Amersfoort onder ons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort onder ons"

Transcriptie

1 archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007

2

3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007

4 colofon: ISSN: april 2007 uitgave: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort tekst: Maarten van Dijk & Timo d Hollosy foto s: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort, tenzij anders vermeld tekeningen: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort, tenzij anders vermeld ontwerp: Atwee vormgeving: Timo d Hollosy druk: Grafifors BV

5 Inhoud Inhoud 3 3 Voorwoord Inleiding 4 5 INHOUD De locatie Het onderzoek De landschappelijke situatie De historische context De archeologische omgeving Het resultaat Conclusie & advies Samenvatting Literatuur Bijlagen afbeelding 1, de binnenstad van Amersfoort met omgeving en de locatie van het onderzoeksgebied (in rood).

6 Voorwoord Timo d Hollosy 4 VOORWOORD Restaurant Schep, aan de voet van het klaverblad Hoevelaken, was lange tijd een begrip in Midden Nederland. In de zaak die de naam van de eigenaar droeg, hebben generaties dagjesmensen zich met busladingen tegelijk te goed gedaan aan koffie met taart, kroketten en uitsmijters, zittend tussen de zakenmannen die het zo gunstig gelegen restaurant annex zalencentrum gebruikten als ontmoetings- en vergaderplek. De locatie - met de voor hen zo toepasselijke naam - vormde voor de archeologen al jaren om een heel andere reden een begrip: de forse dekzandrug waar het restaurant op ligt, was ook voor de prehistorische mens een favorite verblijfsplaats. Op deze dekzandrug zijn vele en omvangrijke vindplaatsen uit de Prehistorie aangetroffen en onderzocht. De gelegenheid om hier onderzoek uit te voeren werd dus met beide handen aangegrepen. afbeelding 2, restaurant Schep, zoals afgebeeld op een ansichtkaart (fotograaf en datum onbekend). Tijden veranderden en brachten in 2003 een nieuwe eigenaar. En de nieuwe eigenaar bracht weer nieuwe veranderingen met zich mee; nieuwe bedrijfsvoering zou de (ondertussen toch wat vergane) glorie van weleer in ere gaan herstellen. Nieuwbouwplannen ten behoeve van uitbreiding brachten de archeologen naar deze locatie voor een kortstondig archeologisch onderzoek. Het archeologisch onderzoek was geen lang leven beschoren en hetzelfde gold uiteindelijk ook voor het restaurant. Het publiek begon te klagen over de keuken, de koffie en het personeel. Zakenlui en klanten kwamen niet meer terug en de tourbussen reden niet langer om. Schep sloot binnen het jaar haar deuren; de nieuwbouw is er nooit gekomen.

7 Inleiding Maarten van Dijk Amersfoort heeft een rijke geschiedenis, niet alleen in de middeleeuwse binnenstad is veel van het verleden zichtbaar, maar ook in de wijde omgeving ervan. Veel van het verleden zit echter ook - onzichtbaar - onder de grond, in de vorm van sporen en vondsten. Deze lopen het gevaar bij bouwwerkzaamheden voor eeuwig te verdwijnen. De stadsarcheologen hebben als taak dit bodemarchief goed te beheren; dat kan door ze te beschermen of door ze op te graven. Maar eerst moet worden vastgesteld wát zich precies wáár bevindt. In juli 2004 werd door de dhr. Huibregtse, zaakwaarnemer van restaurant Schep te Amersfoort, contact opgenomen met de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort over een nieuwbouwplan achter de tegen het klaverblad Hoevelaken aan gelegen horeca-gelegenheid aan de Amersfoortsestraat nr. 10. Het plan omvatte uitbreiding van restaurant op de plek van de naastgelegen (inmiddels afgebroken) bedrijfswoning aan de Nijkerkerstraat 1 Bij de geplande werkzaamheden zouden eventueel aanwezige archeologische resten op de schop kunnen gaan. Gezien de omgeving mogen hier archeologische resten verwacht worden; de locatie ligt op een grote dekzandrug waarop veel prehistorische resten voorkomen. Om die reden is de dekzandrug aangewezen als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP 23, Dekzandrug aan de Hogeweg ) en valt daarmee onder de Gemeentelijke Monumentenverordening. Voor alle ABP s geldt dat bodemverstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm niet zijn toegestaan zonder tussenkomst van de gemeentelijk archeologen. Vooronderzoek Besloten is om voorafgaand aan de nieuwbouw op deze locatie een vooronderzoek (inventariserend veldonderzoek of IVO) uit te voeren, om vast te stellen óf er archeologische resten aanwezig zijn en zo ja; welke. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2004 en is uitgevoerd door de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort. Het onderzoek stond onder de verantwoording van mevr. Drs. F.M.E. Snieder, seniorarcheoloog bij de sectie archeologie en de dagelijkse leiding lag in handen van drs. M.H.A. van Dijk, veldarcheoloog bij de sectie archeologie. De opgravingsploeg bestond verder uit de vaste vrijwilligers en het graafwerk werd uitgevoerd door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort. Resultaat Dit rapport, een standaard rapportage zoals bedoeld in het KNA, bevat de resultaten van het archeologisch onderzoek met een conclusie en een aanbeveling ten aanzien van de archeologische vervolgactiviteiten. Het archeologisch onderzoek achter het restaurant Schep aan de Amersfoortsestraat 10 heeft het Onderzoek Meldingsnummer 7100 gekregen. De resultaten staan in het Centraal Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS geregistreerd onder waarnemingsnummer Bij de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort, uitvoerder van het onderzoek, is intern de onderzoekscode AS 10 gehanteerd. afbeelding 3, luchtfoto van de Amersfoortse binnenstad. De locatie van het onderzoeksgebied is in rood aangegeven. 5 INLEIDING

8 De locatie Maarten van Dijk 6 DE LOCATIE Het onderzoeksgebied staat op het kaartblad 32B (Amersfoort) van de topografische kaart van Nederland. De centrumcoördinaten van het onderzoeksgebied zijn: / (Rijkscoördinaten-stelsel) kadasternummer: AMFOO.R.749 afbeelding 4 (links), uitsnede uit de topografische kaart van 2006 met de ligging van het plangebied in (rood), Het beschrijven van de exacte locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, is van groot belang: de resultaten vertellen iets over de geschiedenis van díe specifieke plek. Daarnaast maakt een exacte plaatsbepaling koppeling met eerdere onderzoeken in de omgeving mogelijk. Voor de toekomst is het belangrijk om te weten waar al wel, en waar nog niet is gegraven. Plangebied Het plangebied bevindt zich in het bebouwd stedelijk gebied van Amersfoort. Het ligt ten noorden van het pand Amersfoortsestraat 10, op perceel 749. Het oppervlak van het bouwplan bedraagt circa 200 m². Het onderzochte perceel ligt ingeklemd tussen de parkeerplaats van restaurant Schep in het westen, het woonhuis met tuin Nijkerkerstraat 1a in het noorden, een perceel met grasland in het oosten en het restaurant Schep in het zuiden. Onderzoeksgebied Het deel van het plangebied waarbinnen het archeologisch onderzoek is uitgevoerd, wordt het onderzoeksgebied genoemd. Bij dit onderzoek is dit gelijk aan het plangebied. Het onderzoeksgebied vormt een vierkant. Huidig gebruik Op het moment van onderzoek was Nijkerkerstraat 1, gelegen aan de oostkant van het perceel, net gesloopt. De rest van het terrein was begroeid met gras en struiken en werd gebruikt als opslag voor wat bouwmateriaal en groenafval. Toekomstig gebruik De plannen omvatten de bouw van een extra restaurantzaal. afbeelding 5 (rechts), luchtfoto uit 1999 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood).

9 Het onderzoek Timo d Hollosy & Maarten van Dijk Archeologen gaan niet zo maar in het wilde-weg graven om te kijken of er wat zit, een goede voorbereiding kan een hoop werk besparen. Ieder onderzoek wordt zorgvuldig voorbereid, opgezet en binnen een vaste werkwijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met regels en eisen vanuit wetenschappelijk oogpunt, veiligheid en kwaliteit. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de volgende onderzoeksvraag: Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische sporen en/of resten aanwezig? Zo ja: uit welke periode(n) en wat is de aard, omvang, gaafheid en conservering ervan? Hoe relateren zij zich tot bekende waarden in de omgeving / regio? Archiefonderzoek Voordat wordt gegraven, is eerst door middel van een kort archiefonderzoek uitgezocht wat er al over de locatie, zijn geschiedenis en ondergrond bekend is, waarbij natuur- en cultuurhistorische bronnen, literatuur en (historisch) kaartmateriaal is geraadpleegd. Ook is bekeken welke archeologische vindplaatsen binnen en nabij het onderzoeksgebied bekend zijn. Uit al deze informatie kan een eerste inschatting worden gemaakt wát binnen het onderzoeksgebied in de bodem verwacht mag worden. Hierop wordt de opgravingsstrategie bepaald en vastgelegd in een plan van aanpak. voor prehistorische sporen - een grotere trefkans in vergelijking met boringen. Waardering en advies Pas als duidelijk is welke archeologische resten zich binnen het plangebied bevinden, kan het gewaardeerd worden volgens een voorgeschreven methode, zodat een gefundeerd advies kan worden opgesteld over omgang met de aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied; beschermen, opgraven of opgeven. afbeelding 6 (rechts), uitsnede uit topografische kaart 2003 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood). 7 HET ONDERZOEK Proefopgraving De locatie zelf is met behulp van een proefopgraving onderzocht, waarbij een deel van het terrein steekproefsgewijs is ontgraven om met zo min mogelijk bodemverstoring, zo veel mogelijk informatie over het bodemarchief te vergaren. Er is voor gekozen het terrein te onderzoeken door middel van een proefsleuf; proefsleuven geven - met name

10 8 HET ONDERZOEK Methode en werkwijze Werkputten, vlakken en profielen Bij een vooronderzoek wordt het onderzoeksgebied onderzocht met behulp van proefsleuven, die werkputten worden genoemd. Deze krijgen een volgnummer. Er wordt vlaksgewijs verdiept, waarbij in principe wordt gestopt op het niveau waar archeologische resten zichtbaar worden. Dit niveau heet het vlak. Na documentatie ervan kan worden verdiept naar een volgend niveau, totdat geen sporen meer aanwezig zijn. Ook de wanden van de werkputten, de profielen, worden gedocumenteerd. Ze leveren informatie over de bodemopbouw en gelaagdheid van het terrein. Sporen en vondsten Ieder aangetroffen spoor dat wordt gedocumenteerd krijgt een individueel volgnummer, het featurenummer, waaraan alle verdere informatie wordt gekoppeld. Nadat een spoor in het vlak is gedocumenteerd, wordt het nader onderzocht door er een coupe (dwars-doorsnede) doorheen te zetten, om de diepte, eventuele gelaagdheid en vorm van het spoor vast te stellen. Alle vondsten worden verzameld en krijgen een vondstnummer, waaraan specifieke gegevens over de vindplaats (werkput, vlak/profiel en spoor) en andere relevante informatie wordt gehangen. Voor nader, specifiek onderzoek kunnen allerhande typen (bijvoorbeeld botanisch, zoölogisch, pollen, dendrochronologisch) monsters worden genomen. Documentatie Ter documentatie van de gegevens worden opnames, tekeningen en beschrijvingen gemaakt. Vlakken, profielen en coupes worden getekend (1:50, 1:20 en/of 1:10) op watervaste film met millimeterraster en gefotografeerd (dia s en digitaal). Alle relevante gegevens worden geadministreerd op lijsten en formulieren. Per dag wordt een logboek bijgehouden dat samen met alle documentatie in een map, het protocolboek, wordt bewaard. Verwerking van gegevens en vondsten Direct na de opgraving worden de vondsten gereinigd en gedetermineerd, de opgravingsgegevens gedigitaliseerd en gearchiveerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt besloten welke sporen nader uitgewerkt moeten worden, en welke vondsten door specialisten nader bekeken moeten worden. Uitwerking & analyse Tijdens de uitwerkingsfase worden de sporen geanalyseerd en in structuren gegroepeerd. Het vondstmateriaal geeft aanwijzingen voor de datering en functie ervan. Door de sporen en structuren onderling te interpoleren wordt ook duidelijk wat zich in de niet opgegraven delen van het onderzoeksgebied bevindt. Deponering en archivering Het resultaat van de opgraving krijgt meerwaarde na plaatsing ervan in een groter geheel: de gehele geschiedenis van Amersfoort. Hierdoor - en uit toekomstig onderzoek - zullen nieuwe vragen opkomen. Wellicht moet het materiaal uit dit onderzoek ooit met nieuwe ogen bekeken worden. Daarom worden alle originele gegevens en al het vondstmateriaal bewaard in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort.

11 De landschappelijke situatie Timo d Hollosy Archeologische resten zijn niet willekeurig over het landschap verspreid; ze hebben een relatie met het landschap en de afzonderlijke elementen daarin. Veel van deze elementen - of de resten ervan - zijn in het huidige landschap nog aanwezig. Analyse van deze elementen levert informatie over de ontstaansgeschiedenis ervan. Stuwwal en vallei Het onderzoeksgebied ligt in de Gelderse Vallei, een laagte tussen de hoogtes van de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwe Massief. Het landschap heeft dit reliëf grotendeels gekregen in de voorlaatste ijstijd (Saalien, voor Chr., ook wel 'Rissglaciaal' genoemd), toen het landijs tot aan Midden-Nederland reikte. De ijsmassa stuwde de bevroren ondergrond omhoog en zo werden de hoogtes, zogenaamde stuwwallen, gevormd. Het binnen deze stuwwallen uitgeslepen bekken vormt de basis van de Gelderse Vallei. Eemzee In de warme periode die hierop volgde, het Eemien (ook wel Riss-Würm Interglaciaal, voor Chr.), smolt de ijsmassa. Ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en de Eemvallei, kon het water moeilijk weg en ontstond een binnenzee: de Eemzee. Dekzand Poolwinden verplaatsten tijdens de laatste ijstijd, waarbij het ijs ons land niet bereikte, maar bleef steken halverwege Denemarken. (Weichselien, jaar geleden) enorme hoeveelheden zand waarmee het bekken van de inmiddels drooggevallen Eemzee vol stoof. Tijdens opeenvolgende stuif-fasen werd een vlakke deken van zand ( dekzand ) met daarop duinen ( dekzandruggen ) afgezet Beeklopen en basisveen Diverse beken zochten tussen de dekzandruggen hun weg. Ter hoogte van het huidige Amersfoort komen ze vanuit het zuidoosten bij elkaar en stromen gezamenlijk als de rivier de Eem verder naar het IJsselmeer. Door aanhoudende stijging van de grondwaterstand veranderde de omgeving in een ondiep moeras. Vanuit de lagere delen, de beekdalen, vond veengroei plaats die uiteindelijk tot aan de stuwwallen reikte. Geologie Op geomorfologische kaart (blad 32 Amersfoort, schaal 1:50.000) ligt het onderzoeksgebied op de grens van niet gekarteerd gebied (vanwege bebouwing en wegen) en terrein dat geclassificeerd is als 4K14 (dekzandrug al dan niet met oud-bouwlanddek): een grote hoefijzervormige dekzandrug. Prehistorische bewoning vond in de Gelderse Vallei voornamelijk op de dekzandruggen plaats, aangezien dit de drogere gebieden waren. De lager gelegen vlaktes en beekdalen werden gebruikt als weidegrond, of voor de jacht en visvangst. Bodem Op de bodemkaart (blad 32 west Amersfoort, schaal 1:50.000) is het onderzoeksterrein geclassificeerd als chn21 (laarpodzolgrond; leemarm en zwak lemig fijn zand). Dit bodemtype komt voor op dekzandruggen die omgeven worden door beekeerdgronden. Ze zijn geschikt voor bouw- en grasland. afbeelding 7, uitsnede uit de geomorfologische kaart. Het niet gekarteerde deel, de bebouwde kom, is grijs, de dekzandrug is geel met zwarte stippen. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied. afbeelding 8, uitsnede uit de bodemkundige kaart. Het niet gekarteerde deel, de bebouwde kom, is grijs. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied. 9 DE LANDSCHAPPELIJKE SITUATIE

12 De historische context 10 Door gebruik te maken van beschikbare informatie uit historische bronnen (literatuur, CONTEXT kaarten, afbeeldingen en archiefstukken) kan een beeld verkregen worden van de HISTORISCHE Maarten van Dijk eigenlijk pas goed te begrijpen zijn, als ze binnen deze historische context worden geplaatst. geschiedenis van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dergelijk historisch onderzoek wordt ook uitgevoerd om een specifieke verwachting en vraagstelling voor het archeologische onderzoek op te stellen. Andersom geldt dat de resultaten van de opgraving DE De opgravingslocatie ligt vlakbij het kruispunt tussen de Hogeweg en de Nijkerkerstraat. De Hogeweg bestond al in de Middeleeuwen en is mogelijk nog ouder. De weg maakt deel uit van een oost-west georiënteerde handelsroute. afbeelding 9, uitsnede uit de topografische kaart uit 1899 met de ligging van het onderzoeksgebied (in rood). Het gebied bij Hoevelaken werd vanaf 1132 in ontginning gebracht. Tot hoever de ontginning zich uitstrekte naar het westen, en dus richting de Hogeweg, is niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat het gebied langs de Hogeweg in de 12de of 13de eeuw is ontgonnen. Mogelijk gebeurde dit vanuit de Barneveldsebeek, gezien het feit dat de noord-zuid georiënteerde percelen eerder op de beek gericht lijken te zijn, dan op de Hogeweg. Een paar honderd meter naar het oosten lag het Huis Hoevelaken, thuisbasis van de Heren van Hoevelaken. Mogelijk bevond zich hier al in de 14de eeuw een versterkt huis. Zeker is dat er rond 1600 een versterkt huis stond, dat na een brand in 1679 werd herbouwd. In 1925 wordt dit pand weer afgebroken en vervangen door een derde landhuis, achter de locatie van de eerdere huizen. Het huis ligt binnen de Gemeente Hoevelaken. In de Middeleeuwen zal het gebied langs de Hogeweg voornamelijk in gebruik zijn geweest als weidegrond en bouwland. In de 17de en 18de eeuw wordt het gebied het centrum van de Amersfoortse tabaksteelt.

13 De archeologische omgeving Maarten van Dijk Nu een beeld is verkregen van de geschiedenis van de locatie, kan deze aangevuld en onderbouwd worden door te kijken naar wát er tot nu toe aan (relevante) archeologische informatie over het onderzoeksgebied en de directe omgeving bekend is. IKAW De IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, een archeologische verwachtingskaart) geeft voor het onderzoeksgebied een middelhoge trefkans op archeologische resten. Deze waarde is hoofdzakelijk gebaseerd op de relatie tussen bodemkundige gesteldheid en het voorkomen van archeologische vindplaatsen. ABP Prehistorische bewoning vond in de Gelderse Vallei voornamelijk op de dekzandruggen plaats, de dekzandrug met daarop het onderzoeksgebied is aangewezen als ABP (Archeologisch Belangrijke Plaats) 23 en valt daarmee onder de Gemeentelijke Monumentenverordening. Dit betekent dat bij eventuele bouwplannen de sectie archeologie van de gemeente Amersfoort de gelegenheid moet krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein archeologisch te onderzoeken. Opgravingen Sinds 2002 heeft de sectie archeologie een groot aantal proefsleuvenonderzoeken en hoofdonderzoeken uitgevoerd op dezelfde dekzandrug als waar de onderzoekslocatie zich bevindt. Een groot deel van ABP 23 wordt de komende jaren opgenomen in het bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef. Vooruitlopend op die werkzaamheden vindt archeologisch onderzoek plaats. Uit de tot dusver uitgevoerde opgravingen blijkt dat de vroegste bewoningssporen dateren uit het Mesolithicum, in de vorm van enkele haardkuilen. Uit de Late IJzertijd (300 v. Chr.-0) zijn enkele boerderijplattegronden met bijgebouwen afkomstig. Uit de Middeleeuwen zijn, op los vondstmateriaal na, nog geen bewoningssporen aangetroffen. De 17 de en 18 de eeuw zijn aanwezig in de vorm van sporen van tabaksschuren. Archis In de directe omgeving van het onderzoeksgebied staat in het Archeologisch Informatiesysteem Archis één enkele vondstmelding geregistreerd; achter het huis aan het kruispunt is tijdens het rooien van een stobbe in 1966 een vuurstenen werktuig uit de Prehistorie gevonden (meldingsnr ). verwachting Op basis van bovenstaande gegevens mogen sporen uit de Prehistorie (met name Mesolithicum en IJzertijd) binnen het onderzoeksgebied verwacht worden. Het voorkomen van middeleeuwse bewoningssporen is minder waarschijnlijk, wel kunnen resten samenhangend met de ontginning uit deze periode gevonden worden. Uit de Nieuwe Tijd kunnen sporen van tabaksplantages worden aangetroffen.

14 Het resultaat Maarten van Dijk 12 HET RESULTAAT Er is bij dit onderzoek één proefsleuf aangelegd, oost-west georiënteerd, midden over het plangebied heen. Er zijn tijdens dit onderzoek geen featurenummers en 1 vondstnummer uitgedeeld, 6 opnames gemaakt en 1 tekening. Werkput 1 Er is bij dit onderzoek één proefsleuf aangelegd, oost-west georiënteerd, midden over het plangebied heen. Deze werkput (werkput 1) had een omvang van 23 bij 2 meter en besloeg ongeveer 25% van het plangebied. De werkput is ingemeten in het landelijk coördinatenstelsel. Bij dit onderzoek kon worden volstaan met één vlak (vlak 1) op circa 4,40 m + NAP). De oostkant van de werkput 1 bevond zich op de locatie van het gesloopte pand Nijkerstraat 1. De bodem was hier diep, tot circa 2 meter onder het maaiveld verstoord. Maar ook over de rest van het terrein bleek de bodem ontgraven. In de profielen was zichtbaar dat de bouwvoor, de bovengrond, met een scherpe overgang direct op het pleistocene (dek-)zand lag. Er waren geen sporen van bodemvorming zichtbaar. Hier is zand afgegraven, mogelijk voor de aanleg van de nabijgelegen Rijkswegen A1 en A28 of het klaverblad. Sporen De rest van de werkput bevatte, op twee recente afvalkuilen na, geen archeologische sporen. De afvalkuilen bevatten plastic en bouwmateriaal. Ze zijn niet nader onderzocht. Een archeologisch bodemarchief is op dit perceel afwezig. Aanwezige archeologische resten zullen tijdens de zandwinning mee op de schop zijn gegaan. Interpretatie Het perceel is in het verleden afgegraven, mogelijk ten behoeve van zandwinning voor bouwactiviteiten (aanleg rijksweg A1, A28 of klaverblad). De enige aangetroffen grondsporen betroffen twee kuilen met recent vondstmateriaal (plastic en bouwmateriaal) die geïnterpreteerd moeten worden als recente dumpplaatsen van afval.

15 Conclusie en advies Maarten van Dijk Door de onderzoeksvraag te beantwoorden en de archeologische resten te waarderen, kan een gefundeerd advies worden opgesteld over hoe verder om te gaan met de archeologische resten binnen het plangebied. Onderzoeksvraag Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische sporen en/of resten aanwezig? Zo ja: uit welke periode(n) en wat is de aard, omvang, gaafheid en conservering ervan? Hoe relateren zij zich tot bekende waarden in de omgeving / regio? Er zijn binnen het onderzoeksgebied, behalve twee recente afvalkuilen, geen archeologische resten aangetroffen. Naar verwachting hebben deze hier wel gezeten, gezien de vele prehistorische resten die in de directe omgeving zijn aangetroffen op de dekzandrug waarop het plangebied is gelegen, maar zijn ze door grootschalige ontgraving op de schop gegaan en verdwenen. Binnen de rest van het plangebied worden geen archeologische resten verwacht. Beleid Het huidige archeologiebeleid is gericht op behoud van archeologische waarden. Waar behoud in situ niet mogelijk is, wordt gestreefd naar behoud door registratie (opgraving). Advies Het plangebied heeft een lage tot zeer lage archeologische waarde. De aanwezige archeologische resten hoeven niet nader onderzocht of beschermd te worden; er kan worden afgezien van verder archeologisch onderzoek. De aanbeveling is geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Omliggende percelen dienen bij eventuele op handen zijnde ontwikkeling wel onderzocht te worden omdat niet op voorhand kan worden vastgesteld dat deze ook in ernstige mate verstoord zijn. 13 CONCLUSIE EN ADVIES Waardestelling De waardestelling zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 2.2) gebeurt op drie onderdelen: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Het onderzoeksterrein is ernstig verstoord. De (recente) archeologische resten scoren op alle onderdelen laag tot zeer laag, enkel op conservering iets hoger.

16 Samenvatting Maarten van Dijk 14 SAMENVATTING afbeelding 11, het onderzoeksgebied tijdens de opgraving. In augustus 2004 heeft de sectie archeologie een klein onderzoek uitgevoerd op een perceel achter Amersfoortsestraat 10. Wegrestaurant Schep, gelegen bij knooppunt Hoevelaken, gaat op dit perceel een uitbreiding bouwen. De opgravingslocatie ligt pal naast het plangebied Wieken- Vinkenhoef, waar de komende jaren het gelijknamige bedrijventerrein wordt aangelegd en archeologisch onderzoek sinds 2002 vondsten en sporen uit het Mesolithicum, de Late IJzertijd en Nieuwe Tijd heeft opgeleverd. Op het perceel is een proefsleuf van 23 bij 2 meter aangelegd. Op twee recente afvalkuilen na, zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Uit de profielen werd duidelijk dat het terrein is afgegraven, vermoedelijk voor zandwinning. Mogelijk is het zand gebruikt bij de aanleg van de Rijkswegen A1 en/of A28. Eventuele archeologische sporen zullen bij deze werkzaamheden op de schop zijn gegaan.

17 Literatuur Bakker, H. de, en J. Schelling, 1989: Systeem voor bodemclassificatie voor Nederland: de hogere niveaus. Staring Centrum, Wageningen. Barends, S., et al. (red.), 1986: Het Nederlandse Landschap: een historischgeografische benadering, Utrecht. Bemmel, A. van, 1760: Beschrijving van de stad Amersfoort, Dezelver Regeeringsform, Burgerye en Gilden, Jaarmarkten, Handel en Negorie, Vryheid en Grondgebied; mitsgaders Van het recht in het Derde Lith der Staatsche of Provinciaale Regeering; Alsmede Stads Privillegien en Handvesten, Rampen en Onheilen enz, Meest uit echte Stukken en Brieven zaamgesteld, Utrecht, heruitgave 1969, Zaltbommel. Blijdenstein, R. 2005: Tastbare tijd Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Utrecht Brongers, J. A., 1998: Historische Encyclopedie van Amersfoort, Amersfoort. College van Archeologische Kwaliteit, 2004: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 2.2, Amsterdam. Halbertsma, H., 1959: Zeven eeuwen Amersfoort, Amersfoort. Maarleveld, G.C. & R.P.H.P. van der Schans, 1961: De dekzandmorfologie van de Gelderse vallei. In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks 78, pp Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 2001: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 2e generatie, Amersfoort (cd-rom). Stiboka, 1965: Bodemkaart van Nederland, schaal 1: Blad 32 Oost Amersfoort uitgave Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Stiboka/RGD, 1977: Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1: Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, Wageningen/Haarlem. 15 LITERATUUR

18 Bijlagen 16 BIJLAGEN afbeelding 12, overzichtstekening van het onderzoeksgebied en de omgeving. De werkput is in rood aangegeven.

19

20 Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort Langegracht 11, 3811 BT Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) E mail: Internet: ISSN:

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal, Fase 3. Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4). Langsdammen Waal, rivierkilometer 911 tot 922. MER beoordeling

Nadere informatie

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. & Projectbureau Belvedere Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 & Projectbureau Belvedere Handreiking

Nadere informatie

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel CULTUUR, MENS EN NATUUR IN DE MIEDEN I. BIOGRAFIE VAN

Nadere informatie

Waar lag de Tieselenswaard?

Waar lag de Tieselenswaard? Waar lag de Tieselenswaard? De ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald Henk t Jong Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 19(2010) Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie