Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co"

Transcriptie

1 Privacy Beleid Internet Referentie 5703/IK/-

2 pagina 2 Inleiding Deze website wordt geëxploiteerd door en B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Special Services B.V., IPT Services B.V. en KPMG Meijburg M&A Tax B.V., hierna tezamen te noemen:. acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en de bezoekers van haar website van groot belang. De door verkregen persoonsgegevens van cliënten en bezoekers van haar website worden derhalve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Welke gegevens worden verwerkt Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid van het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het inzenden van een sollicitatie en/of andere diensten via de KPMG Meijburg & Co internetsite, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt bepaalde persoonsgegevens van u zelf te verstrekken danwel dat u deze persoonsgegevens op eigen initiatief verstrekt. verwerkt deze persoonsgegevens met het oog (i) de internetsite aan haar gebruikers ter beschikking te kunnen stellen, (ii) de via de internetsite aangeboden diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren en (iii) de kwaliteit van de dienstverlening van te verbeteren. verzamelt in beginsel alleen informatie voor zover dat benodigd is teneinde aan een via de internetsite aan KPMG Meijburg & Co gericht verzoek om informatie te kunnen voldoen. Daar waar u om verplichte informatie wordt verzocht, zal dat uitdrukkelijk op de betreffende internetpagina worden medegedeeld. Indien u persoonsgegevens verstrekt aan geschiedt dat op vrijwillige basis. Mocht u uw via de internetsite verkregen persoonsgegevens willen laten verwijderen uit de bestanden van, dan wordt u verzocht contact op te nemen met onze webmaster via het klikken op de button "Contact" in de navigatiebalk boven in de website. De bewaring door van uw persoonsgegevens zal niet langer geschieden dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van voormelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

3 pagina 3 Via de internetsite kunnen vragen danwel opmerkingen of aanvragen van publicaties of diensten ook via berichten worden verzonden. In de berichten die op een dergelijke wijze worden verzonden staat uw gebruikersnaam en uw adres vermeld, tezamen met eventuele aanvullende door u opgegeven informatie. De persoonsgegevens verkregen uit per geplaatste vragen danwel opmerkingen en/of via de internetsite aangevraagde publicaties of diensten, kunnen door worden gebruikt voor het opnemen van contact met u voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het behandelen van de betreffende aanvragen. Bijzondere persoonsgegevens Via de internetsite wordt niet om bijzondere persoonsgegevens verzocht. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. U wordt afgeraden dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u echter toch dergelijke bijzondere persoonsgegevens verstrekken, dan gaat er van uit dat u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt en dat u door het verstrekken van deze informatie toestemming geeft voor de eventuele verwerking daarvan. Bewaren van persoonsgegevens Behalve wanneer zij hiertoe is verplicht op grond van een wettelijke bewaarplicht, danwel wanneer de bewaartermijn op grond van toepasselijke beroeps- en gedragsregels is verstreken, voorzover deze langer is dan de wettelijke bewaarplicht, zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk zal zijn voor de verwezenlijking van de in dit privacy beleid vermelde doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Inzage in persoonsgegevens Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt aan en deze persoonsgegevens door zijn verwerkt, heeft u het recht om inzage te krijgen in de door KPMG Meijburg & Co verwerkte persoonsgegevens. Voor het verwijderen, wijzigen danwel aanvullen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze webmaster via het klikken op de button "Contact" in de navigatiebalk boven in de website. zal de verstrekte persoonsgegevens, die door worden bewaard, zorgvuldig vastleggen. Vanaf het moment dat persoonsgegevens aan zijn verstrekt, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte daarvan.

4 pagina 4 Werving en selectie Indien u via de internetsite uw curriculum vitae aan zendt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens slechts gebruikt (i) ter werving en selectie, (ii) voor communicatiedoeleinden of (iii) voor de beoordeling van uw geschiktheid voor invulling van een bestaande of toekomstige vacature. Direct marketing In aanvulling op de geboden mogelijkheden om in een mailinglist opgenomen te worden voor het ontvangen van specifieke publicaties of marketingmateriaal, behoudt zich het recht voor de via de internetsite verkregen persoonsgegevens aan te wenden ten behoeve van direct marketing activiteiten. Mocht u echter bezwaar hebben tegen een dergelijk gebruik van de verstrekte persoonsgegevens, dan kunt u dat aangeven bij het verstrekken van de betreffende persoonsgegevens, danwel in reactie op verkregen direct marketing materiaal. Na ontvangst van een dergelijk bezwaar zal de ontvangen persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketing doeleinden. Doorgifte van persoonsgegevens aan KPMG-organisaties,, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en maakt deel uit van KPMG International, een in Zwitserland gevestigde coöperatie. Wanneer KPMG Meijburg & Co gebruik maakt van de diensten van KPMG International en/of andere KPMG - organisaties, bestaat de mogelijkheid dat, indien zulks noodzakelijk wordt geacht, uw persoonsgegevens eveneens aan KPMG International en/of andere KPMG - organisaties zal verstrekken. In het bijzonder brengen de infrastructuur van, KPMG International en andere KPMG - organisaties alsmede de internetsite (en de aard van het internet in het algemeen) met zich mee dat de door verkregen persoonsgegevens tevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Teneinde de voormelde diensten van aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de op de internetsite verzamelde en de in dit privacy beleid vermelde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, wanneer zulks noodzakelijk zal zijn, voor de uitwisseling van de betreffende gegevens met KPMG International en/of andere KPMG - organisaties en/of door ingeschakelde hulppersonen.

5 pagina 5 Gegevensverstrekking aan derden De internetsite zal niet worden aangewend ter verwerking van persoonsgegevens met het oog op het extern verspreiden of gebruiken voor verkoopdoeleinden en/of mailings te verzorgen ten behoeve van derden. Behalve wanneer (i) zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel of (ii) zulks vereist is voor direct marketing doeleinden, de behandeling van opmerkingen, vragen of aanvragen van publicaties of diensten, zal, met uitzondering van hetgeen hiervoor is omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten, KPMG International of andere KPMG - organisaties. Beveiliging respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er derhalve zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens, waaronder begrepen de gegevens verkregen via de internetsite, worden beveiligd opgeslagen in de databases van, welke databases, met inachtneming van het hiervoor onder "gegevensverstrekking aan derden" bepaalde, uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers van, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. heeft organisatorische en technische maatregelen genomen ter waarborging van de bescherming tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Personen die namens toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding. Links naar internetsites van derden kan links opnemen naar internetsites van derden. Het valt niet uit te sluiten dat deze derden of anderen via deze internetsites informatie over u verzamelen. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en hiervoor, indien aanwezig, de privacy statements van de betreffende internetsites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze internetsites.

6 pagina 6 Wijzigingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid Internet. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. U wordt derhalve aangeraden regelmatig dit Privacy Beleid Internet van op wijzigingen te controleren. Vragen Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via de internetsite kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van KPMG Meijburg & Co via het adres Privacy.

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacyreglement Kinderopvang Purmerend

Privacyreglement Kinderopvang Purmerend Privacyreglement Kinderopvang Purmerend 1. Toepassing Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal binnen Stichting Kinderopvang Purmerend

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V.

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder: PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Pag. Voorwoord 3 1. Begripsbepaling 4 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7 3. Beginselen en doeleinden van verwerking

Nadere informatie

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan; Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: --- de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; --- persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V.

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. AdviseerMe & OnsHuys zijn concepten en merknamen van CLARO B.V. CLARO B.V. faciliteert een beveiligde website, die u de mogelijkheid biedt een online dossier aan te maken,

Nadere informatie