Amersfoort onder ons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort onder ons"

Transcriptie

1 archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007

2

3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007

4 colofon: ISSN: april 2007 uitgave: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort tekst: Maarten van Dijk & Timo d Hollosy foto s: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort, tenzij anders vermeld tekeningen: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort, tenzij anders vermeld ontwerp: Atwee vormgeving: Timo d Hollosy druk: Grafifors BV

5 Inhoud Inhoud 3 3 Voorwoord Inleiding 4 5 INHOUD De locatie Het onderzoek De landschappelijke situatie De historische context De archeologische omgeving Het resultaat Conclusie & advies Samenvatting Literatuur Bijlagen afbeelding 1, de binnenstad van Amersfoort met omgeving en de locatie van het onderzoeksgebied (in rood).

6 Voorwoord Timo d Hollosy 4 VOORWOORD Restaurant Schep, aan de voet van het klaverblad Hoevelaken, was lange tijd een begrip in Midden Nederland. In de zaak die de naam van de eigenaar droeg, hebben generaties dagjesmensen zich met busladingen tegelijk te goed gedaan aan koffie met taart, kroketten en uitsmijters, zittend tussen de zakenmannen die het zo gunstig gelegen restaurant annex zalencentrum gebruikten als ontmoetings- en vergaderplek. De locatie - met de voor hen zo toepasselijke naam - vormde voor de archeologen al jaren om een heel andere reden een begrip: de forse dekzandrug waar het restaurant op ligt, was ook voor de prehistorische mens een favorite verblijfsplaats. Op deze dekzandrug zijn vele en omvangrijke vindplaatsen uit de Prehistorie aangetroffen en onderzocht. De gelegenheid om hier onderzoek uit te voeren werd dus met beide handen aangegrepen. afbeelding 2, restaurant Schep, zoals afgebeeld op een ansichtkaart (fotograaf en datum onbekend). Tijden veranderden en brachten in 2003 een nieuwe eigenaar. En de nieuwe eigenaar bracht weer nieuwe veranderingen met zich mee; nieuwe bedrijfsvoering zou de (ondertussen toch wat vergane) glorie van weleer in ere gaan herstellen. Nieuwbouwplannen ten behoeve van uitbreiding brachten de archeologen naar deze locatie voor een kortstondig archeologisch onderzoek. Het archeologisch onderzoek was geen lang leven beschoren en hetzelfde gold uiteindelijk ook voor het restaurant. Het publiek begon te klagen over de keuken, de koffie en het personeel. Zakenlui en klanten kwamen niet meer terug en de tourbussen reden niet langer om. Schep sloot binnen het jaar haar deuren; de nieuwbouw is er nooit gekomen.

7 Inleiding Maarten van Dijk Amersfoort heeft een rijke geschiedenis, niet alleen in de middeleeuwse binnenstad is veel van het verleden zichtbaar, maar ook in de wijde omgeving ervan. Veel van het verleden zit echter ook - onzichtbaar - onder de grond, in de vorm van sporen en vondsten. Deze lopen het gevaar bij bouwwerkzaamheden voor eeuwig te verdwijnen. De stadsarcheologen hebben als taak dit bodemarchief goed te beheren; dat kan door ze te beschermen of door ze op te graven. Maar eerst moet worden vastgesteld wát zich precies wáár bevindt. In juli 2004 werd door de dhr. Huibregtse, zaakwaarnemer van restaurant Schep te Amersfoort, contact opgenomen met de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort over een nieuwbouwplan achter de tegen het klaverblad Hoevelaken aan gelegen horeca-gelegenheid aan de Amersfoortsestraat nr. 10. Het plan omvatte uitbreiding van restaurant op de plek van de naastgelegen (inmiddels afgebroken) bedrijfswoning aan de Nijkerkerstraat 1 Bij de geplande werkzaamheden zouden eventueel aanwezige archeologische resten op de schop kunnen gaan. Gezien de omgeving mogen hier archeologische resten verwacht worden; de locatie ligt op een grote dekzandrug waarop veel prehistorische resten voorkomen. Om die reden is de dekzandrug aangewezen als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP 23, Dekzandrug aan de Hogeweg ) en valt daarmee onder de Gemeentelijke Monumentenverordening. Voor alle ABP s geldt dat bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm niet zijn toegestaan zonder tussenkomst van de gemeentelijk archeologen. Vooronderzoek Besloten is om voorafgaand aan de nieuwbouw op deze locatie een vooronderzoek (inventariserend veldonderzoek of IVO) uit te voeren, om vast te stellen óf er archeologische resten aanwezig zijn en zo ja; welke. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2004 en is uitgevoerd door de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort. Het onderzoek stond onder de verantwoording van mevr. Drs. F.M.E. Snieder, seniorarcheoloog bij de sectie archeologie en de dagelijkse leiding lag in handen van drs. M.H.A. van Dijk, veldarcheoloog bij de sectie archeologie. De opgravingsploeg bestond verder uit de vaste vrijwilligers en het graafwerk werd uitgevoerd door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort. Resultaat Dit rapport, een standaard rapportage zoals bedoeld in het KNA, bevat de resultaten van het archeologisch onderzoek met een conclusie en een aanbeveling ten aanzien van de archeologische vervolgactiviteiten. Het archeologisch onderzoek achter het restaurant Schep aan de Amersfoortsestraat 10 heeft het Onderzoek Meldingsnummer 7100 gekregen. De resultaten staan in het Centraal Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS geregistreerd onder waarnemingsnummer Bij de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort, uitvoerder van het onderzoek, is intern de onderzoekscode AS 10 gehanteerd. afbeelding 3, luchtfoto van de Amersfoortse binnenstad. De locatie van het onderzoeksgebied is in rood aangegeven. 5 INLEIDING

8 De locatie Maarten van Dijk 6 DE LOCATIE Het onderzoeksgebied staat op het kaartblad 32B (Amersfoort) van de topografische kaart van Nederland. De centrumcoördinaten van het onderzoeksgebied zijn: / (Rijkscoördinaten-stelsel) kadasternummer: AMFOO.R.749 afbeelding 4 (links), uitsnede uit de topografische kaart van 2006 met de ligging van het plangebied in (rood), Het beschrijven van de exacte locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, is van groot belang: de resultaten vertellen iets over de geschiedenis van díe specifieke plek. Daarnaast maakt een exacte plaatsbepaling koppeling met eerdere onderzoeken in de omgeving mogelijk. Voor de toekomst is het belangrijk om te weten waar al wel, en waar nog niet is gegraven. Plangebied Het plangebied bevindt zich in het bebouwd stedelijk gebied van Amersfoort. Het ligt ten noorden van het pand Amersfoortsestraat 10, op perceel 749. Het oppervlak van het bouwplan bedraagt circa 200 m². Het onderzochte perceel ligt ingeklemd tussen de parkeerplaats van restaurant Schep in het westen, het woonhuis met tuin Nijkerkerstraat 1a in het noorden, een perceel met grasland in het oosten en het restaurant Schep in het zuiden. Onderzoeksgebied Het deel van het plangebied waarbinnen het archeologisch onderzoek is uitgevoerd, wordt het onderzoeksgebied genoemd. Bij dit onderzoek is dit gelijk aan het plangebied. Het onderzoeksgebied vormt een vierkant. Huidig gebruik Op het moment van onderzoek was Nijkerkerstraat 1, gelegen aan de oostkant van het perceel, net gesloopt. De rest van het terrein was begroeid met gras en struiken en werd gebruikt als opslag voor wat bouwmateriaal en groenafval. Toekomstig gebruik De plannen omvatten de bouw van een extra restaurantzaal. afbeelding 5 (rechts), luchtfoto uit 1999 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood).

9 Het onderzoek Timo d Hollosy & Maarten van Dijk Archeologen gaan niet zo maar in het wilde-weg graven om te kijken of er wat zit, een goede voorbereiding kan een hoop werk besparen. Ieder onderzoek wordt zorgvuldig voorbereid, opgezet en binnen een vaste werkwijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met regels en eisen vanuit wetenschappelijk oogpunt, veiligheid en kwaliteit. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de volgende onderzoeksvraag: Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische sporen en/of resten aanwezig? Zo ja: uit welke periode(n) en wat is de aard, omvang, gaafheid en conservering ervan? Hoe relateren zij zich tot bekende waarden in de omgeving / regio? Archiefonderzoek Voordat wordt gegraven, is eerst door middel van een kort archiefonderzoek uitgezocht wat er al over de locatie, zijn geschiedenis en ondergrond bekend is, waarbij natuur- en cultuurhistorische bronnen, literatuur en (historisch) kaartmateriaal is geraadpleegd. Ook is bekeken welke archeologische vindplaatsen binnen en nabij het onderzoeksgebied bekend zijn. Uit al deze informatie kan een eerste inschatting worden gemaakt wát binnen het onderzoeksgebied in de bodem verwacht mag worden. Hierop wordt de opgravingsstrategie bepaald en vastgelegd in een plan van aanpak. voor prehistorische sporen - een grotere trefkans in vergelijking met boringen. Waardering en advies Pas als duidelijk is welke archeologische resten zich binnen het plangebied bevinden, kan het gewaardeerd worden volgens een voorgeschreven methode, zodat een gefundeerd advies kan worden opgesteld over omgang met de aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied; beschermen, opgraven of opgeven. afbeelding 6 (rechts), uitsnede uit topografische kaart 2003 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood). 7 HET ONDERZOEK Proefopgraving De locatie zelf is met behulp van een proefopgraving onderzocht, waarbij een deel van het terrein steekproefsgewijs is ontgraven om met zo min mogelijk bodemverstoring, zo veel mogelijk informatie over het bodemarchief te vergaren. Er is voor gekozen het terrein te onderzoeken door middel van een proefsleuf; proefsleuven geven - met name

10 8 HET ONDERZOEK Methode en werkwijze Werkputten, vlakken en profielen Bij een vooronderzoek wordt het onderzoeksgebied onderzocht met behulp van proefsleuven, die werkputten worden genoemd. Deze krijgen een volgnummer. Er wordt vlaksgewijs verdiept, waarbij in principe wordt gestopt op het niveau waar archeologische resten zichtbaar worden. Dit niveau heet het vlak. Na documentatie ervan kan worden verdiept naar een volgend niveau, totdat geen sporen meer aanwezig zijn. Ook de wanden van de werkputten, de profielen, worden gedocumenteerd. Ze leveren informatie over de bodemopbouw en gelaagdheid van het terrein. Sporen en vondsten Ieder aangetroffen spoor dat wordt gedocumenteerd krijgt een individueel volgnummer, het featurenummer, waaraan alle verdere informatie wordt gekoppeld. Nadat een spoor in het vlak is gedocumenteerd, wordt het nader onderzocht door er een coupe (dwars-doorsnede) doorheen te zetten, om de diepte, eventuele gelaagdheid en vorm van het spoor vast te stellen. Alle vondsten worden verzameld en krijgen een vondstnummer, waaraan specifieke gegevens over de vindplaats (werkput, vlak/profiel en spoor) en andere relevante informatie wordt gehangen. Voor nader, specifiek onderzoek kunnen allerhande typen (bijvoorbeeld botanisch, zoölogisch, pollen, dendrochronologisch) monsters worden genomen. Documentatie Ter documentatie van de gegevens worden opnames, tekeningen en beschrijvingen gemaakt. Vlakken, profielen en coupes worden getekend (1:50, 1:20 en/of 1:10) op watervaste film met millimeterraster en gefotografeerd (dia s en digitaal). Alle relevante gegevens worden geadministreerd op lijsten en formulieren. Per dag wordt een logboek bijgehouden dat samen met alle documentatie in een map, het protocolboek, wordt bewaard. Verwerking van gegevens en vondsten Direct na de opgraving worden de vondsten gereinigd en gedetermineerd, de opgravingsgegevens gedigitaliseerd en gearchiveerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt besloten welke sporen nader uitgewerkt moeten worden, en welke vondsten door specialisten nader bekeken moeten worden. Uitwerking & analyse Tijdens de uitwerkingsfase worden de sporen geanalyseerd en in structuren gegroepeerd. Het vondstmateriaal geeft aanwijzingen voor de datering en functie ervan. Door de sporen en structuren onderling te interpoleren wordt ook duidelijk wat zich in de niet opgegraven delen van het onderzoeksgebied bevindt. Deponering en archivering Het resultaat van de opgraving krijgt meerwaarde na plaatsing ervan in een groter geheel: de gehele geschiedenis van Amersfoort. Hierdoor - en uit toekomstig onderzoek - zullen nieuwe vragen opkomen. Wellicht moet het materiaal uit dit onderzoek ooit met nieuwe ogen bekeken worden. Daarom worden alle originele gegevens en al het vondstmateriaal bewaard in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort.

11 De landschappelijke situatie Timo d Hollosy Archeologische resten zijn niet willekeurig over het landschap verspreid; ze hebben een relatie met het landschap en de afzonderlijke elementen daarin. Veel van deze elementen - of de resten ervan - zijn in het huidige landschap nog aanwezig. Analyse van deze elementen levert informatie over de ontstaansgeschiedenis ervan. Stuwwal en vallei Het onderzoeksgebied ligt in de Gelderse Vallei, een laagte tussen de hoogtes van de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwe Massief. Het landschap heeft dit reliëf grotendeels gekregen in de voorlaatste ijstijd (Saalien, voor Chr., ook wel 'Rissglaciaal' genoemd), toen het landijs tot aan Midden-Nederland reikte. De ijsmassa stuwde de bevroren ondergrond omhoog en zo werden de hoogtes, zogenaamde stuwwallen, gevormd. Het binnen deze stuwwallen uitgeslepen bekken vormt de basis van de Gelderse Vallei. Eemzee In de warme periode die hierop volgde, het Eemien (ook wel Riss-Würm Interglaciaal, voor Chr.), smolt de ijsmassa. Ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en de Eemvallei, kon het water moeilijk weg en ontstond een binnenzee: de Eemzee. Dekzand Poolwinden verplaatsten tijdens de laatste ijstijd, waarbij het ijs ons land niet bereikte, maar bleef steken halverwege Denemarken. (Weichselien, jaar geleden) enorme hoeveelheden zand waarmee het bekken van de inmiddels drooggevallen Eemzee vol stoof. Tijdens opeenvolgende stuif-fasen werd een vlakke deken van zand ( dekzand ) met daarop duinen ( dekzandruggen ) afgezet Beeklopen en basisveen Diverse beken zochten tussen de dekzandruggen hun weg. Ter hoogte van het huidige Amersfoort komen ze vanuit het zuidoosten bij elkaar en stromen gezamenlijk als de rivier de Eem verder naar het IJsselmeer. Door aanhoudende stijging van de grondwaterstand veranderde de omgeving in een ondiep moeras. Vanuit de lagere delen, de beekdalen, vond veengroei plaats die uiteindelijk tot aan de stuwwallen reikte. Geologie Op geomorfologische kaart (blad 32 Amersfoort, schaal 1:50.000) ligt het onderzoeksgebied op de grens van niet gekarteerd gebied (vanwege bebouwing en wegen) en terrein dat geclassificeerd is als 4K14 (dekzandrug al dan niet met oud-bouwlanddek): een grote hoefijzervormige dekzandrug. Prehistorische bewoning vond in de Gelderse Vallei voornamelijk op de dekzandruggen plaats, aangezien dit de drogere gebieden waren. De lager gelegen vlaktes en beekdalen werden gebruikt als weidegrond, of voor de jacht en visvangst. Bodem Op de bodemkaart (blad 32 west Amersfoort, schaal 1:50.000) is het onderzoeksterrein geclassificeerd als chn21 (laarpodzolgrond; leemarm en zwak lemig fijn zand). Dit bodemtype komt voor op dekzandruggen die omgeven worden door beekeerdgronden. Ze zijn geschikt voor bouw- en grasland. afbeelding 7, uitsnede uit de geomorfologische kaart. Het niet gekarteerde deel, de bebouwde kom, is grijs, de dekzandrug is geel met zwarte stippen. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied. afbeelding 8, uitsnede uit de bodemkundige kaart. Het niet gekarteerde deel, de bebouwde kom, is grijs. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied. 9 DE LANDSCHAPPELIJKE SITUATIE

12 De historische context 10 Door gebruik te maken van beschikbare informatie uit historische bronnen (literatuur, CONTEXT kaarten, afbeeldingen en archiefstukken) kan een beeld verkregen worden van de HISTORISCHE Maarten van Dijk eigenlijk pas goed te begrijpen zijn, als ze binnen deze historische context worden geplaatst. geschiedenis van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dergelijk historisch onderzoek wordt ook uitgevoerd om een specifieke verwachting en vraagstelling voor het archeologische onderzoek op te stellen. Andersom geldt dat de resultaten van de opgraving DE De opgravingslocatie ligt vlakbij het kruispunt tussen de Hogeweg en de Nijkerkerstraat. De Hogeweg bestond al in de Middeleeuwen en is mogelijk nog ouder. De weg maakt deel uit van een oost-west georiënteerde handelsroute. afbeelding 9, uitsnede uit de topografische kaart uit 1899 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood). Het gebied bij Hoevelaken werd vanaf 1132 in ontginning gebracht. Tot hoever de ontginning zich uitstrekte naar het westen, en dus richting de Hogeweg, is niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat het gebied langs de Hogeweg in de 12de of 13de eeuw is ontgonnen. Mogelijk gebeurde dit vanuit de Barneveldsebeek, gezien het feit dat de noord-zuid georiënteerde percelen eerder op de beek gericht lijken te zijn, dan op de Hogeweg. Een paar honderd meter naar het oosten lag het Huis Hoevelaken, thuisbasis van de Heren van Hoevelaken. Mogelijk bevond zich hier al in de 14de eeuw een versterkt huis. Zeker is dat er rond 1600 een versterkt huis stond, dat na een brand in 1679 werd herbouwd. In 1925 wordt dit pand weer afgebroken en vervangen door een derde landhuis, achter de locatie van de eerdere huizen. Het huis ligt binnen de Gemeente Hoevelaken. In de Middeleeuwen zal het gebied langs de Hogeweg voornamelijk in gebruik zijn geweest als weidegrond en bouwland. In de 17de en 18de eeuw wordt het gebied het centrum van de Amersfoortse tabaksteelt.

13 De archeologische omgeving Maarten van Dijk Nu een beeld is verkregen van de geschiedenis van de locatie, kan deze aangevuld en onderbouwd worden door te kijken naar wát er tot nu toe aan (relevante) archeologische informatie over het onderzoeksgebied en de directe omgeving bekend is. IKAW De IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, een archeologische verwachtingskaart) geeft voor het onderzoeksgebied een middelhoge trefkans op archeologische resten. Deze waarde is hoofdzakelijk gebaseerd op de relatie tussen bodemkundige gesteldheid en het voorkomen van archeologische vindplaatsen. ABP Prehistorische bewoning vond in de Gelderse Vallei voornamelijk op de dekzandruggen plaats, de dekzandrug met daarop het onderzoeksgebied is aangewezen als ABP (Archeologisch Belangrijke Plaats) 23 en valt daarmee onder de Gemeentelijke Monumentenverordening. Dit betekent dat bij eventuele bouwplannen de sectie archeologie van de gemeente Amersfoort de gelegenheid moet krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein archeologisch te onderzoeken. Opgravingen Sinds 2002 heeft de sectie archeologie een groot aantal proefsleuvenonderzoeken en hoofdonderzoeken uitgevoerd op dezelfde dekzandrug als waar de onderzoekslocatie zich bevindt. Een groot deel van ABP 23 wordt de komende jaren opgenomen in het bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef. Vooruitlopend op die werkzaamheden vindt archeologisch onderzoek plaats. Uit de tot dusver uitgevoerde opgravingen blijkt dat de vroegste bewoningssporen dateren uit het Mesolithicum, in de vorm van enkele haardkuilen. Uit de Late IJzertijd (300 v. Chr.-0) zijn enkele boerderijplattegronden met bijgebouwen afkomstig. Uit de Middeleeuwen zijn, op los vondstmateriaal na, nog geen bewoningssporen aangetroffen. De 17 de en 18 de eeuw zijn aanwezig in de vorm van sporen van tabaksschuren. Archis In de directe omgeving van het onderzoeksgebied staat in het Archeologisch Informatiesysteem Archis één enkele vondstmelding geregistreerd; achter het huis aan het kruispunt is tijdens het rooien van een stobbe in 1966 een vuurstenen werktuig uit de Prehistorie gevonden (meldingsnr ). verwachting Op basis van bovenstaande gegevens mogen sporen uit de Prehistorie (met name Mesolithicum en IJzertijd) binnen het onderzoeksgebied verwacht worden. Het voorkomen van middeleeuwse bewoningssporen is minder waarschijnlijk, wel kunnen resten samenhangend met de ontginning uit deze periode gevonden worden. Uit de Nieuwe Tijd kunnen sporen van tabaksplantages worden aangetroffen.

14 Het resultaat Maarten van Dijk 12 HET RESULTAAT Er is bij dit onderzoek één proefsleuf aangelegd, oost-west georiënteerd, midden over het plangebied heen. Er zijn tijdens dit onderzoek geen featurenummers en 1 vondstnummer uitgedeeld, 6 opnames gemaakt en 1 tekening. Werkput 1 Er is bij dit onderzoek één proefsleuf aangelegd, oost-west georiënteerd, midden over het plangebied heen. Deze werkput (werkput 1) had een omvang van 23 bij 2 meter en besloeg ongeveer 25% van het plangebied. De werkput is ingemeten in het landelijk coördinatenstelsel. Bij dit onderzoek kon worden volstaan met één vlak (vlak 1) op circa 4,40 m + NAP). De oostkant van de werkput 1 bevond zich op de locatie van het gesloopte pand Nijkerstraat 1. De bodem was hier diep, tot circa 2 meter onder het maaiveld verstoord. Maar ook over de rest van het terrein bleek de bodem ontgraven. In de profielen was zichtbaar dat de bouwvoor, de bovengrond, met een scherpe overgang direct op het pleistocene (dek-)zand lag. Er waren geen sporen van bodemvorming zichtbaar. Hier is zand afgegraven, mogelijk voor de aanleg van de nabijgelegen Rijkswegen A1 en A28 of het klaverblad. Sporen De rest van de werkput bevatte, op twee recente afvalkuilen na, geen archeologische sporen. De afvalkuilen bevatten plastic en bouwmateriaal. Ze zijn niet nader onderzocht. Een archeologisch bodemarchief is op dit perceel afwezig. Aanwezige archeologische resten zullen tijdens de zandwinning mee op de schop zijn gegaan. Interpretatie Het perceel is in het verleden afgegraven, mogelijk ten behoeve van zandwinning voor bouwactiviteiten (aanleg rijksweg A1, A28 of klaverblad). De enige aangetroffen grondsporen betroffen twee kuilen met recent vondstmateriaal (plastic en bouwmateriaal) die geïnterpreteerd moeten worden als recente dumpplaatsen van afval.

15 Conclusie en advies Maarten van Dijk Door de onderzoeksvraag te beantwoorden en de archeologische resten te waarderen, kan een gefundeerd advies worden opgesteld over hoe verder om te gaan met de archeologische resten binnen het plangebied. Onderzoeksvraag Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische sporen en/of resten aanwezig? Zo ja: uit welke periode(n) en wat is de aard, omvang, gaafheid en conservering ervan? Hoe relateren zij zich tot bekende waarden in de omgeving / regio? Er zijn binnen het onderzoeksgebied, behalve twee recente afvalkuilen, geen archeologische resten aangetroffen. Naar verwachting hebben deze hier wel gezeten, gezien de vele prehistorische resten die in de directe omgeving zijn aangetroffen op de dekzandrug waarop het plangebied is gelegen, maar zijn ze door grootschalige ontgraving op de schop gegaan en verdwenen. Binnen de rest van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht. Beleid Het huidige archeologiebeleid is gericht op behoud van archeologische waarden. Waar behoud in situ niet mogelijk is, wordt gestreefd naar behoud door registratie (opgraving). Advies Het plangebied heeft een lage tot zeer lage archeologische waarde. De aanwezige archeologische resten hoeven niet nader onderzocht of beschermd te worden; er kan worden afgezien van verder archeologisch onderzoek. De aanbeveling is geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Omliggende percelen dienen bij eventuele op handen zijnde ontwikkeling wel onderzocht te worden omdat niet op voorhand kan worden vastgesteld dat deze ook in ernstige mate verstoord zijn. 13 CONCLUSIE EN ADVIES Waardestelling De waardestelling zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 2.2) gebeurt op drie onderdelen: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Het onderzoeksterrein is ernstig verstoord. De (recente) archeologische resten scoren op alle onderdelen laag tot zeer laag, enkel op conservering iets hoger.

16 Samenvatting Maarten van Dijk 14 SAMENVATTING afbeelding 11, het onderzoeksgebied tijdens de opgraving. In augustus 2004 heeft de sectie archeologie een klein onderzoek uitgevoerd op een perceel achter Amersfoortsestraat 10. Wegrestaurant Schep, gelegen bij knooppunt Hoevelaken, gaat op dit perceel een uitbreiding bouwen. De opgravingslocatie ligt pal naast het plangebied Wieken- Vinkenhoef, waar de komende jaren het gelijknamige bedrijventerrein wordt aangelegd en archeologisch onderzoek sinds 2002 vondsten en sporen uit het Mesolithicum, de Late IJzertijd en Nieuwe Tijd heeft opgeleverd. Op het perceel is een proefsleuf van 23 bij 2 meter aangelegd. Op twee recente afvalkuilen na, zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Uit de profielen werd duidelijk dat het terrein is afgegraven, vermoedelijk voor zandwinning. Mogelijk is het zand gebruikt bij de aanleg van de Rijkswegen A1 en/of A28. Eventuele archeologische sporen zullen bij deze werkzaamheden op de schop zijn gegaan.

17 Literatuur Bakker, H. de, en J. Schelling, 1989: Systeem voor bodemclassificatie voor Nederland: de hogere niveaus. Staring Centrum, Wageningen. Barends, S., et al. (red.), 1986: Het Nederlandse Landschap: een historischgeografische benadering, Utrecht. Bemmel, A. van, 1760: Beschrijving van de stad Amersfoort, Dezelver Regeeringsform, Burgerye en Gilden, Jaarmarkten, Handel en Negorie, Vryheid en Grondgebied; mitsgaders Van het recht in het Derde Lith der Staatsche of Provinciaale Regeering; Alsmede Stads Privillegien en Handvesten, Rampen en Onheilen enz, Meest uit echte Stukken en Brieven zaamgesteld, Utrecht, heruitgave 1969, Zaltbommel. Blijdenstein, R. 2005: Tastbare tijd Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Utrecht Brongers, J. A., 1998: Historische Encyclopedie van Amersfoort, Amersfoort. College van Archeologische Kwaliteit, 2004: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 2.2, Amsterdam. Halbertsma, H., 1959: Zeven eeuwen Amersfoort, Amersfoort. Maarleveld, G.C. & R.P.H.P. van der Schans, 1961: De dekzandmorfologie van de Gelderse vallei. In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks 78, pp Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2001: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 2e generatie, Amersfoort (cd-rom). Stiboka, 1965: Bodemkaart van Nederland, schaal 1: Blad 32 Oost Amersfoort uitgave Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Stiboka/RGD, 1977: Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1: Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, Wageningen/Haarlem. 15 LITERATUUR

18 Bijlagen 16 BIJLAGEN afbeelding 12, overzichtstekening van het onderzoeksgebied en de omgeving. De werkput is in rood aangegeven.

19

20 Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort Langegracht 11, 3811 BT Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) E mail: Internet: ISSN:

Amersfoort onder ons. langs de Van Beeklaan. Inventariserend veldonderzoek naar de. aanwezigheid van archeologische resten

Amersfoort onder ons. langs de Van Beeklaan. Inventariserend veldonderzoek naar de. aanwezigheid van archeologische resten archeologie 12 Amersfoort onder ons langs de Van Beeklaan Inventariserend veldonderzoek naar de aanwezigheid van archeologische resten op een bouwlocatie aan de rand van het dorp Hooglanderveen. Archeologisch

Nadere informatie

CAR. Hogesteeg 10-13. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010

CAR. Hogesteeg 10-13. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010 Archeologisch onderzoek Hogesteeg 10-13 Amersfoort Archeologisch onderzoek Hogesteeg 10-13 Amersfoort Onderzoeksgegevens Onderzoek: Vathorst,

Nadere informatie

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein November 2013 Opstellers namens het CAR (Centrum voor Archeologie, Amersfoort): Dhr. I. de Rooze MA Mevr. drs. F.M.E. Snieder Gegevens Plangebied De

Nadere informatie

CAR. Hogesteeg 6. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 21, april 2013

CAR. Hogesteeg 6. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 21, april 2013 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 21, april 2013 Archeologisch onderzoek Hogesteeg 6 Amersfoort Hogesteeg 6 Archeologisch onderzoek Amersfoort 1 2 Onderzoeksgegevens: Project: De Laak 2a, fase

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden

Publiekssamenvatting. Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Publiekssamenvatting Archeologisch onderzoek Groene Rivier Pannerden Catastrofale overstromingen kwamen vaak voor in de geschiedenis van Pannerden, wat met de ligging in de driehoek tussen de rivieren

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X)

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X) Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef 2007-03/17, ISSN 1871-269X) Samenvatting Voor plangebied De Grift is in 2006 een bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel)

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel) Plangebied: Bobeldijk 1a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 12212 Opsteller: Carla Soonius Datum: 14-11-2012 Archeologische Quickscan Inleiding Ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de

Nadere informatie

CAR. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011. Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort

CAR. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011. Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011 Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort Birkstraat - Zandlaan Archeologisch onderzoek Amersfoort 1 2 Onderzoeksgegevens: Onderzoek: Birkstraat

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

4 Conclusies en aanbevelingen

4 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen rivierduin ten zuiden van de Maas ligt. Vanwege de aanwezigheid van gradiëntsituaties

Nadere informatie

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek A Provincie Noord-Brabant Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek R. Jansen, C.R.C. Schamp ArchottV Archeologische Rapporten Maaskant LLadci Provincie Noord-Brabant Een verkennend

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Archeologie Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Gemeente Moerdijk Het plangebied op een kaart uit 1870 (bron: www.watwaswaar.nl) In opdracht van : AGEL adviseurs Auteur : drs.

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT WONINGCORPORATIE 'GOED WONEN' 26 mei 2010 074704539:0.1 B02034.000139.0120 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoeksgebied 5 1.3 Doel

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 19 Amersfoort onder ons bij de molens aan de Leusderweg Archeologisch onderzoek op drie locaties langs de oude weg naar Leusden. Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort februari 2009 Amersfoort

Nadere informatie

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss A.J. Tol Colofon Archol Rapport 107 Titel: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Uitvoering: Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Pagina 1 van 7 PLAN VAN AANPAK LOCATIE Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Bomen fietspad Knegsel-Steensel PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES Archeologische begeleiding OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum

Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 852 Concept ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Dhr. W. Lute Schulpstet 9 1901 JH

Nadere informatie

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe Programma van Eisen Locatie Putten, Hoge Einderweg 19 Projectnaam Hoge Einderweg 19 Plaats binnen archeologisch proces 0 Archeologische begeleiding (AB) onder het protocol opgraven Opsteller Naam, adres,

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Definitief

Nadere informatie

Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek Libau, 27 februari 2013 rapport 13-25 Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem:

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Hieronder worden de resultaten van de archeologische toets per deelgebied weergegeven. Drieschouwen Binnen de grenzen van het deelgebied Drieschouwen

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Locatie: Plangebied Veenakkers 37, Wervershoof, Gemeente Medemblik Adviesnummer: 14135 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) en C. Soonius (regio archeoloog)

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Inleiding In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal afwijkend gevormde depressies op de Appelse heide. 1 De conclusie van dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. voor de deur van het Stadhuis. Archeologisch onderzoek. bij de bomengroep. op het Stadhuisplein

Amersfoort onder ons. voor de deur van het Stadhuis. Archeologisch onderzoek. bij de bomengroep. op het Stadhuisplein archeologie 10 Amersfoort onder ons voor de deur van het Stadhuis Archeologisch onderzoek bij de bomengroep op het Stadhuisplein Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort juni 2008 Amersfoort onder ons

Nadere informatie

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek

Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Bijlage III Archeologisch bureauonderzoek Project afwijkingsbesluit 46 Bureauonderzoek Spierkesweg 9 te Sint-Oedenrode E. van der Klooster Archeodienst Rapport 294 Onderzoeksmelding: 57118 In opdracht

Nadere informatie

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Kwaliteitseisen http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/wetten-enregels/vergunningen/formulier-toestemming-onderzoek-amateurverenigingen

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR)

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) opdrachtgever de heer E.H.J. Zuidema datum projectleider de heer B. Bijl projectnummer 93103510 status concept ISSN-nummer

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Veldheem Wezep en archeologie

Veldheem Wezep en archeologie Veldheem Wezep en archeologie In opdracht van Delta Wonen heeft de regioarcheoloog van De Regio Noord Veluwe in mei 2011 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkelingen

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM ARCHEOLOGIENOTA ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Maarten BRACKE,

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek. Bijdragen aan archeologisch onderzoek 21 Bijdragen aan archeologisch onderzoek 22 De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan archeologisch onderzoek Het belang van actief onderzoek doen Vrijwilligers ondersteunen gemeenten en beroepsarcheologen

Nadere informatie

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09 MEMO Van : Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie Aan : Dhr. R. Teunisse namens Stichting Ipse de Bruggen Onderwerp : Quickscan Drietaktweg te Datum : 13 oktober 2010 Ons Kenmerk : V10-22710 / V10-1944

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PROGRAMMA VAN EISEN LOCATIE Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES o Inventariserend veldonderzoek (IVO), waarderende fase : proefsleuven eventueel uit te breiden tot

Nadere informatie

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk)

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) Archeologische Quickscan Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) 1 Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht T: 030-7620705 F: 030 7620706 E: informatie@transect.nl Auteur Drs. A.A. Kerkhoven

Nadere informatie

Sportpark en scoutingterrein aan de Boerhaavestraat en Berkenstraat te Stadskanaal, gemeente Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek

Sportpark en scoutingterrein aan de Boerhaavestraat en Berkenstraat te Stadskanaal, gemeente Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek Sportpark en scoutingterrein aan de Boerhaavestraat en Berkenstraat te Stadskanaal, gemeente Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek Het plangebied en omgeving in 1852 Administratieve gegevens provincie:

Nadere informatie

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is ARCHEOLOGIE CHECKLIST Programma van Eisen (PvE) Toelichting De handreikingen en checklists richten zich in eerste instantie op het archeologisch vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Quickscan en veldcheck Archeologie Veldhoven-Oude Kerkstraat 42 (Plan Schippershof) versie 2 definitief

Quickscan en veldcheck Archeologie Veldhoven-Oude Kerkstraat 42 (Plan Schippershof) versie 2 definitief Quickscan en veldcheck. versie 2 definitief met aanvulling veldcheck datum 28-09-09 Opsteller: Aanvrager: drs. M. van der Weele en F.P. Kortlang, ArchAeO, Eindhoven Schippers Milieutechniek (contactpersoon

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhov en Fax: 040 2594510 Website: www.milieudienst.sre.nl Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Deel 1) Concept selectiebesluit archeologie Deel

Nadere informatie

CAR. Bunschoten. Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 12, december 2011

CAR. Bunschoten. Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 12, december 2011 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 12, december 2011 Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord Bunschoten Haarbrug Noord Archeologisch onderzoek Bunschoten 1 2 Onderzoeksgegevens: Onderzoek: Bunschoten

Nadere informatie

Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272

Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272 Verslag Inventariserend Veldonderzoek Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272 Archeologie Deventer RMW-VHMZ Auteur: Edith Haveman Datum: 29-8-2005 0 Project 272,

Nadere informatie

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Zuidhorn en Groningen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek Betonson fase 1 en 2 te Son naam Gemeente/bedrijf Datum Aanvrager René van de Gemeente Son en Breugel 8-8-2013 Brand

Nadere informatie

Plompstraat 4, Amersfoort rapport 2719

Plompstraat 4, Amersfoort rapport 2719 Plompstraat 4, Amersfoort rapport 2719 Plompstraat 4 te Amersfoort Een Bureauonderzoek N. de Jonge M. Hanemaaijer 2 Colofon ADC Rapport 2719 Plompstraat 4 te Amersfoort Een Bureauonderzoek Auteurs: N.

Nadere informatie

Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pesse. Steekproef-rapport 2006-10/03B

Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pesse. Steekproef-rapport 2006-10/03B Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pesse Steekproef-rapport 2006-10/03B Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Pesse Een onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe

Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Bijlage 8 Reacties op zienswijzen over archeologische dubbelbestemming in het bestemmingplan Buitengebied Midden-Drenthe Inleiding Over het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied zijn 108 zienswijzen ingediend

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

Bijlage 4. Quickscan archeologie

Bijlage 4. Quickscan archeologie Bijlage 4 Quickscan archeologie Quickscan Archeologie Reuselhof 1-29, Moergestel Gemeente Oisterwijk In opdracht van : AGEL Adviseurs Auteur : drs. M. Horn Redactie : dr. A.W.E. Wilbers Projectnummer :

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt

Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt Bureauonderzoek: Grontmij Archeologische Rapporten 964 Concept ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Helen Dowling Instituut

Nadere informatie

Briefrapport IVO Eibergen 1. Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen

Briefrapport IVO Eibergen 1. Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen Briefrapport IVO Eibergen 1 Briefrapport Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen Gemeente Berkelland CIS-code: 42146 In opdracht van: Prowonen Auteur:

Nadere informatie

Breda Rijsbergsebaan 9

Breda Rijsbergsebaan 9 Breda Rijsbergsebaan 9 Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen L. de Jonge MA Erfgoedrapport Breda 85 ISSN: 2210-9552 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ligging en aard van het terrein... 4 3 Landschappelijke

Nadere informatie

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart Extern Advies Aan : Mevr. A. van Dijk (ArcheoLogic) Van : Mevr. C.H. Peen (SOwo/monumentenzorg) Datum : 6 juli 2009 Onderwerp : Archeologie Bestemmingsplan Kortenoord Gemeentelijke archeologische kaart

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA Colofon SCENH-rapport cultuurhistorie 62 Opdrachtgever: Bügel Hajema Adviseurs Titel: Bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 3, n.a.v. wijziging bouwplan) Adviesnummer: 13268 Projectnaam: Aartswoud, Schoolstraat 58, gemeente Opmeer Opsteller: Jantien Verduin en Carla Soonius Datum:

Nadere informatie