FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 30 maart 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1104 F Datum uitspraak : 1 oktober 2013 Curator : mr. J.M. van Raaijen Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed (makelaardij) en het geven van hypotheekadvies en bemiddelen bij hypotheekverstrekking Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 4 december 2014 t/m 30 maart 2015 Bestede uren in verslagperiode : 9 uren en 48 minuten Bestede uren Totaal : 119 uren en 41 minuten Saldo faillissementsrekening : ,25 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 1 oktober 2013 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Bröring Makelaar OG B.V. te Almere. De onderneming handelde mede onder de naam Bröring ERA Makelaars OG en De Hypotheekshop Almere. De ondernemingsactiviteiten werden gevoerd vanuit een bedrijfsruimte te Almere aan de Grote Markt 33. Het faillissement betreft een eigen aangifte. Bröring Makelaar OG B.V. werd opgericht op 25 februari Bestuurder enig aandeelhouder is G.J.H. Bröring Beheer B.V. Middellijk bestuurder betreft de heer G.J.H. Bröring. Bij de onderneming waren laatstelijk drie werknemers werkzaam. De ondernemingsactiviteiten werden ontplooid vanuit een bedrijfsruimte te Almere aan de Grote Markt. Deze ruimte werd gehuurd. Sedert vorige verslaglegging zijn geen nieuwe inzichten gerezen. 1.2 Winst en verlies : De laatst gedeponeerde jaarcijfers met betrekking tot de vennootschap betreffende het boekjaar Ze werden tijdig gedeponeerd. Over het boekjaar 2012 waren geen definitieve cijfers beschikbaar. Over het boekjaar 2011 werd een resultaat gerealiseerd van -/ , Balanstotaal : Zie 1.2. Het balanstotaal ten aanzien van de vennootschap bedroeg ,-.

2 1.4 Lopende procedures : Gefailleerde werd door kopers van een woning betrokken in een gerechtelijke procedure (vrijwaring) bij de Rechtbank Midden-Nederland (Amersfoort) ter zake van door eisers gestelde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zorgplicht c.q. onrechtmatig handelen bij de advisering omtrent een hypothecaire financiering. De vordering werd geplaatst op de lijst van erkende en betwiste crediteuren. 1.5 Verzekeringen : Er is gebleken van de gebruikelijke (lopende) verzekeringsovereenkomst. Deze zijn/worden beëindigd. Is afgewikkeld. 1.6 Huur : De onderneming van de rechtspersoon werd gevoerd vanuit een bedrijfsruimte te Almere, gelegen aan vorengenoemd adres. Voorts werd de onderneming in het verleden mede gevoerd vanuit een bedrijfsruimte te Almere aan de Grote Markt 43. Deze ruimte werd onderverhuurd. Reeds voorafgaand aan het faillissement werd de huurovereenkomst voor beide locaties opgezegd. De huurovereenkomsten eindigden op 1 november Het gehuurde is inmiddels ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement : Door de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap is aangegeven dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in de aanhoudende slechte situatie op de bouw- en woningmarkt. Bekend is dat Almere een grote woningvoorraad kent waar al enige tijd weinig beweging zit. Daarnaast is de concurrentie van andere makelaarskantoren groot. Nieuwbouwprojecten komen moeilijk van de grond en/of worden uitgesteld. De curator heeft daarnaast kunnen constateren dat de woningportefeuille van gefailleerde een hoger dan gemiddelde woningprijs omvatte, hetgeen een bijkomend probleem opleverde (weinig vraag naar). Ondanks de poging kosten te verminderen, heeft zulks niet geleid tot positieve resultaten. Eén en ander heeft de vennootschap ertoe gebracht het eigen faillissement aan te vragen. Er zijn geen inzichten gerezen die aanleiding geven om te constateren dat er andere oorzaken zijn voor het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Ten tijde van het vonnis tot faillietverklaring waren er bij gefailleerde in totaal vijf medewerkers werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie 2.1

3 2.3 Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomsten met het personeel werden opgezegd bij schrijven van 7 oktober De loonafspraken met het personeel werden inmiddels met het UWV afgewikkeld. Het UWV diende ter zake nog geen vordering in. Het UWV diende inmiddels een boedelvordering in ten bedrage van 5.499,02. Het UWV diende voorts een preferente vordering in ten bedrage van 3.437,51. Zie vorig verslag 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Op de gehuurde locatie werd een bescheiden hoeveelheid roerende zaken aangetroffen. Het betreft een bedrijfsinventaris. Deze werd met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad 605,00. Gemeld bedrag werd (nog niet) bijgeschreven op de faillissementsrekening. Ter zake van met toestemming van de rechter-commissaris verkochte reclamematerialen (tuinborden) werd een bedrag op de faillissementsrekening gerealiseerd van 453,75, een bedrag van 484,00 ter zake van kantoorinventaris en een bedrag ad 1.815,00 ter zake van de verkoop/overdracht van de domeinnaam. 3.6 Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : n.v.t. De zaken waren niet verpand. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De fiscus heeft een bodemvoorrecht ten aanzien van de opbrengst van de aanwezige bodemzaken. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t.

4 Andere activa 3.12 Beschrijving : Ter zake van courtages werd na faillissementsdatum nog een bedrag op de faillissementsrekening bijgeschreven van in totaal 7.286,50. Ook werd op de faillissementsrekening een bedrag bijgeschreven van in totaal 4.855,71 ter zake van banksaldi en een bedrag ad 7.373,38 ter zake van overige inkomsten. Met toestemming van de rechter-commissaris werd een bedrag op de faillissementsrekening gerealiseerd van in totaal ,00 aan boedelbijdrage ter zake van de Hypotheekshop-activiteiten en met een bedrag ad ,00 ter zake van de makelaarsportefeuille gerealiseerd. Laatstgenoemde bedrag dient nog op de faillissementsrekening te worden bijgeschreven. De faillissementsrekening vertoont aldus thans een stand van ,61. Het bedrag ad ,00 ter zake van de overgedragen hypotheekshop-activiteiten werd op de faillissementsrekening bijgeschreven. Daarnaast werd een bedrag ontvangen ad 2.580,00 ter zake van hypotheekadvies en bemiddeling. Voorts werden op de faillissementsrekening bijgeschreven bedragen ad 3.079,45 ter zake van gerealiseerde courtage, een bedrag van in totaal ,95 ter zake van geïncasseerde debiteurenvorderingen, een restitutie van Post.nl ad 650,00, een restitutie van Vitens ad 88,78 en een bedrag aan bijgeschreven rente van in totaal 32,29. De faillissementsrekening vertoont aldus een stand van ,76. Een bedrag ad 150,00 ter zake van met toestemming van de rechter-commissaris verkochte camera dient nog op de faillissementsrekening te worden bijgeschreven. Op de faillissementsrekening werd een bedrag bijgeschreven ten bedrage van 7.471,75 ter zake van gerealiseerde courtage, een bedrag van in totaal 630,00 ter zake van geïncasseerde debiteurenvorderingen, een bedrag ad ter zake van rente. Het bedrag ad 150,00 in verband met de verkochte camera werd inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven. De faillissementsrekening vertoont aldus thans een stand van ,99. Sedert vorige verslaglegging werd op de faillissementsrekening aan rente gerealiseerd een bedrag van 480,66. Daarnaast werd een bedrag gerestitueerd door de bestuurder van gefailleerde ten bedrage van 1.000,-- het betreft een betaling van de vennootschap aan hem in privé, waarvoor vlak voor het faillissement opdracht is gegeven, terwijl op dat moment de eigen faillissementsaanvraag al was gedaan. De bestuurder heeft aan de sommatie tot restitutie gevolg gegeven. Sedert vorige verslaglegging werd op de faillissementsrekening aan rente gerealiseerd een bedrag van in totaal 649,25. Daarnaast werden bedragen geïncasseerd ter zake van de incasso van vorderingen op debiteuren (zie onderdeel 4.1) Sedert vorige verslaglegging werd op de faillissementsrekening een bedrag aan rente gerealiseerd van in totaal 171,85. Daarnaast werden bedragen geïncasseerd ter zake van de incasso van vorderingen op debiteuren (zie onderdeel 4.1). De debiteurenincasso is thans afgewikkeld Verkoopopbrengst : n.v.t. Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Er is een sprake van de debiteurenportefeuille. De curator houdt zich bezig met het trachten te incasseren daarvan. De incasso-activiteiten zijn nog niet afgewikkeld. Getracht wordt dat in de komende verslagperiode verder af te wikkelen. In de tussenliggende verslagperiode werd bedrag van in totaal 1.775,-- gerealiseerd op de faillissementsrekening ter zake van de incasso van de debiteurenportefeuille, zodat in totaal 4.454,16 werd geïncasseerd. De verwachting is gerechtvaardigd dat voor het einde van dit jaar daar nog een bedrag bijkomt ad 617,00. Daarna zal de incasso kunnen worden afgesloten. Alsdan zal de boedel nog gerechtigd zijn tot een belastingteruggave ex artikel 29 lid 1 OB.

5 Gefailleerde heeft voorheen gehandeld onder de naam de Hypotheekshop Almere. Gefailleerde was via de Stichting Administratiekantoor Hypotheekshop Centrale Organisatie certificaathouder van aandelen in de Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. Voorafgaand aan het faillissement zijn alle certificaten in handen van de Stichting Herplaatsing Hypotheekshop Centrale Organisatie gekomen, waarna de aandelen na overdracht door de Stichting Administratiekantoor aan de Stichting Herplaatsing ten titel van beëindiging van de administratie, door de Stichting Herplaatsing zijn verkocht en overgedragen aan een derde. Een deel van de aan de certificaathouders toekomende verkoopprijs is vervolgens op basis van een Escrowovereenkomst onder een notaris gestort met de afspraak dat de resterende koopprijs in drie tranches aan de Stichting Herplaatsing (en vervolgens aan de certificaathouders) zou worden betaald. De genoemde derde heeft inmiddels aangegeven de Escrow vervroegd vrij te willen geven. Op grond daarvan kwam gefailleerde onlangs een bedrag toe ad 6.331,69. Hetgeen inmiddels op de faillissementsrekening is voldaan. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van ,40. In de afgelopen verslagperiode werd een bedrag geïncasseerd ter zake van de incasso van de debiteurenportefeuille ten bedrage van 500,00. Per abuis werd in het vorige verslag een bedrag ad 617,00 gemeld dat nog geïncasseerd zou kunnen worden. Dat bedroeg echter in werkelijkheid 500,00. De incasso is thans afgesloten. Op 26 maart 2015 werd van de Belastingdienst een beschikking ontvangen ter zake van de belastingteruggave ex artikel 29 lid 1 OB over de niet geïncasseerde vorderingen. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van , Opbrengst : n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. De vorderingen zijn niet verpand. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Ter zake van de ondernemingsactiviteiten was geen sprake van een financiering door een bankinstelling. 5.2 Leasecontracten : Er was sprake van een leasecontract met betrekking tot vervoermiddelen. Deze overeenkomst is beëindigd. Daarnaast werd kopieerapparatuur gehuurd. De zaken werden inmiddels aan de eigenaar geretourneerd. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart / voortzetten

6 Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De ondernemingsactiviteiten zijn door gefailleerde gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Door de gefailleerde vennootschap werd een boekhouding gevoerd. De boekhouding komt vooralsnog ordentelijk en compleet voor. De administratie lijkt op dusdanige wijze te zijn gevoerd dat de rechten en verplichtingen van de vennootschap daaruit kunnen worden gekend. De administratie dient nog wel aan een nadere beschouwing te worden onderworpen. De administratie is aan een nadere beschouwing onderworpen. Dat geeft geen ander beeld dan geschetst in vorige verslaglegging. Wel werd nog een betaling door gefailleerde aan de (middellijk) bestuurder geconstateerd ten bedrage van 1.000,00, die is teruggevorderd. Betaling vond nog niet plaats. De betaling van het bedrag van 1.000,-- heeft inmiddels plaatsgevonden. Zie onderdeel Depot jaarrekeningen : De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof het boekjaar De deponering vond tijdig plaats. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dient nog nader te worden onderzocht. Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus en/of alleszins onregelmatig/onrechtmatig handelen van de zijde van (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap. Zie 7.1.

7 Ter verdere afwikkeling van het faillissement werd de administratie van gefailleerde nader aan onderzoek onderworpen. Daaruit is niet gebleken van paulianeus en/of anderszins onregelmatig/onrechtmatig handelen van de zijde van (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap. 7.6 Paulianeus handelen : Zie Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens de loonbetalingsverplichting van na faillissementsdatum ( 5.499,02) en de huurverplichtingen van na faillissementsdatum ( 7.448,62) zijn er geen boedelvorderingen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De Belastingdienst diende reeds preferente vorderingen in ten bedrag van in totaal , Pref. vord. van het UWV : Het UWV diende een vorderingen in ten bedrage van 3.437, Andere pref. crediteuren : n.v.t. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Er dienden 31 crediteuren concurrente vorderingen in ten bedrage van in totaal , Bedrag concurrente crediteuren: Zie Verwachte wijze van afwikkeling: Het is nog wat vroeg om een verwachting uit te spreken ten aanzien van de afwikkeling van het faillissement. Eén en ander zal nog afhangen van de definitieve beeldvorming en te realiseren baten. Het vooruitzicht voor de concurrente schuldeisers lijkt echter niet gunstig. De verwachting is gerechtvaardigd dat het faillissement zal eindigen bij wege van vereenvoudigde afwikkeling. Het faillissement kan thans verder worden afgewikkeld. Het faillissement zal eindigen door middel van een vereenvoudigde afwikkeling. Slechts voor de boedel crediteuren en de preferente vorderingen van de Fiscus/UWV zal een betaling beschikbaar komen.

8 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend Verwacht wordt dat het faillissement in de komende verslagperiode verder wordt afgewikkeld. Zodra het onder onderdeel 4.1 genoemde bedrag van in totaal 617,00 op de faillissementsrekening is ontvangen en de belastingteruggaaf ex artikel 29 lid 1 OB is gerealiseerd, kan het faillissement bij wege van vereenvoudigde afwikkeling worden beëindigd. Zie Plan van aanpak : Naast de verdere inventarisatie van schulden en activa zullen vorig genoemde onderzoeks- en actiepunten ter hand worden genomen. De incasso van de debiteurenportefeuille dient te worden afgewikkeld. In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden in het faillissement daar op zien. Zie 9.1. Niet van toepassing. Zie Indiening volgend verslag : Niet van toepassing. Zie 8.7.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie