloning.. 10 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur..

Nadere informatie

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Parenco BV Veerweg 1 6871 AV Renkum T 0317 361 911 F 0317 317 645 info@parenco.com 1 De beloning van BHV-uren is

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie