Amersfoort onder ons. langs de Van Beeklaan. Inventariserend veldonderzoek naar de. aanwezigheid van archeologische resten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort onder ons. langs de Van Beeklaan. Inventariserend veldonderzoek naar de. aanwezigheid van archeologische resten"

Transcriptie

1 archeologie 12 Amersfoort onder ons langs de Van Beeklaan Inventariserend veldonderzoek naar de aanwezigheid van archeologische resten op een bouwlocatie aan de rand van het dorp Hooglanderveen. Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort juni 2008

2 Amersfoort onder ons langs de Van Beeklaan Inventariserend veldonderzoek naar de aanwezigheid van archeologische resten op een bouwlocatie aan de rand van het dorp Hooglanderveen. Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort juni 2008

3 Onderzoeksgegevens Onderzoek: Van Beeklaan 2003 Meldingnr.: 3966 SIC: VBL 03 Opdrachtgever: OBV (Ontwikkelingsbedrijf Vathorst) Uitvoerder: Gemeente Amersfoort Datum uitvoering: fase 1: februari 2003, fase 2: maart 2004 Locatie / adres: Van Beeklaan, Amersfoort Gemeente: Amersfoort Provincie: Utrecht Kaartblad: 32B (Amersfoort) Coördinaten (RD-stelsel): centrum: x , y nw-hoek: x , y , no-hoek: x , y zw-hoek: x , y: , zo-hoek: x: , y Omvang onderzoeksgebied: circa m² De originele onderzoeksadministratie en de vondsten bevinden zich in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort. colofon: Amersfoort onder ons 12 ISSN: juni 2008 uitgave: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort tekst: drs. M.H.A. van Dijk, met bijdragen van drs. T. d Hollosy foto s: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld) tekeningen: Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld) ontwerp: Atwee vormgeving: drs. T. d Hollosy druk: Grafifors BV Amersfoort onder ons is de reeks waarin het Archeologisch Centrum van de Gemeente Amersfoort de standaard eindrapportages (zoals bedoeld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) van de door haar uitgevoerde archeologische onderzoeken publiceert. De reeks staat onder redactie en autorisatie van de stadsarcheologen van de Gemeente Amersfoort: mevr. drs. F.M.E. Snieder en dhr. drs. T. d Hollosy.

4 Inhoud Inhoud 3 3 Inleiding De locatie 4 5 INHOUD Het onderzoek Het resultaat Conclusie, waardering en advies Literatuur Bijlage afbeelding 1, Amersfoort met omgeving en de locatie van het onderzoeksgebied (in rood).

5 Inleiding Maarten van Dijk 4 INLEIDING In juli 2002 werd het bouwplan Van Beeklaan door het OBV (Ontwikkelingsbedrijf Vathorst) aan de Gemeente Amersfoort gepresenteerd; op een aantal percelen aan de zuidkant van de bebouwde kom van Hooglanderveen zou een aantal woningen gebouwd gaan worden. Bij de bouwwerkzaamheden zal de bodem ontgraven worden en daarmee gaan eventueel aanwezige archeologische resten in de bodem ook op de schop. afbeelding 2, het onderzoeksgebied, vlak voor aanvang van het onderzoek. Op basis van de bodemgesteldheid en de historische en archeologische omgeving is de verwachting dat er inderdaad archeologische sporen aangetroffen kunnen worden. Dit geldt met name voor de dekzandrug aan de oostzijde van het onderzoeksterrein; op vergelijkbare dekzandruggen zijn in de omgeving vondsten uit de Prehistorie én Middeleeuwen gedaan. Het plangebied ligt dan ook binnen een gebied dat als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP 38) is aangewezen. Het valt daarmee onder de Monumentenverordening van de Gemeente Amersfoort. Dit betekent dat er, voorafgaand aan bodemverstorende activiteiten, archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, waarbij het best gestart kan worden met een archeologisch vooronderzoek om vast te stellen óf er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Archeologisch vooronderzoek Om beter inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied is een proefopgraving ( inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven of IVO-P ) door de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort uitgevoerd. Het onderzoek heeft in twee fases plaatsgevonden: in februari 2003 en in maart 2004 en stond onder verantwoording van mevr. Drs. F.M.E. Snieder, senior archeoloog bij de Sectie Archeologie. De dagelijkse leiding lag tijdens fase 1 in handen van drs. M.C. Langeveld (BAAC) en tijdens fase 2 bij mevr. drs. L.F. de Leeuw (Hollandia). De opgravingsploeg bestond verder uit de vaste medewerkers van de Sectie. Het graafwerk werd uitgevoerd door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort. Resultaat Dit rapport bevat de resultaten van het inventariserend veldonderzoek aan de Beeklaan, op basis waarvan een uitspraak is geformuleerd over de aanwezigheid en waarde van de archeologische resten binnen het gehele plangebied en een advies over hoe hiermee om te gaan: beschermen (planaanpassing), opgraven of afzien van verder onderzoek.

6 De locatie Maarten van Dijk en Timo d Hollosy Plangebied Het plangebied is gelegen in het noordoosten van de gemeente Amersfoort, aan de rand van het dorp Hooglanderveen, ten noorden van het klaverblad Hoevelaken en ten zuiden van de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. Het plangebied is een onregelmatige rechthoek, omsloten door de Brenninkmeijerlaan (aan de noordzijde), de Van Beeklaan, de Postloperlaan, de Male Wetering en de Johannes Maria Goeslaan. Binnen het plangebied bevond zich een boerderij, de rest was in gebruik als grasland. De boerderij was voor aanvang van het onderzoek al gesloopt. Onderzoeksgebied Vanwege de asbestsanering werd het uiteindelijke onderzoeksgebied teruggebracht tot twee delen: de meest oostelijke percelen, langs de Van Beeklaan (deel 1), en de percelen aan de zuidzijde (deel 2). Toekomstig gebruik Het plan omvat de sloop van de boerderij en bijbehorende schuren en de bouw van een aantal vrijstaande woningen. De landschappelijke situatie Het onderzoeksgebied ligt in de Gelderse Vallei. Het landschap heeft zijn vorm grotendeels gekregen in de voorlaatste ijstijd ( Saalien, v. Chr., ook wel Riss-glaciaal genoemd), toen het landijs tot aan Midden-Nederland reikte. De ijsmassa stuwde de bevroren ondergrond omhoog en vormde zo de stuwwallen. In de warme periode die hierop volgde, het Eemien (ook wel Riss-Würm Interglaciaal, v. Chr.), smolt de ijsmassa. Ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en de Eemvallei, kon het water moeilijk weg en ontstond een binnenzee: de Eemzee. Na de warme periode werd het weer kouder en in deze laatste ijstijd ( Weichselien, v.chr.) reikte het landijs niet helemaal tot aan Nederland, maar bleef steken halverwege Denemarken. Nederland bestond uit een poolwoestijn. Het inmiddels drooge bekken van de Eemzee stoof vol met (dek-)zand. De wind, die vrij spel had op de poolvlakte verplaatste enorme hoeveelheden zand van de Utrechtse Heuvelrug naar de lager gelegen Gelderse- en Eemvallei. In het Holoceen (8.500 v. Chr. - nu) - de huidige warme, post-ijstijd periode - raakte het landschap langzaam begroeid met bossen. Tussen land en zee ontstond een vochtige zone waarin veen groeide. Door stijging van de grondwaterstand vond ook in de lagere delen buiten de zone, zoals in de valleien, veengroei plaats. Na ontginning en inpoldering ontstond een landschap van veenlanden met kleine gehuchten. afbeelding 3, de ligging van het plangebied (in rood). afbeelding 4 (onder), ligging van het plangebied (in rood) en de beide delen van het onderzoeksgebied (in oranje). deel 1 deel 2 5 DE LOCATIE

7 6 DE LOCATIE afbeelding 5, uitsnede uit de geomorfologische kaart met de dekzandrug (in geel met bruine stippen) en de vlakte van verspoeld dekzand (in oker) rond het onderzoeksgebied (in rood). afbeelding 6, uitsnede uit de bodemkundige kaart met de laarpodzolgrond (oranje) en beekeerdgrond (groen) rond het onderzoeksgebied (in rood). Ondergrond Op geomorfologische kaart van Nederland ligt het oostelijk deel van het onderzoeksgebied op een dekzandrug dat al dan niet bedekt is met een oud bouwlanddek en een reliëf van ½ tot 1 meter ten opzichte van de omringende omgeving kent (code 3K14). Het westelijk deel van het plangebied ligt in een vlakte van ten dele verspoeld dekzand (code 2M9). Het dekzand is hier door het water van smeltende sneeuwmassa s verspoeld in de lage gebieden in het landschap. 1 Op de bodemkaart van Nederland wordt het oostelijk deel van het onderzoeksgebied geclassificeerd als laarpodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand (code chn21) en heeft grondwatertrap V (dit bodemtype is geschikt als bouw -en grasland). Het westelijk deel wordt gekenmerkt als beekeerdgrond met lemig fijn zand (code pzg23). Dit soort gronden is meestal als grasland in gebruikt, maar met grondwatertrap III, zoals in het onderzoeksgebied, is het ook geschikt als bouwland. 2 De historische omgeving Het gebied waar nu Hooglanderveen ligt maakt deel uit van het polderlandschap tussen Amersfoort en de Randmeren. De wegen, de boerderijen en het dorp liggen op de hogere dekzandruggen. Het gebied was vanaf ongeveer het jaar 1000 eigendom van de Bisschop van Utrecht. Een groot deel van het gebied bestond uit veenland. In loop van de tijd is het veen verdwenen, vooral door turfwinning en ontwateringsactiviteiten. Vanaf de 12 de en 13 de eeuw werd het gebied ontgonnen door een gemeenschap van boeren, het maalschap. Het veen werd afgegraven en er werden ontwateringssloten gegraven, die de langerekte percelen (strokenverkaveling) droog moesten houden. De Male Wetering, die de westgrens van het onderzoeksgebied vormt, is de watergang die zorgt voor de afvoer van water uit het gebied ten zuiden van de Veenweg. De naam Hooglanderveen is een duidelijke verwijzing naar het veengebied. Vanaf het einde van de middeleeuwen werd het land door arme mensen bewoond. De eerste boerderijen stonden langs het dijkje langs de Scheidingsweg. Tot in de 19 de eeuw bestond de bebouwing in het gebied uit op een afstand van elkaar gelegen boerderijtjes, maar na de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, in 1863, met een halte in Hooglanderveen, begon het dorp te groeien. In 1916 kreeg het dorp een eigen parochie kerk en nam het inwonertal sterk toe. In 1974 werd het dorp toegevoegd aan de Gemeente Amersfoort. 1 Kaartblad 32 Amersfoort, schaal 1: Kkaartblad 32 West Amersfoort, schaal 1:50.000

8 De archeologische omgeving In het Centraal Informatiesysteem ARCHIS staan bínnen het onderzoeksgebied geen vindplaatsen of onderzoeken geregistreerd, maar binnen een straal van 2 km rond de locatie heeft een aantal grote opgravingscampagnes plaats gevonden: Vathorst Sinds 1999 voert de Sectie Archeologie onderzoek uit in het gebied waar de VINEXwijk Vathorst gebouwd wordt, om en ten westen van het onderzoeksgebied. Uit de onderzoeken in dit gebied blijkt dat een groot deel van de dekzandruggen in het gebied zijn afgetopt en afgegraven, vermoedelijk ten behoeve van zandwining in de jaren 60 en 70 van de 20 ste eeuw. Archeologische sporen en vondstmateriaal zijn hiermee op de schop gegaan. Op enkele locaties zijn wél archeologische sporen bewaard gebleven en zijn resten uit het Mesolithicum (met name haardkuilen) aangetroffen, gedateerd op basis van 14 C monsters van houtskoolfragmenten en aangetroffen vuurstenen microlithen. De aangetroffen resten uit het Mesolithicum bevonden zich alle op niet ontgraven percelen óp de dekzandruggen, in de vlaktes met verspoeld dekzand zijn (tot op heden) geen resten aangetroffen. Nieuwland, Kattenbroek en Wieken Sinds de jaren 90 heeft in de wijde omgeving (Nieuwland, Kattenbroek en de Wieken) veelvuldig archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn op de (flanken van) de dekzandruggen zeer veel resten uit de Prehistorie gedaan (met name Late IJzertijd en het Neolithicum) en de Middeleeuwen. Archeologische Verwachting Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), een archeologische verwachtingskaart, heeft een strook in het oosten van het plangebied (overeenkomstig de laarpodzolbodem) de aanduiding middelhoge trefkans, de rest valt in de categorie lage trefkans. Door gebruik te maken van bovenstaande gegevens kan de verwachring scherper worden ingevuld: Archeologische resten uit de Prehistorie worden in de omgeving voornamelijk op de dekzandruggen en de flanken ervan gevonden en in de Middeleeuwen ontstonden de eerste boerderijen vaak op de hoge en droge dekzandruggen. Hier lagen ook de akkers. Oude wegen volgen vaak de hoogtes van de dekzandruggen. Volgens de geomorfologische kaart bevind het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied zich op (de flank van) een dekzandrug. De archeologische verwachting voor dit deel is dan ook hoog. Het is aannemelijk dat binnen het plangebied archeologische resten voorkomen; uit de Prehistorie (Mesolithicum en IJzertijd), de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Tevens kunnen ontginnings- en bewoningssporen uit de (Late) Middeleeuwen aanwezig zijn. Deze resten worden vlak onder het oppervlak verwacht; op de overgang van de humushoudende bovengrond en het dekzand. De staat van het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied is sterk afhankelijk van eventuele zandwinning en/of aftopping in het verleden. Indien het oorspronkelijke bodemprofiel nog (redelijk) intact is, zal de conservering redelijk tot matig zijn. 3 afbeelding 7, uitsnede uit deikaw, een archeologische verwachtingskaart die gebaseerd is op de veronderstelling dat er een verband bestaat tussen de bodemgesteldheid van een terrein en activiteiten van mensen in het verleden. De kaart geeft de kans aan op het aantreffen van archeologische resten bij werkzaamheden in de bodem. Die trefkans is aangegeven in drie categorieën: een hoge (rood), een middelhoge (oranje) en een lage trefkans (geel). De zwarte pijl markeert het onderzoeksgebied. afbeelding 8, satellietfoto uit 2003 met de locaties van de genoemde archeologische onderzoeken. De zwarte pijl markeert het onderzoeksgebied. 7 DE LOCATIE 3 De grondwaterstand geeft aanleiding om matige conserverende omstandigheden voor alle organische materialen en paleo-ecologische resten en metaal te verwachten.

9 Het onderzoek Maarten van Dijk 8 HET ONDERZOEK Onderzoekskader Bewoning op het het grondgebied van Amersfoort gaat ver terug in de tijd, niet alleen van de stad, maar ook van het omringende land. Al vanaf de vroege Prehistorie leefden mensen in dit gebied, hun sporen komen voortdurend bij ingrepen in de bodem aan het licht. Amersfoort kent een lange traditie van archeologisch onderzoek; sinds 1984 beschikt de Gemeente over een eigen archeologisch beleid en een eigen archeologische dienst. Door de jaren heen is uit onderzoeken steeds meer informatie aan het licht gekomen over de rijke geschiedenis, zoals die zich binnen de huidige gemeentegrenzen heeft afgespeeld. Onderzoeksdoel en vraagstelling Doel van dit onderzoek was de aan- of afwezigheid van archeologische resten op deze locatie te onderzoeken en de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aanwezige resten vast te stellen, om tot een gefundeerd besluit te komen hoe hier verder mee om te gaan: behoud (planaanpassing), opgraving of afzien van verder archeologisch onderzoek. Het onderzoek heeft zich daarom gericht op de volgende onderzoeksvragen: Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig en zo ja: wat is de aard, datering, omvang, gaafheid en conservering ervan? Welke uitspraken zijn er op basis van bovengenoemde gegevens te formuleren voor de aanwezigheid en waarde van archeologische resten binnen de rest van het plangebied? Methode en werkwijze Het onderzoeksgebied is middels een inventariserend veldonderzoek (IVO) steekproefsgewijs onderzocht, om met zo min mogelijk bodemverstoring, zo veel mogelijk informatie over het bodemarchief te vergaren. Er is voor gekozen het gebied te onderzoeken door middel van proefsleuven; deze geven met name voor mesolithische sporen een grotere trefkans in vergelijking met boringen. Het onderzoeksgebied is in verband met de beschikbaarheid van de percelen in twee fases onderzocht. Fase 1 omvat de oostkant van het plangebied (deel 1) en fase 2 het zuidelijk deel (deel 2). De onderzoekslocatie is door middel van 5 proefsleuven onderzocht. Het veldwerk is uitgevoerd volgens de Kwaliteitseisen der Nederlandse Archeologie (KNA 2.0), de opgravingsmethodiek en het standaard registratie systeem van de Sectie Archeologie van de Gemeente Amersfoort.

10 Het resultaat Maarten van Dijk Deel 1, proefsleuf 1, 2 en 3 Er zijn drie oost-west georienteerde proefsleuven aangelegd met een lengte van circa 50 meter en een breedte van 4 meter. De onderlinge afstand bedroeg circa 15 meter. Er is vlaksgewijs verdiept tot archeologische sporen en/of vondsten werden aangetroffen, of de ongeroerde schone grond werd bereikt. Bodemopbouw Het terrein is afgetopt tot in het dekzand met een scherpe scheiding tussen de bovengrond en het onderliggende zand. Sporen Op enkele recente greppeltjes na zijn geen archeologische sporen aangetroffen. De greppeltjes zijn niet gedocumenteerd. Vondsten Bij de aanleg van de proefsleuf zijn enkele fragmenten (sub)recent roodbakkend aardewerk gevonden, afkomstig uit de bouwvoor. Deze zijn niet verzameld. Sanering Ongeveer de helft van het plangebied (het noord-westelijk deel) kon vanwege de aanwezigheid van asbest deeltjes in de bouwvoor niet goed worden onderzocht. Er is hier gesaneerd, waarbij de gehele bouwvoor en het onderliggend zandpakket tot 1,5 meter onder maaiveld is afgegraven en afgevoerd. Ná de sanering waren hier geen archeologische resten (meer) aanwezig. Gaafheid en conservering De onderzochte percelen zijn in het verleden afgetopt en daarmee zijn eventuele archeologische sporen op de schop gegaan. Analyse en interpretatie Er zijn geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen. Het terrein is afgetopt. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat deze situatie ook binnen de rest van het onderzoeksgebied geldt; archeologische sporen zijn hier naar verwachting niet (meer) aanwezig. afbeelding 10, ligging van de werkputten binnen het onderzoeksgebied met in geel het gesaneerde, niet onderzochte deel, in rood deel(gebied) 1 en in groen deel(gebied) 2. 9 HET ONDERZOEK Deel 2, proefsleuf 4 en 5 Er zijn twee noord-zuid georienteerde proefsleuven aangelegd met afmetingen van ongeveer 80 bij 2 meter. De onderlinge afstand bedroeg circa 17,5 meter. Bodemopbouw Het terrein is ook hier afgetopt tot in het dekzand met een scherpe grens tussen de bovengrond en het onderliggende zand. De ondergrond De ondergrond bestond uit verspoeld dekzand; naar alle waarschijnlijkheid is het hier in de prehistorie al te nat geweest voor bewoning. Over het gehele terrein is de bodem ontgraven. In de profielen was zichtbaar dat de bouwvoor met een scherpe overgang direct op het pleistocene zand ligt. Er waren geen sporen van bodemvorming zichtbaar. Sporen In deze sleuven zijn geen archeologische sporen aangetroffen.

11 Conclusie, waardering en advies Maarten van Dijk & Timo d Hollosy 10 CONCLUSIE, WAARDERING EN ADVIES Antwoorden op onderzoeksvragen Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig en zo ja: wat is de aard, datering, omvang, gaafheid en conservering ervan? Archeologische resten zijn niet aangetroffen, wel enkel enkele recente greppeltjes in deel 1. Het bodemarchief binnen het gehele onderzoeksgebied is ernstig verstoord. Door de ontgraving van zand zijn eventueel eens aanwezige archeologische sporen op de schop gegaan. Welke uitspraken zijn er op basis van bovengenoemde gegevens te formuleren voor de aanwezigheid en waarde van archeologische resten binnen de rest van het plangebied? Het plangebied is in het verleden ernstig verstoord en vlak voor het onderzoek grotendeels ontgraven ten behoeve van asbestsanering, waarbij eventueel aanwezige archeologische sporen en vondsten op de schop zijn gegaan. Er zullen enkele recente sporen aanwezig zijn, maar deze worden laag gewaardeerd. Archeologische waarden worden binnen het plangebied derhalve niet verwacht. Waardering Wegens het ontbreken van archeologische resten is waardering niet van toepassing. Hiermee vervalt het proces van waardering. Advies Het huidige archeologiebeleid is gericht op behoud van archeologische waarden. Waar behoud in situ niet mogelijk is, wordt gestreefd naar behoud door registratie (opgraving). Wegens het ontbreken van archeologische waarden binnen het plangebied, is verder archeologisch onderzoek hier niet nodig. Besluit Het plangebied is middels een brief aan de opdrachtgever door de Gemeente Amersfoort vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling zonder verdere archeologische beperkingen of restricties. Als er ooit archeologisch resten binnen het plangebied aanwezig waren, zullen deze zich met name in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (deel 1) bevonden hebben, daar waar sprake is van dekzand. Het verspoelde dekzand in het westen en zuiden (deel 2) is veel natter en daardoor minder geschikt voor bewoning.

12 Literatuur Brakel, P. van, G. Hilhorst, T. Ros en K. Tondeur, Hoogland, beelden die voorbijgaan. Stichting Fotoboek Hoogland, Hoogland. Carmiggelt, A. en P.J.W.M. Schulten, 2002: Veldhandleiding Archeologie, Archeologie Leidraad 1, College voor de Archeologische Kwaliteit, Zoetermeer. 11 LITERATUUR College voor Archeologische Kwaliteit, 2006: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1, Amsterdam. ROB, 1998: Handboek ROB-specificaties, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort. ROB, 2001: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 2e generatie. Globale Archeologische Kaart van het continentale Plat. Archeologische Monumentenkaart, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort (cd-rom). Stiboka, 1966: Bodemkaart van Nederland, schaal 1: Blad 26 West Harderwijk, blad 32 West Amersfoort, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. Stiboka/RGD, 1977: Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50 000, Stichting voor Bodemkartering / Rijks Geologische Dienst, Wageningen/Haarlem.

13 Bijlage 12 tabel 1, archeologische tijdschaal Periode Datering Nieuwe tijd heden na Chr. Late Middeleeuwen na Chr. Vroege Middeleeuwen na Chr. Romeinse tijd 12 voor na Chr. IJzertijd voor Chr. Bronstijd voor Chr. Neolithicum (Nieuwe Steentijd) voor Chr. Mesolithicum (Midden Steentijd) voor Chr. Paleolithicum (Oude Steentijd) voor Chr. BIJLAGE

14 Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort Langegracht 11, 3811 BT Amersfoort Telefoon (033) Fax (033) E mail: Internet: ISSN:

CAR. Hogesteeg 10-13. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010

CAR. Hogesteeg 10-13. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 4, juni 2010 Archeologisch onderzoek Hogesteeg 10-13 Amersfoort Archeologisch onderzoek Hogesteeg 10-13 Amersfoort Onderzoeksgegevens Onderzoek: Vathorst,

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007 Amersfoort

Nadere informatie

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied

Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein. Gegevens Plangebied Archeologische quick-scan plangebied Elisabethterrein November 2013 Opstellers namens het CAR (Centrum voor Archeologie, Amersfoort): Dhr. I. de Rooze MA Mevr. drs. F.M.E. Snieder Gegevens Plangebied De

Nadere informatie

CAR. Hogesteeg 6. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 21, april 2013

CAR. Hogesteeg 6. Archeologisch onderzoek. Amersfoort. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 21, april 2013 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 21, april 2013 Archeologisch onderzoek Hogesteeg 6 Amersfoort Hogesteeg 6 Archeologisch onderzoek Amersfoort 1 2 Onderzoeksgegevens: Project: De Laak 2a, fase

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologische Quickscan ten behoeve van Bestemmingsplan De Biezenkamp Leusden juli 2011 Opgesteld door: Drs. ML. Verhamme Regio-archeoloog Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort 033-4637797 06-21950997

Nadere informatie

4 Conclusies en aanbevelingen

4 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen rivierduin ten zuiden van de Maas ligt. Vanwege de aanwezigheid van gradiëntsituaties

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: Groningen gemeente: Grootegast plaats: Doezum toponiem: Eesterweg 48 bevoegd gezag: gemeente

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

CAR. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011. Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort

CAR. Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011. Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 8, mei 2011 Archeologisch onderzoek Birkstraat Amersfoort Birkstraat - Zandlaan Archeologisch onderzoek Amersfoort 1 2 Onderzoeksgegevens: Onderzoek: Birkstraat

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss

Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss A.J. Tol Colofon Archol Rapport 107 Titel: Bureauonderzoek plangebied IJssalon Venezia op de Heuvel te Oss Uitvoering: Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos)

.txl. Advies: - Noordelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) - Zuidelijk deel Monitoring werkzaamheden (kosteloos) Archeologie Texel.txl Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Planlocatie Pelgrim, Den Burg, gemeente Texel Adviesnummer: 16192 Opsteller: H. de Weerd (archeoloog) en M.H. Bartels (senior-archeoloog)

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek

Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek Archeologisch bureau-en booronderzoek Zuiderzeestraatweg te Hattemerbroek, gemeente Oldebroek opdrachtgever BügelHajema Adviseurs BV datum projectleider de heer G.J. de Roller projectnummer 93119310 status

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 R. Jansen, L.G.L. van Hoof Colofon Archol Rapport nummer 41 Verkennend archeologisch onderzoek Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 Uitvoering:

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X)

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X) Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef 2007-03/17, ISSN 1871-269X) Samenvatting Voor plangebied De Grift is in 2006 een bureauonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Archeologie Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Gemeente Moerdijk Het plangebied op een kaart uit 1870 (bron: www.watwaswaar.nl) In opdracht van : AGEL adviseurs Auteur : drs.

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard

Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 201 Archeologisch onderzoek locaties Oranjehof en Appelgaard Inventariserend veldonderzoek

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

O de steekproef" D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks

O de steekproef D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks O de steekproef" D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Noordscheschut Steekproef-rapport 2006-10/03C rjbd de steekproef O Fluitenberg,

Nadere informatie

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden

Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Bijlage 4 Bepaling archeologische verwachtingswaarden Hieronder worden de resultaten van de archeologische toets per deelgebied weergegeven. Drieschouwen Binnen de grenzen van het deelgebied Drieschouwen

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel)

Afb. 1. Locatie plangebied ter hoogte van de kassen (de te handhaven stolpboerderij ligt in de rode cirkel) Plangebied: Bobeldijk 1a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 12212 Opsteller: Carla Soonius Datum: 14-11-2012 Archeologische Quickscan Inleiding Ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de

Nadere informatie

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding RMB NOTITIE 1015 Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg Inleiding De gemeente Uden heeft als bevoegde overheid het RMB gevraagd een advies uit te brengen over de een plangebied aan de Eikenheuvelweg

Nadere informatie

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek

Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Zabra Archeologie Transect-rapport 44 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tillewei, Drogeham (Achtkarspelen) 1 Auteur Versie Drs. A.A. Kerkhoven Concept Projectcode 1112009 Datum 30-1-2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 10 augustus 2010. Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé Aduard - Dorkwerd Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Zuidhorn en Groningen Aduard en Dorkwerd

Nadere informatie

Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag.

Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag. Antea Group Archeologie 2015/124 Adviesdocument bestemmingsplan Wateringse Veld vijf restlocaties, gemeente Den Haag. projectnr. 405215.01 revisie 03 25 februari 2016 auteur M. Arkema Opdrachtgever BDP

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Definitief

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

CAR. Bunschoten. Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 12, december 2011

CAR. Bunschoten. Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord. Centrum voor Archeologie. car-rapport nr. 12, december 2011 CAR Centrum voor Archeologie car-rapport nr. 12, december 2011 Archeologisch onderzoek Haarbrug Noord Bunschoten Haarbrug Noord Archeologisch onderzoek Bunschoten 1 2 Onderzoeksgegevens: Onderzoek: Bunschoten

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38

Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Buro de Brug Rapporten Quickscan Archeologie Kabeltracé Waarderpolder - Vijfhuizen B09-38 Administratieve gegevens 3 1. Inleiding 4 2. De uitgangspunten 4 3. Beschrijving van de historische situatie 4

Nadere informatie

Bijlage 7: Archeologisch onderzoek

Bijlage 7: Archeologisch onderzoek Bijlage 7: Archeologisch onderzoek Windturbine aan het Coevorderkanaal (gemeente Coevorden) Een Archeologisch Bureauonderzoek r. Libau, 5 november 2012 - rapport 12-245 Administratieve gegevens provincie:

Nadere informatie

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl

Een verborgen verleden. Archeologie in Heerde. www.heerde.nl Een verborgen verleden Archeologie in Heerde www.heerde.nl Een verborgen verleden De gemeente Heerde heeft een rijke geschiedenis. U als inwoner kent een deel van deze geschiedenis. Misschien zelf meegemaakt

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van bureau- en booronderzoek aan de Heemselerweg te Mariënvelde, gemeente Oost Gelre (Gld) opdrachtgever A.J.M. Baack & F.J.M. Baack datum projectleider

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies Q U I C K S C A N B U R E A U O N D E R Z O E K B O O R O N D E R Z O E K A D V I E S Zevenhuizen Dwarshaspel 12 Gemeente Leek Een bureauonderzoek ArGeoBoor

Nadere informatie

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk)

Archeologische Quickscan. Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) Archeologische Quickscan Uitbreiding zwembad t Bun Staartweg 30, Urk (gemeente Urk) 1 Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht T: 030-7620705 F: 030 7620706 E: informatie@transect.nl Auteur Drs. A.A. Kerkhoven

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR)

Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) Archeologisch bureauonderzoek Vledderhuizen 28 te Onstwedde, gemeente Stadskanaal (GR) opdrachtgever de heer E.H.J. Zuidema datum projectleider de heer B. Bijl projectnummer 93103510 status concept ISSN-nummer

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA

BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA BUREAUONDERZOEK NAAR DE ARCHEOLOGISCHE WAARDE VAN HET PLANGEBIED ELSHOF TE KLEINE SLUIS GEMEENTE ANNA PAULOWNA Colofon SCENH-rapport cultuurhistorie 62 Opdrachtgever: Bügel Hajema Adviseurs Titel: Bureauonderzoek

Nadere informatie

Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek Waterberging Kruisstraat bij Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) Een Archeologisch Bureauonderzoek Libau, 27 februari 2013 rapport 13-25 Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem:

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart

Extern Advies. Gemeentelijke archeologische kaart Extern Advies Aan : Mevr. A. van Dijk (ArcheoLogic) Van : Mevr. C.H. Peen (SOwo/monumentenzorg) Datum : 6 juli 2009 Onderwerp : Archeologie Bestemmingsplan Kortenoord Gemeentelijke archeologische kaart

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Inleiding In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal afwijkend gevormde depressies op de Appelse heide. 1 De conclusie van dit onderzoek

Nadere informatie

Libau, 4 januari Plangebied kampeerterrein aan de Pageplas te Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek

Libau, 4 januari Plangebied kampeerterrein aan de Pageplas te Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied kampeerterrein aan de Pageplas te Stadskanaal Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeenten: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever: Groningen Stadskanaal

Nadere informatie

Quickscan en veldcheck Archeologie Veldhoven-Oude Kerkstraat 42 (Plan Schippershof) versie 2 definitief

Quickscan en veldcheck Archeologie Veldhoven-Oude Kerkstraat 42 (Plan Schippershof) versie 2 definitief Quickscan en veldcheck. versie 2 definitief met aanvulling veldcheck datum 28-09-09 Opsteller: Aanvrager: drs. M. van der Weele en F.P. Kortlang, ArchAeO, Eindhoven Schippers Milieutechniek (contactpersoon

Nadere informatie

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Henk Hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 61 Amsterdam 2006 Archeologisch Centrum

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

N76, Zwartberg, gemeente Genk

N76, Zwartberg, gemeente Genk Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in maart een archeologienota

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Tracé wegomlegging N355 Noordhorn / Zuidhorn Een Archeologisch Bureauonderzoek

Tracé wegomlegging N355 Noordhorn / Zuidhorn Een Archeologisch Bureauonderzoek Tracé wegomlegging N355 Noordhorn / Zuidhorn Een Archeologisch Bureauonderzoek Planvoornemen In opdracht van de provincie Groningen, vertegenwoordigd door dhr. B. Koster, is een archeologisch bureauonderzoek

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt

Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt Archeologisch onderzoek plangebied Helen Dowling Instituut te Maartensdijk, gemeente De Bilt Bureauonderzoek: Grontmij Archeologische Rapporten 964 Concept ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Helen Dowling Instituut

Nadere informatie

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek A Provincie Noord-Brabant Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek R. Jansen, C.R.C. Schamp ArchottV Archeologische Rapporten Maaskant LLadci Provincie Noord-Brabant Een verkennend

Nadere informatie

Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek.

Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek. Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek. henk hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 93 Amsterdam 2007 Archeologisch Centrum Vrije

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83

Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Advies Archeologische Monumentenzorg 2013 nr. 83 Selectiebesluit Proefsleuvenonderzoek Betonson fase 1 en 2 te Son naam Gemeente/bedrijf Datum Aanvrager René van de Gemeente Son en Breugel 8-8-2013 Brand

Nadere informatie

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte, T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 371 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport /02

Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport /02 Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2009-05/02 Dedemsvaart, Oranjebuurt, Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Een

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Locatie: Plangebied Veenakkers 37, Wervershoof, Gemeente Medemblik Adviesnummer: 14135 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) en C. Soonius (regio archeoloog)

Nadere informatie

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT

BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT BUREAUONDERZOEK MOLENAKKERSTRAAT TE GEMERT WONINGCORPORATIE 'GOED WONEN' 26 mei 2010 074704539:0.1 B02034.000139.0120 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoeksgebied 5 1.3 Doel

Nadere informatie

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ARCHEOLOGIE NORG ESWEG ACTIUM WONEN 8 september 2009 074285470:0.1 B01034.699901 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding en onderzoekskader 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Afbakening

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Ulvenhout Pennendijk 32 Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Ulvenhout Pennendijk 32 Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven Erfgoedrapport Breda 194 Ulvenhout Pennendijk 32 Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven L. de Jonge MA Gemeente Breda Ulvenhout Pennendijk 32 - Inventariserend veldonderzoek door middel

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas

Quickscan Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg (gem. Peel en Maas) Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Quickscan en Advies Archeologie Maasbree-Maasbreeseweg gemeente Peel en Maas Pagina 1 van 7 Projectnummer: P11155 Datum: 5 augustus 2011 Plan: bouwplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf op het

Nadere informatie